Anda di halaman 1dari 46

Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa

Konsep Isu Dan Cabaran Pendidikan


Kamus
dewan
(2007)

Isu
: perkara pokok / persoalan yang dibincangkan.
Cabaran : sesuatu unsur / faktor yang menguji kemampuan dan ketabahan
sesuatu organisasi.

Misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah membangunkan potensi individu


melalui pendidikan berkualiti.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 bermatlamat melahirkan modal
insan yang cemerlang dengan minda kelas pertama melalui pendidikan berkualiti.
Pendidikan yang berkualiti usaha dan pemangkin untuk membangunkan generasi alaf
baharu.
2 cabaran pendidikan alaf baharu yang kerap diutarakan dalam persidangan nasional
(1997) :
a) Ledakan ilmu yang berbentuk global
b) Masalah sosial yang perlu ditangani dan diatasi ke arah membentuk masyarakat
madani.

Integrasi Nasional
Merupakan 1 proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar
belakang, status sosial dan budaya untuk membentuk entiti yang mempunyai pegangan
norma, sistem nilai serta mengamalkan kehidupan bersama.
Jawatankuasa
1 proses dinamik untuk merapatkan masyarakat Malaysia
Integrasi Nasional
yang berbilang kaum.(Semenanjung Malaysia dengan Sabah
(Jun,1991)
dan Sarawak)
Bertujuan membentuk 1 bangsa Malaysia mempunyai
identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan
dan Rukun Negara.
Faktor keperluan
1) Akibat
keretakan
integrasi
nasional

2) Ketidakpuasaan
hati

3) Perbezaan
budaya
agama

4) Kedudukan
geografi

Alice Chee

dan

Penerangan
Masalah konflik kaum 13 Mei 1969
Peristiwa Kampung Medan 12 Mac 2001
Prasangka, amalan diskriminasi dan sikap prejudis
Kurang semangat patriotisme
Fahaman politik yang melampau
Peranan media massa mensensasikan isu-isu perpaduan
Sumbangan dalam pembangunan negara Sabah dan
Sarawak (kaya dengan sumber asli)
Pembangunan Sabah dan Sarawak ke terbelakang
Tindakan kerajaan membantu kaum Bumiputera dalam
sosioekonomi diskriminasi oleh kaum-kaum lain
Kurang pendedahan terhadap aspek kehidupan masyarakat
di wilayah-wilayah tertentu.
Salah faham
Kurangnya sensitiviti dan toleransi terhadap agama-agama
lain
Pembangunan ekonomi yang tidak seimbang
Mengamalkan cara hidup tradisi yang berkait rapat dengan
alam semula jadi
Terletak terlalu jauh dari pusat pentadbiran
Sabah dan Sarawak terpisah dengan Semenanjung Malaysia
oleh Laut China Selatan

Halangan-halangan
integrasi nasional
1) Perbezaan
budaya
dan
agama

Penerangan

2) Dasar
penjajahan
British

o
o

3) Sistem
pendidikan,
prasekolahan
dan
bahasa
yang berlainan

4) Amalan
ekonomi
berlainan

yang

5) Perbezaan
politik mengikut
bangsa,
kaum
dan etnik

Kumpulan etnik agama dan kebudayaan yang berlainan


Kaum adat resam, bahasa, kesenian, budaya dan sistem
nilai yang berbeza
Kurang mengenali dan memahami
Hanya menganggap mereka sahaja yang terbaik
Dasar pecah dan perintah menjarakkan kumpulan etnik
demi kepentingan dan keselamatan British
Interaksi antara kaum terbatas
Lahir sikap prasangka negatif yang kukuh antara rakyat
tempatan yang berbilang etnik.
Laporan Razak (1956) tidak wujud 1 sistem pendidikan
nasional di Tanah Melayu
Sekolah dan kurikulum berlainan
Jurang pergaulan, menghasilkan pandangan yang berlainan
Menjejaskan persefahaman dan perhubungan sesama
rakyat
Mewujudkan keperibadian dan perwatakan yang berbeza
tanpa mempedulikan pembentukan warganegara yang
beridentitikan 1 negara
Setiap etnik menjalankan aktiviti ekonomi yang tertentu dan
mendiami kawasan yang berlainan
Mewujudkan jurang pendapatan yang tidak seimbang
Menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan etnik yang
berlainan jenis ras
Mengakibatkan perpaduan negara terancam
memperkuatkan identiti sesuatu kumpulan dan menimbulkan
perasaan syak wasangka
setiap kumpulan hanya memperjuangkan hak dan
kepentingan kumpulan tertentu sahaja
Parti-parti politik pelbagai isu sensitif (bahasa, budaya,
ekonomi dan hak keistimewaan) sehingga memburukkan
masalah perpaduan

PIPP
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) membina negara bangsa kini dijadikan teras
pertama dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010.
Pembinaan Negara Bangsa melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu,
harmoni, dan cinta akan negara,
Pembinaan Negara Bangsa dalam konteks PIPP adalah untuk menyokong hasrat negara
bagi memperkukuh perpaduan, membina identiti nasional dan semangat kebangsaan
serta membangunkan sumber manusia yang dapat memenuhi keperluan negara.
Melalui pendidikan, pembinaan negara bangsa bermatlamat untuk melahirkan murid yang
memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai
moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal, bertolak
ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik serta bersatu padu.
Dalam PIPP, Teras Membina Negara Bangsa memberi fokus kepada 4 perkara utama :
1) Memperkasa Bahasa Kebangsaan
2) Memantapkan Perpaduan dan Integrasi Nasional
3) Memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bahasa
4) Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekataan Islam Hadhari
Dasar Pelajaran Kebangsaan
Untuk memupuk integrasi nasional dalam kalangan murid di sekolah.
Antara pelaksanaan yang dijalankan :

Alice Chee

a) Sukatan pelajaran

Alice Chee

b) Buku teks
c) Peperiksaan
d) Pakaian seragam
e) Sistem latihan guru
f) Bahasa pengantar yang sama
Pupuk integrasi nasional melalui dasar pelajaran :
i) Sistem pendidikan kebangsaan
ii) Agenda memperkasa Sekolah Kebangsaan
iii) Penerapan nilai
iv) Mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan
v) Aktiviti kurikulum dan kokurikulum
vi) Konsep Sekolah Wawasan
ancangan Malaysia Pertama, Kedua dan Ketiga, kerajaan terus memperkuatkan
sistem pendidikan untuk memupuk integrasi nasional dalam kalangan rakyat di negara ini.
Rancangan Malaysia ketiga :
i) penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar utama
ii) pembentukan keperibadian
iii) pembahagian sumber-sumber negara dengan lebih saksama
iv) penyatuan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak (akhir tahun 1960-an sistem
pendidikan)
Usaha yang dijalankan oleh KPM untuk memastikan matlamat perpaduan kaum dan
integrasi nasional terus dipelihara dan diperkukuhkan :
a) Melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan kurikulum kebangsaan (semua
jenis sekolah dan sistem penilaian / peperiksaan yang seragam)
b) Menjadi agenda memperkasa SK teras dasar pelaksanaan RMKe-9 bagi
merealisasikan matlamat menjadikan SK sebagai tempat memupuk perpaduan
kaum dan pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang akademik dan bukan
akademik
c) Memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada 2003 di
peringkat SK dan SMK memberi kesedaran kepada para murid tentang hak dan
tanggungjawab mereka dalam masyarakat pelbagai kaum serta pentingnya
semangat patriotik, kesejahteraan dan keharmonian antara kaum
d) Menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara
sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian
e) Memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan :
pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi
nasional.
penempatan 2 / 3 jenis sekolah rendah yang berlainan bahasa pengantar dan
pentadbiran dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas.
Mewujudkan persekitaran yang memberi peluang kepada murid pelbagai kaum
bergaul dan berinteraksi dalam pelbagai aktiviti.
6 buah Sekolah Wawasan yang aktif beroperasi Perak (2), Kedah, Pulau
Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan.
f) Melaksanakan aktiviti bagi menerapkan semangat patriotik secara berterusan
melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum :
Perhimpunan mingguan perbarisan, menaikkan bendera dan menyanyikan Lagu
Kebangsaan serta lagu patriotik.
Sambutan Bulan Kemerdekaan (SBK) aktiviti bahasa dan budaya (deklamasi sajak,
pidato, syair dan nyanyian)
Memantapkan Perpaduan dan Integrasi Nasional, KPM melalui PIPP telah memberi
fokus kepada Teras Membina Negara Bangsa dengan menggariskan :
a) 4 strategi
b) 16 pelan tindakan
memantapkan perpaduan dan integrasi nasional
c) 39 aktiviti
Pelaksanaan aktiviti :

Alice Chee

Pengurusan sekolah harian


Bahagian teknologi pendidikan
Bahagian buku perpaduan negara & Integriti Nasional (JPNIN)
Jabatan Penerangan Malaysia
Institut Integriti Malaysia
Dalam PIPP, program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)
menyemai semangat perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan murid sekolah.
Program RIMUP :
i) Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil. 10/2005 : Rancangan Integrasi Murid Untuk
Perpaduan (RIMUP) KP (BS-DSR) 8787/008/2 (21) 23 Disember 2005
ii) Buku Panduan RIMUP (2005) Bahagian Sekolah
iii) Modul Aktiviti RIMUP (2007) Bahagian Sekolah
a) Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik
b) Modul aktiviti kesukanan dan permainan
c) Modul aktiviti kokurikulum
d) Modul aktiviti khidmat dan masyarakat
e) Modul aktiviti meningkatkan patriotisme
Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah menengah dengan kerjasama Jabatan
Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000)
Program RIMUP :
i) semangat muhibah akan diwujudkan secara sedar dan terancang melalui aktiviti yang
membolehkan murid pelbagai kaum di sekolah mencapai persefahaman dan toleransi
ii) berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran untuk menjayakan aktiviti
secara bersama-sama
iii) e-Integrasi
iv) pemeriksaan Program RIMUP- Jemaah Nazir Sekolah untuk mengenal pasti sama
ada pengurusan, perancangan, pemantauan, dan penilaian Program RIMUP
dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan
KPM

Dewan
Bahasa dan
Pustaka
(DBP)

Institut
Terjemahan
Negara
Malaysia
(ITNM)

Majlis Buku
Kebangsaan
Malaysia
(MBKM)

Kementerian
Kebudayaan,
Kesenian
dan Warisan
(KeKKWa)

Kementerian
Pengajian
Tinggi
Malaysia
(KPTM)

Memperkasa Bahasa Melayu Bahasa Pengantar Utama, Bahasa Ilmu, dan Bahasa
Bahasa Perpaduan

Bahasa Melayu :

Bahasa rasmi Fasal 152 Perlembagaan Malaysia dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967.
Bahasa kebangsaan bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan
sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen dengan syarat
bahawa :
i) Tiada sesiapa pun boleh dilarang / ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa
maksud, lain daripada maksud rasmi) atau daripada mengajar / belajar, apa-apa
bahasa lain
ii) Tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menyentuh Hak Kerajaan Negeri bagi
memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum
lain dalam Persekutuan
Seksyen 5 Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 (Disemak 1978) [Akta 213] dan
diperluas melalui Akta Dewan Bahasa dan Pustaka (Pindaan dan Perluasan) 1995 [Akta
A930] :
a) Untuk membina dan memperkaya Bahasa Kebangsaan
b) Memperkembangkan bakat sastera, mencetak dan menerbitkan bahasa bacaan
dalam Bahasa Kebangsaan

Alice Chee

c) Menggalakkan penggunaan Bahasa Kebangsaan yang betul


Tindakan KPM Untuk Pupuk Integrasi Nasional
a) Sekolah Sebagai Alat Perpaduan
b) Sistem
pendidikan
yang sama

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

o
o

Dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar


Untuk membentuk 1 generasi baru yang mempunyai keperibadian
Malaysia
o Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk
mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut
dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya
Penggunaan
o Sebagai bahasa ilmu yang lengkap
Bahasa
o Sebagai alat untuk berinteraksi dapat mewujudkan semangat
Melayu
kekitaan dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai
kaum
Pendedahan
o Perasaan kasih sayang, hormat-menghormati, bantu-membantu,
kepada nilai
berbudi bahasa, cintakan keamanan, benci kekejaman, jujur,
bertanggungjawab
o Melalui kokurikulum, murid dari setiap kaum
digalakkan
bercampur-gaul dan menceburkan diri ketika menjalani aktivitiaktiviti di sekolah.
Seminar
/ o Berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia
Forum
o Menganjurkan pertandingan / peraduan menulis esei
Kelab Rukun o Menyebarkan maklumat dan kefahaman tentang Rukun Negara.
Negara
o Mengupas pengetahuan Rukun Negara melalui aktiviti ceramah,
syarahan dan bahas.
o Mengadakan kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara.
o Memperbanyakkan program berkonsepkan patriotisme melalui
aktiviti kokurikulum yang dijalankannya.
Kem Motivasi, ceramah dan gotong-royong
Amalan Ziarah dan Meraikan Perayaan bersama-sama
Pertandingan menulis esei adat resam suku kaum
Mendokumentasikan kehidupan suku kaum dalam penerbitan bahan bacaan
Adat resam masyarakat Malaysia
Pendemokrasian Pendidikan
Sekolah dapat o Agar semua kaum menikmati kemudahan yang sama dalam
kemudahan
pendidikan (bersekolah di bandar / di luar bandar mempunyai reka
yang sama
bangunan yang sama)
o Alat-alat yang dibekalkan (kerusi, meja, almari)- seragam

n) Sekolah satu aliran


o) Semua dapat hak yang sama
p) Sekolah Wawasan, kongsi kemudahan

i)

ii)

Penglibatan Komuniti Setempat Untuk Pupuk Integrasi Nasional


Program
Melalui program ilmiah : ceramah motivasi, aktiviti keagamaan,
permuafakatan
makan beradab, gotong-royong,majlis perkahwinan.
masyarakat
Pihak yang terlibat : masyarakat setempat, ahli PIBG dan pihak
pengurusan sekolah sendiri.
Hari
Keluarga
dan
Sukan
Rakyat

Alice Chee

Melibatkan seluruh ahli masyarakat setempat, Kelab Rukun


Tetangga dan RELA kawasan.
Dapat menghilangkan perasaan tertekan dengan bebanan
tugas.
Dapat membina persefahaman, keteguhan perpaduan dan
perasaan kasih sayang dalam kalangan seluruh warga
masyarakat.

iii) Acara
Kebudayaan dan
Kesenian

Permainan tradisi, boria, dikir barat, persembahan kebudayaan


setiap kaum di Malaysia.
Dapat berhibur, memahami dan mematuhi peraturan yang
digariskan.
Dapat mengenali kebudayaan masyarakat dari kaum yang
berlainan.
iv) Majlis Sambutan JKKK & NGO mengaturkan program yang melibatkan seluruh
Hari
Raya,
warga masyarakat.
Ucapan
Tahun Beraneka jenis makanan yang dihidang dapat
dinikmati
Baru Cina dan
bersama.
Hari Deepavali
Ucapan selamat yang diberikan, disambut dengan penuh
kemesraan.
dapat membentuk kasih sayang serta memupuk perpaduan
rakyat berbilang kaum dalam komuniti tempatan.
v) Penyertaan
Semua murid diwajibkan mengambil bahagian dalam
dalam
persatuan, permainan dan pakaian seragam.
Kokurikulum
Mendedahkan situasi yang berlainan dan beragam.
Terdapat peraturan dan disiplin tertentu dalam program.
vi) Sambutan Bulan
Ditubuhkan dengan kerjasama Kelab Rukun Negara, Unit
Patriotisme dan
Bimbingan dan Kaunseling, Kelab Guru dan Kakitangan,
Kemerdekaan
Persatuan Sejarah dan persatuan-persatuan murid.
Melibatkan PIBG, Alumni, tokoh-tokoh dan sejarawan, Agensi
Kerajaan, dan Badan Bukan Kerajaan dalam aktiviti yang
dilaksanakan.
Acara : ceramah kemerdekaan, tayangan gambar berbentuk
patriotik, pembacaan sajak, sketsa, pentomen, kibaran Jalur
Gemilang, hiasan bilik darjah, asrama, pidato, forum, penulisan
esei, derma dadah, pameran, melukis potret tokoh negara,
perbarisan dan perarakan kemerdekaan.
Dapat membina keyakinan semua warga sekolah berkaitan
pembinaan
bangsa
Malaysia
yang
merdeka
dan
bertanggungjawab, bersifat patriotisme yang tinggi dan cinta
kehidupan bersatu padu demi kestabilan negara.
vii) Lawatan
dan Program lawatan : tempat bersejarah, Parlimen, Putrajaya,
Ziarah
di
Melaka Bandar raya Bersejarah, Memorial, Tugu Negara,
Peringkat
Muzium Negara, rumah-rumah kebajikan, asrama anak-anak
Sekolah
yatim dan miskin, penjara, rumah perlindungan kanak-kanak,
asrama orang kurang upaya, sekolah, universiti.
Acara : perbincangan, gotong-royong, persembahan kesenian
dan kebudayaan, pertukaran maklumat.
Kesan : memberi kesedaran kepada murid pentingnya berbudi
bahasa, mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama
rakyat berbilang kaum dan keturunan.
viii) Perkhemahan
Acara : ceramah motivasi, pembinaan jati diri, kerohanian,
Bina Insan bagi
kembara, ikhtiar hidup, kewarganegaraan dan riadah.
Murid Sekolah
Mendapat maklumat dan kemahiran baharu.
Dapat merasai keindahan alam Malaysia serta menikmati
kehidupan dalam sebuah negara yang aman dan damai.
Objektif menjalankan semua aktiviti :
1. Meningkatkan kefahaman murid mengenai kepelbagaian kebudayaan masyarakat
Malaysia.
2. Menimbulkan rasa hormat terhadap kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum.
3. Menanamkan kesedaran bahawa unsur kebudayaan adalah penting untuk
menyemarakkan suasana harmoni dan semangat toleransi antara kaum.
4. Menyemai dan memupuk nilai-nilai mulia yang dapat menjalinkan hubungan silaturahim
antara murid berlainan latar belakang, agama, budaya dan adat resam.
Sekolah Wawasan
1) Kabinet 1997 :
menggabungkan 3 sekolah berlainan aliran dalam 1 kompleks.

Alice Chee

Berkongsi kemudahan : padang dan kantin.


Membolehkan murid berinteraksi serta berkomunikasi antara 1 sama lain dengan
bahasa kebangsaan.
2) Tujuan : mengeratkan perpaduan dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum di
Malaysia.
3) Peranan guru sebagai pembina negara bangsa dilaksanakan dengan memperkasa
bahasa kebangsaan, memantapkan perpaduan, dan integrasi nasional serta memupuk
kecintaan terhadap seni dan warisan dan budaya
Konsep 1 Malaysia
Membawa aspirasi dan harapan untuk mengeratkan hubungan antara kaum bagi
memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang erat.
Membina sebuah negara bangsa yang mempunyai sikap keamanan dan kekitaan dalam
kalangan rakyat Malaysia.
Nilai
asas
(semangat
perpaduan)

1) Budaya
Kecemerlangan
2) Ketabahan
3) Rendah Hati
4) Penerimaan

perasaan hormat-menghormati
keikhlasan
sikap saling mempercayai antara kaum

8 Nilai Murni
perlu dilaksanakan sepanjang masa demi mencapai tahap
prestasi yang berkualiti di persada dunia.
menghadapi perubahan, isu dan cabaran bagi mengharungi
kejayaan.
merendah diri - masih ada kekuatan dalaman dan pendirian
yang teguh terhadap sesuatu prinsip.
menerima apa jua perkara yang baik.
mendapat persetujuan secara bersama demi membina sebuah
negara bangsa.

5) Kesetiaan

kesetiaan kepada raja dan negara.


membina kepercayaan dan menjalin ikatan antara kaum.

6) Meritokrasi

memberi peluang setiap individu yang layak serta memenuhi


syarat berhak dipilih.
menekankan persaingan terbuka kepada semua rakyat untuk
merebut peluang yang diberi.

7) Pendidikan

berpengetahuan dan menanamkan nilai-nilai murni yang dapat


menyatupadukan semua kaum
dapat menyatupadukan semua kaum dan berinteraksi dalam
aliran yang berbeza

8) Integrasi

Menaruh kepercayaan terhadap kepimpinan negara.


Semua lapisan masyarakat daripada pucuk pemimpin
sehingga rakyat jelata tanpa mengira kedudukan.

Pendemokrasian Pendidikan
Penyediaan peluang yang terbuka untuk setiap orang bagi memperoleh kejayaan dan
kualiti hidup mereka.
Ialah pendidikan untuk semua.
Konsep demokrasi proses pemilihan pemimpin untuk membentuk kerajaan yang
memerintah dan suatu bentuk amalan dan cara hidup bermasyarakat
Pendidikan untuk semua memberi peluang kepada semua individu untuk mendapat
pendidikan yang berkualiti.

Alice Chee

Pendidikan
wajib
peringkat
asas

Pendidikan
Jarak
Jauh
(PJJ)
Sekolah
Kurang Murid

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Kepentingan dasar
Dasar untuk sekolah vernakular (Sek. Cina dan Tamil)
Pendidikan selama 13 tahun
Sekolah teknikal
Sekolah asrama penuh
Sekolah pendidikan khas(pelajar berkeperluan khas)
vi) Sekolah swasta
vii) Sekolah Agama Islam

Pendidikan peringkat tinggi


Pendidikan sepanjang hayat

Tidak ketinggalan di kawasan terpencil


Penduduk yang tinggal di pedalaman
Menjurus ke arah konsep pendidikan untuk semua

Cabaran untuk merealisasikan dasar pendemokrasian pendidikan


1) Sistem
kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang, status
Pendidikan
sosioekonomi, lokasi dan etnik selain ekuiti.
Yang Berkualiti a) Pelbagai program pembangunan pendidikan :
i) Rancangan Lima Tahun
ii) Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP)
b) Pelbagai projek penyediaan infrastruktur pendidikan dilaksanakan
dalam tempoh:
i) Rancangan Malaysia Kelapan (RMK8) 2001-2005
ii) Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) 20012010
iii) Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9) 2006-2010
Untuk meningkatkan aksesibiliti, ekuiti dan kualiti pendidikan yang
menjurus ke arah pelaksanaan dasar pendemokrasian
pendidikan.
2) Menyediakan
untuk menangani masalah kesesakan bilik darjah (bandar)
Infrastruktur
menambah bilangan bilik darjah
Yang
membina lebih banyak sekolah untuk menampung bilangan
Mencukupi Dan
pelajar yang kian meningkat
Lengkap
3) Merangkumi
KemudahanKemudahan
Asas
Dan
Sumber Tenaga
Sekolah
4) Program
Pembangunan
Pendidikan

kemudahan-kemudahan asas : bilangan darjah, buku teks, pusat


sumber
sumber tenaga : bilangan guru siswazah dan bukan siswazah
dalam proses pensiswazah guru sekolah rendah agar dapat
meningkatkan kualiti pendidikan.

Berbentuk program sokongan :


a) Skim bantuan pendidikan
b) Skim pinjaman buku teks
c) Rancangan makanan tambahan
d) Skim baucar tuisyen
Bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan
untuk meningkatkan tahap kesihatan dan tahap pembelajaran
mereka.
5) Penubuhan
Guru boleh berinteraksi antara 1 sama lain dalam mengenal pasti
Pusat Kegiatan
kelemahan-kelemahan dalam pengajaran.
Guru
Berkongsi idea untuk mengatasinya.
6) Sikap Guru
Adil terhadap semua pelajar dari segi penggunaan bahan
pengajaran.
Cara berkumpulan untuk penglibatan gender dalam aktiviti.
Melayan semua pelajar dengan sama rata tanpa mengira gender.
Tonggak Pendidikan United Nations Education, Scientific and Cultural
Organisasi(UNESCO)

Alice Chee

belajar untuk menguasai ilmu

belajar untuk menguasai kemahiran

Tonggak Pendidkan
UNESCO
belajar untuk menjadi insan berguna

1) Belajar untuk
menguasai
ilmu

2) Belajar untuk
menguasai
kemahiran

3) Belajar untuk
menjadi insan
berguna

4) Belajar untuk
harmoni dan
bekerjasama

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Alice Chee

belajar untuk harmoni dan bekerjasama

Manusia belajar untuk memahami dunia sekeliling


dapat memperkembangkan kemahiran kerjayanya
berkomunikasi dengan orang lain
implikasi
belajar
bagaimana
untuk
belajar
dengan
memperkembangkan tumpuan, kemahiran ingatan dan kebolehan
untuk berfikir seseorang.
Guru menguasai cara penyampaian berkesan.
Guru mengikut trend perubahan dalam ledakan maklumat dan
mengemas kini pengetahuan.
Pendidikan dapat melengkapkan pelajar dengan kemahirankemahiran untuk diaplikasikan dalam bidang pekerjaan kelak.
Murid sebagai agen perubahan.
menguasai nilai-nilai peribadi (kemahiran-kemahiran insaniah /
interpersonal), pengetahuan dan berkemahiran dalam bidang
pekerjaan.
Kemahiran termasuklah kemahiran berkomunikasi, berpasukan dan
menyelesaikan masalah.
Membentuk kompetensi peribadi pelajar berasaskan suatu
gagasan pengetahuan teoretikal dan praktikal serta digabungkan
dengan kemahiran-kemahiran dalam penyelesaian masalah,
membuat keputusan, inovatif dan berpasukan.
Pembentukan insan menyeluruh dari segi fizikal, intelek, rohani,
emosi, kepekaan dan penghargaan estetika.
Berfikir secara kritis, berdikari dan berupaya membuat keputusan
terhadap tindakan dalam kehidupannya.
Kurikulum mempunyai ruang untuk disesuaikan dengan
perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara dan
kemajuan sejagat.
Tanpa mengira bangsa dan latar belakang
Menjalinkan hubungan baik antara 1 sama lain
Rakyat dapat hidup aman damai dan berharmoni dalam negara
yang berbilang kaum dan silang budaya.
Cabaran : setiap individu / 1 kelompok sentiasa berasa mereka
lebih berkuasa / lebih berupaya sehingga mempunyai syak
wasangka terhadap orang / kumpulan lain.
Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk
menggalakkan penglibatan semua pelajar tanpa mengira latar
belakang dan kaum.
Guru perlu menerapkan nilai-nilai murni semasa mengajar dan
memberi peluang pelajar bergaul dan memahami budaya rakanrakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum/ budaya.
Murid melibatkan diri dalam projek kolaboratif dalam aktiviti sukan /
budaya.
Aktiviti di tempat-tempat yang mundur dan luar bandar untuk
membantu orang yang serba kekurangan, serta mengambil
bahagian
dalam
aktiviti-aktiviti
perikemanusiaan
(tempat
berlakunya bencana alam)
Guru merancang program amal / aktiviti dalam gerak kokurikulum
menjalankan kerja-kerja amal/ komuniti di luar bandar dan di
kawasan orang asli
untuk memahami cara hidup mereka dan membantu golongan lebih
miskin.

10

Globalisasi Dalam Pendidikan


Scholte
(2000:16)
konteks
pendidikan

Globalisasi
merujuk kepada proses menyingkirkan batasan / sekatan kerajaan
mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi
dunia yang terbuka.
proses mengenepikan sekatan untuk mewujudkan dunia terbuka tanpa
sempadan.

Impak globalisasi dalam pendidikan:


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
o
14)
15)

Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu dan bahasa antarabangsa.


Pendidikan negara terbuka kepada dunia luar.
Pertumbuhan cawangan universiti luar di dalam negara.
Peluang pendidikan semakin banyak dengan penubuhan intitusi swasta.
Kepentingan pengajaran sains dan teknologi.
Pembelajaran menggunakan teknologi untuk menguasai maklumat.
Perubahan peranan guru dalam bilik darjah.
Pembudayaan teknologi.
Penyediaan peluang pendidikan.
Aliran tenaga buruh atau sumber manusia dari luar masuk dalam negara.
Kemahiran berbahasa dalam pelbagai bahasa dapat mengatasi batasan untuk
berkhidmat di mana-mana negara.
Transformasi kurikulum dalam pendidikan mengikut kehendak semasa.
wujud persaingan sihat dalam institusi pengajian pendidikan.
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasilkan reka cipta inovatif
pembelajaran sepanjang hayat berlaku tanpa mengira masa, tempat dam pelajar
pendidikan secara akses kendiri mengikut kadar masing-masing dan terarah kendiri.
Perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran dari
aliran tenaga buruh dari luar negara

Tugas guru dalam menyediakan murid menghadapi era globalisasi dan memenuhi hasrat
Wawasan 2020:
1. Latih pelajar untuk berdikari dan bertanggungjawab atas pembelajaran sendiri.
2. Pelajar diberi peluang berfikir pada aras tinggi, meneroka idea dan mencipta inovasi.
Dalam masa yang sama, guru harus meningkatkan amalan profesionalisme selain
mengemas kini maklumat agar sentiasa selari dengan arus perkembangan.
Seiring dengan globalisasi transformasi kurikulum perlu berlaku untuk memenuhi
kehendak tempatan dan global.
1.6 KEPELBAGAIAN BUDAYA

Budaya bermaksud cara hidup manusia dari segi pemikiran, kepercayaan dan
perlakuan dalam sesuatu masyarakat yang diterima oleh ahli anggotanya atau diwarisi
secara turun-temurun.
Malaysia adalah sebuah negara yang unik kerana masyarakatnya terdiri daripada
pelbagai kaum.
Konsep kepelbagaian budaya harus difahami bersama.
Salah satu cara untuk menyatupadukan rakyat adalah dengan membina negara bangsa
dengan pemupukan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar.
Antara langkah pembinaan negara bangsa:
i. Penghayatan prinsip Rukun Negara.
ii. Pendedahan tentang aspek kewarganegaraan dalam Pendidikan Moral.
iii. Bidang pelajaran distrukturkan mengikut nilai-nilai yang berkaitan dengan
perkembangan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
iv. Pengajaran subjek Kajian Tempatan di sekolah dan subjek Sejarah di sekolah
menengah.
Contoh situasi bagaimana guru dapat menangani cabaran kepelbagaian budaya serta
mewujudkan situasi bilik darjah mesra budaya:
1) Guru tahu secara mendalam mengenai budaya murid

Alice Chee

11

a) Lawatan
b) jemputan ke rumah
2) Guru wujudkan peluang mengumpul maklumat dalam kalangan pelajar
i)

Berbincang

ii)

berkongsi ilmu

3) Guru guna bahan kurikulum yang mewakili kumpulan etnik.


topik pakaian tradisional
4) Guru wujudkan peluang murid memahami budaya lain

program sekolah anak angkat

berkomunikasi : e-mel, bertukar berita, foto dan projek

Agama

Adat resam
Aspek
padi(semangat)

Mantera
Animise
Jantina
Nilai
kepercayaan

Kaedah digunakan oleh


guru

Aspek Kepelbagaian
Budaya

Bahasa

Perbincangan

Simulasi

Main peranan
Lawatan sambil
belajar ke tempat
bersejarah
Kajian kes
Penyelesaian
masalah kes

1.7 PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) :
alat untuk penyebaran maklumat pengiklanan, pengangkutan dan sebagainya.
Contoh : audio, video dan dokumen daripada Internet, bahan rujukan
Perkembangan teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK) telah mencapai satu tahap di
mana pengaruhnya dapat dilihat di dalam kehidupan manusia. Antara faedah yang boleh
diperoleh daripada TMK ialah:
i.
Menganalisis data
ii.
mewujudkan situasi untuk pelajar mengalami kehidupan sebenar (simulasi
/maya)
iii.
membolehkan komunikasi tanpa sempadan
iv.
Pembentukan resos digital seperti perpustakaan digital.
v.
Peluang kepada jaringan antara para pendidik dan penyelidik berkongsi bahan
penyelidikan dan akademik.
vi.
Memperkembangkan kemahiran aras tinggi seperti kolaborasi di mana-mana
sahaja tanpa mengira tempat dan masa serta penyelesaian masalah.
vii.
Pemerolehan maklumat berguna secara perpustakaan maya membantu
pendidik dalam berkongsi bahan pengajaran dan pembelajaran
Pengaruh TMK melalui rangkaian internet amat penting dari segi pengetahuan,
perhubungan dan perkongsian bahan pengajaran-pembelajaran.
Cabaran guru atau masyarakat ialah bagaimana mendidik generasi muda dalam
penggunaan internet secara berkesan untuk pendidikan dan bukan sebaliknya.

Alice Chee

12

1.8 GEJALA SOSIAL


24 jenis
gejala
sosial
Amaludin
dan
Khadijah
(2006)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

merokok
menyamun
menonton video lucah
lari dari rumah
putus cinta
mencuri
minum arak
hubungan luar nikah
mengambil pil khayal

Pengaruh
Media
Massa
Sikap
Pelajar

Faktor
Penyebab
Gejala
Sosial

Cara
Mendidik
Anak-anak

Sikap
Ibu
Bapa
Pengaruh Rakan
Sebaya Terhadap
Sikap Agresif

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

menyimpan gambar lucah


pecah rumah
memeras ugut
menagih dadah
merogol
maksiat
bercerai
jenayah bunuh
makan rasuah

Iklim
Bilik
Darjah

Ponteng
Sekolah

Merosakkan
Harta Benda
Sekolah

Antara tugas guru ialah:


i. Gunakan pelbagai strategi
dalam bilik darjah

ii. Meningkatkan penglibatan


kaunseling di peringkat sekolah

kaunseling kelompok
kaunseling individu
penubuhan pembimbing rakan sebaya

iii. Guru sebagai pembimbing

mengatasi masalah sosial murid

iv. Menerapkan nilai murni


dalam program anjuran
sekolah

kem motivasi
pembinaan berpasukan
aktiviti amal jariah
aktiviti sukan dan permainan/ unit berunitform

Penguatkuasaan undang-undang : polis dan pihak pentadbir

Sekiranya masalah berlanjutan, penglibatan pihak berkuasa seperti pihak polis

Alice Chee

13

haruslah diutamakan.

Pihak pentadbir sekolah pula haruslah merujuk masalah ini kepada pihak polis dan
bukannya menyembunyikannya. (imej dan nama baik sekolah)

Kerjasama pihak sekolah dan pihak polis dapat mengekang daripada gejala sosial terus
berleluasa.

Bab 2 Guru dan Perundangan


2.1 PERATURAN DAN TATAKELAKUAN DAN TATATERTIB
Guru mesti mematuhi Peraturan Kelakuan dan tatatertib 1993 (Pindaan 2002).
Guru akan sentiasa berkelakuan baik dan bertata tertib mengikut garis panduan yang
ditetapkan.
Guru akan bertindak dengan perlakuan yang melambangkan profesionalisme keguruan.
Guru mengamalkan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam.
Peraturan Kelakuan Tataterbit adalah 1 bentuk kawalan atas semua penjawat awam
untuk menjamin keberkesanan sesuatu organisasi.
Matlamat tatatertib adalah seperti:
1) Supaya pegawai awam melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan
bertanggungjawab.
2) Supaya pegawai awam meletakkan kepentingan awam lebih daripada kepentingan
mereka sendiri.
3) Supaya pegawai awam menjaga imej perkhidmatan awam.
4) Menghukum pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan.
Undang-Undang Untuk Penjawat Awam / Peraaturan-Peraturan Pegawai Awam
Kelakuan dan
Tatatertib1993
(pindaan 2002)

Peraturan
mengenai
tatakelakuan (code of
conducts) serta
larangan / kesalahan
khusus

Tanggungjawab
serta tugas
kawalan dan
pengawasan
tatatertib

Prosedur
dan
tindakan
tatatertib

Hukuman
tatatertib

Peruntukan
pelbagai yang
berkaitan

2.1.1 Peraturan-peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib Secara Umum


Tatakelakuan (code of conducts) bagi anggota perkhidmatan awam adalah seperti
diperuntukkan di bawah peraturan 4 Bab D Perintah Am.
Antara peraturan tersebut (Warta Kerajaan P.U (A) 395 Pindaan 2002) ialah:
Peraturan 4(1)
1) Sentiasa memberikan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan.
2) Ditegah bersubahat dengan musuh Negara.
3) Ditegah membocorkan rahsia Negara.
4) Ditegah memperkecil dasar serta tindakan kerajaan.
5) Ditegah berlakon dalam filem yang memburukkan Negara.
Peraturan 4(2)
1) Tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi.
2) Tidak boleh berkelakuan kepentingan peribadi bercanggah dengan kepentingan awam.
3) Tidak boleh menggunakan kedudukan untuk kepentingan peribadi.
4) Menjaga nama baik profesion.
5) Perlu cekap dan sentiasa berusaha menyelesaikan tugas.
6) Jujur, amanah dan bertanggungjawab.
7) Tidak boleh menggunakan pengaruh untuk memberi tekanan dalam menyokong
sebarang tuntutan untuk diri sendiri atau orang lain.
8) Melaksanakan apa yang disuruh dan tidak cuai dalam melaksanakan tugas.
2.1.2 Tatakelakuan yang Ditegah Sama Sekali atau Boleh Dibuat

Alice Chee

14

Dengan Kebenaran
Peraturan 4A (Gangguan Seksual)
Tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain.
Gangguan seksual adalah:
1) Segala keadaan yang akan menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina
atau tergugat.
2) Tidak terhad kepada perlakuan di tempat kerja atau dalam waktu kerja.
3) Termasuk kepada perbuatan menyatakan sesuatu pernyataan yang bersifat seksual
kepada atau di hadapan orang.
4) tidak kira sama ada lisan, bertulis atau apa jua perbuatan yang bersifat seksual kepada
orang lain.
Peraturan 5 (Pekerjaan Luar)
Tertakluk kepada tatakelakuan yang berkaitan dengan pekerjaan luar.
Tidak boleh mengambil bahagian dalam apa jua urusan berkaitan dengan kerja luar.
Bagaimanapun dibolehkan dengan kebenaran ketua jabatan.(Guru Besar/ Pengetua)
Ketua jabatan boleh tidak membenarkan jika:
1) Dalam waktu pejabat / semasa menjalankan tugas rasmi
2) Tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai pegawai awam.
3) Tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam.
Peraturan 23 (Ketidakhadiran Tanpa Cuti)
Bermaksud seorang pegawai tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan di tempat
sepatutnya beliau hadir untuk tugas rasmi.
Guru dilarang tidak hadir ke sekolah tanpa cuti.
Peraturan 23 (Peraturan-peraturan Lain Yang Berkaitan)
1) Guru perlu mematuhi etika pakaian.
2) Dilarang menggunakan apa jenis dadah kecuali yang dipreskripsikan oleh pengamal
perubatan. (Akta Perubatan 1971)
3) Guru tidak boleh menerima apa-apa hadiah daripada individu atau kumpulan yang
mempunyai kepentingan peribadi.
4) Guru perlu membuat pengisytiharan harta setiap lima tahun sekali.
5) Guru dilarang terlibat dengan perhutangan yang serius
6) tidak boleh meminjamkan wang kepada pihak lain dengan mengenakan faedah atau
cagaran lain.
7) Guru dilarang membuat pernyataan awam secara lisan atau bertulis berhubung dengan
dasar, rancangan dan keputusan kerajaan.
8) Guru tidak dibenarkan terlibat dengan kegiatan politik. Perlu mendapat kebenaran
daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau ketua Setiausaha Kementerian
Pelajaran.
2.1.3 Tindakan Tatatertib
Guru hendaklah mematuhi peraturan yang termaktub dalam undang-undang dan
perlanggaran akan menyebabkan tindakan tatatertib dikenakan.
Satu jawatankuasa akan dibentuk tidak kurang daripada dua anggota dan anggota
jawatankuasa penyiasat adalah mereka yang menjawat jawatan lebih tinggi daripada
mereka yang disiasat.
Hukuman yang dikenakan termasuklah:
1) Amaran
Diberi secara lisan dan bertulis oleh ketua jabatan.
2) Denda
Denda yang dikenakan tidak boleh melebihi amaun yang sama banyak
atau
dengan emolumen bagi tujuh hari pegawai berkaitan.
lucut
Denda atau lucut hak emolumen dipotong daripada emolumen bulanan
hak
pegawai dan dimasukkan dalam hasil kerajaan.
emolum
en
3) Tangguh tiada pergerakan gaji dalam tempoh hukuman
pergerak
an gaji

Alice Chee

15

4) Turun
Gaji

5) Turun
pangkat

i) gaji turun secara mendatar


ii) tidak melebihi tiga pergerakan gaji
iii) tempoh hukuman tidak kurang daripada dua belas bulan dan tidak lebih
tiga puluh enam bulan
dijalankan oleh pihak berkuasa tatatertib

2.2 AKTA PENDIDIKAN 1996


Akta pendidikan merupakan satu bentuk perundangan yang lengkap, kemas kini dan
bersifat futuristik sebagai persediaan menghadapi Wawasan 2020.
Maklumat berkaitan Akta Pendidikan 1996 :
1) Menegaskan ilmu merupakan penentu utama arah tuju negara dan penyelamat
bangsa.
2) Merupakan satu misi negara menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia
dari segi kualiti untuk memperkembangkan potensi individu.
Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961
bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan
cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi
dan bertaraf dunia.
Akta Pendidikan 1996 menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar
pendidikan yang sedia ada.
Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi
asas dasar pendidikan kebangsaan.
Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta
Pelajaran 1961.
Tujuan penggubalan Akta Pendidikan 1996 adalah untuk memperluaskan skop dan
memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan.
Sistem
Pendidikan
Kebangsaan
Pengajaran
Agama Selain
Agama Islam

Peraturan
Pendidikan

Pengajaran
Agama Islam

Kandungan
Akta
Pendidikan
1996

Pendidikan
Khas

Bahasa
Kebangsaan
Sebagai Bahasa
Pengantar
Utama

Kurikulum
Kebangsaan
Untuk Semua
Sekolah
Sekolah

Sistem Pendidikan Kebangsaan

Alice Chee

16

Sistem Pendidikan
Kebangsaan

Pendidikan
prasekolah

Pendidikan
rendah

Umur 4 - 6

5 - 6 tahun

Pendidikan
menengah

Pendidikan
lepas
menengah

Menengah
rendah

Menengah
tinggi

3 tahun

Kebolehan
dan bakat

Pendidikan
tinggi

diploma /
ijazah

Sekolah
1)
2)

Sekolah
Kerajaan
Sekolah
Bantuan
Kerajaan

3)

Sekolah Swasta

Jenis Sekolah
Ditubuhkan dan diselenggarakan sepenuhnya oleh kerajaan
Menerima sumbangan :
a) Modal : bayaran wang awam bagi mengadakan bangunan,
ubah suai dan tambah premis, perabot dan kelengkapan /
perkara-perkara lain yang ditetapkan.
b) Bantuan penuh : apa-apa bayaran daripada wang awam
selain sumbangan modal.
Sekolah persendirian
Pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh pihak persendirian.

Sekolah Kebangsaan
Sekolah rendah kerajaan/ sekolah
rendah bantuan kerajaan
Murid berumur 6-12 tahun
a) Bahasa Kebangsaan : bahasa pengantar
b) Bahasa Inggeris : mata pelajaran wajib
c) Bahasa Cina dan Tamil : diajar jika ada
permintaan ibu bapa

Program Pendidikan Khas

untuk
murid
yang
memerlukan
pendidikan
khas
tempoh pembelajaran tidak
boleh
kurang
daripada
tempoh minimum pendidikan
rendah dan menengah.

Pengajaran Agama
Islam
diajar
sekiranya
terdapat 5 atau lebih
murid
yang
beragama Islam.

Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa


pengantar utama
digunakan
dalam
semua
institusi
pendidikan
kecuali
sekolah
jenis
kebangsaan atau mana-mana institusi
lain yang dikecualikan.
Jika bahasa pengantar di sebuah institusi
bukan bahasa kebangsaan, maka
bahasa kebangsaan hendaklah dijadikan
mata pelajaran wajib.

Alice Chee

Sekolah Jenis Kebangsaan.


Sekolah rendah kerajaan/ sekolah
rendah bantuan kerajaan
Murid berumur 6-12 tahun
a) Bahasa Cina / Tamil : Bahasa pengantar
b) Bahasa Kebangsaan dan Bahasa
Inggeris : mata pelajaran wajib

Pengajaran Agama Selain


Agama Islam
dibenarkan
murid harus mendapat
persetujuan ibu bapa
secara bertulis.
Peruntukan
itu
tidak
boleh
dibiayai
oleh
kerajaan

Kurikulum Kebangsaan untuk Semua


Sekolah
Ditetapkan murid akan memperoleh
pengetahuan, kemahiran dan nilai pada
akhir tempoh persekolahan masingmasing.

17

2.2.1 Peraturan-Peraturan Pendidikan


1) Kurikulum
Menggariskan mata pelajaran teras, wajib dan elektif untuk kelas
Kebangsaan
peralihan dan tingkatan 6.
(1997)
Menggariskan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO).
Ketua Pendaftar boleh pinda jadual waktu dan sukatan pelajaran
2) Pendidikan
Khas
(1997)
3) Penilaian dan
Peperiksaan
(1997)
4) Majalah
Sekolah dan
Bahan
Multimedia
(1998)
5) Persatuan
Sekolah
(1998)

6) Penerimaan
masuk Murid
ke Sekolah
Penyimpanan
Daftar dan
Syarat
Pengekalan
Murid Belajar
di sekolah
(1998)

Untuk pelajar cacat pendengaran, penglihatan atau masalah


pembelajaran.
Guru boleh ubah kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.
Fungsi Lembaga Peperiksaan:
memantau, menasihati dan membuat analisis tentang Penilaian
Berasaskan Sekolah (PBS).
Mengendalikan semua peperiksaan.
i) Penubuhan jawatankuasa penerbitan sekolah dan pengedaran
majalah sekolah dan bahan multimedia.
ii) Kuasa dan fungsi jawatankuasa.
iii) Kelulusan guru besar atau pengetua untuk penerbitan dan
pengedaran.
Kelulusan pengetua/guru besar untuk menubuhkan persatuan.
i) Kategori persatuan.
ii) Penasihat persatuan dilantik oleh pengetua/guru besar.
iii) Pengetua/guru besar dan Pendaftar boleh membatalkan persatuan.
iv) Peraturan-peraturan pendidikan.
a)
b)
c)
d)

Diguna pakai di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.


Anak warganegara dan bukan warganegara.
Penyimpanan daftar penerimaan murid.
Pertukaran sekolah dengan kelulusan Pengarah Pendidikan

2.2.2 Implikasi Akta Pendidikan 1996 Ke Atas Sistem Pendidikan Malaysia


1) FPK menjadi landasan akta.
2) Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh.
3) Kurikulum diselaraskan.
4) Peperiksaan yang sama.
5) Pendidikan Islam dan prasekolah diperluas.
6) Mutu pendidikan prasekolah dipertingkatkan.
7) Pendidikan teknik dipertingkatkan ke sekolah menengah.
8) Pendidikan guru diperkukuh.
9) Pendidikan swasta berkembang dan menjadi lebih sistematik.
10) Pendidikan khas diberi tumpuan.
11) Mengambil kira kepentingan pendidikan semua kaum.
Bab 3 Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid
3.1 GANGGUAN EMOSI
Kamus Dewan Emosi bermaksud perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira,
(2007)
takut dan sebagainya.

Gangguan emosi berlaku apabila seseorang:


1) Mengalami emosi tertentu seperti depresi.
2) Tidak mampu menunjukkan kasih sayang, marah dan penolakan.
3) Sukar berhubung dengan orang lain.
4) Mempunyai dua atau lebih emosi misalnya antara marah dan takut.

Alice Chee

18

Achmanto
Mendatu
(2007)

gangguan emosi berkisarkan persoalan perasaan takut dan cemas.


Terdapat beberapa jenis perasaan takut yang dapat dijelmakan dalam
bentuk kecemasan :
1) acrophobia
takut kepada ketinggian
2) agoraphia
takut kepada tempat terbuka
3) astraphobia takut kepada cahaya dan kilat
4) hydrophobia takut kepada air
5) sitophobia
takut makan
6) xenophobia takut kepada orang asing
7) nytophobia
takut kepada kegelapan
8) mysophobia takut kepada kotor
Gangguan kecemasan mencakupi antara lainnya :
a) gangguan panik (panic disorder)
b) fobia sosial (social phobia)
c) gangguan kecemasan umum
Orang yang fobia akan mengalami satu keadaan di mana dirinya akan
memasuki situasi yang menakutkan dan kemudian akan
digambarkan dengan kecemasan.

3.1.1 Gangguan Emosi Dalam Kalangan Murid


Guru bertanggungjawab membantu murid yang mengalami gangguan emosi.
Kanak-kanak yang menghadapi gangguan emosi biasanya:
i.
Tidak berupaya berinteraksi secara formal dengan kanak-kanak lain.
Tingkah laku mereka lebih bersifat keanak-anakan dan tidak mengikut tahap
mereka.
ii.
Ada kalanya mereka didapati liar dan ganas, tidak mempunyai sifat sabar dan
kerap mengamuk.

3.1.2 Punca Gangguan Emosi

3.1.3 Langkah-langkah
Menangani Masalah Gangguan
Emosi Dalam Kalangan Murid

Masalah
ketidakfungsian
otak
Masalah
keluarga yang
sentiasa
menunjukkan
sikap kasar dan
agresif

1)

Pemakanan

Faktor
Gangguan
emosi
Pengaruh rakan
sebaya dan
persekitaran

4)
5)
Tidak
mempunyai
keyakinan diri

Mempunyai
kemahiran sosial
yang rendah

2)
3)

6)
7)

Khidmat sokongan daripada


pakar psikologi atau
kaunselor.
Diberi bimbingan kerjaya.
Mendapat kerjasama daripada
ibu bapa.
Modifikasi tingkah laku yang
sesuai.
Didedahkan dengan
pengurusan emosi.
Peraturan bilik darjah yang
bersesuaian.
Murid diberi peluang
mengenal pasti masalah dan
tingkah laku sendiri.

3.2 HAK ASASI KANAK-KANAK


3.2.1 Latar Belakang

Alice Chee

19

Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak (CRC) telah dibentangkan dalam Perhimpunan


Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ke-44 pada 20 November 1989.
Memberikan
perlindungan
kepada kanakkanak

Pengabaian

Penderaan

Eksploitasi

Jaminan kanakkanak mendapat


haknya

Secara logiknya, mengapa hal ini perlu?


1) Tidak ada perundangan dalam beberapa buah negara.
2) Menjamin perkembangan yang sihat untuk kanak-kanak.
3) Kanak-kanak lemah berbanding orang dewasa.
4) Kanak-kanak tidak berhak mengundi dan tiada pengaruh politik dan ekonomi.
Prinsip-prinsip konvensyen:
1. Kanak-kanak tidak harus didiskriminasikan.
2. Kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan.
3. Kepentingan terbaik kanak-kanak harus diberi keutamaan.
4. Kanak-kanak harus diberikan peluang melibat secara aktif dalam semua perkara dan
diberikan kebebasan menyuarakan pendapat.
Perlaksanaan Konvensyen:
Perkembangan ini dipantau oleh Jawatankuasa Hak Kanak-Kanak Bangsa-Bangsa
Bersatu.
UNICEF yang bergerak sebagai agensi khusus di undang untuk memerhati dan
pandangan mereka.
Konvensyen Hak Kanak-kanak ini telah:
1) Memperakui bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak dan kebebasan tanpa mengira
keturunan, warna kulit, jantina, bahasa, agama dan sebagainya.
2) Memberikan penekanan yang khas kepada kanak-kanak dan syorkan supaya keluarga
memberi perlindungan dan bantuan perlu untuk mampu menjalankan tanggungjawab
mereka.
3) Memperakui bahawa personaliti kanak-kanak hendaklah berlaku dalam persekitaran
kekeluargaan yang gembira, kasih sayang dan persefahaman.
4) Mengingati bahawa kanak-kanak belum matang dari segi fizikal dan mental, memerlukan
perlindungan dan jagaan khas termasuklah perlindungan undang-undang yang
sewajarnya.
5) Mengiktiraf bahawa di seluruh dunia terdapat kanak-kanak yang tinggal dalam keadaan
yang amat susah dan kanak-kanak ini memerlukan tindakan khas.
6) Menekankan pentingnya nilai-nilai tradisi kebudayaan setiap orang bagi perlindungan dan
perkembangan yang harmoni bagi kanak-kanak.
Tiga Prinsip Utama Konvensyen Hak Kanak-Kanak:
1. Kanak-kanak ialah seorang yang berumur di bawah 18 tahun.
2. Semua hak meliputi semua kanak-kanak tanpa kekecualian dan tiada diskriminasi.
3. Semua tindakan yang diambil mestilah dilakukan berdasarkan prinsip demi kepentingan
terbaik bagi kanak-kanak (the best interest of the child).
Hak Kanak-Kanak:

Alice Chee

20

Hak
kehidupan

Hak
penyertaan

Hak Kanakkanak

Hak
perlindungan

Hak
perkembangan

Hak kanakkanak

Definisi

1) Hak
kehidupan

i)

2) Hak
perlindungan

Perlindungan dari segi:


a) Diskriminasi, penderaan dan pengabaian
b) Kanak-kanak tiada keluarga
c) Kanak-kanak pelarian
d) Penderitaan seksual, fizikal, eksploitasi
e) Penyalahgunaan dadah

3)Hak
perkembangan

i) Pendidikan formal atau tidak formal


ii) Persekitaran yang selamat
iii) Peluang untuk turut serta dalam aktiviti sosial, ekonomi,
keagamaan, dan politik
iv) Kemudahan
v) Kebebasan daripada diskriminasi

4) Hak
penyertaan

a)
b)
c)
d)

Memastikan keperluan asas merangkumi : Makanan, tempat


tinggal, air minuman bersih dan jagaan kesihatan
ii) Hak untuk hidup
iii) Hak untuk mendapat standard kesihatan dan perubatan yang
tinggi

Berjumpa dengan kanak-kanak lain untuk berkawan


Menyertai kelab/ persatuan
Memberikan pandangan mereka
Mengiktiraf kanak-kanak sebagai individu berhak untuk
berkembang secara mental, fizikal, dan sosial

3.2.2 Hak Kanak-kanak Di Malaysia


Kerajaan Malaysia telah mengesahkan dan menandatangani beberapa konvensyen
dalam komitmen kepada perlindungan kanak-kanak di negara ini seperti berikut:
1) Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak pada 19 Mac 1995 .
2) Konvensyen Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada 4
Ogos 1995.
3) Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa 182 (bentuk buruh kanak-kanak yang
paling teruk) pada 10 November 2000.
Di Malaysia, beberapa bentuk perundangan telah dibentuk dalam konteks melindungi
Kanak-kanak iaitu:

Alice Chee

21

Berkaitan dengan pemuliharaan dan


pelindungan kanak-kanak

Akta pelindungan Kanakkanak 1991 (Akta 468)

Akta Taman Asuhan Kanakkanak 1984 (Akta 308)


Pengambilan Anak Angkat
(Akta Pengangkatan Anak
Angkat 1952)

Diperuntukkan untuk pendaftaran,


pengawalan dan pemeriksaan taman
asuhan
kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke
bawah
Memastikan kebajikan dan masa depan anak
angkat terjamin
Memastikan perlindungan, pemulihan, dan
pembangunan bagi menjaga kebajikan dan
kepentingan kanak-kanak

Akta Kanak-kanak 2001


(Pindahan 2002)

3.2.3 Usaha-usaha Dalam Melindungi Kanak-kanak


Usaha kerajaan untuk melindungi kanak-kanak di Malaysia
1) Meningkatkan penyertaan ahli masyarakat dalam aktiviti/ program pencegahan
dan pemulihan dijalankan.
2) Pusat Aktiviti kanak-kanak dan
Pasukan Pelindung Kanak-kanak

3) Penubuhan Pasukan Mengesan


Penderaan Kanak-kanak dan Kanakkanak Terabai (SCAN)

ditubuhkan di hospital-hospital daerah


dan negeri.
menyelia dan memantau kes
penderaan kanak-kanak yang dirujuk di
hospital

3) Akta Pusat Jagaan Kanak-kanak 1984

dikaji semula untuk memantapkan


penguatkuasaan.

ditubuhkan di peringkat daerah dan


negeri.

memastikan standard minimum


penjagaan kanak-kanak di pusat
jagaan kanak-kanak.

4) Penilaian Pelan Tindakan Negara


(NPA) yang pertama dan kedua

keperluan hidup, perlindungan,


pembangunan dan penyertaan kanakkanak.

Bab 4 Tekanan Emosi dalam Kalangan Guru


4.1 STRES

Kamus Dewan
(2007)

stres sebagai keadaan resah, cemas, tegang dan


sebagainya akibat tekanan mental atau fizikal.
stres merupakan tindak balas fizikal yang biasa
terhadap satu perkara atau peristiwa yang boleh
menyebabkan ketidakseimbangan berlaku

kata lain

4.1.2 Jenis-Jenis Stres


5 jenis stres yang dialami oleh guru (Cockburn ,1996)
1. Stres here or
now

Alice Chee

situasi yang wujud pada sesuatu masa atau ketika.

Contoh: guru berada dalam situasi peperiksaan.

22

2. Stres
anticipation

3.Stres
imaginative

guru akan bertindak balas terhadap sesuatu peristiwa yang


dijangkakan.

Contoh: setiap hujung semeter, sekolah akan mengadakan hari


ibu bapa bertemu guru.

individu akan berimaginasi tentang sesuatu yang ngeri dan


menakutkan dalam sesuatu situasi.
Contoh: berfikir didatangi pencuri.

4. Stres reactive

5. Stres negative

sesuatu yang memuncak dalam tempoh masa sama ada hari,


minggu atau tahun. Contoh: tidak cukup wang.

stres yang wujud daripada peristiwa lampau. Contoh: berasa


sedih akibat kematian seseorang.

Punca-Punca Dan Tanda-Tanda Stres Dalam Kalangan Guru


Punca-Punca Stres
Pada masa sekarang, guru mempunyai tugas-tugas lain yang mencabar selain daripada
mengajar.
Dengan pertambahan tugas tersebut, ramai guru mengalami stres.
Menurut kajian daripada Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia
(NUTP),

Faktor
Stres

Tekanan oleh
ibu bapa pelajar

Beban tugas

Prospek
kenaikan
pangkat

Penilaian untuk
kenaikan gaji
yang tidak adil

Keinginan untuk
mengajar

Infrastruktur dan
lokasi sekolah

Tanda-Tanda Simptom Stres


Stres boleh dikenal pasti berdasarkan simptom-simptom yang dipaparkan oleh perilaku
seperti:
1) Masalah ingatan.

5) Sakit kepala, pening.

2) Kurang beri tumpuan.

6) Makan lebih atau kurang.

3) Membuat penilaian tidak tepat.

7) Tidur lebih atau kurang.

4) Sakit sendi, cirit birit atau


sembelit.

8) Suka menyendiri dan


sebagainya.

Langkah-Langkah Menangani Stres


Terdapat beberapa langkah yang boleh menjauhkan dan mengelakkan seorang guru
daripada stres:
1) Belajar mengatakan tidak atau tidak mahu dalam kehidupan peribadi atau profesional
(asertif).
2) Mengelakkan individu yang boleh menyebabkan menghadapi stres.
3) Tambah dan kuatkan hubungan rakan-rakan sekerja.
4) Berkongsi pandangan dan luahan dengan rakan atau ahli keluarga yang boleh
dipercayai.
5) Menggalakkan diri dalam kumpulan perbincangan atau forum.
6) Menulis jurnal dan menilai kelemahan diri.
4.2 BURNOUT GURU
Istilah teacher burnout digunakan pertama kali oleh ahli psikologi Freudenberger

Alice Chee

23

(Wood,2000).
Bournout merujuk kepada kehilangan minat oleh pekerja terhadap orang-orang yang
berkerja dengannya (Maslach,1976; Seidman & Zager, 1837, dlm Aeria, 1995).

4.2.2 Tanda-Tanda Burnout


1) Setiap hari perasaan bagaikan kelesuan menusuk jiwa, sentiasa berdepan dengan
rintangan yang sukar ditangani.
2) Tanggungjawab tugas profesional dianggap usaha yang sia-sia dan tidak bermanfaat.
3) Prestasi dan hubungan interpersonal merosot di tempat kerja dan rumah.
4.2.3 Perbezaan Antara Stres dan Burnout
Stres
Dicirikan dengan penglibatan
keterlaluan.
Menghasilkan cemas dan hiperaktif.
Kehilangan tenaga.
Mengakibatkan kegelisahan.
Kecederaan secara fizikal.
Mungkin boleh menyebabkan maut
terlalu awal.

Burnout
Cirikan dengan pelepasan daripada
melibatkan diri.
Menghasilkan ketidakupayaan dan
berputus asa.
Kemerosotan motivasi dan harapan.
Mengakibatkan pengasingan dan
kemurungan.
Terhiris perasaan seperti hidup tidak
bermakna.

4.2.4 Punca-punca Burnout Guru


Burnout boleh disebabkan beberapa faktor. Antaranya ialah:
a) Gaya hidup
b) Personaliti guru
c) Tekanan kerja
d) Kurang pengiktirafan atas tugas yang baik
4.2.6 Langkah-langkah Menangani Burnout
Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Justeru, adalah lebih baik burnout ini
dicegah dengan segera setelah dikenal pasti. Antara langkah yang boleh diambil ialah:
a) Latihan atau sesi pengenduran untuk peserta meregangkan badan.
b) Membuat meditasi
c) Membaca sesuatu yang memberikan inspirasi atau menulis jurnal.
d) Bengkel pengurusan masa.
e) Program permentoran untuk guru novis.
f) Bengkel pengurusan stres serta aktiviti peningkatan profesional.
g) Latihan pemakanan.
h) Menambah baik keadaan bekerja.
Secara kesimpulannya, guru perlu meningkatkan kecerdaan emosi untuk mengelakkan
diri daripada terjebak dengan gelaja burnout dan dalam masa yang sama mewujudkan
suasana kerja yang kondusif,

4.2.5 Tanda-tanda dan simptom Burnout


Burnout merupakan satu proses yang berlaku secara beransur-ansur dalam suatu
tempoh yang panjang. Tanda-tanda awal dan simptom burnout akan wujud dan menjadi
lebih ketara jika tidak dikesan dengan cepat.

Alice Chee

24

Bab 5 Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan


5.1 INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN
5.1.1 Konsep Inovasi
Ronger E miller (1971)- idea, amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang..
Spencer (1994)- sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik dari yang lama oleh
seseorang individu.
5.1.2 Inovasi Dalam Pendidikan
Trend dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini menunjukkan bahawa
kecenderungan pembelajaran:
a) Berasaskan penemuan, inkuiri dan resos, projek dan pembelajaran aktif.
b) Memberikan penekanan kepada mencari, meneroka, menilai dan menggunakan maklumat.

Kecenderungan dalam pembelajaran menghasilkan pemikiran baharu dalam pengajaran.


Antaranya ialah:
a) Apa yang diajar tidak serupa dengan apa yang dipelajari.
b) Pengajaran dan pembelajaran terkini merangkumi pengajaran kolaboratif dalam kumpulan
yang pelbagai.
c) Isi pelajaran berbentuk rentasan kurikulum dan berbentuk pengajaran berpasukan.
d) Isi pelajaran boleh diakses secara meluas dan dikongsi di luar waktu belajar dan kursus.
e) Pengajar berperanan sebagai rakan kongsi dalam komuniti pembelajaran.
f) Pembelajaran berlaku hasil maklum balas rakan sekelas sebagai rakan kongsi dalam

Alice Chee

25

pembelajaran.
g) Penaksiran pembelajaran adalah kompleks dan berbentuk pelbagai aras, melibatkan
penilaian pengajaran dan pembelajaran secara formatif dan sumatif.

Inovasi pendidikan ialah hasil perubahan teknologi internet dan keperluan dunia
tanpa sempadan.
Inovasi boleh berlaku dalam pelbagai bentuk:
a. Pengenalan teknologi baharu.
b. Perubahan dalam sistem penyampaian.
c.

Perubahan dalam prosedur yang boleh meningkatkan produktiviti.

5.2 STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN YANG INOVATIF


5.2.1 Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)
Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)
- Suatu kaedah pengajaran sistematik yang melibatkan pelajar dalam pembelajaran
pengetahuan/kemahiran melalui proses inkuiri lanjutan yang dibina berdasarkan persoalan
asli dan direka untuk menghasilkan produk atau tugasan.
- Berbentuk projek ringkas ikut mata pelajaran yang ada tempoh masa dalam 1-2 minggu.
- Projek jangka masa panjang (setahun, merentas kurikulum dan penglibatan komuniti luar
sekolah)
- Ciri2 PBL Synteta (berpusat kurikulum, gabungan beberapa mp, berpusat pelajar, berasas
kumpulan pembelajaran koperatif/kolaboratif, membawa penghasilan positif, penaksiran
berasakan prestasi.
Langkah-langkah melaksanakan PBP
-Tugasan (mengemukakan permasalahan, cipta objek dan cipta suatu cara baharu)
-Menganalisis masalah (bincang bagi kenal pasti masalah)
-Meneroka masalah (menyiasat masalah secara bersama setelah mengumpul maklumat
-Membuat perkaitan(pelajar berkumpul semula, bincang masalah yang dihadapi, buat
rumusan, perbandingan dengan permasalahan baru yang serupa)
-Membuat refleksi(pelajar buat refleksi tentang proses pembelajaran dan perbincangan
Peranan Guru Dalam Memastikan Kejayaan PBP
-membantu pelajar mengenali strategi pembelajaran mereka.
-belajar teknik pengurusan yang mutakhir.
-menggunakan alat pengukuran informal untuk menaksir pembelajaran pelajar
-mewujudkan bilik darjah yang mengutamakan pembelajaran bukannya penerokaan
jawapan dan pertandingan.
5.2.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)
Objektif PBM Menurut Barrow & Tamblyn (1980), antara objekif pendidikan kaedah ini
diperkenalkan ialah:
1) Mengukuhkan kemahiran pelajar untuk mempelajari sesuatu prinsip, konsep dan belajar
menggunakan maklumat dalam pelbagai situasi.
2) Memperkembangkan kemahiran pelajar memberi hujah dan pendapat, berfikiran kritis,
serta kemahiran membuat keputusan.
3) Memperkembangkan kemahiran pelajar mengintegrasikan pengetahuan dalam pelbagai
disiplin ilmu dan kefahaman yang baik tentang peranan sikap kemanusian terhadap
kemajuan profesionalisme.
4) Menyediakan pelajar kepada konsep pembelajaran sepanjang hayat.
Menggalakkan pembelajaran kumpulan kecil, keperluan kepada keberkesanan kerja
berpasukan dan pembelajaran secara kolaboratif (Barrow & Tamblyn dipetik daripada
Suhaimi Makminin, 2005)
Ciri-ciri PBM Definisi awal PBL memperkenalkan Model Klasik oleh Barrow dan Tamblyn,

Alice Chee

26

1980 yang dinyatakan dalam penulisan Baden dan Mojor (2004) yang mempunyai ciri-ciri
seperti:
i.

Situasi masalah sebenar yang kompleks iaitu tidak mempunyai jawapan yang betul atau
salah
a) Pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menangani masalah, mengenalpasti
jurang pembelajaran dan mengembangkan pelbagai penyelesaian
b) Pelajar memperolehi informasi baru melalui pembelajaran kendiri
c) Pensyarah sebagai pembimbing,
d) Masalah akan memandu ke arah perkembangan keupayaan penyelesaian
masalah ilmu perubatan.

ii.

Perlaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Menurut Lynda Wee (2004),


terdapat tujuh langkah dalam menerangkan proses PBL. Langkah-langkah tersebut
ialah seperti berikut:
a) Pembahagian Kumpulan- Pada peringkat ini, pelajar akan mengenali di antara
satu sama lain dan pelajar akan membentuk kumpulan masing-masing.
Seterusnya, ketua kumpulan dan pencatat akan dilantik dan peraturan-peraturan
kumpulan akan dibentuk.
b) Mengenalpasti Masalah- Pelajar akan dikemukakan dengan masalah untuk
diselesaikan. Pelajar perlu mengenalpasti dan mengesahkan masalah tersebut
dan menyatakan masalah tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperolehi.
Proses mengenalpasti masalah melibatkan elemen-elemen pencetus idea
terhadap masalah yang ingin dikaji, juga dikenali sebagai trigger. Trigger boleh
didapati dalam bentuk gambar, petikan surat khabar, klip video, petikan jurnal
dan juga kejadian sebenar yang berlaku. Trigger ini akan menyebabkan sesuatu
isu dipersoalkan, diperdebatkan dan memberi petunjuk kepada penyelesaian
masalah tersebut.
c) Menjana Idea- Pada peringkat ini, pelajar akan mengeluarkan idea-idea yang
dapat membantu dalam proses penyelesaian masalah tersebut.
d) Isu Pelajaran- Pelajar perlu mengenalpasti apakah yang perlu dipelajari dan
mencari isu-isu yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah
serta mengetahui apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi
menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, pelajar akan mengenalpasti
tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.
Pembelajaran Kendiri- Pada peringkat ini, pelajar akan mencari dan merumuskan
informasi-informasi yang relevan dan logik dengan masalah yang diberikan.
a) Sintesis dan Aplikasi- Punca-punca informasi perlu disahkan kesahihannya
terutamanya daripada Internet. Pelajar akan mula berkongsi maklumat dengan
pelajar yang lain dan mengaplikasikan maklumat yang diperolehi untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, pelajar akan berbincang,
membangunkan penyelesaian dan membuat penerangan terhadap penyelesaian
yang diambil.
b) Refleksi dan Tindak Balas- Pada peringkat ini, pelajar akan memberi tindak balas
terhadap kerja kumpulan, kerja individu, penjanaan pengetahuan, penyelesaian
masalah dan juga peranan fasilitator. Seterusnya, perbincangan akan dilakukan
dalam kumpulan masing-masing. Ini jelas menunjukkan bahawa kemahiran yang
paling diperlukan ialah kemahiran menyelesaikan masalah. Diperkukuhkan lagi
apabila Nor Ratna Masrom (2006) telah membuat kajian yang bertajuk "Problem
Solving Skill in ICT and Multimedia Application mendapati bahawa tanpa
pengetahuan dan kemahiran penyelesaian masalah, pelajar tidak mampu untuk
melaksanakan dan mengaplikasikan kaedah PBL dengan sempurna dan cekap.
Proses Menyelesaikan Masalah Menurut George Polya (1957), sesuatu masalah boleh
diselesaikan melalui empat langkah penyelesaian iaitu:
a) Memahami masalah iaitu menentukan apa yang hendak diselesaikan dan
maklumat yang berkaitan dengannya
b) Menyediakan rancangan penyelesaian iaitu mencari perkaitan antara maklumat

Alice Chee

27

yang diberi dengan penyelesaian


c) Melaksanakan rancangan iaitu melaksanakan apa yang dirancang dengan teliti,
langkah demi langkah
d) Menyemak jawapan iaitu menyemak ketepatan dan kesesuian hasil penyelesaian
dengan apa yang hendak diselesaikan. (Widad Othman, et al, 2003)
Menurut Razihan Abdul Jalil (2001) kaedah penyelesaian masalah merupakan salah satu
kaedah yang dapat melibatkan aktiviti pelajar mencari maklumat untuk menyelesaikan
masalah yang diberikan kepada mereka di samping memberi peluang kepada pelajar
untuk merasai pengalaman dan kemahiran (Mohd Khairuddin Abdul Karim, 2005).
Berdasarkan Smith (1997) dan Edward dan Monika (1995) terdapat lima proses untuk
menyelesaikan masalah. Proses-proses tersebut ialah:
a) Mengenalpasti Masalah- Pada peringkat ini, pelajar akan diberikan masalah untuk
diselesaikan. Tugas pelajar adalah untuk mengenalpasti masalah yang diberi dan
menjadikan masalah tersebut sebagai persoalan yang perlu diselesaikan. Kemudian,
pelajar perlu membuat rumusan berdasarkan objektif masalah dan mengenalpasti
sumber-sumber yang perlu digunakan untuk memperolehi maklumat yang benar,
relevan dan penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pelajar perlu
merancangan kaedah penyelesaian dari peringkat awal sehingga permasalahan
tersebut dapat diselesaikan dengan sempurna. Menurut Mohd Azhar Abdul Hamid
(2003) menyatakan, pada mulanya masalah dikenalpasti daripada segi struktur
masalah dan dibuat definisi. Definisi yang tepat membantu pemahaman bagi
menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memilih alternatif penyelesaian masalah
yang tepat.
b) Menganalisis Masalah dan Mengumpulkan data- Pelajar perlu mengumpul data dan
membuat penganalisian terhadap maklumat yang diperolehi. Azhar Abdul Hamid
(2003) menyatakan terdapat pelbagai teknik pengumpulan data. Contohnya, gambar
rajah tulang (analysis: couse dan effect), carta pareto, carta pai, carta aliran dan lainlain. Proses menganalisis masalah ini diperlukan bagi mengembangkan pemikiran
dan mempertimbangkan semua kemungkinan. Objektif bagi peringkat ini adalah
mencari punca masalah tersebut berlaku. Menurut Kirby, Gary R, dan Goodpaster,
Jeffery. R (2002), sesuatu masalah itu tidak dapat diselesaikan sehinggalah punca
masalah tersebut ditemui. Beberapa persoalan perlu ditanya sama ada apa, di mana,
bila, siapa dan bagaimana masalah itu berlaku. Masalah dianalisis daripada pelbagai
sudut seperti ataupun kepentingan masalah, pengalaman diri, tindak balas pihak lain,
kos masalah, lokasi berlaku masalah,perbandingan dengan masalah lain dan
sebagainya ( Mohd Azhar Abdul Hamid, 2003).
c) Membuat Keputusan- Pelajar perlu membuat pemilihan penyelesaian masalah
dengan tepat dan pastikan penyelesaian yang dibuat merupakan penyelesaian yang
terbaik. Disamping itu, pelajar perlu mempunyai alasan yang kukuh untuk
menyokong penyelesaian yang diambil. Pemilihan penyelesaian ini dijana dengan
menggunakan pelbagai kaedah bagi memastikan idea yang diperolehi berkualiti.
Menurut Mohd Azhar Abdul Hamid (2003) menyatakan bahawa salah satu kaedah
mencari penyelesaian adalah brainstorming. De Janasz, et al (2002), kaedah ini
mengundang banyak ideea untuk menyelesaikan masalah kerana kaedah ini
merupakan salah satu teknik di mana ramai orang dari satu kumpulan berkongsi
idea terhadap suatu perkara tanpa mengkritik. Ini adalah supaya perbincangan
terbuka di dalam kumpulan tersebut digalakkan bagi menghasilkan idea kreatif.
Kaedah ini sesuai digunakan bagi masalah kumpulan.
d) Mengenalpasti Penyelesaian yang Terbaik- Kini, pemusatan pemikiran diperlukan
bagi menilai, membanding dan menjalankan percubaan melaksanakan jalan
penyelesaian (Mohd Azhar Abdul Hamid, 2003). Pada peringkat ini, pelajar perlu
merancang bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sewajarnya.
Ini kerana, faktor paling penting dalam penilaian adalah kesan kepada jalan
penyelesaian. Kesan ini terdiri daripada kesan posivif dan negatif. Oleh itu,
pertimbangan yang teliti amat diperlukan bagi memastikan keputusan yang dipilih
mempunyai kelebihan dan memberi manfaat kepada ahli kumpulan yang lain. Selain
itu, pelajar seharusnya mampu untuk memastikan keputusan yang dipilih boleh
mengembangkan atau menghadkan penyelesaian masalah serta keputusan yang
dipilih merupakan alternatif yang terbaik.

Alice Chee

28

e) Melaksanakan Keputusan- Mohd Azhar Abdul Hamid (2003) menyatakan bahawa


keempat-empat peringkat di atas hanya terkandung dalam peringkat perancangan.
Selepas penentuan alternatif jalan penyelesaian, ianya perlu dilaksanakan dengan
teknik yang betul dan tepat. Ini juga membantu penyelesaian masalah bagi
mengorganisasikan proses pelaksanaan dan menguji sama ada hasil yang dijangka
dapat dijana atau tidak.
Kelebihan PBM
Menurut Montgomery (2000), antara kelebihan utama PBL berbanding strategi
pembelajaran lain yang dicadangkan oleh teori konstruktivisme ialah rangsangan
atau stimulasi yang berjaya dihasilkan olehnya dalam membentuk kognitif pelajar
agar lebih bersifat ingin tahu.
Ini seterusnya menurut mereka berjaya meningkatkan minat atau motivasi pelajar
untuk terus belajar. Masalah yang menyerupai masalah dunia sebenar yang
digunakan pula membolehkan pelajar mencuba pelbagai jalan penyelesaian dalam
persekitaran pembelajaran yang lebih selamat (Jamalludin Harun, et al, 2005).
5.2.3 Pembelajaran Elektronik (e-learning)
Adalah satu istilah umum yang merujuk kepada pembelajaran yang berlaku dengan
menggunakan komputer dan internet, CD Rom, televisyen interaktif atau siaran melalui satelit
berlaku di mana-mana atau pada bila-bila masa mengikut keperluan pelajar menghasilkan
pengalaman dan penguasaan kemahiran dan pengetahuan baru

Ciri-Ciri Pembelajaran Elektronik


-mengikut kadar kendiri pelajar
-boleh dicapai oleh ramai pelajar
-boleh dicapai di mana-mana dengan talian internet
-memenuhi pelbagai gaya pembelajaran
5.2.4 Pembelajaran Berasaskan Laman Sesawang
1) Merupakan sejenis pembelajaran dalam talian yang menggunakan gabungan streaming
video, power point, audio dan perisian lain dalam penyampaian P&P.
2) Terdapat 7 fungsi penting laman sesawang dalam pembelajaran (pengumuman
berdasarkan masa sebenar, teks, html, spread sheet, video, pautan luaran, buku gred,
laman diskusi, kuiz automatik.

Alice Chee

29

5.3 PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN


Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran
1) Menggunakan medium persembahan penyampaian seperti slaid, audio dan tayangan
video
2) Penggunaan sumber internet dalam pengajaran
3) Penggunaan email, papan maklumat, blog dan portal mewujudkan komunikasi antara
penyampai dengan penerima
4) Menyenaraikan laman sesawang dan e-jurnal dalam senarai bacaan seperti
perpustakaan maya
5) Memasukkan database dan dataset dalam pengajaran
6) Menggunakan teknologi baharu dalam ujian dan undian dalam bilik darjah.
Persekitaran Bilik Darjah Maya (virtual Learning)
Pembelajaran berlaku secara online sepenuhnya atau secara gabungan (online dan
pertemuan formal) yang dikenali sebagai blended pada peringkat kolej@universiti
Kawalan terhadap pembelajaran dibuat oleh institusi yang menyediakan portal
pembelajaran
Maklumat dan aktiviti pembelajaran dimuatkan dalam portal pembelajaran.
Pelajar perlu berdaftar.
Persekitaran pembelajaran maya meliputi penggunaan papan buletin tidak mementingkan
hubungan sosial dengan pengguna.

Alice Chee

30

Perkembangan pesat internet boleh membawa perubahan pesat terhadap penggunaan


portal pembelajaran dan perisian sosial untuk tujuan pembelajaran.
5.3.1 Reka Bentuk Resos
Teknologi e-pembelajaran membuka laluan pengajaran dan pembelajaran secara maya
(melalui internet) dengan mudah dan pantas.
Guru dan pelajar dapat berinteraksi tanpa perlu bersemuka melalui teknologi berinovatif ini.
Perkembangan resos pembelajaran berasaskan teknologi ICT:
e-buku- Ialah buku dalam bentuk elektronik, memuatkan kandungan yang sama dengan
buku dalam bentuk cetakm, mempunyai ciri-ciri tambahan iaitu terdapat pautan, fungsi
carian, fungsi highlighting dan bahagian mengambil nota.
e-majalah- Majalah dalam bentuk elektronik, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan
majalah bercetak tetapi disertakan fungsi-fungsi elektronik seperti e-buku, mudah dicapai
melalui internet untuk dijadikan rujukan pada bila-bila masa, guru dapat
membimbing(scaffold) dengan menambah nota, saranan, tugasan untuk mengarah
pembelajaran atau memberi fokus kepada aspek-aspek penting.
e-portfolio- Satu alat interaktif dinamik yang memuatkan pengumpulan bahan
pembelajaran pelajar, artifak, catatan interkasi guru dengan pelajar atau pelajar dengan
pelajar lain, sejauh mana perkembangan pembelajaran termuat dalam e-portfolio, hal ini
memudahkan guru memantau dan membimbing pelajar mengikut keperluan.
blog dan forum- Memberi peluang kepada pelajar untuk membaca, menulis, memberi
respons, berkolaborasi dan berbincang dalam talian, membolehkan pelajar berkongsi
pengalaman dan pandangan, melalui blog dan forum, pelajar introvert dan pendiam juga
bermotivasi untuk melibatkan diri, kemahiran berfikir aras tinggi dapat dikembangkan.
Senarai teknologi boleh digunakan:
Personal digital assistants (PDA)
MP3
CD-ROM
Web 2.0 tools
Laman sesawang/web
5.4 PERKEMBANGAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN
5.4.1 Persekitaran Pembelajaran Personal (PLE)
Pelajar hari ini dikenali generasi internet. Perkembangan teknologi mempengaruhi sistem
pendidikan seluruh dunia. PLE ini terbahagi kepada 2 iaitu: Persekitaran pembelajaran
personal (PLE) dan Persekitaran bilik darjah maya (vitual classroom).
PLE
PLE dikenali sebagai Personal Learning Environment
Pembelajaran berlaku secara online dalam pelbagai bentuk pilihan pelajar.
Pembelajaran formal dan informal boleh berlaku.
Maklumat isi pelajaran diperoleh melalui pelbagai media dan perisian contoh perisian ialah
youtube, facebook, flickers, skype
Interaksi sosial melalui penggunaan pelbagai media dan perisian sosial
Pelajar sendiri yang menentukan arah dan hala tuju pembelajarannya
Memenuhi konsep pembelajaran sepanjang hayat
PLE dikenali sebagai Personal Learning Environment
Pembelajaran berlaku secara online dalam pelbagai bentuk pilihan pelajar.
Pembelajaran formal dan informal boleh berlaku.

5.5 PENAKSIRAN PEMBELAJARAN


Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat
penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

Alice Chee

31

Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan proses pembelajaran yang


merangkumi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.
1. aktiviti menghurai,
2. mengumpul,
3. merekod,
4. memberi skor dan,
5. menginterpretasi
Penilaian formatif : Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana
sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Dapat mengetahui tentang kelemahan dan
kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.
Penilaian sumatif : Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau
tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang p dengan p lain
dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan.
Tujuan Penaksiran
1. Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran
2. Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran
3. Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran
memperbaiki pengajaran-pembelajaran.
4. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik
bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.
5. Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif.
6. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan.
7. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.
Penilaian
1) Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan
peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran.
2) sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam
menafsir hasil pengukuran, yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian
akademik, kemahiran atau sikap.
3) merangkumi aspek pengujian dan pengukuran.
Tujuan Penilaian
Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap
pembelajaran.
Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka.
Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan
pengajaran mereka.
Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan
segera memperbaikinya.
Jenis Penaksiran
Penaksiran pembelajaran
Penaksiran prestasi
Penaksiran berasaskan portfolio
Penaksiran kendiri
Penaksiran berasaskan komputer

Alice Chee

32

BAB 6 PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN


6.1 Kepentingan Inovasi Dan Perubahan Pendidikan
Perubahan
Inovasi
Carlopio, penerimaan inovasi apabila
Cara atau pendekatan terkini dalam
1998
matlamat utama adalah
melaksanakan sesuatu yang bermanfaat
untuk meningkatkan
dalam kehidupan manusia.
pencapaian melalui
Perubahan diperlukan bagi memastikan
penambahbaikan dalam
amalan terkini diguna pakai selaras
pelaksanaan dan amalan
dengan dapatan penyelidikan pelbagai
Kamus
peralihan atau pertukaran
isu dan permasalahan ditemukan.
Dewan
Daripada
dapatan
tersebut,
penambahbaikan dapat dilakukan.

Jurang meningkat apabila perubahan dalam pendidikan adalah lembap berbanding


perubahan yang pantas berlaku dalam kehidupan masyarakat.
Hal ini berlaku disebabkan kebanyakan institusi pendidikan bergantung pada pelan
perancangan yang telah lama dan lapuk serta tidak relevan lagi dengan kepantasan
perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Para pendidik perlu lebih kreatif dan inovatif serta mengembangkan dimensi baharu
dalam pengajaran.
Inovasi berlaku dalam teknologi terkini, perubahan dalam sistem dan prosedur bekerja
lagi menjimatkan tenaga, masa, dan kos tetapi pada waktu yang sama mampu
meningkatkan produktiviti.
Perubahan pendidikan akan berlaku dari semasa ke semasa bergantung pada sesebuah
negara dan kerajaan yang memerintah di samping menyesuaikan keadaan dengan
agenda dunia pada peringkat antarabangsa.
Perubahan diperlukan bagi memastikan amalan terkini diguna pakai selaras dengan
dapatan penyelidikan memandangkan melalui penyelidikan pelbagai isu dan
permasalahan ditemukan dan daripada dapatan tersebut tindakan penambahbaikan perlu
dilakukan.
Rakyat Malaysia perlu mampu bersaing dalam pelbagai sektor dan mencipta pelbagai
inovasi terkini agar tidak ketinggalan.

6.2 STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN


Amanda Credaro (2006)
Pengurusan perubahan : aktiviti utama
dalam
memastikan
matlamat
organisasi berjaya dicapai.

Pelaksanaannya : tindakan secara


praktikal / proses fizikal dalam
penghasilan dan penggunaan inovasi.

Pengurusan inovasi dan perubahan dalam pendidikan di Malaysia memerlukan


pendekatan yang menjurus ke arah pembinaan modal insan Malaysia yang memiliki
peribadi unggul apabila rakyat Malaysia sama seperti rakyat di negara maju yang lain,
tetapi sebaliknya memiliki peribadi mulia, menjunjung budaya bangsa dan negara.
I. Strategi Perubahan

o
o
o
o

Alice Chee

6.2.1 Strategi Perubahan


Pihak atasan guna autoriti formal & kawalan untuk paksa
sasaran berubah.
Ganjaran (laporan prestasi cemerlang yang iringi dengan
hadiah) atau hukuman
Contoh : kerajaan mengenakan sistem kad perakam waktu
kepada kakitangan
Memastikan kakitangan berdisiplin dan menepati waktu bekerja.

33

II. Strategi Pujukan

III. Strategi
Pendidikan Semula

Memerlukan kemahiran interpersonal, logik & kebijaksanaan


bagi meyakinkan sasaran tentang kebaikan perubahan yang
dibawa.
Ketua / agen perubahan memiliki ilmu dan mahir dalam
perubahan yang hendak disampaikan serta kelebihan dalam
mempengaruhi kumpulan sasaran sehingga perubahan yang
dirancang dapat diterima oleh fikiran waras mereka.
Contoh : membudayakan penggunaan TMK (guru dan murid).
Agen perubahan mempengaruhi kumpulan sasaran dalam
membudayakan penggunaan TMK.
Guna maklumat baru yang disediakan oleh agen perubahan &
serahkan ia kepada sasaran untuk tentukan rancangan sendiri.
Agen perubahan mendorong kumpulan untuk memikirkan
semula serta melakukan refleksi merenung tindakan-tindakan
tersebut menemukan kejayaan dan mengenal pasti kekurangan
yang ada.
Pusat latihan guru akan menyemak semula kurikulum latihan
yang telah disediakan dan daripada semakan tersebut maka
tahap pencapaian, kekurangan yang ada dan bahagianbahagian yang perlu dikenal pasti untuk penambahbaikan.

Sasaran tentukan rancangan yang dipilih


Agen perubahan hantar sumber yang diperlukan (barangan &
khidmat teknikal).
Tindakan ini untuk memastikan tiada sebarang halangan
kepada kumpulan sasaran untuk meneruskan perubahan yang
telah dirancang.
Contoh : guru di kelas Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
memilih untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer untuk kemahiran
mengarang, maka pihak sekolah hendaklah berusaha
mendapatkan kemudahan tersebut.
6.2.2 Pembinaan Negara Bangsa (PNB)
PNB bermaksud proses pembinaan atau pembentukan sebuah negara bangsa
menggunakan kuasa yang ada pada pemerintah.
Prosesnya bertujuan menyatupadukan rakyat tanpa mengira bangsa dan lokasi sehingga
wujud satu persekutuan yang menjamin keselamatan politik dan mampu dipertahankan
dalam masa yang panjang.
Antara hasrat yang ingin dicapai ialah
i. Rakyat yang ada
Ciri-ciri tempatan
jati diri & imej
Tetapi mempunyai kekuatan dan kehebatan untuk bersaing
Malaysia
pada peringkat antarabangsa.
IV. Strategi Pemudah
Cara

ii. Modal insan


cemerlang/berminda
kelas pertama yang
glokal

glokal sebagai masyarakat yang berakar nasional


Melalui ilmu dan pendidikan, penjanaan ekonomi untuk
pembangunan, berpaksikan penghayatan agama,
memperkuat jati diri melalui transformasi budaya dan
memperkasakan politik berteraskan idealisme perjuangan.

iii. Sumber manusia


yang berkualiti

Alice Chee

Mampu mencorakkan hala tuju negara ke arah Wawasan


2020.
Sumber manusia mempunyai ketahanan dan sanggup
menghadapi cabaran.
Penekanan : mengukuhkan daya tahan dan keberkesanan
negara dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia.

34

iv. Proses lengkap


membentuk tenaga
kerja yang berilmu,
berakhlak,
berkemahiran,
berdaya saing &
berdaya tahan.

Pembangunan material dan fizikal menjanjikan keharmonian


dan kesejahteraan sejati, akan mengundang pelbagai gejala
sosial dan mengancam keselamatan masyarakat serta
mengikis nilai budaya bangsa.
Pembinaan modal insan merangkumi proses yang lengkap
dalam membentuk tenaga kerja yang berilmu, berakhlak,
berkemahiran, berdaya asing dan berdaya tahan.

6.2.3 Pengurusan Pendidikan


Pendidikan ialah asas dalam pembinaan modal insan bagi sesebuah negara.
1) Kepimpinan

a)

b)
c)

d)

e)

Alice Chee

Aspek dalam pendidikan merangkumi


Pemimpin memimpin
menggunakan pendekatan perkongsian idea yang meneliti
setiap keputusan yang dikemukakan oleh ahli.
Visi yang jelas dalam pengurusan perubahan
Penubuhan jawatankuasa pelaksana / pasukan bertindak
Pemilihan Ahli Jawatankuasa mengambil kira :
i) Pengalaman
ii) keupayaan dan kebolehan
iii) kesungguhan setiap ahli
Menumpukan perhatian khusus pada setiap perubahan yang dibuat.
Sentiasa mengikut perkembangan dan tindakan-tindakan yang
dilaksanakan oleh pasukan bertindak melalui perjumpaan ahli
Mengutamakan elemen kemanusiaan.

35

2) Pengurusan
Bilik Darjah
Yang
Kondusif

Pendekatan berpusatkan murid

Alice Chee

Guru perlu memilih pendekatan


yang lebih sesuai dengan kehendak
semasa.
Ruang
pembelajaran
yang
kondusif :
a) Ruang memberi peluang kepada
murid
untuk
menyatakan
pendapat, memilih aktiviti sesuai
dengan minat mereka.
b) Ruang
yang
membenarkan
murid mencuba dan meraih
pengalaman.
Main :
a) Suatu
pendekatan
yang
mendorong
murid
mencipta
suatu pengalaman bermakna.
b) Mendorong murid mengenali diri
sendiri dan mengenal pasti
kelebihan dan bakat yang ada di
dalam diri mereka.
c) Perkembangan
personaliti,
pemupukan
kemahiran
intrapersona dan interpersonal,
perkembangan
sosioemosi
dapat dikembangkan.
Pendekatan lain:
i) Inkuiri penemuan
ii) pembelajaran berasaskan projek
iii) pembelajaran berasaskan main
iv) pembelajaran
berasaskan
budaya
mendorong murid mencapai aras
berfikir yang tinggi.

Kemudahan pengajaran
dan pembelajaran
Kemudahan
pengajaran
dan
pembelajaran
perlu
dipelbagaikan
dan
ditambah
malahan
kemudahan
yang
disediakan
perlu
mampu
memenuhi
kepelbagaian
bakat
dan kecerdasan murid.
Melibatkan
sumber
pembelajaran seperti
buku,
alat
bantu
belajar,
komputer
serta
peralatan
menulis,
membaca
dan melukis.
Kemudahan
pengajaran
dan
pembelajaran kepada
kanak-kanak
berkeperluan
khas
tidak patut diabaikan.
Golongan
ini
mempunyai
potensi
diri yang besar yang
dapat memanfaatkan
negara.
Pelbagai
latar
belakang
dan
sosiobudaya
murid
diambil kira dalam
menyediakan
kemudahan
pembelajaran murid.

36

3) Landskap
maklumat

Perkembangan dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi


(TMK) pihak sekolah mengemaskinikan sistem maklumat dan
komunikasi dalam memastikan warga sekolah (guru / murid)
memperoleh maklumat terkini.
Murid memerlukan maklumat dan data terkini untuk menambah
pengetahuan pada peringkat global.
Pusat sumber
Peranan guru
Merupakan pusat pencarian
Wajar menguasai
maklumat.
kemahiran TMK dalam
Pusat literasi teknologi
memastikan murid
maklumat.
sentiasa mengikuti
Kepelbagaian sumber dan
perkembangan dalam
bahan bacaan dalam
perubahan.
bentuk :
a) e-buku
b) e-perpustakaan
c) e-kandungan
d) e-jurnal
sumber terkini yang
memerlukan kemahiran
dalam pencarian maklumat.
Belajar memperoleh
kemahiran mengakses
maklumat, membuat
penelitian bahan, memahami
bahan dan memilih dan
memproses bahan.

6.2.4 Transformasi Dalam Kurikulum

Satu bentuk perubahan yang perlu dilakukan memandangkan asas perubahan yang
hendak dibawa bermula di sekolah.

Banathy
(1992)

Perubahan dalam sesuatu sistem pendidikan memerlukan pengetahuan &


pemahaman yang mendalam tentang hubung kait antara semua bahagian
dalam pendidikan.

Jenlink
et al.

Pihak yang membawa perubahan perlu membantu komuniti


membangunkan visi mereka dalam sistem pendidikan yang ideal,
mendorong stakeholder berperanan dalam berkongsi visi pendidikan serta
melibatkan semua pihak agar berminat dan turut serta terhadap visi
baharu dan dibawa.

(1996)

Agen perubahan perlu bantu komuniti bangunkan visi dalam sistem pendidikan yang
ideal & melibatkan semua pihak agar berminat dengan visi baru.

Transformasi dibuat bagi menjamin kesesuaian kurikulum untuk hadapi cabaran &
perubahan semasa.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) membawa elemen terkini bagi


memastikan kurikulum tersebut penuhi keperluan semasa.

1983
Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Rendah
(KBSR)

1988
Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Menengah
(KBSM)

2010
Kurikulum
Standard
Prasekolah
Kebangasaa
n (KSPK)

6.2.5 Sekolah Bestari


Sekolah Bestari ialah pendemokrasian pendidikan yang membuka peluang belajar

Alice Chee

37

kepada semua murid tanpa mengira status dan aras pencapaian dalam mencapai potensi
sepenuhnya dalam cara yang paling sesuai dengan gaya pembelajaran murid.
Penubuhan Sekolah Bestari merupakan kesinambungan daripada penubuhan Multimedia
Super Corridor (MSC).
Semua murid diberi peluang belajar mengikut keperluan, kebolehan dan pengalaman
masing-masing.
Sekolah bestari melibatkan polisi, sistem pengurusan Sekolah Bestari, sumber manusia
yang mencakupi sikap dan kemahiran, pengajaran dan pembelajaran disediakan dalam
perisian (Bahagian Perkembangan Kurikulum bersama dengan Bahagian Teknologi
Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia)
Guru diberi latihan dalam perkhidmatan, khasnya dalam bidang pedagogi untuk aktiviti
pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknologi terkini.

Kemahiran
Teknologi

Kemahiran
Belajar
Kemahiran
Berfikir
Secara
Kreatif Dan
Kritikal

Penilaian
Dan
Penaksiran
Kemahiran
Membimbing

Bahagian Pendidikan Guru melatih guru melalui Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP)
Kursus Bestari (4 Minggu).
Guru didedahkan dengan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan
pendekatan kepada Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP).
Ciri-cirinya ialah:
1) Murid berupaya belajar ikut keperluan, kebolehan & gaya pembelajaran sendiri.
2) Guru adaptasi kurikulum kebangsaan yang luas dengan ambil kira keperluan &
kebolehan murid agar selaras dengan pengalaman murid.
3) Persekitaran sekolah kondusif untuk pembelajaran kendiri.
4) Penaksiran berterusan.
5) Guru Besar sebagai pemimpin pendidikan & disokong oleh tenaga pengajar yang
profesional & berkaliber.
6) Ibu bapa & komuniti sokong pendidikan bestari. (aktiviti lawatan sambil belajar)
6.2.6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)
1) Piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran & penjawat awam
2)

NKRA yang ke-3: Meluaskan Akses kepada Pendidikan Berkualiti & Berkemampuan.
4)iktiraf pengetua & guru
besar cemerlang

1) perluas & mantapkan


pendidikan prasekolah

4 sub-NKRA
3)wujudkan sekolah
berprestasi tinggi

Alice Chee

2)tingkatkan kadar literasi &


numerasi

38

4 sub-NKRA diperjelaskan :
i. Pendidikan yang berkualiti memastikan generasi muda berilmu, berfikiran kreatif, inovatif
dan memiliki ciri-ciri nilai murni yang mampu bersaing pada peringkat antarabangsa.
ii. Pendidikan prasekolah sebagai pendidikan asas.
iii. Penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira.
iv. Pengetua/ guru besar melahirkan modal insan cemerlang.
v. Projek perintis 100 sekolah (sek. Jenis harian biasa, sekolah bestari, kluster, trust
school/ sek. Berpiagam dan sek. Berasrama penuh) diangkat sebagai sekolah
berprestasi tinggi
sub-NKRA : antara pendekatan dalam usaha membangunkan modal insan yang inovatif,
kreatif serta bernilai tambah tinggi bagi menjayakan misi membangunkan ekonomi
baharu.
6.3 ADAPTASI PELBAGAI INOVASI DAN PERUBAHAN
6.3.1 Latihan Perguruan
I. Naik Taraf Maktab Perguruan Ke Institut Pendidikan Guru
a) Sijil Perguruan & Diploma Perguruan kepada Ijazah Sarjana Muda Perguruan (ISMP)
b) IPG melatih guru pada peringkat ijazah, menawarkan latihan perguruan kepada lepasan
ijazah dari universiti tempatan & luar negara (KPLI).
II. Kurikulum Latihan Perguruan

Pendidikan
Awal KanakKanak
Literasi
dan
Numerasi

Kemahiran
TMK

II. Kurikulum
Latihan
Perguruan
Kompetensi
Berbahasa
Inggeris

Pendekatan Terkini
dalam PdP
Kemahiran
Insaniah (KI)

Pendidikan Awal Kanak-Kanak


I. Program PERMATA
4 Komponen :
1) Kurikulum asuhan dan didikan
awal kanak-kanak kebangsaan
2) Kemudahan fizikal
3) Tenaga pendidik
4) Penglibatan ibu bapa

II. Pendidikan Prasekolah


Pendekatan pembelajaran berkonsepkan
sekolah bestari bagi menyuburkan
potensi kanak-kanak dalam semua aspek
perkembangan diri dengan menguasai
kemahiran asas dan pemupukan sikap
positif.
Konsep digunakan :
a) belajar sambil bermain
b) pembelajaran bertema

Kemahiran TMK
Kemahiran TMK Kursus Teras dan wajib setiap pelajar IPG
Pelajar didedahkan dengan pelbagai elemen dan kemahiran TMK.
Pembudayaan Penggunaan TMK di sekolah:
a) Merekodkan Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Sistem Salah Laku dan Disiplin
Murid(SSDM)

Alice Chee

39

b)
c)

d)
e)

Dipantau oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)


E-kasih Kumpulan Wang Amanah Pelajaran Miskin(KWAPM)
Semak oleh ibu bapa/ penghulu/ pengerusi PIBG
E-Nilam pertandingan
Urusan Pernaziran
E-pantau Jemaah Nazir memasukkan laporan dan input berhubung prestasi sekolah
telah diperiksa
E-pelaporan penilaian Guru Besar atau Pengetua sebagai cemerlang
E-penafaran ketelusan data tentang pengurusan sekolah (disemak oleh Nazir)
Urusan Perkhidmatan semua bahagian & kementerian
e-pergerakan
Urusan akademik

Literasi dan Numerasi


KIA2M LINUS & PROTIM
KEMAS kelas dewasa (Bahagian Kemajuan Masyarakat)
Usaha Kerajaan
a) Proses
kali setahun
Saringan
Mac, Jun, September
Tidak mencapai tahap program LINUS
b) Modul PdP
Disediakan Tahun1-3
Utamakan konsep mudah sukar
c) Latihan Guru
Kursus literasi dan numerasi mata pelajaran wajib
Program kesedaran memahami kepentingan program LINUS
a) Jabatan Pendidikan Negeri
b) Pejabat Pelajaran Daerah
c) Pengetua/Guru Besar
d) Ibu bapa
e) Kesatuan- kesatuan guru
f) Masyarakat
e) Pemantauan & Pihak Pejabat Pelajaran Daerah dan Jemaah Nazir dan Jaminan
Penyeliaan
Kualiti menjalankan pemantauan dan penyeliaan sekolahsekolah berprestasi rendah.
Memastikan setiap kekangan, isu dan cabaran dihadapi dapat
dikurangkan dan pada waktu sama memantau prestasi murid
Kompetensi Berbahasa Inggeris
BI sebagai bahasa perantaraan antarabangsa & bahasa ilmu.
Kursus BI wajib di IPG/IPTA
Penguasaan BI bagi membolehkan rakyat berada di peringkat antarabangsa &
bersaing dalam bidang sains & teknologi.
Kemahiran Insaniah (KI)
a) kemahiran belajar
b) kemahiran bekerja sebagai satu pasukan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat
c) kemahiran pengurusan emosi
d) kemahiran komunikasi
IPG : Kemahiran Berfikir, Kemahiran Belajar dan Kemahiran Pengurusan Emosi
Diserapkan melalui kegiatan kokurikulum.
7 Kemahiran Insaniah :
1) Kemahiran berkomunikasi
2) Pemikiran kritis
3) Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat
4) Kemahiran kerja berpasukan
5) Kemahiran keusahawanan
6) Etika dan moral profesional
Kemahiran kepemimpinan
d) Tingkatkan
Komitmen
Pihak
Berkepentingan

Pendekatan Terkini dalam PdP

Alice Chee

40

a) Kes
Metodologi

b) Pengurusan
Portfolio

c) Pembelajaran
Berasaskan
Projek

d) Pembelajaran
Berasaskan
Masalah

e) Perubahan
Bilik Darjah
Tradisional
kepada
Moden

Pendekatan sebagai alat latihan


Mampu mendorong perkembangan kendiri bakal guru
Pendekatan berpusatkan pelajar
Pelajar diberi ruang untuk memperkembangkan kemahiran berfikir,
membuat keputusan, memainkan peranan, membina keyakinan diri,
menganalisis pengalaman dan isu serta menjana pemikiran
Pemikiran reflektif mampu merangsang pemikiran murid
Kelebihan :
1) Membina kemahiran mengumpul bahan dan sumber
pembelajaran
2) Mengenal pasti dan memilih maklumat yang diperoleh daripada
pelbagai sumber, merancang, menilai dan membuat refleksi
3) Memupuk kesedaran dan keinsafan murid (nilai-nilai kehidupan,
kualiti diri, keikhlasan kerja serta kehidupan bermasyarakat)
Merangsang pembinaan masyarakat yang kreatif dan inovatif
Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang dinamik
Membawa pelajar ke situasi yang sebenar
Merangsang pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah
1) Murid memilih tajuk kajian kes
2) Meneliti kes melalui perbincangan dan pembacaan
3) Mengemukakan idea baharu
4) Merumus pengetahuan dan menghubungkaitkan dengan
konsep terkini (menggunakan pengetahuan dan maklumat
lampau)
Membina insan yang berpemikiran kreatif , berfikir secara kritikal,
analitikal dan menyelesaikan masalah.
Mendorong murid menganalisis, mensistesiskan dan menaksir
masalah.
Masalah alat meningkat pengetahuan pelajar
Proses ini melahirkan murid yang mampu mengenal pasti masalah,
membina hipotesis dan membina langkah-langkah penyelesaian
yang berasas.
Susun atur ruang kondusif dengan kelengkapan perabot dan
peralatan yang menepati kehendak hasil pembelajaran
pembelajaran berpusatkan murid.
Pelbagai kemudahan disediakan untuk mendorong proses belajar
yang berkesan dan mampu memupuk minda murid yang kreatif dan
inovatif.
Kemudahan komputer, LCD dan pelbagai media.
Guru diberi latihan mengendalikan kanak-kanak berkeperluan khas
masalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah
pengihatan.

6.3.2 Program Pensiswazahan Guru


PROGRAM KHAS
PENSISWAZAHAN
GURU (PKPG)

untuk
mensiswazahan
guru sekolah
menengah
guru berpeluang
melanjutkan
pengajian
peringkat ijazah
di universiti
kerjasama antara
IPTA & IPG
2 tahun maktab
dan 2 tahun
IPTA

Alice Chee

PENSISWAZAHAN
GURU SEKOLAH
RENDAH (PGSR)

untuk
mensiswazahkan
guru sekolah
rendah
guna kurikulum
Ijazah Sarjana
Muda Perguruan
iaitu mod Kursus
dalam Cuti
guru ikuti
pengajian
semasa cuti
sekolah
4 tahun

PROGRAM KHAS
PENSISWAZAHAN
GURU BESAR
(PKPGB)
dilaksanakan d
Institut
Aminuddin Baki
supaya Guru
Besar sekolah
rendah memiliki
ijazah
berkolaborasi
dengan UPSI
pengajian 3
tahun

Program
Pensiswazah
Guru(PPG)
o
o
o

Kuliah pada
hujung minggu
(Sabtu & Ahad)
7 kali semuka
4 tahun

41

6.2.3 Kurikulum Transformasi


KOMUNIKASI
Penggabungjalinan
kemahiran
berbahasa semasa
berinteraksi secara
verbal dan non
veral dalam BM,
BI, bahasa Cina &
Tamil

KEROHANIAN, SIKAP &


NILAI

KETRAMPILAN DIRI

Pemupukan kepimpinan
& sahsiah diri melalui
aktiviti kurikulum &
kokurikulum

Penghayatan
amaan
agama, kepercayaan,
sikap dan nilai

KEMANUSIAAN
Penguasaan ilmu &
amalan
tentang
kemasyarakatan dalam
sekitar
setempat,
negara & global serta
penghayatan semangat
patriotisme
&
perpaduan

FIZIKAL & ESTETIKA

Perkembangan jasmani
dan kesihatan untuk
kesejahteraan diri,
pemupukan daya
imaginasi, kreativiti,
bakat & apresiasi

LITERASI SAINS &


TEKNOLOGI
Penguasaan
pengetahuan sains,
kemahiran & sikap
saintifik
Penguasaan
Pengetahuan &
kemahiran matematik
Penguasaan
Pengetahuan &
kemahiran berasaskan
teknologi

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)


Konsep
Sekolah yang mempunyai etos, watak,
identiti tersendiri & unik serta menyerlah
dalam semua aspek pendidikan,
Mempunyai tradisi budaya kerja yang
cemerlang yang mampu melahirkan
modal insan cemerlang berpersonaliti
unggul.

Elemen
a) Suasana PdP yang kondusif
b) Suri Teladan kepada sekolah lain
c) Autonomi & akauntabiliti dalam
pengurusan & pencapaian murid
d) Tempatkan murid cemerlang yang
mampu bersaing peringkat antarabangsa

6.4 Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)


1 adaptasi inovasi pembangunan dalam sistem pendidikan negara
Dibangunkan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) pada tahun 2003.
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) memperkenalkan Sistem Pemastian
Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) pada 2001.
Berdasarkan maklum balas, SKPM telah dipermudahkan untuk menggantikan STKP
pada 2003.
Pada tahun 2009/2010, SKPM disemak semula sejajar dengan Hala Tuju JNJK 20102015 dan pengenalan NKRA berkaitan pendidikan - Tawaran Baru.
Tujuan
1) Menetapkan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlanagan yang
dikehendaki atau yang sepatutnya dicapai oleh sekolah.
2) Memerihalkan secara eksplisit maksud frasa "taraf (atau standard) pengajaran yang
memuaskan" seperti termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 - Sub Seksyen 117 (a)
3) Meluaskan jangkauan tindakan JNJK dengan mengupayakan sekolah untuk
mengaplikasikan sendiri sisitem pemastian standard kualiti tanpa kehadiran Nazir
Sekolah.
4) Satu inisiatif bagi meningkatkan tahap profesionalisme warga pendidik di sekolah.

Alice Chee

42

5) Mencetus kesedaran/gerakan memelihara kualiti pendidikan di sekolah.


6) Memperkasakan sekolah selaras dengan perubahan/perkembangan/cabaran semasa
seperti globalisasi/ dunia tanpa sempadan (borderless world).
7) Memenuhi dasar negara seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013-2025, Wawasan 2020, Program Transformasi Kerajaan (GTP) misalnya NKRA,
NKEA dan pembangunan modal insan.
Kepentingan SKPM
1) JNJK/ Bahagian KPM - Sebagai panduan untuk mengukur standard kualiti sekolah
semasa melaksanakan penaziran/pemantauan/penyeliaan.
2) Satu pakatan strategik pada peringkat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan PPD
(promosi dan pengumpulan keputusan PKS) dapat diwujudkan.
3) Pihak sekolah - sebagai panduan pemastian kualiti pendidikan melalui:
a) Penarafan Kendiri Sekolah (PKS-SKPM)
mengukur standard di sekolah
mengenalpasti kekuatan, kelemahan dan isu
b) Penyediaan Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP)
Dokumen SKPM 2010
SKPM 1
Pernyataan Standard
Memerihalkan standard.

SKPM 2

SKPM 3

Instrumen
Pemastian
Standard (IPS)
(a) Menjadi panduan sekolah mengukur pencapaian standard
kualiti sekolah serta mengukur
status,
proses dan
output.
(b)
Instrumen induk yang
disokong dengan instrumen
iringan
(annex)

mata
pelajaran, iklim sekolah, dan
kepimpinan sekolah.

-Rancangan Pemajuan
Sekolah (RPS)
(a) Penambahbaikan yang
dilakukan oleh sekolah
selepas pengukuran dibuat.
(b) Proses bersepadu
(collaborative) memastikan
pendidikan yang berkualiti dan
menyeluruh diberikan kepada
murid.
(c) Bertujuan untuk
memantau, menilai dan
mengkaji semula setiap dasar
dan program memastikan
sejauh mana program yang
diadakan mencapai
matlamat.

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)


Lima Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia

Enam Ciri Utama Yang Diperlukan Oleh Setiap Murid Untuk Berupaya Bersaing Pada
Peringkat Global

Alice Chee

43

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

(1) menyediakan
kesamarataan
akses kepada
pendidikan
berkualiti bertaraf
antarabangsa

Menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca,


matematik dan sains dengan standard antarabangsa.
Melancarkan kurikulum baru sekolah menengah (KSSM) dan
semakan smeula kurikulum sekolah rendah (KSSR) pada 2017.
Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk
meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi
pada 2016.
Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen
kepada 100% menjelang 2020.
Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11
tahun bermula pada umur 6+ tahun, disokong dengan program
pengekalan yang disasarkan dan latihan vokasional sebagai
persediaan untuk pekerjaan.
Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran
kepada murid dengan keperluan khas.

(2) memastikan
setiap murid
profisien dalam
bahasa malaysia
dan
bahasa inggeris

Memperkenalkan kurikulum Bahasa Malaysia yang sama pada


peringkat rendah, dengan sokongan pemulihan intensif untuk
murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas Peralihan.
Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa
Inggeris.
Meningkat
kemahiran
Bahasa
Inggeris
guru
dan
memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap Bahasa
Inggeris.
Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan
menjelang 2025.

Alice Chee

44

(3) Melahirkan
rakyat malaysia
dengan
penghayatan nilai

(4) tranformasi
keguruan sebagai
profesion pilihan

(5) Memastikan
kepimpinan
berprestasi tinggi
ditempatkan setiap
sekolah

(6) Mengupaya
JPN, PPD dan
sekolah untuk
menyediakan
penyelesaian
khusus
berasaskan
keperluan

(7) memanfaatkan
ICT bagi
meningkatkan
kualiti
pembelajaran di
malaysia

Alice Chee

Memperkukuh
pendidikan
Sivik
dengan
menjadikan
perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat
persekolahan menjelang 2017.
Memperkukuh Pendidikan Islam dan Moral dengan memberi
lebih fokus ke atas teras nilai dan falsafah agama utama
menjelang 2017.
Memperkembangkan
murid
secara
holistik
dengan
mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan,
1Kelab, 1Badan Beruniform.
Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik
dan sosio ekonomi.
Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam
kalangan graduan 30% teratas.
Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke
atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah.
Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras
pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban
pentadbiran.
Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi mulai 2016.
Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016.
Membudayakan kecermelangan berasaskan pimpinan rakan
sekerja dan proses persijilan mulai 2025.
Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan
memperkukuhkan proses perancangan penggantian bagi
pengetua/ guru besar mulai 2013.
Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi penegtua guru besar
mulai 2013, dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti
pengoperasian bagi menambah baik sekolah, kurikulum dan
kokurikulum, serta lebih akauntabiliti terhadap meningkatkan
keberhasilan murid.
Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui
program yang sistematik dan dipimpin PPD di semua negeri
menjelang 2014.
Meningkatkan autonomi pengurusan berasaskan sekolah,
termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan
bajet dan pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan sekolah yang
mencapai prestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi
besar.
Memastikan100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur
asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak.

Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran


maya melalui 1BestariNet bagi semua 10,000 sekolah
menjelang 2013.
Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian
amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru
terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal
pada 2013.
Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh
dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan
pembelajaran lebih khusus.

45

(8)
Mentranformasikan
kebolehupayan
dan kapasiti
penyampaian
kementerian

(9) bekerjasama
dengan ibu bapa,
komuniti dan
sektor swasta
secara meluas

(10)
memaksimumkan
keberhasilan murid
bagi setiap ringgit

(11) Meningkatkan
ketelusan untuk
akauntabiliti awam
secara langsung

Alice Chee

Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat


keputusan terhadap bajet dan personel, serta meningkatkan
akauntabiliti bagi KPI mulai 2013.
Sekurang-kurangnya 2,500 lagi personel ditempatkan daripada
KPM dan JPN kepada PPD untuk menyokong sekolah
menjelang 2014.
Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200
jawatan kepimpinan utama mulai 2013.
Memperkukuh fungsi utama dan merasionalisasikan struktur
Kementerian mulai 2016.
Melengkapi ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak
mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses atas
talian kepada kemajuan anak di sekolah (SAPS).
Mendapatkan maklum balasdaripada setiap PIBG mengenai
pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016.
1,000 biasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat
daripada komuniti miskin untuk belajar di sekolah swasta dan
antarabangsa.
Memperluaskan model Sekolah Amanah kepada 500 buah
menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan
NGOs yang berpotensi sebagai penganjur.
Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang
jelas dan merasionalisasikan program berimpak rendah pada
setiap tahun, selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan ke
arah Budget Berasaskan Keberhasilan (OBB).
Memanfaatkan peluang meningkatkan efisien, dengan
mengagihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti
peningkatan kemahiran dan latihan guru.
Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan
inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai 2013.
Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020
dan 2025 bagi memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan
kekal relevan dengan memasukkan maklum balas daripada
pihak berkepentingan dan mengambil kira perkembangan
persekitarannya.

46