Anda di halaman 1dari 46

KataPengantar

Apakah yang anda impikan dalam kehidupan ini? Apakah


matlamat kehidupan anda selain menjadi hamba Tuhan yang
taat?

Adakah anda mahu membeli bendabenda besar seperti rumah


atau kereta tanpa risaukan hutang? Membeli apa saja barang
tanpa risaukan gaji anda? Mempunyai duit yang banyak untuk
menolong siapa saja yang susah dan miskin? Mempunyai duit
yangbanyaksehinggabolehberbeliapasajabarangyangterlintas
dihati?

Atau memiliki duit sehingga anda tidak perlu lagi pergi bekerja
keranaduitandasudahbekerjauntukanda!Jikayangterakhirini
impian anda, maka anda sudah memiliki 1/7 daripada cara
berfikirorangkayaluarbiasa!Jikatidak,caraberfikirandaialah
caraberfikirorangbiasa.Andadalamkategoriyangmana?

Ifyouwishtoknowtheroaduptomountain,askthepersonwhogoes
backandforthonitkatapepatahkunoZehrin.

Mendaki gunung merupakan salah satu perkara yang sukar di


dalam dunia ini. Itulah yang disebut orang sebagai impian
setinggi gunung. Hal ini untuk menunjukkan betapa hebat dan
tingginyaimpianitu.

Tidak ada benda yang lebih besar dan lebih tinggi di dunia ini
selain gunung. Tidak ramai yang mampu menaklukinya kecuali

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

beberapaorangsaja.Ramaiyangmatiditengahjalanberbanding
yang berjaya. Kenapa? Kerana hanya yang tahu selokbelok
gunung saja yang tahu di mana cenuram dan di mana lembah.
Hanya manusia yang mahir atau selalu berulang alik ke gunung
itutahuakanperkaratersebut.

Apalagicaraterbaikuntukandatahurahsiamenjadikayaselain
memperolehinya dari mereka yang sedia kaya? Anda tidak akan
dapat kekayaan jika anda tanya orang ramai atau akauntan,
pensyarahataupegawaibank.Keranamerekatidakpernahkaya
secara bijak. Tanyalah ahlinya jika anda tidak tahu iaitu orang
kayaluarbiasa.

Manusia gagal memegang duit kerana mereka gagal atau abai


untukmencaripuncagagal.Iniadalahkegagalanberganda.Oleh
itu, anda mesti tahu kenapa anda gagal menjadi kaya, jika tidak
tahupuncagagal,makakegagalanakanmenimpaandaberganda
ganda.

Saya akan berikan sebab kenapa anda gagal menjadi kaya atau
kenapa berlakunya kemelut kewangan walaupun anda bergaji
RM5,000sekalipun.

Perkara ini bukan mainmain kerana ramai kawan saya yang


suami isteri bekerja menjadi doktor pakar, pensyarah, pegawai
bank,akauntantetapimasihmengalamikemelutkewanganyang
lebih serius berbanding anda. Dulu saya juga hampir terjerumus
tetapi sempat mengelak. Kini barulah anda sedar, bukan anda
sahaja yang mengalami kemelut kewangan. Bahkan hampir
semuaorangmengalaminyakecualimerekayangbijakkewangan,
walaupunbergajiRM500sebulan.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

Saya akan tunjukkan kepada anda satu persatu mengikut tajuk


yang sesuai: mengenali sifat & kuasa duit, sumber duit, sebab
kemelutkewangandanmenjanakanduitandaagarbekerjauntuk
anda!

Kesabaran adalah satu perkara yang dituntut jika anda mahu


belajar sesuatu perkara, ini termasuklah dalam soal ilmu
menguruswangperibadi.

The lesson keeps on repeating until you are learned from it kata
pepatahYahudi.

Selamatbelajar,semogaandajugaberjaya.

Kamaruddin M.
KamaruddinMamat
KotaBharu
September2006

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

KANDUNGAN

BAB1

BAB2

BAB3

BAB4

BAB5

BAB6

BAB7

BAB8

BAB9

PENGENALAN

JutawanAir
KENAPABEKERJA?
KENALIWANG
KUASAWANG
SUMBERWANG
KEMELUTKEWANGAN

Bagaimanaiaberlaku?
RAHSIAMANUSIATERKAYA

HukumWang
RAHSIAKEKAYAAN7LANGKAH
RAHSIASAYAMENJANAKANDUIT

KaedahdanTipsWeb

ProgramMenjanaDuit

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

PENGENALAN

KenapasayasebutPAIP?
Kerana ada satu cerita kenapa paip sangat berbeza dengan baldi
apabilaandamengangkutair!

JUTAWANAIR

Kisahnya berlegar mengenai dua orang sahabat yang akrab dan


masihmudabelia.NamamerekaParnodanKarman.Sepertibiasa
mereka tercaricari satu pekerjaan yang baik untuk mereka
mulakankehidupanberdikarimereka.

Suatuharimerekaditawarkankerjaolehketuakampungmereka
iaitu kerja memunggah air dari sungai yang agak jauh dari
kampungmereka.Merekadiberiupah10sensatubaldi.

Merekaberduasangatgembirakeranainilahkerjasulungmereka.
Tanpa berlengah lagi mereka terus mencapai baldi dan
mengangkutairdarisungaikekampung.Setelahpetang,mereka
balikkerumahdenganupahmasingmasing.

Aku rasa sangat bertuah hari ini kerana dapat kerja dan upah
yang agak baik, impian aku dah jadi kenyataan kata Karman
kepadakawannyaParno.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

Aku tak percaya nasib kita akan terus baik kata Parno tak
begitu pasti. Sebabnya tangannya melecur akibat kerja tadi. Dia
takutuntukbangundanbekerjakeesokannya.Diaberazamakan
memikirkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan air dari
sungaiitukekampungnya.

ParnoPaip

Karman, aku ada satu cadangan, Parno berkata pada keesokan


paginya ketika mereka berdua mencapai baldi dan menuju ke
sungai. Daripada kita dok angkut baldi ke hulu ke hilir hanya
untuk beberapa ringgit sehari, apa kata kalau kita bina satu
saluranpaipdarisungaikekampungkita.

Karmanberhentimelangkah.

Apa? Saluran paip! Huish! Tak pernah dicakap dek orang?


Beliau terkejut. Kita dah ada pekerjaan yang bagus, Parno. Aku
boleh angkut 100 baldi sehari. Sepuluh sen untuk satu baldi
adalahsepuluhringgitsehari.Akuakankaya.Dihujungminggu
akubolehbelisepasangkasutbaru.Tahundepanakubolehbina
sebuah rumah baru. Kita mempunyai pekerjaan yang terbaik di
tempatkitaini.Kitatelahadapekerjaanyangtetapseumurhidup.
Apalagiyangkamunak?Lupakansajapasalpaipkamutu!

Tetapi Parno tidak patah semangat. Beliau dengan sabar


menerangkanrancangansaluranpaipkepadakawanbaiknyaitu.
Parno bekerja separuh hari memunggah baldi air dan separuh
harilagisertahujungminggunyamembinapaipnya.

Diatahuianyasuatukerjayangsukarmenggalilubangdidalam
tanah yang berbatu. Memandangkan beliau dibayar mengikut
jumlah baldi, dia sedar pendapatannya akan berkurangan pada

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

peringkat awal. Dia juga sedar ianya akan mengambil masa


setahun, mungkin dua, sebelum paipnya memulangkan hasil
yangbanyak.

TetapiParnosangatyakindengancitacitanyadanterusberkerja.

Karman dan para penduduk kampung mula mengejek Parno,


memanggilnya Parno Paip. Karman yang mendapat upah
hampirduakaligandadenganupahParnomenayangnayangkan
pembeliannya dan memakan makanan yang sedapsedap di
kedai. Penduduk kampung memanggilnya Dato Karman, dan
merekabersorakapabilaKarmanbelanjamerekaminumdikedai
kopisertaketawakuatmendengarlawaknya.

KetikaKarmanberbaringdidalambuaiandiwaktupetangserta
hujungminggu,Parnoterusmenggalisaluranpaipnya.Padaawal
beberapabulanyangpertamahasilusahanyatidakdapatdilihat.
Kerjanya sukar malah lebih teruk daripada Karman kerana
Parnobekerjaketikapetangdanjugahujungminggu.

Tetapi Parno sentiasa mengingatkan dirinya sendiri bahawa


impianhariesokdibinadiataspengorbananhariini.Haridemi
haridiamengali,satuincipadasetiapmasa.

Sikitsikitlamalamajadibukitdiamenyanyinyanyisambil
menghayunbeliungkedalamtanahyangberbatu.Seincibertukar
menjadi sekaki kemudian 10 kaki kemudian 20 kaki 100
kaki..

Sakitjangkapendeksamadenganuntungjangkapanjang,dia
mengingatkan diri sendiri ketika kakinya hampir tersandung
memasuki rumah buruknya, kepenatan dek kerja berat sehari
suntuk. Dia mengukur kejayaannya dengan menentukan

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

matlamat hariannya dan memenuhi matlamat itu kerana beliau


tahu lambat laun keputusannya jauh melebihi usaha penat
lelahnyaitu.

Tumpukanperhatiankepadaganjarandiaterusmengulanginya.

Haribertukarbulan.SuatuhariParnomenyedaripaipnyahampir
siap, ianya bermakna dia hanya perlu berjalan dekat untuk
memenuhkanbaldiairnya.Parnomenggunakanmasayanglebih
untukmenyiapkanpaipnya.Kinisaatnyamakinhampir.

Ketika masa rehat Parno memerhatikan kawan lamanya Karman


menyeretbaldi.

Bahu Karman lebih membongkok dari biasa. Dia membongkok


dalam kesakitan, langkahnya semakin perlahan disebabkan kerja
beratnya itu. Dia menjadi perengus, memarahi dan menyesali
akan nasib malangnya menjadi pengangkut baldi air seumur
hidup. Beliau semakin kurang menghabiskan masanya di dalam
buaiantidursebaliknyabanyakmasadihabiskandikedaikopi.

Apabila pelangganpelanggan tetap kedai itu nampak Karman


datang,merekaakanberbisikHahtengoktu,KarmanBaldidah
datang, dan mereka akan ketawa mengekek apabila mereka
mengajuk keadaan Karman yang membongkok dan menyeret
kaki..Karmantidaklagibelanjaminum.

Akhirnya, hari yang ditunggutunggu Parno pun tiba Paipnya


sudah siap! Orang ramai mengerumuni apabila air memancut
keluar dari paip ke dalam tangki air! Semua orang takjub!
Sekarang kampung itu mendapat bekalan air segar yang
mencukupi.Pendudukdarisekitarkawasanituberpindahmasuk
kekampungitudanianyasemakinberkembangdanmakmur.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

Apabila saluran paip telah siap, Parno tidak perlu lagi angkut
baldiair.Airtetapmengalirsamaadadiapergibekerjaatautidak.
Ia mengalir ketika dia makan. Ia mengalir ketika dia tidur. Ia
mengalirdihujungmingguketikadiacuti.

Semakin banyak air mengalir ke dalam kampung, semakin


banyaklahduitmengalirkedalampoketParno!

ParnoPaipkinidikenalisebagaiParnoAjaib.TetapiParnofaham
bahawa apa yang dicapainya itu bukannya sesuatu yang ajaib.
Ianya hanya permulaan pertama sebuah citacita yang besar.
Sebenarnya Parno mempunyai rancangan yang menjangkaui
kampungnya.Rancanganyanglebihbesar!

ParnoAjaibmerancanguntukmembinapaipdiseluruhdunia!

Paip telah menyebabkan Karman Baldi kehilangan pekerjaannya


dan Parno merasa sedih melihat kawan lamanya. Jadi, beliau
mengaturkan pertemuan dengan Karman. Dia mahu membantu
kawannya dengan memperkenalkan bisnes paip ini. Akhirnya
bisnesmerekasemakinberjaya.

Adakah anda mahu jadi Parno atau Karman? Pilihan di tangan


anda. Sesiapapun tidak boleh memaksa sesiapa. Hasilnya nanti
bergantung kepada sepantas mana anda membuat keputusan
untukmenjadijutawanpaip.

Peluangitusekali.Iasepertibarangyangterjatuh,jikakitatidak
pungutsekarang,adaoranglainyangakanmemungutnya.

Lagipun ini zaman internet, tindakan 10 minit tidak akan sama


dengan10jam!

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

10

KENAPABEKERJA?

Semua orang tahu kita bekerja kerana nak dapatkan duit. Duit
akan terhasil jika anda bekerja. Tapi, malangnya semua orang
terhenti setakat itu sahaja. Fikiran mereka dibiarkan tidur dan
membiarkan saja wang menguasai mereka. Akhirnya mereka
menjadihambawang.

ApakahruginyaorangyangtidaktahuinternetdizamanIT?Saya
rasaandabolehlihatsendiridisekitaranda.Contohyangpaling
dekat ialah ebook ilmu kewangan ini. Yang boleh dibaca oleh
orangyangtahugunakomputersahaja.JikadiabutaIT,diaakan
kekuranganbanyakperkara.JikamanusiabutaIT,apakahkesan
yang paling teruk diterima oleh mereka? Tidaklah besar sangat
kesannya. Adakah sampai boleh menjahanamkan struktur sosio
ekonomi?Tidakseterukitu,sayarasa.

Tetapi jika anda buta kewangan, apakah kesannya? Besar sekali.


Anda akan dipermainkan oleh wang. Anda tidak boleh berkata,
Sayatidakmahuterlibatdenganpermainanwangsebagaimana
andabolehkata,sayatidakmahubelajarkomputer.Inikerana
andasudahpunberadadalamlingkunganwang,samaadaanda
memegangnya ataupun tidak. Jika anda tidak sedar yang anda
sedangbermaindenganwang,andatidakbolehsalahkansesiapa
lagi.Pasalsayasudahpunberitahuandasekarang.

Sebenarnya,setiapharidansetiapminitandasedangdipulasoleh
wang tanpa anda sedari. Sama ada anda mahu sedar atau tidak,
anda sebenarnya sedang bergusti dengan lawan yang tidak
nampak iaitu kuasa wang. Dia sentiasa pulas tangan anda tapi
andatidaksedar.Olehitu,andaakansentiasakalahdenganwang
dan bersedia mengikut cakap wang. Itu seperti anda sudah
menjadihambawang.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

11

Apakahkesanbutakewangan?

1. Peribadi
Manusiaakanjadiburukperangaikeranatakcukupwang.Ini
tak payah saya cerita panjang. Anda boleh mendengarnya
saban hari melalui TV atau membacanya di dada akhbar.
Semua ini berlaku kerana berpunca dari kemelut kewangan.
Kecurian, rompakan, rasuah, pelacuran, murtad, zina, bunuh
dan seribu macam perkara lagi adalah akibat kemelut
kewangan. Inilah kesan pertarungan wang di mana manusia
seringtewasdalampertembunganini.Wangsudahjadituan
manusia.Manusiaakanberterusanmenjadihambawang.

2. Firma
Apa akan jadi jika firma atau kilang buta kewangan? Tak
payah cakap hapa! Bungkuslah jawabnya! Salah satu cara
menyelesaikannya ialah dengan menaikkan harga barang.
Firma yang baik dan maju, barang akan menjadi semakin
murah. Itu teori suppy & demand yang betul. Tapi, banyak
berlaku firma atau kilang, barang makin laku, harga makin
naik.Iniakibatpihakpengurusanabaikanilmukewangan.

3. Kerajaan
Satu amalan paling jelas ialah bajet jabatan. Ketua Jabatan
mesti habiskan duit bajet jabatan sebelum Belanjawan. Jika
tidak,diadikiraketuayangtidakcekap!Makaberbelanjalahsi
ketua tadi dengan berbeli apa saja, buat seminar sanasini
sematamatanakhabiskanduitkerajaan(duitrakyattu).Jika
tidak, tahun depan bajet akan dikurangkan! Pada pendapat
anda,adakahinisatupengurusankewanganyangcekap?Apa
kesannyakepadarakyatjikabajetjabatansentiasanaik?Cukai
akan dinaikkan. Yang kena nanti ialah orang yang ambil
mudah.Orangkayasudahsiapsenjatapenangkisnya.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

12

KENALIWANG

Apaituwang?
Ianyasatuperantarauntukmenukarataumembelibarang
lain. Dulu, wang dibuat dalam bentuk dinar atau dirham. Iaitu
duit emas (dinar) atau duit perak (dirham). Zaman sekarang
wangbolehdidapatidalammacammacamformat.Wangkertas
(not),wangplastik(kadkredit/debit),wangmaya(paypal,egold,
stormpaydll).

Sifatdankuasawang:
1. Wangituseolaholahberkuasa.Semakinbesarsifatmaya,
semakinbesarkuasanya.Olehituiasenangdimanipulasi.
2. Wang akan berkembang jika anda simpan 10% dari gaji
atauupahanda.
3. Wang akan berganda dengan banyaknya jika anda tahu
alatpenuasnya.
4. Wangakanberpautkepadaorangyangberhatihatiketika
berbelanja.
5. Wang akan hilang jika diletak ke atas pengendali yang
tidakberpengalamandalambidangnya.
6. Wang akan segera hilang jika memberi kepercayaan
kepadapenipuyangbijakmemperdayakananda.
7. Wang akan bertambah dengan makmur jika anda suka
memberikankepadaorangmiskinatauberderma.

Wang memang berkuasa, tetapi yang lebih berkuasa ialah


pendidikan kewangan. Malah anda boleh menggunakan kuasa
wanguntukmenjadikannyahambayangbekerjauntukanda!Jika
anda abai atau gagal memahami kuasa wang, wang akan segera
menguasaidanmenunggangianda!
Orangbiasabekerjauntukwang.
Orangkayaluarbiasamenjadikanwangbekerjauntukmereka.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

13

SUMBERWANG

Biasanyaorangakanpercayahanyadenganmemakangajimereka
akan memperolehi duit. Sebenarnya tidak. Jika anda sedar, duit
sebenarnya boleh diperolehi dari macammacam sumber.
Contohnya:
1. Jualhartabenda
2. Jatuhpesaka
3. Jumpahartakarun
4. Durianruntuh
5. Menangperaduan
6. Hartaasetinilahtempattumpuanorangkayaluarbiasa
yangdiabaikanolehorangbiasa.

Wangbolehdiperolehidenganpelbagaicaraselainhanyadengan
makan gaji, tetapi cara yang paling bijak ialah dengan
memanipulasihartaasetanda.Jikatidak,andatetaptidakberduit
walaupun bergaji besar! Anda perlu tahu alat yang betul untuk
mengembangkan wang anda. Jika tidak, anda akan selalu tidak
cukupduit.

KEMELUTKEWANGAN

Andaadagajitetapilamakelamaanandaterasasemakintertekan.
Anda akan mulai menyalahkan semua orang melainkan diri
sendiri. Ingat! Ketika anda menuding jari, satu jari sahaja akan
menghala kepada orang itu, tapi tiga jari lagi menunjuk ke arah
anda.Mafhumnya,selainmenyalahkanoranglain,tigafaktorlain
yangandapatutsemakpadadirisendiri.

Jikahargabarangnaik,walaupunkitasemuaterpaksahadapinya.
Janganhanyadudukdisitu,andamestilawanbaliksecarapositif.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

14

Kita mestilah belajar ilmu kewangan agar tidak dipermainkan


oleh wang. Kemelut ekonomi adalah manipulasi wang atau
permainan kuasa wang yang tidak difahami oleh orang biasa
kecuali oleh golongan kapitalis. Anda mesti faham ilmu mereka.
Bukanpulamenjadimereka!

Bagaimanaiabermula?

Semasaandamasihbelajar,biasanyaandatidakmerasaiapaapa
keranaandaambilmudahatauabaisemuaperkara.Semasaanda
bekerjabaruandafahamapaitukemelutkewangan.

Anda baru dapat kerja dengan gaji RM1500 sebulan. Tinggal di


rumah sewa di bandar bersama kawankawan. Tidak terasa
sangat sehinggalah anda mahu mendirikan rumah tangga. Anda
berhutang dengan keluarga RM5000 untuk tampung majlis
kahwin.Duitsimpananandamanacukupnakbuatkenduri.

Kemudian anda sekarang sudah ada 2 entiti. Ya! nasib baik


isteri juga bekerja dengan gaji yang sama. Maka sekarang anda
berdua dapat RM3000 sebulan. Pada fikiran anda, jika dulu gaji
RM1500 cukup untuk belanja seorang, maka logik mudahnya.
RM3000adalahwangyangbanyak.Makaandamulamerancang
untuk membeli kereta. Anda buat pinjaman dengan bank,
ansuranbulananRM550.KeretakecilRM300ataukeretaterpakai,
takmainler(takkanpegawainakpakaiKancil!)

Setelahsetahun,anakpunlahirdanandamulaimerancanguntuk
beli rumah sendiri. Ini kerana doktrin mengatakan Lebih baik
belirumahawal,jikatidak,duitakanhabissararumahorangsaja.
Lebihbaikadarumahsendiri.DuluandasewaRM400,sekarang
anda beli rumah dengan bayaran ansuran RM880 sebulan untuk
selama25tahun.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

15

Sekarangadakahandanampaktrendini?

Bil Perkara
Masuk
Keluar
(Credit)
(Debit)
1 Gaji
3000.00

2 Ansuranrumah

880.00
3 Ansurankereta

550.00

Total(baki)
1670.00

Nah, sebelum anda pegang duit gaji lagi, anda sudah berjanji
akanbayarkepadabank1330.00sebulan.Bakiuntukbelanjaialah
RM1670.00. Anda bekerja untuk bank sepanjang hayat anda
dengan separuh (44%) duit gaji anda berdua! Anda bekerja
seolaholah untuk sara bank itu. Itu tak termasuk belanja taska
(RM400), belanja anak; makanan, pakaian, lampin dsbnya
(RM400), belanja dapur, pejabat, bilbil dan sebagainya. Itu kena
kirasendiri.Biasanyanegatifdanandamulaibergantungdengan
kad kredit. Hutang akan menguatkan lagi cengkaman ke atas
anda.Andasemakinmenjadihambawang!

Ya, ya. Saya tahu. Anda akan kata, Ish, semua orang buat
macam ni! Mana ada orang beli rumah atau kereta tak buat
pinjamankatapakciksebelahrumahpula.

Tapiorangkayakata,orangbijaktidakperlukeluarkanduitgaji
mereka untuk beli kereta mahupun rumah! Mereka beli dengan
PAIPWANG.Gajimerekatakterusik!

Hahpaipwang?
Paipwangtuhaper?
Takpernahdengarpun!

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

16

Anda dah baca cerita Parno tadi? Itulah bagaimana mekanisme


mendapatkan duit atau pendapatan tetap cara paip wang. Tidak
semestinyaandahanyabergantungkepadaduitgajisematamata.

Tidakkahiniadalahpilihanyanglebihbaikberbandingmembeli
semuaperkaradenganduitgajisematamata.

Syaratnya:
Perkarapertama,memilihinstrumenpaipyangtepat.
Perkarakedua,paipwangperlukanpengorbanandankesabaran.
Perkara ketiga, jangan terpengaruh dengan doktrin orang ramai.
Perkara keempat, bersedia membantu orang lain yang masih
memilihjalanangkutbaldi.
Perkara kelima, sentiasa menambah ilmu pengurusan kewangan
peribadisetiapmasakeranaianyasentiasaberubah.

Ada kawan yang berkata. Semua perkara di atas saya boleh


lakukan kecuali bersabar dan berkorban, itu bukan jenis saya.
Jika begitu, anda tetaplah duduk bersama orang ramai itu. Dan
tunggulahakibatnya!

Apabila berhadapan dengan permainan wang, anda tidak ada


pilihan lain, selain terpaksa telan kelimalima perkara tadi. Pahit
ataumanis!Barulahandabolehmenjadituanduit,manakaladuit
pulabersediamenjadihambayangbekerjauntukanda.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

17

RAHSIAORANGKAYALUARBIASA

Kirakira lapan tahun yang lalu saya sudah mulai menanam


pokokpokok balak premium untuk saya tuai apabila anak saya
berumur 18 atau 25 tahun nanti. Pada setiap orang anak, saya
tanam 10 pohon, beberapa hari setelah mereka dilahirkan. Ini
salah satu cara saya menampung perbelanjaan pengajian anak
anaksayakelak.Andajugapatutfikirsesuatuuntukmasadepan
anak anda kelak. Nanti tidaklah bergantung kepada PTPN. Saya
pulabolehtebangpokokituketikaumurmereka18tahunatau25
tahun.Itukirakira10tahunlagi.DenganhargapasaranRM7000
9000sebatang,sayadapat30X7000.00=RM210,000.

Andajugapatutmenanamdarisekarangpokokpokokini,kerana
ia senang tumbuh tanpa jagaan terutama untuk tanahtanah di
kampung. Hal ini berlaku sebelum saya membaca apaapa buku
rahsiakewangan.

Setelah saya membaca dan mengikuti seminar mereka yang


menjadi guruguru dalam ilmu pengurusan kewangan peribadi.
Saya kutip banyak rahsia orang kaya luar biasa. Mereka sangat
titik beratkan soal hukum wang. Inilah di antara Rahsia Orang
KayaLuarBiasa!

HukumWangPertama

Andakenatahuapaituhartaasetdanhartaliabiliti.Dansentiasa
beli aset serta hindari liabiliti. Ramai orang sangka semua harta
adalah aset. Sebenarnya tidak. Banyak harta atau barang yang
andabelisebenarnyaadalahliabiliti,yangdianggapaset.

Tidaktahuapaituhartaasetdanliabilitiadalahpenyebabutama
manusia ditimpa kemelut kewangan. Bukan anda saja, ini

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

18

termasuklahparapensyarah,ahlikewangan,professormahupun
bankers [iaitu orang yang selalu bergelumang dengan duit
sehinggaterbauduitdibajumereka;b]

Apaituasetdanliabiliti?
Asetialahsuatuyangbolehmemasukkanduitkepoketanda.
Liabilitiialahsuatuyangmengeluarkanduitdaripoketanda.

Jika anda mahu membeli sesuatu dengan wang gaji pastikan


ianyabukanliabiliti.Jikatidak,andaakanseringkekeringanduit
setiaptengahbulan.Jikamahubelijuga,pastikanbukandengan
duitgajitetapiduitpaipwang!Contohliabilitiialahhandphone,
camcorder, laptop, computer, jam tangan, barangan kemas dan
yanglebihjelasialahrumahkediamandankereta.

Tetapi doktrin akan selalu mengatakan rumah dan kereta ialah


aset yang berharga. Ini diakui oleh manamana bank sebagai
akuan senarai aset (apabila diajukan borang loan). Jadi semua
orang kata rumah dan kereta ialah aset kerana di sekolah guru
katabegitudanparabankersjugamengatakaniniadalahaset.

Jangan terpedaya dengan ajaran lama! Orang kaya luar biasa


kelaskan barangan ini sebagai liabiliti, walaupun semua orang
kataaset.Ya,merekamemangberbezadariorangbiasa.Itupasal
merekasemakinkaya!Jadisekarangandanakpakaicakapsiapa?
Mahu jadi orang biasa atau orang kaya luar biasa? Pilihan di
tangananda.

Jikaseseorangnaktahucaramendakigunung,tanyalahpendaki
yang sering berulangalik ke gunung itu. Barulah anda tidak
tersesat! Jika anda terjerumus, anda kena tanya semula sehingga
andafaham.Thelessonkeepsonrepeatinguntilyouarelearnedfrom
it! Harga pelajaran yang akan ditanggung oleh anda bergantung

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

19

kepada sebesar mana kesan liabiliti itu. RM10 ribu, RM1 juta,
maruahbahkannyawaandasekalipun!

HukumWangKedua

Anda kena memberi dulu sebelum menerima. Apabila anda


sanggupberi1,wangakandatangbalik10.Jikaandamenderma
10 ringgit, wang akan datang balik dalam gandaan 10 iaitu 100
ringgit. Inilah petua orang kaya luar biasa. Bahkan rahsia ini
selalu diamalkan oleh manamana yayasan di seluruh dunia
termasuk Yayasan Ford, Yayasan Bell, Yayasan Rockefellar,
Yayasan Walton dan lainlain. Mereka selalu memberi dan harta
merekamenjadibertambahmakmur.

Sifat kedekut adalah salah satu sebab kenapa orang biasa tetap
menjadi miskin. Iaitu kedekut untuk berderma walaupun 10 sen
kepadaanakjiranataumasjid.Jadiberilah,andaakanmenerima.
Jangan jadi terimalah, kemudian baru nak beri derma. Memberi
walaupun anda masih kosong! InsyaAllah rahmat akan turun.
Blessing!

Sebaliknya jika anda tetap kedekut, wang tidak mahu


berkembang,bahkanakanmenjadikandiriandatamakdananda
mungkinberbalikketempatasalwalaupunsudahkaya.

Jika semua orang bersikap begini, mudahlah makmur sesuatu


masyarakat itu. Kesan kepada soisoekonomi pula, celik
kewangan akan jadikan masyarakat jauh lebih baik berbanding
dengan masyarakat buta kewangan. Sebaliknya kesan kepada
buta kewangan, semua orang akan menjadi semakin bobrok dan
rakus.Kemelutsosialakanberpanjangantanpahentinya.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

20

Saya sengaja menyebarkan ilmuilmu kewangan ini kepada


semua orang agar seluruh masyarakat tidak begitu tamak
mengejar duit. Kita sering mendengar, ada yang sanggup
memberi rasuah untuk dapatkan kerja, sehingga ramai yang
tertipu dengan janji majikan palsu. Berlakunya kronisme,
nepotisme dan rasuah yang berleluasa akan menghancurkan
masyarakatkitajugaakhirnya.
Kini tibalah peranan anda pula untuk sebarkan maklumat ini
kepada rakanrakan dan keluarga agar mereka pun boleh hidup
dalammakmurdantanpakemelutkewanganyangteruk.

Untukmelengkapkanlagiusahainisayasertakansecararingkas,
langkahlangkah untuk anda menjadi manusia kaya luar biasa
danteruskekalkaya.RahsiamanusiaterkayadiBabylon.

7LANGKAHRAHSIAKAYA

1. Mulakandenganmenabung(10%)
2. Kawalkolumbelanjadanhindariliabiliti
3. Gandakanduititudenganpaipwang
4. Kawalduitdarihilang
5. Rancangkanpelaburanyanglebihbesar
6. Pastikanadajaminanuntukmasadepan
7. Melakukanamalkebajikan

Kesimpulan

Ilmukewanganyangsayaberikaninihanyabolehdiperolehijika
anda rajin ke kedai buku atau melayari internet untuk mencari
dan memesan bukubuku manusia yang sedia kaya. Kemudian
andabacadanmengamalkannya.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

21

Bagaimanapun jika anda sibuk dan tidak berkesempatan untuk


membeli buku dan memasuki seminar mereka, anda boleh
memesanbukuterbarusaya,PAIPWANGdengankosyangjauh
lebihmurahdanlebihmudahdifahamikeranasayamengunakan
pendekatan orang Malaysia kita. Rugi benar jika anda tidak
memilikinyasekarang!Ebookiniadalah35%daribukusebenar!

BukuPaipWang

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

22

RAHSIASAYAMENJANAKANDUIT:
KAEDAHDANTIPS

CARAWEB

Terdapatbanyakcarauntukmendapatkanduitmelaluiweb.
Jika anda menggunakan internet tetapi tidak memperolehi duit
melaluinya,ituadalahsatukemalangan!

Biasanyaforuminternetmencadangkanagarsemuaorangkeluar
negarauntukmenjanakanduitdalaminternet.Sayatidaknafikan
perkara ini. Tetapi bukan semua orang ada kemampuan. Jika
adapun, hanya bermusim misalnya studiotraffic.com, payperclick,
swisscash dan sebagainya. Tapi anda boleh mencubanya, dan
bukan semua orang boleh mencapai bebas kewangan. Oleh itu,
programluarnegeriataudalamnegeribukanpersoalannya.Apa
yang penting ialah kita kena terokai keduaduanya kerana
peluangyangadaadalahseimbang.

Adatigacaramenjanakanduitmelaluisaluraninternet:
1. Andasertaiprogramoranglain.
2. Andasendiriyangmengendalikanprogram.
3. Andalakukankeduaduanyasekaligus.

Kesemuanya boleh dapat duit yang banyak bergantung kepada


kualiti program. Yang paling mudah ialah menyertai program
yang sudah sedia ada kerana modalnya kecil atau kosong.
MisalnyadiEbay.comiaitutempatpalingramaipengunjungdi
dunia yang melakukan urusan jualbeli dan lelongan. Di sana
anda boleh menjual pelbagai jenis barangan, tetapi yang paling
berkesan (bagi orang Malaysia) ialah jenis intangible, kerana ia
lebih senang di hantar tanpa courier. Sama ada produk atau
servis.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

23


Persoalannya apakah benda paling laris di dalam internet?
Maklumat! Ya anda boleh jual apa saja maklumat dengan harga
mudahdibayar.Iniandaperlubuatkajiansendiri.Biasanyaorang
sebutkenaadanichesendiri.Yangsudahadaialahebookteknik
videografi, cara bangun laman web dengan 3 langkah, dsb.
Maklumat saya inipun anda boleh jual di Ebay setelah anda
terjemahkankeBahasaInggeris.Sayabericopyrightpercuma.

Di Malaysia kita ada website lelong.com.my. Kosnya percuma


atau sedikit bayaran keahlian. Anda boleh buat untung sekitar
RM1050 sehari. Jika sebulan mungkin dapat duit kopi sekitar
RM3001500.Jualkain,biskut,kek,kasut,buku,bahkanapasaja.
Ini sesuai untuk mereka yang amatur. Pendapatan pun amatur.
Kini saya sedang menyiapkan satu laporan mengenai Rahsia
Untung Besar di Ebay.com & Lelong.com.my. Dan yang
mengembirakanlagisayaakanedarkankepadaandasebagaiahli
webpaipwang.comsecarapercumasuatumasananti.

Jika anda mahu mendapat pendapatan lebih RM5 ribu sebulan,


anda kena buat cara intermediate. Dengan perbelanjaan yang
mampu anda bayar tunai, anda boleh sewa hosting sendiri dan
buat design sendiri. Kos sekitar RM300500. Jika anda upah
developer, kosnya sekitar RM6002000. Saya dulu mulakan
dengan peringkat ini. Iaitu sewa sendiri hosting & beli domain
name sendiri. Saya habis sebanyak RM380.00 setahun itu kira
kira 3 tahun lalu. Kini kos itu mungkin lebih murah. Saya buat
jualanprodukdidalamistilahedagang.Sayadapatpengalaman
berjual dalam internet. Ketika itu saya masih makan gaji. Selain
itu,sayabuatpenyelidikandanmembacabukubukupemasaran,
kewangandanpemasarannetworking.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

24

Saya sangat kagum dengan idea mereka. Ini termasuklah Corey


Rudl(mendiang),DanSKennedy,Kiyosaki,Burke,RandyGage,
Yannik, Conrad dan sebagainya. Saya terap idea mereka, maka
satu idea lagi muncul. Saya terjemahkan bukubuku mereka dan
mahu terbitkan dalam Bahasa Malaysia tapi tiada penerbit yang
sanggup dan banyak halangan lain. Saya rasa orang Malaysia
akan kerugian besar jika idea ini tidak dikongsi bersama. Maka,
sayalawanmerekabalik!Sayatakmahududukdiamdisitu!

Saya buat program affiliates dengan menjual buku adaptasi


tersebut ke dalam format ebook, saya dapat RM300500 sehari
selama beberapa tahun. Ini memang boom! Disebabkan saya
belum mahir programming, saya upah programmer dari US dan
membayarmereka.Inisatupengorbananyangagakbesar.Tetapi
saya sedar pulangannya adalah sangat berbaloi, ia seperti cerita
paip air tadi. Perlu sabar dan berkorban. Hasilnya saya dapat
RM13,000taksampaisebulan.

Sayangnya, saya mungkin tidak dapat membeli lotlot tanah


dengan begitu banyak jika hanya menggunakan duit paip wang
internet saya. Maka saya tambah lagi ilmu dengan mendengar

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

25

seminardanmembacabukubukukewangan,barulahsayadapat
memiliki hartanah yang banyak. Maka ideaidea tersebut saya
cantumkankedalambukusaya,PAIPWANG.

Walaupun banyak kos terlibat, saya lakukan ini semua hanya


untuk anda untuk rakyat Malaysia yang prihatin! Semoga kita
semua semakin makmur dan terjauh dari krisis sosioekonomi
yangteruk.

Oleh itu, dapatkanlah buku ini segera untuk dijadikan panduan


untuk anda dan keluarga! Anda tidak akan kecewa lagi dengan
kerjaya makan gaji anda! Ini kerana ramai kawan saya tetap
bekerjamakangajidanbolehmenambahpendapatansampingan
diweb.Merekadapatduasaluranpaipwang!Sayapulamemilih
untuk bekerja sendiri kerana mahukan masa luang yang lebih.
Pada masa luang saya lebih suka hadiri kuliahkuliah pengajian
untukmenambahilmuagama,astronomi,perubatandanlainlain
denganpilihan.Inilahyangdikatakanfinancialfreedom!

Seperti yang anda maklum, antara rahsia mulamula saya


mendapat duit yang melambak ialah dengan kaedah jualan
affiliate atau MLM dalam internet. Jika anda juga mahu berjaya
seperti saya, anda kena menjadi webmaster atau pengendali
program sendiri. Saya sedia membantu anda dengan harga
mampubayariaituseparuhdarikossayadulu.

Saya juga bersedia untuk mengadakan seminar dan bengkel


khusus untuk mengusahakan perniagaan internet dari rumah.
Jikaandaberminatsilaikutipesanankamidibahagianpromosi.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

26

PROGRAMDALAMWEB

Sebelum anda menyertai manamana program affiliate, adalah


sangat perlu anda mengetahui serba sedikit ringkasan urusniaga
danprogramdidalaminternet.

1. Mendaftarsebagaiahlipaypaldanegold.
Adalah sangat penting mempunyai akaun wang web atau e
currency terutama paypal dan egold. Kerana hampir semua
program melalui web menggunakan ecurrency ini. Tapi
terdapat beberapa masalah untuk menunaikan cek dari
paypal. Maksudnya anda boleh mendaftar di Malaysia tetapi
cekpaypaltidaklakudiMalaysia.IahanyalakudiSingapura.
Maka ada pelbagai saranan untuk mengatasinya. Antaranya
ialah membuka akaun bank di Singapura. Tetapi ada cara
yanglebihbaikjikaandapergikesini.

2. Modal
Biasanyaprogramprogramaffiliatetidakmemerlukanmodal.
Anda hanya perlu signup sebagai ahli dan mereka akan
hantar ID anda untuk tujuan promosi. Bagaimanapun ada
juga yang mesti menjadi keahlian berbayar tahunan. Ini
biasanya jenis payperclick, baca email, survey dan
sebagainya.

Programprogram affiliates di internet yang boleh memberikan


keuntungan:

LUARNEGERI

1. Menyertaiprogramjualan/affiliatediclickbank
Salahsatuprogramyangpalingbanyakmemberipendapatan
diwebialahprogramprogramdiclickbank.Tapimasalahnya,

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

27

rakyat Malaysia tidak dibenarkan menjadi ahli kerana


tindakan fraud sesetengah orang kita. Bad reputation ini telah
menyebabkanclickbankmemberhentikansertamertakeahlian
dari beberapa negara termasuklah Malaysia. Jika anda mahu
menyertaiclickbankandakenadaftarkanalamatposdiUS.Ini
menjadi masalah besar kerana bukan semua orang mampu
pergi ke US. Maka anda boleh atasinya dengan melanggan
P.O.Box di US dengan sedikit bayaran. Sila pergi ke
http://www.usabox.com. Maka segala check anda akan
dimasukkan ke peti surat anda di situ. USAbox pula akan
hantar cek anda ke alamat Malaysia. Di Malaysia hanya
Maybank sahaja boleh tunaikan cekcek dari US. Kelebihan
clickbank ialah program2 dan keahliannya yang melebihi
90,000bersediamemasarkanproduksesiapasaja.Andaboleh
sertai sebagai affiliate atau menjadi penjual di sana. Jualan
hanyauntukbarangandigitalsahaja.

2. Menyertaiprogramjualan/affiliatediLinkshare.com
Selain clickbank.com, program affilate yang berjaya ialah
linkshare.com. Anda juga melakukan seperti clickbank.com.
Linkshare juga turut menyenaraihitam pendaftar dari
Malaysia.Untukmengelakkandaridihalang,silagunakaedah
yangsamaseperticlickbank.comtadi.

3. Menyertaiprogramjualan/affilatesdiClickTrade.com
Clicktrade mempunyai sistem yang sama dengan clickbank
tetapidenganaffiliateyanglebihramaiiaitumelebihi150,000.
Anda juga boleh menjual dan menjadi affilates. Segala
komisen akan diberi terus oleh clicktrade kepada affiliate
tanpa anda menyentuh apaapa! Ini juga sama seperti
linksharedanclickbank.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

28


4. Menjadiaffiliatemarketingtips.com
Salah satu program affiliates yang berjaya di web ialah
menjual produk dan servis dari website Corey Rudl
(mendiang).KinidiambilaliholehDerek.Jikaseseorangmahu
menjadi jaguh dalam internet marketing, anda kena baca
manual mereka atau menghadiri seminar mereka yang
berharga beribu dolar. Ribuan dolar? Tapi tidak mengapa, di
dunia web, ramai yang berkemampuan untuk membeli
produk hebat mereka. Jika anda tolong promosi, anda akan
dapatkomisenyangbesardarimereka.Silakesini.

5. Menjadiaffiliateamazon.com
Amazon.com adalah salah satu gedung paling besar di
internet. Semua jenis barang ada. Jika anda sanggup menjadi
promoter mereka, mereka pula sangup beri komisen kepada
mereka. Jika anda ada blogs atau website sendiri, anda patut
menjadiaffiliatesdenganmembenarkaniklanprodukmereka
beradadilamanwebanda.Setiapsalesyangberlaku,pastilah
anda akan dapat komisen! Saya lakukan ini sejak tahun 2001
lagi!

6. Menjadiahlimarketiva.com
Ianya salah satu program untuk meningkatkan kemahiran
anda melabur dalam FOREX online. Tak perlu ada broker
untuk mengendalikan jualbeli pertukaran matawang asing.
Anda boleh lakukan sendiri dengan mendownload perisian
mereka.InisemuapercumadandiberiUS5.00sebagaimodal.
Andabolehcubadanbiasanyaberjayamencapaiuntungyang
cepat. Anda tak rugi apaapa jika tersilap jika hanya guna
modalmereka.Matawangyangdigunaialahegold.Adayang
boleh menjadi kaya cepat dengan cara manipulasi Forex ini.
Kiniandabolehmerasainyadengantangansendiri.Salahsatu

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

29

panduan hebat (BM) yang perlu dimiliki oleh anda ialah


RahsiaForex.Penulistersebutsudahdapatlebihribuandolar.
Takrugijikaandamembacanya!Atauoption.

7. Menjadiaffiliateadsensegoogle
Jika anda ada website sendiri, sama ada percuma atau
berbayar.Andadijemputmenjadiaffiliatekepadaadsense
google.Setiapklikpengunjungkeatasiklanmerekaakan
memberi komisen tertentu kepada anda tanpa apaapa
usaha lain. Ada yang mahir akan mendapat sehingga
USD3000.00sebulan.Andajugabolehmencubanyakerana
ia tidak perlukan apaapa modal. Syarat kelulusan web
mestilah dalam English. Saya juga ada rahsia tertentu
berkenaan adsense ini yang akan saya berikan dalam 3
bulan lagi, walaupun ada kontroversi! Itu rahsia paip
wangyanghebat!

8. MenjadiahliRMP(FreeatauPaid)
Jika anda suka membuat promosi di website sendiri atau
di forumforum, ini adalah salah satu program yang
paling menarik di US.Ada Affilates Random Matrix
sekaligus. Anda boleh jadi ahli percuma atau berbayar
dengan matawang egold. Ini bermakna penyertaan tidak
terhadhanyadiMALAYSIAsahaja(cubaandabayangkan
peluanguntukandamendapatlabalebihbesar).
Sangat bagus kerana disamping anda dapat duit yang
melambak,andaakandiberipelbagaijenisebookdantips
yanghebatcaramenjadijutawaninternetolehpakarpakar
internetdiseluruhdunia.Janganlepaskanpeluangini!
Sangatrugijikaandatidakmenyertainya!
SilaklikRMP.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

30

9. Menjadiahlipaypersales
Andabolehmendapatkanmaklumatdisini,
http://www.clickaffiliate.com/

10. Satu lagi peluang untuk anda menambah pendapatan


melaluiinternetialahforcedmatrix7x7.Programiniaktif
menggunakan akaun egold. Kepada mereka yg memiliki
akaun egold, ini adalah peluang terbaik untuk anda.
Kepada yang belum ada egold, sila klik di sini untuk
mendapatkanakaun percuma. Program ini mudah untuk
andafahamdanmenyertainya,keistimewaanprogramini
ialah matawangnya dalam USD. Setiap bayaran akan
dimasukkan terus ke akaun egold anda oleh peserta baru
yang menyertai program ini, tanpa orang tengah. Jika
penuh 7 akan berlaku spillover. Sertai peluang keemasan
ini.Duitdolarandaakandatangdenganmelambak!

Sayaakancubakekalkan10programsahajapadasetiapversi
ebook Formula Paip Wang ini. Pada keluaran akan datang
saya akan gantikan yang lain pula. Oleh itu, selalulah
downloadebookterbarusetiapbulan.

PROGRAMTEMPATAN

1.
2.
3.
4.

Menjadiahlipaipwang.com
Menjadiahlirawatanalternatif.com
Menjadiahlimalaysiapal.com
Dan banyak lagi website, yang saya akan tambah dari
semasa ke semasa dalam senarai tempatan, terutama jika
anda membeli website affiliate kami. Kini ada promosi
yang hebat sebagai pengenalan. Saya akan senaraikan di
sini 10 web pertama sahaja! Oleh itu, cepatlah booking
websiteandasendiridisinisebelumterlambat!

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

31

PROMOSI... PROMOSI...
PROMOSI

SahUntukBulan

DISEMBER2006
sahaja

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

32

MESTI BACA!!

Kenapakitaseringtidakcukupduit?
Keranakitatidaktahuapaitusifatduitdankuasanya.

Kenapasegelintirorangmakinkayadanbertambahhartanya?
Keranamerekatahusifatdanformulamengembangkannya.

Jika anda juga tahu akan sifat duit dan formulanya, anda juga
boleh mulai membangunkan kekayaan walaupun bergaji kecil.
Sebaliknya jika anda abai atau tidak tahu kuasa duit, duit akan
terus menguasai anda dan ia mulai mempermainkan anda.
Hasilnyaandaakansentiasabergelutdenganmasalahkewangan,
walaupunbergajibesar!

JANGAN PEGANG DUIT JIKA TIDAK TAHU

KUASANYA!

RAHSIA TERBONGKAR!!! Buku Paip Wang

HEBAT!!
MENAKJUBKAN!
MESTI BACA!

Pelaburan
Hanya
RM

39

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

33

Bagaimanaduitbolehbekerja?
Jikaandamengalihkanduitgajiandakepadasuatutempatyang
boleh menghasilkan dividen atau ROI sebanyak 30% setahun,
anda boleh menjadi jutawan dalam masa 20 tahun, walaupun
dengan hanya simpanan sebanyak RM50 sebulan. Ini bermakna
semua orang bergaji RM500 sebulan mampu melakukannya! Ini
dipanggilPlanPaip20tahun.DalambukuPaipWanginiadaPlan
Paip2tahun,5tahun,10tahun,15tahundan30tahun).
Andabolehtentukansendirinanti.
Olehitudapatkansegerabukuini!

Pelaburanyangkecil(dgnmembelibukuini)akanmenghasilkan
pulanganyanglumayandanberterusan.

Jikaduluandabekerjauntukduit,sekarangjadikan

duitpulabekerjauntukanda.Duitbekerja24jam

sehari,7hariseminggu,365hariseminggu,tanpa

rehat,tanpacuti.Iamemangbekerjalebihgigih

daripadaanda!

Jika anda beli buku ini (bukan ebook), anda akan dapat komisen
Top Level (sendiri) sebanyak 8% (RM3.12) terus ke ID akaun
Paipwang.com anda. Jika downlinedownline anda membeli
RM39,makakedudukankomisenadalahsepertiberikut:(104)

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

34


Level

Downlines

Peratus(%)

Komisen(RM)

Total(RM)

Top(own)
1(own)
8
3.12
3.12
1
10
26
10.14
101.40
2
100
6
2.34
2,340.00
3
1000
2
0.78
7,800.00
4
10000
8
3.12 31,200.00
Total

41,444.52

InsyaAllahkomisensebanyakRM41,444.52ituadalahmilikanda,
bergantung kepada sales! Ini baru untuk pembelian buku saja.
Tidak dicampur lagi dengan servis dan produk lain yang dibeli
oleh downlines anda. Sila semak. Jika begitu, peluang anda
semakin besar untuk mendapat duit ala paip wang dengan
banyak dan berterusan! Kami akan sentiasa tambah servis dan
produk untuk dijual di portal Paipwang.com ini setiap bulan.
Semuanya ada komisen besarbesar belaka! Itu semua adalah
untukanda,jikaandarajinbuatpromosi.Adapromosi,adasales,
mestiadakomisenuntukanda.

Jika anda rasa ebook Formula Hebat ini bermanfaat untuk anda,
sila dapatkan buku asal (kertas) Paip Wang saya untuk
mengetahui 65% lagi kandungan rahsia yang lebih hebat dan
menakjubkan!

JikaandabelibukuinisekarangRM39,andaakandapatkomisen
sendiri(Top)sebanyakRM3.12seunitbuku.

Tidaklupa,bonushebatyangtidakbolehditolakolehanda:

Sebuahebook15TipsBerkesanInternetMarketing(Melayu).
Yangtidakadadimanamanakedaibukuatauinternet.
BerhargaRM29.90UntukAndaPercuma!

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

35

Ebook RM29.90- Percuma


15TipsBerkesanInternetMarketing.

SilabeliSEGERAbukuPAIPWANGkami,sebelumramai
yangtahuRAHSIAini.Jikatidakandaakansering
ketinggalankeranaoranglainsudahlamamenjanakanduit
mereka!Sebagaipembeliandajugalayakmenjadiejen
konventdengankomisenRM20seunitjualan.

Dandapatkanebook15TipsBerkesanInternetMarketing

Percuma
Hubungipaipwang@yahoo.com

Hanya RM39, Pos percuma


Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

36

Website affiliates DESIGN


Salah satu rahsia utama saya dapat duit melalui internet ialah
melalui program affiliates atau MLM online. Saya pernah
mencubascriptyangfreetetapilevelnyaterhadkepadasatulevel
sahajabukanmultilevel.Singlelevelterbuktitidakdapatmenarik
ramai ejen atau affiliates, mereka mahukan yang banyak level,
sekurangkurang 3 depth. Anda tak akan dapat script multilevel
jikaandabelipercuma!

Kami sedia membantu anda design website MLM anda


sebagaimana yang anda saksikan sendiri melalui website
paipwang.com ini. Admin atau webmaster sangat mudah
mengendalikandownlines,hantaremailemail,bayarankomisen,
levels, harga produk, autoreply dan boleh diubah dengan serta
merta. Webmaster boleh menerima bayaran melalui Maybank2u,
BCB, Bank Islam, RHB online atau ATM manamana bank. Ini
saya akan tunjukkan satupersatu sehingga anda mahir.
Maintainancepercumadalam15hariselepassiapwebsite!

Harga yang sangat MURAH! Harga biasa RM1,880.00, tetapi


sebagaipengenalan,kamihanyatawarkanRM1480sahaja.Hanya
untuk anda! Anda berjimat RM400! Tawaran ini terhad untuk
tempahanbulanDISEMBER2006sahaja!

Pakej yang ditawarkan adalah complete: termasuklah designing,


webhosting & domain name anda dan maintainance 15 hari. Kami
akan create hosting& domain name setelah bayaran diterima.
Konsultantentangprodukandauntukdijualdalamwebsitejuga
percumasebelumkamidesignwebsiteMLManda.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

37

Tunggu apa lagi, tempahlah website MLM anda sendiri dengan


kami,hanyaRM1480untukmasayangterhad.

Sebagai BONUS, kami akan iklankan website anda PERCUMA


dalamebookversikamiakandatang.Danandaakantahubetapa
ramainya ejen yang akan melihat website anda nanti! Kami ada
lebih5300ejenuntukmembacaebookinidenganhanyasatuklik!

Tempahan akan dikira terbatal jika tiada bayaran dalam 15 hari.


Jikamasihberminat,andakenabuattempahanlaindenganharga
semasa.

Biasanya proses keseluruhan adalah sekitar 15 hari. Anda hanya


perlu tunggu 3 hari selepas persetujuan final design untuk
mulakankempenjualananda.Memangcepatdantepat!

Jika anda membeli website MLM dari kami dengan harga


RM1480, maka anda akan dapat komisen sendiri (Top Level) 3%
(RM44.40).

Jika downlines 1 anda beli website MLM dari kami, anda akan
dapatkomisen26%(RM384.80)perse,silarujukjadual:

Level

Downlines

Peratus(%)

Komisen(RM)

Total(RM)

Top(own)
1(own)
3
44.40
44.40
1
5*
26
384.80
1,924.00
2
25
6
88.80
2,220.00
3
625
2
29.60 18,500.00
4
3125
8
118.40 370,000.00
Total

392,688.40

*Sampeldiatashanyacontoh5orangsaja.Sebenarnyasetiaplevel
tiada had downlines. Anda boleh dapatkan seberapa banyak

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

38

downlines yang anda suka atau membantu kempen referal


bawahan anda. Ini akan mempercepatkan level anda sampai ke
bawah.

Sekarang, anda boleh lihat bagaimana website Paipwang.com


andainibolehmenjanakanduityangamatbanyakkepadaanda.
Oleh itu, jangan segan lagi untuk melakukan promosi, kerana
manamanaejenbarudaftar,merekaakanterusmasukdibawah
andasebagaidownlinelevel1,tanpahad.

Okay! Jika anda masih termanggu, saya hadiahkan satu lagi


BONUS untuk kegunaan anda sebagai webmaster atau pemilik
websiteMLM.

Ebook21RahsiaInternetMarketing!!
Tiadadikedaibuku.Hanyadisini!
BerhargaRM44.90UntukAndaPERCUMA!

SILABUATTEMPAHANduluSEGERA!!!

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

39

DandapatkanEBOOK21RahsiaInternetMarketingyang
berhargaRM44.90PERCUMA&ruangiklan
didalamebookversiakandatangjugaPERCUMA!!!

EBOOK21RahsiaInternetMarketing

BerhargaRM44.90Percuma
JikaandamembeliWebsiteMLMRM880

Hubungipaipwang@yahoo.com
0199918318(En.Din)

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

40

BENGKEL USAHAWAN INTERNET

Kini,kursus3dalam1dalam1hari!
Teori&Praktikal
(komputerinternetdisediakan)

Mencaridanmemilihprodukatauservis
untukdijualkandiInternet
Modul:2jam

ApakahprodukdanservisyangterbaikandabolehjualdiInternet
untukmengautkeuntungan?Modulinimenunjukkancaracaraanda
mencariideaprodukuntukmemulakanperniagaandiInternet.

MembinawebsiteperniagaanInternetuntuk
menjualprodukdanservisdiMalaysia
ataudiseluruhdunia
Modul:2jam
Moduliniakanmenunjukkankepadaandacaramemulakanperniagaan
diInternetdimanaandamenjualproduk,perkhidmatanataukedua
duanyasekali.Andaakandibimbinglangkahdemilangkahbagaimana
untukmendaftarperniagaanInternetandasehinggacaramenerima
bayaranmelaluikadkreditpelanggananda.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

41

Membinakomunitipelawatdanpengunjungsetia
danmeraihkeuntungandaripadamereka
Modul:2jam

Salahsatucarapalingberkesanuntukmenjualprodukatauservisialah
denganmembinakomunitipelawatyangberminatdenganprodukanda.
Sesiiniakanmenunjukkancarabagaimanaandabolehmembina
komunitiInternet.

Speaker:

Kamaruddin Mamat

Tarikh:

Setiap Sabtu/ Ahad Minggu


Pertama dan Ketiga

Tempat:

Ansar Inn, Kota Bharu (lain2)

Waktu:

8.30am - 6.00pm

Yuran:

RM197 sahaja

Hanya 40 tempat kosong sahaja!

Jikaandamenyertaibengkelini,andaakandapatkomisensendiri
top8%(RM15.76).

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

42

Jikadownlines1andasertai,andasebagaiuplineakandapat26%
(RM51.22)danbegitulahseterusnya,lihatjadual.
Level

Downlines

Top(own)
1(own)
1
5*
2
25
3
625
4
3125
Total

Peratus(%)

Komisen(RM)

Total(RM)

15.76
51.22
11.82
3.94
15.76

15.76
256.10
295.50
2,462.50
49,250.00
52,279.86

8
26
6
2
8

UntukRUJUKANTERKINIsilaklik

BonusMembuatSuntinganGrafikPhotoshop&
belianWebsiteMLMdenganhargaRM699
Bonus:11/4jam
Sesibonusinijarangjarangdiadakansatusesikhascaramenggunakan
websiteMLM&menyuntinggrafikdenganPhotoshopolehpenceramah
jemputan:seorangJuruGrafikProfesional.(BelianiniTiadakomisen).
HargabiasawebsiteMLM:antaraRM880RM1880.00.

Hubungipaipwang@yahoo.com
0199918318(En.Din)

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

43

MENANGIHADIAHISTIMEWA

Tahun
Baru
2007

SEBUAHLAPTOPHPPAVILIONPENTIUMM
NEWINBOX

Syaratcalon:
1. Andamestilahmenjadiejenwebpaipwang.comyangsah.
2. Pada31Disember2006,andamestilahmempunyaijumlah
komisenterkumpulmelebihiRM900.00sahaja.
3. Jikaterdapatlebihdarisatuorangcalon,undianakan
dijalankan.Iniadalahcalonsaringan.
4. CalonsaringanyangtidakberjayamemenangiHadiah
Istimewaakandiberihadiahsaguhatiwangtunai
RM300.00setiapseorang.

Hadiah

Saguhati

RM300

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

44

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

F.A.Q:PAIPWANG.COM

Adakahdibenarkanmempunyai2iduntuksatunama?
Tidakdibenarkan.

Adakah saya boleh melihat komisen dan downlines saya


dalamakaunPaipwang.com?
Ya boleh, anda kena LOGIN dulu. Maklumat login ada
dalamemailandayangdulu.Atautanyaautoserverkami.

Adakahprograminisahdisisiundangundang?
Ya, program ini SAH di sisi undangundang Malaysia
setelah dirujuk kepada KPDNHEP. Dan ianya juga tidak
tertaklukdibawahAktaJualanLangsungAJL1993(Akta
500)PeraturanperaturanDirectSales..

Bilakahbayarankomisendibuatolehtuan?
Setiap 2 minggu sekali atau sekali sebulan dengan
minimumkomisenRM50.Silalihatjadualpopup.

Adakahtuanmenerimabayaranmelaluicek?
Tidaksamasekali,kamisudahbanyakterimacektendang
atautersalah.Makakamitidakterimalagisebarangcek.

AdakahtuanmenerimabayaranmelaluiMoneyOrder?
Ya,SilatulisnamaatasnamaKAMARUDDINMAMAT.

Adakah saya mesti beritahu tuan tentang penerimaan


bayarankomisensaya?
Ya, WAJIB beritahu kami yang anda sudah menerima
komisen dari kami. Sila klik DIBAYAR dan daftar. Sila
hantar mesej DITERIMA KOMISEN seperti yang
disyaratkandalamFORUMtersebut.

Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

45

8.

9.

10.

11.

Apakahnamasyarikattuan?
WWWealthSolution,
PT2856,TamanDesaKemumin,PengkalanChepa,
16100KotaBharu,Kelantan.
097744100,01999918318

Saya dapati tiada ruang untuk akaun bank saya, boleh


tuanjelaskan?
Ada, Sila LOGIN dan isikan medan kosong: No. Akaun
BankdanNamaBankdalamsatumedan.

Bolehkansayamenjualebooktuan?
Tidak dibenarkan, ianya untuk kegunaan sendiri atau
tujuan promosi. Tapi anda boleh beri percuma sebagai
hadiahwebsiteanda.

Adakahhargaprodukdanservisberubahubah?
Ya,ebookinidisertakankatalogniagaPaipwang.com,jadi
harga akan berubah mengikut jadual promosi kami. Sila
downloadsetiapbulanuntuklihatpromosihargaterbaru.

12. Dimanasayabolehhubungituan?
paipwang@yahoo.comatauadmin@paipwang.com
0199918318. Kami tidak layan sebarang pertanyaan
tentang tips buat duit, tips bisnes atau rahsia internet.
Kami sudah maklumkan pada anda dalam ebook ini.
YurankonsultasipersonaladalahUSD50.00sejam.

GunakanakaunMAYBANK153104052485atauBCB
03050042909524untuksebarangurusanpembayaran.
Jikatuanadaproduk/servisuntukdijual,silahubungi
kami.Kamibolehbantupromosikan.
Copyright 2006-Paipwang.com- Satu Sumber Pendapatan

46