Anda di halaman 1dari 2

TUHAN MENGUBAH HIDUPMU

1= E Andante con Brio

L/S : Andreas Yongky D

Solo Tenor:
J0t|t 3 j.4|j3j 2 .juj y | /t u jg2j 3| 1 . 0
j t| y 1 j.2 |j1j t . 0
j t | y 1 3 |5 . 4
j j 3|2 .
Kenangan a-ba- di perja- muan su- ci
sa- at Kau ber- ka- ti
se- cawan anggur dan roti
J0t| t 3 j.4| 3
j j 2 . juj y | /t u j2j 3| 1 . 0
j t|y . j1j 2|j1j t . j0t | y 1 2 |1z x.x x.c|1 .
Sungguh tak ter- peri
kasih cin-ta di ha- ti
walau- pun Kal-vari
te- lah me- nan-ti
J0t|t 3
Ki- ni ka0 | 0 t
Ki-

j.4| j3j 2 . u
j j y | /t u 2
j j 3| 1 . j0t|y 1 j.2 |j1j t . 0
j t | y 1 3 |5 . 4
j j 3|2 .
mi datang kepa- da-Mu ya Tu-han cemas dan ge- lisah
a- kan be- ban ke- hidupan
1| 5 .
2 | 3 . 5
/ | 6 3 1 |2 . 1 | 3 . 1 | 2 . 1 |ug . y |t .
ni
pada- Mu
Tu- han kami ba- wa
beban
kehi- dupan

J0t| t 3 .
j 4| j3j 2 . juj y | /t u jg2j 3| 1 . j0t|y . j1j 2 |j1j t . 0
j t |
Na-mun diri Yesus menja- di te- la- da
bak-ti
pada Bapa
jat | 1 . 1 | 5 . 2 | 3 . 5
/ | 6 3 1 |2 . 1 | 3 . 1 |
Na- mun
diri
Ye- sus
ja- di te- la- dan
bak- ti
ja-

y 1 2 |1z x.x .
x c|1 .
di tu- ju- an.
2 y u |tz x.x x.|
c t.
di tu- ju- an.

J01| 1 4 j.4 | 3 5 j03 | 2 4 j02 | 1 3 j03 | 3 /5 j03 | 3 6 j03 | 3 7 j.3 | 3 !z x.x|c ! . .


J01| 1 1 j.1 | u 3 j0u | y 2 j0y | t 1 j01 | u 3 j0u | 1 3 j01 | u 3 j.u | y 3z x.x|c 3 . .
J01| 1 4 .
j 6 | 5 7 j05 | 4 6 j04 | 3 5 j05 | /5 7 j0/5 | 6 ! j06 | 5 5 j.5 | ! 6z x.x|c 6 . .
J01| r r .
j r | e e j0t | r y j0y | 1 1 j01 | 3 3 j03 | y y j0y | 3 3 .
j 3 | y yz x.x|c y . .
Lu- pa-kan ce- mas dan ke- ge- lis- sa- hanmu lu- pakan du- ka de- ri- ta di ha- ti- mu
Solo T1 : j0! | ! /5 4 | 5 3 1 | 2 y .
j t | 3 . 0
j 3 | 2 1 j.y | 1 1 j.2 | 1z x.x x.x x|c 1 .
Sam- butlah Kris- tus dengan ha-ti mur- ni
Di- a kan ma- suk ha- ti- mu
J01| 1 4 j.4 | 3 5 j03 | 2 4 j02 | 1 3 j03 | 3 /5 j03 | 3 6 j03 | 3 7 j.3 | 3 !z x.x|c ! . .
J01| 1 1 j.1 | u 3 j0u | y 2 j0y | t 1 j01 | u 3 j0u | 1 3 j01 | u 3 j.u | y 3z x.x|c 3 . .
J01| 1 4 j.6 | 5 7 j05 | 4 6 j04 | 3 5 j05 | /5 7 j0/5 | 6 ! j06 | 5 5 j.5 | ! 6z x.x|c 6 . .
J01| r r .
j r | e e j0t | r y 0
j y | 1 1 0
j 1 | 3 3 j03 | y y j0y | 3 3 j.3 | y yz x.x|c y . .
Per- caya pa- da-Nya se- tu-lus ha- ti-mu Ber- pegang pa- da-Nya se- panjang hi- dupmu
Solo T1 : j0! | ! /5 4 | 5 3 1 | 2 y j.t | 3 . 0
j 3 | 2 1 j.y | 1 1 j.2 | 1z x.x x.x x|c 1 .
Tu- hanlah ba- tu karang ku-at te- guh
Lan- da- san yang tak kan run- tuh
J0t| t 3

j.4| j3j 2 . juj y | /t u 2


j j 3| 1 . j0t|y 1 j.2 |j1j t . j0t | y 1 3 |5 . 4
j j 3|2

J0t| t 1 .
j 2| j1j u . juj y | /t /t jyj u| y . j0t|y y j.y |jtj t . j0t | y y 1 |2 . j2j 1|u
Tu- buh Da- rah su-ci
ja-di berkat a-ba- di
Ku sambut ko- muni
de- ngan ke- rin-du- an hati
J0t| t

j.4| j3j 2 . juj y | /t u j2j 3| 1 . 0


j t|y . 1
j j 2 |j1j t . 0
j t | y 1 2 |1z x.x x.c|1 .

0t| t 1 .
j 2| 1
j j u . juj y | /t /t jyj u| y . 0
j t|y . jyj u |jtj t . 0
j t | y y u |tz x.x x.|
c t .
Ber- sih- kan ha- ti- mu masuk ke hadi- rat- Mu
siapkan ji- waku
ma- suk rumah-Mu
j0t| t 3

.
j 4| j3j 2 . juj y | /t u 2
j j 3| 1 . 0
j t|y 1 j.2 |j1j t . j0t | y 1 3 |5 . 4
j j 3|2

J0t| t 1 .
j 2| 1
j j u . juj y | /t /t y
j j u| y . 0
j t|y y j.y |jtj t . 0
j t | y y 1 |2 . 2
j j 1|u .
Da- lam ke- ge- lapan Kau te- rangi jalan ku
lewat ju- rang curam Tu- hanlah pe- nun juk jalan
0 | 0 t 1 | 5 .
2 | 3 . 5
/ | 6 3 1 |2 . 1 | 3 . 1 | 2 . 1 |u . y |t .
0 | 0 t 1 |
Da- lam

t .
ge-

t | /t . /t | y 1 y |y .
lap Kau
ter- rangi ja- lan
1

r | t . t | y . 1 |t . y |t .
cu- ram
Kau pe- nuntun ja- lan

J0t| t

0t| t 1
Di sa- at
t | 1 .

j.4| j3j 2 . juj y | /t u j2j 3| 1 . j0t|y . j1j 2 |j1j t . j0t | y 1

2 |1z x.x x.c|1 .

.
j 2| j1j u . juj y | /t t
/ y
jg j u| y . 0
j t|y . jyj u |jtj t . j0t | y y u |1z x.x .
x c|1 .
ku jatuh
Tuhan menun- tun ku
pulang ke ru-mahMu yang penuh ka- sih.
1 | 5 . 2 | 3 . 5
/ | 6 3 1 |2 . 1 | 3 . 1 | 2 y u |3z .
x x x.|
c 3 .

t | 1 . t | t .
Di- saat
ja-

t | /t . /5 | y 1 y |r .
tuh Kau
han- tar ku pulang

y | 1 .
ke ru-

t | y r t |1z x.x x.c|1 .


mah penuh ka- sih.

J01| 1 4 j.4 | 3 5 j03 | 2 4 j02 | 1 3 j03 | 3 /5 j03 | 3 6 j03 | 3 7 j.3 | 3 !z x.x|c ! . .


J01| 1 1 j.1 | u 3 j0u | y 2 j0y | t 1 j01 | u 3 j0u | 1 3 j01 | u 3 j.u | y 3z x.x|c 3 . .
J01| 1 4 j.6 | 5 7 j05 | 4 6 j04 | 3 5 j05 | /5 7 j0/5 | 6 ! j06 | 5 5 j.5 | ! 6z x.x|c 6 . .
J01| r r j.r | e e j0t | r y j0y | 1 1 j01 | 3 3 j03 | y y j0y | 3 3 j.3 | y yz x.x|c y . .
Bimbinglah ka- mi me-nu- rut te- la- dan-Mu te- guh se- tia da- lam ti- ap co- ba-an
Solo T1 : j0! | ! /5

4 | 5 3 1 | 2 y j.t | 3 . 0
j 3 | 2 1 j.y | 1 1 j.2 | 1z x.x x.x x|c 1 .
Wa- lau ba- dai hidup ku- at me- ner- jang
bi- duk- ku tak- kan teng-ge- lam

J01| 1 4 j.4 | 3 5 j03 | 2 4 j02 | 1 3 j03 | 3 /5 j03 | 3 6 j03 | 3 7 j.3 | 3 !z x.x|c ! . .


J01| 1 1 j.1 | u 3 j0u | y 2 j0y | t 1 j01 | u 3 j0u | 1 3 j01 | u 3 j.u | y 3z x.x|c 3 . .
J01| 1 4 j.6 | 5 7 j05 | 4 6 j04 | 3 5 j05 | /5 7 j0/5 | 6 ! j06 | 5 5 j.5 | ! 6z x.x|c 6 . .
J01| r r .
j r | e e j0t | r y j0y | 1 1 j01 | 3 3 0
j 3 | y y j0y | 3 3 j.3 | y yz x.x|c y . .
Se- ga- la ma- ta dan ha- ti kan ter- bu- ka se- ga- la ce- mas dan ge- li- sah kan sir- na.
Solo T1 : j0! | ! /5 4 | 5 3 1 | 2 y j.t | 3 . j03 | 2

Bi-

la kau per- ca- ya a-

1 j.y | 1 1 j.2 | 1z x.x x.x x|c 1 .


Tu- han me- ngu- bah hi- dup mu.

kan jan- ji- Nya

Coda:
J03 | 2 . j1j y | 1

2 | 1 . . | 1 . j03 | 2

J03 | 4 . 4
j j 2 | 4

4 | 4z x.x x2x x|c 3 . j03 | 4

J01 | y . jyj r | /t

/t

t | tz x.x xtx x|c y . j01 | y

y | 1

2 | 4

r | /t

2 | 1z x.x x.x x|c 1 . . +

4 | 3z x.x x.x x|c 3 . . +

/t

t | tz x.x x.x x|c t . . +

J01 | 2 . 2
j j 2 | 4 4 4 | 1z x.x xtx x|c y . 0
j 1 | 2 2 2 | 4 1 y | 1z x.x x.x x|c 1 . . +
Tu- han
mengu- bah hi- dup mu
TU- HAN MENGU- BAH HI- DUP- MU