Anda di halaman 1dari 28

TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

Pembelajaran

1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan

   

(a)

Jenis-jenis Penyata Kewangan

1. Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

Penerangan

(b)

Tujuan Penyata Kewangan

Sumbangsaran

(c)

Tajuk Penyata Kewangan

2. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan.

Aktiviti kumpulan

(d)

Komponen setiap jenis Penyata Kewangan

3. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan.

Aplikasi TMK – Laman web

(e)

Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan

4. Menyatakan komponen –komponen dalam Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

Bahan maujud:

(laporan kewangan tahunan perniagaan sebenar, surat khabar, buletin dan jurnal perniagaan)

(f)

Pengguna Penyata

5. Menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan.

Kewangan

 

(g)

Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan

6. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan.

 

7. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan.

1

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

1.2

Sejarah Perakaunan

   

(a)

Permulaan menyimpan rekod secara sistematik

1. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba.

Penerangan

(b)

Permulaan catatan bergu

Peta minda

(c)

Perkembangan Sistem Perakaunan:

2. Menerangkan sejarah permulaan penggunaan catatan bergu oleh ahli

Aplikasi TMK – Laman Web

 

(i)

Falsafah Perakaunan Islam Dan Konvensional

perniagaan Itali mulai tahun 1200 SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli.

 

3. Menerangkan perkembangan sistem dan falsafah perakaunan berasaskan kebertanggungjawaban (accountability), amanah dan integriti.

Perisian

 

Konsep Pendedahan vs Konsep Penemuan (Disclosure vs Discovery)

Perakaunan

Aktiviti kumpulan

 

4. Membezakan falsafah perakaunan Islam dan konvensional berasaskan

 

(ii)

Falsafah Pelaporan Kos Sejarah dan Nilai Saksama (Historical dan Fair Value Reporting)

konsep pendedahan dan konsep penemuan (disclosure vs discovery).

Sumbangsaran

 

5. Menerangkan falsafah kos sejarah dan nilai saksama (historical dan fair value reporting) dalam sistem perakaunan.

Lawatan industri.

 

(iii)

Proses Perakaunan (Manual Dan Berkomputer)

6. Menerangkan perkembangan proses perakaunan secara manual dan berkomputer.

 

7. Menjelaskan maksud profesional.

 

(d)

Perakaunan Sebagai Profesion:

8. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion.

 

(i)

Maksud Profesional

 

9. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan

 

(ii)

Akauntan Sebagai

sebagai pemimpin.

 

Pemimpin

10. Menyenaraikan tanggungjawab

 

(iii)

Keperluan Kod Etika Profesion Perakaunan

akauntan sebagai pemimpin.

 

11. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan.

 

12. Mengenalpasti keperluan kod etika profesion perakaunan.

2

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

1.3

Bentuk Organisasi

   

(a)

Pengenalan kepada:

1. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan.

Penerangan

 

(i)

Milikan Tunggal

(ii)

Perkongsian

 

Bahan maujud:

(Jurnal, keratan

(iii)

Syarikat Berhad

2. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal, perkongsian,

akhbar

dll)

(iv)

Koperasi

syarikat berhad dan koperasi.

Laman web badan- badan perakaunan berkaitan.

 

(b)

Perbezaan di antara:

3. Membanding dan membezakan ciri-

 

(i)

Milikan Tunggal

ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan

liabiliti.

(ii)

Perkongsian

 

(iii)

Syarikat Berhad

 

(iv)

Koperasi

1.4 Perakaunan dan Simpan Kira

 

(a)

Takrif perakaunan dan simpan kira

1. Menyatakan maksud perakaunan dan simpan kira.

Penerangan

 

Buku skrap

2. Menjelaskan simpan kira sebagai

 

(b)

Simpan kira sebagai asas perakaunan

asas perakaunan .

Peta minda

 

3. Menerangkan fungsi perakaunan dan simpan kira.

Laman web

 

(c)

Fungsi perakaunan dan simpan kira

4. Membezakan antara perakaunan dengan simpan kira.

Aktiviti kumpulan

Kajian kes

(d)

Sub Bidang Perakaunan

 

(i)

Perakaunan

1. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan dengan tepat.

Lawatan Industri

 

Kewangan

 

(ii)

Perakaunan

2. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan

Ceramah

 

Pengurusan

 

(iii)

Audit

tepat.

Penerangan

(iv)

Percukaian Sistem

3. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul.

 

Maklumat

Perakaunan

Penerokaan TMK

 

4. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul.

3

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

Pembelajaran

1.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia

   

(a)

Sejarah perakaunan

1. Menerangkan sejarah perakaunan di

Penerangan

di

Malaysia

Malaysia.

 

Aktiviti kumpulan

(b)

Badan-badan perakaunan

2. Menerangkan latar belakang badan-

di

Malaysia:

badan perakaunan di Malaysia.

(i)

Badan Kawal Selia – MIA (Regulatory Body)

Badan Penggubal Piawaian – MASB (Standard Setting Body)

Aplikasi TMK

(ii)

1. Menyenaraikan fungsi badan-badan perakaunan di Malaysia.

Lawatan industri

(iii)

Badan Profesional – (Professional Body)

4

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran &

 

Pembelajaran

1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan

   
 

(a)

Konsep, Prinsip Dan Andaian Perakaunan:

1. Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan.

Penerangan

 

(i)

Usaha Berterusan

2. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan.

Kajian kes

(ii)

Entiti Berasingan

3. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan.

Aktiviti kumpulan

(iii)

Ketekalan

(iv)

Materialiti

Kad imbasan

(v)

Wang Sebagai Ukuran

(vi)

Konservatisme

Teka silang kata

(vii)

Asas Perakaunan

 

Akruan

 

Kuiz

 

(viii)

Tempoh

 

Perakaunan

 

(ix)

Kos Sejarah

(x)

Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama

(xi)

Catatan Bergu

 

(b)

Ciri Kualitatif Penyata Kewangan:

 

(i)

Kebolehfahaman

(ii)

Relevan

(iii)

Kebolehpercayaan

(iv)

Kebolehbandingan

(v)

Tepat Masa

 

(Timeliness)

1.7

Kitaran Perakaunan

(a)

Definisi kitaran

1. Menjelaskan definisi kitaran perakaunan.

Penerangan

 

perakaunan

 

2. Melakarkan carta kitaran perakaunan.

Aktiviti kumpulan

 

(b)

Proses dalam kitaran

3. Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan.

 

perakaunan

Carta alir

5

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA DAN AKAUN KONTRA

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran &

 

Pembelajaran

2.1 Aset

     

(a)

Definisi aset

1. Menjelaskan definisi aset.

Penerangan

(b)

Pengelasan aset:

2. Mengkategorikan aset.

(i)

Semasa

3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis

Peta minda

(ii)

Bukan Semasa

aset.

 

4. Menyenaraikan contoh-contoh aset.

Lakaran carta

2.2 Liabiliti

   

Kad imbasan

(a)

Definisi liabiliti

1. Menjelaskan definisi liabiliti.

(b)

Pengelasan liabiliti:

2. Mengkategorikan liabiliti.

(i)

Semasa

3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti.

(ii)

Bukan Semasa

 

4. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti.

2.3 Ekuiti Pemilik

 

(a)

Definisi Ekuiti Pemilik

1. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik.

(b)

Komponen Ekuiti Pemilik

2. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan, untung atau rugi.

2.4 Hasil

   

(a)

Definisi hasil

1. Menjelaskan definisi hasil.

(b)

Pengelasan hasil

2. Mengkategorikan hasil.

(i)

Hasil Kendalian

3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis

(ii)

Hasil Bukan Kendalian

hasil.

 

4. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil.

2.5 Belanja

   

(a)

Definisi belanja

1. Menjelaskan definisi belanja.

(b)

Pengelasan belanja:

2. Mengkategorikan belanja.

(i)

Kendalian

3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis

(ii)

Bukan Kendalian

belanja.

 

4. Menyenaraikan contoh-contoh belanja.

2.6 Akaun Kontra

   

(a)

Definisi Akaun Kontra

1. Mendefinisikan Akaun Kontra.

Penerangan

(b)

Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun

2. Menyenaraikan akaun-akaun kontra.

3. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun.

Carta Lakaran

 

Padanan

6

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran &

 

Pembelajaran

2.7 Carta Akaun

   
 

(a)

Definisi Carta Akaun

1. Mendefinisikan carta akaun.

Penerangan

(b)

Fungsi Carta Akaun

2. Menjelaskan kegunaan carta akaun.

Perisian

(c)

Penyediaan Carta Akaun

3. Menyediakan jadual carta akaun.

perakaunan

 

Aplikasi TMK

 

(d)

Inventori :

   
 

(i)

Sistem Inventori

1. Mendefinisikan inventori.

Penerangan

 

Berkala

2. Membandingkan sistem inventori

Kuiz

 

(ii)

Sistem Inventori

berkala dan berterusan.

 

Berterusan

2.8 Persamaan Perakaunan

   
 

(a)

Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu:

1. Memberi rumus persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja.

Penerangan

 

Kad Imbasan

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

2. Menghitung samada aset, liabiliti atau ekuiti pemilik dengan menggunakan persamaan perakaunan.

Menulis Rumus

 

(i) Kesan persamaan perakaunan akibat:

3. Menunjukkan kesan setiap urusniaga

Kuiz

 

Perubahan kepada

ke atas persamaan perakaunan

aset

Perubahan kepada

liabiliti

Perubahan kepada

ekuiti pemilik

 

(b)

Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja Iaitu:

1. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja.

Penerangan

 

Kad Imbasan

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil – Belanja):

2. Menghitung samada aset, liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan.

Menulis Rumus

 

(i) Kesan persamaan akibat:

3. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan

belanja.

Kuiz

Perubahan kepada

hasil

Perubahan kepada

 

belanja

2.9

Sistem Catatan Bergu

   

Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu

1. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun.

Penerangan

 

Tunjuk cara

2. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga.

3. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu

Kuiz

 

Aplikasi TMK

7

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan

   

Penerangan

(a)

Fungsi dokumen

1. Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan.

Bahan maujud:

perniagaan

(Contoh dokumen

   

perniagaan

sebenar)

(b)

Jenis dokumen perniagaan

   
 

Penerangan

 

(i)

Pesanan Belian

1. Menyenaraikan dokumen-dokumen sumber dan ciri-ciri setiap dokumen perniagaan.

(ii)

Bil Tunai

Peta minda

(iii)

Cek atau tunai

(iv)

Resit

 

Lakaran dokumen

(v)

Keratan Cek

2. Mengenalpasti fungsi setiap dokumen perniagaan.

(vi)

Baucer Bayaran termasuk Penyata Gaji

Aktiviti Kumpulan

(vii)

Slip Daftar Tunai

Aplikasi TMK

(viii)

Slip Bank

(ix)

Makluman Debit

Perisian

(x)

Makluman Kredit

Perakaunan

(xi)

Memo

(xii)

Nota Serahan

Buku skrap

(xiii)

Invois

(xiv)

Folio Pelanggan (Guest Folio)

(xv)

Nota Debit

(xvi)

Nota Kredit

(xvii)

Bil Bayaran

(xviii)

Slip Pindahan Wang

(c)

Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai

1. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan.

Penerangan

Aplikasi TMK

2. Menerangkan fungsi diskaun niaga.

Perisian

3. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai

Perakaunan

 

Aktiviti kumpulan

4. Menyediakan dokumen perniagaan.

 

1. Menyediakan carta aliran dokumen antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul.

2. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga.

Simulasi

3.2 Aliran Dokumen Antara Pembeli Dan Penjual

Aktiviti kumpulan

8

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

4.1

Fungsi Dan Jenis Jurnal

   

(a)

Fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama

1. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai buku catatan pertama.

Penerangan

 

(b)

Jenis jurnal

   
 

(i)

Jurnal Khas:

1. Menyenaraikan jurnal khas.

Penerangan

 

Jurnal Belian

2. Menjelaskan fungsi dan kegunaan setiap jenis jurnal khas.

Jurnal Pulangan

Peta minda

Belian

 

Jurnal Jualan

Jurnal Pulangan

Jualan

Jurnal Penerimaan

Tunai

Jurnal Pembayaran Tunai

 

(ii) Jurnal Am

1. Menerangkan kegunaan jurnal am.

Penerangan

 

Kuiz

 

(c)

Format jurnal

1. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am.

Penerangan

 

Lakaran jurnal

2. Melakarkan format jurmal khas dan jurnal am yang lengkap.

 

(d)

Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada:

1. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal Khas.

Penerangan

 

(i)

Dokumen perniagaan

Tunjuk cara

 

Secara manual

Secara berkomputer

2. Merekod beberapa urusniaga berdasarkan pernyataan urus niaga

ke Jurnal Am dan Jurnal Khas.

Aktiviti kumpulan

 

(ii)

Pernyataan urus niaga

Perisian

 

Secara manual

 

Perakaunan

Secara berkomputer

 

Aplikasi TMK

9

TAJUK 5 : LEJAR

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

5.1

Fungsi Dan Jenis Lejar

   

(a)

Fungsi lejar

1. Menjelaskan maksud lejar.

Penerangan

 

2. Mengenalpasti jenis-jenis lejar.

 

(b)

Jenis lejar

 

3. Menyenaraikan fungsi lejar.

Sumbangsaran

 

(i)

Lejar Khas (Subsidiari)

4. Mengenalpasti akaun-akaun dalam

(ii)

Lejar Am

Lejar Am dan Lejar Khas .

Aplikasi TMK

 

Buku Tunai

5. Mengenalpasti format Buku Tunai tiga lajur (termasuk merekod diskaun tunai)

 

Perisian

 

Perekodan urus niaga dalam lejar (termasuk Buku Tunai) berdasarkan:

Perakaunan

 

(c)

6. Merekod urus niaga ke dalam lejar (termasuk Buku Tunai) menggunakan maklumat dari:

Tunjuk cara

 

(i)

(ii)

Dokumen perniagaan

Pernyataan urus niaga

Secara manual

Secara berkomputer

a) Dokumen sumber perniagaan

b) Pernyataan urus niaga

(secara manual dan berkomputer)

7. Memindahkan catatan jurnal ke

 

lejar.

 

(d)

Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting)

8. Mengimbangkan lejar.

 

9. Menjelaskan maksud baki debit dan

 

baki kredit.

(mengikut

 

(e)

Pengimbangan lejar

pengkelasan akaun).

 

(Balancing)

 

(f)

Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book)

1. Menjelaskan sistem panjar runcit.

Penerangan

 

(i)

Sistem Panjar Runcit (Imprest System)

2. Merekod perbelanjaan runcit menggunakan sistem panjar berdasarkan maklumat dari :

i. dokumen perniagaan

Tunjuk cara

(ii)

Perekodan Buku Tunai Runcit menggunakan maklumat:

Aplikasi TMK

 

ii. pernyataan urusniaga (Secara manual dan berkomputer)

Perisian

Perakaunan

a. Dokumen

 

perniagaan

 
 

b. Pernyataan urus

 

niaga

Secara manual

Secara

berkomputer

10

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

5.2

Akaun Kawalan

   
 

1. Menyatakan fungsi akaun kawalan.

Penerangan

 

(a)

Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer:

2. Mengenalpasti butiran dalam akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang.

Tunjuk cara

 

(i)

Bentuk T

Aplikasi TMK

(ii)

Bentuk Lajur

3. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. (Secara manual dan berkomputer)

11

TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

6.1 Fungsi Imbangan Duga

1. Menyatakan fungsi dan kekangan Imbangan Duga.

Penerangan

(a)

Fungsi dan kekangan Imbangan Duga

2. Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk ’ T’ dan bentuk lajur

Tunjuk cara

 

Perisian

(b)

Penyediaan Imbangan Duga bentuk T dan berlajur

Perakaunan

Aplikasi TMK

(i)

Secara manual

3. Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit

dan baki kredit dari lejar.

(ii)

Secara berkomputer

 

4. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama.

(c)

Pembetulan Kesilapan

   

(i)

Kesilapan ketara

1. Menyatakan jenis kesilapan dalam Imbangan Duga.

Penerangan

 

Tunjuk cara

 

(ii)

Kesilapan tidak ketara

2. Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara.

Perisian

(iii)

Kaedah mengesan

Perakaunan

 

kesilapan

3. Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara.

Peta Minda

 

(iv)

Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar

4. Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar.

Kertas Edaran

 

Kuiz

6.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan

   

(a)

Penyata Pendapatan

1. Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata

Penerangan

(i)

Tujuan Penyata

Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

Tunjuk cara

 

Pendapatan

 

2. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan.

Perisian

 

(ii)

Format Penyata

Perakaunan

 

Pendapatan

3. Mengenal pasti format Penyata

Pendapatan.

Bentuk T

Aplikasi TMK

Bentuk penyata

 
 

4. Menyediakan Penyata Pendapatan.

Bahan maujud:

 

(iii)

Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan

Secara manual

(Contoh Penyata

Pendapatan &

 

Kunci Kira-kira)

Secara berkomputer

12

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

Cadangan Aktiviti

Pengajaran dan

Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

(iv) Kesan perekodan sistem inventori ke atas Penyata Pendapatan

(b) Kunci Kira-kira

(i)

(ii)

(iii)

Tujuan Kunci Kira-kira

Format Kunci Kira-kira

Bentuk T

Bentuk penyata

Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira

Secara manual

Secara

berkomputer

5. Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan] .

6. Menjelaskan tujuan penyediaan Kunci Kira-kira.

7. Mengenal pasti format Kunci Kira-

kira.

8. Menyediakan Kunci Kira-kira

13

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN - MILIKAN TUNGGAL

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

7.1

Pelarasan Akaun

   

(a)

Perakaunan asas tunai dan akruan.

1. Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan.

Penerangan

 

Carta

2. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan.

Peta Minda

Laman web

3. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun.

berkaitan

 

(b)

Pelarasan :

1. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan.

Penerangan

 

Perbincangan

 

(i)

Hasil Terdahulu

2. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru.

Peta Minda

(ii)

Hasil Terakru

3. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk.

Laman web

 

berkaitan

 

(iii)

Belanja Terdahulu

 

(iv)

Belanja Terakru

4. Menyatakan tujuan mewujudkan peruntukan hutang ragu.

Aplikasi TMK

(v)

Hutang Lapuk, Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih

5. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih.

 

6. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai.

 

(vi)

Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul

7. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul.

14

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

7.2

Penutupan Akaun :

   

Hasil Terdahulu

1. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru.

Penerangan

Hasil Terakru

2. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru, belanja terdahulu dan

Perbincangan

Peta Minda

Belanja Terdahulu

belanja terakru ke lejar.

 

Tunjuk cara

 

Belanja Terakru

3. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi.

Sumbangsaran

Peruntukan Hutang Ragu, Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih

4. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru, belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira-kira.

Laman web

berkaitan

Aplikasi TMK

Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul

5. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu.

 

6. Merekodkan hutang lapuk,

 

Stok Akhir

peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar.

 

7. Merekodkan hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira.

8. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus, baki berkurangan dan penilaian semula.

9. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar.

10. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira.

11. Merekodkan stok akhir ke dalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira

15

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

 

Pelupusan Aset Bukan Semasa

1. Menerangkan pengertian pelupusan aset.

Penerangan

 

Tunjuk cara

2. Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke lejar.

Laman web

berkaitan

3. Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi.

Aplikasi TMK

4. Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira-kira.

7.3

Penyata Pendapatan

1. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan.

Penerangan

(a)

Penyediaan secara:

Tunjuk cara

 

(i)

Manual

 

Perbincangan

 

Bentuk T

Bentuk penyata

Sumbangsaran

 

Laman web

 

(ii)

Berkomputer

berkaitan

 

Aplikasi TMK

7.4 Kunci Kira-Kira:

1. Menyediakan Kunci Kira-kira dengan pelarasan

Penerangan

Tunjuk cara

 

(a)

Penyediaan secara:

 
 

(i)

Manual

Perbincangan

 

Bentuk T

Bentuk penyata

Sumbangsaran

 

Laman web

 

(ii)

Berkomputer

berkaitan

 

Aplikasi TMK

16

TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUK TUNAI

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

8.1 Kawalan Tunai

   

1. Menjelaskan tujuan kawalan tunai.

Penerangan

8.2 Penyata Penyesuaian Bank

2. Menjelaskan fungsi Penyata Bank.

Tunjuk Cara

(a)

Penyata Bank

(b)

Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank

3. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank.

Sumbang saran

 

4. Mengenal pasti butiran yang menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Bank.

Bahan maujud :

(c)

Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank

Contoh Penyata

Bank yang

sebenar.

(d)

Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank

5. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai.

Aplikasi TMK

 

Perisian

6. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai.

Perakaunan

8.3 Belanjawan Tunai Dan Varian

   
 

(a)

Fungsi Belanjawan Tunai

(b)

Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai

1. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai.

Penerangan

Tunjuk cara

(c)

Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar

2. Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran.

Aplikasi TMK

3. Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer.

Aktiviti Kumpulan

 

4. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar.

17

TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

9.1 Dokumen Penggajian

1. Menyatakan maksud penggajian.

Penerangan

(a)

Slip Gaji

2. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji

Sumbangsaran

(b)

Kaedah Pembayaran:

Kuiz

(i)

Tunai

Bahan maujud:

(ii)

Cek

(contoh slip gaji kaki tangan awam dan swasta)

(iii)

Bayaran Automatik (Automated Payment)

9.2 Kawalan Dalam Penggajian

1. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian.

Penerangan

(a)

Pemberian Kuasa

Sumbangsaran

(Authorisation)

2. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian.

Kuiz

(b)

Kawalan dan Keselamatan (Security and Control)

3. Menjelaskan objektif dan

Bahan maujud:

 

(contoh dokumen

kepentingan Kawalan dalaman penggajian.

pemberian kuasa)

18

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

9.3 Pengiraan Gaji

   

(a)

Pengiraan gaji kasar

1. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji.

Penerangan

(i)

Gaji pokok

Sumbang saran

(ii)

Elaun

2. Menerangkan maksud gaji pokok, elaun, KWSP dan PERKESO.

(iii)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) – Caruman Majikan

Kuiz

   

Laman Web

 

(iv)

Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) – Caruman Majikan

berkaitan

 

Bahan maujud:

 

(contoh Penyata

KWSP &

(b)

Jenis-jenis potongan dalam penggajian

PERKESO)

(i)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) – Caruman Majikan dan Pekerja

3. Mengenalpasti butiran yang menyebabkan pengurangan gaji.

 

4. Menghitung gaji bersih.

 

(ii)

Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) - Caruman Majikan dan Pekerja

5. Merekod pembayaran gaji dalam lejar

(iii)

Cukai Berjadual (PCB)

(iv)

Pinjaman Perumahan

(v)

Pinjaman Kenderaan

(vi)

Lain-lain

 

Yuran Koperasi

Pinjaman Koperasi

 

1. Menyatakan maksud gaji dan upah.

Penerangan

9.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan

2. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu.

Sumbangsaran

19

TAJUK 10 : PERKONGSIAN

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

   

Pembelajaran

10.1 Penubuhan Perkongsian

1. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian.

Penerangan

(a)

Definisi perkongsian

Peta Minda

(b)

Ciri-ciri perkongsian

2. Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian.

Sumbang saran

(c)

Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan dengan Perjanjian Perkongsian)

3. Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal.

Teka silang kata

Kuiz

 

4. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961.

Aplikasi TMK

(d)

Fungsi Perjanjian

Laman web

Perkongsian

5. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian.

berkaitan

 

Bahan maujud:

6. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian.

(contoh gambar papan iklan nama- nama perniagaan)

7. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu.

10.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian

1. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa.

Penerangan

(a)

Komponen Ekuiti Pemilik

2. Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah.

Tunjuk cara

(i)

Akaun Modal

Peta Minda

(ii)

Akaun Semasa

3. Mengelaskan butir Akaun Semasa dan Akaun Modal.

Kuiz

(b)

Pengiraan dan Perekodan :

4. Menghitung :

Aktiviti kumpulan

(i)

Faedah atas modal

(a)

Faedah atas modal

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Faedah atas ambilan

Faedah atas pinjaman

Gaji rakan kongsi

Kongsi untung / rugi

(b)

(c)

(d)

Faedah atas ambilan

Faedah atas pinjaman

Gaji rakan kongsi

 

(e)

Kongsi untung / rugi

5. Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa.

20

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

10.3 Akaun Penamat

   

(a)

Penyediaan Akaun

1. Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal.

Penerangan

Perdagangan dan Akaun Untung Rugi

Tunjuk cara

(b)

Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi

2. Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian.

Sumbang saran

Peta Minda

 

3. Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk T dan penyata.

Aplikasi TMK

Carta Alir

10.4 Kunci Kira-kira

   

(a)

Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kira-kira.

1. Mengenalpasti butiran Kunci Kira- kira perniagaan perkongsian.

Penerangan

Tunjuk cara

 

2. Menyediakan Kunci Kira-kira.

(b)

Penyediaan Kunci Kira-kira

Sumbang saran

 

Peta Minda

Aplikasi TMK

Carta Alir

10.5 Pembubaran

Perkongsian.

   

(a)

Sebab-sebab pembubaran

1. Menerangkan sebab-sebab pembubaran.

berlaku

Penerangan

(b)

Cara merekod pembubaran perkongsian melalui:

2. Menyediakan catatan jurnal bagi

Tunjuk cara

(i)

Catatan jurnal

proses pembubaran perkongsian.

Sumbang saran

(ii)

Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat

3. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian.

Aktiviti kumpulan

21

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI)

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

11.1 Penubuhan Syarikat Berhad

1. Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad.

Penerangan

(a)

Pengertian Syarikat Berhad

Aktiviti kumpulan

(b)

Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965)

2. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad.

Laman web

berkaitan

 

3. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad.

Bahan maujud:

(contoh

 

prospektus)

11.2 Bentuk Modal

   

1. Menerangkan maksud modal.

Penerangan

(a)

Bentuk modal:

(i)

modal dibenarkan

2. Menghitung modal dibenarkan,

Tunjuk cara

(ii)

modal diterbitkan

modal diterbitkan, modal berbayar

(iii)

modal berbayar

dan modal belum diterbitkan.

Lawatan industri

(iv)

modal belum diterbitkan

(Bursa Saham

(b)

Saham

3. Mengenalpasti ciri-ciri saham biasa dan saham keutamaan.

Malaysia)

(i)

Jenis saham:

Bahan maujud :

 

Saham Biasa

4. Merekod terbitan saham dalam

(contoh penyata

Saham Keutamaan

jurnal dan lejar.

milikan saham)

 

(ii)

Merekod terbitan saham

5. Menerangkan maksud dividen.

(iii)

Pengertian dividen

6. Menghitung dividen interim dan dividen akhir.

(iv)

Menghitung dividen

 

7. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan.

11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

   

(a)

Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira

1. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira.

Penerangan

Sumbang saran

 

2. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad, perkongsian dan milikan tunggal.

Aplikasi TMK

Bahan maujud:

(contoh laporan

tahunan syarikat)

22

TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan

   

1. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan persatuan.

Penerangan

(a)

Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966

Aktiviti kumpulan

2. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja.

Kuiz

(b)

Sumber hasil dan jenis belanja

 

3. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal.

Laman web

(c)

Belanja hasil dan modal, pendapatan hasil dan modal

berkaitan

12.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan

12.3 Yuran

4. Membezakan perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal.

Lawatan industri

5. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan.

(a)

Jenis-jenis yuran

(b)

Penyediaan Akaun Yuran ahli

6. Mengenalpasti jenis-jenis yuran.

12.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran

7. Menghitung yuran ahli.

8. Menyediakan Akaun Yuran.

(a)

Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran

9. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran.

12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

10. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan.

(a)

Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

 

11. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

12.6 Kunci Kira-kira

   

(a)

Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul.

1. Menerangkan maksud dana terkumpul.

Penerangan

 

Tunjuk cara

(b)

Penyediaan Kunci Kira-kira

2. Menghitung dana terkumpul.

Aplikasi TMK

 

3. Menyediakan Kunci Kira-kira.

23

TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

13.1 Punca Rekod Tak Lengkap

   

(a)

Pengertian Rekod Tak Lengkap

1. Menerangkan maksud rekod tak lengkap.

Penerangan

 

Tunjuk cara

13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira

2. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap.

Sumbang saran

Perbincangan

13.3 Penentuan Pendapatan

3. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

Aktiviti kumpulan

(a)

Kaedah perbandingan

(b)

Kaedah analisis

 

Peta minda

(c)

Penyediaan Penyata Pendapatan

4. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis.

13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira.

5. Menghitung modal.

(a)

Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah

6. Menghitung untung atau rugi perniagaan.

7. Menghitung jualan dan belian.

 

8. Menganalisis Buku Tunai.

9. Menganalisis belanja dan hasil.

10. Menyediakan Penyata Pendapatan.

11. Menyediakan Kunci Kira-kira.

24

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

 

Pengajaran dan

   

Pembelajaran

14.1 Konsep Kos

   

(a)

Definisi dan jenis kos

1.

Menerangkan pengertian konsep

 

Penerangan

(i)

Kos Tetap

kos.

(ii)

Kos Berubah

 

Tunjuk cara

 

2.

Menyatakan jenis-jenis kos.

 

(b)

Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah

3.

Menghitung kos tetap dan kos berubah.

 

4.

Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran.

14.2 Kos Pengeluaran

   

(a)

Komponen Kos Pengeluaran

1.

Menyenaraikan komponen- komponen kos pengeluaran.

 

Penerangan

(i)

Bahan Langsung

 

(ii)

Buruh Langsung

2.

Menghitung kos prima dan kos overhed.

 

Tunjuk cara

(iii)

Overhed Kilang

(iv)

Kerja dalam proses

3.

Menghitung kos pengeluaran.

Tayangan filem

 

dokumentari

 

Aktiviti kumpulan

Lawatan industri

14.3 Akaun Pengeluaran

   

(a)

Penyediaan Akaun

1.

Menyediakan Akaun Pengeluaran.

Penerangan

Pengeluaran

2.

Merekodkan

pemindahan

kos

Tunjuk cara

 

pengeluaran

ke

Penyata

Pendapatan.

Aplikasi TMK

3. Menyediakan Penyata Kos Pengeluaran (tidak termasuk harga pasaran).

25

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

14.4

Analisis Kos Volum Untung

   
 

1. Menerangkan maksud kos volum untung.

Penerangan

 

(a)

Definisi Analisis Kos Volum Untung

 

2. Menerangkan pengertian titik pulang modal dan margin caruman.

Tunjuk cara

 

(b)

Analisis Titik Pulang Modal:

Perbincangan

 

(i)

Kaedah Margin

3. Menghitung titik pulang modal menggunakan kaedah margin caruman.

Aktiviti kumpulan

 

Caruman

Aplikasi TMK

 

(ii)

Kaedah Graf

4. Menunjukkan titik pulang modal

(iii)

Kaedah Margin

melalui kaedah graf.

 

Keselamatan

 

(c)

Pengiraan Titik Pulang Modal

5. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal.

 

(i)

Kos Tetap

(ii)

Kos Berubah

(iii)

Margin Caruman

26

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN

   

Cadangan Aktiviti

 

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

15.1

Maklumat Pengurusan

   

(a)

Pengenalan kepada maklumat pengurusan

1. Menerangkan maksud perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan.

Penerangan

 

Laman web

 

(i)

Jenis maklumat

2. Membezakan fungsi perakaunan

berkaitan

 

Perakaunan Kewangan

kewangan dan perakaunan

Aplikasi TMK

Perakaunan Pengurusan

pengurusan.

3. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan.

 

(ii)

Tujuan maklumat

 

pengurusan

Perancangan

4. Menerangkan cara penyampaian

Kawalan

maklumat pengurusan.

 

(b)

Penyampaian maklumat pengurusan

 

(i)

Analisis maklumat

(ii)

(iii)

Laporan (Surat, Memo dan Email) Komunikasi

27

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

   

Cadangan Aktiviti

Bidang Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

Pengajaran dan

 

Pembelajaran

15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah

   

(a)

Fungsi dan pengiraan

1.

Menerangkan maksud setiap nisbah.

Penerangan

 

Tunjuk cara

(i)

Nisbah Keberuntungan:

2.

Menyatakan rumus bagi setiap nisbah.

Perbincangan

Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan / Mark-Up)

3.

Menghitung setiap nisbah.

Kuiz

Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin)

 

Peratus Untung Bersih atas Jualan

Pulangan atas Modal

(ii)

Nisbah Kecairan

Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu.

Nisbah Ujian Asid

(iii)

Nisbah kecekapan

Kadar Pusing Ganti Stok

Tempoh kutipan dan pembayaran hutang

15.3 Mentafsir Nisbah

   

1.

Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi.

Penerangan

(a)

Membandingkan prestasi mengikut jangka masa.

Sumbang saran

(b)

Membezakan prestasi antara firma

2.

Membuat rumusan setiap nisbah antara firma.

Aktiviti kumpulan

 

3.

Membuat keputusan memilih firma.

Bahan maujud:

 

(contoh laporan

4.

Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan.

tahunan

perniagaan)

28