Anda di halaman 1dari 9

DEFINISI GLOBALISASI

Globalisasi merujuk kepada saling bergantungan antara satu sama lain yang lebih besar di
kalangan penduduk manusia dari fasa masa ke masa,ia juga digambarkan sebagai
pemampatan masa dan ruang yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Selain itu,digambarkan
juga dalam intensifikasi besar sosial,penyambungan politik,ekonomi dan budaya serta
kebergantungan kepada skala global.Selain itu ,globalisasi juga didefinisikan oleh pelbagai
pendapat dari tokoh-tokoh yang terkenal.Antara pendapat-pendapat mengenai globalisasi
ialah:Menurut Anthony Giddens,Pengarah Sekolah Ekonomi London,globalisasi itu boleh
ditakrifkan sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan
kawasan-kawasan yang jauh dalam apa-apa cara yang berlaku tempatan dibentuk oleh
peristiwa yang berlaku dan sebaliknya.Menurut pendapat,Fredric Jameson,Profesor
kesusasteraan di Duke Universiti pula,konsep globalisasi mencerminkan besar komunikasi
dunia dan ufuk pasaran dunia yang mana kedua-duanya kelihatan jauh lebih ketara dan sertamerta daripada peringkat awal kemodenan.Bagi pendapat David Held,profesor sains politik di
sekolah Ekonomi London,Globalisasi boleh dianggap sebagai satu proses (atau ditetapkan
proses) yang merangkumi transformasi dalam organisasi ruangan hubungan sosial dan urus
niaga yang dinilai dalam jangka ekstensif mereka, keamatan, halaju, dan kesan-menjana
aliran benua atau antara wilayah dan rangkaian aktiviti, interaksi dan menjalankan
kuasa.Globalisasi sebagai satu konsep merujuk kepada kedua-dua mampatan dunia dan
menggiatkan kesedaran

dunia secara keseluruhannya.Ini

adalah

pendapat

Roland

Robertson,Profesor Sosiologi di Universiti Pittsburgh.Bagi pendapat James Mittelman,iaitu


Profesor hubungan antarabangsa di Universiti Amerika ialah,globalisasi memampatkan aspek
masa dan ruang hubungan sosial.Globalisasi secara ringkasnya ialah peningkatan saling
bergantungan antara sebuah negara dengan negara yang lain,terutama dari segi ekonomi
sehingga wujud satu pasaran ekonomi dunia yang tidak di hadkan oleh sempadan
negara.Melalui globalisasi akan mempengaruhi keadaan politik,ekonomi dan sosial negara
lain.

DEFINISI EKONOMI.

Baru sahaja berusia dua abad,ekonomi menjadi satu disiplin akademik iaitu dengan bermula
lahirnya sebuah buku The Wealth of Nation pada tahun 1776 oleh Adam Smith. Selepas
itu,lahirnya pula buku The General Theory Of Employment,Interest dan Money oleh ahli

ekonomi British bernama John Maynard Keynes pada tahun 1936.Selepas dari itu,disiplin
ekonomi telah berubah dan mengalami peningkatan. Kedua-dua buah buku ini menerangkan
bahawa asas ekonomi adalah disebabkan:
1.
2.

Kehendak

manusia

yang

tidak

terhad

Pemilihan faktor pengeluaran yang tidak terhad.Secara umum ekonomi boleh

didefinisikan sebagai berikut:Ekonomi adalah satu bidang bagaimana manusia dan


masyarakat memilih faktor-faktor pengeluaran terhad untuk digunakan dalam proses
pengeluaran barang dan perkhidmatan yang berbagai-bagai serta membahagi-membahagikan
untuk penggunaan hari ini dengan penggunaan hari ini dan masa depan ,dia antara beberapa
kumpulan dalam masyarakat tersebut bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak
terhad.Selain itu,terdapat satu lagi tokoh ekonomi Inggeris abad ke 19 iaitu,Alfred
Marshall(1842-1924)menerangkan ilmu ekonomi sebagai satu kajian manusia dalam
kehidupan sehari-seharian. Kenyataan ini menunjukkan bahawa ekonomi melibatkan proses
pilihan iaitu pilihan bagaimana menggunakan faktor-faktor yang terhad ini dalam memenuhi
kehendak manusia yang tidak terhad. Lazimnya,proses pilihan iaitu pilihan dan keputusan
dibuat tanpa kita sedari.

TEORI DAN KONSEP GLOBALISASI EKONOMI

Globalisasi

ekonomi

adalah

globalisasi

yang paling menonjol.

Dana

kewangan

Antarabangsa(IMF)mentakrifkan globalisasi ekonomi sebagai pergantungan ekonomi yang


semakin berkembang antara negara melalui kenaikan jumlah dan kepelbagaian tukaran
barangan dan perkhidmatan,pergerakan pelaburan antarabangsa bebas,dan peresapan
teknologi,yang lebih pesat dan meluas.Globalisasi ekonomi juga boleh didefinisikan
sebagai proses integrasi ekonomi antara dua negara yang semakin meningkat,yang membawa
kepada kemunculan pasaran global atau pasaran dunia. Istilah lain yang selalu digunakan
untuk menggambarkan senario tersebut adalah liberalisasi ekonomi. Bergantung kepada
paradigma,globalisasi boleh dilihat sebagai setu fenomena yang positif dan satu fenomena
yang negatif. Walaupun globalisasi ekonomi berlaku beberapa ribu tahun lepas,namun mula
pada kadar yang tinggi pada 20 hingga 30 tahun yang lepas. Ledakan baru-baru ini telah
menyumbang sebahagian besar oleh Negara maju yang mengintegrasikan dengan ekonomi
yang kurang maju,melalui pelaburan langsung,pengurangan halangan perdagangan serta
pemodenan budaya.Globalisasi adalah lintasan lalu lintas dari satu negara ke satu negara
yang lain. Globalisasi juga boleh menjadi hambatan yang boleh mengganggu lalu lintas

ekonomi antara negara yang harus dikurangi secara bertahap atau dihilangkan .Di tengahtengah fenomena globalisasi ada penyambungan ekonomi transnasional yang kompleks
melalui aliran barangan dan perkhidmatan ,serta modal. Sementara perdagangan antara
negara telah wujud selama berabad-abad lagi ,namun pada era semasa adalah yang pertama di
mana sistem ekonomi antarabangsa telah menjadi betul-betul bebas.

DIMENSI GLOBALISASI EKONOMI

Globalisasi ekonomi merujuk kepada intensifikasi,regangan dan saling hubungan ekonomi di


seluruh dunia. Aliran gergasi modal dan teknologi telah merangsang perdagangan dalam
barangan dan perkhidmatan. Pasaran juga melebarkan jangkauan mereka di seluruh dunia
dalam proses mewujudkan hubungan baru di kalangan ekonomi negara. Syarikat
transnasional yang besar,institusi ekonomi antarabangsa yang berkuasa ,dan sistem
perdagangan serantau yang besar telah muncul sebagai blok bangunan utama bagi ekonomi
global abad ke-21.Bagi negara yang mahu terus maju,maka ia harus bergiat aktif dengan
melibatkan diri dalam pentas ekonomi antarabangsa .Ini adalah kerana globalisasi ekonomi
menjadikan persaingan,pengeluaran,kawalan pasaran,pengurusan,teknologi,dan modal insan
turut menjadi global. Proses ini menyebabkan faktor-faktor pengeluaran bergerak dengan
mudah merentasi sempadan geopolitik negara lantaran persempadanan pasaran dan ekonomi
dunia yang semakin mengecil itu.Dalam konteks ini,kepentingan saling bergantungan antara
kawasan Negara atau saling melengkapi menjadi ciri penting globalisasi ekonomi. Aspek
saling kebergantungan ini merangkumi pelaburan,pasaran,pengeluaran,teknologi,dan bekalan
buruh. Dalam keadaan tertentu ,ia turut membabitkan beberapa aspek perkongsian seperti
sumber

alam

dan

tenaga,perkongsian

pasaran

dan

perdagangan,perkongsian

modal,perkongsian teknologi dan kepakaran serta perkongsian buruh dan kerjasama dalam
menjaga alam sekitar. Elemen-elemen kreativiti dan inovasi amat penting dalam
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Corak aliran ekonomi dunia mempamerkan
suatu keadaan di mana wujudnya peningkatan terhadap kebergantungan pasaran asing bagi
pemasaran barangan domestik,pergerakan migrasi buruh(modal insan)daripada sebuah negara
ke negara yang lain. Negara memerlukan kelebihan bersaing dalam pasaran antarabangsa.

IMPLIKASI GLOBALISASI EKONOMI KEPADA MALAYSIA

Kesan globalisasi ekonomi adalah sama ada kesan positif ataupun negatif . Di antara kesan
positif globalisasi ekonomi ialah wujud perdagangan bebas,pengaliran modal secara
bebas,menggalakkan persaingan,perluasan pasaran,pemindahan teknologi,peningkatan kualiti
produk dan berlakunya aliran buruh mahir dan separa mahir.Implikasi negatif pula
termasuklah

penghakisan

dasar

perlindungan,penguasaan

syarikat

multinasional(MNC),ancaman terhadap barangan(Produk)perkhidmatan tempatan,ancaman


ke atas industri kecil dan sederhana(IKS),kesukaran untuk mengawal aliran modal asing dan
penghakisan kedaulatan ekonomi negara. Cabaran-cabaran tersebut perlu ditangani dengan
bijaksana.Kerajaan Malaysia sentiasa peka terhadap kesan negatif yang dicetuskan oleh
globalisasi ekonomi. Kerajaan Malaysia telah merangka dasar-dasar perlindungan yang
praktikal untuk melindungi industri tempatan,terutamanya Industri Kecil Sederhana(IKS)dan
juga dasar membantu usahawan bumiputera.Kesan dari globalisasi ini maka pengalaman
Malaysia adalah positif oleh dasar ekonomi terbuka Malaysia. Selain itu,nilai perdagangan
dunia semasa telah bertambah 16 kali ganda berbanding dengan tahun 1950.Malaysia juga
telah memperoleh

keuntungan daripada proses liberalisasi perdagangan dunia iaitu

pertumbuhan ekonomi Malaysia ekoran dari pertumbuhan eksport negara. Sebagai sebuah
negara kecil,Malaysia bergantung kepada pasaran luar negara. Pada masa kini,Malaysia
merupakan negara pengeksport ke 17 dan negara pengimport ke 21 terbesar di dunia. Selain
itu, Malaysia telah mengambil kesempatan dari proses awal globalisasi dalam industri
elektronik iaitu dalam kawasan perdagangan bebas,menyediakan suasana yang liberal bagi
operasi syarikat-syarikat antarabangsa serta menjadikan Pulau Pinang sebagai FREE TRADE
ZONE. Pertumbuhan sektor ini menyumbang kepada peningkatan dalam eksport serta
pembangunan ekonomi negara.Rangka pembangunan ekonomi yang selari dengan tuntutan
ekonomi global,penting bagi memastikan ekonomi negara dapat bertindak balas terhadap
perubahan dan cabaran ekonomi global yang semakin kompetitif sifatnya. Model Ekonomi
Baru(MEB) dan Program Transformasi Ekonomi(PTE)merupakan tindak balas kerajaan
terhadap senario dan cabaran ekonomi global hari ini.Pelancaran Pelan Hala Tuju ETP yang
dilancarkan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak di Pusat Dagangan Dunia
Putra(PWTC)pada 25 Oktober lalu membuktikan kesungguhan dan komitmen kerajaan untuk
membawa perubahan dan kemajuan ekonomi negara setanding dengan ekonomi negaranegara maju.

KESIMPULAN

Hakikatnya,globalisasi ekonomi membawa kesan yang positif dan negatif kepada


sesebuah Negara. Globalisasi ekonomi menuntut sesebuah negara melakukan
perubahan dari masa ke semasa. Sebuah negara juga harus memiliki kelebihan
bersaing dalam pasaran antarabangsa. Globalisasi dalam perdagangan antarabangsa
juga memerlukan kita berinteraksi dengan pelbagai pihak dan pelbagai latar belakang
budaya. Oleh itu,penguasaan dan kemahiran dalam bahasa-bahasa asing akan
memberi kelebihan untuk melibatkan diri dalam arena antarabangsa. Globalisasi
ekonomi ini dapat diatasi kesan negatifnya apabila di pihak rakyat bersedia
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan pesat dalam senario ekonomi dunia

Kesan negatif terhadap ekonomi global termasuk Malaysia

Krisis yang terjadi di AS memberi kesan yang secara terus kepada Malaysia. Hanya
sesetengah bank yang mempunyai bon dan sekuriti, di sana akan mengalami sedikit
gangguan. Kesan secara langsung kepada negara adalah sangat minimum. Tetapi, hal ini
memberi kesan secara tidak langsung. Eropah dan Amerika Syarikat merupakan negara yang
mempunyai kuasa beli yang tinggi. Apabila berlakunya krisis kewangan di AS, kuasa beli
pengguna akan menurun dan kerana pengguna tidak keluar berbelanja kerana ketiadaan
kecairan wang dalam ekonomi.

Pada situasi begini para pelabur mengambil sikap tunggu dan lihat, mereka memerhati
perkembangan ekonomi yang terjadii Mereka tidak mahu melabur kerana keadaan pasaran
global yang tidak menentu. Pelabur sudah semestinya tidak mahu mengambil risiko yang
besar ini. mereka hanya memikirkan pulangan yang berganda sahaja. Hal ini telah
mengakibatkan jumlah FDI yang diterima Malaysia adalah sedikit.Pelaburan asing menjunam
sebanyak 50 peratus.Malaysia hanya mampu menarik RM26 bilion FDI pada 2009
berbanding RM51bilion pada 2008.

Kesan yang paling ketara boleh dilihat dengan jelas dalam sektor pelancongan.
Apabila sektor pelancongan terjejas, sudah tentu industri yang berkaitan turut merasainya,
seperti perhotelan dan industri kecil dan sederhana, kerana ia sangat berkait rapat. Sektor

hartanah juga turut merudum dan perkara ini sangat menakutkan pengusaha dan pemaju dan
juga para pelabur itu sendiri. Kerana kesannya sangat besar dan risiko yang harus diharungi
adalah sangat tinggi.

Bursa saham Malaysia juga mengalami kejatuhan yang amat ketara ke paras 800 mata
akibat kesan krisis kewangan global.Pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan
antarabangsa juga menerima kesannya.Kebanyakan ekonomi dunia menjunam ke tahap yang
membimbabangkan.Pertumbuhan ekonomi negatif di catatkan untuk kebanyakan Negara
didunia termasuk Negara-negara maju.Perdagangan antarabangsa turut merosot sekali
ganda.Jumlah eksport juga jatuh .Situasi ini menyebabkan kebanyakan akaun imbangan
pembayaran negar di dunia mencatatkan angka deficit.Malaysia tidak terkecuali menerima
kesannya.Kekurangan pesanan daripada luar mengakibatkan industry perkilangan dan
terutamanya tekstil dan elektronik terjejas teruk.
hari ini.

KESAN EKONOMI GLOBAL KEPADA MALAYSIA

Secara relatifnya, negara berjaya melalui pelbagai ujian baik dari segi politik, ekonomi dan
sosial sejak 50 tahun lalu biarpun terpaksa melalui rencam halangan serta dugaan semasa
yang sangat mencabar. Prestasi dan kedudukan ekonomi Malaysia tetap berada dalam
keadaan memberangsangkan walaupun perkembangan semasa perdagangan antarabangsa,
domestik dan pasaran saham agak kurang stabil sejak kebelakangan ini. Realiti ini adalah
bersifat global dan bukan Malaysia sahaja yang merasainya bahkan merangkumi negaranegara maju dan membangun lain termasuklah Amerika Syarikat (AS) sendiri.

Sungguhpun begitu, ekonomi global diramal terus berkembang perlahan pada kadar 3.9
peratus pada 2009 berbanding 4.1 pada 2008 berikutan ketidaktentuan prospek pertumbuhan
ekonomi AS berikutan krisis gadai janji subprima dan pasaran perumahan yang lemah di sana
yang masih membelenggu dan memarahkan lagi keadaan fundamental ekonominya. Ini
diburukkan lagi dengan pengumuman bankrap terhadap Lehman Brothers, bank pelaburan
terbesar Amerika Syarikat (AS), ketika Rizab Persekutuan dan bank utama global mengambil
langkah

strategik

mengukuhkan

pasaran

kewangan.

Pengumuman kerugian besar syarikat kewangan terkemuka seperti Merill Lynch dan

American International Group Inc (AIG) menyebabkan pelabur hilang keyakinan terhadap
pasaran kewangan AS, sekali gus mempengaruhi sentimen di pasaran kewangan global.
Dalam perkembangan berkaitan, usaha Bank of America membeli bank pelaburan Merril
Lynch bernilai AS$50 bilion dalam satu urus niaga yang mewujudkan syarikat perkhidmatan
kewangan terbesar dunia. Susulan pembelian itu, Bank of America akan memiliki
pembrokeran terbesar di dunia dengan kira-kira 20,000 penasihat dan aset pelanggan bernilai
AS$2.5 trilion. Di sini, apa yang berlaku di AS boleh memberi kesan dan tempiasan kepada
ekonomi Malaysia memandangkan hubungan perdagangan sangat penting wujud sejak sekian
lama.

Keadaan ini sudah tentu memberi tekanan kepada Malaysia biarpun secara amnya ekonomi
Malaysia mencatatkan pertumbuhan melebihi jangkaan dengan Keluaran Dalam Negara
Kasar (KDNK) meningkat 6.7 peratus dalam tempoh separuh pertama 2008. Pertumbuhan itu
disokong kecergasan penggunaan awam dan swasta serta permintaan luar yang kukuh.
Bagaimanapun, pertumbuhan ini dijangka perlahan bagi tempoh separuh kedua tahun ini
berikutan persekitaran luar yang tidak menentu termasuklah harga minyak mentah yang
masih tidak menentu dijangka memberi kesan negatif terhadap pertumbuhan eksport,
terutama

bagi

produk

elektrik

dan

elektronik

(E&E).

Dari sudut ekonomi domestik, tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak mentah sebelum
ini dan peningkatan harga makanan dijangka memberi kesan kepada perbelanjaan pengguna
dan pelaburan dari mask e semasa. Meskipun berdepan cabaran ini, ekonomi negara
diharapkan masih mampu terus memperoleh manfaat berikutan harga komoditi yang teguh
serta pertumbuhan kukuh negara membangun dan negara ekonomi sedang berkembang pesat,
justeru dapat mengurangkan kesan ekonomi global yang agak perlahan. Sehubungan itu,
sektor perkhidmatan yang berpotensi tinggi untuk diterokai seperti kewangan, profesional
dan perniagaan, pembinaan, pendidikan dan latihan serta pelancongan perlulah diperkemas
serta dimantapkan lagi sewajarnya. Selain itu, perkhidmatan kesihatan, logistik dan
perkhidmatan teknologi maklumat merupakan sektor yang dilihat dapat menyediakan peluang
besar

kepada

syarikat-syarikat

tempatan.

Ini adalah kerana, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berdaya maju membuka peluang
besar kepada keuntungan syarikat meningkat, sekali gus meningkatkan perolehan kerajaan
kerana melalui keuntungan tersebut, kerajaan mendapat hasil cukai yang lebih tinggi.

Daripada perolehan cukai yang semakin tinggi ini, kerajaan boleh melaksanakan pelbagai
program pembangunan untuk rakyat, menyediakan kemudahan awam, membasmi kemiskinan
dan sebaginya. Oleh yang demikian, sektor industri terutamanya perlulah diperkasakan lagi
memandangkan ianya menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat tempatan
dalam usaha mengeluarkan hasil lebih tinggi dan bahan digunakan juga bertambah.

Hasil keluaran komoditi utama negara juga perlu dipertingkatkan seperti jumlah keluaran
minyak sawit mentah dan getah yang harganya kini melonjak tinggi dan memberi pulangan
lumayan kepada penanam serta penoreh sekali gus menyumbang kepada perkembangan
ekonomi negara. Di samping itu, industri pelancaongan negara juga wajar dipertingkatkan
kerana ianya turut menyumbangkan kepada pendapatan negara. Pada tahun 2007,
menyaksikan kedatangan lebih 20 juta pelancong asing ke Malaysia dengan meraih hasil
bernilai RM46.7 bilion sempena Tahun Melawat Malaysia 2007 dan secara tidak langsung
menyumbang kepada perkembangan sektor perkhidmatan negara termasuk perhotelan,
kraftangan,

seni

halus,

perniagaan

runcit,

restoran,

kewangan

dan

sebagainya.

Pelaksanaan projek di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), koridor ekonomi


dan sistem penyampaian mestilah diperbaiki dan dipertingkatkan agar dapat memberi kesan
positif jangka panjang kepada ekonomi negara. Tahap keyakinan pelabur asing ke negara kita
hendaklah berada pada tahap yang tinggi biarpun terpaksa berhadapan dengan tekanan politik
dalaman dan dalam hal ini pelabur tidak akan mengambil risiko kewangan untuk melabur
sekiranya mereka tidak yakin dengan kerajaan yang ada dan wujudnya ketidakstabilan
politik. Oleh itu, usaha dan tindakan pantas menarik serta meningkatkan keyakinan pelabur
perlu dipergiatkan lagi dari masa ke semasa. Setakat ini negara juga berdepan dengan
kelebihan negara membangun lain seperti China, Vietnam, India, Thailand, Indonesia dan
sebagainya

yang

dilihat

saingan

utama

kepada

negara.

Menurut Tan Sri G. Gnanalingam, Pengerusi Eksekutif Wesports bahawa selepas mengalami
pembangunan kira-kira 50 tahun, kita boleh menyatakan bahawa negara ini memiliki salah
satu infrastruktur yang terbaik di dunia di segi jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan dan
malah Koridor Raya Multimedia. Kerajaan telah melakukan banyak usaha agar setiap rakyat
memiliki sebuah rumah, setiap murid mempunyai mejanya sendiri di sekolah, setiap pesakit
di hospital mempunyai katilnya sendiri dan malah negara ini menyediakan pekerjaan bagi
setiap 2.5 juta pekerja asing di samping pendapatan negara diagihkan kepada rakyat dalam

bentuk penyediaan peluang pekerjaan, kemudahan awam yang lebih baik termasuklah
pendidikan,

kesihatan,

perumahan

dan

sebagainya.

.
Sambil ekonomi negara telah berkembang sejak 50 tahun lepas pada kadar 6.0 hingga 8.0
peratus setahun, pemberian upah di negara ini dikatakan tidak sepadan dengan pertumbuhan
sedemikian memandangkan kebanyakan syarikat sektor swasta di sini masih lagi membayar
upah kepada pekerja yang bertaraf dunia ketiga. Sejak 50 tahun lepas, pembayaran upah di
Singapura telah meningkat 7.5 kali daripada upah di Malaysia dan secara perbandingannya,
pendapatan rakyat di Hong Kong lebih tinggi dari di Singapura dan rakyat Jepun menerima
pendapatan lebih dari rakyat Hong Kong. Ini penting dan perlu diberi perhatian oleh semua
pihak

kerana

melibatkan

prestasi

dan

produktiviti

pekerja

di

negara

kita.

Adalah diharapkan pelan dan formula peralihan kuasa yang mungkin akan dipercepatkan di
antara Perdana Menteri dan timbalannya seperti mana yang telah dipersetujui dan pertukaran
portfolio yang melihatkan perlantikan Menteri Kewangan 1 yang baru serta penurunan harga
minyak yang dijangka bakal dilakukan sebelum hari raya Aidilfitri ini diharapkan mampu
merangsang dan memacu ekonomi negara di landasan yang betul. Rakyat menaruh
kepercayaan yang tinggi serta berharap agar kerajaan dapat melakukan sesuatu agar
kestabilan ekonomi, politik dan sosial di dalam negara kekal berada pada tahap yang terbaik
dan

kukuh

pada

masa

hadapan.

RUJUKAN

KLCI

susut

Malaysia
Ekonomi
Bank

bawah

kurang

1,000

terjejas

negara

pelaburan

mata,
krisis

tetap

Amerika

bankrap,

Berita

Harian,

kewangan

AS,

kukuh,

19

Berita

Harian,

19
19

September

2008

September

2008

September
16

September

2008
2008

'Infrastruktur kelas pertama, upah dunia ke-3', Utusan Malaysia, 15 September 2008
Kenapa

masih

tidak

yakin?,

Mingguan

Malaysia,

25

Februari

Tahun Melawat Malaysia raih RM46.7b, Utusan Malasyia, 18 Februari 2008

2007