UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PENYELARAS :

EN. HAZLAN BIN HJ ALI UNIT KURIKULUM JPNS
AHLI PANEL: • • • • • • • • PUAN AMINAH BTE RAHMAN PUAN SITI ZAHARAH BTE ABD. LATIF EN. KAMANIZAM BIN TINDEK EN. ROSNI BIN PILUS PN. AFIZAH BTE MD KHALID EN. SAARI BIN MARZUKI EN. ABD JALIL BIN HASSAN PN. ZAINAP BTE ITHNIN

RANCANGAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4
1

MINGGU 1-2

TEMA / TAJUK KEDUDUKAN Konsep: Garisan grid Rujukan grid

OBJEKTIF  Mengenalpasti sistemn grid kebangsaan  Menyatakan kedudukan dengan menggunakan peta tipografi berasaskan RG 4 angka dan RG 6 angka  Menjelaskan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka  Membandingkan dan membezakan penggunaan rg 4 angka dan RG 6 angka  Mengenalpasti Utara grid, Utara benar dan utara Magnet  Mengukur bearing Grid sesuatu tempat menggunakan jangka sudut  Menyatakan jenis-jenis skala  Mengukur jarak menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan  Mengira keluasan kawasan sekata dan tidak sekata pada peta topografi dengan menggunakan kaedah segiempat grid  Mengenalpasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur  Menyatakan jenis cerun berdasarkan garisan kontur  Mengira kecerunan dalam nisbah dan peratus

HASIL YANG DIHASRATKAN

 Pelajar dapat
menentukan kedudukan pada peta topografi bersaskan rujukan grid

AKTIVITI / NILAI / UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI  Menunjukkan cara menentukan kedudukan ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta topografi berdasarkan rujukan grid  Nilai : - Teliti - Tepat

3.

ARAH Konsep: - uatara - bearing

4.

SKALA DAN JARAK Konsep: Skala Jarak keluasan

5

KETINGGIAN Konsep: Kontur kcerunan

6

KERATAN RENTAS Konsep : Lampauan tegak

 Melukis keratan rentas  Mengira lampauan tegak berpandukan skala tegak dan skala mendatar  Mengenalpasti dan menjelaskan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas  Mengira lampauan tegak berdasarkan keratan rentas yang dilukis

7

PENTAFSIRAN PETA TOPOGRAFI Konsep: -pandang darat

 Mengenalpasti jenis-jenis
simbol dalam peta topografi  Mengenalpasti ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciriciri pandang darat budaya

AKTIVITI  Menunjukcara mengukur bearing grid  Nilai : - Teliti - Tepat AKTIVITI  Menggunakan skala lurus, skala  Menunjukkan cara mengukur jarak dan penyata dan mengira keluasan dengan pecahan wakilan menggunakan skala dalam lurus, skala penyata dan menentukan pecahan wakilan jarak dan  Nilai: keluasan - Teliti - Tepat - Sabar  Mengenalpasti • Menunjukkan cara pelbagai bentuk mengira kecerunan muka bumi • Menghasilkan model utama pelbagai bentuk muka berdasarkan bumi berdasarkan garisan garisan kontur kontur  Mengira • Nilai: kecerunan - Teliti - sabar AKTIVITI  Melukis keratan rentas dan  Menerangkan teknik mengira melukis keratan rentas lampauan tegak  Menjelaskan perbezaan skala tegak dan skala mendatar  Menghasilkan moden keratan rentas  Menunjuk cara mengira lampauan tegak  Nilai: - Teliti - Kemas AKTIVITI  Mengenalpasti jenis-jenis  Menjelaskan simbolsimbol-simbol simbol dalam peta dalam peta topografi topografi  Kuiz melukis simbol  Menentukan bearing menggunakan jangka sudut

2

fizikal Pandang darat budaya Organisasi ruangan Saling kaitan

dalam peta topografi  Menghubungkaitkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan budaya dalam peta topografi  Membaca dan mentafsir peta topografi  mengenalpasti pelbagai jenis graf dan carta  melukis graf dan carta  membaca dan mentafsir graf dan carta  menyususn data dan maklumat serta mempersembahkannya dalam bentuk graf dan carta dengan tepat  mentafsir graf dan carta berdasarkan maklumat yang dikumpul  mengenalpasti jenis-jenis peta tematik  membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpulkan  mentafsir maklumat dalam peta tematik: - peta titik - peta koroplet - peta aliran  Memberi maklumat berpandukan rajah yang disediakan  Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk rajah  Mentafsir rajah  Membaca dan mentafsir graf dan carta  Melukis graf dan carta mengikut format

Nilai: - Menghargai - Bersyukur - Mencintai negara Malaysia

8

GRAF DAN CARTA Konsep: - min (purata) - maksimum - minimum - julat

AKTIVITI  Memcari data dan maklumat daripada pelobagai media seperti akhbar, majalah dan internet  Melukis graf dan carta  Mentafsir graf dan carta  Nilai: - Kemas - Tepat

9

5. PETA TEMATIK Konsep: Aliran Taburan Kepadatan pola

 Membaca maklumat dalam peta tematik  Membina peta tematik

AKTIVITI  membina pelbagai peta tematik  Nilai: - Cermat - Teliti

10

RAJAH Konsep: Aliran Saling kaitan

 Menyusun, mempersembahk an dan mentafsir rajah

AKTIVITI  Mentafsir rajah aliran seperti proses pembentukan tasik ladam  Membina rajah berdasarkan teks  Nilai: - Teliti - Prihatin terhadap keseimbangan ekosistem

11

FOTO Konsep: Perubahan Saling kaitan

 Menyenarai maklumat yang terdapat dalam foto  Menyusun maklumat dalam foto berpandukan pandang darat fizikal dan budaya  Merumus maklumat yang terdapat dalam foto

 Menyenarai dan merumuskan maklumat yang terdapat dalam foto

AKTIVITI  Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri pandang darat fizikal dan budaya secara berkumpulan  Nilai: - Teliti - Sabar - Berusaha membangunkan negara Malaysia

3

MINGGU 12

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA HASIL YANG TEMA / TAJUK OBJEKTIF DIHASRATKAN 1.1. SISTEM BUMI  Mengenalpasti sistem bumi  Mengenal sistem a. Sistem bumi  Menghuraikan sistem bumi bumi Konsep: berpandukan pelbagai media - Sistem - Atmosfera - Litosfera - Biosfera - hidrosfera

AKTIVITI / NILAI / UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI  Menerangkan sistem bumi dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah, video dan internet  Menghasilkan buku skrap tentang sistem bumi  Nilai: - Bertanggungjawab - Menghargai - bersyukur AKTIVITI  Menghasilkan model struktur bumi  Nilai: - Bersyukur AKTIVITI  Perbincangan kumpulan  Lawatan sambil belajar ke Jabatan Mineral dan Geosains  Nilai: - Mencintai negara Malaysia - bersyukur

13

14

b. Struktur bumi Konsep: - Kerak bumi - Mantel - Teras bumi c. Jenis batuan dan kepentingan

 Menyenaraikan struktur bumi  Menjelaskan struktur bumi

 Mengenal struktur bumi

 Mengenalpasti tiga jenis batuan: - batuan igneus - batuan enapan - batuan metamorfosis  Menyenaraikan kepentingan batuan  Menerangkan proses pembentukan tiga jenis batuan di atas  Menjelaskan dengan contoh kepentingan batuan kepada manusia  Menyenaraikan proses pergerakan plat tektonik - Secara pertembungan - Secara pencapahan / pemisahan  Menjelaskan proses pergerakan plat tektonik - Secara pencapahan - Secara pertembungan / pemisahan  Membandingkan dan membezakan proses pergerakan plat tektonik - Secara pertembungan : Lipatan Gempa bumi - Secara pencapahan / pemisahan - Gelinciran / sesaran

 Mengenal jenis batuan dan kepentingannya

15

1.2 PROSES PEMBENTUKAN BENTUK MUKA BUMI DAN KAITAN ANTARANYA a. Pergerakan Plat Tektonik Konsep: - Mampatan - tegangan

 Menyenaraikan, menjelaskan dan membandingkan proses pergerakan plat tektonik

AKTIVIITI:  Membincangkan proses pergerakan plat tektonik melalui siri rajah, catra, cakera padat dan internet  Nilai: - Bersyukur - Menghargai - Bertanggungjawab

4

16

b. Pembentukan gunung berapi Konsep:

- Hanyutan benua  Menyenaraikan: - bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) - bentuk muka bumi jalar luar (terobosan)  Menjelaskan melalui rajah: - bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) - bentuk muka bumi jalar luar (terobosan)  Menghuraikan proses pembentukan gunung berapi OBJEKTIF  Menyenaraikan jenis luluhawa: - Luluhawa mekanika - Luluhawa kmia - Luluhawa organik  Menerangkan proses luluhawa  Menyenaraikan kesan luluhawa terhadap pandang darat  Meghuraikan dengan contoh kesan luluhawa terhadap pandang darat di kawasan: - Gurun panas - Tropika lembap  Membandingkan dan membezakan jenis-jenis luluhawa

 Menyenaraikan dan menjelaskan bentuk muka bumi jalar dalam dan jalar luar  Menghuraikan proses pembentukan gunung berapi

AKTIVITI:  Membincangkan proses pembentukan gunung berapi berpandukan pelbagai media  Menghasilkan buku skrap.

MINGGU 17

TEMA / TAJUK 1.3 PERUBAHAN PANDANG DARAT FIZIKAL a. luluhawa Konsep: - luluhawa

HASIL YANG DIHASRATKAN  Menyenaraikan proses luluhawa dan kesannya terhadap pandang darat

AKTIVITI / NILAI / UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI:  Perbincangan kumpulan  Melengkapkan pengurusan grafik (persamaan dan perbezaan jenis-jenis luluhawa)  Nilai: - bersyukur

18

b. Gerakan jisim Konsep: - Gerakan jisim

 Menyenaraikan jenis-jenis
gerakan jisim: - Kesotan tanih - Gelangsar tanah - Aliran lumpur - Gelongsoran tanah/tanah runtuh  Menerangkan jenis dan proses gerakan jisim  Membandingkan dan membezakan jenis dan proses gerakan jisim  Menyenaraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: - Hakisan - Pengangkutan pemendapan  Menghuraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: - Hakisan - Pengangkutan - pemendapan

 Menyenaraikan, menerang dan membanding jenis pergerakan jisim

AKTIVITI:  Lembaran kerja  Nilai: - Mencintai negara Malaysia - Prihatin terhadap pembanguinan kawasan bercerun

19

c. Tindakan air mengalir dan tindakan ombak

 Menyenarai dan menghuraikan semula proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak

AKTIVITI:  Perbincangan kumpulan  Nilai: - bersyukur

5

20

d. Kesan tindakan air mengalir dan tindakan ombak

21

e. Pengaruh kegiatan manusia

22

1.4 LAUT DAN LAUTAN a. Terumbu karang b.Kepentingan dan potensi laut dan lautan

 Menyenaraikan bentuk muka bumi kesan proses tindakan air megalir dan tindakan ombak akibat: - Hakisan - Pemendapan  Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi kesan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat - Hakisan - pemendapan  Menyenaraikan kegiatan manusia mempengaruhi: - gerakan jisim - tindakan air mengalir - tindakan ombak  Menyenaraikan usaha mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap: - gerakan jisim - tindakan air mengalir - tindakan ombak  Menerangkan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi : - gerakan jisim - tindakan air mengalir - tindakan ombak  Menjelaskan dengan contoh usaha mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap: - gerakan jisim - tindakan air mengalir - tindakan ombak  Mengenalpasti pentas benua dan jurang lautan  Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang  Menghuraikan faktor mempengaruhi pembentukan terumbu karang  Menerangkan proses pembentukan terumbu karang

 Mengenali bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak

AKTIVITI:  membuat model profil sungai  melukis rajah bentuk muka bumi hasil tindakan air mengalir dan tindakan ombak  teka silang kata  membuat buku skrap

 Menyenaraikan dan menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap gerak jisim, tindakan air mengalir dan tindakan ombak serta usaha mengurangkannya

AKTIVITI  gerak kerja kumpulan  Nilai: - Mencintai negara Malaysia - Prihatin kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

 Menerangkan proses pembentukan terumbu karang  Menerangkan kepentingan dan potensi laut dan lautan

AKTIVITI:  Melukis rajah proses pembentukan terumbu karang  Mentafsir foto perikanan  Nilai: - Bersyukur - Menghargai - Bertanggungjawab PATRIOTISME:  Berusaha membangunkan negara Malaysia – potensi laut dan lautan

23

c. Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan

 Mengenalpasti kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan  Menyenaraikan cara memelihara dan memulihara potensi lautan  Menjelaskan kesan kegiatan

 Mengenalpasti dan menjelaskan kesan kegiatan manusia dan langkah mengurangkannya

AKTIVITI:  Perbincangan kumpulan (KMD laut dan lautan)  Membuat buku skrap  Nilai: - Bersyukur

6

manusia terhadap laut dan lautan  Menghuraikan dengan contoh langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan laut dan lautan  Mencadangkan langkahlangkah mengurangkan masalah pencemaran laut dan lautan

-

berbangga

MINGGU 24

25

26

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA HASIL YANG TEMA / TAJUK OBJEKTIF DIHASRATKAN 2.1 SISTEM SURIA  Mengenalpasti sistem suria  menerangkan pergerakan bumi  Menerangkan pergerakan a. Pergerakan bumi dalam sistem bumi dalam sistem suria dan kesannya suria dan - Putaran kesannya - Peredaran Konsep:  Menyatakan kesan - paksi bumi pergerakan bumi dalam - putaran sistem suria: bumi - Kejadian siang dan - peredaran malam bumi - Kejadian empat musim - Kejadian pasang surut - Kejadian gerhana  Menjelaskan dengan rajah peredaran bumi dan kesannya b. Zon Waktu  Mengira waktu  Mengenalpasti zon waktu, tempatan dan meridian pangkal (0o) dan Konsep: menentukan GTA (180oT/B) - Zon waktu tarikh  Mengira waktu dan - Meridian menentukan tarikh Pangkal  Menjelaskan kedudukan - Garisan logitud sesuatu tempat tarikh berdasarkan waktu antarabangsa (GTA) 2.2  menyenaraikan unsur cuaca  menyenaraikan UNSUR-UNSUR dan iklim: dan menyatakan CUACA DAN unsur-unsur  suhu IKLIM cuaca dan iklim  hujan serta  angin Konsep: fenomenanya  menyatakan fenomena cuaca - Pemeluwapa dan iklim n  mencadangkan dengan contoh - Kerpasan fenomena cuaca dan iklim 2.3 PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA DAN SEBALIKNYA  Menyatakan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia  Menyatakan ciri-ciri iklim Khatulistiwa dan Mediterranean  Menyenaraikan jenis tanaman di kawasan Khatulistiwa dan Mediterranean  Menyata dan menyenaraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya

AKTIVITI / NILAI / UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI:  Perbincangan berpandukan rajah  Simulasi tentang pergerakan bumi  Melengkapkan pengurusan grafik kesan pergerakan bumi  Membuat model pergerakan bumi

 Latihan mengira waktu tempatan  Nilai: - Ketepatan - Bersyukur

27 – 28

 projek kelas (pencerapan cuaca dan merekd suhu, hujan dan angin)  perbincangan fenomena cuaca dan iklim seperti kemarau, banjir dan taufan  Nilai: - Bersyukur - Menghargai  Kajian kes pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan pertanian di kawasan Mediterranean  Menghasilkan buku skrap  Nilai: - Bersyukur - Menghargai

7

Konsep: - Kesan rumah hijau - Pulau haba

29 – 30

3.1 JENIS DAN TABURAN TUMBUHTUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR Konsep: - Kepelbagaia n biologi

 Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim  Menghuraikan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia  Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi cuaca dan iklim  Menghuraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap manusia di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean  Merumus tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.  Mengenalpasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi utama di dunia: - Hutan Hujan Tropika - Hutan Monsun Tropika - Padang Rumput sederhana (Steppe) - Hutan Konifer  Memadankan ciri tumbuhtumbuhan semulajadi utama di dunia: - Hutan hujan Tropika - Hutan Monsun Tropika - Padang Rumput Sederhana (Steppe) - Hutan Konifer  Menyenaraikan jenis hidupan liar di dunia: - Hutan hujan Tropika - Hutan Monsun Tropika - Padang Rumput Sederhana (Steppe) - Hutan Konifer  Menghubungkaitkan ciri tumbuh-tumbhan semulajadi dengan taburan kawasan yang terdapat pada peta dunia: - Hutan hujan Tropika - Hutan Monsun Tropika - Padang Rumput Sederhana (Steppe) - Hutan Konifer  Membanding dan membeza ciri umbuh-tumbuhan semulajadi di dunia: - Hutan hujan Tropika - Hutan Monsun Tropika - Padang Rumput Sederhana (Steppe) - Hutan Konifer  Mentakrifkan konsep

 Mengenal, memadan dan menyenaraikan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar  Menghubungkait kan dan membandingkan dengan membezakan ciri tumbuhan semulajadi di dunia

31

3.2

 memahami dan

 Perbincangan

8

KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULAJADI Konsep: - Ekosistem - Biotik - Abiotik - Primer - Sekunder - Rantaian makanan - Pengeluar - pengguna

ekosistem hutan  Menyatakan ekosistem hutan hujan Tropika: - Hutan tanahpamah/hutan dipterokap - Hutan paya bakau  Menerangkan ekosistem hutan hujan Tropika: - Hutan tanah pamah/dipterokap - Hutan paya bakau  Membanding dan membeza ekosistem hutan hujan Tropika: - Hutan tanah pamah/dipterokap - Hutan paya bakau

menjelasksn ekosistem hutan hujan Tropika    

kepentingan tumbuhan semulajadi dalam konteks ekosistem Menerangkan rajah rantaian makanan Lawatan Menghasilkan penanda buku Pengurusan grafik – ekosistem hutan hujan Tropika Nilai: - Menghargai - Bersyukur - Bertanggungjawab

32

3.3 KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

33

34 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR Konsep: - Pemeliharaan - pemuliharaan

 Menyenaraikan kegiatan manusia yang mendatangkan kesan terhadap keseimbangan ekosistem hutan  Menyatakan kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat: - Pembalakan - Pertanian - Pengangkutan - Pembinaan empangan - Perlombongan  Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat: Pembalakan Pertanian Pengangkutan Pembinaan empangan Perlombongan  Merumuskan kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan pada masa depan  Mentakrif konsep pemeliharaan dan pemuliharaan  Menyatakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar  Menjelaskan dengan contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar  M,encadangkan cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan semulajadi dan

 Menyenarai dan menjelaskan kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem

PATRIOTISME:  Mencintai negara Malaysia  Megumpul maklumat dari akhbar, majalah dan internet  Syarahan  Pertandingan menulis esei  KMD  Nilai: - Menghargai - Bersyukur - Bertanggungjawab PATRIOTISME:  Berusaha mempertahankan negara Malaysia

 Menjelaskan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

 Mengumpul maklumat dari akhbar, majalah dan internet  Buku skrap  Pidato spontan  Pertandingan melukis poster

9

hidupan liar   

BAHAGIAN C ; KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN (PILIH SATU TAJUK SAHAJA)
MINGGU 34 - 36 TAJUK 1.PERUBAHAN BENTUK MUKA BUMI AKIBAT KEGIATAN MANUSIA DI KAWASAN KAJIAN OBJEKTIF KAJIAN  Mengenalpasti bentuk muka bumi yang telah berubah di kawasan kajian  Menjelaskan bagaimana perubahan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan manusia  Menghuraikan kesa-kesan perubahan bentuk mika bumi terhadap alam sekitar kawasan kajian  Mencadangkan langkahlangkah mengurangkan masalah / isu yang timbul akibat kesan-kesan tersebut  Merumus tentang perubahan bentuk muka bumi akibat kegiatan manusia di kawasan kajian  Mengenalpasti kegiatan manusia yang utama di kawasan kajian  Menjelaskan bagaimana bentuk muka bumi mempengaruhi kegiatan manusia di kawasan kajian.  Menerangkan bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan bentuk muka bumi di kawasan kajian  Merumus tentang pengaruhentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian  Mengenalpasti jenis kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim  Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan tersebut  Menerangkan masalah / isu yang berkaitan  Mencadangkan langkah penyesuaian untuk menghadapi masalah / isu berkaitan  Merumus tentang pengaruh UNSUR PATRIOTISME  Mencintai negara Malaysia: - Prihatin terhadap perubahan bentuk muka bumi dan kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan manusia di kawasan kajian PANDUAN MENJALAN-KAN KGT  Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar  Menerangkan aspek kajian  Menunjukkan cara memproses maklumat dan data  Membincangkan perubahan bentuk muka bumi akibat kegiatan manusia di kawasan kajian

2. PENGARUH BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA DI KAWASAN KAJIAN

 Mencintai negara Malaysia: - Prihatin terhadap pelbagai bentuk muka bumi kerana potensi dan keindahannya

 Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar  Menerangkan aspek kajian  Menunjukkan cara memproses maklumat dan data  Membincangkan perubahan bentuk muka bumi akibat kegiatan manusia di kawasan kajian      Rajin Bertanggungjawab Cermat Bersyuku r

3. CUACA, IKLIM DAN KEGIATAN

 Mencintai negara Malaysia: - Bersyukur kerana negara Malaysia dianugerahi cuaca dan iklim yang menggalakkan kegiatan ekonomi di kawasan kajian

10

4. KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR DI KAWASAN KAJIAN

5. MIGRASI MASUK

 

 6.MIGRASI KELUAR

 

 7.PENGARUH PEMBANDARAN TERHADAP ALAM SEKITAR

 

cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian. Mengenalpasti kawasan tumbuhan semulajadi yang diteroka oleh manusia Menjelaskan kesan-kesan penerokaan tumbuhan semulajadi terhadap alam sekitar fizikal di kawasan kajian Mencadangkan langkah untuk mengurangkan masalah / isu tersebut Merumus tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan kajian Mengenalpasti tempat asal penduduk dan jenis-jenis migrasi di kawasan kajian Menjelaskan kesan kegiatan migran terhadap kawasan kajian Menjelaskan kesan migran terhadap kawasan kajian Mencadangkan langkah mengurangkan masalah / isu yang timbul akibat kesan tersebut Merumus tentang pengaruh migran masuk di kawasan kajian Mengenalpasti jenis-jenis migrasi keluar Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan migrasi keluar Membincangkan kesan migrasi keluar terhadap kawasan kajian Mencadangkan langkah mengurangkan masalah / isu yang timbul akibat kesan tersebut Merumus tentang pengaruh migrasi keluar di kawasan kajian Mengenalpasti pembangunan bandar di kawasan kajian Menjelasksan faktor memepengaruhi pembandaran di kawasan kajian Membincangkan kesan pembandaran terhadap alam sekitar Mencadangkan langkah

 Mencintai negara Malaysia: - Bersyukur kerana dianugerahkan kepelbagaian tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan kajian - Dapat mengurus alam sekitar dengan baik

    

Cermat Bertanggungjawab Bersyukur Menghargai

 Bersatu dalam kepelbagaian: - Berbangga dengan perpaduan penduduk di kawasan kajian

 Berhati-hati  Bertanggungjawab  Bersyukur

 Bersatu dalam kepelbagaian: - Berbangga kerana kesanggupan penduduk di kawasan kajian keluar untuk mencari kehidupan di tempat lain

 Menghargai  Bersyukur

 Berusaha membangunkan negara Malaysia: - Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran di kawasan kajian  Mencintai negara

 Bertanggungjawab  Bersyukur  Menghargai

11

mengurangkan masalah / isu yang timbul  Merumus tentang pengaruh pembandaran terhadap alam sekitar 8.PENGARUH ALAM SEKITAR TERHADAP POLA PETEMPATAN  Mengenalpasti pola petempatan di kawasan kajian  Mengkaji bagaimana pola petempatan dipengaruhi oleh alam sekitar di kawasan kajian  Mengkaji kesan pola petemnpatan di kawasan kajian  Mencadangkan langkahlangkah mengurangkan masalah / isu yang timbul akibat kesan-kesan tersebut  Merumus tentang pengaruh alam sekitar terhadap pola petempatan di kawasan kajian  Mengenalpasti jaringan pengangkutan di kawasan kajian  Mengkaji kesan-kesan pembinaan jaringan pengangkutan terhadap alam sekitar  Mencadangkan langkah mengurangkan masalah / isu tersebut.

Malaysia: - Bertanggungjawab memelihara kesejahteraan bandar di kawasan kajian  Berusaha membangunkan negara Malaysia: - Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia

 Bersyukur  Bertanggungjawab

9. PENGARUH SISTEM PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR

10. PENGARUH PENEROKAAN SUMBER TERHADAP PEMBANGUNAN DI KAWASAN KAJIAN

11. ALAM SEKITAR DAN KEGIATAN EKONOMI

 Mengenal pasti jenis sumber yang diterokai di kawasan kajian  Mengkaji pengaruh penerokaan sumber terhadap pembangunan di kawasan kajian  Mengkaji kesan-kesan pembangunan terhadap alam sekitar di kawasan kajian  Mengkaji masalah / isu akibat pembangunan di kawasan kajian  Mencadangkan langkahlangkah mengurangkan masalah / isu tersebut  Mengenal pasti kegiatan ekonomi utama di kawasan kajian  Mengkaji pengaruh alam sekitar terhadap kegiatan ekonomi tersebut  Mengkaji masalah-masalah /

 Berusaha membangunkan negara Malaysia: - Berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan kajian  Mempertahankan negara Malaysia: Bertanggungjawab menjaga kemudahan di kawasan kajian  Mencintai negara Malaysia - Bersyukur terhadap kepelbagaian sumber di kawasan kajian  Mempertahankan negara Malaysia: - Prihatin terhadap pembangunan sumber di kawasan kajian

   

Bersyukur Bertanggungjawab Berbangga Menghargai

 Bersyukur  Bertanggungjawab  Menghargai

 Berusaha membangunkan negara Malaysia - Berbangga dengan tahap kemajuan ekonomi di kawasan kajian

   

Berbangga Bersyukur Menghargai bertanggungjawab

12

isu akibat kegiatan ekonomi di kawasan kajian  Mencadangkan langkahlangkah mengurangkan masalah / isu tersebut

-

Menghargai usaha-usaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi di kawasan kajian

Disediakan oleh, Kamarul Zaman b. Hj.Jaffar Ketua Panitia Geografi SMK Lui Barat

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful