Anda di halaman 1dari 11

NORLIYANA RUBANI

760504016930001

PENGHARGAAN

Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya, dapat saya menyiapkan satu
tugasan HBSC 4203: Bumi dan Angkasa . Setinggi – tinggi penghargaan dan ucapan jutaan
terima kasih yang tidak terhingga kepada Pensyarah Penyelia, Dr Tay Chong Seng di atas
segala bimbingan dan tunjuk ajar yang telah diberikan tanpa jemu sepanjang penyediaan kertas
kerja ini. Jasa tuan sangat saya hargai.
Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada suami dan anak – anak yang banyak membantu
memberi semangat ketika menyiapkan kertas kerja ini. Kepada para sahabat yang sanggup
berkongsi maklumat jasamu tetap diingati. Segala kerjasama yang diberikan akan saya kenang
selama – lamanya.

Sekian, terima kasih.

Norliyana binti Rubani
760504016930001

HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA

ii

NORLIYANA RUBANI 760504016930001 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Penghargaan i Isi Kandungan ii Pendahuluan 1 Pemerhatian : Lakaran Kedudukan Cakerawala Di Langit 2 Refleksi : Pergerakan Bumi Dan Objek Di Cakerawala 7 Perbincangan : Hubungan Antara Bumi Dan Objek Di Cakerawala 16 Kesimpulan 20 Bibliografi 21 Lampiran HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii .

NORLIYANA RUBANI 760504016930001 Pendahuluan Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. kemahiran dan sikap mereka. Pengukuran dan penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Pengukuran dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah penting untuk memperbaiki serta meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. Definisi penilaian ini membawa maksud objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbanganterhadap bukti empirikal. Penilaian yang dijalankan pada sesi pengajaran dan pembelajaran juga dapat memberi maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. penilaian adalah proses mengenal pasti. Menurut Stufflebeam (1971). bagi Penilaian menentukan jurang perbezaan antara sesuatu yang dihasilkan dengan sesuatu yang dihasratkan dari sesuatu program pendidikan. Hasil penilaian yang dijalankan dapat dijadikan asas kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. memperoleh keputusan dan mempertimbangkan menyediakan pilihan-pilihan maklumat yang ada berguna pada kita. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii .

Langkah Pembinaan JSU 1) Mengkaji sukatan pelajaran 2) Menentukan jenis soalan 3) Menentukan bilangan soalan HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii .langkah tersebut ialah menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian. Lajur carta ini menyenaraikan objektif – objektif pengajaran. menilai item ujian dan membuat kajian rintis terhadap item. menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan. JSU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Menurut Kubiszyn dan Borich (2003). menulis item ujian.NORLIYANA RUBANI 760504016930001 pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. JSU boleh menjadi panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai pelajar. menganalisis objektif pengajaran. sementara baris carta pula menyenaraikan konsep – konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Langkah . menyemak item ujian. i- Menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian Proses pertama dalam pembinaan ujian ialah menyediakan JSU dengan mengkaji sukatan pelajaran. Lima Proses Pengukuran dan Penilaian Terdapat beberapa langkah dalam menyediakan item ujian.

Terdapat pelbagai bentuk item ujian seperti item beraneka pilihan. Kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah lebih terjamin dan taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang. 4) Nyatakan unit dan ketepatan ukuran yang dikehendaki bagi item yang berkaitan pengiraan atau lukisan.NORLIYANA RUBANI 760504016930001 4) Menganalisis objektif pengajaran JSU yang dibina dengan baik dapat membantu penggubal dan pembina item menggubal kertas ujian secara sistematik. 2) Menggunakan bahasa yang mudah dan jelas supaya pelajar dapat memahami maklumat dalam soalan dan juga kehendak soalan tersebut. Terdapat beberapa prinsip pembinaan item. item mengisi tempat kosong. item betul-salah. iii- Menyemak Item Ujian HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii . 3) Membina item yang memerlukan jawapan berkaitan pengetahuan / kemahiran yang spesifik daripada tajuk pengajaran tertentu. ii- Menulis Item Ujian Setelah JSU disediakan item ujian ditulis. item padanan atau item esei. iaitu : 1) Arahan menjawab bagi setiap item hendaklah ringkas dan mudah difahami pelajar. item berjawapan pendek.

dalam beberapa perkara iaitu : 1) Arahan menjawab bagi setiap bahagian ujian dan setiap soalan adalah tepat dan mudah difahami pelajar.NORLIYANA RUBANI 760504016930001 Selepas semua item ujian siap ditulis. hendaklah disemak semula item – item tersebut. iv- Menilai Item Ujian Setelah semua item ujian disemak oleh pembinanya. 3) Soalan – soalan yang dibina adalah mencukupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. v- Membuat Kajian Rintis Terhadap Keseluruhan Item HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii . item – item ini perlu disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran. Semakan dan penilaian ini perlu dibuat bagi menentukan perkara – perkara seperti berikut : 1) Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan adalah mudah difahami pelajar. 2) Soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawabnya. tidak mengandungi petanda kepada jawapan yang dikehendaki. 4) Jawapan yang diberikan oleh pembina adalah mengikut kehendak soalan dan boleh dijawab dalam masa yang diperuntukkan. 2) Soalan yang dibina mencukupi dan seimbang dari segi kandungan dan objektif pengajaran. 3) Soalan yang diberi terutama soalan jenis objektif.

HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii . Proses pengukuran dan penilaian disimpulkan seperti Rajah 1.NORLIYANA RUBANI 760504016930001 Selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran. Kajian rintis tidak dibuat untuk soalan – soalan yang ingin disimpan dalam bank soalan. Kajian rintis begini perlu dibuat bagi menentukan perkara – perkara berikut: 1) Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan dapat difahami pelajar dan tidak ada kesilapan ejaan yang digunakan. 3) Soalan – soalan yang diberikan adalah sepadan dengan kandungan pelajaran yang diajar guru dan tidak ada soalan yang terkeluar daripada kandungan tersebut. kajian rintis dibuat terhadap keseluruhan item ujian. 2) Soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawabnya. Kajian rintis bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item – item kepada pelajar yang setara dari segi keupayaan dengan pelajar sasaran. 4) Pelajar dapat menjawab soalan – soalan dalam masa yang diperuntukkan mengikut kehendak soalan.

NORLIYANA RUBANI 760504016930001 Menyediakan JSU Membuat Kajian Rintis Terhadap Item Menulis Item Ujian Menilai Item Ujian Menyemak Item Ujian Rajah 1 : Proses Pengukuran dan penilaian K-1=Menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian K-2=Menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian K-3=Menyatakan pemerhatian tambahan untuk mengkaji kejituan inferens HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii .

NORLIYANA RUBANI 760504016930001 K-4=Menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengekstrapolasi data K-5=Menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengkstrapolasi K-6=Membuat pernyataan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul (aim) K-7=Menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang dikumpul K-8=Menyatakan hubungan antara pemboleh ubah K-9=Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul K-10=Menyatakan pembolehubah yang perlu digunakan dalam penyiasatan K-11=Menyatakan pembolehubah dimanipulasi K-12=Menyatakan pembolehubah bergerak balas K-13=Menyatakan pembolehubah dimalarkan K-14=Mencadangkan penerangan tentang hubungan antara pembolehubah K-15=Menyatakan penerangan berdasarkan prinsip sains atau pengetahuan yang lepas SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii .

D 5. maka bertambah kecerahan mentol.anak ayam dalam kotak J kelihatan lemah.B 12.C 9. b) Meningkat/ bertambah cerah. b) Anak.C 4.D 11. Bibliografi HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii .B 13.B 20. d) Saiz kotak.A 16. a) 2 ekor anak ayam dalam kotak J mati kerana tidak mendapat cukup oksigen.A 7.B 18. maka kecerahan mentol adalah lebih cerah berbanding dipasang secara sesiri. c) Jika berkurang bilangan mentol.C 2.C 8. c) Terdapat anak ayam yang mati. 2.A 6.D 10.A 19. d) Jika mentol dipasang secara litar selari.A 14.A 17.A BAHAGIAN B 1.D 3.C 15. a) Untuk menyiasat hubungan antara bilangan mentol dengan kecerahan mentol.NORLIYANA RUBANI 760504016930001 1.

scribd. HBSC Planning and Assessing Science Teaching and Learning.slideshare.html http://www.com/doc/155625977/Jsu-Ujian-Pra-Upsr-sains-2012 http://www. Bhd.net/Sanomikayo/jadual-spesifikasi-ujian-jsu http://www. Haslinah Abdullah (2014).com/doc/155616889/Jsu-Sains-Tahun-5 http://www.scribd.scribd. Brame.edu/assessment/selected/responsec. Sdn. Selangor: Meteor Doc.com/doc/138059190/JSU-SAINS-PRA-UPSR-BAHAGIAN-B HBSC 4203_V2 BUMI DAN ANGKASA ii .vanderbilt. Retrieved Feb 1 2014 from http://fcit. Writing Good Multiple Choice Test Questions.edu/ guides-sub-pages/ writing-good-multiple-choice-test-questions/ Item Analysis. Retrieved Jan 3 2014 from http://cft.NORLIYANA RUBANI 760504016930001 Azizah Ngah Tasir.J. C.usf.