Anda di halaman 1dari 27

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sejarah Tingkatan 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL


16800 PASIR PUTEH, KELANTAN.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


SEJARAH
TINGKATAN 4
2010
Panitia Sejarah
Jabatan Sains Sosial
SMK. Kamil
Pasir Puteh Kelantan

1
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Penggal Pertama
Hari Persekolahan
Minggu 1 Minggu Orientasi Pelajar Tingkatan 4
Minggu 2 Pendedahan Sukatan Pelajaran
7 TAMADUN AWAL MANUSIA Memahami pembentukan tamadun
7.1 Tamadun Awal Dunia awal manusia Kepemimpinan
Membina garis berwibawa
(a) Proses Pembentukan Tamadun ( Aras 1 masa:  Bersikap
Tamadun awal dunia
Sumeria,Mesir,Indus dan Hwang  Menerangkan konsep tamadun kepemimpina
Ho)  Menyatakan ciri-ciri tamadun n cemerlang
Kajian gambar:
 Menyatakan sumbangan tamadun Piramid, Tembok
Minggu 3 i. Konsep dan pengertian Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Besar China Masyarakat
17 -20 Jan  Peradaban Ho beroganisasi
 Madana Melabel peta:  Bersatu
 Civilization Aras 2 Lokasi tamadun awal dalam
 Membandingkan sumbangan pada peta organisasi
Minggu 4 ii. Ciri – ciri Tamadun tamadun manusia di Sumeria, Mesir, ( Mesir, Sumeria,
25 – 28 Jan  Petempatan kekal Indus dan Hwang Ho Indus,dan Hwang Berinovatif
 Kehidupan berorganisasi Ho) dalam
 Mengaklasifikasi sumbangan setiap
 Sistem Pemerintahan Melabel peta : perancangan
tamadun Lokasi tamadun
 Pengkhususan pekerjaan  Bersikap
 Agama dan Kepercayaan Yunani, Rom, India
Aras 3 dan China kreatif dan
 Bahasa dan Tulisan  Merasionalkan pemilihan sungai inovatif
sebagai lokasi pembentukan
tamadun awal

2
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
iii. Proses Pembentukan
Minggu 5 Tamadun
31 Jan  Tamadun Mesopotami
–  Tamadun Mesir
04 Feb  Tamadun Indus
2010  Tamadun Hwang Ho

7.2 Peningkatan Tamadun Kemakmuran


(Yunani, Rom, India dan China) dan
Menganalisis peningkatan tamadun kegemilangan
(a) Latar Belakang dan sumbangannya Pengurusan negara
grafik:  Bersama
Minggu 6 (b) Aspek Peningkatan Tamadun Aras 1 Membandingkan membina
7 – 11 i. Politik  Menyatakan aspek peningkatan sumbangan setiap kegemilangan
Februari  Pentadbiran tamadun di India, China, Rom dan tamdun awal negara
Perundangan Yunani
Peluasan Kuasa  Menyenaraikan sumbangan tamadun Sumbangan Keharmonian
i. Ekonomi India, China, Rom dan Yunani peningkatan dan
 Pertanian tamadun India, kesejahteraan
 Perdagangan Aras 2 China, Rom dan  Patuh kepada
Perusahaan  Membandingkan system pentadbiran Yunani peraturan dan
Kewangan tamadun Rom dan Yunani undang-
ii. Sosial  Mengklasifikasi sumbangan setiap undang
 Pendidikan tamadun
 Falsafah Aras 3 Kejituan idea
 Sains dan Teknologi  Membandingkan sistem demokrasi membentuk
 Seni Bina Yunani dengan sistem demokrasi negara
 Bahasa Malaysia hari ini  Boleh
 Kesusasteraan  Menjelaskan kepimpinan menjana idea
 Sistem Sosial berwibawa
3
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Minggu 7
Cuti Tahun Baru Cina
14 – 18 Februari 2010
PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 1 (PKBS 1)
01 – 11 Mac 2010
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
12 – 20 MAC 2010
(c) Sumbangan Tamadun Memahami kemunculan Melabel peta:
(d) Kemunculan Agama dan Ajaran perkembangan agama dan ajaran Kemunculan agama Kepatuhan
Utama Dunia utama dunia dan ajaran utama kepada Tuhan
i. Agama dunia  Taat kepada
Minggu 11  Hindu Aras 1 Tuhan
21- 25  Buddha  Menyatakan pengertian agama dan Kajian teks:
Mac  Kristian ajaran Sejarah kemunculan
 Islam  Menyenaraikan agama dan ajaran agama dan ajaran
ii. Ajaran utama dunia utama dunia
 Conficianisme  Menyatakan prinsip-prinsip utama
 Taoisme setiap agama dan ajaran dunia Pengurusan grafik:
Mengklasifikasi
Aras 2 agama dan ajaran
 Menghuraikan prinsip-prinsip utama dunia
setiap agama dan ajaran dunia
Melabel peta:
Aras 3
Lokasi kemunculan
 Merumuskan kepentingan agama
agama dan ajaran
dalam kehidupan
utama dunia

4
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

7.3 Tamadun Awal Asia perkembangan kerajaan awal di Asia


Tenggara Tenggara Perbincangan: Berbangga
Minggu 12 Ciri-ciri kerajaan dengan aset
(a) Bentuk Kerajaan Awal Aras 1 agraria negara
28 Mac i. Kerajaan Agraria  Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan  Memanfaatka
-  Pertanian Sara Diri awal di Asia Tenggara Pengurusan grafik: n kurniaan
01 April  Pengumpulan Hasil Hutan  Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan Membandingkan Tuhan
 Perdagangan agraria Kerajaan agraria dan
 Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim
Kepimpinan
maritim berwibawa
ii. Kerajaan Maritim Melabel peta:
membentuk
 Perdagangan Aras 2 Pusat pentadbiran
kedaulatan
 Pengumpulan Hasil Laut  Membandingkan kerajaan agraria kerajaan maritim dan
negara
 Ahli Pelayaran dengan kerajaan maritim agraria
 Peranan pelabuhan Awal  Membincangkan aspek saling  Bersikap
 Peranan Brahmi/Pendeta bergantung antara kerajaan agraria Perbincangan kepemimpinan
dan kerajaan maritim kumpulan: cemerlang
Contoh kerajaan
Aras 3 maritim dan kerajaan
 Menghubungkait kedudukan geografi agraria
kerajaan Angkor dan Srivijaya
dengan kegiatan ekonomi
 Menjelaskan kepentingan
mempertahankan kedaulatan negara

5
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami pengarun agama Hindu


(b) Pengaruh Agama Hindu dan dan Buddha dalam kerajaan awal di Kajian gambar: Keunggulan
Buddha dalam Kerajaan Awal Asia Tenggara Monumen warisan bangsa
Minggu 13 i. Cara – cara Kedatangan Angkor Wat, Candi
05 – 08 Pengaruh Hindu dan Borobudur  Menghargai
Apr Buddha Aras 1 dan
 Penaklukan  Menyatakan cara kedatangan Kajian buku teks: memelihara
 Perdagangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Pengaruh agama Hindu warisan
 Keagamaam Tenggara dan Buddha dalam sistem bangsa
 Pengambilan terus oleh  Menyatakan pengaruh Hindu- pentadbiran
Pemerintah Buddha dalam kerajaan awal di
Asia Tenggara
ii. Pengaruh Hindu dalam
Minggu 14 Sistem Pemerinthan Aras 2
11 – 15  Institusi Beraja  Menghuraikan pengaruh Hindu-
April iii. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam pemerintahan dan
Buddha dalam Kesenian pentadbiran
dan Kesusasteraan  Menjelaskan dengan contoh
 Seni Bina pengaruh Hindu-Buddha dalam
☞ Candi kesusasteraan dan kesenian
☞ Patung/arca
 Sastera Aras 3
☞ Bahasa  Mewajarkan monumen perlu
☞ Tulisan dikekalkan sebagai khazanah
negara

6
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

8. TAMADUN ISLAM DAN Memahami masyarakat Arab


PERKEMBANGANNYA Jahiliyah
Perbincangan: Bersemangat
8.1 Kemunculan Tamadun Islam Aras 1 Ciri –ciri masyarakat kekitaan
Minggu 15 dan Perkembangannya di Makkah  Menerangkan maksud Jahiliyah Jahiliyah  Semangat
18 – 22  Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat bermasyaraka
April (a) Zaman Jahiliyah Arab Jahiliyah t
i. Masyarakat Arab Jahiliah
ii. Ciri – ciri Masyarakat Aras 2
Jahiliah  Menghuraikan ciri-ciri masyarakat
Arab Jahiliyah

Aras 3
 Merasionalkan masyarakat Arab
Jahiliyah berpegang teguh kepada
sistem kabilah

Memahami perkembangan Islam di


Makkah
(b) Kelahiran Nabi Muhammad Aras 1
s.a.w  Mengisahkan riwayat hidup Nabi Bercerita:
i. Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w sehingga dilantik Kelahiran nabi Kepimpinan
Muhammad s.a.w Sebelum menjadi Rasul Muhammad s.a.w dan agung untuk
menjadi Rasul  Menyatakan keperibadian Nabi sifat keperibadian kesejahteraan
ii. Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w sebelum dilantik beliau ummah
Muhammad s.a.w sebagai rasul  Mencontohi
iii. Kerasulan Nabi  Menyatakan cara penyebaran Islam di pemimpin
Muhammad s.a.w Makka agung

7
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

(c) Penyebaran Islam di Makkah Aras2


i. Peringkat Penyebaran  Menjelaskan keperibadian Nabi
Islam Muhammad s.a.w
ii. Cara Penyebaran Islam  Menghuraikan penyebaran Islam di
Minggu 16 Makkah
25 – 29
Apr Aras 3
 Membuktikan kepentingan
pendidikan dalam Islam berdasarkan
surah Al-Alaq

(d) Reaksi Masyarakat Arab Memahami perkembangan Islam di


Terhadap Islam Makkah Perbincangan: Kecekalan
i. Penerimaan Terhadap Aras 1 Reaksi masyarakat menegakkan
Islam Mengisahkan riwayat hidup Nabi Arab terhadap kebenaran
ii. Penentangan Terhadap Muhammad s.a.w sehingga dilantik penyebaran Islam di  Berpegang
Islam menjadi Makkah teguh kepada
Rasul nilai sejagat
 Menyatakan keperibadian Nabi
Muhammad s.a.w sebelum dilantik
sebagai rasul
 Menyatakan cara penyebaran Islam di
Makkah
Aras2
 Menjelaskan keperibadian Nabi
Muhammad s.a.w
 Menghuraikan penyebaran Islam di
Makkah

8
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Aras 3
 Membuktikan kepentingan
pendidikan dalam Islam berdasarkan
surah Al-Alaq

8.2 Kerajaan Islam di Madinah Memahami peristiwa Hijrah Nabi


Muhammad s.a.w ke Madinah dan Peta minda: Penyatuan
Minggu 17 (a) Perjanjian Aqabah Pertama kesannya ummah
02 – 06 dan Perjanjian Aqabah Kedua Sebab penghijrahan mengukuhkan
Mei i. Kepentingan Aras 1 Nabi Muhammad kemakmuran
(b) Hijrah  Menyatakan kepentingan Perjanjian s.a.w ke Madinah negara
i. Konsep Hijrah Aqabah Pertama dan Perjanjian  Hidup bersatu
ii. Sebab dan Tujuan Hijrah Aqabah Kedua Kajian Peta padu
iii. Kepentingan Hijrah  Menerangkan maksud Hijrah dalam Semenanjung Tanah
Islam Arab: Toleransi kaum
 Menyenaraikan sebab-sebab Nabi Hijrah Nabi
melahirkan
Muhammad s.a.w berhijrah ke Muhammad s.a.w
masyarakat
Madinah cemerlang
 Menyatakan kepentingan peristiwa Pengurusan grafik:
 Saling
Hijrah dalam sejarah Islam Mengklasifikasi
menghormati
kepentingan peristiwa
Aras 2 Hijrah dalam sejarah
Islam
 Menghuraikan kepentingan Perjanjian
Aqabah Pertama dan Kedua
 Menjelaskan sebab-sebab Nabi
Muhammad s.a.w berhijrah ke
Madinah
 Menghuraikan kepentingan peristiwa
Hijrah dalam sejarah Islam

9
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Aras 3
 Membuat justifikasi pendapat
orientalis yang mentakrifkan hijrah
sebagai melarikan diri
 Merasionalkan konsep hijrah dalam
kehidupan masa kini

Minggu 18 (c) Piagam Madinah Memahami kepentingan Piagam


09 – 13 i. Kandungan Piagam Madinah Kajian teks: Keluhuran
Mei Madinah Aras 1 Kandungan Piagam perlembagaan
ii. Kepentingan Piagam  Menyatakan prinsip-prinsip umum Madinah negara kita
Madinah kandungan Piagam Madinah  Mendaulatkan
 Menyatakan kepentingan Piagam Pengurusan grafik: perlembagaan
(d) Penyebaran Islam Madinah Perbandingan negara kita
i. Mempertahankan Hak  Menerangkan usaha penyebaran Islam masyarakat Arab
Minggu 19 dan Maruah di Madinah sebelum dan selepas
16 - 20 kedatangan Islam
Mei Aras 2
 Menghuraikan prinsip-prinsip umum
kandungan Piagam Madinah
 Menjelaskan kepentingan Piagam
Madinah
 Menghuraikan penyebaran Islam oleh
Nabi Muhammad s.a.w
PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 2 ( PKBS 2)
22 MEI – 03 JUN 2010
CUTI PERTENGGAHAN TAHUN
04 Jun – 19 Jun 2010
Penggal kedua Persekolahan

10
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

AKTIVITI UNSUR
PENGGAL/
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME
MINGGU
Aras 3
(e) Perjanjian Hudaibiyah  Merasionalkan Piagam Madinah
Minggu 22 i. Kepentingan Perjanjian dalam konteks menjamin
21 – 24 Hudaibiyah perpaduan kaum
Jun ii. Pembukaan Semula  Merasionalkan penyebaran Islam Peta minda: Berusaha dan
Kota Makkah bukan melalui mata pedang Kepentingan produktif
iii. Kepentingan  Membandingkan keadaan perjanjian Hudaibiyah  Tabah
Pembukaan Semula masyarakat Arab sebelum dan menghadapi
Kota Makkah selepas kedatangan Islam cabaran

Memahami kepentingan
Perjanjian Hudaibiyah dan
pembukaan semula kota Makkah
Aras 1
 Menyatakan kepentingan
Perjanjian Hudaibiyah
 Menyatakan proses pembukaan
semula kota Makkah
Aras 2
 Menghubungkaitkan Perjanjian
Hudaibiyah dengan pembukaan
semula kota Makkah
Aras 3
 Menjana idea kepentingan
pembukaan semula kota Makkah
kepada perkembangan Islam

11
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN UNSUR


MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

8.3 Pembentukan Kerajaan Islam


dan Sumbangan Memahami sistem pemerintahan Perbincangan: Kepimpinan
MInggu 23 khalifah al-Rasyidin Syarat kelayakan berwibawa
(a) Kerajaa Khulafah al- khalifah menjamin
27 Jun Rasyidin Aras 1 kedaulatan negara
- i. Konsep Khalifah  Menyatakan maksud khalifah Sumbangsaran:  Bersikap
ii. Syarat dan Cara  Menyatakan syarat kelayakan Cara pemilihan dan kepemimpinan
01 Julai
Pemilihan Khalifah menjadi khalifah perlantikan khalifah cemerlang
iii. Tugas Khalifah  Menyatakan cara pemilihan dan
iv. Sumbangan Khulafah al- perlantikan khalifah Membina carta Kecemerlangan
Rasyidin  Menyatakan tugas khalifah aliran : tamadun Islam
 Khalifah Abu Bakar al-  Menyenaraikan sumbangan setiap menyinari dunia
Khalifah-khalifah
Siddiq khalifah Al-Rasyidin  Memanfaatkan
al-Rasyidin mengikut
 Khalifah Umar al-Khattab kecemerlangan
kronologi
 Khalifah Uthman bin Aras 2 tamadun Islam
Affan  Menjelaskan cara pemilihan dan
 Khalifah Ali bin Abu Talib pelantikan khalifah al-Rasyidin
 Menghuraikan sumbangan
khalifah-khalifah al-Rasyidin

Aras 3
 Mewajarkan kepentingan
musyawarah, syura, baiah ke
arah pemantapan pemerintahan
masa kini

12
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Memahami latar belakang
(b) Kerajaan Umaiyah pembentukan kerajaan Bani
i. Pembentukan Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki
ii. Sumbangan Uthmaniyah serta sumbangannya.
iii. Kejatuhan Kajian peta: Kebijaksanaan
Aras 1 Empayar Islam menyusun strategi
(c) Kerajaaan Abbasiyah  Menyatakan latar belakang Kerajaan Turki untuk kestabilan
i. Pembentukan pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Uthmaniyah negara
ii. Sumbangan Bani Abbasiyah dan Turki  Membuat
iii. Kejatuhan Uthmaniyah Pengurusan grafik: perancangan
 Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Sumbangan kerajaan- yang bijak
(d) Kerajaan Turki Uthmaniyah Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki kerajaan Islam  Berupaya
i. Pembentukan Uthmaniyah menerapkan
ii. Sumbangan  Menyatakan faktor yang Membina garis pembaharuan
iii. Faktor Penyebaran Islam membolehkan kerajaan Turki masa: Perkembangan
ke Eropah Uthmaniyah menyebarkan Islam ke kerajaan Islam Keunggulan ilmu
Eropah membina
Melakar peta: kegemilangan
Aras 2 Kawasan kerajaan negara
 Mengklasifikasi sumbangan kerajaan Bani Umaiyah,  Membudayakan
Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Abbasiyah dan Turki ilmu
Turki Uthmaniyah dari segi politik, Uthmaniyah
ekonomi dan sosial
 Menghuraikan faktor yang
membolehkan kerajaanTurki
Uthmaniyah menyebarkan Islam ke
Eropah

13
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

CADANGAN UNSUR
PENGGAL/
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PATRIOTISME
MINGGU
Aras 3
 Menghubungkait kegemilangan
kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani
Umaiyah, Bani Abassiyah dan Turki
Uthmaniyah menjadi perintis kepada
kemajuan ilmu pengetahuan

Minggu 26 (e) Pertembungan Tamadun Memahami pertembungan antara


18 – 22 Islam dengan Tamadun tamadun Islam dengan tamadun lain di Kajian peta dan Integrasi budaya
Julai Lain di Dunia dunia kajian teks: memperkayakan
i. Cara Pertembungan Pertembungan warisan negara
ii. Kesan Pertembungan Aras 1 tamadun Islam dengan Membudayakan
 Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain di dunia ilmu
tamadun lain yang bertembung dengan
tamadun Islam
 Menyatakan cara pertembungan
tamadun Islam dengan tamadun lain di
dunia
 Menyatakan kesan pertembungan
tamadun Islam dengan tamadun lain di
dunia

Aras 2
 Menghuraikan cara pertembungan
tamadun Islam dengan tamadun lain di
dunia
 Menghuraikan kesan pertembungan
tamadun Islam dengan tamadun lain di
dunia

14
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

CADANGAN UNSUR
PENGGAL/
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PATRIOTISME
MINGGU
Aras 3
 Menganalisis dengan contoh tamadun
Islam dan tamadun lain di dunia saling
mempengaruhi

Memahami kedatangan Islam ke Asia


Minggu 26 8.4 Islam di Asia Tenggara Tenggara Kajian peta: Kepercayaan
18 – 22 (a) Kedatangan Islam ke Asia Teori kedatangan kepada tuhan
Julai Tenggara Aras 1 Islam di Asia  Taat kepada
i. Teori dan Bukti  Menyatakan teori dan bukti kedatangan Tenggara tuhan
 Kedatangan Islam dari Islam ke Asia Tenggara
Arab Pengurusan Kesediaan
 Kedatangan Islam dari Aras 2 grafik: menerima
China  Menghuraikan teori dan bukti perubahan
Teori kedatangan
 Kedatangan Islam dari kedatangan Islam ke Asia Tenggara  Bijaksana dan
Islam
India berhemah
Aras 3 Mengklasifikasi dalam tindakan
 Membahaskan bukti-bukti yang bukti-bukti
menyokong teori kedatangan Islam di kedatangan Islam di
Asia Tenggara Asia Tenggara
(b) Penyebaran Islam di Asia Memahami proses penyebaran Islam di
Tenggara Asia Tenggara
i. Cara penyebaran dan
Minggu 27 penerimaan Aras 1
25 – 29  Perdagangan  Menyenaraikan cara penyebaran Islam
Julai  Perkahwinan di Asia Tenggara
 Pengislaman raja dan
golongan bangsawan
PENGGAL/ TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN UNSUR
15
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

 kerajaan Islam Aras 2 Membina peta Kesediaan


 Peranan Mubaligh  Menghuraikan cara penyebaran dan minda: menerima
 Keistimewaan Islam penerimaan Islam di Asia Tenggara Cara penyebaran perubahan
Islam
Aras 3 Bijaksana dan
 Merasionalkan keistimewaan Islam Sumbang saran : berhemah dalam
yang menarik minat masyarakat Asia tindakan
Kesan-kesan
Tenggara untuk memeluk Islam penyebaran Islam
ke Asia Tenggara
Memahami pengaruh Islam di Asia
(c) Pengaruh Islam di Asia Tenggara
Minggu 28 Tenggara Aras 1 Perbincangan
01 - 05 i. Pemerintahan dan  Menyatakan pengaruh Islam dalam kumpulan:
Ogos pentadbiran masyarakat di Asia Tenggara Sinar dan
ii. Sistem pendidikan  Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Islam Kesan pengaruh kemasyhuran
iii. Bahasa dan di Asia Tenggara Islam di Asia tamadun Islam di
kesusasteraan Tenggara negara kita
iv. Cara Hidup Aras 2  Tabah
v. Kesenian  Mengklasifikasikan pengaruh Islam Pengurusan menghadapi
vi. Ekonomi dalam masyarakat di Asia Tenggara grafik: cabaran untuk
 Menghuraikan pengaruh Islam dalam Mengklasifikasikan mencapai
bidang pentadbiran dan pemerintahan pengaruh Islam kejayaan
kerajaan Asia Tenggara dalam masyarakat
di Asia Tenggara
Aras 3
Kajian brosur:
 Mengkaji sumbangan kerajaan-kerajaan
Pengaruh Islam
Islam dalam perkembangan Islam di
dalam sistem
Asia Tenggara
kewangan

16
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
8.5 Pembaharuan dan Pengaruh Memahami perubahan dan pengaruh
Islam di Malaysia sebelum Islam di Malaysia dalam bidang Pengurusan grafik:
kedatangan Barat pentadbiran dan pemerintahan Prinsip-prinsip adat
Perpatih dan adat Bertanggungjawab
(a) Kesan kedatangan Islam Aras 1 Temenggung menjamin
terhadap Politik  Menyatakan pengaruh Islam dalam keharmonian
Minggu 29 i. Pentadbiran sistem pemerintahan dan Perbincangan  Menghormati
08 – 12  Institusi kesultanan pentadbiran kumpulan: pemimpin
Ogos ii. Perundangan  Menyatakan pengaruh Islam dalam Pembaharuan dan negara
 Undang-undang tidak aspek perundangan pengaruh Islam di
bertulis Malaysia  Mematuhi
 Undang – undang Aras 2 peraturan dan
bertulis  Menghuraikan pengaruh Islam undang-undang
dalam sistem pemerintahan dan
pentadbiran
 Menjelaskan dengan contoh
pengaruh Islam dalam Undang-
undang tidak bertulis dan Undang-
undang bertulis
Aras 3
 Membuat justifikasi ketaatan kepada
pemerintah menurut pandangan
Islam

PENGGAL/ TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN UNSUR


17
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 30 (b) Sosiobudaya Menganalisis pengaruh Islam dalam


15 – 19 i. Pendidikan aspek sosiobudaya dan ekonomi
Ogos  Pendidikan tidak formal
 Pendidikan formal Aras 1
 Menyatakan pengaruh Islam dalam Lawatan:
ii. Bahasa dan Kesusasteraan aspek sosiobudaya dan ekonomi Sistem pendidikan
Muzium Kesenian
 Tulisan agama warisan
Islam
 Kosa kata Aras 2 bangsa kita
Sekolah pondok
 Sastera Lisan  Mengklasifikasikan pengaruh  Menghargai
 Sastera Bertulis Islam dalam aspek sosiobudaya sistem
dan ekonomi Pengurusan pendidikan
iii. Kesenian  Menghuraikan pengaruh Islam negara
grafik:
 Seni Bina dalam aspek sosiobudaya dan  Memanfaatkan
Pengaruh Islam
 Seni Tulisan ekonomi penggunaan
dalam aspek
 Pertukangan tulisan jawi
sosiobudaya dan
Seni muzik Aras 3 ekonomi
iv. Gaya Hidup  Menjelaskan dengan contoh
 Adat Istiadat penerusan sistem pendidikan Kemapanan
 Nilai Hidup agama Islam sehingga masa kini sistem ekonomi
Pengurusan
 Mewajarkan kepentingan tulisan grafik: negara
(c) Kesan Kedatangan Islam jawi dalam memartabatkan  Bekerjasama
Prinsip-prinsip adat
terhadap Ekonomi identiti negara memakmurkan
Perpatih dan adat
i. Perdagangan negara
Temenggung
ii. Penggunaan Mata wang
iii. Percukaian
Kajian risalah:
Sistem kewangan
Islam

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
18
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

Memahami latar belakang sejarah


9 PERKEMBANGAN DI Eropah sehingga abad 16
EROPAH DAN KESANNYA Membina carta:
Minggu 31 TERHADAP EKONOMI Aras 1 Struktur Keyakinan diri
NEGARA  Menyatakan keadaan masyarakat masyarakat feudal membuat
22 – 26 Eropah pada Zaman Gelap pembaharuan
Ogos 9.1 Perkembangan di Eropah  Menyatakan perubahan-perubahan Pengurusan  Sedia
(a) Perubahan Masyarakat dan yang berlaku dalam grafik: Ciri-ciri menerima
Budaya Eropah masyarakat Eropah selepas zaman masyarakat Eropah perubahan
i. Zaman Gelap dan Ciri – gelap Zaman Feudal yang
cirinya  Menyatakan maksud Renaissance membawa
ii. Zaman Renaissance dan Reformation Kajian teks: kebaikan
iii. Zaman Reformation  Menyatakan kesan-kesan Kesan Renaissance
Renaissance dan Reformation dan Reformation Semangat inkuiri
Aras 2 untuk
 Menghuraikan perubahan- kecemerlangan
perubahan yang berlaku selepas Pengurusan diri
zaman gelap di Eropah grafik:  Peka dengan
 Menjelaskan kesan-kesan Membandingkan wawasan
Renaissance dan Reformation sistem Feudal di negara
Aras 3 Eropah dengan cara
hidup masyarakat
 Menghubungkait unsur-unsur
Melayu tradisional
Renaissance dengan
perkembangan ilmu masa kini
 Membandingkan sistem Feudal
di Eropah dengan cara hidup
masyarakat Melayu tradisional
 Merumus sikap sanggup
menerima perubahab ke arah
kemajuan

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
19
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

(b) Penjelajahan dan Penerokaan Memahami perkembangan


Minggu 32 i. Penemuan Jalan Laut dan penjelajahan dan penerokaan Melakar peta:
29 -02 Dunia Baru Kegigihan dan
Arah laluan
September  Sebab - sebab penjelajahan Aras 1 keberanian
penjelajahan
 Kesan – kesan Penjelajahan  Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat bangsa
Terhadap Masyarakat yang terlibat dalam penjelajahan  Menyokong
Peta minda:
setempat  Menyatakan sebab-sebab dan
Sebab penjelajahan
penjelajahan kuasa-kuasa Barat kuasa-kuasa Barat melibatkan
 Menyatakan kesan-kesan diri dalam
penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke Pengurusan usaha
atas masyarakat setempat grafik: mendaulatkan
Mengklasifikasi negara
Aras 2 kesan-kesan
 Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa
penjelajahan kuasa-kuasa Barat Barat ke atas
 Mengklasifikasi kesan-kesan masyarakat
penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke setempat dari segi
atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi
politik, ekonomi dan sosial dan sosial

Aras 3
Menghubungkait semangat kental
penjelajahan dan penerokaan kuasa
barat dengan slogan ‘Malaysia Boleh’
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
03 – 11 SEPTEMBER 2010

20
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
(c) Revolusi Pertanian dan Revolusi Memahami perkembangan
Perindustrian Revolusi Pertanian dan Revolusi
i. Perkembangan Bidang Perindustrian dan Kesannya ke
Minggu 33 Pertanian atas Asia Tenggara
12 – 16  Pemilikan Tanah Persendirian
September  Kaedah dan Ciptaan Baru dalam Aras 1 Perbincangan
Pertanian - Menyenaraikan faktor yang kumpulan: Kreatif dan inovatif
 Pertanian Komersial mencetuskan Revolusi Pertanian dan Kesan Revolusi untuk
Revolusi Perindustrian Pertanian dan pembangunan
ii. Perkembangan Bidang - Menyatakan kesan-kesan Revolusi Revolusi negara
Perindustrian Pertanian dan Revolusi Perindustrian ke atas  Sentiasa
 Peralihan daripada Industri Desa Perindustrian Asia Tenggara bersikap kreatif
kepada Perkilangan dan inovatif
 Pengkhususan Pengeluaramn Aras 2 Projek:
 Penggunaan Teknologi - Menghuraikan faktor yang Menghasilkan buku Mengantarabangsa
 mencetuskan Revolusi Pertanian dan skrap- Hasil ciptaan kan produk negara
iii. Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian Revolusi Pertanian  Berusaha
perindustrian - Mengklasifikasikan Kesan dan Revolusi menghasilkan
 Pertanian sebagai punca Ekonomi Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian produk
 Peningkatan Perdagangan Perindustrian berkualiti
Antarabangsa Pengurusan grafik  Sentiasa
 Kemajuan bidang Pengangkutan Aras 3 meningkatkan
Mengklasifikasi
 Kemunculan Golongan Buruh - Membahaskan perkembangan cipta kualiti hasil
kesan Revolusi
dan Majikan baru membawa kepada Revolusi kerja
Pertanian dan
Pertanian dan Revolusi
Revolusi
Perindustrian
Perindustrian

21
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Memahami perkembangan
(d) Imperialisme Barat di Asia imperialisme Barat di Asia
i. Faktor yang mendorong Tenggara Bersemangat
Minggu 34 kedatangan Kuasa – kuasa Aras 1 patriotik
19 -23 Barat ke Asia  Menyatakan maksud Melabel peta Asia:  Bersedia
September ii. Kesan-kesan Imperialisme imperialisme Kawasan jajahan mempertahanka
Barat Terhadap Asia  Menyatakan faktor-faktor imperialis Barat n kedaulatan
Tenggara imperialisme Barat ke Asia negara
Tenggara Sketsa:  Memperkasakan
 Menyenaraikan kesan-kesan Faktor kedatangan jati diri
imperialisme Barat ke Asia imperilalis
Tenggara
Aras 2 Pengurusan
 Menjelaskan dengan contoh grafik:
faktor imperialisme Barat ke Asia Mengklasifikasikan
 Mengklasifikasikan kesan-kesan kesan-kesan
imperialisme Barat ke atas Asia imperialisme ke
Aras 3 Asia
 Merasionalkan keistimewaan
Asia yang menjadi tarikan
imperialis Barat
 Menjustifikasi pendapat Barat
yang menyatakan bahawa
imperialisme sebagai “ beban
orang putih” dan tugas
menyebarkan tamadun’
 Merasionalkan kejayaan Thailand
mengekalkan kemerdekaannya

22
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
9.2 Dasar British dan Kesannya Memahami kegiatan ekonomi
Minggu 35 Terhadap Ekonomi Negara tradisional dan ekonomi dagangan
26 – 30 Pengurusan Khazanah negara
September (a) Ekonomi Tradisional Aras 1 grafik: kebanggaan
i. Pengertian  Menyatakan maksud ekonomi Membandingkan bersama
ii. Ciri – ciri tradisional dan ekonomi dagangan ekonomi  Memanfaatkan
 Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional kekayaan
(b) Ekonomi Dagangan tradisional dan ekonomi dagangan dengan ekonomi negara
i. Sistem Pertanian Kormesial  Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan
Minggu 36  Perusahaan getah dagangan Keberanian
ii. Industri Perlombongan  Menyatakan dasar British terhadap Membina peta mengambil risiko
03 - 07 iii. Penggunaan tenaga Buruh perusahaan getah dan industri minda:  Berupaya
Okt Dari Luar perlombongan Perkembangan menangani
 Kemasukan Buruh dari China  Menyatakan peranan institutsi pertanian dan risiko
 Kemasukan Buruh dari India kewangan dan insuran dalam perlombongan  Berdaya saing
iv. Institusi Kewangan dan kegiatan ekonomi moden
Insurans  Menyatakan cara kemasukan Lawatan:
imigran Cina dan India Ke ladang getah
Aras 2 dan lombong
 Menjelaskan ciri-ciri ekonomi
tradisional dan ekonomi dagangan
 Membandingkan ciri-ciri ekonomi
tradisional dengan ekonomi
dagangan
 Menerangkan dasar British
terhadap perusahaan getah
 Menerangkan dasar British
terhadap industri perlombongan
 Menjelaskan cara kemasukan
imigran Cina dan India

23
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
 Menghuraikan peranan institusi
kewangan dan insuran dalam Membina carta
perkembangan ekonomi moden aliran:
Cara kemasukan
Aras 3 imigran Cina dan
 Mentafsir sebab British India
memperkenalkan ekonomi
dagangan Kajian teks:
 Menjelaskan keistimewaan negara Institusi kewangan
kita yang menarik kedatangan dan insuran serta
imigran Cina dan India peranannya

Minggu 37 (c) Dasar British Terhadap Pertanian Memahami dasar British terhadap
10 - 14 i. Undang – undang undang-undang berhubung tanah
Okt berhubung Tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu,
ii. Dasar terhadap Pekebun Sarawak dan Sabah
kecil Perbincangan:
Aras 1 - Undang-undang Memelihara jati
 Menyenaraikan undang-undang British berhubung diri bangsa
berhubung tanah yang tanah  Berwaspada
diperkenalkan oleh British di -Dasar British dalam
Tanah Melayu, Sarawak dan terhadap pekebun menerima
Sabah kecil perubahan
 Menyatakan sebab-sebab British
memperkenalkan Undang-undang Peta minda:
berhubung dengan tanah Undang-undang
 Menyatakan dasar British terhadap berhubung tanah
pekebun kecil
 Menyatakan kesan-kesan dasar
British terhadap pekebun kecil

24
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Aras 2
 Menerangkan kandungan undang-
undang berhubung tanah yang
diperkenalkan oleh British di
Tanah Melayu, Sarawak dan
Sabah
 Menjelaskan sebab British
memperkenalkan undang-undang
berhubung tanah
Menghuraikan kesan-kesan dasar
British terhadap pekebun kecil

Aras 3
 Menjustifikasi keberkesanan
undang-undang berhubung tanah
yang diperkenalkan oleh British
 Menganalisis sebab penduduk
pribumi kekal dalam ekonomi
tradisional
 Mentafsir tindakan British
memperkenalkan Akta Tanah
Simpanan Melayu

PENGGAL/ TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN UNSUR


25
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME


Menganalisis kesan-kesan dasar
d. Kesan-kesan dasar ekonomi ekonomi British Perbincangan:
Minggu 38 Aras 1 - Konsep Perubahan
17 – 21 i. Pembandaran  Menyenaraikan kesan dasar British masyarakat membawa
Oktober terhadap ekonomi negara berbilang kaum kemajuan
ii. Pembentukan masyarakat  Menyenaraikan ciri masyarakat - Faktor  Sedia
berbilang kaum berbilang kaum terbentuknya berubah ke
 Menyatakan perkembangan masyarakat arah
iii. Sistem pendidikan vernakular perkhidmatan kesihatan berbilang kaum kemajuan
 Menyenaraikan faktor kemunculan
Minggu 39 iv. Sektor bandar baru dan kesannya Lawatan: Pendidikan teras
24 – 28 Perkilangan  Menyatakan perkembangan sektor Ke bandar-bandar perpaduan
Oktober perkilangan lama seperti Jugra,  Bersatu
 Menyatakan perkembangan sistem Lukut, Bruas, berharmoni
v. Sistem pengangkutan dan pendidikan vernakular Tumpat, Kuala
perhubungan Berang dan
 Menyatakan perkembangan sistem
vi. Perkhidmatan kesihatan Elopura
System pengangkutan

Aras 2
 Membincangkan faktor kemunculan
bandar baru dan kesannya
 Menghuraikan perkembangan sektor
perkilangan
 Menghuraikan faktor perkembangan
pengangkutan dan perhubungan

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
26
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 4

 Menghuraikan perkembangan
sistem pendidikan
 Menjelaskan faktor kemunculan Melakar peta:
masyarakat berbilang kaum - Rangkaian sistem
 Menjelaskan perkembangan pengangkutan
perkhidmatan kesihatan
Melabel peta:
Aras 3 - Kedudukan bandar-
 Merasionalkan kewujudan bandar baru
masyarakat berbilang kaum tidak
menghalang usaha-usaha ke arah - Sistem
perpaduan kaum pengangkutan-
 Menilai kesan dasar ekonomi Jalan raya dan
British terhadap bandar lama jalan keretapi

Minggu 40 -42

Peperiksaan Akhir Tahun 2010


31 Oktober – 16 November 2010

CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN SESI 2010


19 November – 1 Januari 2011

SELAMAT BERCUTI

27