Anda di halaman 1dari 13

UNIT KURIKULUM

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PENYELARAS :

EN. HAZLAN BIN HJ ALI


UNIT KURIKULUM JPNS

AHLI PANEL:

• PUAN AMINAH BTE RAHMAN

• PUAN SITI ZAHARAH BTE ABD. LATIF

• EN. KAMANIZAM BIN TINDEK

• EN. ROSNI BIN PILUS

• PN. AFIZAH BTE MD KHALID

• EN. SAARI BIN MARZUKI

• EN. ABD JALIL BIN HASSAN

• PN. ZAINAP BTE ITHNIN

RANCANGAN TAHUNAN GEOGRAFI


TINGKATAN 4
1
HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /
MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
1-2 KEDUDUKAN  Mengenalpasti sistemn grid  Pelajar dapat AKTIVITI
kebangsaan menentukan  Menunjukkan cara
Konsep:  Menyatakan kedudukan kedudukan pada menentukan kedudukan
Garisan grid dengan menggunakan peta peta topografi ciri-ciri fizikal dan
Rujukan grid tipografi berasaskan RG 4 bersaskan budaya di atas peta
angka dan RG 6 angka rujukan grid topografi berdasarkan
 Menjelaskan penggunaan RG rujukan grid
4 angka dan RG 6 angka
 Membandingkan dan  Nilai :
membezakan penggunaan rg - Teliti
4 angka dan RG 6 angka - Tepat

3. ARAH  Mengenalpasti Utara grid,  Menentukan AKTIVITI


Utara benar dan utara Magnet bearing  Menunjukcara mengukur
Konsep:  Mengukur bearing Grid menggunakan bearing grid
- uatara sesuatu tempat menggunakan jangka sudut  Nilai :
- bearing jangka sudut - Teliti
- Tepat
4. SKALA DAN  Menyatakan jenis-jenis skala  Menggunakan AKTIVITI
JARAK  Mengukur jarak skala lurus, skala  Menunjukkan cara
menggunakan skala lurus, penyata dan mengukur jarak dan
Konsep: skala penyata dan pecahan pecahan wakilan mengira keluasan dengan
Skala wakilan dalam menggunakan skala
Jarak  Mengira keluasan kawasan menentukan lurus, skala penyata dan
keluasan sekata dan tidak sekata pada jarak dan pecahan wakilan
peta topografi dengan keluasan  Nilai:
menggunakan kaedah - Teliti
segiempat grid - Tepat
- Sabar
5 KETINGGIAN  Mengenalpasti pelbagai  Mengenalpasti • Menunjukkan cara
bentuk muka bumi utama pelbagai bentuk mengira kecerunan
Konsep: berdasarkan garisan kontur muka bumi • Menghasilkan model
Kontur  Menyatakan jenis cerun utama pelbagai bentuk muka
kcerunan berdasarkan garisan kontur berdasarkan bumi berdasarkan garisan
 Mengira kecerunan dalam garisan kontur kontur
nisbah dan peratus  Mengira • Nilai:
kecerunan - Teliti
- sabar
6 KERATAN  Melukis keratan rentas  Melukis keratan AKTIVITI
RENTAS  Mengira lampauan tegak rentas dan  Menerangkan teknik
berpandukan skala tegak dan mengira melukis keratan rentas
Konsep : skala mendatar lampauan tegak  Menjelaskan perbezaan
Lampauan tegak  Mengenalpasti dan skala tegak dan skala
menjelaskan bentuk muka mendatar
bumi berdasarkan keratan  Menghasilkan moden
rentas keratan rentas
 Mengira lampauan tegak  Menunjuk cara mengira
berdasarkan keratan rentas lampauan tegak
yang dilukis  Nilai:
- Teliti
- Kemas
7 PENTAFSIRAN  Mengenalpasti jenis-jenis  Mengenalpasti AKTIVITI
PETA simbol dalam peta topografi jenis-jenis  Menjelaskan simbol-
TOPOGRAFI  Mengenalpasti ciri-ciri simbol-simbol simbol dalam peta
pandang darat fizikal dan ciri- dalam peta topografi
Konsep: ciri pandang darat budaya topografi  Kuiz melukis simbol
-pandang darat
2
fizikal dalam peta topografi  Nilai:
Pandang darat  Menghubungkaitkan ciri-ciri - Menghargai
budaya pandang darat fizikal dan - Bersyukur
Organisasi ruangan budaya dalam peta topografi - Mencintai negara
Saling kaitan  Membaca dan mentafsir peta Malaysia
topografi

8 GRAF DAN  mengenalpasti pelbagai jenis  Membaca dan AKTIVITI


CARTA graf dan carta mentafsir graf  Memcari data dan
 melukis graf dan carta dan carta maklumat daripada
Konsep:  membaca dan mentafsir graf  Melukis graf dan pelobagai media seperti
- min (purata) dan carta carta mengikut akhbar, majalah dan
- maksimum  menyususn data dan format internet
- minimum maklumat serta  Melukis graf dan carta
- julat mempersembahkannya dalam  Mentafsir graf dan carta
bentuk graf dan carta dengan  Nilai:
tepat - Kemas
 mentafsir graf dan carta - Tepat
berdasarkan maklumat yang
dikumpul

9 5. PETA TEMATIK  mengenalpasti jenis-jenis peta  Membaca AKTIVITI


Konsep: tematik maklumat dalam  membina pelbagai peta
Aliran  membina peta tematik peta tematik tematik
Taburan berdasarkan maklumat yang  Membina peta  Nilai:
Kepadatan dikumpulkan tematik - Cermat
pola  mentafsir maklumat dalam - Teliti
peta tematik:
- peta titik
- peta koroplet
- peta aliran

10 RAJAH  Memberi maklumat  Menyusun, AKTIVITI


berpandukan rajah yang mempersembahk  Mentafsir rajah aliran
Konsep: disediakan an dan mentafsir seperti proses
Aliran  Mempersembahkan data dan rajah pembentukan tasik
Saling kaitan maklumat dalam bentuk rajah ladam
 Mentafsir rajah  Membina rajah
berdasarkan teks
 Nilai:
- Teliti
- Prihatin terhadap
keseimbangan
ekosistem

11 FOTO  Menyenarai maklumat yang  Menyenarai dan AKTIVITI


terdapat dalam foto merumuskan  Mengkaji foto yang
Konsep:  Menyusun maklumat dalam maklumat yang mempunyai ciri-ciri
Perubahan foto berpandukan pandang terdapat dalam pandang darat fizikal
Saling kaitan darat fizikal dan budaya foto dan budaya secara
 Merumus maklumat yang berkumpulan
terdapat dalam foto  Nilai:
- Teliti
- Sabar
- Berusaha
membangunkan negara
Malaysia

3
BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA
TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /
MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
12 1.1. SISTEM BUMI  Mengenalpasti sistem bumi  Mengenal sistem AKTIVITI
a. Sistem bumi  Menghuraikan sistem bumi bumi  Menerangkan sistem
Konsep: berpandukan pelbagai media bumi dengan
- Sistem menggunakan pelbagai
- Atmosfera media seperti rajah,
- Litosfera video dan internet
- Biosfera  Menghasilkan buku
- hidrosfera skrap tentang sistem
bumi
 Nilai:
- Bertanggungjawab
- Menghargai
- bersyukur

13 b. Struktur bumi  Menyenaraikan struktur bumi  Mengenal AKTIVITI


Konsep:  Menjelaskan struktur bumi struktur bumi  Menghasilkan model
- Kerak bumi struktur bumi
- Mantel  Nilai:
- Teras bumi - Bersyukur
14 c. Jenis batuan dan  Mengenalpasti tiga jenis  Mengenal jenis AKTIVITI
kepentingan batuan: batuan dan  Perbincangan kumpulan
- batuan igneus kepentingannya  Lawatan sambil belajar
- batuan enapan ke Jabatan Mineral dan
- batuan metamorfosis Geosains
 Menyenaraikan kepentingan  Nilai:
batuan - Mencintai negara
 Menerangkan proses Malaysia
pembentukan tiga jenis - bersyukur
batuan di atas
 Menjelaskan dengan contoh
kepentingan batuan kepada
manusia

15 1.2 PROSES  Menyenaraikan proses AKTIVIITI:


PEMBENTUKAN pergerakan plat tektonik  Menyenaraikan,  Membincangkan proses
BENTUK MUKA - Secara pertembungan menjelaskan dan pergerakan plat tektonik
BUMI DAN - Secara pencapahan / membandingkan melalui siri rajah, catra,
KAITAN pemisahan proses cakera padat dan internet
ANTARANYA  Menjelaskan proses pergerakan plat  Nilai:
pergerakan plat tektonik tektonik - Bersyukur
a. Pergerakan Plat - Secara pencapahan - Menghargai
Tektonik - Secara pertembungan / - Bertanggungjawab
pemisahan
Konsep:  Membandingkan dan
- Mampatan membezakan proses
- tegangan pergerakan plat tektonik
- Secara pertembungan :
- Lipatan
- Gempa bumi
- Secara pencapahan /
pemisahan
- Gelinciran / sesaran

4
- Hanyutan benua
16 b. Pembentukan  Menyenaraikan:  Menyenaraikan AKTIVITI:
gunung berapi - bentuk muka bumi jalar dan menjelaskan  Membincangkan proses
Konsep: dalam (rejahan) bentuk muka pembentukan gunung
- bentuk muka bumi jalar bumi jalar dalam berapi berpandukan
luar (terobosan) dan jalar luar pelbagai media
 Menjelaskan melalui rajah:  Menghuraikan  Menghasilkan buku
- bentuk muka bumi jalar proses skrap.
dalam (rejahan) pembentukan
- bentuk muka bumi jalar gunung berapi
luar (terobosan)
 Menghuraikan proses
pembentukan gunung berapi

HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /


MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
17 1.3 PERUBAHAN  Menyenaraikan jenis  Menyenaraikan
PANDANG luluhawa: proses luluhawa AKTIVITI:
DARAT FIZIKAL - Luluhawa mekanika dan kesannya  Perbincangan kumpulan
a. luluhawa - Luluhawa kmia terhadap  Melengkapkan
- Luluhawa organik pandang darat pengurusan grafik
Konsep:  Menerangkan proses (persamaan dan
- luluhawa luluhawa perbezaan jenis-jenis
 Menyenaraikan kesan luluhawa)
luluhawa terhadap pandang  Nilai:
darat - bersyukur
 Meghuraikan dengan contoh
kesan luluhawa terhadap
pandang darat di kawasan:
- Gurun panas
- Tropika lembap
 Membandingkan dan
membezakan jenis-jenis
luluhawa
18 b. Gerakan jisim  Menyenaraikan jenis-jenis  Menyenaraikan, AKTIVITI:
gerakan jisim: menerang dan  Lembaran kerja
Konsep: - Kesotan tanih membanding  Nilai:
- Gerakan - Gelangsar tanah jenis pergerakan - Mencintai negara
jisim - Aliran lumpur jisim Malaysia
- Gelongsoran tanah/tanah - Prihatin terhadap
runtuh pembanguinan
 Menerangkan jenis dan kawasan bercerun
proses gerakan jisim
 Membandingkan dan
membezakan jenis dan proses
gerakan jisim

19 c. Tindakan air  Menyenaraikan proses  Menyenarai dan AKTIVITI:


mengalir dan tindakan air mengalir dan menghuraikan  Perbincangan kumpulan
tindakan ombak tindakan ombak: semula proses  Nilai:
- Hakisan tindakan air - bersyukur
- Pengangkutan mengalir dan
pemendapan tindakan ombak
 Menghuraikan proses
tindakan air mengalir dan
tindakan ombak:
- Hakisan
- Pengangkutan
- pemendapan

5
20 d. Kesan tindakan  Menyenaraikan bentuk muka  Mengenali AKTIVITI:
air mengalir dan bumi kesan proses tindakan bentuk muka  membuat model profil
tindakan ombak air megalir dan tindakan bumi akibat sungai
ombak akibat: tindakan air  melukis rajah bentuk
- Hakisan mengalir dan muka bumi hasil
- Pemendapan tindakan ombak tindakan air mengalir
 Menjelaskan dengan contoh dan tindakan ombak
bentuk muka bumi kesan  teka silang kata
proses tindakan air mengalir  membuat buku skrap
dan tindakan ombak akibat
- Hakisan
- pemendapan
21 e. Pengaruh  Menyenaraikan kegiatan  Menyenaraikan AKTIVITI
kegiatan manusia manusia mempengaruhi: dan menjelaskan  gerak kerja kumpulan
- gerakan jisim pengaruh  Nilai:
- tindakan air mengalir kegiatan - Mencintai negara
- tindakan ombak manusia Malaysia
 Menyenaraikan usaha terhadap gerak - Prihatin kesan
mengurangkan pengaruh jisim, tindakan kegiatan manusia
kegiatan manusia terhadap: air mengalir dan terhadap alam
- gerakan jisim tindakan ombak sekitar
- tindakan air mengalir serta usaha
- tindakan ombak mengurangkan-
 Menerangkan bagaimana nya
kegiatan manusia
mempengaruhi :
- gerakan jisim
- tindakan air mengalir
- tindakan ombak
 Menjelaskan dengan contoh
usaha mengurangkan
pengaruh kegiatan manusia
terhadap:
- gerakan jisim
- tindakan air mengalir
- tindakan ombak
22 1.4 LAUT DAN  Mengenalpasti pentas benua  Menerangkan AKTIVITI:
LAUTAN dan jurang lautan proses  Melukis rajah proses
 Menyenaraikan faktor yang pembentukan pembentukan terumbu
a. Terumbu karang mempengaruhi pembentukan terumbu karang karang
b.Kepentingan dan terumbu karang  Menerangkan  Mentafsir foto perikanan
potensi laut dan  Menghuraikan faktor kepentingan dan  Nilai:
lautan mempengaruhi pembentukan potensi laut dan - Bersyukur
terumbu karang lautan - Menghargai
 Menerangkan proses - Bertanggungjawab
pembentukan terumbu karang
PATRIOTISME:
 Berusaha
membangunkan negara
Malaysia – potensi laut
dan lautan

23 c. Kesan kegiatan  Mengenalpasti kesan kegiatan  Mengenalpasti AKTIVITI:


manusia terhadap manusia terhadap laut dan dan menjelaskan  Perbincangan kumpulan
laut dan lautan lautan kesan kegiatan (KMD laut dan lautan)
 Menyenaraikan cara manusia dan  Membuat buku skrap
memelihara dan memulihara langkah
potensi lautan mengurangkan-  Nilai:
 Menjelaskan kesan kegiatan nya - Bersyukur

6
manusia terhadap laut dan - berbangga
lautan
 Menghuraikan dengan contoh
langkah-langkah
pemeliharaan dan
pemuliharaan laut dan lautan
 Mencadangkan langkah-
langkah mengurangkan
masalah pencemaran laut dan
lautan

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA


HASIL YANG AKTIVITI / NILAI /
MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF
DIHASRATKAN UNSUR PATRIOTISME
2.1 SISTEM SURIA  Mengenalpasti sistem suria  menerangkan AKTIVITI:
24  Menerangkan pergerakan pergerakan bumi  Perbincangan
a. Pergerakan bumi bumi dalam sistem suria dalam sistem berpandukan rajah
dan kesannya - Putaran suria dan  Simulasi tentang
- Peredaran kesannya pergerakan bumi
Konsep:  Menyatakan kesan  Melengkapkan
- paksi bumi pergerakan bumi dalam pengurusan grafik kesan
- putaran sistem suria: pergerakan bumi
bumi - Kejadian siang dan
- peredaran
 Membuat model
malam pergerakan bumi
bumi - Kejadian empat musim
- Kejadian pasang surut
- Kejadian gerhana
 Menjelaskan dengan rajah
peredaran bumi dan kesannya
25 b. Zon Waktu  Mengenalpasti zon waktu,  Mengira waktu  Latihan mengira waktu
meridian pangkal (0o) dan tempatan dan tempatan
Konsep: GTA (180oT/B) menentukan  Nilai:
- Zon waktu  Mengira waktu dan tarikh - Ketepatan
- Meridian menentukan tarikh - Bersyukur
Pangkal
 Menjelaskan kedudukan
- Garisan
logitud sesuatu tempat
tarikh
berdasarkan waktu
antarabangsa
(GTA)
26 2.2  menyenaraikan unsur cuaca  menyenaraikan  projek kelas (pencerapan
UNSUR-UNSUR dan iklim: dan menyatakan cuaca dan merekd suhu,
CUACA DAN  suhu unsur-unsur hujan dan angin)
IKLIM  hujan cuaca dan iklim  perbincangan fenomena
 angin serta cuaca dan iklim seperti
Konsep:  menyatakan fenomena cuaca fenomenanya kemarau, banjir dan
- Pemeluwapa dan iklim taufan
n  Nilai:
 mencadangkan dengan contoh
- Kerpasan fenomena cuaca dan iklim - Bersyukur
- Menghargai
27 – 28 2.3  Menyatakan pengaruh iklim  Menyata dan  Kajian kes pengaruh
PENGARUH terhadap kegiatan manusia menyenaraikan cuaca dan iklim terhadap
CUACA DAN  Menyatakan ciri-ciri iklim pengaruh cuaca kegiatan pertanian di
IKLIM Khatulistiwa dan dan iklim kawasan Mediterranean
TERHADAP Mediterranean terhadap  Menghasilkan buku skrap
KEGIATAN  Menyenaraikan jenis tanaman kegiatan  Nilai:
MANUSIA DAN di kawasan Khatulistiwa dan manusia dan - Bersyukur
SEBALIKNYA Mediterranean sebaliknya - Menghargai
7
 Menyenaraikan pengaruh
Konsep: kegiatan manusia terhadap
- Kesan cuaca dan iklim
rumah hijau  Menghuraikan pengaruh
- Pulau haba iklim terhadap kegiatan
manusia
 Menghuraikan bagaimana
kegiatan manusia
mempengaruhi cuaca dan
iklim
 Menghuraikan pengaruh
cuaca dan iklim terhadap
manusia di kawasan beriklim
Khatulistiwa dan
Mediterranean
 Merumus tentang pengaruh
kegiatan manusia terhadap
cuaca dan iklim.
29 – 30 3.1  Mengenalpasti jenis dan  Mengenal, 
JENIS DAN taburan tumbuh-tumbuhan memadan dan
TABURAN semulajadi utama di dunia: menyenaraikan
TUMBUH- - Hutan Hujan Tropika ciri-ciri tumbuh-
TUMBUHAN - Hutan Monsun Tropika tumbuhan
SEMULAJADI - Padang Rumput sederhana semulajadi dan
DAN HIDUPAN (Steppe) hidupan liar
LIAR - Hutan Konifer  Menghubungkait
 Memadankan ciri tumbuh- kan dan
Konsep: tumbuhan semulajadi utama membandingkan
- Kepelbagaia di dunia: dengan
n biologi - Hutan hujan Tropika membezakan ciri
- Hutan Monsun Tropika tumbuhan
- Padang Rumput Sederhana semulajadi di
(Steppe) dunia
- Hutan Konifer
 Menyenaraikan jenis hidupan
liar di dunia:
- Hutan hujan Tropika
- Hutan Monsun Tropika
- Padang Rumput Sederhana
(Steppe)
- Hutan Konifer
 Menghubungkaitkan ciri
tumbuh-tumbhan semulajadi
dengan taburan kawasan yang
terdapat pada peta dunia:
- Hutan hujan Tropika
- Hutan Monsun Tropika
- Padang Rumput Sederhana
(Steppe)
- Hutan Konifer
 Membanding dan membeza
ciri umbuh-tumbuhan
semulajadi di dunia:
- Hutan hujan Tropika
- Hutan Monsun Tropika
- Padang Rumput Sederhana
(Steppe)
- Hutan Konifer

31 3.2  Mentakrifkan konsep  memahami dan  Perbincangan


8
KEPENTINGAN ekosistem hutan menjelasksn kepentingan tumbuhan
TUMBUHAN  Menyatakan ekosistem hutan ekosistem hutan semulajadi dalam
SEMULAJADI hujan Tropika: hujan Tropika konteks ekosistem
Konsep: - Hutan tanahpamah/hutan  Menerangkan rajah
- Ekosistem dipterokap rantaian makanan
- Biotik - Hutan paya bakau  Lawatan
- Abiotik  Menerangkan ekosistem  Menghasilkan penanda
- Primer hutan hujan Tropika: buku
- Sekunder - Hutan tanah  Pengurusan grafik –
- Rantaian pamah/dipterokap ekosistem hutan hujan
makanan - Hutan paya bakau Tropika
- Pengeluar  Membanding dan membeza  Nilai:
- pengguna ekosistem hutan hujan - Menghargai
Tropika: - Bersyukur
- Hutan tanah - Bertanggungjawab
pamah/dipterokap
- Hutan paya bakau PATRIOTISME:
 Mencintai negara
Malaysia
32 3.3  Menyenaraikan kegiatan  Menyenarai dan  Megumpul maklumat
KESAN manusia yang mendatangkan menjelaskan dari akhbar, majalah dan
KEGIATAN kesan terhadap keseimbangan kesan kegiatan internet
MANUSIA ekosistem hutan manusia  Syarahan
TERHADAP  Menyatakan kesan kegiatan terhadap  Pertandingan menulis
TUMBUHAN manusia terhadap keseimbangan esei
SEMULA JADI keseimbangan ekosistem ekosistem  KMD
DAN HIDUPAN hutan akibat:  Nilai:
LIAR - Pembalakan - Menghargai
- Pertanian - Bersyukur
- Pengangkutan - Bertanggungjawab
- Pembinaan empangan
- Perlombongan PATRIOTISME:
 Menjelaskan dengan contoh  Berusaha
kesan kegiatan manusia mempertahankan negara
terhadap keseimbangan Malaysia
ekosistem hutan akibat:
Pembalakan
Pertanian
Pengangkutan
Pembinaan empangan
Perlombongan
 Merumuskan kesan kegiatan
manusia terhadap
keseimbangan ekosistem
hutan pada masa depan
33 34  Mentakrif konsep  Menjelaskan  Mengumpul maklumat
PEMELIHARAAN pemeliharaan dan usaha dari akhbar, majalah dan
DAN pemuliharaan pemeliharaan internet
PEMULIHARAAN  Menyatakan usaha dan  Buku skrap
TUMBUHAN pemeliharaan dan pemuliharaan  Pidato spontan
SEMULAJADI pemuliharaan tumbuhan tumbuhan  Pertandingan melukis
DAN HIDUPAN semulajadi dan hidupan liar semulajadi dan poster
LIAR  Menjelaskan dengan contoh hidupan liar
usaha pemeliharaan dan
Konsep: pemuliharaan tumbuhan
- Pemeliharaan semulajadi dan hidupan liar
- pemuliharaan  M,encadangkan cara
mengatasi masalah kepupusan
tumbuhan semulajadi dan

9
hidupan liar
  

BAHAGIAN C ; KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN


CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
(PILIH SATU TAJUK SAHAJA)

PANDUAN
UNSUR
MINGGU TAJUK OBJEKTIF KAJIAN MENJALAN-KAN
PATRIOTISME
KGT
34 - 36 1.PERUBAHAN  Mengenalpasti bentuk muka  Mencintai negara  Menentukan
BENTUK MUKA bumi yang telah berubah di Malaysia: lokasi kawasan
BUMI AKIBAT kawasan kajian - Prihatin terhadap kajian
KEGIATAN  Menjelaskan bagaimana perubahan bentuk menggunakan peta
MANUSIA DI perubahan tersebut muka bumi dan lakar
KAWASAN dipengaruhi oleh kegiatan kesan terhadap  Menerangkan
KAJIAN manusia alam sekitar akibat aspek kajian
 Menghuraikan kesa-kesan kegiatan manusia  Menunjukkan cara
perubahan bentuk mika bumi di kawasan kajian memproses
terhadap alam sekitar maklumat dan data
kawasan kajian  Membincangkan
 Mencadangkan langkah- perubahan bentuk
langkah mengurangkan muka bumi akibat
masalah / isu yang timbul kegiatan manusia
akibat kesan-kesan tersebut di kawasan kajian
 Merumus tentang perubahan
bentuk muka bumi akibat
kegiatan manusia di kawasan
kajian
2. PENGARUH  Mengenalpasti kegiatan  Mencintai negara  Menentukan
BENTUK MUKA manusia yang utama di Malaysia: lokasi kawasan
BUMI TERHADAP kawasan kajian - Prihatin terhadap kajian
KEGIATAN  Menjelaskan bagaimana pelbagai bentuk menggunakan peta
MANUSIA DI bentuk muka bumi muka bumi kerana lakar
KAWASAN mempengaruhi kegiatan potensi dan  Menerangkan
KAJIAN manusia di kawasan kajian. keindahannya aspek kajian
 Menerangkan bagaimana  Menunjukkan cara
manusia menyesuaikan diri memproses
dengan bentuk muka bumi di maklumat dan data
kawasan kajian  Membincangkan
 Merumus tentang perubahan bentuk
pengaruhentuk muka bumi muka bumi akibat
terhadap kegiatan manusia di kegiatan manusia
kawasan kajian di kawasan kajian
3. CUACA, IKLIM  Mengenalpasti jenis kegiatan  Mencintai negara  Rajin
DAN KEGIATAN ekonomi yang dipengaruhi Malaysia:  Bertanggungjawab
oleh cuaca dan iklim - Bersyukur kerana  Cermat
 Menjelaskan pengaruh cuaca negara Malaysia  Bersyuku
dan iklim terhadap kegiatan dianugerahi cuaca  r
tersebut dan iklim yang
 Menerangkan masalah / isu menggalakkan
yang berkaitan kegiatan ekonomi
 Mencadangkan langkah di kawasan kajian
penyesuaian untuk
menghadapi masalah / isu
berkaitan
 Merumus tentang pengaruh
10
cuaca dan iklim terhadap
kegiatan manusia di kawasan
kajian.
4. KESAN  Mengenalpasti kawasan  Mencintai negara  Cermat
KEGIATAN tumbuhan semulajadi yang Malaysia:  Bertanggungjawab
MANUSIA diteroka oleh manusia - Bersyukur kerana  Bersyukur
TERHADAP  Menjelaskan kesan-kesan dianugerahkan  Menghargai
TUMBUHAN penerokaan tumbuhan kepelbagaian 
SEMULAJADI semulajadi terhadap alam tumbuhan
DAN HIDUPAN sekitar fizikal di kawasan semulajadi dan
LIAR DI kajian hidupan liar di
KAWASAN  Mencadangkan langkah untuk kawasan kajian
KAJIAN mengurangkan masalah / isu - Dapat mengurus
tersebut alam sekitar
 Merumus tentang kesan dengan baik
kegiatan manusia terhadap
tumbuhan semulajadi dan
hidupan liar di kawasan
kajian
5. MIGRASI  Mengenalpasti tempat asal  Bersatu dalam  Berhati-hati
MASUK penduduk dan jenis-jenis kepelbagaian:  Bertanggungjawab
migrasi di kawasan kajian - Berbangga dengan  Bersyukur
 Menjelaskan kesan kegiatan perpaduan
migran terhadap kawasan penduduk di
kajian kawasan kajian
 Menjelaskan kesan migran
terhadap kawasan kajian
 Mencadangkan langkah
mengurangkan masalah / isu
yang timbul akibat kesan
tersebut
 Merumus tentang pengaruh
migran masuk di kawasan
kajian
6.MIGRASI  Mengenalpasti jenis-jenis  Bersatu dalam  Menghargai
KELUAR migrasi keluar kepelbagaian:  Bersyukur
 Menjelaskan faktor-faktor - Berbangga kerana
yang menyebabkan migrasi kesanggupan
keluar penduduk di
 Membincangkan kesan kawasan kajian
migrasi keluar terhadap keluar untuk
kawasan kajian mencari
 Mencadangkan langkah kehidupan di
mengurangkan masalah / isu tempat lain
yang timbul akibat kesan
tersebut
 Merumus tentang pengaruh
migrasi keluar di kawasan
kajian
7.PENGARUH  Mengenalpasti pembangunan  Berusaha  Bertanggungjawab
PEMBANDARAN bandar di kawasan kajian membangunkan negara  Bersyukur
TERHADAP  Menjelasksan faktor Malaysia:  Menghargai
ALAM SEKITAR memepengaruhi - Berbangga dan
pembandaran di kawasan bersyukur
kajian terhadap tahap
 Membincangkan kesan kemajuan
pembandaran terhadap alam pembandaran di
sekitar kawasan kajian
 Mencadangkan langkah  Mencintai negara

11
mengurangkan masalah / isu Malaysia:
yang timbul - Bertanggungjawab
 Merumus tentang pengaruh memelihara
pembandaran terhadap alam kesejahteraan
sekitar bandar di kawasan
kajian
8.PENGARUH  Mengenalpasti pola  Berusaha  Bersyukur
ALAM SEKITAR petempatan di kawasan kajian membangunkan negara  Bertanggungjawab
TERHADAP POLA  Mengkaji bagaimana pola Malaysia:
PETEMPATAN petempatan dipengaruhi oleh - Menghargai
alam sekitar di kawasan peranan kerajaan
kajian dalam
 Mengkaji kesan pola mempengaruhi
petemnpatan di kawasan petempatan negara
kajian Malaysia
 Mencadangkan langkah-
langkah mengurangkan
masalah / isu yang timbul
akibat kesan-kesan tersebut
 Merumus tentang pengaruh
alam sekitar terhadap pola
petempatan di kawasan kajian
9. PENGARUH  Mengenalpasti jaringan  Berusaha  Bersyukur
SISTEM pengangkutan di kawasan membangunkan negara  Bertanggungjawab
PENGANGKUTAN kajian Malaysia:  Berbangga
TERHADAP  Mengkaji kesan-kesan - Berbangga dengan  Menghargai
ALAM SEKITAR pembinaan jaringan tahap kemajuan
pengangkutan terhadap alam sistem
sekitar pengangkutan dan
 Mencadangkan langkah perhubungan di
mengurangkan masalah / isu kawasan kajian
tersebut.  Mempertahankan
negara Malaysia:
Bertanggungjawab
menjaga kemudahan di
kawasan kajian
10. PENGARUH  Mengenal pasti jenis sumber  Mencintai negara  Bersyukur
PENEROKAAN yang diterokai di kawasan Malaysia  Bertanggungjawab
SUMBER kajian - Bersyukur  Menghargai
TERHADAP  Mengkaji pengaruh terhadap
PEMBANGUNAN penerokaan sumber terhadap kepelbagaian
DI KAWASAN pembangunan di kawasan sumber di
KAJIAN kajian kawasan kajian
 Mengkaji kesan-kesan  Mempertahankan
pembangunan terhadap alam negara Malaysia:
sekitar di kawasan kajian - Prihatin terhadap
 Mengkaji masalah / isu akibat pembangunan
pembangunan di kawasan sumber di
kajian kawasan kajian
 Mencadangkan langkah-
langkah mengurangkan
masalah / isu tersebut
11. ALAM  Mengenal pasti kegiatan  Berusaha  Berbangga
SEKITAR DAN ekonomi utama di kawasan membangunkan negara  Bersyukur
KEGIATAN kajian Malaysia  Menghargai
EKONOMI  Mengkaji pengaruh alam - Berbangga dengan  bertanggungjawab
sekitar terhadap kegiatan tahap kemajuan
ekonomi tersebut ekonomi di
 Mengkaji masalah-masalah / kawasan kajian

12
isu akibat kegiatan ekonomi - Menghargai
di kawasan kajian usaha-usaha
 Mencadangkan langkah- kerajaan dalam
langkah mengurangkan membangunkan
masalah / isu tersebut ekonomi di
kawasan kajian

Disediakan oleh,
Kamarul Zaman b. Hj.Jaffar
Ketua Panitia Geografi
SMK Lui Barat

13