Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

Mingg
u

Tajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Cadangan
Aktiviti PdP

MBM/iTHIN
K/KBAT
BAND

1.
Keduduk
an

Keduduka
n
Garisan
Tarikh
Antaraba
ngsa
(GTA)
Garisan
Meridian
Pangkal
(GMP)

Memahami kedudukan
sesuatu tempat
berdasarkan latitud dan
longitud serta mengenai
zon waktu.
Aras 1
Mengenal latitud dan
longitud
Menyatakan kedudukan
sesuatu tempat
berasaskan
Longitud.
Mengenal zon waktu di
atas peta dunia.
Mentakrifkan waktu
tempatan dan waktu
piawai.
Aras 2

Menunjuk
cara :
Menentukan
kedudukan
latitud dan
longitud
berdasarkan
peta.
Menentukan
kedudukan
sesuatu tempat
berdasarkan
titik
persilangan
latitud dan
longitud
Menentukan
kedudukan
latitud dan
longitud secara
berkumpulan
pada glob.

PBS
PPPM
DESKRIPTOR

MBM
Glob /
Peta
dunia /
Peta waktu
piawai
Kalkulator

BAND
1

Menyatakan
asas
kemahiran geograf
yang
berkaitan
dengan kedudukan
berdasarkan latitud
dan logitud dengan
betul

LATIHAN
Latihan
pengukuha
n

BAND
2

Menjelaskan
kemahiran geograf
yang
berkaitan
perkara
berikut
dengan betul
Kedudukan

BAND
2

Menjelaskan
asas
kemahiran geograf
yang
berkaitan
dengan kedudukan
berdasarkan latitud
dan longitud

BAND
3

Mengaplikasikan
kemahiran geograf

KBAT
Aplikasi

CATATAN

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
Menentukan kedudukan
sesuatu tempat dengan
menggunakan latitud dan
longitud.
Aras 3
Mengira waktu tempatan
berdadarka garisan
lobgitud

2. Arah

Arah

Menentukan arah
dengan menggunakan
bearing sudutan.
Aras 1
Menyatakan bearing
sudutan .

BAND
3

Menunjuk cara
mengukur
bearing
sudutan
dengan
menggunakan
jangka sudut.

Mengukur bearing sudutan.

MBM
Jangka
sudut
Peta
LATIHAN
Latihan
pengukuha
n

dengan
menentukan
kedudukan
berdasarkan latitud
dan
longitud
dengan tepat
Mengaplikasikan
kemahiran geograf
dengan
mengira
waktu
tempatan
dengan tepat

BAND
2

Menjelaskan asas
kemahiran geograf
yang berkaitan
dengan bearing
sudutan dengan
betul

BAND
3

Mengaplikasi
kemahiran geograf
dengan mengukur
bearing sudutan
dengan betul

BAND
1

Menyatakan asas
kemahiran geograf
yang berkaitan
dengan skala dan

iTHINK
Peta Alir
Langkah
mengukur
bearing
KBAT
Aplikasi
3.Skala
dan Jarak

Jarak
Skala
Lurus

Mengenal skala dan


jarak

Menunjuk
cara :

Aras 1

Mengukur jarak

MBM
Pembaris
Benang
Jaluran

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
Mengukur jarak di antara
dua tempat di atas peta
dengan menggunakan
skala lurus.
Menukar jarak di atas peta
kepada jarak sebenar
dengan menggunakan
skala lurus.
Aras 2
Menukar jarak di lapangan
kepada jarak di atas peta
dengan menggunakan
skala lurus.

lurus antara
dua tempat ( x
dan y ).
Menukar jarak
pada peta
kepada jarak
sebenar
mengikut skala
peta.
Menukar skala
sebenar (bilik
darjah) kepada
skala yang
lebih kecil
( contoh 1 cm
mewakili 1 m )
Mengadakan
aktiviti
kumpulan
untuk :
Mengukur jarak
dan melukis
pelan kawasan
sekolah.

kertas
Peta
Jangka
tolok Pita
ukur
LATIHAN
Latihan
pengukuha
n
iTHINK
Peta Pokok
Konsep
skala dari
segi jenis
maksud
dan
kegunaan
KBAT
Aplikasi

jarak yang betul


BAND
2

BAND
3

Menjelaskan asas
kemahiran geograf
yang berkaitan
dengan skala dan
jarak dengan betul
Mengaplikasikan
kemahiran geograf
dengan menukar
jarak menggunakan
skala dengan tepat

Mengukur jarak
dan melukis
pelan laluan
murid dari
rumah ke
sekolah
4. Graf

Pola
Taburan

Menyusun maklumat
dan data dalam bentuk
jadual dan melukis graf

Menunjuk cara
mendapatkan
maklumat dan

MBM
Kertas graf
Komputer

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
berganda.
Aras 1
Mengumpul dan merekod
maklumat dan data.
Menyusun maklumat dan
data dalam bentuk jadual.
Aras 2
Melukis graf bar
berganda dan graf
garisan berganda
berdasarkan jadual dengan
menggunakan label dan
petunjuk yang betul.

data seperti :
Bilangan
ahli rumah
sukan
murid
mengikut
jantina
dalam
kelas.
Menunjuk cara
membina
jadual dan
melukis graf.
Penggunaa
n computer
digalakkan.

Aras 3
Mentafsir jadual, graf bar
berganda dan graf garisan
berganda.

Menunjuk cara
mentafsir
jadual, graf bar
berganda dan
graf garisan
berganda.

Bahan
edaran
( pelbagai
contoh graf
)
Bahan
edaran
( jadual
bermaklum
at)
LATIHAN
Latihan
pengukuha
n
iTHINK
Peta buih
berganda
Persamaan
dan
perbezaan
graf bar
berganda
dengan
graf
garisan
berganda

BAND
1

Menyatakan asas
kemahiran geograf
yang berkaitan
dengan graf
dengan betul

BAND
3

Mengaplikasikan
kemahiran geograf
dengan membina
graf dengan tepat

BAND
4

Mentafsir bahan
grafk dengan tepat
berdasarkan
maklumat dan data
yang disediakan

Peta Alir
Proses bina
graf
KBAT
Menganalis
is

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
5. Rajah

Mengaplikasi maklumat
dalam bentuk rajah.
Aras 1
Mengumpul maklumat.
Melukis dan melabel rajah
berdasarkan maklumat.
Aras 2
Mentafsir rajah.

6.Peta

Pola
Saling
kaitan

Mengenal ciri-ciri fizikal


dan budaya dalam peta
bergambar ( peta
pelancongan ).

Membincangka
n teknik-teknik
melukis rajah
seperti :
Peta minda
Kitaran
Penggunaa
n komputer
digalakkan.
Menghasilkan
buku skrap
pelbagai
bentuk rajah.

Menunjuk cara
untuk
menentukan
kedudukan dan
taburan ciri-ciri

MBM
Contoh
rajah
kitaran.
Komputer
Contoh
rajah peta
minda
LATIHAN
Latihan
pengukuha
n

BAND
4

BAND
5

iTHINK
Peta Alir
KBAT
Menganalis
is
Menilai

BAND
6

MBM
Peta
pelanconga
n.
Peta

BAND
2

Mentafsir bahan
grafk dengan tepat
berdasarkan
maklumat dan data
yang disediakan
Mempersembahkan
maklumat geograf
daripada pelbagai
sumber yang
relevan/sesuai dan
dapat membuat
keputusan yang
rasional
berdasarkan
maklumat tersebut
Mengemukakan
dan
mempersembahka
n
idea/pendapat/cada
ngan yang bernas
tentang
kesejahteraan
persekitaran
dengan
menggunakan
kemahiran geograf
yang sesuai
Menjelaskan asas
kemahiran geograf
yang berkaitan
dengan simbol peta
bergambar

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
Aras 1
Mengenal pasti ciri ciri
fzikal dan budaya
berdasarkan peta
bergambar ( peta
pelancongan):
Tempat bersejarah
Tempat rekreasi
Pusat beli belah
Kemudahan
penginapan
Kemudahan
pengangkutan

Menyatakan kedudukan
dan taburan ciri ciri
geograf yang diperhatikan
dalam peta bergambar.
Aras 2
Mengelaskan simbolsimbol yang mewakili ciri
ciri fzikal dan budaya
dalam peta bergambar.

fzikal dan
budaya pada
peta
bbergambar
( peta
pelancongan ).
Mengadakan
aktiviti
kumpulan
untuk
mengenal pasti
ciri-ciri fzikal
dan budaya
pada peta
bergambar
(peta
pelancongan)
Melengkapkan
pengurusan
grafk tentang
ciri-ciri fzikal
dan budaya
pada peta
bergambar
(peta
pelancongan).

bergambar.
LATIHAN
Latihan
pengukuha
n
iTHINK
Peta pokok
Ciri budaya
dan ciri
fzikal
Peta Alir
Proses
mentafsir
peta
bergambar
KBAT
Menganalis
is

BAND
4

Mentafsirkan peta
bergambar dengan
tepat berdasarkan
maklumat dan data
yang disediakan

Aras 3
Mentafsir peta bergambar.

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
4.1
Taburan
Penduduk

Kepadata
n
Taburan

Mengenal pasti taburan


penduduk negara
Malaysia dan faktorfaktor yang
mempengaruhi
taburannya.
Aras 1
Mengenal pasti taburan
penduduk negara Malaysia:
1. padat
2. sederhana
3. jarang
Menyenaraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi taburan
penduduk negara Malaysia.
Aras 2
Menghuraikan faktor-faktor
yang
mempengaruhi taburan
penduduk Negara Malaysia

Membincangkan
taburan
penduduk
negara Malaysia
melalui peta
Menghasilkan
peta minda
tentang faktorfaktor yang
mempengaruhi
taburan
penduduk
negara Malaysia.
Mengadakan
aktiviti kumpulan
untuk
mengumpul
maklumat
taburan
penduduk
negara Malaysia
daripada
pelbagai media
seperti bahan
bercetak dan
internet.
Menghasilkan
model tentang
taburan
penduduk
negara
Malaysia

4.2

Kadar

Memahami perubahan

Simulasi tentang

MBM
Peta buku teks
m/s 67
LATIHAN
Mewarna dan
melabel peta
kosong (peta
taburan
penduduk
Negara Malaysia)
Latihan buku
teks m/s 78 -79
(pelajar
menjawab
sekurangkurangnya 7
soalan objektif)
iTHINK
Peta titi
Jenis taburan
penduduk
Peta buih
Faktor faktor
mempengaruhi
Taburan
penduduk

BAND
1

BAND
2

Menyatakan
jenis taburan
penduduk di
Malaysia
dengan contoh
yang betul

Menjelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
taburan
pendiuduk
dengan
terperinci

KBAT
Menilai
Mencipta
MBM

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
Perubaha
n
penduduk

Kelahiran
Kadar
kematian
Migrasi

penduduk negara
Malaysia dan faktorfaktor yang
mempengaruhinya.
Aras 1
Mendefnisikan perubahan
penduduk.
Menyenaraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi:
kadar kelahiran
kadar kematian
migrasi
Aras 2
Menghuraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi:
kadar kelahiran
kadar kematian
Migrasi

perubahan
penduduk.
Menghasilkan
peta minda
tentang faktorfaktor yang
mempengaruhi
perubahan
penduduk.
Meramalkan
perubahan
penduduk
negara Malaysia
pada masa
depan

Memahami migrasi
penduduk negara
Malaysia dan faktorfaktor
yang mempengaruhinya.
Aras 1
Menerangkan migrasi

iTHINK
Peta bulatan
Perubahan
penduduk
Peta pokok
Faktor
mempengaruhi
kadar kelahiran
dan kematian
berkurang atau
bertambah

BAND
2

Menjelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
taburan
penduduk
dengan
terperinci

KBAT
Menganalisis
Menilai

Aras 3
Merumus tentang perubahan
penduduk negara Malaysia
pada masa depan
berdasarkan:
kadar kelahiran
kadar kematian
migrasi
4.3
Migrasi
penduduk
sebagai
tindak
balas
terhadap

Lembaran kerja
(Faktor Yang
Mempengaruhi
Perubahan
Penduduk)

MBM
Peta buku teks
Bahan bercetak
Bahan dari
internet
Sumbang saran
faktor-faktor

LATIHAN

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
faktor
ekonomi,
politik
(governan
),
sosial dan
fzikal

penduduk.
Menerangkan pola migrasi
penduduk
Menyenaraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi
Migrasi penduduk:
luar bandar ke bandar
luar bandar ke luar
Bandar
Contoh:
ekonomi - pekerjaan
- kadar
upah
politik
- kestabilan
dasar (governan) polisi
kerajaan
sosial
- kemudahan
asas
- pendidikan
- keluarga
fzikal - bencana alam

yang
Mempengaruh
migrasipenduduk
.
Menghasilkan
peta minda
tentang
faktor-faktor
Yang
mempengaruhi
migrasi
penduduk.

iTHINK
Peta pokok
Fator tarikan dan
faktor tolakan
KBAT

BAND
2

Menganalisis
Menilai
5

Menjelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
migrasi
penduduk
dengan
terperinci
Mengkaji dan
menilai faktor
yang
mempengaruhi
migrasi
penduduk
denga
terperinci

Syarahan
tentang migrasi
penduduk.

Aras 2
Menghuraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi migrasi
penduduk.

KAJIAN KES FAKTOR MEMPENGARUHI DAN KESAN MIGRASI DIKAWASAN KAJIAN


4.4 Kesan
perubahan
penduduk
terhadap

Memahami kesankesan
perubahan penduduk
terhadap

Mengumpul
maklumat
tentang kesan
perubahan

MBM
Keratan
akhbar,
majalah dan

BAND
4

Menghuraikan
kesan kesan
perubahan
penduduk

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
alam
Sekitar

alam sekitar.
Aras 1
Menyenaraikan kesankesan penduduk terhadap
penerokaan sumber:
Tanih
Hutan
Air
Aras 2
Menghuraikan dengan
contoh kesan-kesan
perubahan penduduk
terhadap penerokaan
sumber.
Aras 3
Mencadangkan langkahlangkah penerokaan
sumber secara terancang

4.5
Hubungan
kependuduka
n
dengan
sumber

penduduk
terhadap alam
sekitar daripada
pelbagai media
seperti akhbar,
majalah dan
internet.
Melukis rajah
tentang kesankesan
perubahan
penduduk
terhadap alam
sekitar.

LATIHAN
Menjawab
latihan buku
teks pelajar
menjawab
sekurangkurangnya 7
soalan objektif

Mengadakan
tayangan video
tentang
pengurusan alam
sekitar.

Menjawab
soalan kuiz
berdasarkan
tayangan
video
iTHINK
Peta pokok
Kesan
perubahan
penduduk
terhadap alam
sekitar

Penduduk
berlebihan
kurang
penduduk
penduduk
optimum

Memahami hubungan
kependudukan dengan
sumber
serta implikasinya.
Aras 1
Mentakrifkan konsep
penduduk berlebihan,
kurang penduduk dan

internet
mengenai
tanah runtuh,
pencemaran,
kawasan
pembalakan

Menghasilkan
peta minda
tentang ciri
penduduk
berlebihan dan
kurang penduduk

KBAT
Menganalisis
BBM/BBB
1. Keratan
akhbar,
foto,
majalah dan
internet

terhadap
penerokaan
sumber dengan
jelas

BAND
3
Mengenalpasti
ciri penduduk
berlebihan dan
kurang
penduduk
dengan betul
BAND

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
penduduk optimum.
Menyenaraikan ciri dan
contoh:
penduduk berlebihan
kurang penduduk
Menyatakan kesan
penduduk berlebihan dan
kurang penduduk
terhadap sumber untuk
memenuhi keperluan
kependudukan:
makanan
tempat tinggal
pekerjaan
pendidikan
perubatan
kemudahan asas
Aras 2
Menghuraikan ciri
berserta contoh:
penduduk berlebihan
(Bangladesh)
kurang penduduk
(Kanada)
Menjelaskan kesan
penduduk berlebihan dan
kurang penduduk
terhadap sumber untuk
memenuhi keperluan
kependudukan:
makanan
tempat tinggal

Membincangkan
ciri-ciri :
lebihan
penduduk
kurang
penduduk

penduduk
optimum

mengenai
petempatan
setinggan,
kesengsaraa
n hidup
penduduk
negara
miskin dan
pemodenan
penduduk
negara maju
LATIHAN
Menjawab
latihan
buku teks
Latihan

6
Mengemukakan
Dan
mempersembah
kan
ide/,pendapat/ca
dangan yang
sesuai dan boleh
dilaksanakan
untuk mengatasi
masalah
kependudukan :
Kurang
penduduk
Penduduk
berlebihan

Menjawab
soalan kuiz
berdasarkan
isu semasa
iTHINK
Peta buih
Kesan negara
kurang
penduduk dan
penduduk
berlebuhan
KBAT
Menilai
Mencipta

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015

5.1
Petempatan
awal

Kedudukan

pekerjaan
pendidikan
perubatan

Memahami
petempatan awal dan
faktor-faktor yang
mempengaruhinya
Aras 1
Menyatakan lokasi
petempatan awal
Pinggir pantai,delta
dan muara sungai
Pinggir sungai
Bukit/gua
Tanah pamah
Menyenaraikan faktorfaktor yang
mempengaruhi
petempatan awal
Aras 2
Menghuraikan faktorfaktor yang
mempengaruhi
petempatan awal
Fizikal
Keperluan asas

5.2

Memahami faktor-

Mengumpul
maklumat
tentang lokasi
petempatan awal
daripada
pelbagai media
seperti
akhbar,bhan
bercetak dan
internet

BBM/BBB
1. Peta dunia (
kosong )
2. Peta
Malaysia
(kosong )
LATIHAN
1. Melabel
peta
2.
Memadankan
Melengkapkan
makluma
pengurusan
Latihan akses
grafk tentang
kendiri buku
faktor-faktor yang teks
mempengaruhi
petempatan awal Membuat
sekurangkurangnya 10
soalan objektif
berkaitan topi
iTHINK
Peta buih
Faktor
mempengaruh
i petempatan
awal

Membincangkan

BAND
1

Menyatakan
lokasi
petempatan
awal di Malaysia
dengan tepat

BAND
2

Menjelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pemilihan tapak
petempatan
awal Malaysia
dengan betul

iTHINK

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
Faktor yang
mempengaru
hi
petempatan

faktor yang
mempengaruhi
petempatan
Aras 1
Menyenaraikan faktorfaktor yang
mempengaruhi
petempatan negara
Malaysia:
Sejarah
Fizikal
Ekonomi
Sosial
Politik(governan)
Aras 2
Menjelaskan faktor-faktor
yang mempengaruhi
petempatan negara
Malaysia:
Sejarah
Fizikal
Ekonomi
Sosial
Politik(governan)
Aras 3
Merumus tentang
peranan kerajaan
mempengaruhi
petempatan negara
Malaysia seperti
Projek perumahan
Bandar baru

faktor-faktor yang
mempengaruhi
petempatan
negara Malaysia
Menghasilkan
peta minda
tentang faktorfaktor yang
mempengaruhi
petempatan
negara MAlaysia

Peta pokok
Faktor
mempengaruh
i petempatan
KBAT
Menganalisis
Menilai

Menghasilkan
buku skrap
tentang faktorfaktor yang
mmepengaruhi
petempatan
Malaysia
Syarahan tentang
faktor-faktor
mempengaruhi
petempatan di
negara Malaysia
Sumbangsaran
tentang peranan
kerajaan dalam
mempengaruhi
petempatan
negara Malaysia

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015

5.3
Pola-pola
petempatan

pola

Rancangan kemajuan
tanah

Memahami pelbagai
pola petempatan
negara Malaysia

Mengumpul
gambar tentang
pola petempatan

Aras 1

Menghasilkan
model tentang
pola petempatan

Menyenaraikan pelbagai
pola petempatan negara
Malaysia:
Berselerak
Berjajar
Berpusat
Berkelompok
Menyatakan ciri-ciri pola
petempatan negara
Malaysia
Berselerak
Berjajar
Berpusat
Berkelompok

Mengelaskan ciriciri pola


petempatan
Melengkapkan
pengurusan
grafk tentang
pola-pola
petempatan di
Malaysia

iTHINK
Peta Buih
Berganda
Pola
Berkelompok
dengan pola
berpusat
BAND
2

Menjelaskan
pelbagai pola
petempatan di
Malaysia dengan
betul

Aras 2
Menjelaskan dengan
contoh ciri-ciiri pola
petempatan negara
Malaysia
Berselerak
Berjajar
Berpusat

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015

Berkelompok

Aras 3
Membanding dan
membezakan pola
petempatan negara
Malaysia
Berselerak
Berjajar
Berpusat
Berkelompok
M
16M
17

5.4 Fungsi
petempatan
luar bandar
dan bandar

Pembandar
an
Negara

Memahami fungsi
petempatan negara
Malaysia
Aras 1
Menyenaraikan fungsi
petempatan Malaysia dari
segi ekonomi seperti
Perniagaan
Perdagangan
Pelabuhan
Perindustrian
Pertanian
pelancongan
Menyenaraikan fungsi
petempatan negara
Malaysia dari segi soaial
seperti :
Pendidikan
Perhubungan dan
pengangkutan
Menyenaraikan fungsi

Membincangkan
fungsi
petempatan
negara Malaysia
dari segi
ekonomi, sosial,
dan politik
(governan)
Melengkapkan
pengurusan
grafk tentang
persamaan dan
perbezaan
petempatan luar
bandar dan
petempatan
bandar.

BM/BBB
1. Komputer
( mencari
maklumat di
internet )
2. Gambar
( keratan
akhbar dan
majalah )

BAND
3

Mengenalpasti
fungsi
petempatan luar
bandar di
Malaysia dengan
tepat

iTHINK
Peta bulatan
Fungsi
petempatan
luar bandar
dan bandar
KBAT
Menganalisis

Menghasilkan
peta minda
tentang fungsifungsi
petempatan luar
bandar dan

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
petempatan negara
Malaysia dari segi politik (
governan ) seperti :
Pusat pentadbiran

petempatan
bandar

Aras 2
Menghuraikan fungsi
petempatan negara
Malaysia dari segi :
Ekonomi
Sosial
Politik ( governan )
Menjelaskan dengan
contoh fungsi :
Petempatan luar
Bandar
Petempatan Bandar

5.5
Pembandaran

Pembandar
an
Negara
Maju
Negara
membangu
n

Aras 3
Membandingkan dan
membezakan fungsifungsi petempatan luar
bandar dan petempatan
bandar.
Memahami proses
pembandaran negara
Malaysia
Aras 1
Menerangkan proses
pembandaran
Saiz penduduk
Kegiatan ekonomi
Kemudahan asas
Menyenaraikan faktor-

Membincangkan
faktor-faktor yang
mempengaruhi
proses
pembandaran
Menghasilkan
peta buih ciri-ciri
pembandaran
negara Malaysia
Pidato spontan
tentang proses

MBM
Gambar
Tayangan
video
Peta Malaysia
Peta Dunia

BAND
3

Mengenalpasti
fungsi
petempatan
bandar di
Malaysia dengan
tepat

iTHINK
Peta bulatan
Proses
pembandaran

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
faktor yang
mempengaruhi
pembandaran negara
Malaysia:
Dasar kerajaan
Peluang pekerjaan
Migrasi
Menyatakan kesan
pembandaran negara
Malaysia
Menyenaraikan langkahlangkah untuk
mengurangkan masalah
pembandaran negara
Malaysia
Menghuraikan ciri-ciri
pembandaran negara
Malaysia
Saiz penduduk
Kegiatan ekonomi
Kemudahan asas
Menjelaskan faktor faktor
yang mempengaruhi
pembandaran negara
Malaysia
Dasar kerajaan
Peluang pekerjaan
Migrasi
Menghuraikan kesankesan pembandran
negara Malaysia
Positif

pembandaran
negara Malaysia
Membincangkan
kesan-kesan
pembandaran
negara Melaysia,
Contoh kesan
positif
Peluang
pekerjaan
Infrastruktur
Membincangkan
kesan-kesan
pembandaran
negara Melaysia,
Contoh kesan
negatif
Kesesakan
lalulintas
Kekurangan
tempat
tinggal
Pencemaran
udara
Sumbangsaran
langkah langkah
untuk
mengurangkan
masalah
pembandaran
Mengumpul
maklumat
tentang proses
pembandaran

Peta pokok
Kesan
pembandaran
KBAT
Menganalisis
Menilai
Mencipta

BAND
4

BAND
5

Menghuraikan
kesan-kesan
pembandaran di
Malaysia dengan
mengemukakan
contoh yang
sesuai
Menggabungjali
nkan fakta dan
merumus kesan
pembandaran

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015

Negatif

Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi


masalah pembandaran
negara malaysia

6.1
Keperluan
Pengangkuta
n dan
Perhubung
an

Interaksi
Ketersampa
ian

daripada
pelbagai
mediacetak
seperti bahan
bercetak dan
internet

Menghuraikan kesankesan pembandaran di


negara lain:
Bangkok [Thailand]
Tokyo[Jepun]

Perbincangan
secara
berkumpulan
tentang kesankesan
pembandaran di
Kuala Lumpur
dengan :
Bangkok
Tokyo

Memahami keperluan
pengangkutan dan
perhubungan awal
negara Malaysia

Sumbangsaran
cara
pengankutan dan
perhubungan
awal negara
MAlaysia

Aras 1
Menyatakan cara
penganggutan dan
perhubungan awal negara
Malaysia
Menyenaraikan keperluan
pengangkutan dan
perhubungan awal negara
Malaysia
Aras 2
Menghuraikan

Membincangkan
keperluan
pengangkutan
dan perhubungan
awal negara
Malaysia
Mengumpul
gambar tentang
pengangkutan
dan perhubungan

terhadap alam
sekitar dengan
memberi contoh
yang sesuai
BAND
6

Mengkaji kesan
pembandaran
terhadap alam
sekitar dan
mempersembah
kan
idea/cadangan/p
endapat yang
sesuai dan boleh
dilaksanakan
untuk
mewujudkan
bandar lestari

MBM
Gambar
Keratan
akhbar/majala
h
Peta jaringan
pengangkutan
iTHINK
Peta pokok
Cara
pengangkutan
dan
perhubungan
awal
Jenis
pengangkutan

BAND
1

Menyenaraikan
cara
pengangkutan
awal di Malaysia
dengan betul

BAND
2

Menjelaskan
keperluan
pengangkutan
dan

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
keperluan
pengangkutan dan
perhubungan awal
negara Malaysia

awal negara
Malaysia
daripada
pelbagai media
cetak dan
internet

sebelum dan
semasa
penjajahan

perhubungan di
Malaysia dengan
contoh yang
sesuai

Menghasilkan
buku skrap
tentang
pengangkutan
dan perhubungan
awal negara
Malaysia
Mengadakan
lawatan sambil
belajar
6.2
Perkembanga
n
pengangkuta
n dan
perhubungan

Memahami
perkembangan
pengangkutan dan
perhubungan negara
Malaysia

Mengelaskan
jenis
pengangkutan
dan perhubungan
negara Malaysia

Aras 1

Mengkaji peta
untuk melihat
jaringan sistem
pengangkutan
negara Malaysia

Menyatakan
perkembangan
pengangkutan dan
perhubungan negara
Malaysia
Darat
Air
Udara
Telekomunikasi
Aras 2

Membincangkan
perkembangan
jaringan
pengangkutan
negara Malaysia
seperti:
Lorong

MBM
Gambar
Peta
iTHINK
Peta dakap
Jenis
perkhidmatan
rel bersepadu
Kuala Lumpur
Peta pokok
Pengangkutan
air
Peta Alir
Perkembangan
sistem

BAND
2

Menjelaskan
perkembangan
jaringan

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
Menghuraikan
perkembangan sistem
pengangkutan negara
Malaysia
Menghuraikan
perkembangan sistem
perhubungan negara
Malaysia

pejalan kaki
Jalanraya
Lebuhraya

Membincangkan
perkembangan
sistem
pengangkutan
negara Malaysia
seperti:
Keretapi
Lrt
monorel

pengangkutan
dan
perhubungan
KBAT
Menganalisis
Menilai

pengangkutan di
Malaysia dengan
contoh yang
sesuai
BAND
2

Menjelaskan
perkembangan
sistem
perhubungan di
Malaysia dengan
contoh yang
sesuai

Membincangkan
perkembangan
sistem
perhubungan dan
teknologi
maklumat dan
komunikasi
seperti
Pos,telegraf,t
elefon,faksim
ili,teleks dan
internet.
6.3
Faktor yang
mempengaru
hi jaringan
pengangkuta
n dan
perhubungan

jaringan

Memahami faktorfaktor yang


mempengaruhi
jaringan pengangkutan
dan perhubungan
negara Malaysia
Aras 1

Mengumpul dan
menyusun
gambar
mengenai
pengangkutan
dan perhubungan
mengikut
kronologi masa
daripada

MBM
Keratan
akhbar
Bahan
bercetak
Kertas
mahjong
Bahan internet

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
Menyenaraikan faktorfaktor yang
mempengaruhi jaringan
pengangkutan dan
perhubungan negara
Malaysia:
Bentuk mukabumi
Ekonomi
Dasar kerajaan
Kemajuan teknologi
Aras 2

6.4
Kepentingan
jaringan
pengangkuta
n dan
perhubungan

Integrasi
Lingkungan
pengaruh

pelbagai media
seperti bahan
bercetak dan
internet
Sumbangsaran
tentang faktor
faktor yang
mempengaruji
jaringan
pengangkutan
dan perhubungan
negara Malaysia.

Menjelaskan faktor-faktor
yang mempengaruhi
jaringan pengangkutan
dan perhubungan
Negara Malaysia

Mengadakan kuiz
tentang faktor
faktor yang
mempengaruhi
jaringan
pengankutan dan
perhubungan
negara Malaysia

Memahami
kepentingan jaringan
pengangkutan dan
perhubungan

Sumbangsaran
tentang
kepentingan
jaringan
pengangkutan
dan perhubungan
terhadap
pembangunan
negara Malaysia

Aras 1
Menyatakan kepentingan
jaringan pengangkutan
dan perhubungan
terhadap pembangunan
negara Malaysia:

Ekonomi

Mencari
maklumat
tentang
kepentingan

iTHINK
Peta buih
Faktor
mempengaruh
i
Pengangkutan
dan
perhubungan

BAND
3

Mengenalpasti
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
perkembangan
sistem
perhubungan di
Malaysia

MBM
Buku teks
Bahan internet
Bahan
bercetak
Komputer
Kertas
mahjong
iTHINK
Peta pokok
Kepentingan
jaringan
pengangkutan

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015

-perdagangan
Sosial-integrasi
kawasan
Politik-keselamatan
(governan)

jaringan
pengangkutan
dan perhubungan
terhadap
pembangunan
negara MAlaysia

Aras 2
Menghuraikan
kepentingan jaringan
pengangkutan dan
perhubungan terhadap
pembangunan negara
Malaysia
Ekonomi
-perdagangan
Sosial-integrasi
kawasan
Politik-keselamatan
(governan)
Aras 3
Membuat rumusan
tentang kepentingan
pengangkutan dan
perhubungan negara
Malaysia dan Kanada.

Membincangkan
kepentingan
perkembangan
teknologi
maklumat dan
komunikasi
terhadap
pembangunan
negara Malaysia
dan kaitannya
dengan
hubungan
antarabangsa
dengan
berpandukan
pelbagai media
seperti bahan
bercetak dan
internet

dan
perhubungan
Peta buih
berganda
Keistemewaan
menara Kuala
Lumpur dan
Menara CNN di
Kanada

BAND
4

Menghuraikan
kepentingan
jaringan
pengangkutan
terhadap
pembangunan
negara

BAND
4

Menghuraikan
kepentingan
sistem
perhubungan
terhadap
pembangunan
negara

Mengadakan
aktiviti kumpulan
untuk membuat
perbandingan
kepentingan
pengangkutan
dan perhubungan
negara Malaysia
dan Kanada

6.5

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
Kesan
perkembanga
n
pengangkuta
n dan
perhubungan
terhadap
alam sekitar

Memahami kesan
perkembangan
pengangkutan dan
perhubungan terhadap
alam sekitar negara
Malaysia
Aras 1
Menyenaraikan kesankesan perkembangan
pengangkutan dan
perhungan terhadap alam
sekitar negara Malaysia
Menyatakan langkahlangkah mengurangkan
kesan negatif
perkembangan
pengangkutan dan
perhubungan ke atas
alam sekitar negara
Malaysia.
Aras 2
Menjelaskan denga
contoh kesan
perkembangan
pengangkutan dan
perhubungan terhadap
alam sekitar negara
MAlaysia.
Menghuraikan contoh
langkah-langkah
mengurangkan kesan
negatif perkembangan

Mencari
maklumat
tentang kesankesan
perkembangan
pengangkutan
dan perhubungan
terhadap alam
sekitar daripada
pelbagai media
seperti bahan
bercetak dan
internet
Membincangkan
langkah-langkah
mengurangkan
kesan negatif
perkembangan
pengangkutan
dan perhubungan
ke atas alam
sekitar negara
Malaysia
Menghasilkan
buku skrap
mengenai kesan
perkembangan
pengankutan dan
perhubungan
terhadap alam
sekitar.

MBM
Gambar
Bahan
bercetak
Bahan internet
Buku teks
iTHINK
Peta pelbagai
alir
Kesan dan
langkah

BAND
4

Menghuraikan
langkah-langkah
yang sesuai dan
boleh
dilaksanakan
bagi
mengurangkan
kesan negatif
perkembangan
pengangkutan
keatas alam

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015
pengangkutan dan
perhubungan ke atas
alam sekitar negara
Malaysia.

BAND
5

BAND
6

sekitar negara
Malaysia
Menggabungjali
n fakta dan
merumus kesan
perkembangan
sistem
pengangkutan
terhadap alam
sekitar dengan
baik
Mengkaji kesan
perkembangan
sistem
pengangkutan
dan
mencadangkan
langkah-langkah
yang sesuai dan
boleh
dilaksanakan
untuk
mewujudkan
sistem
pengangkutan
lestari

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


GEOGRAFI TINGKATAN 2
2015

Disediakan oleh:
Mazlaini bt Mohd Dali