Anda di halaman 1dari 23

B0NI SAFAS ENTERPRISE

RANCANuAN PERNIAuAAN
PERCETAKAN
PERN0B0NAN PENBIAYAAN BAIT0LNAL

L55L MANAGLMLN1 5LkVICL5
28-Ian-08
L55L MANAGLMLN1 5LkVICL5 012 - 693 9868 / 017 - 370 8438
8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
2
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com
kANDUNGAN MUkA5UkA1

1. ÞLnuAPuLuAn 3
2. LA1A8 8LLAkAnC ÞL8nlACAAn 4
3. LA1A8 8LLAkAnC uSAPAWAn 3
4. MAkLuMA1 Þ8LMlS 7
3. MAkLuMA1 ÞLnCu8uSAn 11
6. MAkLuMA1 ÞLMASA8An 12
7. MAkLuMA1 kLWAnCAn 13
8. kLSlMÞuLAn 22
9. LAMÞl8An 238uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
3
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com
PENDAHULUAN

1u[uan 8ancanaan Þernlaaaan lnl dlsedlakan adalah unLuk mendapaLkan pemblavaan sebanvak 8M 142,330
darlpada 8alLulmal baal menampuna kos pembellan mesln-mesln dan modal operasl svarlkaL.

Þremls pernlaaaan berLempaL dl:
2-C-26u, Wlsma 8ampal,
!alan 34/26, 1aman Srl 8ampal,
33300 SeLapak, kuala Lumpur.

kos pemblavaan adalah ber[umlah 8M 142,330. la mellpuLl kos pembellan mesln sebanvak 8M 82,330, dan
modal operasl sebanvak 8M 60,000.

Þembellan mesln-mesln lnl amaL perlu unLuk mencapal sasaran [ualan vana balk. Sasaran [ualan adalah
sebanvak 8M 60,000 sebulan. Þlhak svarlkaL hanva dapaL memenuhl permlnLaan pelanaaan menalkuL
speslflkasl vana Lelah sedla ada dl kedal. lanva amaL Lerhad. Seklranva mesln-mesln lnl dlaunakan, puraLa
pen[ualan 8M 60,000 sebulan dapaL dlhasllkan.

ÞermlnLaan unLuk perkhldmaLan perceLakan lnl amaLlah Llnaal sehlnaaakan plhak svarlkaL Lldak dapaL
memenuhl permlnLaan pelanaaan memandanakan mesln perceLakan sedla ada Lldak memenuhl krlLerla dan
kapaslLl vana dlkehendakl pelanaaan.


8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
4
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

LATAR BELAKANC PERNIACAAN

8UMI 5AIA5 LN1LÞkI5L Lelah dlLubuhkan pada 1hb november 2007, lanva sebuah svarlkaL mlllk
bumlpuLera sepenuhnva.

Þada dasarnva svarlkaL berkeclmpuna dalam bldana perceLakan. SvarlkaL [uaa membekalkan alaLulls, alaL-
alaL pe[abaL dan membekalkan pakalan seraaam sekolah. lnl kerana svarlkaL mempunval hubunaan vana
balk denaan penallana-penallana baal membekalkan baranaan LersebuL. Secara umumnva plhak svarlkaL
mempunval pelanaaan darl sekLor kera[aan dan swasLa.

Sebelum 8uml Safas LnLerprlse dlLubuhkan secara rasml, pemlllk Lelah memulakan pernlaaaan lnl secara
sambllan selama 2 Lahun kerana lnaln menlmba penaalaman dalam pernlaaaan dalam bldana lnl. uenaan
penaalaman dan penaeLahuan serLa permlnLaan vana Llnaal dalam bldana lnl pemlllk Lelah menaambll
lanakah unLuk membuka sendlrl pernlaaaan dalam bldana perceLakan.

Þada masa lnl svarlkaL Lldak mempunval sebarana Lanaaunaan kewanaan denaan mana-mana
lnsLlLusl kewanaan dl Malavsla

nama SvarlkaL : 8UMI 5AIA5 LN1LkÞkI5L
no. ÞendafLaran : 001719901-x
1arlkh Þenubuhan : 1 november 2007
AlamaL 8erdafLar : 2-C-26u, Wlsma 8ampal, !alan 34/26, 1aman Srl 8ampal, 33300 k.L
L-mall : bumlsafas«vahoo.com.mv
Þemlllk : 1. Sved lsmall 8ln Sved ?ussof
2. Wlrmanrlzal 8ln Safrlzal
1araf SvarlkaL : 100° 8umlpuLra
8ank : nong Leong 8ank 8erhad (Caw. 5r| kampa|)
No Acc: 18700019056
!enls Þernlaaaan : ÞerceLakan, Membekal AlaLulls & AlaL-alaL Þe[abaL, Membekal Þakalan
Seraaam Sekolah, Membekal Aksesorl Lelakl uan WanlLa

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
5
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

LATAR BELAKANC USAHAWAN

8u1l8-8u1l8 ÞL8l8Aul

nama : 5yed Isma|| 8|n 5yed ¥ussof
no. kad Þenaenalan : 830328-10-6239
AlamaL 1eLap : 14 Lorona Lnaaaana 13,
1aman keramaL,
34200, kuala Lumpur.
1arlkh Lahlr : 28 Mac 1983
umur : 24 1ahun
!anLlna : Lelakl
1araf Þerkahwlnan : 8u[ana
Waraaneaara : Malavsla
1araf Þendldlkan : ulploma 8eka Craflk
Aaama : lslam
Þenaalaman ker[a : 2 1ahun - ulkoLoml neLwork (M) Sdn 8hd
Þeker[aan Sekarana : Ahll Þernlaaaan
kemahlran / kebolehan : MerekabenLuk Craflk
!awaLan ualam SvarlkaL : Þengurus
no. 1elefon / lax : 03-4149 6929
Pandphone : 017-390 3180

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
6
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com


LATAR BELAKANC USAHAWAN

8u1l8-8u1l8 ÞL8l8Aul

nama : W|rmanr|za| b|n 5afr|za|
no. kad Þenaenalan : 841010-71-3013
AlamaL 1eLap : 17, !alan 8uklL SLlawanasa 6,
1aman SeLlawanasa
34200 kuala Lumpur
1arlkh Lahlr : 10 CkLober 1984
umur : 24 1ahun
!anLlna : Lelakl
1araf Þerkahwlnan : 8u[ana
Waraaneaara : Malavsla
1araf Þendldlkan : ulploma l1
Aaama : lslam
Þenaalaman ker[a : 2 1ahun - usmavaLl (M) Sdn 8hd
Þeker[aan Sekarana : Ahll Þernlaaaan
kemahlran / kebolehan : ÞenLadblran Þernlaaaan
!awaLan ualam SvarlkaL : Þengurus Þemasaran
no. 1elefon / lax : 03-4149 6929
Pandphone : 016-227 3013 / 013-300 3060

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
7
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

MAKLUMAT PREMIS

8um| 5afas Lnterpr|se beroperasl dl sebuah loL kedal vana LerleLak dl 1aman Srl 8ampal, SeLapak.
kedudukan premls vana sLraLealk lalLu dl kawasan pusaL pernlaaan, bealLu men[lmaLkan darl seal kos
penahanLaran produk dl seklLar Lembah kelana khususnva.

kos sewa premls = 8M 900 sebulan dan per[an[lan dlperbaharul seLlap 1 LahunCarrefour

From Wangsa Maiu From Jelatek
8ampal
CourL
AparLmenL
From Wangsa Maiu
8ampal
1own
CenLre

Mobll
From Wangsa Maiu

Shell
From Setapak

1aslk Srl
8ampal


kawasan Þerumahan
8um|
5afas
Lnterpr|se
8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
8
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

Gambar prem|s pern|agaan8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
9
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

ASPEK TEKNIKAL ] UPERASI SYARIKAT

8uml Safas LnLerprlse secara khususnva menvedlakan perkhldmaLan seperLl dl bawah:
1. Þercetakan
- MembuaL kad nama pernlaaaan
- MembuaL kad [empuLan
- MembuaL 'banner'
- MembuaL rlsalah broucher
- MembuaL 'sLreeL bunLlna'
- MembuaL sallnan berwarna
- MembuaL 'lamlnaLe'
- Men[llld kerLas dan buku
2. Þembeka|an
- Membekal kerLas pelbaaal salz, warna dan Lahap keLebalan
- Þen, pembarls dan laln-laln alaLulls berkalLan
- Þakalan berunlform
- Þakalan sekolah
- 1opl
- 1-shlrL
- CenderahaLl

M¢sin]P¢ralatan P¢nting S¢dia Ada
Jenis Dan Bilangan Keupayaan
Sebenar
°
Kegunaan
Sekarang
Harga
Belian
(RM)
Pembiaya


Printer Canon Mp 160 300kpg/katrii 100° 290 Sendiri
Printer Docuprint C1110 1000kpg/katrii 100° 900 Sendiri
Komputer Acer Veriton 100° 1.500 Sendiri
Notebook Dell 100° 1.300 Sendiri8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
10
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

M¢sin]P¢ralatan Yang Dip¢rlukan

Ien|s 8|| Un|t narga (kM) Þembeka|
PÞ uLSlCn!L1 300ps (ÞloLLer) 1 13,300 uLSA CCÞ? & SuÞÞL?
CAnCn l8 C6800 (ÞhoLosLaL) 1 27,300 uLSA CCÞ? & SuÞÞL?
lu!l xL8Cx C4330 (ÞrlnLer) 1 17,300 uLSA CCÞ? & SuÞÞL?
CAnCn l8 3020l (ÞloLLer) 1 16,300 uLSA CCÞ? & SuÞÞL?
kCMÞu1L8 uLSk1CÞ ACL8 1 3,200 uLSA CCÞ? & SuÞÞL?
nAML CA8u Cu11L8 MCuLL v112 1 2,330 uLSA CCÞ? & SuÞÞL?
IUMLAn (kM) 82,350

PRUSES UPERASIMener|ma 1empahan
Mereka Graf|k
Mencetak
Memotong
5ed|a Untuk d|amb||
pe|anggan
a) not 5tamp|ng
b) UV
c) D|e Cut
8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
11
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

ASPEK PENCURUSAN
Carta Urganisasi Syarikat


L¢mbaga P¢ngurusan Syarikat

1) Nama : 5yed Isma|| 8|n 5yed ¥ussof
!awaLan : Þenaurus
1anaauna[awab : Menvelaras Cperasl dan Þerkembanaan
ÞresLasl SvarlkaL.

2) Nama : W|rmanr|za| b|n 5afr|za|
!awaLan : Þenaurus Þemasaran
1anaauna[awab : Men[alankan ker[a pemasaran &
promosl pasaran.

3) Nama : Nurmas||na 8t narunzah
!awaLan : keLua keranl
1araf Þendldlkan : ulploma l1
1anaauna[awab : Men[alankan ker[a operasl dan penvelenaaaran.
Men[aaa keberslhan premls.


Þengurus
Þengurus Þemasaran
Þeker[a
8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
12
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

ASPEK PEMASARAN

8uaL masa sekarana, permlnLaan sanaaL menaaalakkan darlpada pelanaaan seLempaL. 8ahkan permlnLaan
pelanaaan vana bealLu Llnaal Lldak dapaL dlpenuhl plhak svarlkaL memandanakan keLladaan mesln vana
sesual. Cleh lLu plhak svarlkaL Lelah merancana unLuk membekalkan keperluan pelanaaan denaan cepaL dan
berkuallLl denaan pembellan mesln-mesln LersebuL.

ANALISA PERSAINCAN

uenaan perLambahan bllanaan penduduk serLa kehendak masvarakaL sumber semakln menlnakaL,
8um| 5afas Lnterpr|se Lldak menahadapl salnaan vana senalL memandanakan pernlaaaan
perceLakan blasanva dlkuasal oleh banasa laln.

MasvarakaL masa klnl dldapaLl leblh selesa menaaunakan perkhldmaLan vana dlkendall oleh
bumlpuLera. !adl lnl men[adl salah saLu fakLor 8uml Safas LnLerprlse boleh berkembana
memandanakan Lldak ramal bumlpuLera menceburl bldana pernlaaaan lnl.

1) narga
Paraa pasaran merupakan saLu fakLor vana sanaaL penLlna dalam menalmbanal kos dan
keunLunaan vana akan dlperolehl. unLuk lLu plhak svarlkaL akan memfokus ke arah
penauranaan kos operasl svarlkaL. AnLaranva denaan menvlapkan seaala Lempahan dalam
masa vana slnakaL. 8erlkuLan lnl kos svarlkaL akan berkuranaan dan menlnakaLkan
keunLunaan svarlkaL.

2) kua||t|
Aspek kuallLl adalah sanaaL penLlna dl dalam semua [enls penaurusan pernlaaaan. AnLara
clrl-clrl kuallLl vana perlu dlperLlnakaLkan adalah darl seal operasl, [ualan, khldmaL
pelanaaan, penahanLaran dan rekaan berkuallLl Llnaal. lnl adalah kerana kuallLl vana Llnaal
akan men[amln kesLabllan dan keslnambunaan kepercavaan pelanaaan Lerhadap svarlkaL.


8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
13
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com


STRATECI PEMASARAN

8um| 5afas Lnterpr|se Lelah meranaka beberapa sLraLeal pemasaran vana sLraLealk dan unlk baal
membanLu menlnakaLkan presLasl svarlkaL. SLraLeal uLama vana dl aunakan oleh plhak penaurusan
lalah senLlasa men[allnkan perhubunaan vana balk denaan semua pelanaaan serLa pembekal unLuk
[anakamasa pan[ana. ulsamplna lLu, plhak penaurusan pernlaaaan [uaa akan menaadakan beberapa
promosl dl dalam lnLerneL.

Þlhak penaurusan pernlaaaan amaL memenLlnakan perkhldmaLan serLa hasll vana berkuallLl Llnaal.
Þlhak penaurusan [uaa Lelah meranaka unLuk memperluaskan laal skop pernlaaaan denaan
meneroka beberapa bldana samplnaan vana dapaL menvokona dan mema[ukan laal pernlaaaan
uLama.

Þelbaaal Leknlk pemasaran akan dlaunakan unLuk mempromoslkan 8um| 5afas Lnterpr|se kepada
masvarakaL dl dalam neaara secara amnva dan luar neaara secara khususnva . AnLara promosl-
promosl vana Lelah dllaksanakan adalah:

1) Þromos| Da|am Med|a Cetak - MembuaL lklan dl ma[alah-ma[alah LempaLan, suraLkhabar
dan menaedar 'flvers'
2) Þromos| Da|am Med|a L|ektron|k - Melancarkan Palaman WL8 svarlkaL dan melavarl
halaman web dalam neaara baal Lu[uan promosl.
3) Þromos| 1e|emarket|ng - MembuaL panaallan kepada pelanaaan-pelanaaan berpoLensl.

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
14
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com


KUS PEMBIAYAAN
CADANCAN PEMBIAYAAN MESIN & KUS UPERASI- BUMI SAFAS ENTERPRISE

8IL 8U1Ik kLÞLkLUAN kC5
5UM8Lk ÞLM8IA¥AAN (kM)
8AI1ULMAL U5AnAWAN IUMLAn
I. kC5 1L1AÞ
1 PÞ ueslan!eL - C 7770C 13,300 13,300 13,300
2 Mesln loLosLaL - Canon l8 C6800 27,300 27,300 27,300
3 ÞrlnLer - lu[l xerox C4330 17,300 17,300 17,300
4 Mesln loLosLaL - Canon l8 3020l 16,300 16,300 16,300
3 kompuLer 3,200 3,200 3,200
6 name Card CuLLer 2,330 2,330 2,330
IUMLAn I 82,350 82,350 0 82,350

II. kC5 8LkU8An
kos 8arangan Iua|an(k8I)

1 ArL CarL Þaper 2,000 2,000 0 2,000
2 CoaLed Þaper 2,000 2,000 0 2,000
3 8ox 8oard Þaper 2,000 2,000 0 2,000
4 Clossv Þaper 2,000 2,000 0 2,000
3 lancv Card Þaper 2,000 2,000 0 2,000
6 uouble A & lndah klaL 2,000 2,000 0 2,000
7 1oner 10,000 10,000 0 10,000
8 1arpolln Þaper 2,000 2,000 0 2,000
9 vlonel Þaper 2,000 2,000 0 2,000
10 SlnLaLlk Þaper 3,000 3,000 0 3,000
11 Splder SLand 3,000 3,000 0 3,000
12 SLandard SLand 3,000 3,000 0 3,000

Moda| ker[a (6 bu|an)
1 Ca[l Þenaurus 12,000 12,000 0 12,000
2 Ca[l Þeker[a 4,200 4,200 0 4,200
3 Alr / LlekLrlk / 1elefon 3,100 3,100 0 3,100
4 Þer[alanan/ÞenaanakuLan 1,800 1,800 0 1,800
3 Þromosl dan Þenalklanan 1,800 1,800 0 1,800
6 Þenvelenaaaraan Mesln 1,300 1,300 0 1,300
7 AlaLulls 600 600 0 600
IUMLAn II 60,000 60,000 0 60,000IUMLAn (I + II) 142,350 142,350 0 142,350
ÞLkA1U5AN ÞLM8IA¥AAN 100¼ 0¼ 100¼

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
15
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com


ASPEK KEWANCAN

PERINCIAN ALIRAN KEWANCAN 3 TAHUN-BUMI SAFAS ENTERPRISE

Un[uran Iua|an 8u|anan 3 1ahun


8ulAN
1AnuN


1 2 J


1 8,000 40,000 30,000


2 8,000 40,000 30,000


3 8,000 40,000 30,000


4 12,000 40,000 30,000


5 12,000 40,000 30,000


6 33,100 40,000 30,000


7 33,100 40,000 30,000


8 33,100 40,000 30,000


9 33,100 40,000 30,000


10 33,100 40,000 30,000


11 33,100 40,000 30,000


12 33,100 40,000 30,000


IUMLAn 279,700 480,000 600,000ÞLk8LLANIAAN


Þerbe|an[aan Moda|


1.1 lelboool ueposlt .


ueposlL LlekLrlk, Alr dan 1allpon 330


ueposlL Sewa 8M 900 2,700


IUMLAn 3,0501.2 lembelloo/letbeloojooo Aset .


kos (kM)


Mes|n & Þera|atan Cperas|


PÞ ueslan!eL - C 7770C 13,300


Mesln loLosLaL - Canon l8 C6800 27,300


ÞrlnLer - lu[l xerox C4330 17,300


Mesln loLosLaL - Canon l8 3020l 16,300


name Card CuLLer 2,330


IUMLAn 1 79,150


kompuLer 3,200


IUMLAn 2 3,200


IUMLAn (1+2) 82,350

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
16
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com


kos 8arana ul[ual8ulAN
1AnuN


1 2 J


1 1,300 21,000 28,000


2 1,300 21,000 28,000


3 1,300 21,000 28,000


4 8,000 21,000 28,000


5 8,000 21,000 28,000


6 13,000 21,000 28,000


7 13,000 21,000 28,000


8 13,000 21,000 28,000


9 13,000 21,000 28,000


10 13,000 21,000 28,000


11 13,000 21,000 28,000


12 13,000 21,000 28,000


IUMLAn 125,500 252,000 336,000Þerbe|an[aan Þengurusan 8u|anan


l£kkAkA
1AnuN


1 2 J


Ca[l Þeker[a 8,400 8,820 9,261


Alr / LlekLrlk / 1elefon 6,240 6,332 6,880


Þer[alanan/ÞenaanakuLan 3,600 3,960 4,336


Þromosl dan Þenalklanan 3,600 3,960 4,336


Þenvelenaaaraan Mesln 3,000 3,300 3,630


AlaLulls 1,200 1,320 1,432

IUMLAn 26,040 27,912 29,935


Þerbe|an[aan Þengurusan 1ahunan


l£kkAkA
1AnuN1 2 JSewa kedal 10,800 10,800 10,800Þembaharuan lesen 120 120 120u8kL 200 200 200IUMLAn 11,120 11,120 11,120

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
17
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com


CADANCAN PEMBIAYAAN MESIN & KUS UPERASI- BUMI SAFAS ENTERPRISE

8IL 8U1Ik kLÞLkLUAN kC5
5UM8Lk ÞLM8IA¥AAN (kM)
8AI1ULMAL U5AnAWAN IUMLAn
I. kC5 1L1AÞ
1 PÞ ueslan!eL - C 7770C 13,300 13,300 13,300
2 Mesln loLosLaL - Canon l8 C6800 27,300 27,300 27,300
3 ÞrlnLer - lu[l xerox C4330 17,300 17,300 17,300
4 Mesln loLosLaL - Canon l8 3020l 16,300 16,300 16,300
3 kompuLer 3,200 3,200 3,200
6 name Card CuLLer 2,330 2,330 2,330
IUMLAn I 82,350 82,350 0 82,350

II. kC5 8LkU8An
kos 8arangan Iua|an(k8I)

1 ArL CarL Þaper 2,000 2,000 0 2,000
2 CoaLed Þaper 2,000 2,000 0 2,000
3 8ox 8oard Þaper 2,000 2,000 0 2,000
4 Clossv Þaper 2,000 2,000 0 2,000
3 lancv Card Þaper 2,000 2,000 0 2,000
6 uouble A & lndah klaL 2,000 2,000 0 2,000
7 1oner 10,000 10,000 0 10,000
8 1arpolln Þaper 2,000 2,000 0 2,000
9 vlonel Þaper 2,000 2,000 0 2,000
10 SlnLaLlk Þaper 3,000 3,000 0 3,000
11 Splder SLand 3,000 3,000 0 3,000
12 SLandard SLand 3,000 3,000 0 3,000

Moda| ker[a (6 bu|an)
1 Ca[l Þenaurus 12,000 12,000 0 12,000
2 Ca[l Þeker[a 4,200 4,200 0 4,200
3 Alr / LlekLrlk / 1elefon 3,100 3,100 0 3,100
4 Þer[alanan/ÞenaanakuLan 1,800 1,800 0 1,800
3 Þromosl dan Þenalklanan 1,800 1,800 0 1,800
6 Þenvelenaaaraan Mesln 1,300 1,300 0 1,300
7 AlaLulls 600 600 0 600
IUMLAn II 60,000 60,000 0 60,000IUMLAn (I + II) 142,350 142,350 0 142,350
ÞLkA1U5AN ÞLM8IA¥AAN 100¼ 0¼ 100¼


8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
18
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.comBUMI SAFAS ENTERPRISE
PENYATA KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2007


A55L1 5LMA5A 2007
Wana ul 1anaan/8ank

7,270.00
SLok Akhlr

800.00
ueposlL

3,030.00
11,120.00
LIA8ILI1I/1ANGGUNGAN 5LMA5A
ÞemluLana Þerdaaanaan

0.00
8ll - 8ll 8elum 8avar

0.00
Laln - Laln ÞemluLana

0.00
0.00
A5L1/1ANGGUNGAN 8Lk5In 11,120.00

Þembellan AseL kelenakapan Þro[ek

3,970.00
letootokoo 5osotollol / 5osotollol tetkompol 397.00
Nllol 8etslb

3,373.00
5,373.00
IUMLAn A5L1 16,493.00
LIA8ILI1I/1ANGGUNGAN IANGkA ÞANIANG
Þemblavaan

0.00

16,493.00
DI8IA¥AI CLLn
Modal Asal

10,000.00
Modal 1ambahan

0.00
unLuna / (8ual) 8erslh 2007

6,493.00
NILAI 8Lk5In 16,493.00

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
19
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com


BUMI SAFAS ENTERPRISE
PENYATA PENDAPATAN BACI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007Ium|ah Dagangan 16,000
(!ualan/ÞendapaLan)kos 8arang D|[ua|
SLok Awal 0
+ 8ellan/kos Þenaeluaran 4,000

4,000
1olak SLok Akhlr 800
kos 8arana ul !ual 3,200
UN1UNG kA5Ak 12,800


kos Iua|an
Þenalklanan/Þromosl 600
ÞenaanakuLan 600
kos Þengurusan
Ca[l Þenaurus 0
Ca[l Þeker[a 1,400
Sewa 1,800
LlekLrlk/Alr/1elefon 1,040
Þenvelenaaaraan 100
AlaLulls & AlaLan Þe[abaL 100
uafLar Þernlaaaan 70
u8kL 0
kos Þemblavaan (3 Lhn) 0
SusuLnllal

kelenakapan Þremls 397
Ium|ah Þerbe|an[aan 6,307


UN1UNG 8Lk5In 6,493

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
20
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com

BUMI SAFAS ENTERPRISE
PRUFURMA KUNCI KIRA-KIRA

A55L1 5LMA5A 1AnUN 1 1AnUN 2 1AnUN 3
Wana ul 1anaan/8ank

160,310.00 318,648.00

311,600.90
SLok Akhlr

1,200.00 2,300.00

3,000.00
ueposlL

3,030.00 3,030.00

3,030.00
164,560.00 324,198.00 519,650.90
LIA8ILI1I/1ANGGUNGAN 5LMA5A
ÞemluLana Þerdaaanaan

0.00 0.00

0.00
8ll - 8ll 8elum 8avar

0.00 0.00

0.00
Laln - Laln ÞemluLana

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
A5L1/1ANGGUNGAN 8Lk5In 164,560.00 324,198.00 519,650.90
Þembellan AseL kelenakapan Þro[ek

88,320.00 88,320.00

88,320.00
letootokoo 5osotollol / 5osotollol tetkompol 9,429.00 18,261.00

27,093.00
Nllol 8etslb

78,891.00 70,039.00 61,227.00
78,891.00 70,059.00 61,227.00
IUMLAn A5L1 243,451.00 394,257.00 580,877.90
LIA8ILI1I/1ANGGUNGAN IANGkA ÞANIANG
Þemblavaan

0.00 0.00

0.00

243,451.00 394,257.00 580,877.90
DI8IA¥AI CLLn
Modal Asal

10,000.00 10,000.00

10,000.00
Modal 1ambahan

142,330.00 142,330.00

142,330.00
unLuna / (8ual) 8erslh 2007

6,493.00

6,493.00

6,493.00
unLuna / (8ual) 8erslh 1ahun 1

84,608.00 84,608.00

84,608.00
unLuna / (8ual) 8erslh 1ahun 2

130,806.00

130,806.00
unLuna / (8ual) 8erslh 1ahun 3186,620.90
NILAI 8Lk5In 243,451.00 394,257.00 580,877.90
8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
21
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com
BUMI SAFAS ENTERPRISE
PENYATA PENDAPATAN BACI 3 TAHUN
1AnUN 1 1AnUN 2 1AnUN 3
Ium|ah Dagangan 279,700 480,000 600,000
(!ualan/ÞendapaLan)kos 8arang D|[ua|
SLok Awal 800 1,200 2,300
+ 8ellan/kos Þenaeluaran 123,300 232,000 336,000

126,300 233,200 338,300
1olak SLok Akhlr 1,200 2,300 3,000
kos 8arana ul !ual 123,100 230,700 333,300
UN1UNG kA5Ak 154,600 229,300 266,500


kos Iua|an
Þenalklanan/Þromosl 3,600 10,800 10,800
ÞenaanakuLan 3,600 3,960 4,336
kos Þengurusan


Ca[l Þenaurus 24,000 24,000 24,000
Ca[l Þeker[a 8,400 8,820 9,261
Sewa 10,800 10,800 10,800
LlekLrlk/Alr/1elefon 6,240 6,332 6,880
Þenvelenaaaraan 3,000 3,130 3,308
AlaLulls & AlaLan Þe[abaL 1,200 1,260 1,323
uafLar Þernlaaaan 120 120 120
u8kL 200 200 200
kos Þemblavaan (3 Lhn) 0 0 0
SusuLnllal

kelenakapan Þremls 8,832 8,832 8,832
Ium|ah Þerbe|an[aan 69,992 78,494 79,879


UN1UNG 8Lk5In 84,608 150,806 186,621

8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
22
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.com


KESIMPULAN

8um| 5afas Lnterpr|se akan beroperasl sebaaal pemanakln kealaLan ekonoml dl sekLor perceLakan. AnLara
clrl-clrl vana menenLukan kemampuan dan ke[avaan seseorana adalah kellmuan, kemahlran, mlnaL, sumber
kewanaan, Leknoloal, peralaLan dan slsLem penaurusan sumber manusla vana balk. Pasll darlpada
penellLlan vana maLana, maka plhak penaurusan svarlkaL berpendapaL bahawa masa baal Lerus melebarkan
savap operasl pernlaaaan adalah berLepaLan pada wakLu sekarana.

ulharapkan plhak 8alLulmal akan dapaL memberlkan peluana unLuk svarlkaL kaml bersalna dan berkembana
selaras denaan perkembanaan ekonoml semasa. lnl sekallaus dapaL menclpLa era baru baal men[avakan
wawasan pernlaaaan bumlpuLera vana aareslf, dlnamlk dan berkeupavaan serLa berdava ma[u.
8uMl SAlAS Ln1L8Þ8lSL 1719901-x
23
UNTUK PANDUAN YANG TERKINI SILA KE http://ianacash.comLAMPIRAN