Anda di halaman 1dari 5

Ina Rosyaida Yahya_IPGK Perempuan Melayu, Melaka

BAB 2 : GURU DAN PERUNDANGAN

2.1

2.2

PERATURAN-PERATURAN
TATAKELAKUAN DAN
TATATERTIB SECARA UMUM

2.2.1

Peraturan 4(1)

PERATURAN TATAKELAKUAN
DAN TATAERTIB
Guru perlu patuh peraturanperaturan yang termaktub dalam
Peraturan Kelakuan dan Tatatertib
1993 (Pindaan 2002).
Guru akan bertingkah laku seperti
yang dikehendaki.
Guru perlu bertindak dengan
perlakuan yang melambangkan
profesion keguruan perlu
amalkan nilai dan etika dalam
perkhidmatan awam.
Matlamat tatatertib:
o Supaya pegawai awam
melaksanakan tugas dengan
cekap, amanah dan
bertanggungjawab.
o Supaya pegawai awam
meletakkan kepentingan awam
lebih daripada kepentingan
mereka sendiri.
o Supaya pegawai awam
menjaga imej perkhidmatan
awam.
o Menghukum pegawai yang
melakukan kesalahan atau
melanggar peraturan.
Peraturan-peraturan Pegawai
Awam Kelakuan & Tatatertib 1993
(Pindaan 2002) merangkumi
aspek:
o Peraturan mengenai
tatakelakuan dan larangan
o Tanggungjawab serta tugas
kawalan
o Prosedur dan tatacara tindakan
tatatertib
o Hukuman tatatertib
o Peruntukan pelbagai yang
berkaitan

Penjawat awam guru hendaklah


sentiasa memberikan kesetiaan
kepada Yang Dipertuan Agong,
negara dan kerajaan.
o Perlu menjaga dan
mempertahankan kedaulatan
dan maruah negara, patuh
kepada undang-undang dan
berbakti kepada negara.
o Menjadi kesalahan apabila
seseorang itu bersubahat
dengan musuh negara,
bocorkan rahsia negara dan
memperkecilkan dasar negara.

2.2.2

Peraturan 4(2)

Penjawat awam tidak boleh


membelakangkan tugas demi
kepentingan peribadi.
Tidak boleh berkelakuan yang
memungkinkan kepentingan
peribadinya bercanggah dengan
kepentingan awam perlu
bertanggungjawab ke atas
tugasnya di dalam / luar bilik
darjah.
Tidak boleh menggunakan
kedudukan bagi kepentingan diri
sendiri.
Penjawat awam perlu menjaga
nama baik profesion tidak boleh
cemarkan nama baik perkhidmatan
awam.
Perlu cekap dan sentiasa
berusaha ada inisiatif untuk
selesaikan masalahnya dengan
segera.

Guru dan Cabaran Semasa | 1

Ina Rosyaida Yahya_IPGK Perempuan Melayu, Melaka


Mesti jujur, amanah dan
bertanggungjawab dilarang
menghasut rakan dalam
menjalankan tugas / mengambil
cuti pada saat perkhidmatan
diperlukan.
Penjawat awam tidak boleh guna
pengaruh / beri tekanan dalam
menyokong / memajukan sebarang
tuntutan.
Penjawat awam juga mesti
sentiasa melaksanakan apa yang
disuruh (tidak ingkar perintah) dan
tekun (tidak cuai) dalam
melaksanakan tanggungjawab.

2.3

TATAKELAKUAN YANG
DITEGAH SAMA SEKALI ATAU
BOLEH DIBUAT DENGAN
KEBENARAN

2.3.1

Peraturan 4A (Gangguan
Seksual)

Penjawat awam tidak boleh


lakukan gangguan seksual
terhadap orang lain.
Jenis gangguan seksual:
o Mengambil kira keadaan yang
menyebabkan seseorang yang
waras tersinggung, terhina dan
terugut.
o Gangguan seksual tidak terhad
kepada perlakuan di tempat
kerja / dalam waktu kerja.
o Gangguan seksual termasuk
perbuatan yang menyatakan
sesuatu yang bersifat seksual
kepada / terhadap orang lain.
o Tidak kira sama ada dilakukan
secara lisan, bertulis atau apa
sahaja yang bersifat seksual
kepada orang lain.
Guru perlu berhemah sewaktu
berkomunikasi / berinteraksi

dengan pelajar / rakan supaya


perlakuan mereka tidak disalah
tafsir sebagai gangguan seksual.

2.3.2

Peraturan 5 (Pekerjaan Luar)

Penjawat awam tidak boleh


mengambil bahagian dalam apa
jua urusan berkaitan kerja luar.
Dibolehkan unuk jalankan manamana perkhidmatan dengan
kebenaran ketua jabatan
(pengetua/guru besar).
Ketua jabatan perlu pastikan akiviti
/ perkhidmatan itu tidak boleh
dilakukan:
o Dalam waktu pejabat / ketika
menjalankan tugas rasmi.
o Tidak menjejaskan
kebergunaannya sebagai
pegawai awam.
o Tidak bercanggah dengan
kepentingan perkhidmatan
awam.
Guru besar / pengetua boleh
luluskan jika tugas-tugas luar tidak
menjejaskan tugas dan
tanggungjawab utamanya di
sekolah.

2.3.3

Peraturan 23 (Ketidakhadiran
Tanpa Cuti)

Maksud: Pegawai tidak hadir untuk


apa-apa tempoh masa dan di
tempat sepatutnya beliau hadir
untuk tugas rasminya.
Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti
/ terlebih dahulu mendapat
kebenaran ketua jabatan / tanpa
sebab yang munasabah boleh
menyebabkan pegawai itu
dikenakan tindakan tatatertib.

Guru dan Cabaran Semasa | 2

Ina Rosyaida Yahya_IPGK Perempuan Melayu, Melaka


2.3.4

Peraturan 23 (PeraturanPeraturan Lain yang Berkaitan)

Perlu patuhi etiket berpakaian


seperti yang ditetapkan.
Tidak boleh menggunakan /
mengambil apa-apa dadah
berbahaya kecuali yang
didekripsikan oleh pegawai
perubatan.
Tidak boleh menerima / memberi
orang lain apa-apa bentuk hadiah,
daripada / kepada mana-mana
individu / persatuan yang
mempunyai kaitan secara
langsung / tidak langsung dengan
tugas rasmi.
Perlu membuat pengisytiharan
harta secara bertulis.
Tidak boleh terlibat dengan
perhutangan kewangan yang
serius.
Tidak boleh meminjamkan wang
dengan faedah, sama ada dengan
atau tanpa cagaran.
Tidak boleh membuat pernyataan
awam secara lisan / bertulis di
media massa atau elektronik
pernyataan berkaitan apa-apa
yang memudaratkan apa-apa
dasar, rancangan atau keputusan
kerajaan.
Tidak dibenarkan terlibat dengan
kegiatan politik perlu dapatkan
kebenaran,

2.4

TINDAKAN TATATERTIB
Pegawai awam akan dikenakan
tindakan bergantung kepada
keseriusan kesalahannya.
Satu jawatankuasa penyiasat
terdiri daripada tidak kurang
daripada dua anggota.

Jenis-jenis hukuman:
1) Amaran
o Dikeluarkan jika guru tidak
mematuhi peraturan tatakelakuan
dan tatatertib.
o Diberi oleh Ketua Jabatan secara
lisan atau bertulis.
2) Denda / Lucut Hak Emolumen
o Emolumen: Tidak kerja tiada gaji
o Tidak hadir tanpa cuti / kebenaran
/ sebab munasabah.
o Digantung kerja kerana kes
jenayah berat.
o Denda yang dikenakan pada satusatu masa tidak melebihi amaun
yang sama banyak dengan
emolument 7 hari pegawai
berkaitan.
o Emolument dipotong daripada
emolument bulanan pegawai dan
masuk dalam hasil kerajaan.
3) Tangguh pergerakan gaji
o Pegawai yang dikenakan tangguh
pergerakan gaji tidak berhak
menerima apa-apa pergerakan gaji
bagi dan dalam tempoh hukuman
berkuat kuasa.
4) Turun gaji
o Pihak Berkuasa Tatatertib boleh
kenakan hukuman terhadap
pegawai mengikut peruntukan
berikut:
- Gaji hanya diturunkan secara
mendatar dalam peringkat gaji
yang sama.
- Penurunan gaji tidak lebih 3
pergerakn gaji.
- Tempoh hukuman tidak boleh
kurang daripada 12 bulan tapi tidak
boleh lebih 30 bulan.
o Pegawai ini tidak berhak terima
pergerakan gaji selama hukuman
berkuat kuasa.

Guru dan Cabaran Semasa | 3

Ina Rosyaida Yahya_IPGK Perempuan Melayu, Melaka


5) Turun pangkat
o Pihak Berkuasa Tatatertib boleh
kenakan hukuman turun pangkat
ikut cara turunkan pangkat keg red
lebih rendah dalam skim
perkhidmatan yang sama.

2.5

AKTA PENDIDIKAN 1996


Misi negara untuk hasilkan satu
sistem pendidikan yang bertaraf
dunia.

2.5.1

Sistem Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Prasekolah
o 4 6 tahun
Pendidikan Rendah
o 6 tahun tapi boleh ditamatkan
dalam tempoh 5 7 tahun
Pendidikan Menengah
o Pendidikan Menengah Rendah
(3 tahun)
o Pendidikan Menengah Tinggi
selepas tamat pendidikan
menengah rendah
Pendidikan Lepas Menengah
o Selepas tamat pendidikan
menengah tinggi tapi tidak
termasuk pendidikan tinggi
Pendidikan Tinggi
o Disediakan oleh IPT untuk
diploma dan ijazah

bangunan, ubah suai dan


tambah premis
o Bantuan: selain sumbangan
modal
Sekolah Swasta
o Pembiayaan sepenuhnya oleh
pihak persendirian
2 Jenis Sekolah:
Sekolah Kebangsaan
o Sekolah rendah kerajaan
o Guna bahasa kebangsaan
sebagai pengantar utama
o BI dan BM matapelajaran wajib
o Bahasa Cina dan Tamil diajar
jika ada permintaan dan murid
lebih 15 orang.
Sekolah Jenis Kebangsaan
o Bahasa Cina dan tamil sebagai
bahasa pengantar.
o Bahasa kebangssan dan BI
sebagai matapelajaran wajib

2.5.3

Tempohnya mesti tidak boleh


kurang daripada tempoh minimum
pendidikan rendah dan menengah.
Kurikulum mematuhi kehendak
kurikulum kebangsaan dan setakat
yang munasabah dari segi
praktikalnya.

2.5.4
2.5.2

Sekolah

Sekolah Kerajaan
o Ditubuhkan dan diselenggara
sepenuhnya oleh kerajaan
Sekolah Bantuan Kerajaan
o Sekolah yang menerima
sumbangan modal dan bantuan
penuh
o Sumbangan modal: bayaran
daripada wang awam untuk

Pendidikan Khas

Pengajaran Agama Islam

Sekiranya terdapat 5 atau lebih


murid yang menganut agama
Islam, murid-murid hendaklah
diberi pengajaran Agama Islam.

Guru dan Cabaran Semasa | 4

Ina Rosyaida Yahya_IPGK Perempuan Melayu, Melaka


2.5.5

Pendidikan Khas 1997


o Untuk pelajar kecacatan
penglihatan, pendengaran dan
masalah pembelajaran.
Penilaian dan Peperiksaan 1997
o Fungsi Lembaga Peperiksaan:
- Pantau, nasihat dan buat
analisis tentang PBS
- Kendalikan semua
peperiksaan awam
Majalah Sekolah dan Bahan
Multimedia 1998
Persatuan Sekolah 1998
o Perlu kelulusan Guru Besar /
Pengetua
Penerimaan Masuk Murid ke
Sekolah Penyimpanan Daftar
o Diguna di sekolah kerajaan /
bukan kerajaan
o Anak warganegara / bukan
o Pertukaran sekolah dengan
kelulusan pengarah pendidikan

Pengajaran Agama Selain


Agama Islam

Sekolah boleh laksanakan tapi


peruntukan tidak dibiayai oleh
kerajaan.
Murid tidak boleh ikuti pengajaran
agama selain agama yang
dianutinya kecuali dengan keizinan
ibu bapana secara bertulis.

2.5.6

Bahasa Kebangsaan sebagai


Bahasa Pengantar Utama

Bahasa pengantar di semua


institusi pendidikan dalam sistem
pendidikan kebangsaan kecuali
sekolah jenis kebangsaan yang
ditubuhkan di bawah Seksyen 28.
Jika bahasa pengantar si sesuatu
institusi adalah selain bahasa
kebangsaan, maka bahasa
kebangsaan perlu diajar sebagai
matapelajaran wajib.

2.5.7

Kurikulum Kebangsaan untuk


Semua Sekolah

Kurikulum kebangsaan diguna oleh


semua sekolah dalam sistem
pendidikan kebangsaan.

2.6

PERATURAN-PERATURAN
PENDIDIKAN
Kurikulum Kebangsaan 1997
o Menggariskan matapelajaran
wajib, teras dan elektif untuk
kelas peralihan dan Tingkatan 6
o Menggariskan GERKO
o Ketua pendaftar berkuasa
meminda jadual waktu dan
sukatan pelajaran

2.7

IMPLIKASI AKTA PENDIDIKAN


1996
Kedudukan bahasa kebangsaan
diperkukuhkan
Kurikulum diselaraskan
Peperiksaan yang sama
Pendidikan Islam dan Prasekolah
diperluas
Pendidikan Khas diberi tumpuan
Pendidikan Guru diperkukuh
Pendidikan Teknik dipertingkat di
sekolah menengah

Rujukan:
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying,
Sharifah Fakhriah Syed Ahmad &
Zuraidah A. Majid. (2010). Guru dan
Cabaran Semasa. Shah Alam: Oxford
Fajar Sdn. Bhd.

Guru dan Cabaran Semasa | 5