Anda di halaman 1dari 37

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

2014

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

KAEDAH ANSUR MAJU MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGHANTAR LERET


DALAM KAKI BUKAN DOMINAN.
Oleh
Muhammad Firdaus b Yussof
(PISMP PJ JAN 2011)

1.0

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan
Pada masa kini Bola Sepak adalah sukan paling popular di dunia. Oleh itu

pembangunan bola sepak amat dititik beratkan dalam perancangan bola sepak negara.
Pembangunan dari akar umbi adalah tunjang untuk memastikan kecemerlangan
sesebuah negara dalam sukan bola sepak. Oleh itu, pendedahan tentang bola sepak
dari kanak-kanak adalah penting dalam pembangunan akar umbi. Terdapat beberapa
perkara penting dalam kemahiran bola sepak antaranya kemahiran menghantar,
kemahiran menggelecek, kemahiran menanduk, kemahiran menyerkap dan lain-lain.
Dalam kertas cadangan penyelidikan tindakan ini, saya ingin mengkaji tentang
kemahiran menghantar dalam bola sepak menggunakan kaki bukan dominan. Saya
memilih kemahiran ini adalah kerana kemahiran hantaran menggunakan dalam kaki
adalah kemahiran yang paling banyak digunakan dalam permainan bola sepak moden
(Jim & Kurt, 2007). Selain itu, kebolehan untuk melakukan hantaran pendek terutama
di ruang yang kecil adalah satu kemahiran yang yang penting, hantaran yang tepat
adalah penting untuk mengekalkan penguasaan padang dan mencari peluang untuk
menghasilkan gol (Rampinini, 2008).

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Selain daripada mengkaji, saya juga ingin mengajar kepada murid-murid


tentang hantaran leret di dalam bola sepak kerana ia adalah proses penyebaran ilmu
pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang. Tujuannya adalah supaya murid
dapat mempelajari, menguasai dan meningkatkan proses pembelajaran dengan baik
(Gagne, Brigss & Wager, 1992). Di dalam penggunaan kaki untuk melakukan
hantaran ini terdapat dua, iaitu kaki dominan dan kaki bukan dominan. Penggunaan
dan penguasaan kemahiran kedua-dua kaki samada kaki dominan atau kaki bukan
dominan amat penting dalam permainan bola sepak. Memang benar sebagai pemain,
kita masih boleh menggunakan kaki dominan, tetapi penggunaan kaki bukan dominan
untuk menghantar adalah sama penting dengan penggunaan kaki dominan jika melalui
situasi tertentu semasa dalam permainan bola sepak.
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu
Saya merupakan guru praktikum di salah sebuah sekolah di Perlis. Bagi saya,
pengalaman berpraktikum sebanyak dua kali sebelum ini adalah sangat berbeza jika
hendak dibandingkan dengan sekolah ini. Oleh kerana bilangan murid di sekolah saya
hanya berjumlah sekitar 400 orang, maka setiap darjah hanya mempunyai 2 kelas
sahaja, berbanding dengan sekolah-sekolah yang telah saya pergi sebelum ini yang
mempunyai hampir 600 orang murid. Jadi, murid-murid di dalam setiap kelas
mempunyai kecerdasan intelek mahupun kecerdasan fizikal yang pelbagai. Ini
mungkin juga disebabkan latar belakang keluarga mereka yang berbeza-beza. Saya
dapati murid-murid di sekolah ini begitu aktif lebih-lebih lagi dalam permainan bola
sepak.

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Pada bulan Januari yang lalu, saya mula mengajar Pendidikan Jasmani di
tahun 5 Bestari. Sewaktu di kelas yang saya mengajar iaitu 5 Bestari ini, saya telah
melakukan pemerhatian awal. Saya dapat melihat permasalahan utama semasa
permainan bola sepak berlangsung adalah tiada penggunaan kaki bukan dominan
semasa melakukan hantaran di dalam permainan. Ini amat membimbangkan kerana
permainan bola sepak adalah penting untuk pemain menguasai kedua-dua kaki sama
ada kaki yang dominan dan kaki yang bukan dominan. Di dalam kelas ini hanya
terdapat 6 orang murid perempuan dan 22 orang murid lelaki, terdapat 5orang murid
lelaki mempunyai masalah ketara dalam penguasaan kedua-dua kaki.
Penggunaan kaki yang bukan dominan adalah penting semasa melakukan
kemahiran hantaran dalam bola sepak. Ini kerana, terdapat situasi yang memerlukan
kita untuk menggunakan kaki yang bukan dominan untuk menghantar dalam
permainan bola sepak. Jika situasi yang memerlukan pemain untuk menggunakan
kaki yang bukan dominan tetapi pemain tidak menggunakannya bahkan masih
menggunakan kaki dominan, terdapat disadvantage kepada pemain dari segi masa
reaksi, ruang dan lain-lain.
Proses pengajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan berkesan
jika pendekatan dan strategi pengajaran yang sesuai digunakan (Wee Eng Ho, 2009).
Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknik
merupakan cara yang lebih teliti lagi dalam menyampaikan isi pelajaran itu. Oleh itu,
pengkaji ingin menggunakan kaedah ansur maju dalam menyampaikan sesuatu isi
pelajaran dan menentukan sama ada kaedah ini sesuai atau tidak untuk meningkatkan
kemahiran hantaran leret dalam kaki menggunakan kaki bukan dominan kepada
murid-murid tahun 5 Bestari.

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Oleh itu, perlu adanya satu kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan tahap
fizikal dan minat murid-murid Tahun 5 Bestari ini. Hal ini penting agar mereka semua
dapat melakukan kemahiran hantaran bola dengan betul.

2.0

FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN

2.1

Pengenalan
Penguasaan kaki dominan dan bukan dominan memainkan peranan sangat
penting dalam permainan bola sepak (Jones, 2007). Pemain bola sepak yang baik
adalah pemain yang mampu menguasai kedua-dua kaki semasa melakukan kemahiran
di dalam permainan bola sepak. ini kerana, dalam bola sepak penggunaan kaki yang
bukan dominan ada ketika ianya adalah lebih efisyen daripada penggunaan kaki
dominan dari segi masa, ruang dan sebagainya.
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005), jika diukur pada sifat biologi
manusia, dominan adalah sesuatu yang mempengaruhi manusia itu dan mendapat
tempat pada manusia untuk menggunakannya secara kerap dan merupakan satu
kepentingan pada diri mereka. Seperti yang kita ketahui, penggunaan kaki dominan
adalah kaki yang murid biasa gunakan untuk melakukan sesuatu kemahiran. Manakala
kaki bukan dominan adalah kaki yang jarang atau tidak pernah digunakan untuk
melakukan kemahiran.

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005), Kemahiran adalah bermaksud


kecekapan atau kepandaian. Di dalam bola sepak, pelbagai kemahiran harus dikuasai.
Walaubagaimanapun, kemahiran yang dipilih pengkaji untuk membuat kajian adalah
kemahiran hantaran leret. Ini adalah penting memandangkan hantaran adalah
kemahiran paling banyak digunakan dalam permainan Jim & Kurt, (2007). Akan
tetapi, kebanyakan murid tidak dapat menzahirkan hasil hantaran yang baik kerana
tidak tahu teknik yang betul dalam melakukan kemahiran.
Selain daripada itu, teknik sesuatu kemahiran adalah sangat penting untuk
memastikan hasil yang memuaskan. Tendangan leret menggunakan dalam kaki adalah
teknik yang paling tinggi ketepatannya di dalam jarak pendek atau sederhana.
Hantaran seperti ini adalah kemahiran yang paling penting dan perlu digunakan selalu
(Blom & Blom, 2009).
Untuk memberikan pengalaman permainan sebenar kepada murid-murid untuk
mengaplikasikan kemahiran hantaran leret dalam kaki, permainan kecil atau
permainan bersyarat diperkenalkan kepada murid-murid. Semasa beraktiviti, guru
boleh menilai kemajuan kemahiran setiap murid. Model permainan kecil dan
permainan bersyarat yang popular ketika ini adalah Teaching Games For
Understanding (TGFU) yang diperkenalkan oleh Bunker & Thorpe pada tahun 1982.

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2.2

2014

Masalah / Isu Kajian


Sebagai seorang guru pelatih, saya sedar bahawa seseorang guru itu perlulah
memahami akan perkembangan anak-anak muridnya daripada segi fizikal mahupun
kognitif. Dengan ini, saya akan dapat mengetahui kaedah yang bersesuaian dengan
perkembangan usia murid-murid saya.
Di dalam permainan bola sepak, hantaran adalah salah satu kemahiran yang
amat penting untuk memastikan penguasaan bola antara ahli pasukan. Tidak dinafikan
penggunaan kaki dominan dalam hantaran ialah kaki yang kerap digunakan pemain.
Tetapi dalam sesuatu keadaan, penggunaan kaki yang bukan dominan untuk
melakukan hantaran adalah lebih efisen daripada memaksa diri untuk menggunakan
kaki dominan. Oleh itu, penguasaan kemahiran kaki yang bukan dominan amat
penting bagi seseorang pemain bola sepak.
Saya berminat untuk melakukan kajian berdasarkan permasalahan ini kerana
saya dapati jika masalah ini tidak di atasi ia akan mendatangkan kesan yang besar ke
atas murid memandangkan murid-murid ini juga merupakan wakil sekolah bagi
permainan bola sepak. Jadi, ia merupakan sesuatu yang amat penting kepada mereka
untuk menguasai kemahiran yang betul.
Ini kerana jika murid tidak membiasakan diri dengan penguasaan kaki yang
bukan dominan, maka sampai bila-bila pemain tersebut tidak dapat melakukan
kemahiran menggunakan kaki yang bukan dominan dengan baik.

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Ia juga akan berlaku dalam situasi murid menggunakan kaki yang dominan
untuk menghantar bola sedangkan situasi tersebut lebih memerlukan murid itu untuk
menggunakan kaki yang bukan dominan. Perkara ini berlaku kerana murid tidak
mempunyai kemahiran dalam menghantar bola menggunakan kaki yang bukan
dominan. Jika murid terpaksa menggunakan kaki yang bukan dominan dan tidak
mempunyai kemahiran itu, bola yang dihantar mungkin tidak menepati sasaran.
Oleh itu, fokus kajian saya semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Jasmani dalam kemahiran bola sepak ialah membuat aktiviti hantaran bola dengan
menggunakan kaki bukan dominan. Sepanjang saya mengajar aktiviti yang melibatkan
permainan bola sepak saya dapati ada sesetengah sampel langsung tidak dapat
menguasai kemahiran hantaran dengan menggunakan kaki bukan dominan.
Kebanyakan mereka lambat untuk melakukan hantaran kerana terpaksa menukar kaki
dominan untuk membuat hantaran kepada rakan.
Apabila seseorang sampel itu dapat menguasai kemahiran hantaran dan
menerima dengan menggunakan kaki bukan dominan, sampel berkenaan tentu berasa
yakin semasa bermain dan cara permainan pantas dapat dilakukan selaras dengan
corak permainan yang dimainkan oleh mana-mana pasukan handalan seluruh dunia,
turut menjadi fokus kajian saya ini ialah dapat mencungkil bakat baru dalam sukan
bola sepak dan secara tidak langsung dapat melahirkan satu pasukan bola sepak
sekolah yang berkualiti dan menjamin masa depan yang cemerlang dalam sukan bola
sepak di sekolah ini.

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2.3

2014

Tinjauan Literatur
Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian
ini, tinjauan terhadap masalah yang dikenalpasti akan dibuat bertujuan untuk
memahami dengan lebih mendalam akan masalah tersebut. Tinjauan akan dilakukan
dengan mengutip data berteraskan pendekatan berikut:

2.3.1 Analisis Dokumen


Data berdokumen boleh didapati daripada pelbagai sumber. Menurut Yin
(1994), pelbagai dokumen seperti surat, memorandum, lain-lain kenyataan rasmi,
dokumen pentadbiran, dokumen dalaman dan bahan yang tersiar dalam media massa
boleh digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan. Justeru, saya akan memilih
beberapa dokumen untuk dianalisis iaitu keputusan Ujian Pra, Ujian Pasca dan buku
rekod kehadiran murid dan pemerhatian.
a) Buku rekod kehadiran murid
Saya juga akan memilih buku rekod kehadiran murid kerana saya ingin
melihat kaitan sikap responden iaitu rasa suka untuk ke sekolah. Ini kerana
Kloosterman et. al. (1996) mendapati sikap mempengaruhi pencapaian pelajar.
Analisis kehadiran murid ke sekolah dibuat dari 27 Januari hingga 25 April 2014.

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2.3.2

2014

Pemerhatian

a) Minat membuat sebarang aktiviti yang dilakukan


Bagi melihat minat murid dalam aktiviti yang dilakukan semasa di padang, saya
akan memerhatikan kesungguhan dan minat mereka untuk melakukan aktivti. Sebanyak
empat kali pemerhatian akan dilakukan bertujuan untuk melihat minat dan kesungguhan
murid melakukan aktiviti.
b) Kekerapan murid cepat berasa letih
Semenjak saya mula mengajar murid Tahun 5 Bestari, saya mendapati bahawa
terdapat segelintir murid yang kerap cepat berasa letih sewaktu sesi pengajaran dan
pembelajaran dijalankan. Oleh kerana saya tidak merekodkan nama murid yang kerap
berasa letih ini, maka saya membuat pemerhatian pada setiap hari khamis selama empat
minggu berturut-turut.
2.4

Analisis Tinjauan Masalah


Bermula pada 31 Januari 2013, saya telah menjalankan tinjauan masalah
terhadap pelajar Tahun 5 Bestari. Ianya bagi mengenal pasti murid-murid yang
menghadapi masalah dalam menguasai kemahiran meleret bola menggunakan kaki
bukan dominan. Setelah data-data awal ini diperoleh, saya akan mula melakukan
analisis terhadap tinjauan tersebut.

10

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2.4.1

2014

Kebolehtadbiran
Dari segi kebolehtadbiran, masalah ini mampu ditadbir kerana ianya bukan
satu masalah yang besar yang tiada jalan penyelesaian. Responden juga mudah
didapati kerana mereka adalah murid di sekolah di mana saya menjalankan
praktikum fasa III dan internship saya. Selain itu, kajian ini mampu diuruskan
dengan baik kerana pemilihan tajuk amat bersesuaian dengan apa yang dipelajari
oleh murid. Murid-murid juga mudah dalam memberikan kerjasama kerana
kemahiran yang dijalankan sesuai dengan tahap kemampuan mereka. Oleh yang
demikian, saya yakin kajian ini akan dapat ditadbir dan diuruskan dengan baik dan
sebagaimana yang dirancang.

2.4.2

Kepentingan
Kajian ini sangat penting kerana ia dapat membantu murid meningkatkan
penguasaan dalam kemahiran menghantar leret dengan kaki bukan dominan. Dengan
bantuan Kaedah Ansur Maju, murid akan dapat melihat bagaimana melakukan
kemahiran meleret dengan kaki bukan dominan langkah setiap langkah dengan
betul. Selain itu, kepentingan kajian ini kepada saya adalah saya akan dapat
membaiki amalan pengajaran saya. Selain itu, hasil daripada kajian ini akan dapat
menarik perhatian dan membantu guru khususnya guru Pendidikan Jasmani serta
memberi satu inovasi baru dalam bidang Pendidikan Jasmani. Pemahaman konsep
yang jelas adalah sangat penting supaya murid akan dapat menguasai kemahiran ini
dengan baik dan tidak melihat Pendidikan Jasmani sebagai sesuatu yang sukar dan
membosankan.

11

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2.4.3

2014

Kebolehgunaan
Kajian ini akan boleh digunakan bagi meningkatkan penguasaan murid-murid
dalam meningkatkan kemahiran meleret bola menggunakan kaki bukan dominan.
Ianya juga dapat membantu murid memahami kemahiran mensasar bola dengan
tepat. Melalui bantuan Kaedah Ansur Maju, ia akan memudahkan murid
memantapkan kemahiran meleret bola dengan menggunakan kaki bukan dominan.

2.4.4

Kawalan
Kajian ini akan dijalankan di salah sebuah sekolah di Perlis. Responden kajian
ini terdiri daripada 5 orang murid tahun 5 Bestari yang terdiri daripada 5 orang
murid lelaki. Selain itu, kajian ini akan hanya memfokuskan kepada peningkatan
penguasaan murid dalam kemahiran meleret bola dengan menggunakan kaki bukan
dominan.

2.4.5

Kolaborasi
Kolaborasi merupakan satu elemen yang cukup penting dalam melakukan
sesuatu tugasan. Tanpa adanya kolaborasi, pastinya sesuatu kerja itu tidak lengkap
dan sempurna. Dalam merealisasikan kajian ini, saya akan dapat berkerjasama dengan
baik daripada cikgu sekolah saya iaitu Cik Yusriyati yang mengajar matapelajaran
Pendidikan Jasmani bagi 5 Bestari yang juga merupakan guru yang sering memberi
bimbingan kepada saya. Tajuk kajian ini juga dipilih atas cadangan daripada beliau.
Saya juga memilih tajuk bagi kajian ini kerana saya ingin memantapkan kemahiran
mereka dalam meleret bola menggunakan kaki bukan dominan.

12

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Selain itu, saya juga mendapatkan bantuan dan pendapat daripada pensyarahpensyarah Pendidikan Jasmani di IPG Kampus Perlis, rakan-rakan sekuliah serta
murid-murid lain bagi mendapatkan maklumat serta melakukan perbincangan agar
kajian saya ini akan berjalan dengan lancar sebagaimana yang dirancang. Wujudnya
kolaborasi ini, maka maklumat yang akan diperolehi akan dapat membantu dalam
proses menyiapkan kertas cadangan kajian tindakan ini.

2.4.6

Kerelevanan
Kajian ini sangat relevan jika dijalankan kerana ianya dapat meningkatkan
penguasaan murid dalam kemahiran meleret bola menggunakan kaki bukan dominan
untuk murid Tahun 4, Tahun 5, dan murid Tahun 6. Penggunaan Kaedah Ansur
Maju mampu meningkatkan kemahiran murid malah menjadikan mereka lebih fokus
ketika bermain bola.
Kaedah Ansur Maju akan dapat menarik minat murid, terutamanya murid
yang lemah dalam mengunakan kaki bukan dominan. Ini kerana mereka tidak sedar
kegunaannya bukan semata-mata untuk meleret bola sahaja malah boleh digunakan
untuk mendapatkan sasaran yang tepat ke arah gol. Selain itu, hasil kajian ini akan
dapat meningkatkan minat murid untuk belajar kemahiran lain dalam Pendidikan
Jasmani dan menganggap Pendidikan Jasmnai itu suatu pelajaran yang
menyeronokkan.

13

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

3.0

2014

OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN


Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menghantar leret
dalam kaki menggunakan kaki bukan dominan di dalam permainan bola sepak. Selain
itu, kajian ini bertujuan menyelesaikan masalah kebanyakan murid Tahun 5 lelaki
yang merupakan pemain bola sepak sekolah yang tidak menggunakan kaki yang
bukan dominan semasa melakukan kemahiran menghantar dalam permainan bola
sepak. Walaupun situasi memerlukan murid menggunakan kaki yang bukan dominan
untuk melakukan kemahiran menghantar tersebut.
Dengan menggunakan kaedah ansur maju ini diharapkan agar murid dapat
meningkatkan penguasaan kemahiran hantaran dalam kaki menggunakan kaki yang
bukan dominan dalam permainan bola sepak. Memang benar kaki dominan adalah
penting, tetapi ini bukan bermakna bahawa kaki yang bukan dominan boleh
diabaikan. Ini kerana di dalam situasi tertentu, penggunaan kaki bukan dominan
dalam kemahiran menghantar leret adalah lebih efisyen dari segi ruang, masa tindak
balas dan lain-lain jika keadaan memerlukan.
Dapatlah diringkaskan bahawa terdapat dua objektif dalam kajian ini iaitu:
i)

Meningkatkan kemahiran meleret bola dengan menggunakan kaki bukan


dominan dengan bantuan Kaedah Ansur Maju.

ii)

Meningkatkan minat murid dalam meleret bola dengan menggunakan kaki


bukan dominan dengan bantuan Kaedah Ansur Maju.

14

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

3.1 Soalan Kajian


Dua persoalan akan dibina bagi membantu saya menjawab objektif kajian di atas
iaitu:
i)

Sejauh manakah penggunaan bantuan Kaedah Ansur Maju meningkatkan


kemahiran murid dalam meleret bola menggunakan kaki bukan dominan?

ii)

Sejauh manakah penggunaan sebagai Kaedah Ansur Maju dalam pengajaran


kemahiran meleret dapat membantu meningkatkan minat murid sewaktu
belajar?
Kajian ini juga merupakan usaha dalam memperbaiki amalan pengajaran

dalam diri saya sendiri di dalam kelas terhadap kemahiran meleret menggunakan kaki
bukan dominan.

15

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

4.0

2014

KUMPULAN SASARAN
Kajian ini merupakan usaha penambahbaikan amalan P&P tentang kemahiran
meleret menggunakan kaki bukan dominan dengan mengggunakan Kaedah Ansur
Maju. Oleh yang demikian, responden yang dipilih merupakan murid-murid yang
tertentu sahaja. Responden kajian terdiri daripada murid Tahun 5 Wawasan, di salah
sebuah sekolah rendah di daerah Ledang, Johor.
Mengapa responden mesti berasal dari Muar? Hal ini demikian kerana maksud
kajian tindakan ialah kajian yang dilakukan oleh pengkaji yang mempunyai authority
ke atas responden Gall et. al (2003). Responden dalam kajian ini terdiri daripada lima
orang murid dari kelas tersebut yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki.
Selepas membuat analisis tinjauan masalah, seramai lima orang responden
telah terpilih. Mereka dipilih daripada kelemahan dalam kemahiran meleret
menggunakan kaki bukan dominan yang dijalankan pada awal kajian, melihat minat
dan pemerhatian tingkah laku semasa berada di padang. Bilangan responden yang
kecil membolehkan saya meneroka perkara yang diselidiki dengan lebih mendalam.
Jadi, dalam kajian ini, tumpuan yang mendalam lebih saya utamakan, bukannya
secara permukaan sahaja.
Kajian secara kualitatif perlu diberi fokus secara mendalam pada bilangan
sampel yang kecil serta dipilih bertujuan supaya mereka benar-benar kaya dengan
maklumat Patton (1990). Menurut Patton lagi, tiada satu peraturan bagi menentukan
saiz sampel dalam penyelidikan kualitatif. Saiz sampel bergantung kepada apa yang
hendak diperoleh, tujuan kajian, serta masa dan sumber yang sedia ada.

16

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

4.1

2014

Siapakah R1, R2, R3, R4 dan R5?


R1
Merupakan seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun. R1 adalah seorang
berbangsa Melayu. Memiliki susuk badan yang kurus dan ketinggian yang agak
rendah. Merupakan anak kedua dari empat orang adik beradik. Kerap berkhayal
sewaktu guru mengajar dan suka menganggu rakan sewaktu belajar. Prestasi
akademiknya juga pada tahap yang rendah.
R2
Merupakan seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun. R2 adalah berbangsa
Melayu. Memiliki susuk badan yang kurus dan ketinggian sederhana. Beliau seorang
yang manja kerana merupakan anak tunggal dalam keluarga. Sering memanggil guru
untuk mendapatkan perhatian. Agak aktif dan banyak bercakap. Fikiran dilihat
terawang-awang sewaktu guru menerangkan kemahiran. Prestasi akademiknya
sederhana rendah.
R3
Merupakan seorarang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun. R3 adalah
berbangsa Melayu. Memiliki susuk badan yang kurus dan ketinggian yang sederhana.
Merupakan anak sulung daripada tiga beradik. Seorang kanak-kanak yang aktif di
dalam kelas. R3 kerap tidak hadir ke sekolah. Walau bagaimanapun, pencapaian
tidaklah berada pada tahap yang rendah. R3 berada pada tahap sederhana dalam
pencapaian akademiknya.

17

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

R4
Merupakan seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun. R4 adalah berbangsa
Melayu. Memiliki susuk badan yang sederhana dan ketinggian yang sederhana.
Merupakan anak kacukan Melayu dan India. Beliau seorang yang tidak banyak
bercakap sewaktu di padang. Namun, sewaktu sesi pembelajaran, beliau kerap hilang
fokus dan hilang penerimaan terhadap sesuatu isi pelajaran / kemahiran. Agak lambat
berbanding rakan-rakan yang lain. Prestasi akdemiknya agak rendah.
R5
Merupakan seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun. R4 adalah berbangsa
Melayu. Memilik susuk badan yang besar dan ketinggian yang sederhana. Beliau
seorang yang banyak bercakap sewaktu di padang. Bersifat mencari peluang untuk
menonjolkan diri. Prestasi akademiknya agak rendah.

18

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

5.0

2014

PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAKAN


5.1 Prosedur Tindakan
Perancangan adalah sesuatu perkara yang penting bagi memastikan kelancaran
sesuatu aktiviti. Dalam pepatah Inggeris yang sering didengar mahupun tertulis di
dinding sekolah, If you fail to plan, you plan to fail.
i)

Persiapan bilik darjah / padang

Menurut Nesamalar et. al (2005), guru yang efektif ialah seorang pengurus
yang efektif. Tambah beliau lagi, sebagai pengurus di dalam bilik darjah terdapat
beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah keadaan fizikal bilik
darjah dan tahap kebisingan. Keadaan fizikal ini termasuklah susun atur kedudukan
murid-murid.
Saya akan meletakkan kedudukan murid-murid secara berpasangan yang sama
tahap penguasaan kemahiran agar mereka mudah melakukan aktiviti bersama. Tidak
akan ada suatu pihak mendominasi pihak yang lain.
Selain itu, beberapa perancangan akan dilakukan untuk memastikan kajian ini
berjalan dengan lancar. Perancangan yang teliti mampu menjamin kelancaran kajian
dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Antara perancangan yang akan
dilakukan ialah :
I. Membuat pemerhatian keseluruhan semasa murid mempelajari kemahiran
bola sepak.
II. Menyediakan senarai semak mengenai tahap penguasaan murid dalam
menggunakan kaki bukan dominan dalam permainan bola sepak. (Ujian Pra)

19

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

III. Mengenalpasti murid yang dikategorikan sebagai berpotensi tinggi dalam


menguasai kemahiran bola sepak untuk dijadikan sampel.
IV. Menjalankan kemahiran ansur maju bagi meningkatkan penggunaan kaki
bukan dominan murid dalam kemahiran hantaran leret.
V. Memulakan sesi pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kemahiran hantaran
dengan menggunakan kaki bukan dominan dalam permainan bola sepak.
VI. Melakukan pemerhatian mendalam terhadap sampel melalui rakaman
video seterusnya mengambil data tahap perkembangan murid.
VII. Mengadakan perlawanan persahabatan bolasepak 5 sebelah diantara tahun
4 dan tahun 5.
Kajian ini memfokuskan mengenai cara penggunaan kaki bukan dominan
sampel dalam permainan bola sepak. Langkah pertama yang akan dilakukan ialah
membuat pemerhatian keseluruhan semasa murid mempelajari kemahiran bola sepak.
Pemerhatian keseluruhan ini dijalankan selama seminggu bagi murid tahun 5 Bestari.
Dalam pemerhatian keseluruhan, saya akan mengenalpasti kaki bukan dominan
murid. Melalui pemerhatian ini saya akan mengkategorikan tahap penguasaan kaki
bukan dominan murid.
Ujian Pra akan dilakukan untuk menguji tahap awal subjek kajian di dalam
kemahiran menghantar leret dalam kaki bola sepak menggunakan kaki yang bukan
dominan sebelum menerima kaedah ansur maju. Ini kerana, saya akan dapat melihat
perbezaan hasil kemahiran selepas subjek kajian menerima kaedah ansur maju. Ujian
Pra ini akan dilakukan semasa minggu pertama intership. Di dalam Ujian Pra ini saya
akan membuat ujian berdasarkan beberapa tahap. Seperti jarak yang berbeza. Iaitu
20

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

jarak yang semakin jauh sebanyak 3 peringkat. Subjek kajian akan ditanda ( O ) jika
gagal melepasi tahap itu manakala tanda ( / ) jika berjaya melepasi tahap tersebut.
Saya akan menyediakan senarai semak mengenai tahap penguasaan murid
dalam menggunakan kaki bukan dominan dalam permainan bola sepak. Ini meliputi
salah satu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola sepak, iaitu kemahiran
hantaran leret. Setiap kemahiran dilihat dan dinilai dari segi beberapa aspek yang
perlu seperti posisi atau postur badan. Ini untuk menilai kedudukan badan murid
samada betul atau tidak. Selain itu, pandangan mata pada bola juga dilihat bagi
menentukan ketepatan arah bola. Kedudukan atau cara kontek bola juga perlu dinilai
dan ini menjadi salah satu item yang terdapat dalam senarai semak. Selepas hantaran,
kita perlu juga melihat fasa pemulihan atau ikut lajak murid. Segala yang terdapat
dalam senarai semak perlu dipatuhi dan dilakukan dengan baik secara terperinci dan
teratur. Ini penting dalam memperolehi data yang baik dan memudahkan dalam proses
analisis data.
Responden/
kemahiran
dikuasai

Postur badan yang


seimbang

Mata
memandang
bola

Kedudukan /
cara kontek
bola yang betul

R1
R2
R3
R4
R5
Senarai Semak (Ujian Pra)

21

Ikut Lajak

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Prosedur kajian yang ketiga yang akan saya jalankan ialah, mengenalpasti
murid yang dikategorikan sebagai berpotensi tinggi dalam menguasai kemahiran bola
sepak untuk dijadikan sampel. Pemerhatian ini dikelaskan mengikut kebolehan murid
melakukan hantaran leret dengan baik menggunakan kaki bukan dominan mereka.
Terdapat hanya satu kemahiran yang akan difokuskan dalam kajian ini, iaitu
kemahiran hantaran leret. Murid dikehendaki melakukan kemahiran ini dengan kaki
dominan mereka sehinggalah guru memberi arahan menggunakan kaki bukan
dominan. Disini kita dapat lihat keadaan kelam kabut murid dimana perubahan
daripada kaki dominan kepada kaki bukan dominan.
Pada prosedur seterusnya, saya akan memulakan proses Pengajaran dan
Pembelajaran (P&P). Pada P&P itu nanti, kemahiran hantaran leret hanya dilakukan
dengan menggunakan kaki bukan dominan sahaja. Strategi pengajaran yang dilakukan
adalah dengan menggunakan kaedah ansur maju dan demonstrasi. Kaedah ansur maju
adalah dari mudah kesukar dan dari rendah ketinggi tahap latihan yang diberikan.
i.

Kaedah Ansur Maju


Ansur maju amat penting dalam membentuk teknik perlakuan tendangan leret

bukan kaki dominan untuk menghantar bola kepada rakan menggunakan bahagian
dalam kaki yang betul di kalangan murid-murid ini. Ansur maju ini akan membentuk
perlakuan yang betul seperti di bawah :

Kedudukan badan dalam keadaan bersedia. Letakkan kaki sokongan di


sisi bola.

Badan hampir lurus. Mata memandang bola.

22

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Ayunkan kaki menendang ke belakang. Badan dibongkokkan


sedikit ke hadapan. Kaki sokongan dibongkokkan sikit.

Tendang di bahagian tengah bola.


Pastikan bahagian dalam kaki dan bahagian bawah lutut membentuk
huruf L sehingga 45 darjah.

Ikut lajak selepas melakukan tendangan.

Contoh ansur maju yang akan digunakan adalah :


i.

Menghantar leret dalam kaki menggunakan kaki bukan dominan sejauh 5


meter.

ii.

Menghantar leret dalam kaki menggunakan kaki bukan dominan sejauh 7


meter.

iii.

Menghantar leret dalam kaki menggunakan kaki bukan dominan sejauh 10


meter

Kaedah kedua iaitu demonstrasi, guru melakukan kemahiran dan diperhatikan oleh
murid, kemudian murid melakukan kemahiran tersebut.
ii.

Demonstrasi guru
Dalam langkah ini, guru akan menjadi pemudahcara dalam semua aktiviti dengan

menjadi penunjuk cara sebelum murid melakukan sebarang perlakuan teknik yang
dikehendaki. Guru terlebih dahulu akan menunjukkan cara tendangan leret bukan kaki
dominan untuk menghantar bola kepada rakan menggunakan bahagian dalam kaki
secara statik menggunakan teknik L sebelum bergerak kepada perlakuan yang
dinamik dan bergerak. Sebelum melakukan sebarang demonstrasi, adalah menjadi
tanggungjawab guru untuk memahirkan diri dengan perlakuan yang hendak diajar
23

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

kepada murid. Namun, guru boleh meminta murid menjadi penunjuk cara seandainya
perlakuan tersebut mudah difahami oleh murid.
Bagi mengukuhkan lagi atau mendapat ketepatan data, saya melakukan
prosedur seterusnya iaitu dengan merakam setiap kemahiran yang telah dilakukan
oleh murid bagi memastikan data yang saya perolehi menepati kriteria yang saya
perlukan dalam pemerhatian yang telah dilakukan. Melalui rakaman video, saya dapat
melihat dengan lebih terperinci mengenai setiap kebolehan dan kemajuan murid.
Rakaman video ini saya lakukan pada setiap kali waktu pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani tahun 5 Wawasan. Dengan adanya rakaman, saya dapat melihat
perkara-perkara yang saya terlepas pandang, mengamati setiap perlakuaan sampel dan
memudahkan data untuk direkodkan.
Ujian
Ujian ini adalah ujian untuk melihat sejauh mana perkembangan hasil menghantar
leret dalam kaki bola sepak menggunakan kaki yang bukan dominan daripada kaedah
ansur maju yang dilakukan. Ujian ini akan dilakukan setelah seminggu proses
merawat menggunakan kaedah ansur maju tersebut. Selepas ujian ini dijalankan, saya
akan menganalisis maklumat yang diperoleh untuk melihat perkembangan dari segi
kemahiran oleh subjek kajian daripada Ujian Pra sehingga seminggu. Selepas
dianalisis, kaedah ansur maju akan dilakukan semula bagi meningkatkan kemahiran
menghantar leret dalam kaki bola sepak dengan menggunakan kaki yang bukan
dominan.

24

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Kaedah Ansur Maju / Latih Tubi


Kaedah ansur maju atau latih tubi ini dilakukan selepas seminggu apabila ujian telah
selesai dijalankan responden. Kaedah ansur maju atau latih tubi ini dilakukan
sebanyak 4 fasa dan dilakukan dalam jangka masa seminggu. Tujuan kaedah ansur
maju ini dijalankan adalah kerana ingin meningkatkan lagi kemahiran menghantar
leret

dalam

kaki

bola

sepak

menggunakan

kaki

yang

bukan

dominan.

Latih Tubi
Latih Tubi 1
1- Susunan murid adalah dalam bentuk bulatan.
2- Pengumpan di tengah bulatan menghantar bola kepada murid yang lain.
3- Bola dileretkan kepada rakan secara terkawal.
4- Ulang latihan sehingga kemahiran dikuasai.

25

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Latih Tubi 2
1- Murid X menghantar bola kepada murid Y melalui 2 kon.
2- Murid Y akan menghantar bola kepada murid X yang kedua untuk
meneruskan latihan,
3- Selepas menghantar bola, pemain bertukar tempat.

Latih Tubi 3
1- Murid akan melakukan tendangan leret menggunakan bahagian dalam kaki
dengan menggunakan bola secara individu ke arah kon yang diletakkan
dalam satah lurus.
2-

Jarak di ubah 3 meter, 5 meter dan 7 meter.

Latih Tubi 4
1- Permainan bersyarat, murid akan diberikan permainan bersyarat selang 1
minggu latihan.
2- Ia bagi, menilai tahap penguasaan murid terhadap penggunaan kaki bukan
dominan.

26

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Ujian Pasca
Ujian Pasca ini adalah ujian terakhir kepada subjek kajian yang dilakukan
pengkaji di dalam kajian ini untuk menilai sama ada kaedah ansur maju dapat
meningkatkan kemahiran hantaran leret dalam kaki bola sepak menggunakan kaki
yang bukan dominan. Ujian ini akan dilakukan sesudah tempoh merawat responden
menggunakan kaedah ansur maju selama 2 minggu tamat. Ujian ini akan dilakukan
pada minggu keempat intership di sekolah. Subjek kajian akan dinilai kemahirannya
berdasarkan tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh pengkaji dalam kajian ini. Murid
yang berjaya melepasi sesuatu tahap itu akan ditanda dengan tanda ( / ). Manakala
yang gagal melepasi sesuatu tahap itu akan ditanda dengan tanda ( O ).

27

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

6.0

2014

CARA MENGUMPUL DATA


Dalam kajian ini, saya akan memilih empat instrumen untuk dijadikan alat

mengumpul data yang diperlukan daripada responden iaitu (a) pemerhatian (b) borang
skor, (c)Soal Selidik, (d) Rakaman Imej. Data yang dikumpulkan adalah berbentuk
kualitatif dan kuantitatif. Namun, kajian ini akan lebih berfokuskan pada penyelidikan
kualitatif. Ini kerana data kualitatif boleh menghuraikan huraian yang jelas dan
penjelasan yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa serta selalu memberikan
penemuan yang lebih baik. Menurut Miles dan Huberman (1994), kajian kualitatif
mempunyai kualiti yang tidak dapat dinafikan kerana mempunyai perkataan konkrit
lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan pembaca.
i.

Pemerhatian
Pemerhatian yang dilaksanakan merupakan satu proses untuk mewujudkan

triangulasi bersama-sama dengan temu bual dan analisis dokumen Borich (1994);
Best & Khan (1998). Terdapat dua jenis pemerhatian iaitu pemerhatian berstruktur
dan pemerhatian tidak berstruktur Van Dalen & Mayer (1973) dan Mohd majid
(1990).
Pemerhatian tidak berstruktur dilakukan dengan melihat perkembangan subjek
kajian dan merekod menggunakan nota lapangan sebagai rekod pencapaian subjek
kajian secara harian. Guru akan membuat pemerhatian dengan menggunakan rakaman
video terhadap penguasaan kemahiran oleh murid semasa guru mengajar kemahiran
untuk setiap sesi. Guru akan membuat analisis berdasarkan rakaman video tersebut.
Guru juga akan meminta bantuan daripada guru lain yang mempunyai kemahiran dan
pengetahuan dalam bola sepak untuk turut sama membuat pemerhatian terhadap
pengajaran guru.
28

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

SKOR

CIRI - CIRI

Baik

Sederhana

Lemah

ii.

2014

- Melakukan kemahiran
asas dalam permainan
dengan teknik dan
postur yang baik.
- Melakukan kemahiran
asas dalam permainan
dengan teknik dan
postur yang kurang
baik.
- Melakukan kemahiran
asas dalam permainan
dengan teknik dan
postur yang tidak betul.

Borang skor
Berdasarkan pemerhatian, guru akan membuat borang skor bagi mengukuhkan

lagi pemerhatian yang dibuat. Borang skor itu akan mengandungi aspek-aspek yang
akan dinilai oleh guru dalam tindakannya.
NAMA MURID

KEDUDUKAN KETIKA
BERDIRI

TEKNIK MENYEPAK
BOLA

KETEPATAN SASARAN

R1

R2

R3

R4

R5

Rajah 1 : Borang skor penilaian perkembangan murid.

29

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

iii.

2014

Soal Selidik
Soal selidik ini akan mengandungi dua konstruk iaitu berkaitan kemahiran asas

membuat hantaran leret. Membuat hantaran leret mengunakan kaki dominan dengan
membuat hantaran leret kaki bukan dominan. Ianya akan terdiri daripada enam item
iaitu tiga item menguji kemahiran meleret menggunakan kaki dominan dan tiga item
lagi mengunakan kaki bukan dominan.
Saya juga akan menggunakan item-item yang bersifat positif dan bersifat
negatif. Ini bermakna, akan terdapat item berbentuk positif dan negatif dalam
instrument yang digunakan. Saya akan memilih dua item positif dan satu item negatif
bagi setiap konstruk. Menurut Hashim Harun (1997), pembahagian item-item positif
dan negatif mestilah seimbang atau hampir seimbang. Dengan cara ini, responden
akan diberi peluang yang lebih luas untuk menyatakan darjah perasaan mereka
dengan lebih selesa dan tidak berat kepada sebelah pihak positif atau negatif.
Proses soal selidik ini akan dijalankan pada sebelum proses P&P dilakukan.
Soal selidik yang ingin dibuat ialah apakah respons dan reaksi sampel sebelum
menggunakan kaki bukan dominan mereka. Soal Selidik ini melibatkan semua sampel
dan seterusnya mengenal pasti sampel yang langsung tidak dapat menggunakan kaki
bukan dominannya dengan baik. Selepas mengenal pasti guru akan membuat
persampelan kajian. Setiap pemerhatian akan dibuat refleksi dan membuat catatan di
dalam buku khas supaya pemerhatian dapat diingat kembali.

30

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

iv.

2014

Rakaman Imej

Guru akan menggunakan kaedah ini sebagai alternatif kepada rakaman video
yang dibuat semasa pemerhatian. Fotografi atau rakaman imej akan menjadi salah
satu bukti yang kukuh untuk mengesan peningkatan penguasaan yang dilakukan oleh
murid. Teknik Rakaman imej ini juga sebagai salah satu pelan kontigensi sekiranya
video yang dirakam tidak dapat dianalisis atas sebab-sebab yang tidak dapat
dielakkan.

7.0

PERANCANGAN MENGANALISIS DATA


Data-data dan maklumat-maklumat hasil daripada dapatan kajian akan disimpan dan
direkodkan oleh saya. Data-data dan maklumat-maklumat ini juga akan dianalisis
menggunakan perisian Microsft Word 2007, Microsoft Excel 2007 dan SSPS
Statistics 17.0. Saya akan menterjemahkan data-data dan maklumat-maklumat dalam
bentuk jadual, graf dan juga carta. Selain itu, data-data dan maklumat-maklumat akan
direkodkan dalam bentuk bilangan dan peratusan.

8.0

PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN


Bagi memastikan kajian ini dapat dijalankan dengan lancar serta bersistematik,
saya akan menjalankan kajian ini berdasarkan perancangan yang telah diringkaskan di
dalam Jadual Pelaksanaan Kajian berikut :-

8.1

Jadual Pelaksanaan

Bil

Aktiviti

Taklimat kajian tindakan

Tarikh
pelaksanaan
4 Feb 2013

31

Catatan
Dikendalikan oleh pensyarah dari jabatan
Pendidikan Jasmani

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

6
7
8
9

10

11

12

13
14

15

16
17
18

Mencari cadangan isu


dan masalah yang ingin
dikaji
Mencari bahan kajian
literatur di perpustakaan
IPG KPM
Menulis refleksi
pengajaran tentang tajuk
kajian

2014

6 Feb 2013

Mendapatkan pandangan daripada Encik


Suhaimi sebagai pensyarah bimbingan

Feb, Mac, April


2013

Mencari waktu terluang selepas tamat


sesi persekolahan semasa berpraktikum.

20 Feb 2013

Analisis kekuatan, kelemahan guru dan


murid serta kesalahan yang dilakukan
oleh murid.

Mencari kajian literatur


berkaitan tajuk
kemahiran hantaran leret
Menulis fokus kajian

22 Feb 2013

Bahan diperoleh di perpustakaan daerah


Muar

23 Feb 2013

Isi fokus kajian

Merancang kumpulan
sasaran
Menunjukkkan draf pada
pensyarah pembimbing
Merancang instrumen
tinjauan masalah

25 Feb 2013

Melihat data-data yang boleh menyokong


kepada pemilihan responden.
Perbaiki kelemahan yang ada

Melakukan pemerhatian
pertama- kekerapan
murid cepat berasa letih
Melakukan pemerhatian
kedua- kekerapan murid
cepat berasa letih
Melakukan pemerhatian
ketiga- kekerapan murid
cepat berasa letih
Menganalisis rekod
kehadiran murid
Melakukan pemerhatian
keempat- kekerapan
murid cepat berasa letih
Membina instrumen
untuk menguji
keberkesanan masalah
yang diuji

28 Feb 2013

Membuat anggaran kos


kajian
Menunjukkan draf
kepada Encik Suhaimi
Menghantar proposal

26 Feb 2013
27 Feb 2013

Instrumen yang digunakan:


- Analisis dokumen
- Pemerhatian
Guru mencatit nama murid yang tidak
hadir dan murid yang cepat berasa letih.

7 Mac 2013

Guru mencatit nama murid yang tidak


hadir dan murid yang cepat berasa letih.

14 Mac 2012

Guru mencatit nama murid yang tidak


hadir dan murid yang cepat berasa letih.

14 Mac 2013

Kehadiran Jan-Mac 2013

15 Mac 2013

Guru mencatit nama murid yang tidak


hadir dan murid yang cepat berasa letih.

16 Mac 2013

Instrumen
-Pemerhatian (borang senarai semak)
-Temu bual (protokol temu bual)
-Analisis dokumen (lembaran kerja)
-Ujian Pra
-Ujian Pasca
Anggaran terhadap bahan yang akan
digunakan
Semakan oleh pensyarah pembimbing.
Baiki kelemahan yang ada.
Binding proposal

17 Mac 2013
18 Mac 2013
1 April 2013

32

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN

Tempoh Masa (Minggu)


Tugasan
Februari

Mac

Mengenal pasti
masalah
Pengumpulan
data tinjauan
awal
Menentukan
objektif /
soalan kajian
Merancang
tindakan
Menulis
proposal
kajian

33

April

2014

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

8.2 Anggaran kos kajian


Kos kajian ini adalah jumlah perbelanjaan keseluruhan yang digunakan oleh saya
sepanjang kajian ini dijalankan. Ini termasuklah pemerhatian dan kertas cadangan
mengenai kajian ini sebelum kajian ini bermula, semasa kajian dijalankan dan selepas
kajian dijalankan. Kos kajian ini hanya anggaran perbelanjaan yang digunakan saya
sahaja. Jadual 1 dibawah adalah anggaran kos kajian yang diperlukan oleh pengkaji.
Berikut merupakan bahan-bahan yng akan digunakan dalam kajian ini:
BIL

JENIS BAHAN

KUANTITI X HARGA
SEUNIT

JUMLAH KOS

Kertas A4

1 rim x RM 11.00

RM 11.00

Marker pen

3 set x RM 5.00

RM 15.00

Dakwat printer

2 x RM 10.00

RM 20.00

Fotostat bahan

RM 35.00

RM 35.00

Buku catatan

1 x RM 2.00

RM 2.00

Alat tulis

RM 5.00

RM 5.00

Jumlah

RM 88.00

34

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

9.0

2014

TINJAUAN LITERATUR

Armstrong, T. (1994). Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria, Va. : Association


for Supervision and Curriculum Development.
Bahagian Pendidikan Guru (1999). Halatuju Latihan

Guru Perancangan Strategik dan

Rangka Pelan Perspektif Pembangunan Maktab Perguruan Tahun 2000-2010. Unit Dasar,
Perancangan dan Pembangunan, BPG, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Best J.W. & Khan J.V. (1998). Research in Education (8th ed). Needham Heights: Allyn and
Bacon.
Borich, G. (1994). Introduction to research methods (4th ed). Frenchs Forest, N.S.W. :
Pearson Education.
Burns R.B. (2000). Introduction to research methods (4th ed.). Frenchs Forest, N.S.W.:
Pearson Education.
Bogdan, R. C & Biklen, S. K. (2003). Qualitative Research for Education: An introduction to
Theories and Methods (4th ed.). New York: Pearson Education group.
Chang A.S. (1990). Streaming and Learning Behavior, Paper presented at the Annual
Convention of the International Council of Psychologists. Tokyo, Japan (ERIC Reproduction
Service No. ED 324092)
Chua Y. P. (2006). Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn Bhd.
Dwyer E.E. (1993). Attitude scale construction: A review of the literature. Morristown, TN:
Walters State Community College (ERIC Document Reproduction Service No. ED 359201)
Fitt, A. B. (1990). An Experimental Study of Childrens Attitude to School in Auckland, New
Zealand. British Journal of Psychology 57, him 25-30.
Gall M.D, Gall J.P & Borg W.R (2003). Educational Research : An Introduction 7th Edition.
Boston. Pearson Education Inc
Mohd Majid Konting (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

35

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York. Norton. Pusat
Perkembangan Kurikulum, 2001. Pembelajaran Secara Konstruktivisme. Kuala Lumpur.
PPK
Reys R. et. al (2009). Helping children learn mathematics (9th edition). New Yourk: John
Wiley & Sons.
Van Dalen D. B. & Meyer W. J. (1973). Understanding educational research. New York:
McGraw-Hill Book Company

36

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

2014

LAMPIRAN

LAMPIRAN A
Soalan temubual bersama guru Pendidikan Jasmani.
1. Bagaimanakah prestasi murid-murid semasa aktiviti Pendidikan Jasmani?
2. Bagaimana dengan penguasaan murid-murid dalam aktiviti Pendidikan Jasmani?
3. Apakah pendapat cikgu mengenai kaedah yang biasa digunakan bagi kemahiran meleret
menggunakan kaki bukan dominan?
4. Adakah cikgu mempunyai cara-cara yang lain supaya murid dapat meleret bola menggunakan
kaki bukan dominan dengan betul?
5. Adakah murid memberi sepenuh perhatian ketika di dalam kelas sewaktu kemahiran ini
diajar?

Soalan temubual bersama murid semasa minggu pertama.


1. Adakah anda meminati mata pelajaran Pendidikan Jasmani? Mengapa?
2. Adakah meleret menggunakan kaki bukan dominan menyukarkan pergerakan? Mengapa?

Soalan temubual bersama murid selepas sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan
Kaedah Ansur Maju.
1. Adakah anda memahami langkah bagi kemahiran meleret menggunakan kaki menggunakan
kaki bukan dominan setelah menggunakan kaedah ansur maju?
2. Apakah perasaan anda selepas menggunakan kaedah ini? Mengapa?
3. Apakah perasaan anda belajar meleret menggunakan kaki bukan dominan menggunakan
kaedah ansur maju? Mengapa?
4. Adakah kamu dapat menumpukan perhatian yang lebih sewaktu guru mengajar menggunakan
kaedah ini?

37