Anda di halaman 1dari 311

KABA SI ALI AMAT

PENGANTAR

KABA SI ALI AMAT ini disalin dari kitab beraksara Arab-Melayu


berbahasa Melayu-Minangkabau terbitan P.W.M. Trap. Leiden
tahun 1895 yang dicetak dengan tehnik lithografi. Dapat dipastikan,
sebelum mencetak kitab tersebut tidak dilakukan pembenahan,
terlihat dari banyaknya penulisan kata yang salah dan tidak
konsisten.
Umumnya penulisan kitab beraksara Arab-Melayu jaman silam
yang tidak bertitik koma, seolah berbentuk seuntai kalimat yang
amat panjang, maka dalam menyalinnya ke huruf Latin, kita jadikan
kalimat-kalimat pendek dengan sedikit pembenahan dengan
maksud memudahkan para peminat membacanya.
Selamat membaca!

AN

1
KABA SI ALI AMAT

Dicabiak kain dibali,


Dicabiak sahalai deta,
Mamintak tabiak kami banyanyi,
Nyanyi taliriah jadi kaba.

Banda urang kami bandakan,


Padi barapak di pamatang,
Disaok daun jarami,
Kaba urang kami kabakan,
Antah talabiah jo takurang,
Hanyo parintang-rintang hati.

Kaik bakaik rotan sago,


Takaik di aka baha,
Tabang ka langik tabarito,
Jatuah ka bumi jadi kaba.

Sialah urang takaba, takaba Si Ali Amat, takaba bakabau banyak, takato
bajawi banyak.
Lah tinggi ruponyo hari, kiro-kiro pukua salapan, sapanggalahan matoari naiak,
bakato Puti Linduang Bulan:
“Anak kanduang Si Ali Amat, jagolah ba a anak tidua, lah tinggi candonyo hari.
Singkokanlah kandang kabau kito, alaukanlah jawi kito”.

Io di Si Ali Amat, mandanga kato mandeh kanduang, lah jago garannyo tidua,
disingkokannyo pintu kandang, dialau molah tu kabau, kalua ka tangah padang.

2
Lah tibo di tangah padang, hari ribuik mandanguang-danguang, tidak tabedo
garang paneh, bak ka putuih rangkai hati. Tidak tabedo dareh ribuik, bak ka
cabiak ujuang deta.
Bakato tuo di padang:
“Adiak den Si Ali Amat, tungguilah kabau kito, kabau kito sagintuang-gituang,
awak den kapai bataduah, ka kayu bapucuak sirah”.
Manjawek Si Ali Amat:
“Kok bak nan tun janyo tuan, lah io pulo janyo ambo, nak ambo tunggui kabau
tuan, pailah tuan bataduah!”
Mambao kabau Si Ali di tapi labuah, nan gadang io mo kabau nan badua1,.
bataduah Si Ali Amat di bawah paruik kabaunyo.

Lah lalu molah tu urang, urang tuo mambao sadah. Takajuik kabau si Ali,
tapijak ujuang kukunyo.
Bakato Si Ali Amat, sarato hariak bulalangnyo:
“Hantu bintalak2 di ma iko, hantu paburu di ma iko, kabau den dikajuikinyo.
Sikolah makan mo tangan den, siko manganai mo kaki den”.
Bakato urang nan lalu:
“Indak den mangajuiki kabau ang, bukan den hantu bintalak, ukan den hantu
paburu. Awak den urang tuo buruak, baju buruak kain buruak, roman den pun
buruak pulo. Bahari-hari to makan, babulan-bulan to minum, diam den di rimbo
gadang, makan umbuik-umbuik pua, minum rangek-rangek tabiang. Awak den
manjua sadah, sadah den sakupang3 ganok, sapitih to amuah labiah, saratuih to
amuah kurang, sakupang sajo sadah den”.
Bakato Si Ali Amat:
“Amai janyo den di amai, kununlah sadah sakupang, antakan bakeh amai den,
ka rumah si Rumin Judin, ka kampuang si Linduang Bulan. Baliau sadang
manalok kain4, lah marandam pulo”.
Bakato rang tuo buruak:
“Anak den si Ali Amat, di ma rumah si Rumin Judin, di ma kampuang si
Linduang, katokan bana paik-paik!”
Bakato Si Ali Amat:

3
“Iliakan labuah nan panjang, di suok jalan ka pai, di kida jalan ka pulang, di
labuah kelok basiku, pudiang ameh paganyo labuah, pudiang ganin (?) paga di
dalam, anjiluang barumpun–rumpun, sikasok babatang-batang, lansano batimbo
jalan, di karambia atok tungku5, di pinang nan linggayuran, di sanan kampuang
amai den.
Tapi ado caceknyo sabuah, labuah urang bapangawa, kampuang nan tun
bajagoi. Kok tau pangawa labuah, sapuluah ameh bautang. Kok tau pangawa
kampuang, salucuik-lucuiknyo jo badan. Utang tak buliah dibaia, salah tak buliah
ditimbang”.
Bakato urang tuo buruak:
“Kununlah itu dikatokan, bapantun den sabuah,

Nyak manguah nyak manganji,


Nyak basudu bilang-bilang,
Kok tak tuah nak tapanji,
Kok tak rang buruak mak nyo ilang.

Tunjukan juo rumahnyo, katokan juo kampuangnyo”.


Lah berang si Ali Amat:
”Di sanan kampuang si Linduang, di sanan rumah si Rumin, di labuah kelok
basiku, pudiang ameh paganyo labuah, pudiang ganin paga di lua, anjiluang
barumpun-rumpun, sikasok babatang-batang, lansano batimbo jalan, di
rangkiang nan tajongkang, di rumah disungkuik labu manduang” kato Si Ali.

Bajalan rang tuo buruak, lah ilia labuah nan panjang, jauah bak raso di jalan,
dakek bak raso ka tibo, ampia bak raso ka sampai.
Lah tibo molah garangan – lah sampai molah ka io – ka halaman si Rumin Judin
– si Rumin Judin sadang batanun.
Bakato rang tuo buruak:
“Hai rang mudo nan batanun, bari luruih den batanyo, nan ma nan rumah si
Rumin, nan ma nan kampuang si Linduang?”
Bakato si Rumin Judin:

4
“Amai janyo den di amai, lah tatakok di nan io, tak tatakok di nan bukan”.
Bakato Si Rumin Judin:
“Amai karumahlah amai, lah auih garan amai den, lah litak molah garangan,
sajauah nangko lah jalan”.
Manjangguak Si Lindung Bulan, tagak ka pintu ka rumah. Bakato Si Linduang
Bulan:

“Alah moh kambang bungo pandan,


Kami lah cameh maluruti,
Alah moh datang nyao badan,
Kami lah cameh manuruti”.

Bakato rang tuo buruak:


“Bukan do pantun nan ka babaleh, bukan do kato ka bajawek,

Manga ka luruik maluruiki,


Bungo pandan ka kambang juo,
Manga ka turuik manuruiki,
Awakden ka datang juo” katonyo rang tuo buruak.

Bakato Puti Linduang Bulan:


“Amai ka rumahlah amai, lapiak lah sudah den kambangkan, tabia lah sudah
tasingkok, ka bakeh amai den duduak” katonyo Si Linduang Bulan.
Bakato rang tuo buruak:
“Amaklah kok tak ka rumah, saelok nangko rumah ko, saindah nangko rumah ko,
saburuak nangko roman den”.
Payah gigiah bagigiah – lah panek tangka batangka – Si Linduang maimbau
juo:
“Amai ka rumahlah amai, rugi den baduri-duri, paluah den kalatiakan, asa lai
rumah den sudah, ka bakeh amai den duduak”.
Mandanga kato Si Linduang, ka rumah urang tuo buruak, duduak di sandaran
parian.

5
Bakato Si Linduang Bulan:
“Adiak den Si Kambang Manih, Kambang Manih kambang denai, kambanglah
bungo saliguri. Bukan Si Kambang nak rang kini, Si Kambang nak rang nyok ari.
Capek kaki ringan tangan, capek kaki to manaruang, ringan tangan to mamacah.
Si Kambang urang paarih, balun di suruah anyo lah pai, balum diimbau nyo lah
datang”.
Bakato Si Linduang Bulan:
“Cabiak siriah Kambang oi, gatoklah pinang Kambang oi, biaklah sadah
Kambang oi, biaklah jo pati santan, lunak nan bak banak balam!”
Balari Si Kambang Manih, dicabiak siriah nan bahalai, dibiak sadah jo santan,
digatok pinang sakali, dibarikan bakeh Si Linduang.
Bakato Si Linduang Bulan:
“Amai kamarilah duduak, siriahlah sudah bacabiak, pinang lah sudah bagatok,
sadah lah sudah babiak, kamari amai mangunyah”.
Manjawek rang tuo buruak:
“Amaklah ko tak ka kiun, saelok nan tun lapiak ko, saburuak nangko roman den.
Kok amuah adiak baragiah, kapualah pinang sagatok, palikan sadah sapalik,
sapiklah jo rantiang batuang, unjuakanlah kamari” katonyo rang tuo buruak.

Lah panek gigiah bagigiah, lah payah tangka batangka, bainsuik-insuik rang
tuo.
Bakato Si Linduang Bulan:
“Adiak den Si Kambang Manih, abuihlah kawa Kambang ai, tanaklah nasi
Kambang ai, lah auih bana amai den, lah litak bana garangan”.
Bawari Si Kambang Manih, bagageh-gageh awaknyo, kupi tajarang sakali. Si
Kambang rang ringan tangan, aso dikakok duo jadi. Sadangkang batu ladonyo,
duo baleh gulai nan masak.
Disanduak nasi ka pinggan, dikaka-kaka manyanduak, bujuanyo samo bujuanyo,
halintang samo halintang, di tapi samuik bairiang, di tangan awan bajumpo. Elok
diirik-irikan, elok makanan rajo-rajo, elok minuman sutan-sutan. Singgang parpati
mandua, singgang satitiak adu-adu, kuah salilik tambun jati. Dibao nasi kalua,
kalua ka tangah rumah.

6
Io di Si Kambang Manih, diisi kupi sakali, diimbau rang tuo buruak:.
“Amai kamarilah makan, lah dingin kupi di cangkia, lah dingin nasi di pinggan”.
Manjawek rang tuo buruak:
“Amaklah ko tak ka kiun, saelok nan tun rumah ko, saburuak nangko awak den.
Kok suko adiak baragiah, tariak di lauak-lauak ayam, onyokanlah di kau kamari”.
Lah panek gigih bagigiah, lah payah tangka batangka, lah datang rang tuo
buruak, jadi makan jadi minum, Si Linduang Bulan nan surang, Si Rumin Judin
nan surang, rang tuo buruak nan surang, barampek jo Si Kambang Manih.
Bawari rang tuo buruak, manyuok inyo igo suok, cukuik kaampek basuah tangan,
kalimo jo kumua-kumua, bak nan tun makan rang tuo buruak.
Sudah makan sudah minum, bakato rang tuo buruak:
“Adiak den Si Rumin Judin, nan surang Si Linduang Bulan, baia balilah sadah
den, hari lah barimbang tinggi, jalan jauah io di den!”
Bawari Si Linduang Bulan, dilantak peti nan gadang, mandanguang tali bubutan,
duo tigo kunci nan jatuah. Di bao pitih kaluar, kaluar ka tangah rumah. Dibilang
pitih limo kupang, dikatokan bakeh rang tuo:
“Nyak lah iko pitih amai, nan sakupang bali sadah, nan saameh den baragiah
samiang”.
To amuah rang tuo buruak, bakato rang tuo buruak:
“Sadah den sakupang sajo, sapitih to amuah labiah, sarimih6 to amuah kurang.
Kok suko adiak baragiah, kudian amak den datang”.
Lah panek gigiah bagigiah, lah panek tangka batangka, to amuah rang tuo
buruak.
Bawari Si Linduang Bulan, ditariknyo pitih cako, dibuhuakannyo ka kain ka
cawek, ka gunjai alai, ka cawek rang tuo buruak.
Bakato rang tuo buruak:
“Lapeh baelok den di adiak, awak den kan ka bajalan, lapeh jo hati nan cuci,
lapeh muluik nan manis”.
Bakato Si Linduang Bulan :
“Kok bak nan tun janyo biai, suruik pulolah kudian?”
Lah tagak rang tuo buruak, tagak ka pintu rumah. Maadok rang tuo buruak, ka
bakeh Si Linduang Bulan:

7
“Saelok nangko rumah ko, sarancak iko rumah ko, gonjongnyo rabuang
mambacuik, parannyo ula mangalampai, tuturan labah mangirok, cibuak kanso
balariak, janjang ko perak balanja.
Kok elok iolah elok, kok rancak iolah rancak, tagah caceknyo sabuah, lailah to
den katokan”.
Lah tagak Si Linduang Bulan, dipacikannyo urang tuo:
“A iko cacek rumah den. Kunun to amai katokan, amai to buliah bajalan. Rugi
den badorai-dorai, paluah den den kalatiakan, asa lai rumah den sudah. Rumah
sudah tukang babunuah, tak dapek ditiru lai.
Kunun tak amai katokan, amai tak buliah malangkah!”
Bakato rang tuo buruak:

“Lumuik pandan dipintokannyo,


Ka bawah condong buahnyo,
Rumik den mengatokannyo,
Ka cabuah kasudahannyo”.

Bakato Si Linduang Bulan:


“Kunun tak amai katokan, amai tak buliah bajalan, katokan juo caceknyo!”
Bakato rang tuo buruak:
“Sia tu urang di sanan, io mo urang gubalo, di padang talau awi, di bukik tandai
langkudu, di bawah baringin ameh, di tapi labuah nan gadang, Si Ali Amat
namonyo. Kok anak ko to kok ukan, ditunjuakannyo rumah ko.
Bak nan tun janyo bakeh den, di sanan rumah Si Linduang, di rumah dirungkuik
labu, di rangkiang nan tajongkang, di junjuang siriah nan rabah, di pinang nan
bajungkatan, katonyo Si Ali Amat.
A itu isi katonyo, a itu buah katonyo, antah kok nyo basangkoan buruak. Kok inyo
basangkoan buruak, itulah cacek rumah ko, itulah calo rumah ko”.

Lah lapeh urang tuo buruak. Bajalan urang tuo buruak. Manggaruang Si
Linduang Bulan. Rauangnyo sampai ka pitalo, rahainyo sampai ka atek langik.
Didamuak dado nan jajai, bakasan jari nan limo, anam jo patahan cincin.

8
Lah masuak ka biliak dalam, mangaluah ka katiduran, mangaluah ka kalang-
hulu, badarai aia matonyo. Bakato di dalam hati:
“Anak malang anak cilako, anak cilako bago birah”.

Lah lamo bakalamoan, lah panjang bakalalaian, lah patang candonyo hari, lah
pulang Si Ali Amat, dimasukkannyo kabaunyo.
Hari hujan kaciak-kaciak, ka halaman Si Ali Amat, alah tagak ka bawah
lumbuang – maimbau Si Ali Amat:
“Amai den Si Linduang Bulan, jawek juo biai jawek juo, jawek juo sambang
dadiah den, kabau den alun basaok, nan kaciak alun bakungkang!”
Bapakak samiang Si Linduang.
Lah tigo kali inyo maimbau, bapakak juo Si Linduang.
Bakato Si Ali Amat:
“Ba a ko lah iko amai den, paruik ko lah nan umayang, kapalo ko lah nan ngalu,
kapatang indak bak nangko”.
Lah jago Si Linduang Bulan, manjanguah ka pintu gadang:
“Anak den Si Ali Amat, bukan paruik den nan umayang, bukan kapalo den nan
ngalu. Anak den Si Ali Amat, bakiroklah ang di siko, bakikihlah ang di siko. Rang
cilako tungku bangkah, urang basibidai takirok7, urang basiabu ateh tunggua,
uwia-uwia manangeh jamua!”
Bakato Si Ali Amat:
“Dek a ko lah iko amai den, lah pasiak molah amai den, lah jawa8 molah amai
den, kapatang indak bak nangko”.
Bakato Si Ali Amat:
“Ba a amai mungko bak nan tun, di ma bana salah siliak den, kok lah bak nan
tun di amai. Mak bak nan tun kato urang,

Tariak di amai nan babuah,


Nan bapandan nan babungo,
Nan babungo tariak di amai,
Nan bajalan nan cilako” katonyo Si Ali Amat.

9
Bakato pulo Si Ali:
“Turunkan molah pakai den, awak den kan ka bajalan”.
Marentak Si Linduang Bulan, ditariak pakai Si Ali, dikirokannyo sadonyo,
dibahekannyo ka halaman.
Baru tatabua di halaman, io di Si Ali Amat, ditariaknyo kain nan tun.
Disaruangkannyo sarawal, sarawal panjang batakat, batakat bakatanahan,
bauwia-uwia manyasok. Disaruangkannyo bajunyo, bajunyo sambua-samburan,
samburan bintang di langik.
Detanyo deta panjang bakatah, diikek nak rang Koto Tuo, buatan rang Padang
Panjang.
Dilakekannyo karihnyo, karih sampono ganjo ireh8, bapantang karam di lauik,
samaso parang jo Bugih, jajak ditikam mati juo.
Manjaguah Puti Kasumbo, bakato Si Ali Amat:
“Rang kampuang rilahkan rilah, rilahkan labuah jo tapian, rilahkan sumua bakeh
mandi, den ka bajalan anyo lai”.
Bakato pulo bakeh amainyo:
“Amai den Si Linduang Bulan, rilahkan biai rilahkan. Rilahkan susu nan sacucuik,
rilahkan nasi nan sasuok, rang buruak ka pai bajalan”.
Indak bajawek diamainyo, bakato Puti Kasumbo:
“Kakak dan Si Ali Amat, kito nan bak anak balam, sikua jantan sikua batino.
Kunun kakak ka bajalan, bao juo denai di kakak” katonyo Puti Kasumbo.
Manjawab Si Ali Amat:
“Manga kau ka pai jo den, awak den urang cilako, urang cilako tungku bangkah,
manga den ka kau turuikan”.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kunun kakak ka bajalan, bari janji den sabanta!” katonyo Puti Kasumbo.
Bajalan Puti Kasumbo, io ka padapuran. Dibaka molah tu bajo9, disangai molah
tu minyak.
Lah sudah bajo tabaka, lah sudah minyak basangai, dibao turun ka halaman, ka
bakeh Si Ali Amat.
Bakato Puti Kasumbo:

10
“Kakak ka bajalan jauah, mari den tabua jo bajo, mari den tampa jo minyak, mari
den kabek jo cawek”.
Lah sudah dibajoinyo, bawari Si Ali Amat, rancak nan bukan ulah-ulah, elok nan
tidak tabedokan. Manangih Si Ali Amat. Bakicau murai ateh batu, bakaja cacak
ateh paran, bakaja tupai ateh kayu, mancaliak Si Ali Amat.
Malanglah Si Ali Amat, batungkuik kayu-kayuan.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, lapeh baelok den di adiak, lapeh jo hati nan cuci,
lapeh jo muluik nan manih”.
Manangih Puti Kasumbo, aia mato badarai-darai, bakato sambia sanguak-
sangak:
“Bao den kakak bao den, bao juo den di kakak, ka langik bao den tabang, ka
lauik bao den manyalam”.
Lah tampak pulo di amainyo, batambah bangih Si Linduang:
“Angkuiklah tu adiak ang, baoilah tu adiak ang, indak paguno di den lai, urang
cilako kaduonyo”.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, kunun kau ka pai jo den, manungi bana abih-abih,
agaki bana paik-paik, buruaknyo nan ka dikaji, usah manyasa kudian.
Litak usah kau katokan, auih usah kau sabuikan, bak nan tun rang pai jo den “.
Manjawek Puti Kasumbo:
“Asa amuah kakak mambao, mati kakak matilah den, indak den mandawa lai. Ka
lauik bao baranang, ka lurah bao manurun, ka bukik bao mandaki, indak den
manyasa lai”.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak Puti Kasumbo, kok lah bak nantun janyo adiak, asa lai amuah samo mati,
asa lai amuah samo ilang, manuruikan urang cilako, kito pai molah bajalan, di
ma janjian ditapati, di ma untuang disudahi”.
Bajalan Si Ali Amat, manuruik Puti kasumbo.
Ado sabanta inyo bajalan, kiro-kiro sapalantiangan, maadok suruik Si Ali, lalu
manyumpah marahai.
Manyaru Si Ali Amat:

11
“Hai arawah, hai malaikat, hai angin punco baliuang, kirok juo rumah amai den,
bubuangkan lumbuang sadonyo, tungkuikan lasuang nan gadang, kirokan kabau
jo bantiang, mak uweh hati amai den”.
Sudah manyumpah marahai, bajalan Si Ali Amat:
Sabanta inyo bajalan, lah sampai ka simpang jalan, duduak bahantilah Si Ali.
Dipataruhinyo adiaknyo:
“Kito ka bajalan jauah, kampuang tak tantu ka dituruik, dangau tak abeh nan ka
diunyi. Litak usah kau katokan, auih usah kau sabuikan, bak nan tun rang pai jo
den, urang manuruik rang cilako”.
Jaweknyo Puti Kasumbo:
“Usah kakak katokan juo, sajak cako lah den pikiri, sajak cako lah den manuangi.
Lah den kaji elok buruaknyo, indak den manduo lai, indak den manyasa lai. Mati
kakak matilah den, indak auih ka den katokan, indak litak ka den katokan”.

Lah sudah inyo barundiang, bajalan Si Ali Amat, nan surang Puti Kasumbo.
Mulai bukik lah tadaki, mulai lurah lah taturuni, banyaklah rimbo nan tatampuah.
Lah lamo bakalamoan, lah payah Si Ali Amat, lah jariah Puti Kasumbo. Hari nan
hujan-hujan kaciak, dicari bakeh bataduah, tampak dinyo rungguak kayu.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, kito barantilah di sanan, di dalam rungguak kayu nan
tun”.
Bajalan inyo ka rungguak kayu, padahan arang10 ula gadang.
Bakato Si Ula Gadang:
“Siko mo sangkang garaman den, di siko kanyang mo paruik den, rajaki datang
mauntok, rang dunie sasek kamari”.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kakak den Si Ula Gadang, kunun Si Ali ka dimakan, awak den makan daulu,
jan mato den mancaliak, jan talingo den mandanga, pado den baibo hati!
Sabuah lai di kak Ula, awak den urang cilako, indak paguno di urang. Pado iduik
eloklah mati, pado manangguang parasaian, usah manyeso amai den”.
Bakato Si Ula Gadang:

12
“Indak Si Ali ka tamakan, indak awak ko ka talulua. Si Ali urang batuah, awak ko
anak rang baiak. Dikunyah garaman tangga, dilulua paruik umayang, awak kau
sasek kamari. Jo a kau ka den lapeh, a ka den barikan anjik Si Ali ?
Tariaklah reno di kapalo den, tariaklah cincin di ikua den. Cincin banamo cinto-
cinto, pacinto ameh jo perak, pacinto bareh jo padi, pacinto kampuang halaman”.
Bawari Si Ali Amat, ditariak reno jo cincin. Lah dapek reno jo cincin, bakato Si Ali
Amat:
“A lah ka den barikan anjik kakak, bakain babaju lai tidak, makan-minum kami lai
tidak. Kami nangko urang cilako, awak kami urang tabuang. Tinggalah kakak di
siko, kami bajalan anyo lai”.
Bajalan Si Ali Amat, nan surang Puti Kasumbo. Kiro-kiro sapambaean,
maadok suruik Si Ali:
“Adiak den Puti Kasumbo, caliaklah kakian! Alah lah pasa rimbo satumpak, kayu
gadang abih rabah, tabiang tinggi lah abih runtuah, bakeh ula maampeh-ampeh,
inyo mamutuihkan angoknyo, laruik hati den mancaliak, hibo hati den
mamandangi, sabab karano di kito, sabab tuahnyo kito ambiak”.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kok bak nan tun ka ba a juo, indak kito marabuik, indak kito maniayo, awaknyo
amuah baragiah”.

Lah sudah barundiang-rundiang, bajalan Si Ali Amat, nan surang Puti


Kasumbo.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, lailah lapau sabuah, jan adiak bahanti sinan, di sinan
urang panyamun, di sanan urang parabuik, urang paelo paunjun, Maruntun
Manau galanyo.
Kok kito bahanti sinan, awak kito kok disamunnyo, awak kito kok dirampehnyo,
awak kau kok ditariaknyo”.
Manjawab Puti kasumbo:
“Kok lah bak nan tun janyo kakak, ka ba a janyo den pulo”.
Bajalan juo Si Ali, nan surang Puti Kasumbo. Jauah bak raso ka sampai,
ampiang bak raso ka tibo, tibo di lapau Maruntun Manau.

13
Lah tibo di halaman lapau, bakato Maruntun Manau:
“Adiak ka rumahlah adiak, nasi lah sudah batanak, kupilah sudah baabuih,
pananti adiak den juo”.
Ka rumah Puti Kasumbo, Si Ali Amat di halaman.
Bawari Maruntun Manau, hati arok bukan kapalang, rajaki datang mauntok,
awak lah ka buliah padusi.
Dibari nasi jo kupi, lah makan minum Puti Kasumbo. Lah sudah minum jo makan,
dimakan siriah sakapua.
Maimbau Si Ali Amat:
“Adiak turun molah adiak, kito bajalan jauah, iko pitih ka pambali nasi, nyak pitih
pambali kupi” katanyo Si Ali Amat.
Manjawek Maruntun Manau:
“Kok ang ka bajalan pailah, Puti Kasumbo ka siko. Urang pulang ka
kampuangnyo, urang tingga di rumahnyo!”
Bakato Si Ali Amat:
“Ba a nyo ka tingga siko, a jalan mungko bak nan tun. Kok indak ado basabab,
kok indak ado bajalan, antah kok kasiak taputiah, antah kok mijan tatagak, antah
kok lubang bakali, mungkonyo ka tingga siko!”
Bakato Maruntun Manau:
“Sagaduak a iko urang, sageleang a iko umaik, ka den bunuah paja nangko, ka
den jua jauah-jauah. Indak ang danga baritonyo, sadang manau lah den
runtunkan!”
Mahambua Maruntun Manau, malompek lalu ka halaman, dicakaunyo pinggang
Si Ali, diambuangkannyo sakali, mambaleh pulo Si Ali.
Lah lamo inyo bacakak, batimbang lacuik malacuikan, batimbang antak
maantakkan. Diantakkannyo Si Ali, tabanam sahinggan batih. Malompek Si Ali
Amat.
Bakato Si Ali Amat:
“Mano ang Maruntun Manau, adaik iduik baleh mambaleh”.
Dibalehkannyo di Si Ali, disembanyo pinggang Maruntun Manau, diantakkannyo
ka tanah, tabanam sahinggo pinggang. Lah jebong-jebongi, talalu putuih jo
angoknyo, io Si Maruntun Manau.

14
Lah turun Puti Kasumbo, bakato Si Ali Amat:
“Lah uweh hati adiak den, bara ka gadang doso den, lah surang mambunuah
urang”.

Lah lamo bakalamoan, bajalan Si Ali Amat, nan surang Puti Kasumbo, ka
mudiak juo arahnyo.
Lah jauah inyo bajalan, bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, pacik pitaruah arek-arek, pacik pitaruah taguah-
taguah, jan adiak lupo-lupokan.
Adolah lapau sabuah, lapau Si Mahayun Bukik, urang nan bagak sakali, urang
panyamun panyaka, urang pahelo paunjun, pandai manarah manalintang,
pandai marapek dalam aia, manungkek nan tak jo tupang, manggantuang nan
tak jo tali, mangganang nan tak jo aia, io Si Mahayun Bukik.
Usah adiak ka rumah pulo, jan kito baranti sinan, jan kito disamunnyo, jan kito
dirampehnyo, usah kito bamusuh jo nyo”.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kok lah bak nan tun janyo kakak, ka ba a pulo janyo den”.
Salamo lambek di jalan, jauah basarang dakek juo, ampiang ka tibo anyo lai.
Lah tibo inyo di sinan, di lapau Mahayun Bukik:

“Alah mo kambang bungo pandan


Padi nan cameh maluruiki,
Alah mo datang nyao badan,
Kami nan cameh manuruti.

Adiak ka rumahlah adiak – ko to kupi lah baabuih – ko to nasi lah batanak”.


Manjawab Puti Kasumbo:

“Manga ka luruiki maluruiki,


Bungo pandan ka kambang juo,
Manga ka turuik manuruiki,
Awak den ka datang juo”.

15
Lah naiak Puti Kasumbo, lah tingga Si Ali Amat, io di tangah halaman.
Io di Si Mahayun Bukik, hati gadang tidak tabedo, arok nan bukan ulah-ulah,
awak ka dapek padusi, dibari minum jo makan. Lah makan Puti Kasumbo. Lah
sudah minum jo makan, dimakan siriah sakapua.
Ado sabanta antaranyo, bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, adiak turun molah adiak, hari lah barimbang tinggi,
jalan jauah ka kito turuik, nyak pitih pambali nasi urang”.
Bakato Mahayun Bukik:
“Indak nyo ka turun do, urang lah datang ka kampuangnyo, urang lah datang ka
rumahnyo. Kok ka bajalan pailah, Puti Kasumbo ka di siko!”
Bakato Si Ali Amat:
“Ba a nyo ka tingga siko, a jalan mungko bak nan tun, lai utang tak kabaia. Kok
anyo ambek-ambek sajo, kok anyo tahan-tahan sajo, antah kok lubang bakali,
antah kok kasiak taputiah, antah kok mijan tatagak, mungkonyo ka tingga siko!”
Bakato Mahayun Bukik:
“Talampau bana urang nangko, gaduak bana inyo kironyo, tidak ang danga
baritonyo”.
Malompek sakali ka halaman, dicakau pinggang Si Ali, diambuangkannyo sakali.
Mambaleh Si Ali Amat, dihambuangkannyo Mahayun Bukik, balambin tibo di
tanah. Lah lamo garan bacakak, batimbang ampeh-maampehkan, batimbang
antak-maantakan. Diantakkannyo Si Ali, tabanam sahinggo pinggang.
Bawari Si Ali Amat, diungkik suok jo kida, lalu mahambua anyolai. Disembanyo
pinggang Mahayun Bukik, diantakkannyo ka tanah, tabanam sahinggo lihia. Lah
geleng-geleangi, talalu mati sakali.
Lah turun Puti Kasumbo, bakato Si Ali:
“Adiak den Puti Kasumbo, lah payah bana den anyo, bara pulo gadang doso
den, baduo mambunuah urang.
Lah uweh hati adiak den, adiak nan tak bahati, adiak den nan tak balimpo.

Sajak samulo den latokan,


Tidak dilatak dalam padi,

16
Sajak samulo den katokan,
Tidak dilatak dalam hati”.

Bakato Puti Kasumbo:


“Indaklah kakak ka badoso, indak salah dari kito, salah nan datang dari inyo”.

Lah lamo baulak-ulai – bajalan Si Ali nan surang Puti Kasumbo – masuk
rimbo kalua rimbo – masuak ka dalam rimbo gadang.
Lah tibo di tangah rimbo – basuo harimau gadang.
Bakato harimau gadang:
“Siko paruik den mungko kanyang – siko garaman mungko singgang – rajaki
datang mauntok”, katonyo harimau gadang.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kakak den harimau gadang, kok Si Ali ka dimakan, kok Si Ali ka dilulua, awak
den lulua daulu, Si Ali makan kudian. Usah mato den mancaliak, usah talingo
den mandanga.
Sabuah lai di kakak, kami nangko urang cilako, urang basibidai takirok, uwia-
uwia manangeh jamua, indak paguno di urang, lah dibuangkan amai kami”.
Bakato harimau gadang:
“Indak Si Ali ka tamakan, indak Si Ali ka talulua, Si Ali urang kiramaik, awak kau
urang batuah. Dikunyah garaman tangga, dilulua paruik umayang. Awak kau
sasek kamari.
A lah iko ka dibarikan, ka baka bajalan jauah, ameh tidak perak pun tidak, ilmu
kuaik lai saketek, pakailah iko di kau, mari den aja pandeka!”
Lah jimek itu dibarikan, bakato harimau gadang:
“Adiak bajalanlah adiak, itu samiang paragiah den”.
Bakato Si Ali Amat:
“Kakak oi harimau gadang, kami bajalan anyo lai”.
Bajalan Si Ali Amat, nan surang Puti Kasumbo.
Lai sabanta inyo bajalan, kiro-kiro sapambadian, mancaliak suruik Si Ali. Patuih
lah babintang-bintang, kilek lah baapi-api, ribuik lah mandanguang-danguang,
hujan gamuruah-gamuruah.

17
Lah pasa rimbo satumpak, samuik kicik abih lipua, kayu gadang abih patah,
tabiang tinggi abih runtuah, harimau gadang mangaruang-garuang, inyo
mamutuihkan angoknyo, tuah lah dibao urang.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, laruik hati den mamandangi, mancaliak harimau nan
tun, sabab karano di kito”.

Bajalan juo Si Ali, ka mudiak juo candonyo. Lah lamo maso bajalan,
paluahlah kubang kabauan.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, pacik pitaruah arek-arek, pacik pitaruah taguah-
taguah, jan adiak lupo-lupokan!
Adolah lapau sabuah, lapau Mahampiang Basi, urang pahelo paunjun, urang
pacakak paangak, urang panyamun panyaka.
Kito kalau ka kian, jan adiak ka rumah pulo, usah manjadi nan lah alah!”
Bakato Puti Kasumbo:
“Kok lah bak nan tun janyo kakak, ka ba a janyo den pulo”.
Lah lamo maso bajalan, hampiang bak raso ka tibo, jauah bak raso di jalan.
Lah sampai molah garangan, lah tibo molah ka io, di lapau Mahampiang Basi.
Bakato Mahampiang Basi:
“Adiak ka rumahlah adiak, lah auih raso adiak den, lah litak raso adiak den,
sajauah nangko lah jalan, sapayah nangko lah awak”.
Bakato Puti Kasumbo:
“Amak lah ambo kok tak ka rumah, jalan jauah ka kami turuik, kampuang tak
tentu ka dijalang”.
Bakato Mahampiang Basi:
“Ka rumah juo sacacah, bagio makan sirih samiang”.
“Kok lah bak nan tun janyo tuan, ka rumah juo molah ambo” katonyo Puti
Kasumbo.
Lah ka rumah Puti Kasumbo, kupi tahanta sakali, nasi tahanta sakali.

18
Io di si Mahampiang Basi, hati lah angek-angek dingin, awak ka buliah padusi,
nyak lakeh samianglah juo, acoknyo mak kunjuang sampai, dareh mak nyo
kunjuang tibo.
Sudah makan sudah minun, dikunyah molah tu pinang, io di Puti Kasumbo.
Sarilamak jatuah ka paruik, sari manih tingga di bibia, do bibia Puti Kasumbo.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak turun molah adiak, hari lah barimbang patang, jalan ka jauah di kito”.
Manyauik Mahampiang Basi:
“Kok ka bajalan pailah, Puti Kasumbo ka di siko, urang lah sasek ka rumahnyo!”
Bakato Si Ali Amat:
“Tuan den Mahampiang Basi, ba a nyo tuan tahani, ba a nyo ka tuan ambek. Lai
utang tak tabaia, lai arato tuan diambiaknyo.
Kok anyo tahan-tahan sajo, antah kok putuih angok den, antah kok kalu lidah
den, antah kok rabun mato den, mungkonyo ka tingga siko”.
Bakato Mahampiang Basi:
“Sagaduak-gaduak iko umaik, sagaliniang iko urang, anak bincacak bincacau,
anak ngiang-ngiang rimbo, anak si caciang panarahan. Ka den bunuah anak
urang nangko, ka bajua jauah-jauah, ka babunuah mati-mati”.
Malompek Mahampiang Basi, turun ka tangah halaman, dicubokannyo bacakak,
io jo Si Ali Amat.
Dikaokannyo langkah tigo, dianjuakannyo nan ciek, mancakau Si Ali Amat.
Lah dapek Si Ali Amat, ditumbuakannyo ka gumi. Tabanam Si Ali Amat, io
sahinggo lihianyo.
Bawari Si Ali amat, diungkiknyo suok jo kida, disintakannyo badannyo,
mahambua inyo kalua.
Dilompekinyo di Si Ali, disembanyo pinggang Mahampiang Basi, diantakkannyo
ka gumi. Io si Mahampiang Basi, lah ilang jo bubun-bubun, lah putuih jo angok-
angok, talalu mati sakali.
Lah turun Puti Kasumbo, bakato Si Ali Amat:
“Lah uweh hati adiak den, lah sanang hati adiak den, batigo mambunuah urang,
bara ka gadang doso den. Adiak den nan tak bahati, adiak den nan tak balimpo,
indak mamacik pitaruah.

19
Sajak samulo ambo latokan,
Tidak ka latak dalam padi,
Sajak samulo den katokan,
Tidak kau latak dalam hati.

Awak payah badoso pulo” katonyo Si Ali Amat.


Bakato Puti Kasumbo:
“Kok payah awak lai manang, indak awak ka badoso, indaklah salah dari awak”.

Bajalan Si Ali Amat, Puti Kasumbo nan surang.


Lah jauah maso bajalan, mulai rimbo lah tarimbaki, mulai bukik lah tadaki, mulai
lurah lah taturuik, bajalan juo awaknyo.
Lah sasek ka tangah padang, indak tabedo data padang, indak barumpuik satu
alai, indak bakayu satu batang, bajalan juo awaknyo.
Lah jauah maso bajalan, lah sasek ka rumpun kayu, tidak tabedo rancak kayu,
tidak tabedo indah kayu, pucuaknyo cewang ka langik, ureknyo pajam ka bumi.
Bahanti di rumpun kayu, io mo Si Ali Amat, nan surang Puti Kasumbo.
Bakato Si Ali Amat:
“Tidak tabedo jariah awak, paluahlah batitiak-titiak. Sagadang nangkolah paneh
hari, paneh manginga-inga hari, hujan manyangik limau, hari ribuik
mandanguang-danguang.
Adiak den Puti Kasumbo, pacik pitaruah arek-arek, pacik pitaruah taguah-
taguah, jan adiak lupo-lupokan, den ka lalok tujuah hari, io mo di rumpun kayu,
mak lapeh payah den nangko, mak hilang paniang den nangko, jan adiak jago-
jagokan!”
Bakato Puti Kasumbo:
“Kok lah bak nan tun janyo kakak, ka ba a janyo den pulo”.
Lah lalok Si Ali Amat, alah sahari duo hari, lah tigo hari kaio. Bakato Puti
Kasumbo:
“Kakak den Si Ali Amat, jagolah kakak tidua, jalan jauah ka kito turuik,
kampuang tak tantu ka diunyi, rumah tak tantu bakeh diam”.

20
Bapakak samiang Si Ali, manangih Puti Kasumbo. Lalok lah talalu lalai, lalai lah
talalu mati.
“Lah sampai aja kakak den, den imbau indak babunyi”.
Lah rusuah Puti Kasumbo, aia mato badarai-darai, awak surang diri samiang, jo
sia ka barundiang, jo sia ka batutua.
Tabik di nyo agak-agak, takana dinyo kiro-kiro, io di Puti Kasumbo, bajalan
Puti Kasumbo. Antaro sapambaean, ditinggakannyo kakaknyo. Takana dinyo
cincin tu, awaknyo manaruah cincin, manaruah cincin cinto-cinto, pacinto korong
jo kampuang, pacinto ameh jo perak, pacinto di rumah nan gadang.
Ditariaknyo cincin nan tun, dicintokannyo ka rumah, dicintokannyo ka kampuang.
Lah buliah nan kahandaknyo, lah sampai nan dimakasuiknyo, tadiri kampuang jo
halaman, tadiri rumah jo tango, langkok jo bareh jo padi, langkok jo alaik
pakaiannyo.
Sanang sakaciak di hatinyo, diamlah inyo di rumah tu.

Lah sahari duo hari, lah sampai garan tigo hari, lah ampek hari ka io,
awaknyo diam di rumah, lah jago Si Ali Amat.
Io Si Ali Amat, dicaliak kiri jo kanan, dipandang hilia jo mudiak, tak tampak Puti
Kasumbo, manangih Si Ali Amat:
“Kama ko kau lah adiak den, kama ko inyo ka den cari”.
Lalu bajalanlah Si Ali. Lah lamo bakalamoan, lah sasek ka kampuang urang –
ka kampuang Puti Kasumbo.
Lah tibo tangah halaman, dihantam-hantamkan kaki, dilantuang-lantuangkan
cibuak, manjanguah Puti Kasumbo.
Bakato Si Ali Amat :
“O amai nan punyo rumah, bari luruih den batanyo, bari tarang den batanyo. Lai
lah urang nan sasek, io ka rumah amai nangko, Puti Kasumbo namonyo”.
Bakato Puti Kasumbo:
“Tuan janyo den di tuan, kok tanyo ka den bari luruih, kok tanyo ka den bari
tarang. Tuan ka rumahlah tuan”.
Ka rumah Si Ali Amat, lah duduak ka ruang tangah, disanduakannyo nasi,
diasokannyolah kupi.

21
Bakato Si Ali Amat:
“Indak den auih di kupi, indak den litak di nasi, bari luruih den batanyo, bari
tarang den batanyo, lailah urang nan sasek kamari, Puti Kasumbo namonyo?”
Manjawek Puti Kasumbo:
“Kok batanyo lapeh payah, kok barundiang sudah makan, makanlah tuan daulu!”
Lah makan Si Ali Amat, tak lalu nasi dimakan, tak amuah aia diminum. Nasi
dimakan raso sakam, aia diminum paik-paik, dek susah di dalam hati.
Sudah makan sudah minum, bakato Si Ali Amat:
“Kok makan lah ubek litak, kok minum lah ubek auih, bari tarang den batanyo,
bari luruih den batanyo”, katanyo Si Ali Amat.
Manjawek Puti Kasumbo:
“Indak elok urang parusuah, urang parusuah lakeh tuo, urang pahibo jauah hati,
urang panangih bileh mato” katonyo Puti Kasumbo.
Bakato pulo hanyo lai:
“Alah tatakok di nan io, indak tatakok di nan bukan. Kakak den Si Ali Amat, awak
den nan adiak kakak, banamo Puti Kasumbo.
Le maso kakak lalok, den aso kakak lah mati, den jagokan tak amuah jago.
Takana di den agak-agak, lai cincin nan taiso, den cinto rumah gadang, den cinto
kampuang halaman, tadiri itu sadonyo. Ikolah rumah nan tacinto, ikolah
kampuang nan den cinto”.
Lah sanang hati Si Ali, lah sirah molah mukonyo.
Tabik dinyo agak-agak, takana molah kiro-kiro, bakato Si Ali Amat, ka bakeh
Puti Kasumbo:
“Adiak den Puti Kasumbo, kunun rumah kan lah ado, kunun kampuang kan lah
buliah, lai juo cincin nan tun kau andokan?”
Manjawab Puti Kasumbo:
“Kunun lah cincin ditanyokan, kama pulo ka painyo”.
Bakato SI Ali Amat:
“Bao lah kamari cincin nan tun, kito cinto molah rangkiang, kito saru bareh jo
padi”.

22
Io di Puti Kasumbo, dibarikannyo cincin nan tun. Ditariak cincin di Si Ali, dibaka
kumanyan putiah, diasok molah cincin nan tun, dicintonyo rangkiang gadang,
disaru bareh jo padi.
Lah ado itu samonyo, lah sanang hati Si Ali, lah lalok tidua Puti Kasumbo.

Lah lamo bakalamoan, lah panjang bakalalaian, Allah Ta’ala manggarakan,


lah ngalu Puti Kasumbo.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kakak den Si Ali Amat,

Hujan nan tidak labek amek,


Tumbuah tindawan di kukuran,
Sakik nan tidak sangaik amek,
Hancualah lapiak katiduran”.

Bakato pulo anyo lai:


“Kakak den S Ali Amat, babadan marasoi sakik, banyao marasoi mati. Pacik
pitaruah arek-arek, pacik pitaruah taguah-taguah, jan kakak lupo-lupokan, rago
lidah balun kalu, rago mato balun rabun, kok talingo balun pakak, kok molah
mulo ka mo den mati, mati kok dikayai aja, kok pendek hanyo umua den, kok
sampai hanyo umua den, pacik pitaruah arek-arek.
Kakak kok ka bajalan, kok sampai mati awak den, kok rumah ka kakak jua, kok
kapuak ka diurak, kaban den jan dilupokan, talatak di dalam biliak”.
Manjawab Si Ali Amat, aia mato badarai-darai:
“Diak kanduang Puti Kasumbo, kok lah bak nan tun janyo adiak, ka ba a janyo
den pulo”.
Lah lamo bakalamoan, lah mati hanyo Kasumbo, lah sampai hanyo
hukumnyo, lah pendek hanyo umuanyo.
Manangih Si Ali Amat, dek rusuah di dalam hati. Dipunta hanyo kiro-kiro, hukum
sampai sukatan panuah, indak buliah ditambah lai.

23
Babadan manaruah sakik, banyao marasoi mati, lalu ditanam hanyo lai.
Dimintakan doa salamaik, sapanjang adat bakampuang, sapanjang adat
banagari.
Nak lakeh samianglah juo, dareh mak nyo kunjuang sampai, acok mak nyo
kunjuang tibo, lah sampai duo kali tujuah, bamanuang Si Ali Amat:
“Pado iduik bacamin bangkai, elok mati bakalang tanah. Elok den panggang
rumah nangko, ka a gunonyo di den lai”.
Dicari molah tu pusuang, dibaka molah tu rumah, tidak katauan nan ka maunyi,
Puti Kasumbo lah mati. Api to amuah mamakan, bamanuang Si Ali Amat:
“Ba a ko mungko bak nangko, mungko api tak amuah mamakan”.
Tabik pulo agak-agak, takana pulo kiro-kiro, Puti Kasumbo bapitaruah:
“Kok molah mulo kamonyo, kok sampai hanyo hukumnyo, kok pendek hanyo
umuanyo, kabannyo jan dilupokan, bak nan tun kato Kasumbo”.
Dihantamkannyo pintu biliak, lah masuak ka dalam biliak, basuo molah tu kaban,
dibao molah kalua, kalua ka tangah padang, kan tidak disilau-silau, bak nan tun
kato Kasumbo.
Dibaka molah tu rumah, kaban lah sudah tabao, rumah lah anguih sakali.
Bajalan molah Si Ali, manjaguak ka pasa rami, lah naiak inyo ka rumah urang.
Sudah makan sudah minum, io moh di rumah urang, tabik dinyo agak-agak,
takana dinyo kiro-kiro:
“Ka parintang-rintang rusuah, elok den bajalan-jalan. Kok tingga di kampuang
nangko, hati rusuah batambah risau, tampak-tampak roman Kasumbo”.
Bakato Si Ali Amat:
“O kakak nan punyo rumah, awak den nak bapitaruah, lai ka buliah di kakak?”
Bakato rang punyo rumah:
“Kunun adat urang balapau, kaleknyo mamacik pitaruah” katonyo nan punyo
rumah.
Mandanga kato urang lapau, dibarikannyo ka bakeh rang punyo rumah.
Bakato pulo anyo lai:
“Kaban den usah disilau, kaban den usah dibukak, antah sahari den bajalan,
antah sapakan lai lambeknyo” katonyo Si Ali Amat.
Bakato rang punyo rumah:

24
“A kolah isi kaban nangko, bari luruih den batanyo, bari tarang den batanyo”
katonyo rang punyo rumah.
Manjawab Si Ali Amat:
“Simpan samianglah daulu, kudian buliah disilau”.
Io di urang punyo rumah, diandokannyo kaban nan tun, io mo ka dalam biliak.
Bajalan Si Ali Amat, bajalan mamadang-madang, masuak rimbo kalua rimbo,
masuak padang kalua padang, masuak kampuang kalua kampuang, ka
parintang-rintang rusuah.
Alah sahari inyo bajalan, alah duo hari inyo bajalan, lah sapakan li lamaonyo,
indak juo rusuah tarintang, tidak takana kaban Kasumbo.

Kaba baraliah anyo lai, ka bakeh rang punyo lapau. Alah sahari duo hari,
alah sapakan duo pakan, indak urang kambali juo, urang nan bapitaruah kaban.
Bamanuang nan punyo lapau:
“Sialah urang bapitaruah, indaknyo kambali lai. Lah mati garan awaknyo, elok
disilau pitaruahnyo, anjo den silau kabannyo, anjo den bukak kabannyo”.
Ditariak ka dalam biliak, dibukak molah tu kaban, kaban talatak dalam biliak, ado
baisi budak ketek.
Tidak tabedo elok paja, mambayang-bayang ka langik. Ka langik babayang hijau,
ka dunie mambayang kuniang. Mahalah rajo ka judunyo, mahalah puti samo
gadang.
Di urang nan punyo rumah, dibari minum jo makan, dibari kain jo baju.

Lah cadiak garan tu paja, gadang bak diamba-amba, tinggi bak dianjuang-
anjuang, lah tahu turun ka rumah.
Bakato rang punyo rumah:
“Adiak den si budak ketek, sia kolah amai kau, sia kolah bapak kau?”
Bakato si budak ketek:
“Indak den baibu bapak, indak bamamak baniniak. Amailah ibu bapak den,
amailah niniak mamak den”.
Bakato rang punyo rumah:

25
“Adiak den si budak ketek, adiak kok ka den bari nasi, adiak kok ka den bari aia,
pailah adiak manjamua, tungguilah jamua di kau!”
Io di budak ketek, pailah inyo manjamua. Sacotok jamua di ayam, sapuluah
panggalan lakek.
Di urang nan punyo rumah, lah banci molah hatinyo, lah pasai inyo
manggadangkan.
Di urang nan punyo rumah, digantangnyo molah sakuih, diserakannyo ka
hilalang.
Bakato rang punyo rumah:
“Pailah piliah sakuih adiak, adiak kok ka den bari nasi, adiak kok ka den bari air!”
Bajalan si budak ketek, pai mamiliah sakuih, ka dalam hilalang gadang.
Usah ka usak, kanduik sakuih nan dipiliahnyo.

Lah lamo bakalamoan, awaknyo basarang gadang, aka batambah batukuak,


tabik dinyo agak-agak, takana dinyo kiro-kiro, di urang nan punyo rumah.
Dicarinyo gatah cubadak, dilumarinyo paja nan tun, lah bakoreang-koreang
samiang.
Dek lamo bakalamoan, lah pulang Si Ali Amat, io mo ka lapau cako. Lah tibo
inyo di rumah nan tun, bapantun si budak ketek:

“Gadanglah aia di marabau,


Muaro di pukek urang,
Gadang nan bak gadang kabau,
Bicaro di sukek urang.

Mamak den nan tak bahati, mamak den nan tak balimpo, indak mamacik
pitaruah” katonyo si budak ketek.
Io di Si Ali Amat, indak didanga di talingo, disangko anak sia-sia, anak kaciak
bakato-kato.
Minum makan Si Ali Amat, lah sudah inyo minum makan, indak katauan nan ka
dituruik, hati nan samak-samak rusuah, di ma duduak di ma bamanuang.

26
Io di si budak ketek, tabik di nyo agak-agak, takana di nyo kiro-kiro, pai nyo
bamain-main, pai nyo ka tapi lauik, pai manimbo-nimbo aia, rintang mangali-ngali
kasiak.
Di hari sahari nan tun, lalulah urang manggaleh, inyo ka pai balaia.
Bakato si budak ketek, kabakeh urang sudaga:
“Tuan den urang sudaga, tuan kok ka pai balaia, tolong juo den di tuan. Kok suko
tuan bajariah, kok amuah tuan manolong, ukua sabulan dalam biduak, ukua
sabulan palayaran, kok Allah lai manolong, sahari sajo tuan sampai. Ukua
sabulan jua-bali, jangko sabulan baniago, sahari sajo lah abih”.
Bakato urang sudaga:
“A lah kolah pitaruah adiak, a ko lah pasan adiak. Kok lakeh kami sampai, kok
batua kato adiak, kami carikan kahandak adiak. A ko lah nan di hati adiak”.
Bakato si budak ketek:
“Tuan den urang sudaga, asa lai amuah tuan mambao, io mo mak den katokan.
Lailah buah sabuah, banamo buah sikaco, io li tumbuah di tangah lauik basa, di
suok jalan ka pai, di kida jalan ka pulang, tasunguah ka pintu biduak. Batangnyo
sagadang banang, buahnyo sagadang gantang, daunnyo saalai sajo, buahnyo
sabuah samiang. Tuan ambiaklah buah nan tun, tuan pajariah papayahkan”.
Bakato urang sudaga:
“Kok bak nan tun kato adiak, amak den kana-kana molah”.
Bakato si budak ketek:
“Asa lai ka tuan bao, den nanti juo di siko”.
Bajalan urang balaia, lah masuak urang sudaga, io mo pai babiduak, biduak
lah manduo-duo.
Jangko sabulan palayaran, sahari sajo lah sampai, lah tibo diparantian, lalu
dibongka molah biduak, bakadai urang sudaga.
Pado maso duwaso itu, indak tabedo banyak urang, io mo datang mambali.
Ukua sabulan jua-bali, sahari samianglah putuih. Lah suko urang sudaga, lah
sanang dalam hati.
Dimuek pulo molah biduak, lah sudah biduak tamuek, lalu dikayuah molah
biduak. Tibo di tangah lauik basa, dikayuah lalu tak amuah, dikayuah suruik tak
buliah. Biduak lah managun samiang.

27
Tamanuang urang sudaga, a kolah iko sababnyo, mungko biduak bak cando
nangko. Manjanguah inyo pintu, io mo urang sudaga, tampaklah batang
sabatang, buahnyo sagadang gantang, batangnyo sagadang banang, daunnyo
saalai sajo.
Tabik di nyo agak-agak, takana dinyo kiro-kiro, io pasan si budak ketek,
mangkahandakan buah kaco. Io li iko molah nan talampaui, mungko biduak tak
amuah bajalan.
Bawari urang sudaga, diambiak molah tu buah, disimpan ka dalam biduak,
dicubo pulo mangayuah biduak, biduak lah manyorong-nyorong, indak sataro
bakayuah.

Lah lamo bakalamoan, lah panjang bakalalaian, lah tibo di tapi pasia,
dibongka pulolah barang, si budak ketek mananti juo.
Bakato si budak ketek:
“Tuan den sudaga, ado pitaruah den tuan bao, ado buah den tuan ambiak, awak
den mananti juo”.
Katonyo urang sudaga:
“Lai den bao buah kau, lai den pacik pitaruah kau”.
Io di urang sudaga, dibarikan kain nan rancak, dibarikan pitih banyak-banyak, ka
anjik si budak ketek.
Bakato si budak ketek:
“Tuan den urang sudaga, indak den arok di pitih, indak den nak buliah kain, asa
lai buah den dibao, labiah bak tuan bari pitih, labiah bak tuan bari kain”.
Lah panek gigiah bagigiah, lah payah tangka batangka, indak yo namuah
manahiak.
Bakato si budak ketek:
“Tuan den urang sudaga, kok tuan nan baragiah juo, asa lai den sarila-rila tuan,
barilah kain bujua sangka, ka pandukuang-dukuang buah”.
Bawari urang sudaga, pitih dibari to nyo namuah, kain dibarikan to
diamuahkannyo.
Dibarikan kain bujua sangka, ka anjik si budak ketek. Dibarikannyo buah nan tun,
io di urang sudaga, ka bakeh si budak ketek.

28
Bakato si budak ketek:
“Tuan den urang sudaga, ridokan jariah payah tuan, tuan lah payah mambao
buah ambo” katonyo si budak ketek.
Bakato urang sudaga:
“Adiak den si budak ketek, rilakan sarila-rilanyo, di muluik sampai ka hati, di awa
lalu ka akia” katonyo urang sudaga.
Lah dibao molah buah, didukuang molah tu buah.
Bakato si budak ketek:
“Awai ai awai buah den, sabajajak buah tinggakan, tidak tabedo sakik iduik,
bahari-hari to makan, babulan-bulan to minum, batahun-tahun to mandi”
nyanyinyo si budak ketek.

Bajalan juo awaknyo, ka bakeh mamaknyo cako. Jauah bak raso di jalan,
hampiang bak raso ka tibo.
Lah sampai molah garangan, lah tibo molah ka io, ka bakeh mamaknyo cako.
Banyanyi si budak ketek:
“Awai ai awai buah den, sabajajak buah tinggakan, indak tabedo sakik iduik.
Mamak den nan tak bahati, mamak den nan tak balimpo, tidak mamacik
pitaruah.

Gadanglah aia di marabau,


Muaro dipukek urang,
Gadang nan bak gadang kabau,
Bicaro di sukek urang” katonyo si budak ketek.

Bakato Si Ali Amat:


“Adiak den si budak ketek, anjo den silau buah ko, anjo den caliak buah ko”.
Manjawek si budak ketek:
“Mamak den janyo den di mamak, usah disilau buah den, usah dicaliak buah
den. Kok diawai rasan tangan, kok dicaliak rasan mato, mamak janyo den di
mamak”.

29
“Adiak den si budak ketek, buliah den liek buah ko, apo kahandak mak den bari,
kok kain amak den bari, kok nasi amak den bari, den carikan ka pamenan kau,
asa amuah adiak den silau” katonyo Si Ali Amat.
Manjawek si budak ketek:
“Mamak janyo den di mamak, kunun ka disilau buah den, kunun ka diliek buah
den, anta den pai mandi, ka luhak11 barayun kuniang, larangan Puti Kasumbo, di
sinanlah mamak silau, di sinanlah mamak liek.
Sabuah lai di mamak, kok hanyo buah ka disilau, kok hanyo buah den ka diliek,
baolah limau sauleh, bakalah kumanyan putiah, pasanglah niek jo kaua, kunun
ka dibalah buah den”.
Bakato Si Ali Amat:
“Kok lah bak nan tun janyo adiak, den cari molah tu limau”.
Bawari Si Ali Amat, dicari molah tu limau. Lah dapek limau dicari, lah dapek
kumanyan putiah. Hari nan sadang tangah hari, sadang litak-litak anjiang,
sadangnyo langang urang di pakan.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den si budak ketek, to molah pai ka sinan, ka luhak badayun kuniang”.
Manjawek si budak ketek:
“Ko lah hasia nan kahandak den, kito pailah kini nangko”.
Bajalan Si Ali Amat, baduo jo si budak ketek, ka luhak11 badayun kuniang, lah
sampai inyo ka kiun.
Bawari si budak ketek, hari nan sadang tangah hari, sadang litak leto alu,
sadangnyo rami urang di pakan, sadangnyo langang rang di labuah,
dilimaukannyolah limau.
Lah sudah inyo balimau, lah mandi anyo lai. Sadiruih inyo mandiruih, salampih
daki tabuang. Cukuik kaduo inyo mandiruih, tidak tabedo elok umaik. Mahalah
rajo ka jompaknyo, mahalah puti samo gadang. Tidak tabedo elok umaik, ka
langik mambayang kuniang, ka gumi mambayang hijau, io mo si budak ketek.
Lah sudah molah inyo mandi, bakato Si Ali Amat:
“Adiak den si budak ketek, anjo den silau buah ko, anjo den liek buah ko”.
Bakato si budak ketek:

30
“Mamak janyo den di mamak, buah den kok ka diliek, buah den kok kadisilau,
pailah mamak salang rencong, ka rumah Aciak Nan Gambun, kami li saluak
sasaluak. Awaknyo anak inyiak den, awak den anak mamaknyo”.
Bawari Si Ali Amat, indak urang nan ka disuruah, indak urang nan ka
disarayo. Bajalan Si Ali Amat, pai manyalang rencong nan tun. Si budak ketek di
luak mananti Si Ali Amat.
Bawarilah Si Ali Amat, bagageh-gageh di jalan, baguluik-guluik awaknyo. Barang
tarewai lah tarewai, barang takaca lah takaca. Karewai garabak hantam, tabao
karakok camin. Balari-lari inyo di jalan, talantuang alu patah tigo, samuik tapijak
tidak mati, talua tataruang tidak pacah.
Lah lamo maso di jalan, dakek bak raso ka tibo, jauah bak raso di jalan, lah tibo
molah ka io, lah sampai molah garangan.
Lah tibo di halaman Nan Gambun, dihantam-hantamkan kaki, didantuang-
datuangkan cibuak. Manjanguah Aciak Nan Gambun, manjanguah di pintu
gadang, Nan Gambun sadiang baminyak, sadang malantak lantua jari, sadang
mandanciang-danciang kuku, sadang manyangak-nyangai gigi.
Bakato Si Ali Amat:
“Kakak den Aciak Nan Gambun, lai ko lah kau di rumah”.
Jawek Aciak Nan Gambun:
“Ba a den tak ka di rumah, sadang bak nangkolah hari”.
Ka rumah Si Ali Amat, bawari Aciak Nan Gambun, ditariak siriah di carano,
diantakan bakeh Si Ali, alah bakato anyo lai:
“Ba a tuan tasusuak bana, a bana nan di angan, a bana nan dimukasuik,
mungko tuan sasek kamari?”
Bapantun Si Ali Amat:

“Bukan den katari samiang,


Ado bedo jo rang Talang,
Bukan den kamari samiang,
Ado mukasuik nan den jalang.

31
Awak den nak manyalang rencong, disuruah si upiak ketek, ado ka gunonyo di
nyo, io ka pambalah buah, buah camin si upiak ketek”.
Manjawab Aciak Nan Gambun:
“Lai den manaruah rencong, indak awak den nan punyo. Rencong den rencong
pusako, dari ninik turun ka mamak, dari mamak turun ka bakeh den, utang den
mamakai sajo”.
Bakato Si Ali Amat:
“Kok bak nan tun bana janyo aciak, pintak den nak dibari juo, kahandak nak
balaku juo. Mungko bak nan tun janyo den, awak den disuruah si upiak ketek.
Dikatokannyo bakeh den, pailah mamak ka kian, ka rumah Aciak Nan Gambun,
salanglah rencong sabuah. Kunun jo Aciak Nan Gambun, awak den saluak
samaluak, awaknyo anak inyiak den, awak den anak mamaknyo. Bak a tak ka
buliah manyalang, bak nan tun janyo bakeh den”.
Bakato Aciak Nan Gambun:
“Kok bak nan tun janyo tuan, ka bak apo lah janyo den. Rencong den kok ka
dibao, den kusuak molah daulu, den asok molah daulu” katonyo Aciak Nan
Gambun.
Bawari Aciak Nan Gambun, lah tagak anyo lai, dibukak candonyo kunci,
mandanguang tali bubutan, duo tigo kunci nan jatuah.
Dibao rencong kalua, kalua ka tangah rumah. Dikusuakinyo rencongnyo,
dilimauinyo rencongnyo.
Bakato Aciak Nan Gambun:
“Tuan den Si Ali Amat, kok rencong den ka dibao, kok ka dibalahkan rencong
den, pacik pitaruah arek-arek, usah dilupo-lupokan.
Apo basuo dalam buah, kok padusi nan basuo, namokan Puti Kasumbo, ka
lawan den samo gadang, ka kawan den hilia jo mudiak.
Kok laki-laki nan basuo, namokan Si Tungga Kayo. Kaciak banamo Nan Tungga,
gadang banamo Magek Jabang”.
Manjawek Si Ali Amat:
“Kok bak nan tun janyo Aciak, ka ba a janyo den pulo, amak den pacik arek-arek.
Iko siriah kunyahlah pinang, isoklah iko santo, ambo ka bajalan anyo lai, harilah
barimbang tinggi, si upiak nanti-nantian”.

32
Bawari Aciak Nan Gambun, dikunyah molah tu pinang, sari lamak jatuah ka
paruik, sari manih tingga di bibia, di bibia Aciak Nan Gambun.
Lah sudah kunyah mangunyah, lah sudah isok-maisok, bakato Si Ali Amat:
“Lapeh baelok den daulu, lapeh jo hati nan cuci, lapeh jo muluik nan manih,
amak den babaliaklah daulu, amak den antakan rencong nangko, ka bakeh si
budak ketek”.
Bajalan Si Ali Amat, ka bakeh si budak ketek, ka luhak badayun kuniang, ka
luhak larangan urang, bagageh-gageh di jalan, balari-lari awaknyo, paluahlah
gubang kabayan. Batitiak-titiak paluahnyo, jatuah duo jatuah tigo, bak maniak
putuih talinyo, bak intan putuih pangarang.
Jauah bak raso di jalan, dakek bak raso ka tibo, lah sampai molah garangan, lah
tibo molah ka io, di luhak badayun kuniang.
Lah sampai molah ka kian, ka bakeh si upiak ketek, inyo mananti-nanti juo.
Bakato si upiak ketek:

“Gadanglah aia di marabau,


Mua dipukek urang,
Gadang nan bak gadang kabau,
Bicaro disukek urang.

Paruik nan bak paruik rotan,


Dirauik bajelo-jelo,
Paruik nan bak paruik setan,
Sakaciak tak bakiro-kiro”.

Lah sudah inyo bapantun, lah sudah inyo banyanyi, bakato si upiak ketek:
“Mamak jo den di mamak, jadi disalang koh rencong, jadi dibao tu rencong, io
rencong Aciak Nan Gambun, laikoh buliah manyalang?” katonyo si upiak ketek.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den si upiak ketek, ko tu rencong lah den bao, ko tu rencong lah den
salang, bo lah kamari buah kau, mak den balah jo rencong nangko”.
Bakato si upiak ketek:

33
“Mamak jo den di mamak, kok dibalah buah den, usah mamak guluik sajo.
Limaui daulu buah nangko, asoki daulu buah nangko”.
Bawari Si Ali Amat, diambiak molah tu buah, dilimaui molah sakali, dibaka
kumanyan putiah, diasoki anyo lai.
Lah sudah buah talimaui, lah sudah buah taasoki, bakato si budak ketek:
“Mamak den jo den di mamak, kok buah den ka dibalah, elok-elok mambalahnyo,
baiak-baiak manuriahnyo, jan kanai isinyo baiko”.
Bakato Si Ali Amat:
“Kok lah bak nan tun janyo adiak, ka ba a janyo den pulo”.
Bawari Si Ali Amat, dibalah molah buah tu. Sakali inyo manuriah, lah balah
molah tu buah, kalua Puti Kasumbo, io mo di dalam buah.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kakak janyo den di kakak, kakak den Si Ali Amat.

Sajak samulo den katokan,


Tidak dilatak dalam padi,
Sajak samulo den katokan,
Tidak dilatak dalam hati.

Dangalah mak den curaikan, dangalah mak den katokan. Maso kito di dalam
rumah, maso badan den ka sakik, bapitaruah den bakeh kakak, kok molah mulo
ka mo den mati, kok dikayai aja, babadan marasoi sakik, banyao marasoi mati,
kok sampai hanyo hukum den, kaban den jan dilupokan, bak nan tun juo janyo
den.
Sasa den nan to ka abih, upek ka sapanjang hari, kakak indak mamacik
pitaruah” kato Puti Kasumbo.
Bakato pulo Puti Kasumbo:
“Kakak den Si Ali Amat, to kito pai ka kampuang, a molah pulang ka rumah, sia
ko lah marewai rumah, di sia kakak pitaruahkan.
Salamo den tinggakan, lai juo kakak unikan?”
Manjawek Si Ali Amat:

34
“Adiak den Puti Kasumbo, baru adiak lah mati, rumahlah dikaronyo lawah,
rumahlah tacanguah samiang. Tabik di den agak-agak, pado den baputiah mato,
elok den panggang rumah nan tun. Jadi den panggang anyo lai, tidaknyo amuah
anguih. Takana di den pitaruah adiak, ditariak kaban ka biliak.
Lah sudah kaban den tariak, den panggang sakali lai, barunyo anguih rumah nan
tun, awak den bajalan anyo lai.
Den pitaruahkan kaban nan tun, den pai bajalan-jalan, masuak rimbo kalua
rimbo, paubek hati nan rusuah, ka parintang-rintang hati. Raso ka pasiak badan
den, raso ka gilo badan den, tagah umua den ka panjang.
Lah babaliak den bajalan, basuo den si upiak nangko, inyo banyanyi-nyanyi
kaciak, inyo bapantun ciek-ciek, tadayuah-dayuah di hati den, tahibo-hibo hati
den. Inyo mandukuang-dukuang buah, lalu den imbau den tanyoi.
Den bao inyo kamari, sampai den balah buah nan tun, kironyo adiak di dalam”.
Namun di maso nan tun, banyak rundiangan jo paparan, samo kalua aia mato.

Dek lamo bakalamoan, takana di nyo agak-agak, tabik di nyo kiro-kiro, io di Si


Ali Amat, disilau candonyo cincin, kan cincin sicinto-cinto, pacinto bareh jo padi,
pacinto ameh jo perak, pacinto kampuang halaman.
Dibaka kumanyan putiah, disarukannyo cincin nan tun, dicintokannyo ka rumah,
dicintokannyo ka labuah tapian, dicintokannyo rangkiang ranjuang.
Barakaik tuah cincin nan tun, barakaik sati cincin nan tun, balaku itu
samonyo. Tadiri rumah nan gadang, langkok jo alat pakaiannyo, langkok jo
lumbuang jo kapuaknyo, langkok jo rangkiang ranjuang, langkok jo labuah
tapian.
Lah naik inyo ka rumah gadang, baduo jo Puti Kasumbo, batigo jo si upiak ketek.
Lah suko di dalam hati, lah sanang raso paratian.
Alah sahari inyo di rumah, alah duo hari inyo di rumah, alah duo hari inyo di
rumah, alah sapakan duo pakan, tabik di nyo agak-agak, takana dinyo kiro-kiro,
io di Puti Kasumbo.
Bakato Puti Kasumbo:

35
“Kakak den Si Ali Amat, tatkalo mulak mulonyo, ba a parasaian kito, tatkalo kito
ka jauah, tatkalo kito ka laraik, ba a ko lah iko kaonyo, sia kolah amai kito, sia
kolah kakak kito, samaso daulunyo.
Kito tacelak tampak jauah, nan dakek jolong basuo, bakeh rang suka mahandok,
bakeh urang mikin mamintak, lai bak nan tun hanyo kito” katonyo Puti Kasumbo.
Bakato Si Ali Amat:
“Tatkalo kito jauah, tatkalo kito ka laraik, sabab di rang tuo buruak.
Awak den dipitanahkannyo, awak den diasuangkannyo. Baiokan di amai kito,
babanakan di amai kito. Berang bangih inyo bakeh den, bak nan tun asal
mulonyo, bak nan tun daulunyo”.
Bakato Puti Kasumbo:
Io bak pantun janyo urang:

“Hai kubang nan tak barongkeh,


Ka mananti rogek juo,
Rogek ka badaun-daun,
Kakak den nan tak baameh,
Ka mananti ka laraik juo,
Laraik ka batahun-tahun.

Kakak den Si Ali amat! Nan tak disilau lah diliek, nan tak diliek lah basuo, lah
banyak parasaian nan ditangguang.
Kok rumah kan lah buliah, kok padi alah di kapuak, kok ameh alah di puro, kunun
hati kan lah sanang, kunun parasaian kan lah banyak.
Amai kito ba a ko lah kini, kok lah lunak hati nan kareh, kok lah suruik bakeh nan
bana”.
Sarago baetong-etong, sarago bapacah-pacah, lah datang molah tu urang, io
mananyokan padi.
Bakato urang di halaman, io mo Si Linduang Bulan, Si Ramin Judin nan surang,
didatuang-datuangkannyo cibuak.
Manjanguah Puti Kasumbo, bakato urang mambali padi:
“O kakak jo den di kakak, laikoh bajua padi, kami nak mambali padi”.

36
Bakato Puti Kasumbo:
“Amai ka rumahlah amai, kunun padi ditanyokan, antah lai antah tidak, ka rumah
daulu mangunyah”.
Ka rumah molah tu urang, lah timbang salo manyalo, lah batimbang kaduik jo
kampia, bakato rang mambali padi:
“Kakak janyo den di kakak, pajua lai jualah padi. Kok tak buliah banyak-banyak,
sakaciak sajolah jadi. Bapakan-pakan tak makan, babulan-bulan tak minum”
katonyo rang mambali padi.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kok padi ka den kauik, bari luruih den batanyo, bari tarang den batanyo, di ma
ko lah iko kampuang amai?”
Manjawab molah tu urang:
“Kunun kampuang den ditanyokan, kunun nagari ditarangkan, rumik den
manarangkannyo.
Dangalah mak den katokan, dangalah mak den curaikan.
Kunun maso daulunyo, takadia Allah iko di kami. Kayo den sunduik basunduik,
gadang den asa barasa” katonyo rang mambali padi.
“Indak bak kayo rang kini, kununlah gadang rang kini, kununlah kayo rang siko.
Gadang diamba Ulando, kayo jo ameh sunduikan, takah iko kabagiaan kami.
Kabau den tayok12 di padang, itiak tayok di baluka, ayam banyak di halaman,
parapati linduang jo awan, rumah gadang sirangko gadiang, salanja kudo balari,
sapakiak budak maimbau. Rangkiang mangaki jawi, kapuak kaciak salek
samalek, di tangah sibayau-bayau, makanan dagang nan lalu” katonyo rang
mambali padi.
“Kunun maso daulunyo, jaranglah urang nan bak den. Kabau den banyak di
padang, Si Ali Amat nan gubalo.
Tatkalo kami bak nangko, hari baribuik wakatu Asa, Si Ali mamasuakan kabau,
maimbau tangah halaman.
Bak nan tun janyo bakeh den, amai janyo den di amai, jawek juo sambang
dadiah den, kabau den alun basawar, nan kaciak alun bakungkuang.

37
Bapakak samiang awak den, manangih Si Ali Amat, ba a ko lah iko amai den,
paruik ko lah nan umayang, kapalo ko lah nan ngalu, kapatang indak bak
nangko.
Mareh-mareh awak den, ka bakeh Si Ali Amat, banyaklah kato den katokan.
Bakiroklah ang di siko, urang basibidai takirok, urang basiabu ateh tunggua,
uwia-uwia manangeh jamua.
Mandanga kato den nan tun, manangih Si Ali Amat, bajalan samiang awaknyo,
manuruik pulo adiaknyo.
Kini to pulang-pulang lai, antah kama-kama awaknyo, sajajak ditinggakannyo.
Kami manangguang parasaian, tatkalo kami ka bak nangko”.
Bakato Puti Kasumbo, bakato sambia manangih, Si Ali bamanuang samiang:
“Dangalah mak den tutuakan, dangalah mak den curaikan” katonyo Puti
Kasumbo.
“Tatkalo kami ka jauah, tatkala kami ka laraik, adolah urang tuo buruak, urang
paujah-paejoh, nan maasuang amai kami.
Dangalah mak den curaikan, dangalah mak den tutuakan.
Tatkalo maso daulu, adolah urang tuo buruak, maasuang-asuang amai kami,
dipujinyo diupeknyo disanjuangnyo, di urang tuo buruak.
Bak nan tun janyo bakeh den, sia tu urang, di padang taluah lui (?), di bukik
tandai langkuduang, di bawah baringin ameh, di tapi labuah nan gadang, kok
anak ko to kok ukan, bak nan tun janyo bakeh den, rumah nan dirungkuik labu, di
rangkiang nan tajongkang, dijunjuang siriah nan rabah, di sinan rumah amai den,
pitanah urang tuo buruak.
Itu mulo kami ka bajalan, itu mulo kami ka laraik, kami pai ka rimbo gadang,
Allahu robbi parasaian. Bapakan-pakan to makan, babulan-bulan to minum, mo li
rimbo lah taturuik, mo li bukik lah tadaki, mo li padang lah tatampuah. Satangah
ula nak malulua, satangah harimau nak mamakan, rang manyamun nak
mambunuah, kunun maso daulunyo” katonyo Puti Kasumbo.
“Dangalah mak den curaikan, dangalah mak den katokan.
Kami baduo baradiak, Si Ali Amat kakak den, Puti Kasumbo awak den, io
dibuang amai den, amai den Si Linduang Bulan, nan surang Si Rumin Judin”
katonyo Puti Kasumbo.

38
Baharu mandanga kato Kasumbo, manggaruang Si Linduang Bulan, manangih
Si Rumin Judin, rauangnyo sarauang-rauang, tangih taisak-isak.
Bakato Si Linduang Bulan:
“Kok io adiak Kasumbo, kok io Si Ali ka nan surang, ikolah anak kanduang den”
kato rang mambali padi.
Maisak-isak inyo manangih, didamuak dado nan jajai, bakasan jari nan limo,
anam jo patahan cincin.
Manangih Puti Kasumbo, manunu Si Ali Amat.
Bakato Puti Kasumbo:
“Dangalah mak den katokan, kok io amai nan Si Linduang, kok io amai nan Si
Rumin, ba a bana daulunyo?”
“Tatkalo anak ka jauah” bakato Si Linduang Bulan.
“Kunun maso daulunyo, kan lah sudah den katokan, karano di urang buruak.
Awaknyo bajua sadah, sadahnyo sakupang ganok, sapitih to amuah labiah,
sarimih to amuah kurang, sakupang samiang sadahnyo.
Nyak lakeh samianglah juo, acok mak nyo kunjuang sampai, dareh mak nyo
kunjuang tibo, sudah den bali sadahnyo, den bilankan pitih limo kupang. Nan
sakupang bali sadah, nan saameh den baragiah.
Indak nyo amuah manariak, sakupang samiang sadahnyo.
Lah panek gigiah bagigiah, lah panek tangka batangka, den buhuakan ka
kainnyo, ka kodek ka jumbai alai, ka kain rang tuo buruak.
Lah bajalan rang tuo, tagak di pintu ka rumah, lah disanjuangnyo dipujinyo.
Sungguah manyanjuang rang tuo, padahan malalukan pitanah.
Bak nan tun janyo bakeh den, to rumah saelok nangko, to rumah sabaiak
nangko, gonjongnyo rabuang mambacuik, parannyo ula mangulampai, tuturan
labah mangirok, tagah caceknyo li sabuah.
Sia tu urang tu urang, kok anak ko to kok ukan, di tapi labauh nan gadang, di
kayu bapucuak sirah, Si Ali Amat namonyo.
Awak den batanyo bakehnyo, nan ma na rumah Si Linduang, nan ma nan
kampuang Si Rumin.
Katonyo ka bakeh den, di rumah nan dirungkuik labu, di rangkiang nan
tajongkang, di junjuang siriah nan rabah, di sanan rumah Si Linduang.

39
Tabik bangih hati den, tabik berang di hati den, banyaklah kato nan den katokan,
banyaklah rundiang den rundiangkan, kabakeh Si Ali Amat, itulah bana
sababnyo, tatkalo anak ka bajalan” katonyo Si Linduang Bulan, kabakeh Puti
Kasumbo.
Bakato Puti Kasumbo:
“Amai janyo den di amai, amai pamacik pitanah, amai paiokan asuang urang.
Awak den lah nan Kasumbo, nan ikolah Si Ali Amat”.
Bakato Si Ali Amat:
“Amai den Si Linduang Bulan, eloklah baragak-ragak, eloklah bakiro-kiro.
Amai janyo amai den di amai, kok io amai kanduang den, abih koh suruik bakeh
nan bana. Alah ko lunak hati nan kareh, nyak bapantun den sabuah, danga
banalah di amai:

Apo nan merah di carano,


Sakalat labiah urang guntiang,
Dalam diliriah kami tanyo,
Amai sapantun urang asiang”.

Bakato Si Linduang Bulan:


“Anak den Si Ali Amat, anak den Puti Kasumbo, bari maaf den di anak, di muluik
sampai ka hati, di awa lalu ka akhia. Kato den banyak nan tadorong, muluik den
banyak nan talampau”.
Bakato Puti Kasumbo, kabakeh Si Ali Amat:
“Kakak janyo den di kakak, usah banyak tarang kakak, usah banyak kukuih
kakak, tabik hibo paratian, kunun io kan lah io, lah bana iko amai kito”.
Manjawab Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, kunun io janyo adiak, ka bukan pulo janyo den”.

Lah lamo bakalamoan, alah sahari duo hari, alah sapakan duo pakan, alah
suko hati Si Linduang Bulan, alah sanang hati Si Rumin Judin, lah sanang hati Si
Ali, lah suko-suko Puti Kasumbo.
Bakato Puti Kasumbo:

40
“Kakak den Si Ali Amat, kunun hati kan lah sanang, agak-agak kan lah cukuik,
apo nan kahandak kakak, apo nan di hati kakak, ba a iko ka eloknyo.
Amai kito kan lah pulang, si upiak kaciak lah gadang”.
Manjawek Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo,

Usah diganang di sayak,


Ganang di saok kapuran
Usah dibilang di nan banyak,
Kana di lapiak katiduran” katonyo Si Ali Amat.

“Adiak den Puti Kasumbo, dangalah mak den katokan, kok agak-agak io lah
cukuik, kampuang halaman kan lah ado, bareh jo padi kan lah ado, kabau
bantiang kan lah banyak, kunun hati lah sanang, amai kito lah basuo.
Kok parasaian kito lah banyak, nan tak dirasai lah dirasai, sabuah anyo nan
marusuah, kito urang tabang-tabangan, tidak bakorong bakampuang, indak
bakaum kaluargo, jo sia sailia samudiak.
Nan taragak di hati den, nan takilang di mato den, io den nak mamancang
galanggang, mak tahu urang di awak, awak mak tahu di urang, kok lai sia jo
adiak, kok lai sia jo amai”.
Bakato Puti Kasumbo:
“Kok itu mukasuik kakak, kok itu nan niek kakak, pucuak di cinto ulam tibo, lah io
pulo janyo den, indaklah kato ka batupang”.
Lah sudah inyo mupakaik, lah sudah inyo barundiang, diguguah tabuah
larangan, badunduang tabuah nan banyak.
Di lurah urang mandaki, di bukik urang manajun,

Tidak tabedo banyak lundang,


Tidak tabuek di daun taleh,
Di daun batuang panuah pulo,
Tidak tabedo banyak urang,

41
Tidak tabuek di nan laweh,
Di nan lakuang panuah pulo.

Nan buto datang bairik, nan patah datang batungkek, nan gagok teleang-
teleangi.
Bakato rang cadiak pandai:
“Apokoh tabuah baguguah, apokoh badia badatuih, di ma anak rando rabuik
rampeh, di ma dubalang rabuik rampeh, di ma juaro takuiran, di ma panghulu
buliah basa, di ma jojo nan babukik, di ma parik nan basisiak”.
Manjawab Si Ali Amat:
“Manolah urang cadiak pandai, tidak anak rando rabuik rampeh, tidak juaro
takuiran, tidak pangulu buliah basa, tidak jojo nan babukik, tidak parik nan
basisiak.
Mano urang nan banyak nangko, dangalah nak den katokan, nak den curai den
papakan, dangalah mak den tutuakan. Mungko tabuah lah bagua, mungko badia
lah badatuih, kami baniek dalam hati, parasian tambah di kami. Kami nak
mandoa dalam kampuang, Tolong tolonglah - tolong di rang banyak.

Kok tak ka ditolong jo luli,


Tolong jo ka bantiah kami ba a,
Kok tak ka ditolong jo rugi,
Tolong jo jariah kami ba a”.

Bakato rang cadiak pandai:


“Apo nan kami buek, tunjuakan molah ka jalan”.
Manjawab Si Ali Amat:
“Hai urang nan banyak nangko, asa lai amuah nak manolong, kami nan ka minta
doa.
Antaklah tabu di lurah, tabanglah batuang di lakuang, pampanglah kabau nan
gadang, urahlah padi di mandah”.
Bakato urang nan banyak:

42
“Kok lah bak nan tun janyo tuan, ka ba a janyo kami pulo. Kok hanyo tantang
jariah payah, usah tuan rusuah sanan, usah tuan gamang sanan, kamilah itu
manangguangi”.
Bawari urang nan banyak, nan bakabau lah bapadi, nan babatuang lah
batabu, baayun-ayun urang banyak, Si Ali Amat ka baralek.

Lah lamo bakalamoan, lah panjang bakalalaian, kok tabu alah bakilang, kok
kayu alah bacari, kok kabau alah bapauik, kok bareh alah batumbuak,
galanggang alah babuek.
Bakato urang nan banyak:
“Tuan den Si Ali Amat, kok tabu alah bakilang, kok kayu alah bacari, a lai nan ka
kami buek, a lai nan ka kami turuik, tantukan molah di tuan”.
Manjawab Si Ali Amat:
“Kok lah langkok sadonyo, kito lapeh molah kulansiang, kunun alek lah ka
lansuang”.
Bawari Si Ali Amat, dilapeh siriah hilia jo mudiak, ka lauik biduak baranang, ka
darek urang bajalan, ka langik alang manggungguang.
Lah lamo bakalamoan, lah panjang bakalalaian, alah sahari duo hari, alah
sapakan duo pakan, lah sampai ukua jo jangkonyo, lah tantu hari kutikonyo, lah
tibo rajo nan banyak, lah datang urang nagari.
Bawari Si Ali Amat, diramikannyo galanggang, indak tabedo banyak urang, indak
tabedo rami sabuang. Darah ayam bak pincuran, darah kabau bak pamotong,
bakundang-kundang bulu ayam, baayun-ayun urang banyak, babondong-
bondong di nagari, Si Ali Amat bagalanggang.

Lah lamo bakalamoan, lah panjang bakalalaian, sadang banyak urang ka


balai, harinyo sadang tangah hari, sadangnyo bunta bayang-bayang, sadangnyo
rami urang di pakan, sadangnyo banyak urang di labuah, bajalan-jalan Si Ali.
Basuo kayu sabatang, baringin larangan urang, larangan Rajo Kuaso, urang
mamancuang tak batanyo, urang mangganang tak jo aia, manggantuang nan tak
jo tali. Bataduah Si Ali Amat, di bawah baringin cako.

43
Adolah urang nan lalu, bakato urang nan lalu:
“Sia koh urang nan bataduah, basigeleang a iko umaik, sagaduak a iko urang,
baringin larangan urang, larangan Rajo Kuaso”.
Bapakak samiang Si Ali, awaknyo bataduah juo.
Bawarilah urang lalu, urang kisiak urang kianaik, diimbaukannyo bakeh rajo.
Tibo di rumah Rajo Kuaso, bakato urang nan lalu:
“Ampun Tuanku Rajo kami, nan bana kami katokan, nan io kami imbaukan.
Sia tu urang bataduah, di bawah baringin Tuanku, di baringin nan larangan. Di
tagah tidak tatagah, diambek tidak taambek, awaknyo bataduah juo”.
Bakato Rajo Kuaso:
“Sabohong a iko urang, saduto a iko umaik, ka den bunuah urang nangko, ka
den bunuah mati-mati, ka den jua jauah-jauah “ katonyo Rajo Kuaso.
Bakato urang nan lalu:
“Ampun Tuanku Rajo kami, dibunuah kami ka mati, dijual kami ka jauah,
digantuang kami ka tinggi, nan bana kami katokan”.
Marentak Rajo Kuaso, dicaliak candonyo karih, alah diasah cando lambiang,
dikilia candonyo padang. Balari inyo kalua, kalua ka tangah padang, io ka bawah
baringin.
Sapambadian inyo ka tibo, sampabaean inyo ka sampai, lah tampak urang
bataduah, di bawah baringin gadang.
Mahariak Rajo Kuaso, merentak Rajo Kuaso:
“Anak sia itu umaik, anak bincacak bincacau, anak singiang-ngiang rimbo, anak
sigalang-galang kuduang, anak sicaciang panarahan!”
Bapantun Si Ali Amat:

“Jan baitu tarah papan,


Jauah ka rimbo padi kambi,
Jangan baitu kato tuan,
Jauah hinonyo hati kami.

44
Bukan den anak bincacak, bukan anak ngiang-ngiang rimbo, ukan anak caciang
panarahan. Namo den Si Ali Amat, inyiak den Datuak Bandaharo, amai den Si
Linduang Bulan, bapak den Datuak Nan Gadang.
Janganlah bak nan tun bana, jan kato tadorong-dorong, jan muluik talompek-
lompek, kok mantang den bak nangko”.
Kini tacangan Rajo Kuaso, lambiang dipacik lalu jatuah, padang diganggam lalu
tangga, karih tasisik indak tabukak. Bajalan samiang inyo pulang, io moh Rajo
Kuaso.

Lah lamo bakalamoan, lah panjang bakalalaian, lah pulang Si Ali Amat, ka
kampuang Puti Kasumbo.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, kunun balai kan lah rami, kunun sabuang kan lah
lamo, lah asia ko lah ko kini, atau garam nan sacacah, atau lado nan sapipih”
katonyo Si Ali Amat, kabakeh Puti Kasumbo.
Manjawab Puti Kasumbo:
“Kakak den Si Ali Amat, kununlah garam dikatokan, kunun lado kannyo murah,
paham nan sarik di kito.
Kok bana paham kito, kalau siak jo laruih (?), pabilo kakak lansuangkan, indak
batulih dari ambo”.
Bakato Si Ali Amat:
“Adiak den Puti Kasumbo, kalau bak nan tun janyo adiak, lah murah itu di ambo.
Nak bapantun den sabuah,

Lah panek maani banang,


Dikumpa-kumpa dilipek,
Dilipek-lipek paduo,
Lah payah marantang panjang,
Dikumpa amaknyo singkek,
Kato mak suruik kamulonyo”.

Katonyo Si Ali Amat, kabakeh Puti Kasumbo.

45
Alah lamo bakalamoan, hari lah barimbang jauah, dipanggia urang nagari, io
mo ka tangah rumah, dipaduduak cadiak-pandai.
Ado sabanta urang duduak, kiro satareko sapitanak13, bakato cadiak-pandai,
kabakeh Si Ali Amat:
“Kunun kami kan lah rapek, kok urang alah ka rumah, lai mukasuik dalam hati, lai
nan takilan di mato, eloklah di katangahkan”.
Manjawan Si Ali Amat:
“Mano sagalo niniak mamak, lai nan taraso pado hati, lai nan takilan pado mato.
Sungguah bak nan tun janyo ambo, karano tapakai tu di urang, kalau batanyo
lapeh payah, kalau barundiang sudah makan. Kito makan molah dahulu, mananti
tuan sabanta”.
Bakato Si Ali Amat, ka bakeh Puti Kasumbo:
“Adiak den Puti Kasumbo, mandeh den Si Linduang Bulan, nan surang Si Rumin
Judin, sanduaklah nasi Kasumbo, tariaklah kupi Kasumbo”.
Bawari Puti Kasumbo, baguluik-guluik nyo manggulai. Sadangkang batu
ladonyo, duo baleh ragam gulainyo. Pangek pario rang Tiaka, randang pacak Aia
Tabik.
Pihak kapado tanak gulai, kuah sabalik daun bodi. Kok sia-sia nan litak,
mamintak anak lidahnyo, ka lamak bana makannyo, ka sajuak bana minumnyo.
Bawarilah Kasumbo, disanduak nasi ka pinggan, dikaka-kaka manyaduak,
diatai-atai manyanduak, bujuanyo samo bujuanyo, malintang samo malintang, di
tapi samuik baliriang, elok dihirok diheraikan, elok makanan rajo-rajo, elok
minuman sutan-sutan.
Dibao pinggan kalua, kalua ka tangah rumah, kabakeh urang nan banyak.
Nak lakeh samianglah juo, acok maknyo kunjuang sampai, dareh maknyo
kunjuang tibo, lah makan urang nan banyak.
Bawarilah urang banyak, makan tigo suok hanyo sudah, kaampek jo basuah
tangan, kalimo jo kumua-kumua.
Sudah makan urang nan banyak, diasak uranglah pinggan, disapu uranglah
sarok.
Lah sudah sarok basapu, bakato Si Ali Amat, kabakeh urang nagari:

46
“Mano sagalo niniak-mamak, sado nan rapek di rumah ko, ado nan takalang
pado lidah, ado nan taniek dalam hati.
Tatkalo maso daulunyo, kami nangko urang tabuang, kami urang buang baiaran,
indak baniniak bamamak, indak bakaum kaluargo, indak bakorong bakampuang,
kami nan hino di nagari.
Allah Taala maadokan, manolong rumah jo tanggo, manolong bareh jo padi.
Mungko kami imbau urang kampuang, kami nan sailia samudiak, kami nan
bakorong dangan kampuang, itulah nan dibanakan”.
Manjawek urang korong kampuang, sarato urang nagari:
“Apo dimukasuik dalam hati, apo takilan pado mato, buliah kami lakukan”
katonyo urang nagari.
Bakato Si Ali Amat:
“Mano sagalo niniak-mamak, kami baniek dalam hati, kami andak mamintak doa,
maimbau urang nagari, karano maso daulunyo, kami nan baduo urang, dibuang
ibu jo bapak.
Lah jauah bana bajalan, indak tasaik di siangik, lah banyak bana parasaian.
Nan sakarang kini nangko, iolah mandeh kanduang ambo, nyak mambuang sado
nan cabua, nak maampuni muluik nan talampau. Bak nan tun pulo di kami, niek
di hati nak baralek. Kok asia alah lah asia, kok kabau alah bapauik, kok tabu alah
bakilang, kok kayu alah bacari, kok bareh alah di sumpik, hanyo takurang di
badan.
Tolonglah tolong, rang kampuang tolonglah, tolonglah urang nagari, io manjariah
mamayahkan.

Kok tak ka ditolong jo luli,


Tolong jo gantiah ambo ba a,
Kok tak ka ditolong jo rugi,
Tolong jo jariah ambo ba a.

Io bak pantun urang, tantang kapado badan ambo,

47
Kok babungo bungo labu,
Kok babuah buah mumbang,

Bak nan tunlah badan ambo,

Guno nan bak guno alu,


Kok tuah tuah-tuah musang.

Kalau lai sayang di rang buruak, kalau lai hibo di rang dagang, tuan pajariah
papayahkan”.
Manjawab urang nagari:
“Kok itu nan mukasuik hati, kami lah pulo manjariahkan, kami lah pulo
mamayahkan”.
Bakato Si Ali Amat:
“Kok kabau alah tapauik, kok bareh alah di sumpik”.
Bawari urang di kampuang, didabiah molah tu kabau, ditanak molah tu nasi.
Lah sudah kabau badabiah, aleklah pulang bakeh urang nagari. Bago nan
hereang nan gendeangnyo, bago nan ciciah nan panjuiknyo, Si Ali indak tahu
pandai.
Namun katiko baralek, barayun-ayun urang banyak, babondong-bondong urang
nagari, ka rumah Puti Kasumbo, lah sasak di dalam rumah.
Nak singkek samianglah juo, dareh maknyo kunjuang sampai, lah sudah alek
minum makan, bakato Si Ali Amat:
“Mano ninik-mamak ambo, dangalah mak den tutuakan, dangalah mak den
rundiangkan.
Tatkalo mulak mulonyo, kami baduo badansanak, Puti Kasumbo adiak ambo.
Tatkalo awaknyo damam, bakato inyo bakeh ambo, babadan marasoi sakik,
banyao marasoi mati. Kok molak molah ka mo den, kok mati hanyo awak den,
kok pendek hanyo umua den, kok sampai hanyo hukum den, kaban den jan
dilupokan. Bak nan tun janyo bakeh ambo. Itulah nan pitaruahnyo.
Kini lah tingga nyo di ambo, iolah salahnyo di ambo, itulah nan ka diabisi jo doa,
jan taraso-raso juo, bak urang kasalatan garam.

48
Sabuah lai di nan rapek, io si upiak ketek nangko, indak inyo babapak, inyo
talatak dalam kaban, kaban pitaruah Kasumbo.
Banyaklah asap nan ditangguangkannyo, banyak panggalan nan lah lakek,
salahnyo dari ambo juo, nan tak mamacik pitaruah. Itulah nan ambo ampuni, itu
nan ka diabisi jo doa”.
Bakato urang nan banyak:
“Kok lah bak nan tun janyo tuan, lah elok bana itu hanyo”.
Mandoa urang nan maalim. Lah sudah urang mandoa, urang bajalan anyo lai,
tingga urang kampuang sabanta.
Bakato Si Ali Amat:
“Mano sagalo urang kampuang, kok hanyo alek alah lapeh, sabuah lai nan
dipintak. Kami nangko urang buang baiaran, indak bakorong bakampuang, indak
baniniak bamamak, indak batulan basudaro.
Kami nak pulang bakeh rang kampuang, nak sahino nak samalu. Kok hutang nak
sabaia, kok malu nak satuntuik, io jo urang nagari”.
Bakato urang nagari:
“Kununlah itu dikatokan, pucuak dicinto ulan tibo, bago sakali tuan suko, baribu
kali suko kami”.
Tantangan Si Ali Amat, barumah tanggonyo di sinan. lah suko di dalam hati,
urang banyak baitu pulo.-

TAMAT

49
Keterangan
1. badua
2. bintalak, hantu bintak - sejenis hantu.
3. sakupang
4. manalok kain – mencelup kain.
5. karambia atok tungku – tiga batang pohon kelapa yang tersusun seperti
tungku.

6. sarimih – rimih, uang jaman dulu bernilai setengah sen.


7. basibidai takirok
8. karih sampono ganjo ireh – keris yang bersatu dengan gagangnya.
9. bajo – penghitam gigi.
10. padahan arang

11. luhak (luak) – sumur.


12. tayok – banyak.
13. satereko sapitanak – waktu yang terpakai memasak nasi segantang beras.

50
CARITO RANCAK DI LABUAH

A do surang parampuan, banamo Siti Jauhari, nan baputo duo urang, laki-
laki nan tuonyo, bagala Rancak Di Labuah, nan bunsunyo parampuan,
banamo Siti Budiman, anak rang Taluak Kiro-Kiro, di dalam kampuang Medan
Budi.

Dari Japun andak ka Japun,


Cino bamuek pacah balah,
Ajuang nan dari taluak Jambi,
Disarang lanun tantang Aceh,
Ampun baribu kali ampun,
Sangaik mamintak pado Allah,
Mamunjuang pulo pado Nabi,
Kami mangarang kaba mandeh.

Mano sagalo ninik mamak, baiak dunsanak sudaro, barilah maaf banyak-
banyak, kami karangkan kaba mandeh, nan banamo Siti Jauhari, anak rang
Taluak Kiro-Kiro, di dalam kampuang Medan Budi, anak Tuanku Rajo Bana.
Lorong pado Siti Jauhari, gaduang aka laweh bicaro, tahu mularat jo mufaat,
tahu di akia pakarajaan, tahu di karang nan manunggu, tahu dihino dangan
mulie, pandai mangaji baso-baso.
Namun bapaknyo lai urang asa, lalu ka anak rintiak juo, pituah arek
mangganggamkan, papatah taguah mamacikan, salah sadikik indak kayo.
Padi tak sampai ka dimakan, anak baduo bagai balam, sikua jantan sikua
batino. Nan tuo si Buyuang Geleng, nan bunsu Siti Budiman.

Dek lamo bakalamoan, lah gadang si Buyuang Geleang, bagala Rancak Di


Labuah. Fiil lakunyo paja nantun, bahati gadang tiok hari, tidak takana labo rugi,

51
urang ka ladang inyo bamain, ka sawah lai adang-adang, nan labiah ambuang
sipak rago, gilo malapeh alang-alang.
Adang takana di nan bana, pai manggaleh hilia mudiak, adang balabo adang
tidak. Kalau balabo galeh nantun, dibali rokok bagadang-gadang. Bukan uliah
kalatiak jari, asok mandulang ka udaro, bakabun-kabun ka ateh langik.
Mangecek-ngecek samo gadang, gunuang bak raso talangkahi, bukik bak raso
tapasuntiang, ka Aceh babaliak ari, ka Jao baulang makan, tidak dulang dibaliak
bawak, haramlah urang nan bak awak.
Sudah mangecek hari patang, pulang ka rumah mandeh kanduang, dimintak
nasi dangan kupi. Lah sudah pulo minum makan, lalu ka rumah induak samang,
itu karajo siang malam.

Hari manjalang bulan baiak, pitih tak ado dalam puro, mandeh kanduang lah
nyato mikin, hati di dalam gadang juo.
Pai ka rumah rang nan kayo, disambuik uang sasadangnyo, dibuek janji dangan
padan, lalu bajanji anam bulan, uang nan duo jadi tigo, sapuluah jadi limo baleh.
Dibali pakaian sapatagak, dapek sipatu tak bakauih, gadanglah hati bagai
kambuik, kabau tataruang tak dikana.
Hari manjalang hari rayo, gilo manajin manarika, rintang mambantuak-
bantuak deta. Lapeh puaso tigo puluah, pai ka rumah mandeh kanduang. Lah
sudah minum jo makan, bakato Siti Jauhari:
“Anak den Rancak Di Labuah, urang lah babondong-bondong, bendi lah
badarun-darun, mamakai malah o nak kanduang, buliah diliek dipandangi”.
Manjawab Rancak Di Labuah:
“Malah bak itu kato mandeh, nak den pakai pakaian denai”.
Lalu mamakai anyo lai. Disaruangkan sarawa panjang, dipakai baju guntiang
kaliang, baju talaok ganiah aluih, lakek si sampiang bugis makasar, deta teleang
mambalah banak, takanak sipatu kulik kilap.
Bakato Siti Jauhari:
“O buyuang Rancak Di Labuah, dangakan bana buyuang o anak, bak kato
pantun urang tuo,

52
Kalau dibanang-banang bana,
Eloklah suto ka guluangan,
Kalau dikanang-kanang bana,
Elok diambiak ka junjuangan.

Nak duo pantun sairiang,

Anak unggeh makan tinaman,


Makan buah sari manjari,
Dipandang anak di halaman,
Disangko anak bidodari.

Jokok mamandang rang nan banyak, nan tak tahu di untuang denai, heran
mamandang anak kanduang, rang sangko jaksa juru tulih, rang sangko
panghulu dangan manti, angkuh sarupo lareh-lareh1.
Anak den Rancak Di Labuah, di mano dapek di ang pitih, pambali pakaian
nangko”.
Manjawab Rancak Di Labuah:
“Kok itu andeh tanyokan, denai sambuik pitih rang nan kayo, denai buek janji
dangan padan, lalu bajanji anam bulan. Uang duo jadi tigo, sapuluah jadi limo
baleh, sawah nan bunta den agunkan”.
Mandanga kato nan bak kian, manangih Siti Jauhari:
“Anak kanduang sibiran tulang, ikolah anak tak bahati, ikolah anak tak
bajantuang, hati tasisiak bak palapah, jantuang bak jantuang pisang karuak2,
sampai bak pantun urang tuo,

Tateleang biduak nak rang Nareh,


Dilantak biduak nak rang Bayua,
Geneang nan bagai siriah rareh,
Tidak takana tampuak layua.

53
Padi di ladang parumpuikan,
Batang salibu3 nan dikisai,
Hati nan gadang ang turuikan,
Tidak dikana ibu sansai.

Ikolah jinih untuang denai, lah mipih tapak dek manggaleh, adang makan adang
tidak, kok tumbuah badan sakik-sakik, lah mati sajo kalaparan”.
Manjawab Rancak Di Labuah:
“Dangakan malah mandeh kanduang, bak kato pantun urang tuo.

Manduduik makan timbakau,


Tidak timbakau lai sapinang,
Antaro mudo kan kusao4,
Antaro badan balun hilang”.

Manyauik Siti Jauhari:


“Anak den Rancak Di Labuah, pikia pandapek di hati ang, tidak urang sarancak
awak, sarupo panghulu dangan manti, sabagai jaksa juru tulih, angkuah sarupo
lareh-lareh.
Pikia pandapek hati denai, kok batamu urang di jalan, tidaklah inyo ka batanyo,
urang lah tau kasamonyo, di sansai untuang badan denai, tunduak tapakua
urang nantun. Kalau anak tabalakang, tidak tabedo cibia urang, tidak
tatangguang kacemohnyo, papek lidahnyo dek babincang, pindiak hiduangnyo
dangan bibia, mancibiakan anak kanduang.
O buyuang Rancak Di Labuah, pado pikiran hati denai, dibali pakaian sadang
elok, nan tak mancando buyuang pakai, tapak ang usah makan pulo, sukolah
denai mamandangi.
Kok paruik mandeh tak barisi, sudah takadia pado Allah, tidak karano gaduak
awak, tidak karano geneang diri.
Kalau bak kato ang cako, antaro mudo kan dikusao, antaro badan balun hilang,
itu nan mandeh cinto-cinto, itu nan denai saru-saru, siang manjadi angan-angan,
malam manjadi buah mimpi. Tapi samantang pun baitu, makonyo sanang hati

54
denai, padi lah sampai ka dimakan, lah duduak denai jo sukatan, balilah meja jo
karusi, pabuek janjang batu tembok, pakai sipatu kulik kilap, baolah kawan duo
tigo, nak denai tanak bareh putiah, diragamkan gulai ampek limo, macam juadah
dipabanyak, bak itu mako salarian5, alah di rasuak manjariau, alah di kasau
lakek atok.
Jokok tak ado pancarian, golok tabaok tampan tingga, bantiang dibari bapalano,
kudo dibari bapasangan, bak kabau pahelo bendi, salah roman mandeh
pandangi, salah angkuah diliek urang”, kato Siti Jauhari.
Manyahuit Rancak Di Labuah:
“Kok bak itu kato mandeh, ka laraik malah badan nangko, ka sansai malah
badan denai, tidak tacaliak rupo urang, tidak taliek samo gadang. Tidakkoh
mandeh mamandangi, caliak dek mandeh tangah labuah, sairiang inyo anam
limo, mandaram bunyi sipatu, samo sajo palangkahan, bagai ulando pulang
barih”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Nak kanduang sibiran tulang, kok lah bak itu nan ka elok, kok lah bak itu nan
katuju, usah diguluik digalosang,

Urang Solok nak disalonyo,


Rami galanggang nak rang Magek,
Rang kayo nak dikayonyo,
Nan mikin ansua bakulambek.

Kalau ditiliak-tiliak bana, bahindang batareh atah, baambuih batintiang


sakam, tidak katuju di hati den, nan bak pakaian nan mudo kini, tak mamakai
sisampiang lai.

Tumangguang mambali padi,


Dijamua di ateh bawak6,
Sinyo tangguang buyuang tak jadi,
Apokoh namo badan awak.

55
Sabagai pulo nak kanduang, jokok tidak bapancarian, cubolah anak pikia-
pikia, abih sipatu nan sapasang, hancua pakaian sapatagak, patuik diganti jo
nan lain, di mano dapek kan pambali. Kapandaian sadikik tido, aka budi jauah
sakali, awak tak masuak ka sikola, ka surau pun tidak pulo. Baguru taraso malu,
pai manggaleh kaki sakik, bausao awak panyagan, lah kampih paruik tak barisi.
O nak kanduang sibiran tulang, ninik muyang usah diupek, urang tuo
usah disalahi, bukan baliau indak baraka, bukan indak tahu di nan rancak,
minum makannyo sawah ladang, kain bajunyo panggalasan, bukan bak iduik
kito kini.
Lah banyak urang den pandangi, sairiang inyo duo tigo, pulang bajalan dari
jauah, sisampiang tingga anyo lai, tangan kida manjinjiang jangek7, bak urang
pai batanam. Satangah pulo den pandangi, sairiang pulo agak baranam, ado
satangah nan lah pincang, malu mambukak sipatunyo, ditahan sajo kaki sakik,
salah roman denai pandangi, rupo kabau ngilu kuku”.
Mandanga kato nan bak kian, manjawab Rancak Di Labuah:
“Mandeh kanduang janyo ambo, banyak bana kato mandeh, talampau amek
rundiangan mandeh, namun anyo sakali nangko, tidaklah denai ka talarang, bak
kato pantun urang tuo,

Tidaklah bulieh dirabahkan,


Batang padi di subarang,
Tidaklah buliah ditagahkan,
Kahandak hati surang-surang”.

Manyahuik Siti Jauhari:


“Dangakan bana buyuang o anak,

Ijuak ka samo diampaikan,


Babanda ka Limau Puruik,
Isuak ka samo dirasaikan,
Pangaja mandeh tak baturuik.
Siriah naiak junjuangan naiak,

56
Bari bajunjuang kayu balam,
Sansai baiak binaso baiak,
Badan ang juo andam karam”.

Tadanga di kato itu, lah masam Rancak Di Labuah, muko lah merah-merah
padam, manggadabiak manggadabuang, marantak sajo turun janjang, dihiliakan
labuah nan panjang, mamakai baju guntiang kaliang, sarawa guntiang sarani8,
deta teleang mambalah banak, lakek sipatu kulik kilap, diseo bendi ampek
benggo, dipakai kudo pasang duo, mandanciang kudo dilua, mandarap kudo
nan di dalam, badatak cambuik nan panjang, Allahurabbi maso itu, bukan
kapalang gadang hati, antah di bumi antah di langik, raso di ateh awan biru. Hati
lah banggok-banggok kampuah, awak lah ramang-ramang kumih, gaduak sanan
uju lah sanan, lah taraso coak9 diri, tangan tasampiang tapi bendi, geleang
kapalo bak sipatuang, caliak mambubuang ka udaro, urang nan lalu tak dikana,
hino dan mulie indak paduli, tuo jo mudo tak disapo, awak bak raso tampan
bana.
Lah tibo di tangah pakan, turun dari ateh bendi, lalu sakali masuak pakan,
dijalani hilia jo mudiak, sampai dibujua dilintangi, sapantun alang ka manyemba.
Kok batamu samo gadang, baralah angguak jo lenggoknyo, bukan kapalang
kadiak pinggang, dipabanyak kijok mato, awak disangko manih bana, surang tak
namuah bapandangan. Sampailah hari tujuah hari, itu karajo patang pagi,
abihlah pakan tajalani.

Dek lamo bakalamoan, abih pakaian sapatagak, lusuah sipatu nan sapasang,
janji sampai tunggu lah tibo, uang sambutan nan daulu. Sananlah abih aka budi,
uang tak dapek pambaiaran, sasa tumbuah rusuah lah datang. Lah sampik
cando kiro-kiro, mangaluah Rancak Di Labuah, lah takana di nan bana,
manyumpah diri anyo lai. Badan malang badan cilako, io bana kato mandeh
den, kok tak dek gadang hati nangko, kok tak dek gaduak badan diri, tidak ka
tumbuah nan bak nangko.

57
Dipikia bana dalam hati, diabihkan malu jo sopan, lalu dijalang mandeh
kanduang. Disusun jari nan sapuluah, dihunjamkan lutuik nan duo, ditakuakan
kapalo nan satu, manyambah pado mandehnyo:
“Ampunlah ambo mandeh kanduang, io basuo kato mandeh, saketek tidak nan
barubah, kinilah mangko tapareso, lah sampik angok dek utang, urang
manunggu indak baranti, lah sasak alam tampek diam, tidak babumi bakeh
tagak. Nan sahinggo iko kateh, nak ambo ubahlah parangai, nak ambo aliah
kalakuan, dipacik taguah kato mandeh, nak denai jujuang titah mandeh. Pangaja
mandeh denai turuik, baia dek mandeh utang denai”.
Tadanga di kato itu, manyahuik Siti Jauhari:
“Anak den Rancak Di Labuah, usah mangadu pado mandeh, antaro anak lai
mudo, elok kusao dunie nangko, cubo banalah daulu, abihkan bana aka budi,
cubo batenggang babicaro. Kato buyuang nan daulu, lah kalua pado mandeh,
pacik bana salah satu, nak tahu di salah diri, sampai bak pantun urang tuo,

Sajak samulo dilatokan,


Tidak dilatak dalam padi,
Pandan jo banto malanduangkan,
Sajak samulo den katokan,
Tidak dilatak dalam hati,
Badan ang juo manangguangkan”.

Manyahuik Rancak Di Labuah:


“Mandeh kanduang ampuni ambo, tapuak tampalah dek mandeh, amun makilah
dek mandeh, sabab fiil den lah talampau, tingkah denai lah tadorong. Den
mintak juo pado mandeh, sasek namuah den suruik, salah namuah den tobaik,
asa lai utang mandeh baia.
Nan sainggo iko kateh, denai basumpah pado Allah, tidak ka ancak-ancak juo,
anyo aparal dangan lidah, tasadiak di dalam hati, denai manuruik kato mandeh”.
Mandanga kato anak kanduang, agak le Siti Jauhari, namonyo urang lapang
alam, taraso io di dalam hati, banyak pikiran nan mandatang, anak pun surang

58
laki-laki. Kok laraik paratiannyo, tantu marusak kasudahannyo, lalu bakato anyo
lai:
“Anak den Rancak Di Labuah, malah bak itu kato a ang, sasek molah amuah
suruik, talangkah amuh ang kumbali, nan sainggo iko naiak, namuah manuruik
kato mandeh, suko mamakai pancarian, ridho denai mambaia utang, amak
disalang ditinggakan, buliah anyi digantiahkan”. Katonyo Siti Jauhari,
Manyahuik Rancak Di Labuah:
“Nan sainggo iko kateh, tidak den mungkia mandeh kanduang. Lah den pikia
abih-abih, alah ditangkuik tilantangkan, bak kato mandeh nan daulu, saketek
indak basalahan, sadikik tidak basalisiah”.
Bakato Siti Jauhari:
“Kok lah bak itu kato a ang, pasanang malah dalam hati, nak nyo tarupo aka
budi, buliah bajalan kiro-kiro, nak tantu alua denai turuik, mancari jalan
kahidupan”. Katonyo Siti Jauhari.
Manyahuik Rancak Di Labuah:
“Kok lah baitu janyo mandeh, nak den pasanang hati denai, kok lai barakaik
ninik muyang, tabukak pintu pancarian”.

Dek lamo bakalamoan, Allah batolong maso itu, pihak si Rancak Di Labuah,
sudah barubah paratian, alah takana di nan bana, musim ka sawah la ka sawah,
musim ka ladang lah ka ladang, urang manggaleh inyo manggaleh, lah amuah
basusah payah, namuah bak urang bak awak.
Dapek rajaki maso itu, barapo dapek dibarikan, kapado mandeh kanduang.

Allah Taala kayo sungguah, adolah ampek limo tahun, mambaliak singka nan
ampang. Lah tarang bintang mandehnyo, sawah ado ladang lah cukuik, lah
sampai padi ka di makan, labiahnyo usah kita sabuik, lah tagok kain di
pinggang.
Dek lamo bakalamoan, panuah rangkiang di halaman, kapuak kaciak barisi pulo,
banyak urang mambali padi, duduak mandeh jo sukatan, rintang manyukek-
nyukek padi.
Berkata Siti Jauhari:

59
“O buyuang Rancak Di Labuah, balilah meja jo kurisi, upahkan janjang batu
tembok, ko lai berakaik ninik moyang, ditolong Allah dangan Rasul, lah buliah
pintak mandeh kanduang, lai mukabua doa kito, lah barisi paruik mandeh, bali
sipatu kulik kilap, balilah baju jo sarawa, sarato deta kain saruang, nan agak
maha aragonyo, siapkan duo pasalinan, nak buliah anak pagantikan.
Kok lah baitu nan katuju, kok baitu niek a ang, kok lah dapek nan bak kian, kito
baralek anyo lai, mangaliah gala anak kanduang”. Katonyo Siti Jauhari.
Tadanga di kato itu, manyahuik Rancak Di Labuah:
“Malah baitu kato andeh, denai turuik denai ikuik, titah mandeh ka dijunjuang,
haram talak denai maubah”. Katonyo Rancak Di Labuah.
Bakato Siti Jauhari:
“Kok alah a ang manarimo, bajalan anak kini-kini, balilah barang nan katuju, iko
mo uang limo puluah, kok tak manyampai mintak pulo”.
Mandanga kato nan bak kian, bajalan Rancak Di Labuah. Dibali kain tutuik meja,
pakaian duo pasalinan, langkok-langkok parkakas rumah, kironyo uang tidak
sampai, dimintak pado mandeh kanduang.
Bakato Siti Jauhari:
“Asa pangaja buyuang turuik, asa pituah buyuang pakai, amanah mandeh ang
pacikan, tidak ka ampo kahandak a ang”.
Manyahuik Rancak Di Labuah:
“Malah bak itu kato mandeh, bao kamari uang nantun, buliah dibaia piti urang”.
Mandanga kato nan bak kian, lah tagak Siti Jauhari, masuak ka biliak dalam,
ditariak uang dibarikan, kapado anak kanduang diri.

Bajalan Rancak Di Labuah, mambaia utang bali barang, barang tabao anyo
lai. Sudahlah cukuik samonyo, gadanglah hati mandeh kanduang.
Bakato Siti Jauhari:
“Nak kanduang Rancak Di Labuah, balilah kapur dangan pasia, balilah pulo batu
tembok, japuik sakali tukang batu, pabuek janjang lakeh-lakeh, kanang pituah
urang tuo, nan baiak elok sagirokan, nak jan ditimpo dek nan buruak, karajo
buruak dilambekan, mujua disaluak dek nan baiak”. Katonyo Siti Jauhari.
Manyahuik Rancak Di Labuah:

60
“Kalau bak itu kato mandeh, denai hasiakan samonyo”.

Lamo sadikik antaronyo, lah hasia cukuik balako. Tukang batunyo nan lah
tibo, dipatantu karajo jo upah, lah samo suko kaduonyo , karajo bamulai anyo
lai.
Allah Taala manggarakan, lah sudah janjang batu tembok.
Bakato Siti Jauhari:
“Anak den Rancak Di Labuah, sapanjang pintak alah buliah, kahandak hati alah
balaku, niek jo naza nan lah sampai. Hanyo sabuah nan den rusuahkan, a ang
nan balun bapangaja, balun batunjuak baajari”.
Manyahuik Rancak Di Labuah:
“Kok itu mandeh rusuahkan, tunjuak ajarilah dek mandeh, nak denai pacik
taguah-taguah, kok siang denai patungkek, kok malam denai pakalang, dibuhua
dalam kabek pinggang”.
Mandanga kato nan bak kian, bakato Siti Jauhari:
“Nak kanduang Rancak Di Labuah, kok lah bak itu a ang, dangakan malah
baiak-baiak, agak nyariangkanlah talingo, agak nyalangkan mato a ang, buliah
dicurai dipapakan, amak diusai pabanangkan, mak denai urai tambo lamo,
buhua di dalam kabek pinggang, latak dibanta kalang hulu, tidak rang rancak
dirancaknyo, tidak rang elok dieloknyo,

Jokok nan merah anyo sago,


Kalau nan kuriak anyo kundi,
Jokok nan indah anyo baso,
Kalau nan baiak anyo budi.

Dangakan bana oi anak, nak pandai ang mamiilkan, ilmu padi ka dipakai,
makin barisi makin tunduak, urang nan tuo dimuliakan. Kalau sairiang jo nan tuo,
usah langkahnyo dilampaui, iriangkan sajo di balakang. Kalau tagageh anak
kanduang, mintaklah mangapo nak daulu. Kok duduak anak den tinggi, agak
sagiro anak tagak. Jokok makan jo nan tuo, usah daulu basuah tangan, bak itu
pulo sudah makan, nantikan daulu nan tuo-tuo, baru buyuang basuah tangan.

61
Nak kanduang sibiran tulang, taratik makan den katokan, dalam makan usah
mancangkuang, duduak baselo baiak-baiak, suok nan jan dipagadang, capak
nan usah dipakareh. Jangan mangecek-ngecek sadang makan. Kok mandaham
anak kanduang, paliangkan muko ka balakang.
Makan usah dipabanyak, tasapo di kitab Allah, hawa jan nafsu ditahani, parang
sabil pahalonyo.
Kok makan basurang-surang, kalau daulu anak sudah, dimintak izin pado
kawan, baok ka muko tampek basuah, tangan nan usah dicampuangkan, tuang
ka pinggan tampek makan, mangucap sagiro bagulambek, jari nan jangan
takalatik.
Kalau dipakai nan bak kian, lah tampak tando alamaiknyo, tandonyo awak urang
baiak, lai batunjuak baajari.
Anak den Rancak Di Labuah. Kok takana nak bamain, nak balapeh-lapeh lalah,
kalau manyeo bendi urang, ubah taratik nan daulu, janganlah lupo di pangaja,
ingeki tunggua ka manaruang, pandanglah rantiang ka mancamuak, caliaklah
duri ka mangaik. Tangan nan jangan disampiangkan, caliak nan usah dipatinggi,
pandangi urang lalu linteh, nan patuik anak salam manyapo, nan patuik buyuang
tagua sapo, kalau dipakai nan bak itu, kok duduak anak jo nan tuo, banyaklah
rundiang jo paparan, banyak pituah nan kalua, papatah banyak diuraikan, salah
sabuah kok tapakai, baruntuang gadang anak sanan, dapek pituah sadang
duduak, tidak manjalang rumah guru, bilalang dapek dek manuai, ikan dapek
dek basiang.
Anak den Rancak Di Labuah, kok tumbuah anak barakanan, kanalan samo
gadang, janganlah cando mancandokan, arek mamagang satie, taguah-taguah
mamagang buek, buatan usah diubahi, kok malu samo satuntuik, maro nan
samo ditulakan, bak itu urang samo gadang. Usah buyuang basombong doso,
sakali budi kaliatan, saumua iduik urang tak lupo, takuikan budi kok tajua,
rusuahkan paham kok tagadai. Dangakan bana anak kanduang, nan mudo elok
dikasihi, kalau batamu jo nan mudo, pabanyak garah jo kucindan, palabiah
gurau jo kucikak, pareso nasi dipakaikan, paliekan muko nan manih, paturuikan
nan dihatinyo, bagai maelo tali jalo, raso katanggang dikanduri, agak kakandua

62
ditagangi, nak diam inyo sadang elok, bak itu urang babicaro, mangabek padi jo
daunnyo, maelo manusia jo akanyo.
Anak denai Rancak Di Labuah, kalau tapakai nan bak itu, baban barek jadi
ringan, jokok nan jauah buliah ampiang, diimbau inyo lakeh datang, disuruah
inyo lakeh pai, bia rugi barang sadikik, pitih sakupang jan dipandang, ameh
samiang jan dikana, baitu kasiah di nan mudo”. Katonyo si Siti Jauhari.
Mandanga kato nan bak kian, manyahuik Rancak Di Labuah:
“Kok lah baitu kato mandeh, den buhua dalam ikek pinggang, jadi tangka jadi
azimaik, ambo taruahkan di dalam hati, tidaklah ambo mamungkiri, takuik dek
sumpah nan daulu”. Katonyo Rancak Di Labuah.
Bakato Siti Jauhari:
“Kok lah baitu paham anak, sananglah hati mandeh kanduang, nyatolah anak
ameh urai, tidak bacampua jo nan lain, sapantun kayu tareh samato, tidak
bacampua jo pangubak. Anak den Rancak Di Labuah, sahinggo itulah daulu,
isuak kan kito tukuak juo.
Ado sabuah nan mukasuik, nan taraso-raso juo, bak duri di dalam dagiang,
bak tulang dalam rangkuangan, kito lapehkan niek kito, barhalat kito kini-kini.
Rapekan kaum kaluargo, himpunkan anak kamanakan, sarato ibu dangan
bapak, panggia pangulu dalam kampuang, himbau pangulu di nagari, rapekan
tulan jo sahabat, kito lapehkan niek hati”.
Manyahuik Rancak Di Labuah:
“Kok lah baitu kato Mandeh, ambo tarimo suko hati, bak santano amin doa,
ambo uruikanlah ka muko”.
Lamo sadikik antaronyo, lah hasia sado nan paguno, alek bapanggia anyo
lai.
Lah sampai ukua jo jangkonyo, lah duduak alek tangah rumah, tibo sambah Siti
Jauhari, pado panghulu dalam kampuang, sarato nan rapek samonyo:
“Manolah niniak mamak ambo, ambo baniek dalam hati, handak mangaliah gala
anak, nan banamo Si Buyuang Geleang, bagala Rancak Di Labuah. Kito aliah
galanyo, dangan Sutan Sampono. Handak tarangkan tangah alek, buliah
musaua di nan banyak”.
Jawab Panghulu dalam kampuang, sarato urang nan rapek tu:

63
“Kok lah baitu kato Mandeh, Insya Allah baiaklah itu”.
Ada sabanta antaranyo, musyawarat di tangah alek, Rancak Di Labuah
dahulunyo, bagala Sutan Sampono. Urang di dalam alek nan tun, sudah
mandanga kasamonyo.
Lah sudah minum dan makan, urang mamohon mintak pulang, alek bajalan
anyo lai.
Alek sudah hari lah patang, patang bajawek dangan sanjo, sanjo bajawek
dangan malam, lah lalu basalai dama. Namun lah sudah minum makan, lah lalok
Siti Jauhari, Sutan Sampono tidua pulo.
Tigo kali ayam bakukuak, tasintak Siti Jauhari, Sutan Sampono lalok juo,
dituruik anak dijagokan:
“Anak den Sutan Sampono, jagolah buyuang dari tidua, wakatu subuah alah
tibo”.
Lah jago Sutan Sampono, turun ka sumua anyo lai. Naiak ka ateh rumah
mandeh, sudahlah pula minum makan, bajalan-jalan dalam kampuang, lalu ka
medan pamainan, lah duduak samo-samo gadang, barubah sajo kalakuan,
baraliah sajo parangainyo. Tidaknyo lakek pangajaran, urang nan tuo dipamulie,
urang nan gadang dibasakan, urang nan ketek disayangi, nan mudo urang
dikasihi, nan bak pituah mandeh kanduang, saketek tidak diubahi, urang nan
banyak di nagari, bahati sayang balako, banyak baniek dalam hati, andak
manjapuik ka sumando.

Lamo sadikik antaronyo, takana pulo dek mandehnyo, dipandang anak alah
gadang, nan banamo Siti Budiman, lah patuik pulo basuami, lalu bakato anyo
lai:
“Anak den Sutan Sampono, agak kamarilah anak duduak, kito barundiang-
rundiang aluih, kito babisiak-bisiak ketek, mukasuik sangajo pun lah sampai,
niek jo naza pun lah lapeh.
Ado sabuah nan marusuah, adiak a ang Siti Budiman, lah gadang tampak dek
denai, lah patuik inyo basuami, caliak-caliaklah dek ang, cubolah pandang-
pandang bana, nan elok ka rang sumando”. Katonyo Siti Jauhari.
Manyahuik Sutan Sampono:

64
“Malah baitu kato mandeh, ambo pikialah daulu, dua hari ganok katigo, amak
ditiliak bana-bana, nan patuik jodoh adiak denai”.
Bakato Siti Jauhari:
“Malah baitu kato anak, cubolah pikia-pikia bana. Jokok lah dapek nan sasuai,
lakehlah mandeh bari tau, buliah ditolok pandapek a ang. Kok lai malakek
pangajaran”.
Manjawab Sutan Sampono:
“Insya Allah baiaklah itu”.

Lama sadikik antaronyo, agak-agak dek Sutan Sampono, diajun bana kiro-
kiro, dipikia bana abih-abih, nan ka dibao pado mandeh, sampailah pulo tigo ari,
lalu dijalang mandeh kanduang. Bakato Sutan Sampono:
“Manolah mandeh kanduang ambo, nan mandeh suruah cari-cari, nan mandeh
suruah pandang-pandang, ado bak nampak-nampak apuang, nan ka jodoh
adiak ambo, iolah Sutan Malabihi, anak Tuanku Kareh Hati. Kalau dikaji
katampannyo, lansianyo10 mansiang parik, payuaknyo11 langgundi mudo,
lamahnyo pimpiang di lereang, muko nan bagai bulan panuah, pancaliakan
palito padam, pakai sapatu tiok hari, mamakai bendi ilia mudiak, badatak bunyi
cambuiknyo, pambari tau urang banyak.
Pado pikiran hati ambo, raso sasuai jo si upiak, lah patuik jodoh adiak
kanduang, itu pandapek hati ambo, maklum pulang pado mandeh, salah
banakanlah dek mandeh, elok buruak kanalah dek mandeh”.
Tadanga di kato itu, bakato Siti Jauhari, capek sagiro mambandiangkan:
“Mano nak Sutan Sampono, sajak dahulu den katokan, balun paningga mandeh
mati, sudahlah lupo anak kanduang, tidaklah ingek di pangaja. Bukan baitu
janyo mandeh, tidak rang rancak dek rancaknyo, tidak rang elok dek eloknyo,
jokok nan merah anyo sago, kalau nan kuriak anyo kundi, jokok nan indah io
baso, kalau nan baiak io budi.

Babelok barangin-angin,
Babelok ka Batang Hari,
Dek elok tidak kito ingin,

65
Baso nan baiak kito cari.

Tantangan Sutan Malabihi, kok elok bana ruponyo, kok rancak bana
pakaiannyo, dunianyo sunyi pangaja, alamnyo rami kacampuran. Sudah denai
liek denai pandangi, duduaklah inyo ateh bendi, tangan tasampiang ditapinyo,
caliak mamanah langik ijau, geleang kapalo bak sipatuang, banyak nan tuo rang
nan lalu, tidak inyo mambari salam. Kalau bajalan tangah labuah, bak ayam
kuriak panjang ikua, tak kurang pancaliak diri, tampan maukua bayang-bayang.
Pado pikiran hati mandeh, elok nan lain anak cari, usah dipakai pandang mato,
tiliak jo hati dimanuangkan. Den bari janji tigo hari, sapakaik hati jo mato ang,
lakeh katokan pado denai”.
Manyahuik Sutan Sampono:
“Kok baitu kato mandeh, nak ambo pikia bana-bana, nanti sajolah dek mandeh,
sampai garangan tigo hari”.

Lah datang Sutan Sampono, manapati janji jo mandehnyo, bakato Sutan


Sampono:
“Manolah mandeh kanduang ambo, dalam pikiran hati ambo, nan patuik
junjuang adiak kanduang, ialah Ampang Lima Garang. Lorong kapado
paromannya, tidaklah ado salah siliak, sarupo Sutan Malabihi, lagi barani janyo
urang, dalam kampuang satumpak itu, tampek malu dek urang banyak, raso
katuju dek adiak den, maklum pulang pado mandeh, musiah12 bandiangkanlah
dek mandeh”.
Manyahuik Siti Jauhari:
“Manolah wak ang Sutan Sampono, kok anyo Ampang Limo Garang, tidak den
namuah tu nak kanduang, sajak di niniak moyang kito, tidak adat balun limbago,
tidak warih sarupo itu, manarimo sumbarang urang, gadang bana pamalinyo.
Tantangan Limo Garang, lakunyo bak musang jantan, tidua siang bajago
malam, kok takuik urang pado lahia, di batin upek ribu ratuih, mamakai alat jo
sanjato, hino saameh limo kupang, itu ka jadi rang sumando. Anak lah payah
dek mancari, ameh dicampua jo nan karun13, padi disisik jo ilalang, dunia akirat
babinaso” katonyo Siti Jauhari.

66
Manyahuik Sutan Sampono:
“Kalau bak itu kato mandeh, cubolah mandeh cari pulo, cubolah mandeh
timbang-timbang, mak ambo cari aka budi”.
Bakato Siti Jauhari:
“O buyuang Sutan Sampono, abihkan bana pandai anak, cubokan bana
pandapek ang, nambek alah tarang sajamang, badia salatuih duo latuih, kok
sampai tigo kali tembak, kalau tidak juo manganai, di sanan anak mungko
suruik, cubo cari sakali lai, ditambah janji tigo hari”.
Manjawab Sutan Sampono:
“Kok lah baitu kato mandeh, nak ambo cubo sakali ko, maklum pado mandeh
juo”.

Di dalam hari tigo hari, lah dapek pulo nan katuju, io dek Sutan Sampono,
lalu dijalang mandeh kanduang, bakato Sutan Sampono:
“Manolah mandeh kanduang ambo, sampai sakali dua kali, tembak katigo
panyudahi. Kok elok pakai dek mandeh, kok tidak mandeh babicaro. Cubolah
mandeh kanang bana.
Pado pikia ambo surang, nan patuik junjuang adiak kanduang, ado surang nan
lai tangkeh, bagala Bagindo Capek Lago. Kalau ditiliak paromannyo, atau
kapado pakaiannyo, sarupo Sutan Malabihi, patuik ka jodoh adiak kanduang”
katonyo Sutan Sampono.
“Kalau bak itu pikiran ang, tidak den namuah tu nak kanduang. Kalau Bagindo
Capek Lago, tinggi lonjak gadang galapua, lagonyo di bawah sajo, tak tahu di
baso-basi, samo den liek den pandangi, barundiang itu jo nan tuo, katonyo lalu
lalang sajo, sakitiak tidak basantao14. Kato nan tuo nak nyo turuik, pangaja nan
pandai tak nyo danga, tidak mangikuik kato bana, inyo bakuaik ditulangnyo,
tidak mangaji salah bana, lai damok15 lai barek bibia, misiki panghulu rang nan
datang, inyo nan tidak maacuahkan, itu pantangan denai bana, kampuang kito
nan ka langang, siapo urang nan ka datang, ayam pun tidak nan ka niak. Antah
Bagindo surang, buliah bak baruak dipauitan, ka malapuak lantai sajo.
O buyuang Sutan Sampono, awak ang sudah den ajari, nan sakapa nan
saganggam, nan sainjik nan samiang, nan sabinjik nan balun dapek, tidak den

67
upek tantang itu, namonyo sipaik mudo matah, pandang sahinggo mato sajo,
isuak batambah umua buyuang, di sanan mungko tapahamkan” katonyo Siti
Jauhari.
Mandanga kato nan bak kian, manjawab Sutan Sampono:
“Manolah mandeh kanduang ambo, kamari tidak ka baiak, ka berang tidak ka
elok, abihlah tenggang budi ambo, eloklah mandeh manunjukan, mano nan
baiak ka diambiak, amak den cari aka budi” katonyo Sutan Sampono.
Bakato Siti Jauhari:
“Malah bak itu kato ang, barundiang sambia jo galak, pado pikiran hati denai,
alah den pikia abih-abih, sudah den tungkuik tilantangkan, den timbang buruak
jo baiaknyo, den ukua tinggi jo randah, atau mularat jo manfaat, namun tanamo
pangguruan, pangajian mandiang bapak, iolah ninik kanduang a ang, nan
bagala Tuanku Rajo Bana. Tidak tingga samiang kalam, sudah den paham den
amalkan, nan patuik jadi minantu, ka ganti cincin jo galang, kaganti ninik mamak
kito, nan ka jodoh adiak a ang, io anyo si Buyuang Sidik, bagala Pakiah
Candokio, anak Tuanku Bijaksano, kamanakan Datuk Rajo Adia, anak rang
kampuang luruih bana, itu dek mandeh nan katuju. Kalau diuji samo merah,
jokok ditahia samo barek, sajo gala kadam jo kambuik, saedaran bumi jo langik,
cubolah anak pandang-pandang. Kalau batamu jo urang tuo, jangan dikayai-
kayai bana, marusuak jalan buyuang lalu, manyiriang mungkonyo tibo, samo
suko mungko manjadi, usah baguluik bagalasuang, jangan bagageh anak
kanduang, bia lambek asa salamaik, tidak lari gunuang dikaja, namun takdir
pado Allah, lamo lambeknyo sampai juo” katonyo Siti Jauhari.
Manyahuik Sutan Sampono, sambia tapakua rusuah datang, awak mancari tigo
kali, satu tidak nan paguno:
“Manolah mandeh kanduang ambo, kalau ditiliak-tiliak bana, pihak kapado paja
nan tun, diliek piil parangainyo, dipandang aka jo budinyo, nan bak ajaran
mandeh kanduang, tidak nan tinggal satu juo, itu labiahnyo pandai tuo, pandai
mangaji nan tak tampak, mandeh manyalam dalam bumi, tabang manyisik awan
putiah, patuiklah badan mandeh kuruih.
Pado pikiran hati ambo, tidak kan makan minum amek, tantulah kurang lalok
tidua, dek mangaji hino jo mulie, mangana tinggi jo randah. Sabab baitu kato

68
ambo, lah payah ambo pikiakan, tidaklah nampak urang nantun. Nan sakarang
kini nangko, sadio mandeh tangah rumah, hasiakan lapiak jo bantanyo, ka lupo
mandeh tantang itu”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Anak den Sutan Sampono, kalau tahadok tangah rumah, maklum pulang pado
denai. Tapi sabuah anyo lai, si upiak Siti Budiman, adiak ang balun den ajari,
alang sahari inyo basuami, kok lai tabao rukun saraknyo, umpamo santan jo
tangguli, kok tingga nan sado itu, bak alu pancukia duri. Balain pulo tu nak
kanduang, bukan bak turun naik sajo. Jokok tak dapek ilimunyo, badan jariah
bajaso tidak, balanjo abih tak baguno, bak mamapeh kuciang anyuik”.
Bawari Siti Jauhari:
“Supayo karajo nak baransua, buliah den imbau adiak a ang”.
Rundiangan putuih maso itu.

“O nak bunsu Siti Budiman, upiak kamarilah kau duduak, elok kito badakek-
dakek, elok kito baampiang-ampiang, nak tahu di padeh lado, nak tau di masin
garam, nak dapek paham jo mukasuik, rundiang sapatah duo patah, nak
masuak ka hati kau, amak kito baradu padan, amak batuluk jo barandai.
Alahkoh dapek dek nak kanduang, ilimu urang basuami”.
Manjahuik Siti Budiman:
“Kok itu mandeh tanyokan, mandeh maliek tiok hari, ambo nan tidak turun tanah,
duduak di ateh rumah sajo, tidak bajalan kiri kanan, siapo pulo ka maaja,
mandeh nan balun manunjuakkan, mandeh lah lupo tantang itu”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Anak denai Siti Budiman, makan pahamnyo aluih-aluih, danga pangaja mandeh
kanduang, pituah dari ninik kau, iolah ayah kanduang mandeh, nan bagala
Tuanku Rajo Bana.
Ilimu urang basuami. Kok sampai anak basuami, pabaiak piil kalakuan, paelok
laku jo taratik. Datang suami dari jauah, sambuik jo muko nan manih, hidangkan
minum makannyo, paliekkan hati nan suci. Kok barundiang samo gadang,
calonyo usah dibukakkan, tutuik dek anak mati-mati.

69
Inyo kok tidak datang amek, atau kok tidak kunjuang pulang, jangan maupek
tantang itu, kana kok banyak sangsaronyo, ridha jo saba palabiahkan. Urang
saba kasihan Allah.
Kalau maraso-raso juo, kok tak manyanang dalam hati, liekkan inyo sadang
riang, katiko suko sandirinyo, singguang sakitiak jo kiasan. Kalau lai suami urang
baiak, gadang raso dalam hatinyo, inyo dicancang jo nan maja, jangan dicatuak
jo nan tajam.
Sabuah pulo o nak kanduang, pihak makanan jo minumannyo, dihasiakan
sanantiaso, tasaji baiak dalam dulang. Kok datang urang mananyokan, baduto
upiak sakitiak, asuang pitanah nak jan lalu, baru turun sabanta ko, agak balun
ka jauah bana, imbau jo baso urang nantun, dipasinggah naiak ka rumah,
maminum aia nan saraguak, tandonyo kito urang baiak, jadi sabutan salamonyo.
Sabagai pulo o nak kanduang, kalau takana nak ka pakan, atau kamano ka
dituruik, mamintak ijin kapadonyo. Kalau manyeo bendi urang, usah sabendi jo
rang lain, nan bukan suami awak. Jokok sabendi jo nan lain, basingguang kain
samo kain, itu pantangan urang tuo, sabab mato paliangan Allah, dek hati
paliangan setan, abih gali dek bagisia, ilang malu dek biaso. Parampuan kok tak
bamalu, jadi cacek saumua iduik, bak dindiang tidak bapasak, bak pintu tidak
bakunci, bak parahu tidak bakamudi.
Jangan bak laku urang kini, heranlah mandeh mamandangi, dek adat bukan
baitu, limbago jauah sakali, tidak dilingkuang cupak gantang, pantangan Datuk
Parapatiah, larangan Katumangguangan, itu banamo piil sumbang, dalam kitab
batagah bana, larangan Nabi sungguah-sungguah.
Suami berhati malu, dek malu sayang kok abih, dek bangih banci mandatang,
akia kalaknyo kamudian, arang abih basi binaso, ibu jo bapak ilang laliah.
Nak kanduang si biran tulang, pagangkan bana pituah tu, buhua di dalam
kabek pinggang. Sabab baitu janyo denai, buruak urang tidak dek urang, buruak
karano dek lakunyo, laku nan buliah kito ubah, rupo jo roman nan tak buliah,
cacek karano dek piilnyo, aib karano dek parangai, parangai buliah dibaiaki.
Nak kanduang dangakan bana, kok basuo jo rang lain, baiak duduak di
tangah rami, anak di dalam alek jamu, caliak usah dipatinggi, mato usah dipalia,
pandang sakali lalu sajo, galak usah dipabanyak, binaso mudo dek itu.

70
Jangan bak banyak mudo kini, malah sairiang samo gadang, atau di tangah alek
jamu, tidak basopan bamudo hieh, caliaknyo tidak bahinggokan, pandang
sarupo ka malawan, lah tampak hati baraninyo.
Kok galak tidak bamaluan, galak sarupo baalamaik, lah batando iman kurang”.
Manyahuik Siti Budiman:
“Kok lah baitu kato mandeh, salamo hayat dikanduang, pituah tidak ambo
lupokan, jadi tangka jadi ajimaik, ambo surekan dalam hati, alah ka sanang hati
mandeh.
Kok lai umua ambo panjang, sampai kapado cucu piuik, buliah ambo tunjuak
ambo ajakan, nan bak pituah mandeh nan tun”.
Tadanga di kato itu, bakato mandeh kanduangnyo:
“Mano upiak Siti Budiman, lambek dari pado itu, malu jo sopan tidak babateh,
baso jo basi tidak bahinggo, bago kok laki awak bana, janganlah gugua16 baso-
baso, pamanih muluik anak kanduang, gadangkan di tangah rami, muliekan di
muka rapek, takuiklah anak lahia batin, usah mangana kiri kanan, jangan anak
duo bicaro, iduik mati di tangan inyo.
Sabagai pulo anak kanduang, anak kok banyak bapambayan, laki kok
dijapuik urang, nan elok samo dipakai, nan lamak samo dimakan, bak itu
sapanjang adat, dalam sarak basuruah pulo. Lapehlah jo hati suci, lapeh jo
muko nan janiah, usahlah dangki anak sanan, jangan babantah bakalahi, usah
badandam bakasumat, haram sapanjang kitab Allah.
Jangan bak laku urang kini, malah batamu bapambayan, tidak bahati elok lai,
sindia basindia jo birunguik, basigadang juliang mato, sampai bakabuang
bakarumeh, bak anjiang barabuik tulang. Kalau dikanang-kanang bana, patuik
malu kito sanan. Kok banyak urang nan maliek, barapo bisiak dangan dasia.
Dangakan bana tu nak kanduang, jokok saiyo bapambayan, lai manaruah
pangajian, sama sairiang tangah labuah, atau basamo-samo duduak, atau di
dalam alek jamu, rundiang usah dipabanyak, muluik usah dipacipeh, banyak
kato banyak nan salah.
Anak kanduang si biran tulang, ingek-ingek anak di sanan, pakaikan garak
dangan garik, liekkan ereang jo gendeangnyo, pakai taratik maratabat.

71
Dangakan bana o nak kanduang, parangai urang basuami, kalau paningga
laki awak, usah bajalan-jalan surang, usah panurun-nurun sanjo, jangan
panagak tangah labuah, salah rupo pandang urang.
Kalau nan adat parampuan, bapakai bana tu anak kanduang. Pai baalek jo ka
pakan, atau kamano adang-adang, mauliah ijin laki juo.
Luar nan dari pado itu, dari tangah ka pandapuran, kok tibo ukatu mandi, dari
rumah ka tapian, limbago iduik bausao, pandai manakat manarawang, pandai
mancukia jo batanun, tau di suri mato ka raok, tahu di pakan rabah tagak, arif jo
bijak dipakainyo. Kok tak bapakai nan bak kian, bukan parampuan itu namonyo.
Kato mandiang ninik kau, partamo banamo parampuan, kadua banamo
simarewan, katigo mambang di awan.
Dangakan bana anak kanduang, ditarangkan satu-satunyo, adopun sajati
parampuan, tapakai taratik martabat, nan mandeh katokan cako.
Nan banamo simarewan, paham bak gatah caia, elok iko katuju itu, bana bak
pimpiang di lereang, bak baliang-baliang di bukik, kamano angin nan dareh, ka
kiun pulo pikirannyo, walaupun balaki bana, bak umpamo tidak juo. Itu batin
kutuak Allah, isi narako tujuah lampih.
Nan banamo mambang di awan, ialah parampuan tinggi hati, kok mangecek
samo gadang, atau barundiang di nan rami, anginnyo tidak ka nan lain,
tasambia juo kalakinyo. Dibincang bapak si upiak, tasabuik bapak si buyuang,
sabagai labiah dari urang. Pihak banyak balanjonyo, kasiah jo lakek
dirumahnyo, tidak baranjak-ranjak amek, malagakkan tinggi pangkatnyo, suka
nan lain manyamoi, itu nan banyak maso kini.
Banyak den liek den pandangi, tingga di mandeh jo bapaknyo, anak nan tidak
diajari, pahaman bana o nak kanduang, jauhi bana nan pantangan, bagai nan
mandeh pitaruhkan”.
Tadanga di kato itu, manyahuik Siti Budiman:
“Kok lah baitu kato mandeh, nak ambo ganggam taguah-taguah, nak ambo
buhua mati-mati, tidak kan lapeh siang malam, dipasuntiang jago jo tidua, ambo
pamenan patang pagi, ambo paluit jo budi aluih, ambo tungkuih saribu aka,
disimpan dangan haniang janiah, dikunci jo hati mukmin, alah ka sanang hati
mandeh”.

72
Tadanga di kato itu, bakato Siti Jauhari:
“Malah baitu kato kau, sananglah hati mandeh kanduang, batolong Tuhan umua
panjang. Kok lai manih-manih dagiang, nan kan diambiak ka minantu, jangan
sambarang urang sajo, usah dipandang ameh perak, usah dipandang kain baju,
jangan dipandang gadang urang, usah dicaliak elok rupo, caliaklah laku
buatannyo, pandanglah laku parangainyo, kalau diuji samo merah, kalau ditahia
samo barek, ingek-ingek mantaro balun, jangan manyasa kamudian.
Lah banyak urang den pandangi, angan loba pikiran tamak, arok dibanyak ameh
urang, elok dielok tampan urang, tidak diagak dipikiakan, akia kalaknyo
kamudian, elok jo buruak galib tumbuah, di dalam korong jo kampuang, tangka
jo caran tak bahinggo, ganti hino mahinokan, ganti cacek mancacekan, minantu
dibincang urang.
Kok lai baranak nyo jo awak, samo bamain jo kawannyo, kok tumbuah galuik
jo kalahi, anak bacakak samo gadang, bapak disabuik urang juo, tasenseang
hino mulienyo, tasabuik piil parangainyo, apo kan raso hati awak, langik nan
mano kito sigi, bumi nan mano kito sawang, dirameh hati dikaluahkan, hino tibo
sasalah tumbuah, dibasuah baabih aia, dikikia baabih basi, tak lipua dek hujan
lai, lalu kacucu piuik kau, anak disabuik urang juo, ingek-ingek upiak di sanan,
elok dahulu disasali, bak itu mungko tumbuah tuah.
Sabagai lai anak kanduang, malah lah dapek jodoh hati, nan sauntuang
saparuntuangan, batamu rueh jo buku, nan bak pituah den katokan, muluik nan
usah dipabarek.
Kok datang urang jauah hampia, naiak ka ateh rumah awak, kambangkan lapiak
nan lai janiah, antakan siriah di carano. Kok lalu urang di halaman, baiak tuo
atau mudonyo, jangan dipandang hino mulie, patuik disapo bao singgah,
manihkan muluik jo paroman, bahaso tidak ka mambali. Usah bak baso urang
kini, kok naiak urang karumahnyo, tidak paduli apo-apo, sapantun urang
kagadangan, bahaso parangai nan bak kian, gadang bana mularaiknyo, karano
barek tak kan ringan, nan jauah tidak ka ampia, nan tinggi tidak ka randah,
janganlah itu dipakaikan”.
Tadanga di kato itu, manjawab Siti Budiman:
“Kok lah baitu janyo mandeh, kulipah nak ambo pacik, amanah nak ambo pakai.

73
Tapi samantang pun baitu, kami baduo nan tajalai 17, surang jantan surang
batino. Pihak kapado kakak ambo, nan bagala Sutan Sampono, sudahkah
mandeh maajari.
Abih-abih mandeh bakato, sapaningga mandeh isuak, kami nak samo
mamacikan, jangan salisiah kamudian. Kok lai inyo baratak18 elok, antah lai tuah
manimpo, inyo kok jadi panghulu, banyak rukunnyo janyo urang, banyak
syaratnyo kok talampau, tantu mandapek malu sopan, binaso adat limbagonyo,
apo gunonyo badan awak.
Mandeh rang cadiak tahu pandai, tidak lain tidaklah bukan, dalam nagari kito
iko, mandeh surang disabuik urang. Sungguhpun mandeh parampuan, tampek
malu rang nan banyak, sapaningga mandeh balinduang, hujan jo paneh kok
baganti, itu nan ambo rusuahkan”.
Mandanga kato nan bak kian, tabahak Siti Jauhari, maliek anak bapandapek,
lah tau di ereang gendeang, lah mangana awa jo akia:
“Anak den Siti Budiman, tantangan kato upiak itu, lai taragak tu dek mandeh,
dek lambek ragu di jalan, mananti hari nan baiak, katiko bungo samo kambang,
nak elok masuak pangajaran, nak lakeh ditarimonyo. Namun batanam aka budi,
bukan bak tampang kacang sajo, kok tumbuah dalam hati anak, tidak tanilai
haragonyo. Nak kanduang Siti Budiman, samo tarimo dek kalian”.

Salamo lambek nan bak kian, adolah garan tigo hari, lalulah urang di
halaman, mukasuik naik ka ateh rumah, kapado Siti Jauhari.
Sudah salasai samo duduak, tasorong siriah di carano, kalua kaduik19 dek urang
tu, batimbang baso jo basi, ganti labiah malabiahi, ganti anjuang maanjuangkan,
banyaklah rundiang jo paparan, tanyo batanyo panghidupan, sabuik manyabuik
hino diri, urang bagayuang samo pandai, samo bak kundi ateh dulang, nan tidak
kanai manganaikan, rago mananti nasi masak.
Ada sabanta antaronyo, lah sudah minum jo akan, kato bamulai dek urang tu:
“Mano andeh Siti Jauhari, sabab ambo datang kamari, ambo disuruah mamak
ambo, Datuk Timbangan Aluih Paham, dek titah bapak si upiak, mangalim sabar
palito hati, lah bulek mungko diguluikan, kato mupakaik ambo baok, mintak nak
mandeh bari, mambali mandeh pajua, lah lamo mukasuid kami, mukasuik itu nak

74
nyo tantu, nak manjapuik anak mandeh, iolah Sutan Sampono, ka junjuang si
upiak ketek, banamo Puti Cinto Dunia, rang Taluk balunan ombak, Kampuang
Dalam Talago Manih”. Kato urang nan datang tu.
Manjawab Siti Jauhari:
“Lorong kapado rundiangan tu, sadikik ambo camehkan, hino jo malu kok basuo,
cacek binaso nan ka buliah, raso tak luluih pintak kakak. Pihak si Sutan
Sampono, gadang tabao dek dagiangnyo, tinggi tabao dek ruehnyo, aka balun
pandapek balun, galanyo sajo nan bak io, samo diliek dipandangi, laku
kadalang-dalangan, tabao manjo kanak-kanak, minum jo makan tak bapiil,
duduak tagak kurang taratik, baso-basi jauah sakali, ereang jo gendeang balun
tau, kito juo nan ka malu”.
Tadanga di kato itu, manjawab urang pandatang tu:
“Manolah mandeh kanduang kami, asa lai pintak mandeh bari, mambali mandeh
pajuali, lorong dipiil kalakuan, atau parangai jo taratik, kalau dikanang nan daulu,
lah jauah bana ubahnyo, lah banyak urang mangatokan. Pihak dek Sutan
Sampono, baiak budi katuju baso, murah laku kucindan banyak, elok hati muluik
pun manih, lapang alam pahamnyo sabar, nan tuo dipamulianyo, nan gadang
dibasakannyo, urang nan mudo dikasihi, mano nan ketek disayangi, dalam
nagari kito nangko. Lah tigo bulan kami pikia, suka buliah maha dicari, tidaklah
tuluak jo galuaknyo, antah kok janyo mandeh surang, usahlah mandeh rusuah
sanan”.
Mandanga kato nan bak kian, manjawab Siti Jauhari:
“Kalau bak itu kato kakak, dibaok pikialah daulu, duo hari ganok katigo, babaliak
kakak manantui”.
Manjawab urang nan datang tu:
“Malah baitu kato mandeh, sananglah dalam hati ambo, mak ambo pulanglah
daulu, nak sanang hati mamak ambo, sarato bapak si upiak”. Lalu lah pulang
urang nantun.

Ado sasaat sakutiko, agak dek Siti Jauhari, lalu dipanggia anak kanduang,
ialah Sutan Sampono, bakato garan mandehnyo:

75
“Mano ang Sutan Sampono, urang lah datang pado denai, si Suri Tairo Pilihan,
rang Taluak balunan ombak, Kampuang Dalam Talago Manih, inyo nak
manjapuik a ang, ka junjuang si upiak ketek, banamo Puti Cinto Dunia,
kamanakan panghulu nan baradat, Datuak Timbangan Aluih Paham, anak
Tuanku Taguah Iman, mangalim sabar palito hati, laikoh suko anak kanduang?”
Manjawab Sutan Sampono:
“Manolah mandeh kanduang ambo, kok salorong tantang itu, tidak ambo duo
bicaro, maklum pulang pado mandeh. Tapi samantang pun baitu, ambo
manyabuik nan taraso, pikia banalah dek mandeh, ambo kok kini mudo matah,
aka kurang pandapek balun, kiro-kiro balun barupo, buruak budi dapek dek
urang, mandeh juo nan ka malu.
Sungguahpun baitu kato ambo, maklum pulang pado mandeh”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Nak kanduang Sutan Sampono, pado pikiran ambo surang, kok itu urang nan
datang, pucuak dicinto ulam tibo, batang tasanda pado gunuang, urek taunjam
ka pitalo20. Jokok tak datang kito japuik, jokok tak amuah kito kayai, patuik
diuruikan kamuko, lah denai tiliak-tiliak bana, sajak di asa jo usuanyo, sampai
kapado ninik muyang, atau kapado dang bapaknyo, maalim saba palito hati,
kalau diuji samo merah, kalau ditahia samo barek, lah patuik buyuang pulang
kiun.
Sabagai pulo o anak kanduang, adiak ang lah gadang pulo, lah patuik pulo
basuami, jangan umpamo kalangkahan” katonyo Siti Jauhari.
Manjawab Sutan Sampono:
“Kok lah baitu janyo mandeh, sapanjang titah nak dijunjuang, tidaklah ambo
manyalahi”.

Dek lamo bakalamoan, lah sampai janji tigo hari, lah datang urang nan
dahulu, si Suri Tiru Pilihan. Lah sudah minum jo makan, bakata sanan si Suri:
“Manolah mandeh janyo ambo, io ambo datang kamari, maulang kato nan
dahulu”.
Manjawab Siti Jauhari:

76
“Lorong kapado rundiangan kito, rasonyo tidak kan salisiah, sapanjang pintak
ambo bari.
Tapi samantang pun baitu, kito buek janji jo padan, bahasia kito timba baliak”.
Dibuek janji maso nantun, janji dibuek tampak bulan.
Bakato Siti Jauhari:
“Pado pikiran hati ambo, eloklah tujuah hari bulan, harinyo baiak sahari tu,
patang Kamih malam Jumaat”.
Manjawab pula mandeh Suri:
“Kalau baitu kato mandeh, ambo tarimo kato nantun”.
Lah pulang pulang pulo mandeh Suri.

Samantaro mananti janji, bahasia Siti Jauhari, mancari barang nan tidak. Lah
hasia kaduo pihak, janji diulang anyo lai. Sudah mupakaik padu padan, lah tantu
ukua jo jangkonyo, janji tibo nikah lah sampai. Lah kawin Sutan Sampono,
dangan si Puti Cinto Dunia, bak jangguik pulang ka daguak, bagai pisang masak
saparak.

Sampailah duo tigo bulan, salamaik sajo dalam kampuang, tidak cacek maro
malintang. Agak dek Sutan Sampono, takana pulo dalam hati, rundiangan
mandeh kanduang diri, mangaya-ngaya jodoh adiak, nan banamo si Buyuang
Sidiak, bagala Pakiah Candokio, anak Tuanku Bijaksano, kamanakan Datuk
Rajo Adia, anak rang kampuang Luruih Bana.
Dipikia-pikia dalam hati, jikalau awak malalukan, banyaklah ilak jo geleangnyo,
mancari jalan bakeh lapeh. Lalu dijalang mandeh kanduang:
“Manolah mandeh kanduang ambo, pado pikiran hati ambo, pihak dirundiang
nan dahulu, iolah ambo mandeh suruah, mamanciang-manciang buyuang
Sidiak. Lah ambo pikia abih-abih, eloklah mandeh malalukan, pado Tuanku
Bijaksano, ayah si Pakiah Candokio, tumpu tumiklah dek mandeh, kato nan
panjang kok lai singkek, mandeh lah lamo bakanalan, lai tu malu bamaluan, lah
samo mandapek baso”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Kok lah baitu janyo a ang, io pulo itu kironyo, amak den turuik samo surang”.

77
Adolah duo tigo hari, lah pai Siti Jauhari, ka rumah Tuanku Bijaksano,
dijinjiang kaduik sabuah, langkok barisi siriah pinang.
Alah batamu maso itu, makan siriah sakapua surang, sarinyo naiak kamuko,
abih manih sapah tabuang, kaleknyo tingga dirangkuangan.
Bakato Siti Jauhari:
“Mano Tuanku Bijaksano, io ambo kamari nangko, bak janyo mamang Tuanku,
siang nan jadi angan-angan, malam nan jadi-jadi mimpi. Mukasuik sangajo
dalam hati, andak manjapuik anak tuan, iolah Pakiah Candokio.
Kok lai untuang jo patamuan, nak jadi minantu ambo, ka junjuang Siti Budiman”.
Mandanga kato nan bak kian, manjawab Tuanku Bijaksano:
“Lorong si Pakiah Candokio, lah banyak urang nan datang, andak manjapuik ka
sumando. Nan bak kato kakak tadi, kok balun untuang paruntuangan, tidak den
amuah manarimo, kini kakak lah datang pulo.
Kalau mukasuik dalam hati, pado pikiran hati ambo, si upiak Siti Budiman,
dangan Pakiah Candokio, lah bak kapuran jo saoknyo, bak dulang jo tuduang
saji, saedaran bumi jo langik, tidak ka rago dipikiakan, ambo tarimo kato nantun,
bahasia kito timbo baliak”. Kato Tuanku Bijaksano.
Manjawab Siti Jauhari:
“Kok lah baitu kato tuan, sananglah pulo hati ambo, anyo sapatah ambo pinto,
samo sagiro tu andaknyo”.
Manjawab Tuanku Bijaksano:
“Janyo ambo bak itu pulo, tapi saketek nan maraso. Sungguahpun kito lah
sasuai, samupakat mungko manjadi, ambo mupakatlah dahulu, dangan si
Pakiah Candokio, atau jo mamak kanduang inyo, Datuk Juaro Manti Alam,
mananti kakak sakatiko”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Kalau bak itu kato tuan, itulah kato sabananyo. Tapi tuan ambo sasakan,
sasaat ambo bari janji, di siko ambo nan mananti, mupakaik tuan kini-kini”.
Mandanga kato nan bak kian, io Tuanku Bijaksano, lalu mupakaik anyo lai:
“Mano ang Pakiah Candokio, sarato mamak si buyuang, Datuk Juaro Manti
Alam, uranglah datang bakeh denai, io kakak Siti Jauhari, andak manjapuik ka
minantu, ka junjuang Siti Budiman. Sudah den timbang lahia batin, atau mularat

78
jo manfaat, sudah den kaji hino mulie, tidak nan cacek tabandiangkan, lah den
bari pinto urang, tasangkuik pado janji sajo, kato lah tibo pado Datuk, sarato
Pakiah Candokio, jawablah kato den sapatah”.
Lalu manjawab anyo lai, Datuk Juaro Manti Alam, dangan Pakiah Candokio:
“Kalau lah abih mupakat, kami nan tidak manyalahi, manuruik sajo den nan elok.
Hanyo tangguahkan tigo bulan, mancari barang nan tidak”.
Bakato Tuanku Bijaksano, kapado Siti Jauhari:
“Lah sudah kami mupakati, minta janji kami dahulu, duo bulan masuak katigo.
Pado pikiran hati ambo, eloklah kakak manarimo, bia lambek asa salamaik, tidak
lari gunuang dikaja”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Kalau bak itu kato tuan, ambo tarimo kato itu, lapehlah ambo nak bajalan”.
Manjawab Tuanku Bijaksano:
“Insya Allah baiaklah itu”.
Bakato Siti Jauhari:
“Sapatah lai ambo mintak. Sapanjang adat nan tapakai, biaso taduah nan
bakajang, tando taguah bapamacik, nak arek bakabek pulo, elok kito batimbang
tando, tukari malah cincin ambo. Samantaro mananti janji, iduik di dalam tangan
Allah, kok mati di dalam janji, ka ganti kapan nan salampih, kok iduik samo
dikambalikan, sabab baitu nan bapakai”.
Manjawab Tuanku Bijaksano:
“Io pulo itu kironyo”.
Ditariak cincin ditukari, lah sampai batimbang tando.

Pihak si Siti Jauhari, lalu bajalan anyo lai, pulang ka rumah badan diri.
Salamo lambek di jalan, lah tibo ka korong kampuang, diimbau Sutan Sampono.
Lah datang inyo maso nantun, bakato garan mandehnyo:
“Anak den Sutan Sampono, tantangan pado niek kito, sudah den jalang dang
ayahnyo, ayah si Pakiah Candokio, lalu basuo jo mamaknyo, Datuk Juaro Manti
Alam, Allah Taala kayo sungguah, lai elok palangkahan, lai mukabua pinto kito,
inyo bajanji tigo bulan, lah den tarimo kato nantun. Sapanjang adat nan bapakai,
ado tandonyo nan den pagang”.

79
Manyahuik Sutan Sampono:
“Kok lah baitu taguah buek, alah lah sanang hati ambo, antah kok nyao nan tak
sadang, dilua janjilah itu.
Nan sakarang kini nangko, sadio kito tangah rumah, mano nan kurang pado
mandeh, elok cukuikan kini-kini, nak jangan mandeh taguluik”.
Manyahuik Siti Jauhari:
“Kok anyo tantangan itu, namun baranak parampuan, sudah lamo mandeh
hasilkan. Hanyo sabuah nan marusuah, badan batambah tuo juo.
Lorong kapado anak kanduang, pangaja balun sampai tamat, ilimu balun sampai
putuih, denai kok mati musim kini, mamakiak bumi manganduang, babaliak-
baliak dalam kubua, karano denai katinggalan, anak diaja balun cukuik.
Pado pikiran hati denai, sabab dek janji lai tagungguang, pabilo hari lai baiak,
nak kito bapadu padan, io barundiang jo bapapa, antaro hayat lai juo, buliah den
tambah pangajian, den ajakan saketek lai”.
Manyahuik Sutan Sampono:
“Kok itu mandeh rusuahkan, pabilo hati mandeh sanang, tunjuak ajarilah dek
mandeh”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Kok lah baitu janyo anak, di dalam duo tigo hari, buliah den tukuak pangajian,
barang nan dapek pado mandeh”.

Habihlah rundiang manasiat, hari lah patang anyo lai. Bajalan Sutan
Sampono, ka rumah Pui Cinto Dunia.
Sampailah garan tigo hari, lalu dijalang mandeh kanduang, sambia bakato
anyolai:
“Manolah mandeh kanduang ambo, janji kito nan dahulu, alahkoh sanang hati
mandeh, tunjuak ajarilah dek mandeh, siang nak buliah dipatungkup, malam nak
buliah dipakalang” katonyo Sutan Sampono.
Manyahuik Siti Jauhari:
“Kok lah baitu janyo anak, buyuang kamari molah duduak, buliah dicurai
dipapakan, pituah ninik kanduang anak, io Tuanku Rajo Bana. Ingek-ingek jago-
jago, sampai andaknyo masuak hati, tasurek di sanubari.

80
Lorong karangan jo buatan, sajak di ninik muyang kito, nan tidak jadi
dilampaui.
Kok lai takadia dari Allah, ang kok dijapuik urang, akan manjadi bapak paja,
sumando ka kampuang urang, kahwin dangan niniak mamak, nikah nan dangan
parampuan, sakato ninik mamak urang, samupakat ibu bapaknyo. Katahui
condong nan ka manimpo, kok bantiang nan ka mangana, atau pantangan jo
larangan.
Kalau padusi tak bamalu, tidak manaruah budi baiak, walau bak rupo bulan
panuah, tidak bapiil bataratik, janganlah anak tarimokan, mambao cacek jo
binaso, hino malu kito kasudahannyo.
Asa parampuan baiak budi, lai batunjuak baajari, manaruah malu dangan sopan,
jangan dipandang elok buruak. Usah diikuik tantang mato, setan ibilih
pamainannyo. Pakailah salamo-lamo(nyo), kok lai barakaik piil baiak, manjadi
tuah pandapatan.
Jokok anak sudah nikah, masuak ka korong kampuang urang, naiak ka ateh
rumah tanggo, duduak di ateh kasua urang, panggalah bungka jo taraju,
ganggam taraju jo katian21, jangan bakaribik bakarabak .
Kok silisiah bini awak, jo dansanak sudaronyo, atau jo ibu jo bapaknyo, bacaran
samo sarumah, tuhuak parang itu namonyo. Kawani dek anak kabanaran,
berangan bana bini awak, sadang manunjuak maajari. Usah bak laku urang kini,
kok basalisiah parampuannyo, dicari akal dengan budi, dibuek asuang dangan
asah, diasuang-asuang bini awak, sampai malawan ibu bapak, atau kapado
dansanaknyo, aja kalaknyo kamudian, awaklah buruak di nan banyak.
Kalau manungkuih bangkai busuak, babaun juo kasudahannyo, hinggo
batingkah jo mintuo, dansanaknyo lah banci pulo, awak balaki bini sajo, minantu
manjuliang pado batin, jangan dipakai tu nak kanduang.
Usah maluak mausaki, tantangan budi nan marangkok, atau di aka nan bapilin,
andak maambiak arato bini, ka dijua digadaikan, elok disalang sungguah-
sungguah, atau dimintak kok lai buliah, ingeki bana tantang itu, kok mamakan
sumpah sati, pantangan ninik kanduang anak.
Kok tidak awak ka manambah, jangan dicinto mangurangi. Kok tidak kito
babalanjo, usao dipalabiahkan. Kok tidak pulo bausao, tolonglah urang jo bicaro,

81
panjangkan aka jo budi, baribu-ribu aragonyo. Kalau tidak nan sado itu, tidak
tapakai sipaik diri, sumando apo itu namonyo. Tengganglah hati bini awak, ninik
mamaknyo kasiah sayang, mintuo payah manggilokan, makanan hasia tiok hari.
Nak kanduang sibiran tulang. Kok hati tidak baitu, elok anak tatap sajo, jangan
babini sampai tuo, kok jadi buah rundiangan urang. Mungko baitu janyo
mandeh, kato pituah ninik a ang, banyak bagainyo urang sumando. Partamo
sumando kacang miang, kaduo sumando langau hijau, katigo sumando kutu
dapua, kaampek sumando lapiak buruak, kalimo sumando bapak paja, kaanam
sumando ninik mamak.
Nak kanduang dangakan bana, lah banyak urang mandeh danga, mambuek
laku nan tak baiak, taratik nan tidak patuik, sambia manyilam minum aia,
mangguntiang dalam lipatan. Akia kalaknyo kamudian, tasando mandeh
kanduangnyo, tajua sawah ladangnyo, pambaia utang dapek malu.
Sungguahpun utang lah tabaia, dalam gunjiangan urang juo.
Sabagai pulo o nak kanduang, anak kok batutua-tutua, kok barundiang jo
mintuo, jen bini awak sakali, sungguah-sungguahlah barundiang, bana-banalah
bakato, bari basantan batangguli, lamak manih didanga urang, sampai tangah
tigo ari, di talingo urang juo. Ingek banalah tu nak kanduang, janganlah anak
ubah-ubah.
Sabagai pulo anak kanduang, kalau mupakaik ninik mamak, sarato kaum
kaluargo, jadi panghulu anak kanduang, lorong karangan jo buatan, satapak
usah dilampaui, lalok bakalang jo pusako, duduak jo cupak jo gantang, kok
tagak batungkek barih, bajalan di alur patuik, bakato sopan mujilih, barundiang
mambao adab. Kok duduak marauik ranjau, kok tagak maninjau jarah, bajalan
manjapuik labo.
Nak kanduang dangakan bana, sajauah-jauah bajalan, sabarek-barek
manjujuang, labo jo rugi kana juo, rajaki jangan diilakkan. Tapi samantang pun
baitu, lobo jo tamak jan dipakai, dalam suko kajilah duko, dalam mulie kanalah
hino.
Awak panghulu janyo urang, elok-elok mangganggam hulu, ingeki bana
mancancangkan, hukum adia bakato bana, takuik karano salah, barani karano
bana, nan bana usah dilangkahi.

82
Sabab baitu janyo mandeh, panghulu banyak dang namanyo, partamo panghulu
nan di tanjuang, kaduo panghulu ayam gadang, katigo panghulu bulah,
kaampek panghulu katuak-katuak, kalimo panghulu tupai tuo, kaanam panghulu
pisak sarawa.
Nak kanduang sibiran tulang, jangan tacampuang anak kiun, diamlah dalam
martabat, sadang di dalam sarak rukun, danga ibarat urang tuo.

Dek ribuik basah ilalang,


Di payo padi satangkai,
Iduik usah mangapalang,
Kok tak kayo barani pakai.

Sabagai pulo o nak kanduang, kok tumbuah silang jo salisiah, atau pun
bantah jo kalahi, sangketo nan tidak putuih, dandam kasumat nan tak abih,
tumbuah di dalam payuang awak, atau di dalam nan sahindu, kalau maukua
samo panjang, kalau mangati samo barek, kok cadiak usah nak mandapek,
kalau gadang usah nak malendo, randah suko mudo bilangan, ilang rean 22
takucak tuah, binaso adat dek itu.
Kalau ang pakai nan bak nantun, bumi caia langik lah runtuah, tampek
bagantuang nan lah sakah, bakeh bapijak nan lah londong, taluak ancua
rantaulah kusuik, alamat susah badan diri, hati mamang badan tak sanang.
Kok paningga denai mati, tiok bulu manangguang sakik, kutuak mamakan anyo
lai, kanai dek sumpah parbuatan, umanaik tidak dipacikan.
Sabagai pulo o nak kanduang, pagang pituah urang tuo, elok nagari dek
pangulu, sakato lahia dangan batin, elok kampuang dek nan tuo, mamagang
kato pusako. Panghulu saundang-undang, urang tuo sabuah hukum, wajib
sakali dek pangulu, duo puluah duo nan dikaji.
Dangakan bana nak kanduang, nagari ampek adat ampek, namo hukum pun
ampek pulo, cupak nan duo parakaro.
Adopun nagari nan ampek tu, partamo taratak dang namonyo, kaduo dusun
dang namonyo, katigo koto dang namonyo, kaampek nagari dang namonyo.

83
Adat nan ampek parakaro, partamo adat nan sabana adat, kaduo adat nan
diadatkan, katigo adat nan taradat, kaampek adat istiadat.
Hukum nan ampek parakaro, partamo hukum baenah24, kaduo hukum kurenah,
katigo hukum idjtihat, kaampek hukum ilimu.
Undang nan ampek parakaro, partamo undang-undang luhak, kaduo undang-
undang nagari, katigo ndang-undang urang dalam nagari, kaampek undang-
undang nan duo puluah.
Kato nan ampek parakaro, partamo kato pusako, kaduo kato mupakat, katigo
kato dahulu batapati, kaampek kato kamudian nan dicari.
Cupak nan duo parakaro, partamo cupak nan usali, kaduo cupak buatan, wajib
dikaji tu nak kanduang, dapekan paham maknanyo, tantu mukasuik awa akia,
carilah tampek mananyokan, cari guru mamintak paham.
Kalau tak tarang nan bak itu, buyuang panghulu janyo urang, lah masuak anak
ka nan anam, panghulu nan anam jinih, nan mandeh sabuik-sabuik juo, di mano
nagari ka salasai, di mano kampuang ka bacahayo, di mano koto buliah rami,
awak tidak bapangguruan, lah digilo bayang-bayang, lah dimabuak pinang
indah. Dikacak langan lah bak langan, dikacak batih lah bak batih, angan di ateh
awan sajo, tidak mangaji syarap rukun, tidak manaruah aka budi.
Nak kanduang dangakan bana, jokok tak ado bailimu, kok duduak di tangah
medan, atau di balai parhimpunan, baiak di dalam korong kampuang, apo bicaro
anak kanduang.
Kok duduak samo-samo gadang, samo pangulu janyo urang, sanan basisiah
atah bareh, basibak kumpai jo kiambang, bak manjamua dalam rinai, bak
kangkuang dipapikekan, malu bana hati mandeh ko.
Sabagai pulo o nak kanduang, mungkonyo tarang-tarang lareh, nan duo puluah
duo nantun, bahindang batareh atah, batintiang dadak di nyiru, amaknyo tarang
satu-satu.
Kalau untuang takadia Allah, salamaik pulang karumahnyo, kok lah nikah Siti
Budiman, dangan Pakiah Candokio, anak patarang kapadonyo. Kalau tak
sanang hati buyuang, cubo bajalan hilia mudiak, jangan takuik babaka bareh,
walaupun jauah capai juo, jangan dibao lalok tidua, usah dibao kuciang makan.

84
Jangan bak cando urang kini, gilo dek deta saluak sajo, awak panghulu janyo
urang, tidak tahu di cupak gantang, tidak tahu adat limbago, hukum syarak jauah
sakali.
Pado pikiran dihatinyo, dirinyo tahu sacukuiknyo, kaduik panuah uncang lah
sarek, langkok ilimu kapandaian, pado siapo ka baguru, awaklah boneh
satangkainyo, tahu dibuek nan malingka, pandai di adaik jo limbago, tahu di
cupak dangan gantang, tahu di undang nan duo puluah, pandai mangaji baso-
basi, bunyi mulik marandang kacang, bunyi kecek mambaka buluah.
Kalau barundiang jo nan binguang, lalulah lidah tak batulang, bak urang
manembak tabiang, dipagadang paluik rabuak, dipaelok tungkuih garam, kato
gadang timbangan kurang, rundiangan banyak tidak bapaham.
Kok basuo jo nan pandai, na tahu mahia paham, jadilah sunyi sanyap sajo, bak
bunyi aguang tatungkuik, sumangeklah kalinduangan, rasi lah diimpik urang, bak
itiak tangah galanggang, kuciang dibaokan lidih, ka bakato lidah kalu,
barundiang manaruah takuik. Kok pulang ka rumah anak, barapo kecek ka
minantu, bini lah gadang hati pulo.
Nak kanduang sibiran tulang, itu pantangan ninik a ang, usah dipakai tu anak
kanduang.
Mungko baitu kato mandeh, kaba angin nan mandeh danga, antah bana antah
tidak, kalau tumbuah di tangah alek, paliang bapaliang panyambahan, lega
balega pamulutan, bisiak badasuih samo duduak, tajam mato bukan kapalang,
maliek salah si pangkalan.
Kalau apo-apo nan kurang, macam juadah ateh dulang, mancaliak ampiang jo
sampianyo. Kok kurang agak sabuah, banyak garetang jo birunguik, jangang-
jangang25 talingonyo, bagai bulaliak jo bulalang mato, bak urang damam paneh,
lalulah tagak manyambahkan, disuruah isi kasalahan, itu manantang paruik
kanyang, itu mahadang minum pueh. Sakali jangan dipakaikan, loba tamak itu
namonyo, tidak adat bukan limbago, balabiah dari sapatuiknyo.
Nambek dari pado itu, nan mandeh danga-danga juo, balabiah jamba duo
tigo, tidak babaliak ka pangkalan, manjadi untuang pandapatan, disantap
dimakan pulo, saketek tidak basambahkan. Kubik bakubik samo kawan, barapo
galak jo kurincih, capak cepong di kampuang urang, suko hati bukan kapalang.

85
Nan bak parangai damikian, di mano adat limbagonyo, di mano tiru tuladannyo.
Cubo anak pikia-pikia, a ang bamulo den ajari, balun tau adat limbago, balun
mangaji cupak gantang, balun mangaji baso-baso, adokoh patuik nan bak itu,
nan denai katokan cako.
Takurang jamba agak sabuah, dimintak salah sabaliknyo. Kok balabiah jamba
urang, tidak diangkek pasambahan, dilamun sajo sambia galak, itu banamo
cadiak buruak.
Pado pikiran hati denai, salah dek undang nan salapan, sabab tak ado
maknanyo, sumbang sajo janyo denai.
Lorong kapado baso-baso, pihak dipiil kalakuan, tidak bapakai nan bak nantun.
Ditiliak pulo masuak kampuang, nan sakaum kaluargo, baiak di dalam nan
sapayuang, atau di dalam nan sahindu, tidaklah ado samupakat, bak balam jo
katitiran, sabunyi sagayo tidak, mangarehkan tuah surang-surang, surang ilia
surang nak mudiak, pahamnyo ateh maatehi, atau labiah malabiahi, tidaklah
diam di nan bana. Pado pikiran hati mandeh, piil parangai nan bak nantun, duo
pakaro tampek salah, partamo buek nan mamakan, kaduo panghulu kurang
adia, sabab tak ibo diadatnyo, martabat lah tingga pulo, sabab tidak
bapangguruan. Kok tumbuah silang jo salisiah, kalau duduak hukum mahukum,
basiginyang nak marangkuah, basijilek nan mangabek, basitagang urek lihia,
tibo di mato dipiciangkan, tibo di paruik dikampihkan.
Nak kanduang sibiran tulang, anak kok jadi panghulu, usah dipakai nan bak itu,
nan bak pituah mandeh kanduang, nan jangan buyuang ubah-ubah, kanai
sumpah kanai satie, kanai kutuak kalam Allah, api narako tantangannyo.
Kok pandai anak malakukan, hukum mahukum dalam kampuang, baik di dalam
nan sapayuang, atau di dalam nan sahindu, baruntuang bana di dunia ko, jadi
ibadat pado Allah, kamanangan di akirat, basuruah sapanjang kitab.
Sabagai pulo o nak kanduang, himbau biaso basahuti, panggia biaso
bahadiri. Kok tumbuah anak kanai saru, masuak panggilan alek urang, makan
dahulu agak kanyang, minum sakiro-kiro pueh. Sabab di dalam alek jamu,
minum makannyo bataratik, duduak jo tagak bajangkokan, sana bapakai baso-
baso, hereang gendeang tak buliah tingga, baok taratik sopan santun, jangan
lupo di syarat rukun, siriah manyiriah kampia rokok.

86
Kaduo sambah manyambah, duduak manih budi aluih, bakato manuju bana,
sarato baso jo basi. Maliek ereang gendeang urang, barundiang maambiak
bawah, berkata marandah-randah, duduak baselo baiak-baiak, hao jo napas
dipadami. Panghulu duduak jo adatnyo, mambincang adat jo limbago, mangaji
suriah dangan barih.
Kok lauik tidak baombak, kok padang tidak barangin, tatap ilimu dalam dado,
pituah guru kana juo, itu amanat ninik aang, saketek jangan dilupokan, buliah
talawan hao napas, buliah tatahan dunie setan, nak salamaik anak kanduang".
Mandanga kato nak bak kian, manjawab Sutan Sampono:
“Manolah mandeh kanduang ambo, sapanjang mandeh pituahkan, lorong dicurai
jo paparan, pihak di badan diri ambo, satitiak manjadi lauik, sakapa manjadi
gunuang, sudah tatanam dalam hati, lah tagamba di mantagi26, sapantun dawat
karateh. Tapi samantang pun bak itu, kok ado lupo jo ragu, katokan juolah dek
mandeh.
Dek hati takadia Allah, agak dek Sutan Sampono, lah dibilang-bilang hari, lah
ditiok-tiok pakan, sudah dietong-etong bulan, sampailah garan tigo bulan, lah
tibo janji mandeh kanduang, dangan Tuanku Bijaksano, lalu dijalang mandeh
kanduang. Bakato Sutan Sampono:
“Manolah mandeh kanduang ambo, adopun buek nan mandeh karang, tantang
janji nan mandeh labuah, dangan Tuanku Bijaksano, lah sampai ukua jo
jangkonyo.
Pado pikiran ambo surang, lah patuik mandeh basagiro, maansua bakameh-
kameh”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Kok lah baitu janyo a ang, ambo tak lupo tantang itu, kajang alah samia27 lah
cukuik, pabilo hari ka badayuang, tidak kan susah malaiakan.
Anyo sabuah mukasuik den, manuruik sapanjang adat, nak kanduang sudah lah
gadang, sudah elok bapakaian, sudah gadang jadi panghulu. Mantaro denai lagi
iduik, buyuang dijadikan panghulu, samo bahaleklah sakali, samo jo Siti
Budiman, anak nobat28 inyo suami, baimpok camua jo pageh, duo adat kito
pakai.

87
Nan sakarang kini nangko, panggialah ninik mamak kito, sagalo panghulu di
nagari, sarato urang ampek jinih, imam katik bila maulana, baiak pun anak
kamanakan, laki-laki parampuan, panggia nan sisiak palapahan, surang tidak
buliah tingga”.
Manjawab Sutan Sampono:
“Kok lah baitu kato mandeh, ambo jujuang ateh kapalo, ambo pikua di bahu
kanan, bajalan ambo kini-kini, sadiolah mandeh tangah rumah”.
Lalu dilapeh saru panggil, nan bak pasuruah mandeh kanduang, surang pun
tidak ditinggakan.

Lah tibo pulo wakatunyo, tibolah alek tangah rumah, lah datang Pakiah
Candokio, sarato ulua jo antanyo.
Lah kawin Siti Budiman, dangan si Pakiah Candokio, bak katidiang jo
lanjuangan, bak dulang jo tuduang aia.
Sudah salamat samporono, bakato Siti Jauhari, kapado jamu karapatan:
“Manolah Datuk Ninik Mamak, atau Panghulu jo Andiko, samonyo rapek ampek
jinih, Imam Katik Bila Maulana, baiak Hulubalang jo Panglimo.
Pihak di niek nasa ambo, aluran Siti Budiman, lah salamaik samparono, dangan
si Pakiah Candokio.
Sabuah lai nan maraso, pihak si Sutan Sampono. Kok aka alah satunjuak,
pikiran alah sarueh, budi bicaro lai samiang, pangajian lai salampih. Kok balun
ka samo jo nan banyak, lai taturuik di balakang.
Tapi saketek nan marusuah, suku balun lai balantak, galanggang balun lai
batangka, rumah balum batungganai, di kampuang balun batuah, inyo balun
bapusako.
Nan sainggo iko naiak, tagaknyo nak jan tasundak, malenggang nak jan
tapampeh, si buyuang Sutan Sampono, kito jadikanlah panghulu, itu mukasuik
ambo surang, nak bunyi pado karapatan”.
Mandanga kato nan bak kian, manjawab rapek nan banyak tu:
“Kalau baitu janyo mandeh, dek kami taragak pulo, agak dek Sutan Sampono,
panjang bak rueh ka bakarek, singkek bak rueh ka bauleh, kami nan rapek
tangah alek, samupakat kasamonyo. Bak papatah urang tuo, sakali marangkuah

88
dayuang, duo tigo pulau talampau, sakali mangambang puro, dua tigo utang
tabaia. Hanyo nan gala pusakonyo, mandeh tarangkan pado kami”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Kok itu rapek tanyokan, tantangan gala pusakonyo, di warih nan ambo jawek,
pusako nan ambo tolong, pusakonyo nan ka dibangun, Datuk Naraco Lauik
Budi. Kok panjang nak bakaratan, kok gadang nan basibiran, atau kok bunta
nan bakapiang. Kami bak pinang balah duo, di nagari Tuluak Tandiang, koto
ulak Lingkuangan Barih, di kampung Bayang Lidah Sampai, ado pusakonyo di
sanan, Datuk Taraju Bungka Samo”. Itu sambah Siti Jauhari.
Manjawab urang nan rapek tu:
“Malah bak itu kato mandeh, maklum kami samonyo, bak papatah mandeh juo,
janiah lah bak mato kuciang, data lah bak lantai papan, haluih lah bak dindiang
camin, nanti sajolah dek mandeh, kami lewakan gala nantun, nak musahua kiri
jo kanan, nak tahu urang hilia mudiak”.
Musyawarat di tangah alek, lah sakato samupakat, tagak badiri ampang limo,
bagala Gagok Panjang Pikia, urang banyak di nagari, sampai disumpah disatiri,
dibaco pulo biso kawi, urang mauruikan kamuko, manarimo suko samonyo.
Sudah salasai nan bak kian, jamba batatiang anyo lai. Lah sudah minum jo
makan, hari patang alek bajalan, marapulai tingga dirumahnyo. Pihak mandeh
Siti Jauhari, Allahurabbi suko hati, pado maso dewaso itu.

Abih hari baganti pakan, lapeh pakan bulan lah tibo, sampai sabulan duo
bulan, hujan taduah kabuiklah tarang, lah sanang hati sarumahnyo, agak dek
Siti Jauhari, disalisik malah sayok, dikirai tiok alai bulu, anak dijadikan panghulu,
baraka lai saketek, babudi lai saambun, kok mangaji alah pandai, bakato
lidahnya pasiah, tapi bak unggeh elok bunyi, bak sarunai batang padi, ilimunyo
balun baputusi, pahamnyo balun basudahi, lalu dihimbau anak kanduang:
“Mano buyuang janyo ambo, Datuk Naraco Lauik Budi, mari ka niak juolah
duduak, elok-eloklah karuntuang, nak mandeh lapeh tangguak rapek. Awak lah
jadi urang tuo, lah panghulu janyo urang, imaik-imaik mangampuangkan, barang
nan titiak pado mandeh”.
Tadanga di kato itu, manyahuik Datuk Naraco:

89
“Kok lah bak itu janyo mandeh, nak ambo pacik arek-arek, ambo pagangkan
taguah-taguah”.
Mahadok Datuk Naraco, sabagai sujuik kaibunyo. Agak dek Siti Jauhari, duduak
manyiriang29 bagai anak, diunjuakan lutuik sabalah, rundiangan kalua anyo lai:
“Manolah anak kanduang ambo, kito putusilah alimu, kito sudahkanlah paham.
Nan alimu kato mandeh, adolah ampek parakaro, partamo tahu pado awak,
kaduo tahu pado urang, katigo tahu pado alam, kaampek tahu pado Tuhan.
Adapun nan paham kato mandeh, ampek pulo parakaronyo, partamo wakatu
bungo kambang, kaduo wakatu angin lunak, katigo wakatu antaronyo, kaampek
wakatu tampek tumbuah.
Nan salapan mandeh pacah, takunci dalam duo tampek. Kalau tasungkuik di
nan tinggi, kalau talatak di nan gadang, kok imaik anak manaruahkan, alah
salamaik ateh dunia, lalu sampai ka akhirat, insya Allah tidak ka binaso”.
Tadanga di kato nan bak itu, manyahuik Datuk Naraco:
“Manolah mandeh kanduang ambo, lorong pituah mandeh tu, kok bunyi sudah
ambo danga, ruponyo sudah ambo liek, nak baujuang nak bapangka, nak
baawa nak baakia, mak jan tasalah lahia batin. Tarangkan juolah dek mandeh”.
Manjawab Siti Jauhari:
“Manolah anak kanduang ambo, cari-carilah pahamnyo, timbang-timbang
maknanyo, himpunkan alam saisinyo, mupakaik badan surang diri. Kok dapek di
dalam pikia, gadang bana paedahnyo, tampeknyo buliah den katokan.
Dangakan banalah dek anak, malakukan nan salapan tu, hari sahari dipatigo,
malam samalan diparampek, agak agiahkan jo alimu, buliah den uji kapandaian.
Jangan mangaji di nan murah, elok diaja nan basakik. Kok lai baurek aka budi,
kok lai bapucuak kiro-kiro, cubo bamanuang sungguah-sungguah, ujuik
mamintak pado Allah. Kok anyo balun bak itu, dapek dek ajar mandeh juo, bak
mandi di dalam cupak, daki banyak aia lah abih, kamano anak ka batenggang,
ibu mati bapak lah mati, awak manjadi pangka tuo, lah kalah di bawah pisang,
elok anak mamalukan”.
Tadanga di kato tu, manyahuik Datuk Naraco:
“Kok bak itu kato mandeh, buliahlah ambo cubo-cobo. Dangakan pulolah dek
mandeh, pado pikiran hati surang, makna tahu pado awak, mancari raso jo

90
pareso, mangaji sakik dangan sanang. Kalau lah sakik pado awak, bak itu pulo
pado urang. Kalau lah sanang pado awak, tantu lah sanang pado urang. Apo-
apo macam nan tumbuah, rangkok dahulu pado awak, maagia tahu pado urang,
diliek rasam kurenahnyo, bak santano urang mamapeh, lain ikan lain umpannyo,
makna tahu pado alam, alam nan babagai-bagai, ado hitam ado nan putiah, ado
tinggi adolah randah, tidaklah buliah disamokan. Makna tahu pado Tuhan,
katahui niat jo sifatnyo, dikaji sifat nan duo puluah, dibedokan jaia jo mustahia,
sarato nan wajib pado Allah. Paham ampek bundo katokan, makna wakatu
bungo kambang, kalau bicaro dijalankan, aka jo budi kamarangkok, diliekan
urang suko riang. Kok anyo tidak nan bak itu, jarang mukasuik kito sampai.
Makna wakatu angin lunak, wakatu sunyi dangan sanang, tidak dimabuak apo-
apo, sanan mandapek aka budi. Makna wakatu antaroan, antaro tinggi dangan
randah, antaro suko dangan duko, antaro lapa dangan kanyang, di situ paham
mungko dapek. Makna wakatu tampek tumbuah, tidak baukua bajangkokan,
tidak mamiliah kahandak hati, di mano tumbuah disiangi, di mano ado kito
timbang, tumbuah di alua dituruti, tumbuah di adat kito pakai. Atau dakwa nan
mandatang, baiak pun gayuang nan manimpo, patuik dijawab disahuti.
Nan salapan mandeh pacah, takunci dalam duo tampek. Kok tasungkuik di
nan tinggi, kok talatak di nan gadang. Kalau nan tinggi kato mandeh, itu banamo
kitab Allah, sarato hadis jo dalilnyo. Adopun gadang kato mandeh, itulah adat
janyo ambo, tiok suatu jo mupakat, bak itu kato mungko suci, bak itu mungko
samporono. Kok anyo tidak bak itu, sio-sio itu namonyo.
Manolah mandeh kanduang ambo, itu ruponyo paham ambo, sudah dibukak
pado mandeh, iokoh itu maknanyo, laikoh tibo ditampeknyo. Mandeh dek galak-
galak sajo, apokoh salah jo siliknyo”.
Tadanga di kato itu, manyahuik Siti Jauhari:
“Nak kanduang sibiran tulang, io den galak-galak ketek, io den uju-uju maco.
Mandanga anak mambincangkan, elok papatah jo patitiah, bak bunyi aguang jo
talempong, sabagai rabab jo kucapi, elok bunyi santano talingo, lamak manih
didanga urang.
Dangakan bana anak kanduang, sapanjang kato anak itu, kok kini alahlah kini,
kok luruih alalah luruih, tapi balun tapek bana, tasingguang-singguang

91
dipucuaknyo, tagisia-gisia didaunnyo, balun tatampua diruangnyo, tidak taisi
dilubangnyo. Sungguah bak itu kato mandeh, adat di zamam maso kini, limbago
awak mudo matah, asa gayuang lai basambuik, asa kato lai bajawab, calak-
calak ganti asah, antaro tukang balun tibo, lah jadi juo tu nak kanduang. Tapi
bak itiak dalam aia, tak sampai silam ka kasiak, bimbang tarapuang-rapuang
sajo.
Manolah anak kanduang ambo, isikan bana dalam hati, cubolah kana ujuik
Allah, janganlah banyak uweh-uweh, usah dibari simpang sapiah, piciangkan
mato nak kanduang, ujuik satu pangana bunta. Den aja anak jo sindiran, den
kieh anak jo papatah, binatang manahan palu, manusia kieh makanannyo. Nak
mandeh cubo rantang panjang, bak marantak manggih labek, anak pilihi lah dek
a ang. Mangaruak saabih gauang, maawai saabih raso, pueh-pueh dek
mangapa, pasai-pasai dek mamiliah, abih dayo baban talatak, tibo paham akan
baranti, kato putuih sandirinyo, tidak mancito duo lai. Jikalau dayo balun abih,
jikalau paham balun tibo, cito banyak pareso ragu, budi manunggu ka ilimu,
paham babisiak dalam batin, basangka angguak kanai, basijambau nak
mangati, basisuruik pantang lalu, tasindorong nyato kanai, hawa jo napasu
basalahan, budi bapantang katinjauan, paham bapantang kamaliangan, kaluah
kasah napasu nan ampek, sakik angkuh katujuahnyo, pancaindera nan
manangguangkan, batang tubuah marasaikan. Paham insyaf paham nan
haniang, paham sangko cindorong pai, paham suko barisi atah, paham waham
mambao lalai, paham yakin ilimu tatap, ujuik satu pangana bunta. Haniang itu
hulu bicaro, si tanang saribu aka, dalam saba bana mandatang, himaik-himaik
dahulukan, kimaik-kimaik kamudian. Paham harus balawan banyak, paham
cadiak manganai surang. Paham manti mangucak bangkai, bijaksana tahu
dirasam, candokio pandai malulua, biopari pantun ibarat, jauhari tahu di
manikam, budiman mati dikatonyo, sidiak di hati muluik mangatokan, nyato adat
di ateh tumbuah, nyato pusako bainggiran. Limbago sifat manti, undang-undang
maisi kaandak, cupak si talago panuah, gantang si marajolelo.
Nak kanduang sibiran tulang, kalau tapiliah nan banyak tu, lah tantu tumpuak
jo umpaknyo, lah dapek dek anak malakukan. Sadah umpamo tungku tigo, apo
mukasuik dimasakkan, kalau lah hasil lado garam, tidak ka mungkia tu nak

92
kanduang. Sadangkan mandeh parampuan, tidak tagamang apo-apo. Kok
sampik elok patenggangkan, kok lincia murah pagantuangan, kok anak jawat
warih mandeh, awak lai laki-laki pulo, nati sajo takadia Allah, mudah-mudahan
umua kok panjang, ado karunia Tuhan kito.
Dangakan bana anak kanduang, tungku nan tigo kato mandeh, itulah tamsia
jo ibaraik, partamo cadiak dang namonyo, kaduo tahu dang namonyo, katigo
pandai dang namonyo. Pihak nan tigo jinih itu, tak buliah tingga salah satu,
banamo cadiak tahu pandai. Kok tidak cukuik katigonyo, tantu manjadi lambiak
matah, basangai di abu dingin, batanak di tungku duo, lompong bana tu nak
kanduang, lompong bak abu kain buruak, bongah bak kapeh diampaikan, bak
ganjak kilangan tingga, bak galagak gulai kincuang, baunnyo maambua-ambua,
tidak balado bagaram, namun pareh amba sajo.
Nak kanduang sibiran tulang, jangan basuo tu andaknyo.
Kalau adat ka dipakai, baiak pun alua kan dituruik, itu jalan kan ditampuah,
walau pun tanggo kan ditingkek, katahui bana anak kanduang. Bak taratik urang
sambayang, kok masuak surek tahu, kalua sarat taguah, katahui barih
balabehnyo. Jangan bak ayam lapeh malam, kamari tarabo-rabo, bak kambiang
diparancahan, banyaklah anggak pado amuah. Kalau basuo nan bak itu, adatlah
lah ka condong bengkuang, bak kayu lungga pangabek, usah disasah li lai, bak
itu tata barihnyo, bak itu undang-undangnyo.
Kalau tapaham dek anak kanduang, nan mandeh ajakan cako, ka sasi bungo jo
daunnyo, tidak paguno kato banyak, tidak paedah rundiang panjang, elok
dipunta singkek sajo. Barakaik ubek jo panawa, tidak ka ragu dek roman,
panyakik ilang sandirinyo”.
Tadanga di kato itu, manyahuik Datuk Naraco:
“Manolah mandeh kanduang ambo, sapanjang kato mandeh itu, banyak bak
bintang di langik, panuah bak batu tangah pulau, lah mabuak ambo
mandangakan, balun tasimpan takamehi, bak manggantang anak ayam, bak
maetong bulu kambiang, nak talatak dalam kaduik, nak tasimpan dalam peti,
jangan ambo kamari mamang, bak mangubak isi bawang, cubo tarangkanlah
dek mandeh”.

93
Mandanga kato nan bak kian, bakato Siti Jauhari, sambia manggendeang galak
sanyum:
“Manolah anak kanduang ambo, tantangan kato nan banyak tu, io talampau
panjang bana, rundian bak katiak ula, kato bak balalai gajah, tapi samantang
pun baitu, rundiangan tidak denai anjak, kato tidak denai aliah. Sapanjang kato
nan dahulu, hari sahari dipatigo, malam samalam diparampek, kan bak bak itu
janyo mandeh. Den himpunkan bumi jo langik, nak nyo kucuik alam nangko. Hari
sahari dipatigo, partamo maisi hawa napasu, minum makan paubek lapa, nak
kuaik sandi jo tulang, apo-apo mukasuik hati, buliah kuaso manyampaikan.
Kaduo karajo barusao, mancari-cari panghidupan, sambia mamikek paluah
buruak, nak elok adat dipakai, nak santoso batang tubuah. Katigo parintah
mamarintah, di dalam korong jo kampuang, atau di dalam nan sapayuang, baiak
di dalam nan sahindu, nak nyo tapakai sifat diri. Malam samalam diparampek,
partamo bapikia jo bicaro, pikia mamikia alua patuik, timbang manimbang
kabanaran, nan baribu nan baratuih, pituah denai nan banyak tu, elok diulang-
ulang juo. Kaduo mangaji asa, mangaji lahia dangan batin, mangaji awa dangan
akia. Awak nan hino sajak ketek, banamo si buyuang geleang, bagala Rancak
Di Labuah, kini lah ampia ka talipua, tidak buliah lupo di sanan, nak jan tapakai
loba tamak, nak takuik hati ka takabua. Katigo mancari kasanangan, supayo
tubuah nak nyo sihaik, lalok tidua sadang elok, agak salapan jam sajo. Kaampek
mangana Tuhan kito, mangana Allah dangan Rasul, basariat bahakikat. Kok
iduik nan kan dipakai, kok mati nan ka ditumpang, kini dunia isuak akirat.
Dangakan bana anak kanduang, sabab bak itu janyo mandeh, sudah adat ka
balairuang, sudah dunia ka akirat, pakaikan rukun nan limo, banamo rukun
Islam, tandonyo awak baigamo. Namun tanamo hamba Allah, iduik manusie
baigamo, iduik binatang napasu sajo. Kok anyo tidak nan baitu, kaum apo awak
namonyo. Kalau nak tau pado kaum, ditiliak pado igamonyo. Kok tidak kito
baigamo, di dunie tidak tantu banso, di akirat wallahu alam.
Nak kanduang sibiran tulang, kok lah tapakai nak bak kian, alah saamaik
anak kanduang, bumi sanang padi manjadi, tubuah siaik badan salasai. Tapi kok
lai umua panjang, kok lai baputo anak kanduang, kana pitaruah urang tuo,
jangan dinanti sampai luluih, lantai dahulu nak nyo kukuah, asuah nan usah

94
dipicukan. Nyampang baranak parampuan, aja mangaji jo manyurek, aja
mancukia jo batanun, tau malukih manarawang, tahun di pakan 30 rabah tagak,
tahu di suri mato karu, arif jo bijaksano dipakainyo. Tahu dimasak jo nan matah,
tahu di amba dangan masin. Kok hanyo tidak bak itu, jadi sasalan kamudian,
agak suka baruliah minantu.
Kalau baranak laki-laki, baru baumua anam tahun, siang masuakan ka sikola,
patang di rumah diajari, malam disuruahnyo ka surau. Duo tigo jarek tatahan,
salah satu manganai juo. Kok sampai baliq baraka, ditambah jo pangajian, ajari
bana tu nak kanduang, limbago pakaian urang mudo. Inyo kok masuak alek
jamu, tibo di dalam korong kampuang, naiak ka rumah tanggo urang, usah
mancari tampek duduak. Lewaikan pandang ilia mudiak, caliaklah urang kiri
kanan, nan patuik anak tagua sapo, jangan manyasak manyalingkik, urang nan
usah dilangkahi, alek ado basipangka, jamu ado bajuaro. Kok tagak pagawai
ampang limo, atau si bujang jo palangan, ka manduduakan alek jamu, jangan
awak bakahandak hati, elok dipakai kahandak bana, dituruik pandai juaronyo.
Jangan bak jongkek maso kini, kalau tibo di alek urang, dicari tampek bakeh
duduak, mano katuju dihatinyo, baso jauah taratik kurang, tidak mandanga
kukuak ayam, alek jo jamu baduduakan. Adat limbago baaturan, alek
saparentah pokok, jamu saparentah juaronyo, awak di dalam alek urang, tidak
buliah salelo31 diri. Walau kamano diduduakan, manuruik kito nan wajibnyo. Kok
salamat awak duduak, tibo carano dihadapan, capai saketek sadang galak, itu
nan baso lawan basi. Sungguahpun galak kato mandeh, tigo pulo dang
bahaginyo. Partama galak bangso setan, kaduo galak pagalutan, katigo galak
pakai Nabi. Arati galak bangso setan, galak tabahak tinggi hati, sarato pakiak jo
pingkawanyo32, bak limpati kanai asam, itu tidak buliah kito pakai. Arati galak
pagalutan, galak tabuek samo gadang, samo mancari kasukoan, nan dipakai
satiok hari. Arati galak pakai Nabi, galak sengeang tidak jadi, antah kaio antah
tidak, sadang manih dihantikan, antaro suko dangan duko, di sanan buliah
dilakukan.
Kalau duduak di dalam alek, janganlah banyak sanda gurau, usah bagarah
bakucindan, usah dibuek olok-olok, sapantun budi kanak-kanak, jadi kito mudo
tanaman.

95
Limbak nan dari pado itu, buhuakan pulo kahatinyo, kasiah kapado korong
kampuang, kasiah kapado alek jamu, kasih kapado sidang manusia. Kok
tumbuah di awak alek jamu, elok-elok manuladan, imaik-imaik mamaliaro, nak
jangan cacek jo binaso, angik mauang namo sudahnyo”.

Kaba sampai ayam bakukuak,


Murai bakicau tando siang,
Kurang garam Datuk manukuak,
Tando mauleh kasiah sayang.

Logat nan caro Payokumbuah,


Bijak andeh Siti Jauhari,
Pucuak kiasan jolong tumbuah,
Paniliak bayang-bayang diri.

Nan bujang Rancak Di Labuah,


Mangusao dunie lai sajamang,
Ukualah baju pado tubuah,
Maso mamakai nak jan gamang.

Nan mudo Sutan Sampono,


Bak ayam tangkeh di galanggang,
Sisiak tuah sungkuahlah cino,
Hulu mujua pandai batenggang.

Datuk Naraco lauik budi,


Adia mangati samo barek,
Paham cuaco dunia padi,
Randah runduaknyo tando sarek.

Nan bungsu Siti Budiman,


Ka suntiang Pakiah Candokio,

96
Camin taruih jo gala roman,
Puntiang ujuik nan mulia rayo.

Tujuah susun martabat nazam,


Sambah nan sadang elok kacak,
Ampuni Datuk Paduko Alam,
Bari maaf Sutan Pamuncak.-

97
Keterangan
1. Lareh-lareh - para Tuanku Laras.
2. Pisang karuak -
3. Batang salibu -
4. Kusao - usaha.
5. Salarian -

6. Bawak -
7. Jangek - maksudnya tas kulit.
8. Sarani - kaum Nasrani.
9. Coak -
10. Lansia - langsar.

11. Payuaknyo -
12. Musiah -
13. Karun -
14. Basantao -
15. Damok -

16. Gugua -
17. Tajalai -
18. Baratak (ratak tangan) - nasib tersirat di telapak tangan.
19. Kadut - tempat.
20. Pitalo - petala.

21. Katian - timbangan.


22. Rean -
23. Londong - runtuh, binasa.
24. Baenah -
25. Jangang-jangang - tegak-tegak.

26. Mantagi - dahi.


27. Samia - samir,
28. Nobat -
29. Sereang -
30. Pakan -

31. Lelo - tingkah.


32. Pingkau - berteriak keras.

Tjerita Rantjaq Di Laboeh


Karangan Datoeq Padoeko Alam dan Soetan Pamoentjak - Paja Koemboeh
Tjitakan De Volharding Padang – 1910.

Catatan: Asli buku bertulisan Arab – Melayu.

98
CURITO
SUTAN MANANGKERANG

Kapa lalito dari hulu,


Kapompong ulek dalam capo,
Kaba barito rang dahulu,
Kok bohong kami tak sato.

Tambilang di bawah langsek,


Tasisiak di bawah lantai,
Dibilang sado nan dapek,
Nan tingga untuak nan pandai.

Dari Japun handak ka Japun,


Cino bamuek pacah balah,
Ampun baribu kali ampun,
Mintak tobat kapado Allah.

Arab nan dari Minangkabau,


Minum sarobat dalam padi,
Katolah banyak nan talampau,
Mintak tobat kapado Nabi.

Urang gurun mandikan anak,


Mandi batimbo buluah rotan,
Mintak ampun sayo di nan banyak,
Antah tasabuik di nan bukan.

99
Sarang bingkudu le rang paga,
Kok jalai cubadak kaciak,
Sarang panghulu acok gawa,
Jangankan sayo le rang kaciak.

Halaukan kabau ka pabuek,


Tariak bajak di ateh banda,
Kalau nan gawa tapabuek,
Asak dek tuan pado nan bana.

Tanjuang Saba koto dahulu,


Pauah dihadang Koto Tangah,
Sabakan kato nan dahulu,
Nak jan manjadi parang manah.

Tabiklah bintang kaciak-kaciak,


Tumbuah manyisiak awan Judah,
Dicari curatiak matiak,
Satahun parang tidak sudah.

Sugilandak suntiang Tinalam,


Harun nan baun rumpuik manih,
Harilah laruik tangah malam,
Paparan tidak kunjuang habih.

Ukiakan kami saruang badia,


Panembak lauik baharullah,
Ambiakan kami hukun adia,
Pananti hukun Kitab Allah.

Dicancang-cancang tigo cancang,


Ditingkek tangah tigo timgkek,

100
Dirantang rundiang ka panjang,
Elok dipunta nak nyo singkek.

Panjaik patah patina,


Panjaik jarun bakasumbo,
Sungguah batuka bukan lain,
Sungguah batimbang itu juo.

Kapa lalito dari tangah,


Takilek takilau balun,
Kaba barito nan didanga,
Maliek manyilau balun.

Antah koh io antah koh tido, takalo niniak kuleko, takalo musin dahulu,
samaso urang tuo-tuo, barito sampai pado kami, curaian tingga musin kini, kami
nan utang mangatokan.
Samaso dewaso itu, samaso urang tuo-tuo, barito nan kami danga, sawah
teleang Cinangkik Tinggi, taratak Bukik Manjuto, lilitan Kayu Manunduak. Anak
rang Sungai Jaruai, Cinangkia nan pangka tanah, talago Padang Balimbiang,
Batang Imang jo Batuang Guguak, Marimang dan Koto Tuo.

Saangkek samusin itu, jalan payo baru baturuik, Banda Padang baru rami,
maso gaduang di Limau Manih, titian di Ujuang Karang, maso bapondok di
pabayan.
Saangkek samusin itu, kasah barago tigo tali, ipuah barago limo kupang,
kasumbo makanan kudo, kain gadang ka pupuak api.
Saangkek samusin itu, Inggirih di pulau Dama, Ulando di pulau Pisang, balun
bacupak jan bagantang, balun babarih babalabeh, jokok bungka balun piawai,
bak a nan katuju di urang manggaleh.

101
Kaba baraliah hanyo lai. Saangkek samaso itu, jalan payo lah rang turuik,
taluak banamo Tanjuang Paku, tanjuang bagala si Tandikek, padang banamo
Padang Kumua, sawah gurun Padang Malayu.
Saangkek samaso itu, kok Solok balun banamo, hanyo banamo Rimbo Jilatang,
bagala Babang Taranjua, di tangah Guguak Malintang. Haru sabatang tangah
Koto, sinan urang mudo main tari, sinan rajo main sumpitan, sinan pandeka
main padang, sinan rang gadang main catua, sinan rang pandai main coki, sinan
rang cadiak main hukun, bagala Jerong Pacaturan, sakarang kini ado juo.

Kaba baraliah hanyo lai di dalam jerong kampuang dalam, di dalam Ulak
Tanjuang Medan.

Dikarek-karek paduo,
Dibalah kayu patanak,
Mulonyo lareh ka baduo,
Babantah urang badunsanak.

Dibalah kayu ka patanak,


Dihelo-helo tanam lado,
Babantah urang badunsanak,
Surang jadi Lareh Caniago.

Dihelo-helo tanam lado,


Dibalah daun bintuangan,
Surang Lareh Caniago,
Nan surang niniak Katumangguangan.

Dibalah-balah dilanduangkan,
Baserak-serak daun kacang,
Surang niniak Katumangguangan,
Nan surang niniak Parapatiah Sabatang.

102
Sinan diagiah paruntuangan, untuang salareh Caniago, alah dituruik jalan
payo, tajun-tajun ka Pauah, ka Pampangan lalu ka Cupak, ka Binuang, lalu ka
Sintuak Lubuak Aluang, lalu ka Toboh Pakandangan. Lulito mingkin bungkuak
juo, antah bahalun antah tidak, hati basarang mabuak juo, antah balilik antah
tidak. Untuang salareh Caniago, lalu ka Banda nan Sapuluah, lalu ka Bayang ka
Tarusan, ka Salido ka Batang kapeh, larehnyo juo Caniago, lalu ka rantau
Sungai Pagu. Hilia sarantau Sungai Pagu, tatagak di simpang jalan, hari badaro
patang juo, lah tampak urang saurang, anak rang ranah Sungai Pagu, sambia
batanyo inyo di sanan:
“O Datuk urang saurang! Dari mano turun bajalan, mungko badan sampai
kamari?
Usah dibunyikan pado hambo, antah lai sanak sudaro, antah lai karik pado
hambo, antah lain sanak sudaro, antah lai kaun kaluargo, antah lai jalan niniak,
antah lai jalan mamak. Hambo patuik-patuik jo kalaka, balun patuik bajalan
jauah, balun patuik diri tabuang, usah dibunyikan pada hambo, katokan bana
nan di hati!”
Manjawab Parapatiah Sabatang:
“Kok itu nan ditanyokan, buliah hambo kaba baritokan, buliah hambo agak
hambo agiahkan.
Hambo urang darek Minangkabau, hambo turun dari Cinangkie, Cinangkie nan
pangka tanah. Tahantak padang ka rimbo, tak bantiang balega lai”.
Lalu bakato urang nantun:
“Marilah pai jo hambo!”.
“Kok itu kato sudaro, ba-alah hambo ka pai, bakain sabanang tidak, jo apo
janjang rang ditingkek, jo apo rumah rang ditampuah?”
“Kok baitu janyo Datuk, nantikan hambo di siko, nak hambo japuikan pakaian
sapatagak, bajanji kito di siko”.
Babaliak inyo urang nantun, lah lakek kain jo baju, lalh lalu masuak ka
kampuang, lalh lalu naiak ka ateh rumah.
Namun samalam malam itu, tidak rintangan lalok tidua, habih bincangan jo
barito:

103
“Saangkek samaso kini, kok sasek kito ka sanan, lalu ka Banda nan Sapuluah,
lalu ka rantau Sungai Pagu, kok tumbuah soal siasek, jangan guguik
mambaritokan, usah kupua babarito, katokan juo urang Cinangkia. Tabiklah
kaba jo barito”.

Saangkek samusim itu, dalam ulak Tanjuang Medan, dalam ranah Koto Tuo,
anak Tuanku Rajo Tuo, anak tuan Puti Linduang Bulan, sajoli bak anak balam,
sikua jantan sikua batino, surang banamo Khairullah, galanyo Sutan
Manangkerang, pamenan mato dek ayahnyo, ka payuang panji rang di korong,
ka sumarak rumah nan gadang.
Rumahnyo surambi Aceh, Aceh Surambi Minangkabau, sasajuak mato dek
mamandang, salapeh-lapeh dek maimbau. Anjuang perak anjuang aso-aso,
kaduo anjuang rumah gadang, katigo anjuang kamuliaan, kaampek anjuang
kaamasan. Bubuangan saponggok intan, suyuaknyo ula mangiang, atoknyo
samia parabuang kaco, tuturan labah mangirok, paran gadang Maharajo Kayo,
paran kaciak Maharajo Lelo, tiang tangah puti bakuruang, di tapi Rajo
Babandiang, si tindiah maula gerang, pintunyo sipisau-pisau anyuik, bacanggai
bakuku alang, pintunyo balambak kain kuniang. Kok janjang bimba tatagak,
anak janjang perak bahelo, tapakan kanso balariak. Sadah linggam nama
tanahnyo, kumkuman namo rumpuiknyo, banda aia candai takambang, bawah
rumah gajah bajuang, sandi rumah karang tambago, halaman rumah camin
talayang.
Rangkiang tujuah balirik, kapuak kiciak tidak dibilang, makanan pakiah di
musajik, makanan urang dagang lalu. Karambia linduang jo langik, parapati
linduang jo bulan, kok itiak tanang di muaro, kudo mahitam di bancah,
bakambiang putiah di lereang, jawi kabau tayok di padang, urang dangan
(budak belian - an) sakarek koto, kawan badagua tangah rumah, ameh bacamat
dirumahnyo, kain bakoyan di halaman, tidak nan kurang kapadonyo. Antah kok
kuran jo kuranji, bamban di rimbo dibaonyo. Antak kok bulan jo matoari,
gambaran ado ditaruahnyo.

104
Cadiak Tuanku Rajo Tuo, dek pandai Puti Linduang Bulan, anak surang diaja
manjo.

Nan kaciak pandan di rimbo,


Lah gadang pandan di banda,
Le kaciak bahimbau namo,
Lah gadang bahimbau gala.

Kaciak banamo Kairullah, bagala Sutan Manangkerang.


Dek lamo bakalamoan, badannyo makin gadang jo, kiro-kiro batuhua juo,
pancaliakan basarang jauah, pandangaran basarang hampiang.

Lorong kapado Andam Dewi, adiak kanduang si Manangkerang, pamenan


mato dek mandehnyo, tidak apo nan buatan, gilo di anjuang perak sajo, gilo
malukih manarawang, rintang manjanang jo mancatua. Kutiko turun ka bawah,
turun sakali sajumat, turunnyo pai mandi sajo, turunnyo pai balimau.

Lorong dek Sutan Manangkerang, saangkek samusin itu, rami galanggang


Koto Tuo, di balai di Pintu Rajo, di balai balairung panjang, untuang suratan
Manangkerang, gilo ka balai sahari-hari, gilo bagobah jo bapitih, rintang batipok
jo badadu. Itu buatan sahari-hari, gilo jo sabuang judi sajo, di balai balairung
panjang, galanggang Puti Bungo Kapeh, tunangan Sutan Rajo Bungsu.
Lorong ka Sutan Manangkerang, salamo galanggang rami, inyo badua jan
Salamaik, baio-io di sanan, batidak-tidak di sanan.
Bakato si Manangkerang:
“Mano ang Bujang Salamaik, lai ang amuah turuik manuruik. Iko ruponyo rami
balai, balai nan tidak kunjuang usai, galanggang nan tidak kunjuang rabah, adat
sabuang kalah dan manang. Kito nisab ameh nan habih, dihetong arato nan
tidak lai. Kok hanyo ka badan kito, malainkan salamo galanggang rami, lah tigo
kandang nan kariang, lah duo peti nan bakupak, itu banyak ameh habih,
samiang balun carian kito, malainkan carian ayah bundo. Kok padi di

105
kapunduikan, ka lumbuang sawah nan gadang, hati kok kito paturuikan,
salumbuang ameh tidak sadang.
Dijambo-jambo bak basiang, dihelo suruik bak batanam, elok pulang kito
dahulu”. Pulang baduo jo Salamaik.
Dipatuik-patuik jo kalaka, balun patuik pulang di balai, hari nan sadang tangah
naiak.

Dek jauah basarang hampiang, manjalang jerong pintu halaman, mancaliak


ayah jo bundo, lah tampak si Manangkerang, baduo jo si Salamaik. Cincin
sabantuak tidak tingga, mandeh kanduang ka tampan berang.
Lah naiak si Manangkerang, duduak nan sambia di tinjauan, duduak maajun
kiro-kiro, dapek pikiran sakutiko. Dalam sabanta itu juo, mahimbau ka ayah
bundo:
“Ayah kamarilah duduak, mandeh kamarilah duduak!”
Lah duduak ayah jo bundo, bakato si Manangkerang:
“Kami baduo jo Salamaik, untuang buruak surat malang, di balai balairung
panjang, balai nan di Pintu Rajo, galanggang nan di Koto Tuo. Salamo
galanggang rami, kami hetong ameh nan habih, sadikik tidak nan tingga, lah tigo
kandang nan kariang, lah duo peti nan bakupak, itulah bayak ameh habih,
samiang tidak carian kami, malainkan carian ayah bundo.

Padi kok tuluak banto juo,


Pinyangek ateh gulang-gulang,
Hati kok cando iko juo,
Raso manunggu urang pulang.

Binaso pandan dek api,


Api nan tidak tapadami,
Binaso dek kahandak ati,
Hati nan tidak tatahani.

106
Kini bak itulah dek ayah, lapeh kami jo muluik manih, lapeh kami jo hati suko.
Kami bajalan dari siko, kami nak pai bakeh nankodoh, kami nak ilia ka muaro,
kami nak pai balaia, nak baraja pai mancari. Lapeh kami jo bareh baka, lapeh
kami jo ameh perak, lapeh kami jo kain baju”.
Sinan bakato ayah bundo:
“O buyuang, bujang, o buyuang.

Ditutuah kok bukan suri,


Kahandak padi malah juo,
Ditagah kok tak baranti,
Kahandak hati malah juo.

Gadang ombak ateh karang,


Babaua timang jo kurito,
Barang kahandak tidak den larang,
Labiah badan ang nan ka seso”.

Lalu bakato mandeh kanduang, bakato bakeh si Kambang:


“Mano kau Kambang janyo den, jan tagak tatagun juo, jan duduak tamanuang
juo! Kok tantangan tuanku kau, kito lapeh inyo bajalan, adat malapeh urang
bajalan, dilapeh jo muluik manih, adat malapeh urang balaia, kito lapeh jo bareh
baka, kito lapeh jo kayu aia. Sukeklah bareh jo baka, lipeklah kain jo baju!”
Barawari si Kambang nantun, capek kaki ringan tangan, aso dikakok duo jadi.
Lah talatak dek si Kambang, ameh jo perak lah babilang, urang jo dangan lah
duduak.
Lorong ka Sutan Manangkerang, duduak maajun kiro-kiro, dapek pikiran
sakutiko, awak baduo badunsanak, dihimbau Puti Andam Dewi:
“Mano kau Puti Andam Dewi! Turunlah kau ka surambi, den nak barang
dikatokan”.
Barawari Puti Andam Dewi, tingaran himbau kak tuo, lah turun inyo ka surambi,
lalu lah duduak ka tangah rumah.
“Mano kau Puti Andam Dewi! Sapatah rundiang deng katokan,

107
Mati dipalu uka gerang,
Mati dipalu rang Kurinci,
Ayah jo Bundo nan lah berang,
Si Kambang inyo nan lah banci.

Hanyo baitulah di kau, lapeh kami jo muluik manih, lapeh kami jo hati suko, kami
nak pai balaia, jan manyeso badan kau juo, jan urang manunggu pulang!’
Bakato Puti Andam Dewi:
“Kak Tuo si Khairullah, jangan disabuik dua kali, apo mukasuik pai balaia, kito
nan tidak kakurangan. Kak Tuo jangan bajalan, usah disabuik pai balaia, kito
nilai harato nan hilang banyak. Kito hetong harata bando. Kok habih harato
bando, kok habih sawah jo lading, kok habih urang jo dangan, kok habih kabau
jo jawi, Kak Tuo bajalan jangan.
Kok habih harato bando, kok habih sawah jo ladang, bakisa ka rumah tanggo,
Kak Tuo bajalan jangan.
Kok tidak sadang dek harato, lah habih ameh jo perak, Kak Tuo bajalan jangan.
Bak kato pantun jo ibaraik,

Rang Kurinci marapek piriang,


Ujuang tumbuah di lereang,
Ka loyang di baruah lado,
Barang tahirun nak tadagiang,
Asa jangan dunia tahereang,
Janlah bajalan o Kak Tuo.

Den bukak cincin di jari, diputuih maniak di tangan, alah ka sanang hati Kak Tuo.
Bukan sebagai dek Kak Tuo, mungko den rabek den bingkalang, mungken sawa
den halintang, mungko Kak Tuo den larangkan, kito baduo badunsanak, kito
sajoli bak anak balam.
Paningga Kak Tuo bajalan, kok tumbuah galok gulito, kok tumbuah lancuang
niayo, kamalah hamba ka mangadu?

108
Manyurapiak badamak tidak,
Kanailah anggang tak baparuah,
Baniniak bamamak tidak,
Dansanak surang ka jauah.

Hanyo baitulah Kak Tuo, adat sabuang kalah manang, habihkan tenggang jo
bicaro, carilah aka dangan budi, carikan panuntuik baleh. Namun Kak Tuo
bajalan jangan!
Den babaliak ka anjuang perak, suto kok kusuik den tinggakan, panjaik jarun
den kok hilang!”

Kaba baraliah tantang nantun, kaba baraliah bakeh Salamaik.


Bakato si Manangkerang:
“Mano bujang si Salamaik, pai ang bajalan kini nangko, iko pitih sakupang
ganok, tigo andalan ka dibali, dangakan nak den katokan.
Balilah ayam tigo ikua, sikua nan bangkeh halang lauik, sikua nan jalak balah
rotan, sikua kulabu pipik pinang, itu nan tuah ayam kito.
Sabuah lai pitaruah den. Kok tak buliah nan ang cari, kok tak dapek nan ang
japuik, namun ang jan babaliak pulang. Kok ang babaliak pulang, padang
baasah nan ang dapeki, kapan bacabiak ang lah tibo, kubua bagali inggan
pinggang”.
Barawari garan Salamaik, nan bagala Sidang Huluan, alun disuruah nyo lah
pai, alun diimbau inyo lah datang, basarawa kain kasah, baserong bacando
bugih, badeta kapalo kodi, basisik rencong batatah, tagak tadorong ka halaman.
Tak pai takuik di rajo, ka pai badan binaso. Bajalan taranju-anju, ka hili labuah
nan panjang. Sapayah-payah badan, sapanek-paneknyo kaki, habih taluak
tarantaui, sampai ka luang gunuang Hitu. Tibo di luang gunuang Hitu, hilie ka
padang panjaringan, hari nan tangah pantai turun.
Ado sabatang kayu rampak, duduak di sana si Salamaik, duduak balinduang di
kayu tu.
Ada sabanta sakutiko, inyo tibo jamua babangkik, duduak maajun kiro-kiro,
dimakan siriah sakapua, digiliang rokok sabatang. Lah abih rokok sabatang, lah

109
masak siriah sakapua, dipandang kiri jo kanan, lah bakampuang ayam
sadusunnyo, lalu mamandang si Salamaik.
Untuang sudah maso itu, tampaklah ayam nan dicari, tampaklah ayam tigo ikua,
sikua nan bangkeh halang lauik, sikua nan jalak balah rotan, sikua kalabu pipik
pinang.
Bamain aka dangan budi, bamain tenggang jo bicaro, gilo manjarek-jarek
ayam, mujua garan si Salamaik, Allah manolong kapadonyo, lah dapek ayam
katigonyo.
Sadang maliek-liek juo, lah tahu urang nan punyo, lalu bakato rang punyo
ayam:
“Lah tuo kami di siko, balun rang lalu-lalu sajo, bajalan tidak basitabiak, bakato
tidak basantao, urang dimanokoh iko, ayam urang dicakaunyo sajo!”
Barawari garan si Salamaik, jangankan inyo babunyi, mancaliak inyo lai tidak.
Sudah ayam bakabek katigonyo, malompek inyo si Salamaik, sapantun harimau
ka manangkok, sapantun gajah ka mandorong, sapantun garudo ka manyemba.
Inyo cabuik rencong nan haluih:
“Mano ang nan bakato tadi? Lah liliah laluan amek, bak jamua tangah tigo ari.
Nan sajak salamo nangko, tinggi bukik buliah den daki, kok kareh buliah den
takiak, tabalintang buliah den kuduang, mungko den salaku iko, balun ang
panah mandanga. Den dubalang rajo siko, malenggang tidak tapampeh, tagak
den tidak tasundak, mancancang tidak mamampeh, mambunuah tidak
mambangun. Ka den pakatak langkah ang, ka den pabunta bayang-bayang ang,
ka den pasingkek umua ang1”
Mandanga kato nan bak kian, lah takuik nan punyo ayam.

Barawari garan Salamaik, babaliak pulang hanyo lai. Sampai saukua


sajangkonyo, tibo di hari kutikonyo, tagak di jerong pintu halaman.
Alah mancaliak Sutan Mangkerang, lah bakato Sutan Manangkerang, bakato
sambia baibaraik:

“Alah moh kambang bungo pandan,


Padi nan camiah diluruti,

110
Alah moh datang nyao badan,
Kami nan camieh manuruti”.

“Ampunlah hambo di Tuanku, bukan hambo kasombong muluik.

Mangapo padi diluruti,


Bungo pandan ka kambang juo,
Mangapo hambo dituruti,
Bajalan ka pulang juo”.

Lah naiak si Salamaik, lah naiak ka tangah rumah. Hari basarang patang juo,
lah malam kironyo hari.
Namun samalam-malam nantun:
“O buyuang bujang si Salamaik, jan ang lalok tidua, kakok jabatan surang-
surang!”
Jabatan bujang si Salamaik, namun samalam malam itu, gilo mangakok-ngakok
ayam, dipauik dibari makan.
Buatan Sutan Mangkerang, namun samalam malam itu, gilo mengilia-ngilia taji,
rintang mangisai banang bulang.

Kaba baraliah hanyo lali, sungguah baraliah sinan juo.


Bakato Sutan Manangkerang:
“O buyuang bujang si Salamaik, bari juo tanyo den dek ang, pangapan hari baru
kini?”
“Ampunlah hambo di Tuanku. Den patuik-patuik jo kalaka, hari nan sadang
tangah malam, sadangnyo sunyi pandangaran”.
“Mano ang buyuang si Salamaik, pacik arek pitaruah den, antah takalo diri tidua,
ado batando hari ka siang, ayam bakukuak manjagokan, murai bakicau hari
siang. Tingaran nan sado tu, jagokan den bangat-bangat, kito ka balai nan
diniek, kito manyabuang nan di hati.”

Sampai saukua sajangkonyo,

111
Badarak badarun-darun,
Tamiang di Batang Hari,
Bagarak candonyo ambun,
Lah ka siang malah nyo hari.

Alah maimbau si Salamaik:


“Ampun hambo di Tuanku, bangun Tuanku dari lalok, jago Tuanku dari tidua!”
Mandanga kato si Salamaik, inyolah bangun dari lalok, lalu mamandang ka
halaman, harilah tarantang siang, tarang cahayo matoari:
“O buyuang buyuang si Salamaik, pai joh japuik kudo kito, kudo nan hitam
baruaci, tapauik di dalam kandang Kinayan, uraklah pasak jo pisokong!”
Barawari garan si Salamaik, lalu dibukak jalujua kunci, lah diambiak kudo nan
hitam, dibao ka tangah laman, kamuniang tangah halaman pauitan. Kudo
baruaci, kaniangnyo bunta daun bodi, sisondok tupai bagaluik, gajambek asam
sauleh, pungguangnyo maula gerang, ikuanyo putiah samonyo, panjangnyo
salilik badan, kakinyo putiah kaampeknyo, mangengeh talingkuang korong,
talingkuang ualk Tanjuang Medan, itu nan anak samburani.
“O buyuang bujang Salamaik, lakekan kakang kali kali, lakekan ganto jo palano,
palano satonggok intan, amban dado ameh batampok, injakan loyang
samporono, tali saro perak bahelo, ganto sirangak-rangak kampuang.”
Lah lakek pakaian kudo, bakato Sutan Manangkerang:
“Kambang Manih mari kau duduak, dek nak barang dikatokan!”.
Barawari si Kambang sinan, alun dihimbau inyo lah pai, alun ditagah inyo
baranti. Bakato si Kambang Manih:
“Mano tuan Sutan Manangkerang, apolah pulo dihimbaukan?”
Lalu bakato Sutan Manangkerang:
“Ambiak pakaian kini-kini, kami bajalan kini-kini, kutiko alek balun tibo,
samantaro urang balun rami!”
Barawari garan si Kambang, alah diambiak molah pakaian, dilatakan
diadokannyo. Sarawa pidandang Aceh, tajam baleknyo bagendeangan, pucuak
rabuangnyo bajuluran, batatah badaun-daun, baturak babanang ameh,
gambaran tidak tatenggang, gambaran itiak pulang mandi, maratuih camin

112
maminggang, maribu camin kaciaknyo, paramato banyak nan lalok, jokok jago
samonyo, sapantun bintang ateh langik, sarawa basarang lusuah, haragonyo
batambah naiak, harago satimbang jo nagari.

Kain Kaliang batapi Kaliang,


Pantang batapi karok pulo,
Makin diasah makin kariang,
Datang paneh lambok pulo.

Ikek pinggang candai sabatang, basirek bajambua suto, dipanggang tidaknyo


anguih, dirandam tidak amuah basah.
Kok baju biludu gandun, malam-malam worononyo lumuik, tangah hari worono
biru, sanjo ari worono merah.
Kok deta palangai kaciak, palangai cando Silungkang, siku kaluang Koto Anau,
tabu satuntuang nak rang hilia, caturan tanah Limo Puluah, buatan Do Baleh
Koto, bacampua Tabek Sawah Tangah.
Api-api manangah rimbo, di tapi baawan mego, di tangah babulan-bulan, bungo
pandan di Tiangin, silayu dari si Ambek, urek usa di bungka dalam.
Lah sudah pakaian lakek, basaruang bak cando Bugih, basisiak karih pandak
Jao, karih nan tangah tigo kelok, bakurai sipaneh miang, basi malelo lidah jihin,
sumbiangan guruah patuih sani, titiak Batak sapuah Mantawai, calak di Lubuak
Bandaharo, ipuah nan turun dari langik, ratak sadikik dipangkanyo, maik nan
duo saunjuran. Kok tumbuah salah jo siliak, tasuo musuah dari urang, jajak
ditikam mati juo. Asam darah pugaran dagiang, tibo di tulang manih-manih,
disntak karih diasami, di baruah urang kasibaran, baharu disintak manyaringai,
baru tasaruang mambirunguik, itu tuahnyo karih nantun.

Alah malangkah Manangkerang, tagak ka gasiang-gasiang pintu, antaro duo


anak janjang, bajawek jo pungguang kudo.
Alah moh tibo tangah halaman, batigo mamangku ayam, batujuah mambao
taruah, Salamaik mangganggam payuang.

113
Alah diajun parjalanan, alah manyerong langkah kudo, main kaluang baliak
tidua, langkah sabalik tidak jadi, samuik tapijak indak mati, rumpuik tapijak indak
layua, talua tataruang indak pacah.
Pakudoan cando rang hilia, sidongkak cando Piaman. Lah hilia labuah nan
panjang, rago mamandang kiri jo kanan, babantah pugaran Cino, basalo sudu-
sudu Aceh, pudiang ameh salo manyalo, pudiang rajo babatang-batang.
Lah hilia labuah nan panjang, bak ka dakek hampia tibo, alah lah tibo di
galanggang Puti Bungo Kapeh, tunangan Sutan Rajo Bunsu.
Baru tibo inyo di sinan, duduak baduo jo Salamaik. Dibukak salapah ameh,
dimakan siriah sakapua, dipatiak rokok sabatang. Hari basarang tinggi juo, lah
datang alek jauah ampiang.
Dek lamo bakalamoan, lah datang Sutan Rajo Bunsu, mamandang inyo kiri
kanan, salapeh tidak rang manyabuang, urang baboyong-boyong sajo.
Batanyo Sutan Rajo Bunsu:
“Apokoh sabab karanonyo, mungko tidak bapadan juo?”
Manjawab Manti Pareso, juaro dalam balai:
“Mano dek Sutan Rajo Bunsu, mungko kami balun bapadan, alah datang rajo
surang, bagala Sutan Manangkerang. Itu mah duduak di ateh balai, badua
dangan si Salamaik!”
Bakato Sutan Rajo Bunsu:
“O guru Sutan Manangkerang! Alahkoh lapeh payah badan, alah habih siriah
sakapua, lah abih rokok sabatang, naiaklah kito ka galanggang, kito bapadan
kini-kini, samantaro hari balun tinggi, nak buliah menuntuik baleh.”
Lalu lah tagak Manangkerang, dikacak ayam samo gadang.
Bakato Sutan Rajo Bunsu:
“O guru Sutan Manangkerang, adat bapadan samo gadang, tidak urang bari
mambari, tidak urang mintak mamintak, hanyo babulang samo kanan”.
Lah arek bulang timbak baliak, dibari makan ayam surang-surang. Lah sudah
dibari makan, taruah batampin anyo lai, tidak inyo babilang ria (real – an), inyo
babilang puluah sajo. Lah samo taruah timba baliak, ayam barantang anyolai.
Tidak lamo ayamnyo lago, adat sabuang kalah manang, lah kalah ayam
Manangkerang.

114
Sudah batimbang baralahan, ayam basabuang sikua lai. Lah dua ayam
disabuang, kalah juo si Manangkerang. Lah duo ayam kalah, balunnyo undua
dari urang, galaknyo badarai juo.
Bakatolah si Manangkerang:
“O buyuang bujang Salamaik, pai jen japuik sikua lai, kito bapueh-pueh hati, nak
sanang hati nan rusuah.

Palupuah batang sitapo,


Anak anggang manasok garam,
Satampuah sabae nangko,
Usah dituang andan karam!”

Lah batampin candonyo taruah, tidak inyo babilang ribu, inyo babilang laso
sajo, tidak dapek babilang laso, ambiak ria (real) basukati.
Lah samo taruah timba baliak, ayam barantang dilapehkan. Dek lamo ayam
balago, lah mati ayam Manangkerang, lah tigo ayamnyo kalah, kudo nan hitam
lah tajua, kawan batujuah tingga surang, nan tingga hanyo si Salamaik.
Rusuah hati Manangkerang, tagak maanjua inyo kalua, duduak di ateh batu
tinggi, di balakang urang bajaga.
“O buyuang bujang Salamaik, baio-iolah kito.

Ko talang pai bakapeh,


Marambuang tidak amuah panjang,
Lah malang bana urang malapeh,
Manyabuang tidak amuah manang.

O buyuang bujang Salamaik, io bana bak pantun urang,

Tanameh tagak di tanjuang,


Tagak di ulak pantai Camin,
Tak pandan babungo lai,
Lah abih ameh dikanduang,

115
Dansanak cando rang lain,
Tak badan paguno lai.

Hanyo baitulah di ang, pai babaliaklah ang pulang, mintak puro den kuniang,
mintak di ayah bundo kito, di sinan ameh nan bacamat.
Kok batanyo ayah jo bundo, katokan kalah manyabuang!”
Mandanga kato nan bak kian, lalu bajalan si Salamaik.
Lah tibo inyo di rumah, dimintak puro nan kuniang.
“Tuanku lah kalah dek manyabuang”.
Bakato sanan ayah bundo:
“O buyuang bujang Salamaik, babaliaklah ang ka galanggang, tidak kan dapek
nan ang mintak, tidak kan buliah nan ang japuik!”
Mandanga kato nan bak kian, lalu kumbali si Salamaik, mandapekan Sutan
Manangkerang, ka balai balairuang panjang.
Baru tibo inyo di sanan, batanyo Sutan Manangkerang:
“Lai koh buliah nan ang mintak, lai tabao nan ang japuik”.
Sinan manjawab si Salamaik:
‘Dangakan molah dek Tuanku, tukua jo lakak nan tabao, hamun jo pacek nan
tabao, lah bangih ayah jo bundo”.
Mandanga kato nan bak kian, bakato Sutan Manangkerang:
“Hilialah kito ka muaro, kito bajalan dari siko, kito tumpukan nagari ko”.

Dek lamo lambek di jalan, lah sampai inyo ka muaro, lah tibo inyo ka sanan,
dandang bamuek inyo dapeki.
Bakato sana si Salamaik:
“Manolah tuan jurumudi”.
Mandanga kato si Salamaik, ala kalua jurumudi, tagak di gabang rumah korong,
sambia bakato pado Salamaik:
“A juo nan diimbaukan, apo garangan dikatokan?”
“Manolah tuan jurumudi, kami nak naiak dandang tuan”.
Lalu manyauik jurumudi:
“Jokok baitu kahandak tuan, Insya Allah baiaklah itu”.

116
Lalu naiak Manangkerang, badua dangan si Salamaik, basanda di papan
tunggang, manjua duduak masuak jubuang.
Sanan batanyo jurumudi:
“O buyuang bujang Salamaik, bak pantun adih malayu,

Tatalah makan randang,


Tingga di daun dijimati,
Kini baharu ang ka datang,
Apo mukasuik dalam hati?”

Lalu manyahuik si Salamaik:


“Kami baniek nak manumpang, kami baraja nak balaia. Kok buliah kami
manumpang, kok amuah tuan mambao, jalan baseo kami seo”.
Bakato tuan jurumudi:
“Den patuik jo kalaka, ang nan tidak kakurangan, apo mukasuik pai balaia?”
Lalu manjawab si Salamaik:
“Kok tuan indak picayo, ikolah sabuah salapah ameh, jalan baseo kami seo”.
Bakato sanan jurumudi:
“O buyuang bujang Salamaik, pucuak dicinto ulam tibo, bungo sirajo kambang
kucuik, kambang nan tangah tigo japang, sadionyo ka kami japuik, kini alah
amuah datang, suko rilo sujo ranjana, suka nikmat hati kami”.
Bakato Sutan Manangkerang:
“O buyuang bujang Salamaik, kito lah lupo katinggalan, pai babaliak lah ang
pulang. Kok tumbuah silang salisiah, kok tumbuah lancuang jo aniayo, basuo
pantang dihindakan. Pai ang manjapuik padang, padang jinawi mamutuih rantai,
kaduo karih pandak Jao.
Kok tibo ang di rumah, kok batanyo mandeh aciak ang, jangan ang bari kato
luruih, jangan dibari kato tarang. Katokan urang mamancak di galanggang,
urang balasah tangah padang”.
Mandanga kato nan bak kian, lalu bajalan si Salamaik, bajalan kumbali pulang.
Lah tibo inyo di rumah, tagak inyo di ruang tangah, maimbau inyo si Salamaik,
kapado Puti Andam Dewi:

117
“Manolah mandeh aciak hambo, turunlah aciak dari anjuang, den nak barang
dikatokan, den tasuruah dek tuanku!”
Mandanga himbau si Salamaik, lah turun inyo ateh anjuang, batanyo Puti
Andam Dewi:
“Apo pulo nan ang katokan?”
“Ambiaklah padang nan jinawi, kaduo karih pandak Jao, tuanku suruah den
manjapuik!”
Sanan manyahuik Andam Dewi:
“O buyuang bujang Salamaik, jokok salorong tantang itu, dangan siapo Kak Tuo
bagaduah, di ma urang parang bunuahan?”
“Manolah mandeh aciak hambo, kok salorong tantang itu, tidaklah urang parang
bunuhan, tidak tuanku nan bagaduah, urang mamancak di galanggang, urang
balasik tangah padang”. Nan sambah si Salamaik.
“O buyuang bujang Salamaik, tidak den picayo di ang, den tanuang-tanuang
dalam hati, Kak Tuo raso ka bajalan, lah hilia inyo ka muaro”.
Hati nan tidak sanang lai, tagak marantak Andam Dewi, diambiak kain nan
panjang, turunlah inyo ka halaman, balari lalu ka muaro, si Salamaik manuruik di
balakang.
Dek lamo lambek di jalan, sampailah inyo ka muaro, tahulah urang dalam
dandang, tanyo batanyo urang dalam dandang:
“Manolah kito dalam dandang, lai kito nan maliang pai, lai kiti mancilok pai,
orang lah tibo manuruti”
Manyahuik urang nan banyak tu:
“Jokok salorong tantang nantun, kami nan tidak maliang pai, lai bapai
batinggalah”.
Dalam urang sabanyak tu, hanyo surang tidak babunyi, iolah Sutan
Manangkerang. Inyo badiam diri sajo, inyo basanang-sanang diri, inyo surang
tidak batanyo.
Dek lamo bakalamoan, sampailah inyo Andam Dewi, lalu mahimbau inyo
sanan:
“O tuan nan punyo dandang, mano nan tuan jurumudi, den nak naiak ka
dandang ko, den nak barang ditanyokan!”

118
Naiaklah inyo Andam Dewi, tagak inyo di pangka dandang, sambia batanyo inyo
sanan:
“Manolah tuan jurumudi, nan saisi dandang galai nangko, hambo nak barang
ditanyokan, lai di siko Kak Tuo hambo, Kak Tuo si Khairullah, Kak Tuo hambo
maliang pai, Kak Tuo inyo maliang lari”.
Mandanga kato nan bak kian, lah tahu si Manangkerang:
“Mano dik kanduang si Andam Dewi, mangapo kami dituruti, kami dimabuak hati
kami, kami dimabuak parasaian”.
Sanan manyahuik Andam Dewi:
“Mano Kak Tuo hambo, Kak Tuo tak amuah pulang, samo hilang molah kito. Bak
kato pantu malayu:

Barueh-rueh batang jaguang,


Dibilang lalu ka ujuangnyo,
Nak ueh hati mandeh kanduang,
Lah hilang kito kaduonya”.

Bakato tuan jurumudi:


“Manolah Puti Andam Dewi, manolah Sutan Manangkerang. Jangan batangka-
tangka juo, eloklah babaliak pulang, basuku-suko dahulu, barila-rila dahulu”.
Lalu bakato si Manangkerang:
“Kok baitu kato jurumudi, nak kami babaliak pulang”.
Lalu turun si Manangkerang, baduo dangan Andam Dewi, batigo dangan si
Salamaik, bajalan kumbali pulang.

Dek lamo lambek di jalan, lah sampai inyo di rumah, duduak bamanuang
Manangkerang, sapatah tidak bakato.
Sanan bakato ayah bundo:
“Mangapo tuanku ang tamanuang? Lah gilokoh tuanku ang, lah sakik kohlah
tuanku ang, mungko salaku damikian?
Kini baitu lah di ang, carilah ayam nan aduan, adulah dihadapannyo”.

119
Barawari bujang Salamaik, diambiak ayam birugo, diadu dihadapannyo.
Jangankan inyo ka babunyi, mancaliak inyi le indak.

Lah habih tenggang ayah bundo, bakato pulo ayah bundo:


‘O buyuang bujang Salamaik, aliah juo saragam lai, ambiaklah puyuah bariang,
adulah dihadokanmyo!”.
Jujuik bajujuik puyuah lago, dari ujuang lah ka pangka, galak tasanyum Sutan
Manangkerang.
Sanan bakato ayah bundo, dapek bincangan jo barito:
“O buyuang si Manangkerang, ang dangakan kato urang. Bukankoh urang banci
dek ang, bukankoh urang berang di ang?” Nan kato ayah bundo.
“Kini baitulah dek ang, katokan molah bana-bana, nak tantu kami mamikiri”.
Nankan titahnyo ayah bundo.
Manyahuik Sutan Manangkerang:
“Manolah ayah bundo hambo! Bari luruih den batanyo, batapo adat rang di
korong?”
“Kok itu nan ang tanyokan, kok adat urang di kampuang, jokok baranak laki-laki,
nan kaciak dinanti gadang, lah gadang dihimbau gala. Baitu adat rang di
kampuang. Jokok baranak parampuan, dek kaciak dinanti gadang, lah gadang
diaja tahu, lah tahu dicarikan suami”.
Sanan bakato Manangkerang:
“Jokok baitu kato bundo, kini barutang molah bundo, lorong dek adiak kanduang
hambo, nan banamo Andam Dewi. Kok inyo kan lah gadang, lah patuik dicarikan
suami”.
Manyahuik Tuanku Rajo Tuo, sarato Puti Linduang Bulan:
”O bujuang bujang Salamaik, kamari molah duduak, nak tantu dek den
mangatokan.
Ambiak si mambu perak, tingkeklah gulang-gulang tabuah, guguahlah tabuah
nan larangan!”
Digaganyo tabuah nan larangan, tingaran tabuah larangan, manyahuik tabuah
nan banyak, tabuah jumaat manyudahi. Sabanta tabuah babunyi, turunlah urang

120
sadonyo, datang urang babondong-bondong, lah rapek urang samonyo, tanyo
batanyo molah sanan.
Batanyo Paradano Manti:
“Mano Tuanku Rajo kami! Apo sabab tabuah babunyi, laikoh parik nan tahampa,
laikoh gadang nan malendo, laikoh panjang nan malindih, laikoh binguang
taniayo, lai koh kanai manganaikan? Katokan bana dek Tuanku, nak tantu kami
mamikiri”.
Lalu manitah dang Tuanku:
“Tidaklah gadang nan malendo, tidaklah parik nan tahampa. Lorong di anak kito
nangko, nan banamo si Andam Dewi, kito nak lapeh dari hutang, lah patuik
dipasuamikan.
Sabab kalian den kampuangkan, di hari sahari nangko, pancang galanggang
kini-kini, jangan kito balalai juo!” Nankan titahnyo dang tuanku.
Mandanga kato nan bak kian, barawari urang nan banyak, catuak catak baliuang
makan, hampia rabo kayu di rimbo, galanggang pun sudah sahari tu, rajolah
datang tiok dusun, datang panghulu tiok koto, rapek papek samonyo, nan cadiak
babilang suku.
Tigo bulan galanggang rami, tulak batundo bulu ayam, mudiak juaro rang
Batipuah, mudiak juaro rang Pitalah.
Dek lamo bakalamoan, dek lamo galanggang rami, lah tabik habu di
galanggang, dek banyak urang pai datang, salamo galanggang rami,
galanggang Puti Andam Dewi. Ukan kapalang banyak urang, malam-malam
babondong mudiak, patang-patang babondong hilia.
Dek tasangaik banyaknyo urang, siriahlah jadi sarok balai, pinanglah jadi
patondehan, gambia manjadi buah catua.
Lorong kapado galanggang Andam Dewi, tigo kamuniang nan lah gantiang,
pauitan kudo rajo datang. Salumbuang padi nan lah habih, makanan alek patang
pagi, sagaduang kain nan lah lusuah, pangganti kain alek tibo. Lah tigo peti
bakupak, pambaia utang di galanggang, banyaklah ameh nan lah habih, balun
lai buliah nan katuju, anyolah Sutan Rajo Bunsu, tunangan si Bungo Kapeh.

121
Kaba baraliah tantang itu, sungguah baraliah sinan juo, baraliah ka Sutan
Rajo Bunsu.
Bakato Sutan Rajo Bunsu:
’Manolah mandeh kanduang hambo, dangakan dek mandeh kanduang. Kami jo
Sutan Manangkerang, kami baduo samo gadang. Mandanga den dek urang,
Allahurabbi rami sabuang, tulak batundo bulu ayam, salamo galanggang rami,
rapek urang samonyo, den surang nan tidak sanan.
Kini baitulah dek bundo, hati taragak sakutiko, hati nak pai ka balai, lapeh den
muluik manih”.
Bakato mandeh kanduangnyo:
“Jokok baitu kato nak kanduang, anto ka bukan janyo ambo.
Manolah kau Kambang Manih, agak sugiro molah kau, ambiak pakaian tuanku
kau!”
Barawari si Kambang Manih, diambiaknyo molah pakaian.
Lorong ka Sutan Rajo Bunsu, lah lakek molah pakaian, dipaserong molah bugih,
tagendeang ikek di kapalo.
Bakato madeh kanduang, bakato sambia baibaraik:
“O buyuang Sutan Rajo Bunsu,

Baharu dibanang-banang bana,


Deta lah elok di kapalo,
Baru dipandang-pandang bana,
Ang lah elok jadi rajo.

Eloklah bajalan kini-kini, samantaro hari balun tinggi”.

Lalu bajalan Rajo Bunsu, turun mahambua ka halaman, ditingkek kudo nan
hitam, alah diajun pajalanan, main kaluang baliak tidua, langkah sabalik tidak
jadi, angguang gayo jalan basimpang, hilia dianjua mudiak jadi, tagolek batu di
halaman, alun tapijak lah badoro. Alah diajun pakudoan, lah hilia labuah nan
panjang. Sapayah-payah di jalan, dek jauah basarang dakek, dek dakek

122
hampialah tibo, tibo di pintu gabang urang, lah baragam ganto kudonyo, bunyi
sirangak ringau kampuang.

Lorong kapado Andam Dewi, bakato inyo di sanan, maimbau sambia keh si
Kambang:
”Manolah kau Kambang Manih! Kambang kamarilah kau, nak tantu di den
mangatokan”.
Barawari garan si Kambang, urang juari bijaksano, datanglah inyo basugiro.
Bakato Puti Andam Dewi:
“Gatoklah pinang nan lacakan, cabiaklah siriah kuniang gagang, isi petak
langkuai Cino, siriah pananti alek datang, tuanku kau lah tibo”. Katonyo si
Andam Dewi.
Bakato pula si Andam Dewi:
“Manolah ang bujang Salamaik! Baolah kudo baling kandai, sonsonglah tuanku
ang!”
Barawari garan Salamaik, lalu diambiak molah kudo, dibao ka tangah halaman.
Barawari Sutan Rajo Bunsu, tibolah inyo di galanggang, di galanggang si Andam
Dewi. Namun sahari hari nantun, tidak rang gilo bapadan, urang baboyong-
boyong sajo, lalu ka rumah Andam Dewi, urang basorak-sorak sajo, urang
barami-rami sajo, bakato sambia baibaraik:

“Baduri dalam padi,


Talang sabatang di Sirukam,
Ditabang nak rang Bangkahulu,
Dek budi si Andam Dewi,
Lah pulang kudo nan hitam,
Sarato Sutan Rajo Bunsu”

Kaba baraliah tantang itu, baraliah ka Puti Andam Dewi.


Bakato Puti Andam Dewi:
“O Kambang janyo hambo, marilah nak den katokan. Carilah urek bayam bajo,
ka limau kudo nan hitam, kudo lamo tak jo kito”.

123
Barawari garan si Kabang, direwai kain salendang, dipuleh rambuik sadang
tagak, lah diagak kain paminggangan, lah turun inyo ka halaman, lah ka mudiak
labuah nan panjang, lah lalu ka Koto Tuo, sasek ka rumah Bungo Kapeh.
Lalu naiak ka ateh rumah, duduaklah inyo di surambi.
Bakato Puti Bungo Kapeh:
“O Kambang Manih, kambang panginang! Dangakan nak den katokan, bakato
sambia baibaraik,

Tatalah tatalah makan randang,


Tingga di daun dijimati,
Lah kini mungko kau datang,
Apo mukasuik dilieti”.

Lah manjawab si Kambang, bakato sambia baibaraik:


“Kok le hibo mandeh di hambo,

Jangan ditolong jo kapeh,


Tolong malulilah dek mandeh,
Jangan ditolong hambo jo ameh,
Tolong budi hambo dek mandeh.

Sabab hambo datang kamari, banyak kampuang nan tajalani, mancari urek
bayam bajo”.
Sanan manjawab Bungo Kapeh:
“Kok itu anyo nan kau cari, di kabun den itu le lai”.
Barawari garan si Kambang, diambiak urek bayam bajo, lah dapek urek
bayam bajo, bakato pulo Puti Bungo Kapeh:
“Kambang! Baitulah di kau. Bao pakirin den di kau, barikan di mandeh aciak kau.
Iko kulansiang tigo buah, dalam kulansiang barisi pulo, barisi pantun tigo patah,
pangkanyo sajo dari hambo, ujuangnyo di mandeh aciak kau”. Katonyo Puti
Bungo Kapeh.
Dangakan molah di kau!

124
Suruah manyuruah silangkisah,
Suruah manyuruah ka Halalang,
…………………………………….

Dangakan sabuah lai, nak duo pantun saliriang,

Inggirih tagak di kapa,


Tagak di kapa di haluan,
……………………………

Itu pangkanyo pantun hambo nantun. Ujuangnyo di mandeh aciak kau.


Dangakan sabuah lai,

Mandaki ka bukik kapeh,


Manurun ka jajak Nabi,
…………………………. .

Pangkanyo sajo hambo sabuik, ujuangnyo di mandeh aciak kau. Kambang


bajalan molah kau”.

Barawari garan si Kambang, babaliak pulang anyo lai, hilia ka ulak Tanjuang
Medan.
Sampai saukua sajangkonyo, tibo di hari kutikonyo, alah tibo anyo di rumah,
bakato Puti Andam Dewi:
“Kambang panginang janyo hambo,

Alah moh kambang bungo pandan,


Padi nan cameh diluruti,
Alah moh datang nyao badan,
Kami nan cameh manuruti”.

Bakato si Kambang Manih:

125
“Andeh aciak dangakanlah, bakato sambia baibaraik,

“Tupai malompek malapari,


Lalu malalai kajambunyo,
Sasek ka rumah biopari,
Lah lalai hambo dilakunyo.

Sasek ka rumah Bungo Kapeh, bakirin inyo di hambo, bakirin kulansiang tigo
buah, barisi pantun tigo patah. Kok pantun pangkanyo sajo, ujuangnyo di
mandeh aciak”.
Bakato si Andam Dewi:
“Apo pangka pantun nantun, katokan molah pado hambo!”
Bakato si Kambang sanan:
“Dangakan di mandeh aciak,

Suruah manyuruah si Langkisah,


Suruah manyuruah ka Halalang,
……………………………………” .

Sanan manjawab Andam Dewi:


“Kok itu pangka pantun nantun, dangakan malah ujuangnyo,

Suruah kamari agak sacacah.


Den lah rumik ka manjalang!”

Lalu bakato si Kambang Manih:


“Lorong ka pantun nan kaduo, dangakan dek mandeh aciak,

Inggirih tagak di kapa,


Tagak di kappa di haluan,
…………………………….”.

126
Sanan manyahuik Andam Dewi:

“Kok jadi balun ka kaka,


Balun pamupuih kamaluan.

Sungguah bana pantunnyo itu”.


Bakato pulo si Kambang Manih:

“Mandaki ka bukik kapeh,


Manurun ka jajak Nabi,
………………………… “.

“Kok io tahu di kieh,


Di mana bakeh bajanji.

Lah luruih kato pantunnyo”.

Katonyo si Andam Dewi:


“Kambang marilah den katokan. Kau babaliak sakali lai, pasampai pulo pakirin
den, kabakeh si Bungo Kapeh. Bao kulansiang tigo buah, barisi pantun tigo
patah, dangakan molah dek kau, pangkanyo pulo nan basabuikan, ujuangnyo
dek si Bungo Kapeh.

Inggirih tagak di kapa,


Di kapa mangganggam mantiko gomat,
………………………………. “.

Dangakan sabuah lai,

Tan Perak namo nak rang haji,


Balaia nangkodo kapa,
………………………… “.

127
Dangakan sabuah lai,
Parian sudah dipabuek,
Tapi nan balun dipapati,
………………………….. .

Pangkanyo juo na di hambo, ujuangnyo di guru Bungo Kapeh.


Kambang bajalanlah kau, agak lakehkan bajalan, sugiro pulo kau babaliak”.

Alah bajalan molah si Kambang. Dek lamo lambek di jalan, tibo di rumah si
Bungo Kapeh, lalu batanyo si Bungo Kapeh:
“Apo sabab kau babaliak, laikoh lupo katinggalan?”
Manjawab si Kambang sanan:
“Mungko hambo babaliak pulo, hambo disuruah mandeh hambo, mambao
kulansiang tigo buah, barisi pantun tigo patah. Kok pantun pangkanyo pulo,
ujuangmyo di mandeh aciak, bak itu katonyo tadi. Dangakan nak den sabuikan,

Tan Perak namo nak rang haji,


Balalia nangkodo kapa,
…………………………. “.

“Lah luruih pantun andeh anciak kau,

Dahulu jinak pado kami,


Kini manjadi musuah basa”.

Bakato pulo inyo si Kambang:


“Dangakan sabuah lai,

Inggirih tagak di kapa,


Mangganggam mutiko gomat,
………………………………. “.

128
“Kok jadi indak ka kaka,
Kok kaka indak ka salamaik”.

Bakato pulo si Kambang:


“Lorong di pantun nan katigo, dangakan nak den curaikan:

“Parian sudah tapabuek,


Tapi nan balun bapapati,
………………………….. “.

Lalu manjawab Bungo Kapeh:


“Kok ujuangnyo pantun nantun, dangakan molah dek kau, Kambang.

Janjian lah sudah tapabuek,


Tapi nan balun batapati”.

Kok pikiran alah lah sampai, kok pasan alah dikatokan, si Kambang kumbali
anyolai.

Lah tibo inyo di rumah, bakato Puti Ansam Dewi:


“O Kambang, Kambang, o Kambang! Hiyehi rumah kini-kini, kambangkan lapiak
nan haluih, bantangkan lapiak paradani”.
Barawari garan si Kambang, dikambangkan molah lapiak, digantuangkan tirai
langik-langik, carano babilang ruang, langguai batimbang suduik.
Rumah nan sudah tahiyehi, bakato sanan Andam Dewi:
“Kambang dangakan molah dek kau, bajalan kau kini nangko, panggia sagalo
dayang-dayang, ka korong Kampuang Gadang, banyaknyo ampek puluah
ampek. Katokan sajo kato den, adat lah lamo dipakaikan. Kok tumbuah alek
dalam kampuang, panggia mamanggia nan biaso”.
Mandanga kato nan bak kian, lalu bajalan si Kambang, mudiak ka korong
Kampang Gadang.

129
Tibo di korong Kampuang Gadang, lah dapek anak dayang-dayang, babaliak
hilia anyolai, hilia ka ulak Tanjuang Medan.
Dek lamo basarang dakek, tibolah inyo di rumah, sarato anak dayang-dayang,
banyaknyo ampek puluah ampek.
Namun samalam-malam nantun, bakato juo Andam Dewi:
“Manolah anak dayang-dayang, kakok jabatan surang-surang!”
Namun samalam-malam nantun, sakalok tidak ditiduakan. Satangah mangarek
limau, satangah mamipih kasai, gilo basuko-suko rami. Bunyi galak badarai-
darai, bunyi pantun babuah-buah, baragam talempong jao, bunyi aguang
mandanguik-danguik.

Hari nan sadang tangah malam, bakato Puti Andam Dewi:


“Mano dek kau Kambang Manih! Pacik arek pitaruah den, katahui hari ka siang,
hari ka siang ado batando, ayam bakukuak manjagokan, murai bakicau hari
siang.
Kok lah ado nan sado nantun, antah takalok denai tidua, jagokan denai bangat-
bangat”. Nankan katonyo Andam Dewi.
“Sabagai lai dek kau Kambang, sababnyo mungko damikian, nak jan talampau
janji kito, janji jo Puti Bungo Kapeh, pai mandi sambia balimau, ka lubuak Antaro
Dama, ka ulak Tanjuang Medan”.
Mandanga kato nan bak kian, ado sabanta antaronyo, bakukuaklah ayam
manjagokan, bakicaulah murai kadangaran, hari ka siang anyolai, bahimbau si
Kambang maso itu:
“Andeh Aciak jagolah jago! Kok ayam lah bakukuak, kok murai alah bakicau,
tampan ka siang molah hari”. Nan kan katonyo si Kambang tu.
Barawari si Andam Dewi, tadanga himbau si Kambang, jagolah inyo sakatiko,
lalu dibuka pintu anjuang, manggaruang pintu lewang angin. Mamandang inyo
ka halaman, lah tampak atok lumbuang kaco, mamboyong daun talang danto,
alah ka siang molah hari.
Bakato si Andam Dewi:
“Manolah kau Kambang o nak, sugirolah ambiak pakaian, ambiaklah kain
dangan baju, ambiaklah galang dangan cincin, kito bajalan kini hari”.

130
Barawari garan si Kambang, alah hasia maniak jo cincin, talatak galang jo
subang. Alah sudah pakaian lakek:
“Manolah anak dayang-dayang, kito bajalan kini-kini, sabalun urang banyak
datang, kito ka lalu ka galanggang, kito ka lalu tangah balai!”
Bakato anak dayang-dayang:
“Jokok bajalan banan tuo, jokok babiduak banangkodo, andeh Aciak molah
dahulu, nak tantu kami mairiangkan”.
Alah tagak si Andam Dewi, turun ka tangah-tangah rumah, dianjua sambia ka
pangka, baru diajun pajalanan, malenggang kiri jo kanan, mandariang cincin di
jari, tingkah batingkah ganto galang, manyemba alang di tuturan, hari nan galok
jadi paneh.
Lorong dek Puti Andam Dewi, hilang dikanduang urang nan banyak, suaro sajo
kadangaran, sorak sorai tidak baranti, mudikan labuah nan panjang, lah mudiak
ka Koto Tuo.
Dek lamo lambek di jalan, dek jauah basarang dakek, dek dakek hampia ka
tibo, tibo di Haro Katunggalan. Bakato anak dayang-dayang, tanyo batanyo
samo surang:
“Siapokoh urang nan duduak tu, balun patuik duduak surang, baduo lai balun
juo, salah roman dipandang urang”.
Sadang batanyo-tanyo juo, manyahuik si Andam Dewi:
“Manolah anak dayang-dayang, jangan kalian banyak sabuik, itu nan Puti Bungo
Kapeh, jo itu kito ka bajalan”.
Ado sasaat sakutiko, batamulah Puti Bungo Kapeh. Dimakan siriah sakapua, ka
ubek hauih kalaparan.
Lah masak siriah sakapua, bakato Puti Bungo Kapeh:
“Manolah guru Andam Dewi, dangakan pantun jo ibaraik,

Bak apo mantari nangko,


Tidak kunjuang patang,
Bak apo kito bajanji nangko,
Mungko guru tak kunjuang datang”.

131
Manjawab Puti Andam Dewi:
‘Dangakanlah dek guru.

Bukan to hari nan tak patang,


Panggalan nan tidak kunjuang pantai,
Bukan bajanji nan tak datang,
Bajalan tidak kunjuang sampai”.

“Manolah guru Bungo Kapeh, nak duo pantun sairiang,

Haro nan ampek puluah batang,


Balun di ateh talang danto,
Hambo dinanti alah datang,
Elok bajalan kito juo”.

Sanan manjawab Bungo Kapeh:


“Kok itu nan kato guru, dangakan nak den katokan. Ada maraso dalam hati,
salah angkuah salah pareso, salah roman dipandang urang. Guru bajalan
bapangiriang, langkok jo anak dayang-dayang, hambo bajalan surang diri.
Nantikan hambo di siko, nak hambo babaliak pulang, manjapuik si Kambang
hambo”.
Manjawab Puti Andam Dewi:
“Kok itu guru katokan, dangakan pantun jo ibaraik,

Ka pakan mambali pinang,


Lah mudiak baduo-duo,
Talatak dalam katidiang,
Jangan guru babaliak pulang.

Lorong dek anak ka pangiriang, ambiak di guru sapaduo”.


Manjawab pulo Bungo Kapeh, mancari dayo jo upayo:

132
“Adat di lauik nan baitu, hiduik paduo mamaduoi. Kito nangko urang daratan,
tidak rang pakai nan baitu”. Nan kan kato Bungo Kapeh.
Bakato sana Andam Dewi:
“Manolah anak dayang-dayang, babaliak molah sadonyo, inggan ikolah den
diiriangkan”.
Mandanga kato nan bak kian, babaliak anak dayang-dayang, tinggalah inyo
baduo, io batigo dangan si Kambang.
Bakato pulo Andam Dewi:
“O guru si Bungo Kapeh, hari basarang tinggi juo, elok bajalan kito juo”.
Bakato pulo Bungo Kapeh:
“O guru si Andam Dewi. Pikia pandapek hati hambo, si Kambang tak guno pai.
Elok inyo babaliak pulang, inyo pananti alek datang. Kok inyo pai jo kito, kok
datang alek jauah hampiang, pinang siapo manggatokkan, siriah siapo ka
mambao?”
Mandanga kato nan bak kian, bakato si Andam Dewi:
“Manolah Kambang janyo hambo, Kambang babaliaklah kau pulang, tak guno
pai jo kami!”
Lalu manjawab si Kambang tu:
“Manolah mandeh aciak hambo. Tak sanang hambo babaliak, hambo nak pai jo
mandeh Aciak”.
Mandanga kato nan bak kian, beranglah Puti Andam Dewi:
“Sakali denai bakato, elok kau turuikan sajo, jangan kau panjang bicaro,
malambek kami bajalan”.
“Manolah mandeh Aciak hambo, dangakan nak den katokan. Hambo bamimpi
tadi malam, hambo bamimpi buruak bana. Tikuluak bak raso anyuik, anjuang
perak bak raso tinggalam, junjuangan siriah bak raso rabah, rangkiang bak raso
ka tungkuik, kabau gadang bak raso mati”. Nankan kato katonyo si Kambang tu.
Sanan manyahuik Andam Dewi:
“Manolah dek kau Kambang o nak! Iolah luruih mimpi kau, dangakan nak den
katokan.
Lorong takwia mimpi nantun, tikuluak bak raso anyuik, kudo nan hitam lah
kumbali. Anjuang perak raso tinggalam, tampan anak buah kito ka naiak.

133
Junjuangan siriah bak raso tatungkuik, tandonyo padi ka manjadi, kabau gadang
bak raso mati, tandonyo gadang ka di kito”. Nan kan katonyo Andam Dewi.
“Pai babaliaklah kau pulang, usah marintang den bajalan”.
“Dangakan juolah andeh Aciak!

Silindik mati tagatah,


Mati tapuluik dalam padi,
Sadikik mandeh ka manyasa,
Kok tak di muluik dalam hati”.

Nan kan kato si Kambang tu.


“Dangakan juo di andeh Aciak, nak dua pantun saririang,

Hilia urang ka gaduang madat,


Padi bamaniak-maniak juo,
Urang lah nyato baitikat,
Mandeh babaiak-baiak juo.

Dangakan juo dek andeh Aciak, nak ueh hati ande Aciak!

Babawa baputiang tidak,


Bapapek ujuang pangkalan,
Awa ditantang akia tidak,
Mularat juo pakarajaan.

Dari Ruhum ka banda Cino,


Ka Arab ka banda Nata,
Saukua mato jo talingo,
Mularat tidak mandeh kana”.

Bakato pulo Andam Dewi:


“Jangan maragu kau di siko, pai babaliaklah kau pulang!”

134
“Jokok baitu kato mande, anto ka bukan jangan hambo. Dangakan juolah dek
mandeh,

Talam nan duo jo karika,


Katigo pulau mayang sani,
Jawab salam mandeh ka tingga,
Hambo ka pulang hanyo lai.”

Si Kambang bajalan pulang, tingga baduo Andam Dewi.


Bakato pulo Andam Dewi:
“Manolah guru Bungo Kapeh! Elok bajalan kito juo”.
Alah bajalan inyo baduo, lapeh di Haro Katunggalan, manjalang kayu nan
gadang. Lah lapeh pulo dari sanan, manjalang haua nan kuniang, lah tibo pulo
di ulak Tanjuang Medan, di lubuak Antaro Dama, di tapi karang manjojo, di
tangah karang mahalintang, aianyo karuah-karuah karak, aianyo sanam-saman
dalam.
Baru tibo inyo ka sanan, marameh limau hanyolai, lalu balimau kaduonyo.
Lah sudah inyo balimau, bakato Puti Bungo Kapeh:
“O guru si Andam Dewi! Elok baganti kito mandi, ikolah banyak bangsat kini,
namolah galanggang sadang rami, jangan binaso kito di siko, nak hambo mandi
dahulu, pandangi dek guru bangsat lalu”.
Lalu mandi Puti Bungo Kapeh, diragam molah kacimpuangnyo, ka hilia
kacimpuang kaki, ka mudiak kacimpuang tangan.
Lah tahu urang di galanggang, bakato urang di galanggang:

“Siduga-duga sidugi-dugi,
Sitapuang bungo durian,
Nan congkak koh lah nan mandi,
Bunyi kacimpuang di tapian”.

Lah pueh inyo dek mandi, kalua Puti Bungo Kapeh, sambia bakato inyo
sanan:

135
“O Guru si Andam Dewi!
Bakampuah gandum molah guru,
Nak hambo bakain muri,
Mandi pulo molah guru,
Nak hambo bamain budi”.

Manyahuik Puti Andam Dewi:


“Kak guru si Bungo Kapeh!

Urang manjirek di tapian,


Talatak di dalam padi,
Ingek-ingek marintang ikan,
Samantaro hambo mandI”.

Nan kan katonyo Andam Dewi.

Lorong ka Puti Andam Dewi, lah diluruik cincin di jari, dilipek kain jo baju,
disusun di dalam mundam, mandilah inyo Andam Dewi.
Lah diragam bunyi kacimpuang, bakacimpuang caro Bangkinang, basalo
kacimpuang Batang Hari, duo baleh anak tanggonyo. Ka hilia kacimpuang kaki,
badoro lari ikan gadang, ka mudiak bacimpuang tangan, tababak larinyo
gariang, lari gariang maminteh tanjuang, tatagun lari kulari, mandudu anak
pantau, galah barombak mamacah tidak, bahalun sampai ka subarang.
Bakato Puti Bungo Kapeh:

“Sitapuang di laman kami,


Tampak di kampuang nak rang Solok,
Kacimpuang pamenan mandi,
Rasian pamenan lalok”.

Bakato juo Bungo Kapeh, bakato sambia baibaraik:

136
“Anak sitiuang Bangkahulu,
Singgah manyasok bungo inai,
Ragam kacimpuanglah dek guru,
Hambo maningkah jo arinai”.

Lah tahu urang di galanggang, bakato urang di galanggang:

“Sidugak sidugi-dugi,
Sitapuang bungo ambacang,
Anak nan geneang koh lah mandi,
Kacimpuang pai-pai datang”.

Lorong kapado Bungo Kapeh, bamain aka dangan budi, bamain tenggang jo
bicaro, mundam talatak hampia pasia, cando tataruang inyo layangkan, talayang
mundam masuak aia. Bungo Kapeh baraliah tagak, tagak ka jungguik tabiang
tinggi.
Lorong ka Puti Andam Dewi, tasirok darah di dado, mamanjuik sampai ka
muko, balari inyo kalua, dicaliak mundam tidak tampak.
Bakato Puti Andam Dewi:
“O guru Puti Bungo Kapeh! Kito sakampuang sahalaman, kito nan samo-samo
gadang, mangapo guru baitu? Kamano mundam den tadi? Kok tak ulah
parangai guru, haram lillah mundam den hilang, kito baduo nan di siko”. Nan kan
katonyo Andam Dewi.
Lalu manjawab Bungo Kapeh:

“Luruih-luruih guntiang marawa,


Bukan bak guntiang siba baju,
Luruih-luruih mato daawa,
Hambo manjawab buliah tantu”.

Manjawab Puti Andam Dewi:

137
“Tak lukah katayo lai,
Guru palukah paningkalak,
Tak kami picayo lai,
Guru basumpah sadang galak”.

Manjawab pulo Bungo Kapeh:


“Dangankan molah nak den katokan!

Anak buayo dalam payo,


Mandi ka lubuak batang aia,
Guru kok tidak paracayo,
Marilah ka lubuak salam aia”.

Katonyo Puti Bungo Kapeh.


Manjawab Puti Andam Dewi:

”Batuang sarumpun di halaman,


Katitian nak rang ka Judah,
Kito sakampuang sahalaman,
Manaruah dandam tidak sudah”.

Bakato pulo Bungo Kapeh:

“Putiah pinangnyo nak rang lunto,


Sapek di rumah rajo tuo,
Putiah tulang hambo tak lupo,
Sakik di dunia lah basuo”.

Manjawab pulo Andam Dewi:


“O guru Bungo Kapeh, dangakan sabuah lai,

138
Galabuak di padang baka,
Kain si Angso tak baragi,
Mabuak di dunia ka tabaka,
Malang cilako badan kami”.

Bakato Puti Bungo Kapeh:

“Manjalo ka Bukik Putuih,


Kanai udang di jalo rapek,
Dicancang aia tak kan putuih,
Dijariang angin tak kan dapek”.

Nan kan katonyo Bungo Kapeh.


Manjawab Puti Andam Dewi:
“O guru si Bungo Kapeh!

Bungo campago jo inango,


Katigo bungo pandak kaki,
Dek lamo hambo lupo,
Alah moh sampai masuik hati”.

Manjawab Puti Bungo Kapeh:


“Kak guru dangakan juo!

Batanglah lapiak bantanglah tika,


Bantang nan tangah tigo halai,
Surang cadiak surang pandeka,
Surang pandeka tangah balai”.

Manjawab juo Puti Andam Dewi:

139
“Langik ditembak bintang kanai,
Tajatuah bintang karang tigo,
Bijak babaua samo pandai,
Lalu gayuang sarupo tido”.

Bakato Puti Bungo Kapeh:

“Sariak di baruah sungai landai,


Kabek sababan baduo,
Guru cadiak hambo lah pandai,
Bajalan kito baduo”.

Manjawab Puti Andam Dewi:

“Luruih aka di bukik guntuang,


Sungai landai pintasan ruso,
Bacakak upa jo taduang,
Samo pandai bamain biso”.

Manjawab Puti Bungo Kapeh:


“O guru si Andam Dewi, dangakan pulo dek guru.

Baru halang hinggok di duku,


Tibo di duku maharami,
Iolah garang gayuang guru,
Tibo di kuku jadi inai”.

Hari basarang tinggi juo, lalu bakato Andam Dewi:


“O guru si Bungo Kapeh!

Dicancang-cancang tigo cancang,

140
Ditingkek tangah tigo tingkek,
Dirantang rundiang ka panjang,
Elok dipuntak nak nyo singkek”.

Nan katonyo Andam Dewi.


Manjawab Puti Bungo Kapeh:
“Dangakan bana sungguah-sungguah, usah kito batangka juo. Kok tantangan
mundam guru, tumbuah malang di badan kito. Dek guru bakacimpuang tadi,
denai maningkah jo harinai, basiru limbubu datang, batapuak angin kiri kanan,
mundam talayang masuak aia, hambo maimbau tidak sampai”.
Bakato Puti Andam Dewi:
“Malah baitu kato guru, apo katenggang badan hambo, hanyo sabuah dek guru.
Pasampai pasan hambo dek guru, kapado kak tuo hambo, kak tuo Sutan
Manangkerang. Suruah turuiki hambo ka hilia, hambo ka hilia ka muaro, kini bak
itulah dek guru, jangan kito tulak balakang, bajalan guru dahulu, nak hambo
tingga di siko.

Hitam babaua jo kudarang,


Patinyo tingga ateh pinggan,
Nan surang babaliak pulang,
Nan surang tingga di tapian.

Lorong kapado Andam Dewi, lah bajalan inyo ka hilia, bajalan mamasia sajo,
bajalan taanju-anju, rambuik nan panjang tagerai juo, manangih sapanjang
jalan, mamakiak maimbau mundam, mundam tarenang-renang juo.
Mancaliak lah ka hilia, tampaklah urang saurang. Ado sabanta sakutiko,
sampailah inyo ka urang tu, maimbau inyo di sanan:
“O Datuak urang mangaia! Ambiaklah mundam hambo anyuik. Kok le mundam
tuan ambiak, pulangkan sado maniak sajo, ambiak isinyo sapaduo!” Nan kan
katonyo Andam Dewi.
Bakato urang pangaia:

141
“Bak apolah hambo ka maambiak. Kaia hambo sadang manganai, rago
mamunta tali kaia, mundam tadorong arek hilia”.
Bakato pulo Andam Dewi:
“Malang cilako badan datuak, barapo bana bali ikan, sabantuak cincin le ka
balun, salauak gadang le tak sampai”.
Bajalan juo Andam Dewi, mahiliakan aia nan gadang. Ado sabanta
pajalanan, tampak pulo urang manjalo, maimbau pulo Andam Dewi:
“O Datuak urang majalo, tolonglah mundam hambo hanyuik. Asa le mundam
ambiak, pulangkan sajo maniak hambo, ambiak isinyo sapaduo”. Nan kan
katonyo Andam Dewi.
Lalu manjawab urang manjalo:
“Tarumik hambo kan maambiak, rago mangumpa-ngumpa jalo, ikan lah lari
masuak bungka, mundam tadorong juo hilia”.
Bakato pulo Andam Dewi:
“Iolah binguang datuak nangko, kok diambiak mundam hambo, ambiaklah isinyo
sapaduo, barapo bana bali ikan, salauak gadang balun cukuik, sabantuak cincin
balun sampai”.
Bajalan juo Andam Dewi, tak jalan mamasia lai, bajalan manapi rimbo,
sikaduduak barumpun-rumpun, hilalang batumpak-tumpak, tumbuah capo
babatang-batang, lintabuang bak bayam tumbuah, jilatang bahalai-halai.
Mamandang inyo ka hilia, disangko bukik nan mambateh. Lah hampiang inyo ka
sanan, kironyo batang nan halintang. Di sanan badan mungko rusuah, habih
tenggang jo bicaro, batang gadang bukan kapalang, sikaduduak randah amek,
ka dipanjek randah bana, upa jo taduang dibawahnyo, dicari ujuang jo pangka,
pangkanyo jauah dalam rimbo, ujuangnyo sampai ka lautan. Dititih batang nan
pantai, pancaringek salo manyalo, basalo jo duri rotan.
Tasangkuik rambuik nan panjang, mamakiak si Andam Dewi, marauang sampai
ka langik. Di tapuak dado nan mipih, tagulampai jari nan haluih, mangasan jari
nan sapuluah, sabaleh jo kasan cincin.
Lah lapeh inyo di sanan, bajalan juo inyo ka hilia, tibo di padang rang gubalo,
mamandang sambia ka lautan, lauik taruih bagai caramin, bakato inyo di sanan,
bakato sambia baibaraik:

142
“Duri unak bajunjuang unak,
Unak bajunjuang duri rotan,
Dipandang lauiknyo jinak,
Kironyo tanang maanyuikan”.

Duduak mamanuang inyo sanan, bapikia-pikia surang diri, takana inyo dek kak
tuo, kak tua Sutan Manangkerang.
“Kok pasan lai basampaikan, lah patuik jauah baturuik, lah patuik hilang bacari,
kak tuo mangapo ko lah kini”. Nan katonyo Andam Dewi, bakato sambia
manangih, aia mato badarai-darai, bak maniah putuih talinyo, bak intan putuih
pangarang.
Mancaliak sambia ka kanan, manjaram candonyo padi tabik, lah nampak
urang di bawah kayu, sadang maniuik-niuik api, kironyo urang gubalo. Bajalan
inyo ka sanan, sambia maimbau urang gubalo, bakato sambia manangih:
“Tolong baiak hambo dek Datuak, ambiakan mundam hambo hanyuik. Asa le
dapek mundam hambo, tariak isinyo sapaduo”.
Manjawab urang gubalo:
“Rumiklah hambo ka manolong, kabau hambo kok makan padi, mudiak lurah
rimbonyo guntuang, kabau hambo baserak-serak”.
Bakato Puti Andam Dewi:
“Kok tidak Datuak amuah manolong, kini baitulah dek Datuak, pacik arek
pitaruah hambo. Kok lai urang manuruti, kok lai urang mancari, kok lai urang
batanyo, katokan sajo kato bana, usah Datuak lupo-lupokan. Kok salorong diri
hambo, di hari sahari nangko, ajajullah raso ka sampai, sukatan raso ka panuah,
janjian raso ka sampai. Kini baitulah dek tuan, bari api hambo saketek, hambo
mamintak pado Allah, bakaua tantang nan kiramaik”.
Lalu diambiak molah api, tagak ka jungguik tabiang tinggi, dipanggang
kumanyan putiah, karatan kumanyan Baruih, manyaru inyo di sanan:
“Barakat nenek jo muyang, barakat ayah jo bundo, ayah den lai asa rajo, mande
den lai asa puti”.

143
Manantang inyo ka gunuang, mangadap inyo ka kabilat, dijunjuang jari nan
sapuluah, barambuihlah angin dari tangah, tulakan mundam ka tapi. Allah pun
sudah manggarakan, ado di dalam aia nantun, ikan rayo duo sajoli. Sikua
banamo ikan garang, sikua banamo ikan rayo.
Lah sudah inyo baniat, untuang pun sudah maso itu, Allah nan juo
manggarakan, turunlah angin dari tangah, turun langkisan halimbubu, tarenang
mundam ka tapi, inyo datang mundam ka tangah. Dipatah pimpiang sabatang,
pangaik mundam nan hanyuik.
Untuang suratan Andam Dewi,

Jarajak di tanah taban,


Simantuang di Parik Putuih,
Singgiran anak barau-barau,
Bakeh bapijak nan lah taban,
Bakeh bagantuang nan lah putuih,
Mundam dapek badan tarambau.

Ikan garang manyemba mundam, ikan rayo manyemba diri, hilang di mato rang
gubalo, sapakiak tidak mamakiak, sapatah tidak buliah kato.
Manyasa urang gubalo,

Halaukan kabau nan duo,


Hilia ka Payo Kumbuah,
Hilang di mato den nan duo,
Lapeh di jari nan sapuluah.

Kaba baraliah hanyolai, aliah ka Sutan Manangkerang.


Alek lah kumari datang, namolah galanggang jolong rami, juaro tiok-tiok dusun,
rajo lah tiok-tiok koto, nan cadiak babilang suku.
Bakato Sutan Manangkerang:
“Mano buyuang bujang Salamaik. Japuiklah siriah salangkoknyo, siriah pananti
alek tibo, kito muliakan rajo kito, kito siriehi alek datang”.

144
Mandanga kato nan bak kian, balari pulang si Salamaik. Dek lamo lambek di
jalan, sampailah inyo ka halaman, maimbau inyo di sanan, bakato pado soi
Kambang:
“Hambo tasuruah dek tuanku, dari balai balairung panjang, maambiak siriah jo
carano, pananti alek nan tibo.
Nankan titah tuanku kito, isilah langguai Cino, nak hambo bao ka galanggang”.
Lalu manjawablah si Kambang:
“Mano ang bujang Salamaik, bak apo hambo maambiaknyo, andeh aciak tidak
di rumah, andeh aciak pai balimau, den manuruik tak babao, tibo di haro
katunggalan, kami basuruah baliak pulang, sarato anak dayang-dayang, tingga
andeh aciak surang, dangan Puti Bungo Kapeh, jo inyo andeh aciak pai”.
Nankan kato si Kambang sanan, sambia bapantun baibaraik:

“Dimasak suri dicukokan,


Masak pitulo lading rimbo,
Sadikik nan den hibokan,
Hilang nan tidak babarito”.

Lorong kapado andeh aciak kito.

Mandanga kato nan bak kian, kumbali inyo si Salamaik, ka balai balairung
panjang. Dek lamo lambek di jalan, lah sampai inyo si Salamaik.
Baharu tibo inyo di sanan, batanyo Sutan Manangkerang:
“Laikoh dapek nan cari, lai tabao nan ang japuik?”
“Ampunlah hambo dek Tuanku, ampun baribu kali ampun, dangakan molah
sambah hambo. Nan hambo japuik tak tabao, si Kambang manangih juo, andeh
aciak tidak di rumah, ka aia pai balimau, inyo manuruik tak babao, sakarang kini
balun pulang, hari lah tangah pantai turun”.
“O buyuang bujang Salamaik, kok baitu kato si Kambang, babaliak ang pulang
kni nangko, suruah turuiki dek si Kambang, suruah turuiki ka tapian. Kok tak
basuo di tapian, lalu ka rumah si Bungo Kapeh, ka mudiak ka Koto Tuo!” Nankan
katonyo Manangkerang.

145
Barawari garan si Salamaik, balari babaliak pulang, sasaat lamo di jalan, lah tibo
inyo tangah halaman, maimbau inyo si Salamaik:
“Manolah kau Kambang Manih, manjanguahlah kau dahulu, den nak barang
dikatokan”.
Mandanga kato nan bak kian, maninjau si Kambang sanan, sambia mancaliak si
Salamaik:
“Dangakan molah di kau! Titah tuanku Manangkerang, pai kau balari-lari, pi
turuiki andeh aciak. Kok tak basuo di tapian, lalu ka rumah Bungo Kapeh,
tanyokan bana abeh-abeh!’ Nan kan katonyo si Salamaik.
Barawari garan si Kambang, direwai kain salendang, lah turun inyo ka
halaman, bajalan bagageh-gageh, mudiakan labuah nan panjang,
Dek lamo basarang dakek, tibo di haro katunggalan, tagak tamanuang inyo
sanan, maliek kadudukan andeh aciak:
“Di siko bana kami bacarai!”
Lapeh di haro katunggalan, bajalan tidak baranti, hilia ka ulak Tanjuang Medan.
Tibo di ulak Tanjuang Medan, di lubuak Antaro Dama.
Barawari si Kambang sanan, bakato inyo samo surang:

“Limau manih ambiak jarajak,


Jarajak inggieran balam,
Manangih mancari jajak,
Jajak dilipua pasang dalam.

Tidak basuo di tapian, singgah di rumah Bungo Kapeh”.


Lah mudiak ka Koto Tuo, tibo di rumah Bungo Kapeh, tagak di jerong pintu
gabang.

Lorong di Puti Bungo Kapeh, sadang di ateh anjuang perak, sadang basikek
jo baminyak.
Barawari garan si Kambang, mahimbau inyo di sanan, sambia bapantun
baibaraik:

146
“Capo sabatang dalam lurah,
Sariak di mana ditugakan,
Mande baduo dari rumah,
Di mano andeh aciak den ditinggakan”.

Nan kan kato si Kambang tu.

Lalu manjawab Bungo Kapeh:


“O Kambang dangakanlah,

Ka pakan den sadionyo,


Ka pakan sambia jua bali,
Bapasan den sadionyo,
Kironyo kau lah kamari!”

Katonyo Puti Bungo Kapeh.

“Lorong kapado aciak kau, bapasan inyo pado hambo, tumbuah malang ka
badan kami, sadang bakusuak jo bakasai, sadang malagu jo kacimpuang. Allah
nan sudah mauntuangkan, batapuak limbubu datang, mundam talayang ka
lautan, bapasan inyo pado hambo, mundam den tidak elok hilang. Inyo lah hilia
ka muaro, mancari mundamnyo hanyuik, bapasan inyo bakeh Kak Tuo, suruah
darehlah turuik”.
Mandanga kato nan bak kian, balari si Kambang pulang, ka balai balairung
panjang. Baru tibo inyo ka sanan, maimbau inyo di sanan:
“Tuanku dangakanlah. Lorong dek andeh aciak hambo, lai bapasan inyo tadi,
kapado Puti Bungo Kapeh. Lah tumbuah malang pado inyo, inyo lah ilia ka
muaro, mancari mundamnyo anyuik, suruah turuik dek Kak Tuo. Baitu pasan
den dangakan”. Nan kan kato si Kambang tu.

147
Mandanga kato nan bak kian, lorong ka Sutan Manangkerang, ayam
babulang dihambuakan, taruah batampin diserakkan, balari maadok pulang.
Sasaat lamo di jalan, lah tibo inyo di rumah, lalu mahimbau ayah bundo:
“Dangakan malah dek mandeh, ambiak jo karih nan pamenan, nak den turuik
urang nan pai, nak den cari urang nan hilang”.

Barawari mandeh kanduangnyo, diambiak karih nan panjang, karih sampono


ganggiaman, diambiak karih tapasisik, turunlah inyo ka halaman.
Lapeh di jerong Kampuang Dalam, lah mudiak jalan nan panjang, bajalan
bagageh juo.
Dek lamo lambek di jalan, sampai ka haro katunggalan, mancaliak kiri jo kanan,
tampaklah cando kaduduakan. Tamanuang si Manangkerang, sambia bakato
dalam hati:
“Sikolah geneang baranti, kaduduakan baitu juo”.
Bajalan juo dari sanan, sampai ke ulak Tanjuang Medan, ka lubuak Antaro
Dama. Baru sampai inyo di sanan, manangih si Manangkerang, manangih
sambia maratok:

“Tak pandan ka rimbo lai,


Tumbuah sariak di tangah ladang,
Tak badan basuo lai,
Adiak kanduang nan lah hilang”.

Mamakiak si Manangkerang, manyada sapanjang jalan. Sapayah-payah


bajalan, sapanek-paneknyo kaki, mancaliak inyo ka hilia, tampaklah urang
pangaia.
Baru sampai inyo di sanan, bakato si Manangkerang:
“O Datuk urang pangaia, bari luruih hambo batanyo, laikoh tampak urang lalu,
urang mancari mundam hanyuik?”
Manjawab urang pangaia:
“Kok lakeh tuan turuik, antah basuo siko tadi, Kak Tuo juo nan inyo sada,
mundam ka jadi buah ratok”.

148
Balari juo ka hilia, tampak pulo urang surang, kironyo urang manjalo,
“O Datuk urang manjalo, bari luruih hambo batanyo, ado urang lalu siko tadi,
urang mancari mundam hanyuik?”
Lalu bakato urang manjalo:
“Kok lakeh ruan turuiki, antah basuo siko tadi, Kak Tuo juo inyo sabuik, mundam
ka jadi buah ratok”.
Lah lapeh pulo dari sanan, bajalan tak mamasia lai, sikaduduak barumpun-
rumpun, hilalang batumpak-tumpak, tumbuah capo babatang-batang, lintabuang
bak bayam tumbuah, mancaliak sambia ka hilia, disangko bukik mambateh. Lah
ampiang inyo ka sanan, kironyo batang mahalintang.
Lah tibo inyo ka sanan, manyaru Sutan Manangkerang:
“Adiak kanduang si Andam Dewi, jalan mano nan dituruik! Rumpuik diinjak tak
layua, batang gadang mahalintang, ka disaluduiki randah amek, ka dipanjek
tinggi bana, upa jo taduang dibawahnyo. Dicari ujuang pangkanyo, ujuang jauah
dalam rimbo, pangkanyo sampai ka lautan”.
Dititih batang nan pantai, dirangkuah sicirek rimbo, basuo rambuik tagantuang,
manangih si Manangkerang:
“Kok rambuik alah basuo, badan di mano ko lah kini!” Nan kan katonyo si
Manangkerang.
Dek lamo lambek nan bak kian, lah lapeh inyo dari sanan, alah manampuah
padang laweh, di kiri padang padi tabik, di kanan padang rang gubalo.
Baru tibo inyo ka sanan, tampaklah urang surang, urang gubalo di padang tu.
Batanyo inyo di sanan:
“O Datuk urang gubalo, bari luruih hambo batanyo, ado rang lalu siko tadi, inyo
mancari mundam anyuik”.
“Kok itu Datuk tanyokan, dangalah hambo baritokan. Kok lakeh Datuk turuiki,
antah basuo siko tadi. Kak Tuo juo nan inyo sabuik, mundam ka ganti buah
ratok, bapitaruah inyo di hambo. Kok lai jauah baturuiki, kok lai hilang ka bacari,
katokan pitaruah hambo, katokan sado nan diliek, ajajullah antah ka sampai,
sukatan raso ka panuah, baitu katonyo tadi. Mamintak api nyo di hambo,
pambaka kumanyan putiah, baniek inyo di siko, siko manyaru inyo tadi, tagak ka
ujuang tabiang tinggi, manantang sambia ka gunuang, mahadok inyo ka bilat,

149
manyusun jari nan sapuluah, maningadah inyo ka langik, ayah den lai asa rajo,
mandeh den lai asa puti, barambuih angin dari tangah, layangkan mundam ka
tapi, baitu nieknyo cako.
Pintak nyo sadang ka buliah, nieknyo sadang ka balaku, barambuih angina dari
tangah, tarenang mundam ka tapi, diambiaknyo pimpiang sabatang, pangaik
mundam nan hanyuik. Ado dalam lubuak nantun, ikan rayo dua sajoli, sikua
banamo ikan garang, sikua banamo ikan rayo. Mundam babaliak-baliak juo, bak
ka tapi inyo ka tangah, bak ka tangah inyo ka tapi. Untuang nan buruak maso
itu, mundam dapek inyo tarambau, bakeh bainjak nan lah taban, bakeh
bagantuang nan lah putuih, sapakiak haram kok mamakiak, sahimbau tidak
mahimbau, hilang lanyok di mato hambo”. Nan kan katonyo urang gubalo.
“Sabagai pulo dek Datuk, io bak kato-kato urang,

Lah putuih tali alang-alang,


Tampak nan dari Koto Tujuah,
Suratanyo nan lah malang,
Lapeh di jari nan sapuluah.

Lah hilang si Andam Dewi!”

Mandanga kato nan bak kian, alah tajun si Manangkerang, tajun ka lauik
baharuliah, mamarangi sagalo ikan rayo, mamarangi sagalo buayo, ampek
satikam kanai karih, duo saparok kanai rencong, putiah dek bunting di lauitan,
mahitam bangkai buayo.
Lah banyak taluak tajalani, banyaklah karang talieti, lah sapayah-payah badan,
alah sapanek-panek kaki, kalua si Manangkerang, bajalan manapi pantai,
malompek inyo ka ateh karang.
Allah pun sudah mauntuangkan, dapeklah tanti bajunyo, ditundo ombak ka ateh
karang, dibuangkan alun kalua.
Barawari si Manangkerang, diambiak tanti baju nan tun, tagak maratok ateh
karang:

150
“Adiak kanduang si Andam Dewi, tanti baju iyolah dapek, batang tubuah di mano
kini!”
Disintak karih nan panjang, sambia bakato samo surang:
“Hai karih makanlah diri, tak ka guno iduik lai, sarang nan geneang le lah hilang,
eloklah hilang kaduonyo!”
Allah pun sudah mauntuangkan, jangan ka luko barih tidak, karih babliak ka
saruangnyo.

Kaba baraliah anyo lai, baraliah pado ayah bundo, io Tuanku Rajo Tuo,
baduo jo Puti Linduang Bulan.
Bakato Tuanku Rajo Tuo:
“Manolah Puti Linduang Bulan. Lorong tantangan anak kito, io bak kato urang
tuo, nan dikaik tingga di ateh, nan pangaik tingga di ateh. Kini baitulah
rundiangan, elok malangkah kito kini, kito cari urang nan hilang, kito turuiki
urang bajalan”.
Barawari ibu bapaknyo, alah bajalan anyo lai, ka hilia labuah nan panjang.
Dek lamo lambek di jalan, sampailah inyo ka muaro, mancaliak ka pasia
panjang, tidak basuo Manangkerang.
Bajalan pulo dari sanan, bajalan manapi pantai, nampaklah urang surang,
kironyo si Manangkerang, sadang manjamua-jamua diri, sambia manangih-
nangih juo.
Barawari ayah bundonyo:
“Manolah buyuang Manangkerang, kamarilah ang dahulu, den nak barang
dikatokan!”
Barawari si Manangkerang, lah duduak inyo badakatan, bakato ayah jo bundo:
“Kini baitulah nak anduang. Kok tak basuo nan ang cari, babaliaklah kito pulang,
tak guno ang cari juo, nan mati lawanan tanah, nan iduik lawanan dunia”. Nan
kan katonyo ayah bundo.
Barawari garan Manangkerang, manjawab sambia manangih:

“Usah diumbuik duo kali,


Ka baluluah padi den janyo,

151
Usah disabuik duo kali,
Ka barusuah hati den hanyo.
Tak den ka kumbali pulang. Pado den kumbali pulang, elok den batulang putiah,
hiduik nan tidak ka baguno, rilakan jariah payah bundo, rilakan kato nan
tadorong, rilakan nasi nan sasuok.
Mungko baitu kato hambo, dunie bak raso ka taban, malekat mauik raso ka
datang, sukatan rasokan panuah, ajalullah raso ka sampai.
Kini baitulah dek mandeh, lorong dek kami nan baduo, usah dicinto-cinto juo,
usah dikana-kana juo. Anjaklah namo kami nangko, namokan hambo Dagang
Sansai, adiak kanduang si Andam Dewi, namokan si Tabang Layang”. Nan kan
katonyo Manangkerang.
“Kok tacinto ayah pado hambo, lieklah Sutan Rajo Bunsu, jan itu kami nan
saroman. Tacinto dek Andam Dewi, pailah bakeh Bungo Kapeh, jo itu inyo nan
sarupo, jo itu inyo nan saroman”.
Dek lamo lambek di sanan, hari basarang tinggi juo:
“Kini baitulah dek mandeh, babaliak pulanglah mandeh, jangan maragu den di
jalan, sapaningga kami di jalan, galanggang usah diusaikan, alek jangan
dihantikan, makanan kudo jangan kurang, makanan ayam jan susuik.
Sabagai lai dek ayah bundo, kok tidak kami babaliak, kami nan jangan dituruti.
Kok tak sanang hati ayah, baolah gombak den sagumpa, akan dicinto patang
pagi, ayah babaliak molah pulang, den bajalan hanyo lai”.
Manangih juo Manangkerang, sambia bapantun baibaraik:

“Tinggi mambacuiklah ko rabuang,


Bakeh nak halang maranggano,
Isuak ka kami tabang pulo,
Tingga mancaguiklah ko kampuang,
Kami bajalan raso lamo,
Isuak nak kami jalang pulo.

Nak duo pantun saliriang,

152
Sikujua jo batang kapeh,
Kambanglah bungo parauitan,
Kok mujua mandeh malapeh,
Pulang ka ulak Tanjuang Medan.

Manolah mande kanduang hambo, jan dirintang jo gundah lai, mandeh


babaliaklah pulang, nak den cari rang nan hilang, nak turuik rang nan pai”.

Barawari garan di sanan, ayah jo bundo lah kumbali. Manangkerang tingga di


lautan, bajalan juo hano lai, manangih sambia maratok,

“Pangayuah labuang tanduak,


Inyo nak hilia ka haluan,
Bajalan jo hati mabuak,
Pasia dipandang balalian”.

Pandangaran taingo-ingo, bunyi buruang mahimbau-himbau, bak bunyi geneang


nan mahimbau. Manangih juo Manangkerang, manangih sambia maratok:

“Tabanglah haling jo unggeh,


Saliriang jo parapati,
Putuih banang buliah diuleh,
Hilang ka mano ka den cari.

Adiak kanduang si Andam Dewi, nak duo pantun saliriang,

Cincin nan lungga di kalingkiang,


Sasuai di jari manih,
Nyato lauitan bakuliliang,
Jauah kamano dituruti”.

153
Dek lamo bakalamoan, lah tampak sampan rang pangaia, dihimbaunyo
sampan ka tapi. Allah nan maso mauntuangkan, tampak di dalam sampan nan
tun, mangilek mangalimantang, mambayang sampai ka daratan, sapantun
warono cincin.
“O Datuk urang pangaia, baolah sampan kamari, den nak barang ditanyokan”.
Mandanga kato nan bak kian, lah luruih sampan ka tapi.
Bakato si Manangkerang:
“Namuah bajua ikan Datuak? Katokan harago jo nilainyo”. Nan kan katonya
Manangkerang.
“Kok itu Datuk tanyokan, ikan harago tigo tali (75 sen - an)!”
Dibaia tigo suku (150 sen - an), hatinyo arok-arok cameh.
Barawari urang pangaia, kepeanglah sudah ditarimo, dikayuah biduak ka
tangah, sambia bapikia dalam hati:
“Urang gilo kolah koh itu, urang mabuak kolah koh itu, ikan barago tigo tali,
dibaianyo tigo suku!”

Lorong ka Sutan Manangkerang, tidak jalan mamasia lai. Mandaki inyo ka


bukik. Ado sabatang kayu rampak, batangnyo gadang rimbun daun, tumbuah di
lereang bukik nan tun.
Hari nan sadang tangah hari, sadangnyo litak-litak alang, sadangnyo lungga
pancawekan, sadang rami urang di balai, sadang langang urang di kampuang,
ulang barulang katandaian. Baranti inyo di sanan, duduak basanda di kayu tu,
bapantun sambia baibaraik:

“Alangkoh tanang di tapian,


Sinan ditanam kulik manih,
Balun ka sanang paratian,
Di ma duduak sinan manangih”

Takana di adiak kanduang, adiak kanduang si Andam Dewi. Balah dibalah


paruik ikan, dibalah lalu ka ikuanyo, basuo mundam didalamnyo, latak maniak

154
baitu juo, latak cincin baitu juo. Manangih si Manangkerang, manangih
marauang panjang:
“Kok mundam alah basuo, badan diri di mano kini!”
Disintak karih ditikam dado, Allah nan sudah mauntuangkan, jangankan luko
barih tidak, karih babaliak ka saruangnyo.

Barawari si Manangkerang, diambiak mundam disimpani, badan bajalan


anyolai. Alah marawang rimbo gadang, alah manampuah rimbo rayo, alah
manampuah sasak mudo, barapo siamang bagabaian, bunyi ungko bapakiakan,
hawa jan setan balintehan, bunyi harimau badanguihan.
Dek lamo basarang jauah, tasuo kijang marinco. Dek maso dewaso nan tun,
kijang nan pandai barakato.
Lalu bakato kijang nan tun:
“O Datuk rang mudo nangko. Dari mano turun bajalan, apo mukasuik nan
dicari?”
Lalu manjawab Manangkerang:
“O kakak kijang marinco, hambo dibao paruntuangan, mungko badan sampai
kamari”.
Mandanga kato Manangkerang, heran tacangang kijang nan tun, manaruah hibo
dalam hati, mandangan untuang Manangkerang.
Sanan bakato kijang nan tun:
”O Datuk Sutan Manangkerang. Kini baitulah juo, usah marawang rimbo juo,
mari den tolong jo baiak, naiaklah ka ateh pungguang den, nak den tunjuakan
jalan pulang”. Nan kan katonyo kijang nan tun.

Den lamo basarang jauah, alah tibo inyo ka bateh, bakato kijang marinco:
“O Datuk Sutan Manangkerang, hinggo ikolah den tolong!”
Kijang kumbali ketampeknyo, Manangkerang bajalan juo.
Dek lamo basarang jauah, tasuo pulo badak sansai. Sanan bakato badak
sansai:
“Sikolah paruik mungko kanyang, siko garaman mungko pasa, litak ka kanyang
anyolai!”

155
Lalu manjawab Manangkerang:
“Manolah kakak badak sansai! Mungko den tampuah rimbo nangko, tidak den
aso iduik lai, den dibao parasaian, pado iduik barusuah hati, elok mati bakalang
tanah”.
Mandangan kato nan bak kian, hibolah hati badak sansai:
“Jokok baitu kato rang mudo, haram mutalak hambo makan, mari hambo tolong
jo baiak, naiaklah ka ateh pungguang den, nak den tunjuakan jalan, usah
marawang rimbo sajo”.
Dek lamo basarang jauah, alah sampai inyo ka bateh, lalu bakato badak sansai:
”Inggan ikolah den manolong, rang mudo tinggalah siko, den ka barang tampek
pai”.

Barawari si Manangkerang, bajalan juo anyo lai, makan tidak minum pun
tidak. Dek lamo basarang jauah, tasuo harimau campo, harimau tabuahan
tandang, anak bingkakatak Tabiang Tinggi, daun lareh disimbanyo, apo nan lalu
dimakannyo, garang nan bukan alang-alang.
Baru tampak si Manangkerang, bakato harimau nan tun:
“Taruih mimpi den kapatang, nan pipih tabang malayang, nan bulek datang
manggolek, auih lapa tidak tatenggang, alah ka kanyang moh paruik den”. Nan
katonyo harimau campo.
Bakato si Manangkerang, bakato sambia baibaraik.

“Dek limau alah bindalu,


Ribuik maluluah padi juo,
Harimau makanlah aku,
Hiduik barusuah hari juo”.

Mandanga kato nan bak kian, tamanuang harimau nan tun, manaruah hibo
dalam hati, sambia bakato anyo lai:
“O buyuang, buyuang, o buyuang, kito sapinto sabagian, untuang den baitu
pulo”.
Bakato harimau nantun:

156
“Kini badukuang di pungguang den, den manolong baiak sajo”. Sambia bakato
baibaraik:

“Ka mudiak manjalo turang,


Kanai turiak lapeh batali,
Usuah duduak bamanuang surang,
Eloklah pai ka dusun rami”

Alah badukuang Mangkerang, bajalan pulo hanyo lai.


Dek lamo basarang jauah, sampai ka bateh parantian, lalu bakato harimau
nantun:
“Hinggan ikolah den manolong, den nak pai hanyo lai, buyuang tinggalah di
siko”.
Bakato si Mangkerang:
“O kakak harimau campo. Kini baitulah dek kakak. Barang kamano kakak pai,
baolah badan diri hambo. Kok tidak hambo dibao, elok bunuah hambo di siko,
hiduik tidak paguno lai”.
Mandangan kato nan bak kian, hibolah hati harimau campo:
“O buyuang, buyuang, o buyuang. Usah takuik bacarai jo den, nak den aja
bagayuang, nak den aja ang basilek”.
Dek lamo inyo di sinan, lah pandai si Manangkerang, pandai bagayuang jen
basilek. Bakato harimau campo:
“O buyuang, buyuang, o buyuang, mari den aja ang pitunduak, jo piganta, mari
den surek lidah ang”.
Alah dapek alemu nantun, sanan bakato harimau campo:
“Kini bak itulah buyuang, bajalanlah ang dari siko, kapai ang jo hambo, tidak
badusun banagari. Bajalan juo dari siko, usah ang lupo pado hambo, sarahkan
diri pado Allah”.

Bawari si Manangkerang bajalan juo hanyo lai, lah tingaran murai bakicau,
bakato si Manangkerang, bakato sambia baibaraik:

157
“Ado pulai adi bakuang,
Dalam bakuang barisi udang,
Kok udang buliah den cawan,
Ado murai adolah kampuang,
Ado kampuang adolah urang,
Ado urang buliah den kawan!”

Nak duo pantun saliriang:

“Baru bapucuak malah bayam,


Padi dilarok-larok paneh,
Tingaran pulo kukuak ayam,
Hatilah harok-harok cameh”.

Marantau juo Manangkerang, sampai inyo ka ladang urang. Lah tampak


urang saurang, sanan mahimbau Manangkerang:
“O urang basiang kabun! O Datuak urang baladang! Bari luruih hambo batanyo,
kamano jalan masuak koto, ka rumah Mandeh Rubiah, Mandeh Rubiah Reno
Gadiang”.
Jangan batanyo nan ka buliah, urang basarang jauah juo, takuiklah urang
baladang. Lapeh nan dari ladang urang, dek lamo basarang dakek, lah sampai
ka tapi koto, tasuo urang manjamua, bakato inyo di sanan:
“O kakak urang manjamua, di mano tingga Mandeh Rubiah, Mandeh Rubiah
Reno Gadiang?” Mancaliak urang manjamua, bangkiklah takuik dangan ganta,
disangkonyo jin dangan setan, disangkonyo hantu haru-haru. Lapeh padang
panjamuran, manampuah koto hanyolai. Allah nan maso mauntuangkan,
manjalang kampuang Mandeh Rubiah, baranti di simpang jalan, hiru biru urang
di kampuang, satangah urang nak mangkabek, satangah urang nak
mambunuah. Bakato Manangkerang, bakato sambia baibaraik:

“Elok gaduang si Ulando,


Atok sani parabuang kaco,

158
Asiang adaik rang di siko,
Tidak buliah awak batanyo”.

Urang babantah-bantah juo, urang hiru biru juo.


Mandanga hiru biru nantun, alah turun Mandeh Rubiah, pai maliek inyo ka
sanan. Baru tibo inyo di sanan, bakato pado rang banyak:
“Usah dibunuah urang nangko, bia inyo pai jo hambo. Lain bana urang banyak
nangko, tidak pahibo di rang buruak, tidak panyantun di rang tabuang!”
Bakato Mande Rubiah, bakato bakeh si Kambang:
“O kambang dangakan malah!

Hilia ka padang rang Singkuang,


Layang-layang di pulau baiak,
Elok kasiah rang tabuang,
Antah lai manjadi baiak”.

Bakato Sutan Manangkerang, bakato sambia baibaraik:

“Panyangik ateh baringin,


Limpato ateh simantuang,
Hati den angek-angek dingin,
Mandanga kato mandeh kanduang”.

Bakato juo Manangkerang:


“O mandeh dangakan juo! Limau puruik tangah halaman, sakah sadahan
disapiahi, sambuah sujuik hambo di mandeh, dagang nak mintak dikasihi. Asa
hambo mandeh bao, bia tingga di bawah lumbuang, ambiak pangajuik-ngajuik
ayam, ambiak panjapuik-japuik api, ambiak panyapu-nyapu sarok!”
Bakato si Kambang sanan:
“Manolah mandeh kanduang hambo, urang nangko kok kito bao, antah manjadi
sasalan gadang, nan punyo kok nyo manjapuik, ajalullahnyo kok sampai,
manunggu urang pado kito, lalu manjadi silang salisiah, tantu jadi parang

159
bunuahan, sasa nan tidak kunjuang habih, upek nan tidak kunjuang hilang, mati
rang di rumah kito, kok bamain upeh jo racun, itu bana nan den takuikan”.
Nankan kato si Kambang sanan.
Mandanga kato nan bak kian, lah berang Mandeh Rubiah:
“Bala bana nak rang nangko, asiang pulo nan dikatokannyo!”
Barauri Mandeh Rubiah, diambiak tangan Manangkerang, dibimbiang dibao
pulang, heran tacangang rang nan banyak.
Baru tibo inyo di rumah, lah duduak di pangka rumah, bakato Mandeh Rubiah:
“Manolah Kambang anak kanduang, batanak nasi malah awak kau, bari nasi
urang nangko, jaan mati kalaparan!”
Barauri si Kambang sanan, lah dimasak nasi jo gulai, disanduak nasi dangan
gulai, dibarikan bakeh si Manangkerang.
Lah lamo nasi talatak, Manangkerang tidak namuah makan, mancaliak inyo le
tidak, dek payah sarato latiah, batambah jo hati rusuah.
Barauri Mandeh Rubiah, diliek rang buruak tak namuah makan, rusuahlah hati
Mandeh Rubiah, lalu mahimbau pado anaknyo, nan banamo Puti Sarajawa:
“Nak kanduang Puti Sarajawa, liek juo nak rang nangko, antah adokoh nan
kurang, si Kambang tak buliah dipicayoi!” Nankan katonyo Mandeh Rubiah.
Barauri Puti Sarajawa, dilangkokan nasi dangan gulai. Bakato Mandeh Rubiah:
“O buyuang, buyuang, buyuang! Makan malah ang buyuang, nak sanang hati
mandeh kanduang”.
Barauri si Manangkerang, makanlah inyo hanyolai. Sisiah nan bagai talua
buruang, tigo suok inyo manyuok, cukuik ka ampek inyo paniang, paniang
dimabuak nasi, sapantun urang katangkapan, camehlah urang samohonyo.
Si Kambang bakato hanyolai:
“O mandeh kanduang hambo! Sajak samulo den katokan, io juo molah kironyo,
lah tandeh kito dek utang!”
Bakato Mandeh Rubiah:
“Manolah Kambang, o nak kanduang! Usah kau pancameh bana, usah
barusuah juo, urang pancamen daerah mati, rang panggamang mati jatuah. Kini
baitulah dek kau, pailah cari lado sulah, pi ambiak dasaun tungga, nak den

160
tawari urang nangko, nak den pintakkan pado Allah!” Nankan kato Mandeh
Rubiah.
Pintaknya sadang ka buliah, kahandak sadang ka balaku, disambuanyo jo lado
sulah, dirajah jo dasun tungga. Tigo kali inyo marajah, lah duduak si
Manangkerang, lah tagilang cando panaunyo, lah badarah candonyo muko.
Sanan bakato Mandeh Rubiah:
“O buyuang, buyuang, o buyuang! Makanlah siriah sakapua, patiaklah rokok
sabatang, nak tumbuah kiro-kiro ang!”
Lah sudah inyo makan siriah, lah habih rokok sabatang, sanan bakato
Mandeh Rubiah:
“O butuang dangakan malah! Usah dibunikan pado hambo”. Nankan katonyo
Mandeh Rubiah. Bakato sambia baibaraik:

“Hampihkan kaco di bandua,


Ambacang pupua bungonyo,
Katokanlah malah batua,
Disimpan apo gunonyo.

Mungko badan sampai kamari? Bak apo asa mulonyo, bak apo mulo
karanonyo? Den patuik-patuik jo kalaka, balun patuik bajalan jauah, balun patuik
badan tabuang, sabab mungko damikian. Den tiliak-tiliak dalam hati, ang nan
bukan rang sambarang, batampan anak baiak-baiak”.
Manjawab si Manangkerang:
“Kok itu mandeh tanyokan, buliah hambo kaba baritokan.

Dari Pauah handak ka Pampang,


Tibo di Pampang mangamudi,
Dari jauah hambo le datang,
Tadangan mandeh baiak budi.

Dangakan juo dek mandeh,

161
Ikek barikek paruah anggang,
Mamakan buah pauah janggi,
Malekaik mambao tabang,
Mungko badan sansai kamari.

Sabagai lai mandeh kanduang,

Nak hilia ka kampuang rajo,


Mambao tombak dangan rumin,
Haram den niek den sangajo,
Dibao ombak dangan angin!”

Habih bincangan jo barito.

Kaba baraliah anyolai, sungguah baraliah sinan juo, aliah ka Puti Andam
Dewi.
Untuang suratan Andam Dewi, hiduik di dalam paruik ikan, alun manulak
manundokan, kasiak manyukun manimbuni, ombak mahambuang mahantakan,
ikan tapasah ka pulau setan.

Rotan kaciak rotan bajanang,


Itu talinyo buli-buli,
Dalam lauik dilingka karang,
Di sinan Puti Andam Dewi.

Ikan marapuang-rapuang juo, sapantun apuang dilauitan.

Ado pado dewaso itu, buruang banamo buruang sikok, inyo nan duo sajoli,
banamo sikok samarlauik. Mancaliak inyo ka pulau tu, heran tacangang dalam
hati, siapo pulo ko lah itu, nan tabambang dalam pulau, tiok hari tidak baitu, kito
lietilah ka sanan.

162
Tabang manunggang kaduonyo, hinggok di ateh pulau setan, baru tibo inyo di
sanan, lah tampak ikan saikua, marapuang-rapuang hampia pulau, mangilek
mangalimantang, mambayang sampai ka sanan. Bakato buruang sikok nantun:
“Sikolah pruik mungko kanyang, hauih lapa tidak tatangguang”. Nankan kato
sikok samarlauik. Lalu disembanyo ikan nantun, dibaonyo ka ateh pulau,
dicotoknyo paruik ikan nantun. Mamakiak ruso di tapian, mamakan umbuik
saliguri. Mamakiak dalam paruik ikan, nan geneang si Andam Dewi:
“O kak tuo si Manangkerang, elok-elok bamain karih, jan taturiah badan denai,
lai moh jauah baturuti, lai moh hilang kak tuo cari!” Nankan katonyo si Andam
Dewi.
Bakato sinan Samarlauik:
“Ikan mati pandai bakato, ado manusie didalamnyo, marilah kito lapehkan, kito
babaiak-baiak sajo, kito lapehkan dari pasakitan”. Nankan kato buruang
samarlauik.
Barauri si buruang sikok, dikaluakan si Andam Dewi, lapeh nan dari paruik ikan,
tinggalah inyo ateh pulau, bakain sahalai tido, rambuik panjang ganti salendang,
inyo nan gilo bamanuang juo, takana kak tuo dalam hati, badan bak raso
bayang-bayang, antaro hiduik dangan mati.

Tidak barapo antaronyo, tabanglah garudo duo ikua, garudo Puti Taruih
Mato, tabang bamain di udaro. Mancaliak inyo ka bawah, tampak tamambang di
ateh pulau:
“Marilah kito turun ka dunia, kito liekti ka pulau tu, balum panah sarupo iko,
apokoh sabab damikian?”
Lalu turun inyo ka dunia, diliek dipandang nyato, kironyo saurang parampuan,
baiak rupo bukan kapalang:
“Puti di mano kolah iko, mungko sampai inyo kamari?”
Lalu babantah garudo nantun, nan sikua handak mamakan, nan sikua handak
mambao. Dek lamo tangka batangka, lah tumbuah pikiran baiak:
“Kini baitulah juo, eloklah kito babaiak-baiak, kito bao ka rumah Puti Taruih
Mato, kito baleh guno baiaknyo, kito kaciak inyo gadangkan, antah le karik pado
inyo, antah katauan pado inyo”.

163
Jua sabatang ditangah padang,
Buruang di sanan nan bakicau,
Dek garudo dibao tabang,
Tabang manyisik langik hijau.

Mamakiak si Andam Dewi, sambia mancaliak inyo ka mudiak, lah tampak korong
kampuangnyo, maranah ulak Tanjuang Medan, badoro urang di tapian, nyato di
Puti Andam Dewi.
Barauri garan garudo, tabang manunggiang anyolai. Ado sabanta sakutiko, tibo
di rumah Taruih Mato, dalam nagari Baheram Dewa, hinggok inyo di ateh
lumbuang.

Lorong kapado Puti Andam Dewi, ditinggakannyo di ateh lumbuang, garudo


babunyi-bunyi juo, inyo nan pai-pai datang.
Bakato rajo Kalamkabuik, kakak kanduang si Taruih Mato:
“Mano adiak kanduang Taruih Mato, tutuiklah pintu samohonyo, garudo lai pai-
pai datang, apokoh sabab karanonyo?”
Pikialah rajo Kalamkabuik:
“Apokoh sabab damikian, mungko garudo salaku nangko?”
Mancaliak inyo ka halaman, mambayang di ateh lumbuang. Barauri rajo
Kalamkabuik, heranlah urang samo surang, lalu mahimbau pado si Kambang:
“Manolah kau Kambang Manih, turunlah juo ka halaman. Apo sabab karanonyo,
mungko lumbuang mambayang sajo, paneh tidak hujanpun tidak!”
Barauri garan si Kambang, lah turun inyo ka halaman, lalu ditingkek tanggo
lumbuang. Sapaduo janjang tapanjek, jatuah talayang si Kambang tu, tabiklah
paluah maujan labek, badan nan paniang-paniang lalek, lalu naiak inyo ka
rumah.
Bakato pula rajo Kalamkabuik:
“Manolah ang Bujang Salamat, pai ang turun ka bawah, cubo liek ka ateh
lumbuang, apokoh sabab karanonyo, mungko lumbuang sadamikian, mangilek
mangalimantang!”

164
Barauri garan Salamat, lah turun inyo ka bawah, lalu ditingkek janjang
lumbuang, tidak barapo nan tapanjek, lalu lah jatuah si Salamat, jatuah talayang
ka halaman. Bakato pulo rajo Kalamkabuik :
“Adiak kanduang si Taruih Mato, turunlah kau ka halaman, cubolah liek ateh
lumbuang, apokoh sabab karanonyo, mungkonyo sadamikian, paneh tidak
hujanpun tidak, kok lai tunggak nan bajihin, kok lai tareh nan tahunjam, liekti
molah dek kau!”
Barauri si Taruih Mato, lah turun inyo ka bawah, lalu maningkek anak tanggo,
taruih sakali ka ateh lumbuang, heran tacangang Taruih Mato:
“Puti di mano kok lah iko, Dewa di mano kok lah iko, apo sabab sampai ka
mari?”
Bakato si Taruih Mato:
“O guru, guru, o guru! Darimano turun bajalan mungkin badan sampai ka mari,
apo sabab karanonyo, elok katokan sungguah-sungguah, siapo namo guru, di
mano nagari guru?”
Barauri si Andam Dewi, bakato sambie salah sadan:
”Ikek barikek paruah anggang, mamakan buah pauah janggi, Malaikat mambao
tabang, mungko badan sampai ka mari. Na hilie ka kampuang rajo, mambao
tombak dangan rumin, haram dimasuik disangajo, dibao ombak dangan angin”.
Bakato Puti Taruih Mato :
“O guru, guru, o guru, ambo patuik-patuik jo kalaka, balum patuik diri tabuang,
balum patuik bajalan jauah, bari nan tarang molah hambo, apo sabab sampai ka
mari?”
Manjawab Puti Andam Dewi:
“O guru, dangakan molah, nak ambo katokan bana-bana, hambo urang ulak
Tanjung Medan, jorong bagala Kampuang Dalam, itu nan dusun nagari ambo.
Sabab ambo sampai ka mari, kami baduo samo gadang, dek diam barasiang-
asiang, kok kampuang bacarai-carai, banamo Puti bungo Kapeh, dalam nagari
Koto Tuo. Iyo bana bak kato urang, asok api parun-mamarun, asok sakam di
bawah rumah, gando duato dari racun, manaruah dandam tidak sudah. Kami jo
Puti Bungo Kapeh, hambo diumbuak diumbinyo, hambo ditipu ditipoknyo,
hamba dibaonyo pai balimau, ka Ulak Tanjuang Medan, ka lubuak Antaro Dama.

165
Hambo bajalan jo si Kambang, bajalan jo anak dayang-dayang. Ado sabanta
pajalanan, disuruahnyo si Kambang pulang, ditulaknyo sagalo anak dayang-
dayang, tingga baduo kami di sanan, bajalan taruih ka tapian. Sudah bapusuak
jo bakasai, hambo kudian dari inyo, dek mancari mundam nantun, mungko
badan sansai kamari, ulah si Puti Bungo Kapeh”.
Barauri Puti Taruih Mato mandanga kato Andam Dewi, lalu mahimbau pada
si Kambang:
“Ambiak joh kain sapatagak, ambaik kain dangan baju, ambiak cincin dangan
maniak, baolah subang dangan galang!”
Barauri si Kambang sanan, dibao kain salangkoknyo. Barauri si Taruih Mato:
“O guru, guru, o guru, marilah kito ka bawah, kito naiak ka ateh anjuang, di
sanan kito barundiang, lakekkan kain ambo nangko, usah lamo kito di siko”.
Nankan katonyo Taruih Mato.
Barauri si Andam Dewi, bakato sambie baibaraik:

“Dirandang kasiak diangusi,


Baputa asok limbubunyo,
Dipandang pakaian ditangisi,
Takana maso daulunyo”.

Lah sudah pakaian lakek, turunlah inyo ka halaman, naiak baranjua ka ateh
anjuang, tingga inyo di ateh anjuang, baduo jan Puti Taruih Mato.

Dek lamo bakalamoan, lah tahu urang di kampuang, iolah datuak jan
pangulu, sarato basa samohonyo, rapeklah urang samohonyo, dicari kato
mupakat, dikiro-kiro dalam hati. Lorong ka Puti Andam Dewi, lah patuik kajudu
rajo, kok diuji lah samo merah, dikati lah samo barek, eloklah kito patunangkan,
iyo jo rajo Kalamkabuik. Dek lamo bakalamoan, kawinlah inyo Andam Dewi,
kawin jo rajo Kalamkabuik. Pado maso dawaso itu, bahimpun rakyat
samohonyo, hiru biru dalam nagari, barapo pulo buni-bunian, aguang talempong
bak ka balah, rabab kucapi tak tatenggang Allahurasul banyak orang!

166
Dek lamo bakalamoan, alah satahun duo tahun hamilah Puti Andam Dewi,
lahie lah anak laki-laki, banamo Sutan Nasuha. Barauri Sutan Nasuha le kaciek
basarang gadang, gadang bak diamba-amba, cadiak bak diaja-aja, pikiran
basarang lanjuik, pancaliekan basarang jauah.
Barauri rajo Kalamkabuik, dicari hari nan elok, diliek kutiko baik-baik, handak
baralek hanyolai, baralek mamangkeh gombak, gombak si Sutan Nasuha.
Dipampang kabau ampek limo, ditumbuak jamuan dimandah, digua tabuah
larangan, bahimpun urang samohonyo, nan tibo batanyo juo:
“Manolah Tuanku Rajo kami, ampun baribu kali ampun, apokoh sabab
karanonyo, mungko larangan nan babuni, apo karajo nan ka tibo, lai titian nan
lah patah, laikoh ranjau nan lah lapuak, lai tapian tak babaso, lai rando buliah
malu, mungko larangan nan babuni?”
Lalu manitah rajo Kalamkabuik:
“Manolah paradano manti hambo. kannyo damikian, mungko larangan nan
babuni, ado mukasuik dalam hati, nak mamparalekan si bujang nangko, nan
banamo Sutan Nasuha. Kito baralek hanyolai, mamangkeh gombak si buyuang
nangko, kito pancang galanggang kini-kini!”

Barauri urang nan banyak, mandanga kato nan bak kian, mamancang
galanggang hanyolai. Namun sahari-hari nantun, galanggang pun sudah
tapabuek, galanggang bamulai hanyolai. Rajo lah datang tiok dusun, panghulu
datang tiok koto, nan cadiak babilang suku, rapek juaro samohonyo.
Dek lamo bakalamoan, galanggang basarang rami juo, tulak batundo bulu
ayam.

Kaba baraliah hanyolai, sungguah baraliah sanan juo.


Lorong ka Sutan Manangkerang, diam di rumah hampiang jalan, di rumah
Mandeh Rubiah Reno Gadiang. Bakato Sutan Manangkerang:
“Manolah mandeh kanduang hambo, dangakan molah den katokan, urang
mangapo ko lah itu, patang-patang babondong hilia, pagi-pagi babondong
mudiak, buni aguang mandanguik-danguik, buni gadang batalun jadi”.
Bakato Mandeh Rubiah:

167
“O nak kanduang Manangkerang, kok itu nan ang tanyokan, urang
bagalanggang garan kini, galanggang mamangkeh gombak, anak rajo
Kalamkabuik, mandehnyo Puti Andam Dewi”.
Mandanga kato nan bak kian, tasirok darah di dado, sumirok lalu ka muko.
Barauri Manangkerang, duduak tamanuang hanyolai, sambia bapikia dalam
hati. Dapek pikiran sakutiko, bakato inyo di sanan:
“Manolah mandeh kanduang hambo, hambo nak pai ka galanggang, pai maliek
rami urang, sambia bajua-jua ayam”.
Manjawab mandeh Rubiah:
“Jo kok baitu nan ang mintak, anto ka bukan janyo hambo”.

Barauri si Manangkerang, alah sahari duo hari, inyo nan hilie mudie sajo,
maliek urang di galanggang, lah pueh mato mamandang, kumbali pulang
hanyolai. Dek lamo bakalamoan, nak pulo ka galanggang. Bakato sanan Mande
Rubiah:
“O nak kanduang si Manangkerang, kok ka pai ka galanggang, dangakan nak
den katokan, pailah pai balimau, pai mandilah dahulu, salaruik salamo nangko,
balun panah ang balimau!”
Nan kan katonyo Mandeh Rubiah:
“Limau di dalam parak kito, pailah ambiak kini-kini”.
Barauri si Manangkerang, lalulah turun ka halaman, masuak ka parak mahambie
limau, di panjek limau nan tinggi, sabuah tiada nan dapek, habih diambiak
payah-payah.
Barauri si Manangkerang, naiak ka rumah hanyolai, batanyo Mandeh Rubiah:
“Manolah limau nan ang ambiak?”
Manjawab si Manangkerang:
“Limau sabuah tidak dapek, sabanyak jatuah sabanyak hilang, habih diambiak
payah-payah!”
Bakato Mandeh Rubiah, sambie mahimbau pado si Kambang:
“Ambiak joh limau mandeh aciek kau, habih palimau kalam hari!”
Barauri si Kambang sanan, diambie limau andeh aciek, limau puruik tujuh
sarangkai, dibarikan pado Manangkerang.

168
Barauri si Manangkerang, pai balimau hanyolai, lalu bajalan ka tapian. Baru tibo
inyo ka sanan, mandi balimau hanyolai.
Dek lamo lambek di sanan, lah sudah inyo balimau, malimbaia ikan di lubuak,
balalah arau dilauitan, mangilek lalu ka subarang.
Urang baduo di subarang, nan surang mandikan anak, nan seorang mahisi
parian. Dek mamandang si Manangkerang, tidak diaso tak disangko, anak
batuka jo parian.
Barauri si Manangkerang, tagak baranjua ateh tabieng, sambie bajamua-jamua
diri.
Bakato Mandeh Rubiah:
“Manolah Kambang o nak kandung, pai joh liek urang tadi, mangapo tidak
pulang juo, kok lah mati garan urang itu”.
Barauri si Kambang sanan, lah turun inyo ka halaman, bajalan lalu ka tapian,
sasaat lamo di jalan, mamandang kiri jo kanan, alah mambangun hulamangiang,
mangilek mangalimantang.
Barauri garan di sanan, babaliak si Kambang naiak, sambie bakato pado
mandeh:
“Lieklah di mandeh hambo, alah mambangun hulamangiang.
Barauri Mandeh Rubiah, turunlah inyo ka halaman, bajalan lalu ka tapian, si
Kambang manuruik juo. Baru sampai inyo ka sanan, lah tampak si
Manangkerang, bakato Mandeh Rubiah:
“O bujang, si Manangkerang! Hilie ka pakan ka Rabaa, singgah ka pakan
mambali sirieh. Den patuik-patuik jo kalaka, sadikik tidak basalisieh. Buyuang
tolah kito pulang, mangapo bujang di siko?”
Barauri si Manangkerang, bajalan pulang hanyolai. Barauri Mandeh Rubiah,
dikambangkan lapiek haluih, tagantuang tirai langik-langik. Alah duduak si
Manangkerang. Barauri Mandeh Rubiah, diambiakan molah pakaian, pakaian
urang nan hilang:
“Iko pakaian dusanak ang, nan banamo Sutan Badu Gombak, kini ang malah
kagantinyo!” nan kan katonyo Mandeh Rubiah.
Bakato Mandeh Rubiah, bakato sambie baibarat:

169
“Batang padi ambiak kapupuik,
Batang pinang ambiak ka lantak,
Urang mati alah moh hiduik,
Urang hilang alah moh tampak.”

Bakato juo Mandeh Rubiah:


“O bujang si Manangkerang! Lieklah ko ayam maniangko, ayam nan biriang
sanggonani, kok taji lai sabarumbuang”.
Barauri si Manangkerang, namun samalam-malam itu, sadikik tidak ditiduakan,
gilo mambantuak-bantuak taji, gilo marantang-rantang banang.
Bakato juo Mandeh Rubiah:
“Lorong dek ayam kito nangko, ayam nan birieng sanggonani, dangakan malah
tuahnyo, kok patah ayam nangko, usah ang rusuah di sanan, anak rajo
batungkek mandah, kok kanai pangka kapaknyo, anak rajo mangambang laia,
itu tuahnyo ayam kito”.
Barauri garan di sanan, hari manjalang parak siang, ayam bakukua manjagokan,
murai bakicau hari siang. Sapanggalah matohari naiak, alah sudah minum jo
makan, lah lalu halek jauah hampieng. Barauri si Manangkerang, bakato pado
Mande Rubiah:
“Manolah mandeh kanduang hambo! Hambo bajalan kini-kini, samantaro hari
balun tinggi, urang lah banyak nan pai!”
Dek lamo lambek di jalan, lah tibo inyo di galanggang, di galanggang Sutan
Nasuha. Ayam tapuik ateh balai, inyolah naiak ka galanggang, duduak diajun
kiro-kiro, dimakan sirieh sakapua, dipatiek rokok sabatang, galanggang sarang
rami juo.
Lah datang urang jauah hampieng, lah tibo rajo Sonsong Haruih, inyo panyamun
di daratan, nan pambajau di lautan.
Barauri rajo Sonsong Haruih, dipandang dalam galanggang, salapeh urang
tak manyabuang, surang tidak nan bapadan, uranglah hiru biru sajo, maliek
Sutan Manangkerang:
“Rajo di mano ko lah iko, Sutan di mano ko lah iko,”

170
Buni bisie balasuih-lasuih, kok cacak mancabiek kain. Bakato rajo Sonsong
Haruih:
“Mano paradano manti! Apokoh sabab karanonyo, mungko tak bapadan juo,
mungko tidak manyabung juo, galanggang koh nan ka rabah, balai koh nan ka
usai, utang kok tak babaie, mungko cabuah di dalam balai!”
Manjawab paradano manti:
“Kok itu rajo tanyokan, tidak galanggang nan ka usai, kami lah heran dek meliek,
sutan di mano ko lah itu, rajo di mano ko lah itu, laranglah rajo ka bandiengnyo,
laranglah puti ka judunyo, itu moh duduak ateh balai!”
Mandanga kato nan bakian, bakato rajo Sonsong Haruih, bakato sambie
baibarat:

“Kok endah bungo ambacang,


Salirik bungo ditulo,
Kok endah rajo nan datang,
Balun tahimpik rajo siko!”

Manyauik Sutan Manangkerang:


“Kini baitulah dek guru, kito lah samo-samo endah, baio-io malah kito, hambo
nan datang dari jauah, bapandan malah kito kini-kini, nak tantu alah
manangnyo”.
Bakato rajo Sonsong Haruih:
“Salamo hambo di siko, iko baru ditanyoi urang. Jokok baitu kato Sutan, mari
kito kateh galanggang!”
Barauri rajo Sonsong Haruih, naiaklah inyo ka galanggang, baduo jo Sutan
Manangkerang, dikacak ayam saikua surang, sanan bakato Sutan
Manangkerang:
“Manolah rajo Sonsong Haruih! Sadikik hambo tanyokan, bak apo adat rang di
siko, bak apo adat di galanggang?”
Manjawab rajo Sonsong Haruih:
“Kok adat kami di siko, habih gawa dek karilaan, habih cupak dek palilisan, kalah
baiak manangpun baiak, pantang marantak di galanggang”.

171
Barauri si Manangkerang, dibulang ayam hanyolai, taruah batampin hanyolai,
ayam barantang hanyolai.
Bakato rajo Sonsong Haruih:
“O guru rajo nan datang! Dangakan malah dahulu.

Si Gintang bukik si Gintang,


Katigo bukik Panjalinan,
Kok alah hambo tak batimbang,
Kok manang turuik jo tintiangan.”

Katonyo rajo Sonsong Haruih.


Manjawab Sutan Manangkerang:
“Manolah guru, rajo siko!

Si Gantang bukik Si Gantang,


Katigo bukik katialo,
Kalah tidak namuah batimbang,
Bacarai lihia jo kapalo”.

Ayam barantang bapalapehkan, ayam balago hanyolai.


Dek lamo bakalamoan, lah patah ayam Manangkerang. Mahariak Rajo Sonsong
Haruih. Bakato si Manangkerang:
“Jangan tuanku mahariak dahulu, ayam kito balago juo.”
Bakato si Manangkerang:
“Manolah birieng Sanggunani, andalan Mandeh Rubiah, cubokan gayuang nan
batuah, cubo camuakan di nan gantieng, ka baka pulang dek kito!”
Barauri ayam nan birieng, mandanga kato nan bak kian, inyo gayuangkan di nan
mipih, takeyok ayam rajo Sonsong Haruih. Hiruaklah urang di galanggang,
tumbuahlah silang jo salisiah.
Lorong dek rajo Sonsong Haruih, inyo nan tidak namuah kalah. Bakato
paradano manti:

172
“Urang nan arih bijaksano; manolah kito samohonyo, manolah rajo kaduonyo!
Kok tumbuah salisiah siko, tumbuah bantah jo kalahi, siapo nan akan mahukun?
Kini baitulah nan elok, kito himbaukan pado nan punyo, nan punyo galanggang
nangko, nan bagala Sutan Nasuha, inyo nan patuik mahukunkan!”
Barauri Sutan Nasuha, lah tibo inyo ka sanan, rapek papek samohonyo,
rapek pangulu dalam balai, rapek dubalang dangan manti. Batanyo Sutan
Nasuha:
“Apokoh sabab karanonyo, mungko kacabuah di galanggang?”
Manjawab paradano manti:
“Kok itu Sutan tanyokan, adolah rajo baru datang, inyo manyabuang siko tadi,
manyabuang jo rajo Sonsong Haruih, tumbuahlah bantah jo kalahi!”
Bakato Sutan Nasuha:
“Tatakalo akan manyabuang, bagimanokoh mulo padannyo?”
Manjawab paradano manti:
“Adapun nan jadi mulo padan, alah baiak manangpun baiak, bapantang
mahariek di galanggang, lari alah mati alah. Kinilah lari ayam rajo Sonsong
Haruih, inyo nan tidak namuah kalah!”
Manjawab Sutan Nasuha, sarato pangulu samohonyo:
“Itu bana tumuah rajo, itulah adat di galanggang; kok lari kalah, kok mati ayam
kalah juo, baitu nan adat salamo nangko, jangan mancari silang silisieh, usah
mamacah galanggang urang!” Nan kan kato Sutan Nasuha.
Barauri si Manangkerang, ditarimo taruah kamanangan, sananglah hati
Manangkerang, sambie bakato inyo sanan:
“Manolah bujang, Sutan Nasuha! Ambielah dek ang sapaduo, baolah pulang
taruah nangko!”
Barauri Sutan Nasuha, diambie taruah dibao pulang, sambie bakato pado
bundonyo:
“Iko lamo galanggang rami, balun den maliek rajo, rajo nan saendah itu, rajo di
mano ko lah itu, sutan di mano ko lah itu, pangasieh lagi panyayang. Baru
manang inyo manyabuang, dibarinyo hambo sapaduo. Kini baitulah dek
mandeh, kito bao pulang rajo nantun, kito pasinggah rajo tu!”
Manjawab bundo kandungnyo:

173
“Kok itu nan ang katokan, kito cari malah rundiangan”.
Manjawab ayahnyo sanan:
“Kok itu nan ang katokan, malam hari kito pasinggah, siang hari halek banyak
datang!”
Manjawab Sutan Nasuha:
“Manolah mandeh kanduang hambo, sarato dangan ayah kanduang! Elok kini
kito pasinggah, antah bajalan rajo nantun, antah di mano nagarinyo?”
Bakato ayah jo bundo:
“Kok bak itu nan ka elok, anto ka bukan janyo kami, japuiklah kini ka
galanggang, nak buliah si Kambang sadiokan”.
Barauri Sutan Nasuha, balarinyo ka galanggang, dibaonyo si Manangkerang.
Dek lamo lambek di jalan, sampailah inyo di rumah, duduak ka ateh anjuang
perak. Antaro sabanta sakutiko, mahimbau si Andam Dewi:
“Anak kanduang Sutan Nasuha, kamari joh ang sabanta, den nak barang
dikatokan!”
Barauri Sutan Nasuha, lah datang inyo kabundonyo:
“O buyuang, buyuang, o buyuang. Hati den kini tidak sanang, sajak maliek urang
nantun, itu bak cando kak tuo den, bagala Sutan Manangkerang, pai jo ang
karajo nantun, antah inyo datang kamari, manuruiti hambo hilang”.
Barauri Sutan Nasuha, didakekinyo rajo itu, sambie bapaluak kaharibaan. Baru
inyo duduak ka sanan, kadangaran bunyi ganto cincin, batanyo Sutan Nasuha:
“O datuak-datuak o datuak, apokoh nan mandariang itu?”
Manjawab Sutan Manangkerang:
“Barumbuang jo tukiak api, itu nan mandariang nantun!”
Mandanga kato nan bak kian, bakato Sutan Nasuha:
“Bari maliek malah hambo, apo ruponyo tukik api, mandanga ikolah baru!”
Barauri si Manangkerang, diambiak cincin sabantuak, diambiak lalu dibarikan.
Barauri Sutan Nasuha, baru mandapek cincin nantun, larilah inyo kateh anjuang,
lalu dibarikan pado bundonyo.
Lorong dek Puti Andam Dewi, baru diliek cincin nantun, badabua darah di dado,
diliek lalu disaruangkan, sasuai sajo di kalingking. Barauri Puti Andam Dewi,

174
manangih maratok panjang, aie mato bamaniak putuih, turunlah inyo ka
surambi, bakato sambia baibaraik:
“Kunik tidak kuniangpun tidak, ambie saganggam jo tangkainyo, ratak tidak
sumbiang pun tidak, cincinlah pulang ka nan punyo!”
Lorong dek si Manangkerang, maliek adiak lah manangih, manangih pulo
Manangkerang:
“Lai moh hilang ka dapek, lai moh mati ka hiduik!”
Barauri rajo Kalamkabuik, maliek damikian itu, bakato inyo di sanan: “Apokoh
sabab karanonyo mungkonyo damikian?”
Bakato Puti Andam Dewi:
“Mungko hambo sadamikian, ikolah kakak kanduang hambo, bagala Sutan
Manangkerang, nan banamo si Kairullah. Lai moh hilang dicarinyo, lai moh
luluah disalamnyo!”
Bakato Sutan Manangkerang:
“Salamo kau bajalan, banyak bana nan den rasaikan!”.

Habih bincangan jo barito. Kaba baralih hanyolai, lorong ka Sutan Nasuha.

Le kaciak pandan di banda,


Lah gadang pandan di rimbo,
Dek kaciak masa pangaja,
Lah gadang akuan tibo.

Allah manolong kapadonyo, kiro-kiro batambah juo. Bakato Sutan Nasuha:


“Manolah ayah bundo hambo! Den sangko sajak dahulu, hambo nangko urang
di siko, kironyo bukan malah hanyo. Kini baitulah dek ayah, hambo nak pulang
hanyo lai, ka kampuang halaman hambo. Kok iyo hambo tidak rang siko, kok
tumbuah soa siasek, kok lai urang mananyokan, apo ka jawab hambo madeh?”
Barauri garan di sanan, alah bakato ayah bundo:
“Kok baitu kato nak kanduang, anyo ka bukan janyo hambo, pailah ang ka
andeh bungsu ang, iyo si Puti Taruih Mato, minta rila malah dahulu, kok suko

175
inyo malapeh, kito malangkah malah ka sanan!”. Nankan katonyo ayah jo
bundo.
Manjawab Puti Taruih Mato, bakato sambie baibarat:
“O bujuang, bujuang, o bujuang!

Tarik bilah di ateh pintu,


Pamuluik di dalam padi,
Haram lilah tahu bak itu,
Dari muluik lalu ka hati.

Kok ang nak pai juo, pai ka ulak Tanjung Medan, den lapeh jo muluik manih, kito
cari kutiko baiak”.

Barauri garan di sanan, disukek barek jo baka, dibilang ameh jo perak, lah
hasie bareh jo baka, bakato Sutan Nasahu:
“Mano di mandeh kanduang bungsu hambo? Kain sikalat dalam kamba, rang
karek ka kalang hulu, pacik umanat dek nan tingga, lapeh juo aden dahulu.
Sabagai pulo mandeh bungsu, nak duo pantun salirieng,

Kok le babuah bakuang mandeh,


Katari makanan kudo,
Kok le batuah kampung mandeh,
Sudah pai babaliek pulo”.

Bakato mandeh bungsunyo:


“Dangakan juo malah dek ang,

Baruak mahimbau halang janjang,


Antah bacarai antara tidak,
Baru ang turun dari janjang,
Antah balaiak antah tidak!”

176
Barauri garan di sanan, lah dapek kutiko baiak, tibo diukua dijangkonyo,
balapeh-lapeh anyolai. Bajalan Sutan Nasuha, sarato dangan ayah bundo,
barampek dangan Manangkerang, pulang ka ulak Tanjuang Medan. Baru tibo
inyo di muaro, naiak lancang moh anyolai, laia tarinjek angin tibo.

Dek lamo bakalamoan, alah sahari duo hari, sampailah inyo ka pulau si
Baringin, nan banamo pulau Setan.
Barauri garan di sanan, lah tampak lancang sabuah, gadang nan bukan alang-
alang, kironyo lancang rang panyamunan, tuonyo rajo Sonsong Haruih.
Barauri garan di sanan, alah batamu lancang nantun, io di pulau jihin setan.
Lorong di rajo Sonsong Haruih, batanyo ino di sanan:
“Manolah tuo lancang nangko, dari mano turun bajalan, handak ka mano pi
balaia? Balun koh tahu salamo ko, iko pulau larangan den, tidak buliah
ditampuah urang. Barang siapo nan kamari, tak inyo kumbali pulang”. Nankan
katonyo rajo Sonsong Haruih.
Manjawab sanan Kalamkabuik:
“Kok itu Datuk tanyokan, hambo rang dari Minangkabau, kampuang banamo
Baheran Dewa, itu nan kampuang korong hambo. Sabagai lagi pulo dek Datuak,
tak lauitan nan balarang, kamano kito pai bahukun, ka Ruhun ka banua Cino, ka
Sintuak ka Lubuak Aluang, ka darek ka Minangkabau, adat lauitan ditampuah
lancang, pantang den mahinda siko”.
Barauri rajo Sonsong Haruih, bakato inyo di sanan, mahariak mahantam
tanah:
“Mano kalian dalam lancang, usah kalian bakareh-kareh, usah kalian salah
bicaro, elok turuikan bicaro hambo, pado kalian andam karam!”
Sanan bakato Kalamkabuik:
“Manolah kak tuo, Manangkerang. itu nan rajo Sonsong Haruih, dek maso
galanggang rami, mamangkeh gombak si buyuang ko, inyo juo nan bagaduah,
nan babantah jo kak tuo, kini nyo nak manuntuik baleh!” Nankan kato
Kalamkabuik.
Bakato Sutan Manangkerang:
“Kini bak itulah dek kak tuo, usah babincang-bincang juo,

177
Pabulek kayu panggali,
Tidak nan labiah dari ruyuang,
Pabuek hati nan barani,
Tidak nan labiah dari untuang,

Allah nan sudah menjanjikan!”


Barauri rajo Sonsong Haruih, bagai harimau ka manangkok, bagai garudo ka
manyemba, manggareteh buni garamannyo.
Dek lamo lambek nan bak kian, lah pueh babincang-bincang, lah pueh
batangka-tangka, malompek rajo Sonsong Haruih, malompek ka pangka
lancang, bagaduah malah di sanan, ganti hampeh mahampehkan, basilang
karih dangan tombak, tidak tantu makan panggado, samo tak talok dimakan
bantuak, tidak nan luko surang juo, jangankan luko bariang pun tidak.
Barauri garan di sanan, lah payah dek bagaduah, tidak nan luko malukoi, bakato
rajo Sonsong Haruih:
“Manolah rajo Kalamkabuik, kalau kito bagaduah juo, samo ka letai malah
hanyo, balun ka luko malukoi. Kini bak itu malah juo, kito baranti malah dahulu”.
Lorong di rajo Sonsong Haruih, kumbali inyo kalancangnyo, diambiaknyo jalo
rantainyo, babaliak pulo ka lancang Kalamkabuik.
Baru tibo inyo di sanan, jalo taserak hanyolai, tasungkuik rajo Kalamkabuik,
baduo jan Sutan Manangkerang. Urang banyak datang hanyolai, tak buliah
manggarik lai, tasungkuik dalam jalo rantai.
Barauri rajo Sonsong Haruih, bakato inyo di sanan:
“Sajak tadi den katokan, usah bakareh-kareh awak, usah bakuaik-kuaik awak,
balun ang tahu salamo ko, iko nan rajo Sonsong Haruih!”
Mahariak rajo Sonsong Haruih:
“Mano kalian samohonyo, ambiak tali panggantuang laia, gantuangkan urang ko
kaduonyo, gantuangkan kateh baringin, bia nyo mati bagayuik!”
Diambiaknyo Sutan Nasuha, dilantiangkannyo ka dalam lauik, alah manjadi
apuang lauik.

178
Lorong ka Puti Andam Dewi, dibaonyo ka dalam lancang, dimasuakkannyo ka
dalam kuruangan, dalam biliak karando kaco, tak buliah kalua lai.
Lorong ka Sutan Nasuha, tarapuang-rapuang dilauitan, hiduik tidak mati tak
amuah. Lah sampai ampeh baleh hari, dek dilambuak-lambuak ombak, alun
manulak manundokan, lah tapasah inyo ka tapi, ka pondok urang pangaia.
Ado saurang tuo pangaia, nan manaruah aia mawa, manaruah lilin tujuah halai.
Barauri Sutan Nasuha, diambiak urang pangaia. Jangankan busuak rangiang
tidak, usah ka ratak ka retai tidak, sapantun urang tidua lalok. Namun tuo
pangia, disiram jo aia mawa, dilacuik jo lidi tujuah halai, hiduiklah Sutan Nasuha,
sapantun urang baru bangun.
Barauri garan di sanan, dek tuo urang pangaia, dipaliharokannyo anak nantun.

Dek lamo bakalamoan, inyo basarang gadang juo, cadiaknyo batukuak juo.
Dek maso dawaso itu, takanalah ayah dangan bundo, takanalah mamaknyo
Sutan Manangkerang, duduak manangih-nangih juo, aia mato iriang gumiriang.
Barauri garan di sanan, dimintaknyo lidi tujuh halai, sarato dangan aia mawa.
Dibao sampan sabuah, dilieti ayah jo bundo. Baru tibo inyo ka sanan, pulau
banamo Pulau Setan, alah tampak ayah kanduangnyo, sarato Sutan Manang
kerang, tagantuang tabuai-buai, di ateh baringin gadang.
Lorong dek Sutan Nasuha, ka dipangku diturunkan. Dek ketek tidak tapangku,
habihlah tenggang jo bicaro, manangih manggaruang panjang, aia mato giriang
gumiriang, lalu dipanjek baringin nantun, diputuih tali panggantuang, jatuah
talayang kaduonyo. Dilieti turun ka bawah, usah busuak rangiang pun tidak,
sapantun urang turun takalok.
Barauri sutan Nasuha, diambiak lidi tujuah halai, disiram dangan aia mawa.
Allah juo mauntuangkan, balun ka mati ayah kanduang, sarato mamak
Manangkerang, alah iduik kaduonyo, sabagai urang baru bangun.
Lorong dek Sutan Nasuha, lah sanang kironyo hati, Allahurabbi maso itu,
batangih-tangihkan malah sanan:
“Ondeh nak kanduang janyo hambo, lai moh mati ang hiduikkan, lai moh hilang
ang cari, mandeh ang antah di mano, ditawan rajo Sonsong Haruih”.
Barauri garang di sanan, kumbali inyo hanyolai, ia ka rumah tuo pangaia.

179
Tumbuah pikiran sakutiko, io dek rajo Kalamkabuik:
“Mano kak tuo si Gairullah, lorong ka Sutan Nasuha ko, eloklah kito aja-aja, aja
jo gayuang jo balabeh, aja hikamat jo alemu!”
Barauri garan di sanan, alah diaja anak kanduang, sahabih-habih alemu,
sahabih-habih kapandaian.

Kaba baraliah anyolai, sungguah baraliah sanan juo. Lorong ka Puti Andam
Dewi, kaba barito nan tadanga, inyo ka kawin hanyolai, kawin jo Sutan Sonsong
Haruih, mamancang galanggang inyo kini.
Mandanga kato nak bak kian, mupakaik Sutan Manangkerang, io jo rajo
Kalamkabuik. Inyo nak pai ka sanan, ka galanggang rajo Sonsong Haruih.
Bakato Sutan Manangkerang:
“Manolah Datuk urang pangaia, carikan kami andalan, carikan ayam agak sikua,
kami nak pai ka galanggang, galanggang rajo Sonsong Haruih, lorong ayam nan
datuak cari, usah ayam nan batuah, nan ka halah akan dicari”.
Lorong dek tuo pangaie, lah dapek ayam saikua, ayam nan kuyu patah kaki.
Barauri Sutan Manangkerang, alah dapek nan dicari, bajalan inyo batigo, ka
galanggang rajo Sonsong Haruih.
Dek lamo lambek di jalan, alah sampai inyo ka sanan, ka galanggang
Sonsong Haruih. Namun dek Sutan Nasuha, lah naiak inyo ka galanggang,
heranlah urang samohonyo:
”Urang di mano ko lah iko?”
Barauri garan di sanan, lah tibo rajo Sonsong Haruih, lah naiak inyo ka
galanggang, bakato inyo di sanan:
“Mano juaro samohonyo, apo sabab balun bapadan, satinggi nangkolah hari?”
Namun dek Sutan Nasuha, bakato inyo di sanan:
“Manolah Datuak, rajo siko! Kamilah lamo dek mananti, urang tak bapadan juo.
Kini baitulah dek rajo, kito bapadan kini-kini, kito manyabuang agak salapeh”.
Nan kan katonyo Sutan Nasuha.
Barauri rajo Sonsong Haruih, mandanga kato nan bak kian, lah berang inyo di
sanan, gumanta sagalo sandi:

180
“Lah lamo galanggang den rami, balun surang nan bak nangko, balun surang
nan malawan den!”
Salamo lambek nan bak kian, dikacak ayam sikua surang, bakato Sutan
Nasuha:
“Manolah rajo Sonsong Haruih! Bakato sambia baibarat:

“Kayu rang kayu candano,


Kayu babat manangah rimbo,
Usang berang hambo batanyo,
Bak apo adat sabuang siko,
Hambo kamari sakaliko!”

Bakato rajo Sonsong Haruih:


“Kok itu nan ang tanyokan, habih gawa dek karilaan, habih cupak dek palilisan,
adat kami di galanggang ko, lari kalah matipun kalah, pantang mahariak di
galanggang! Bak itu adat kami siko”.
Barauri garan di sanan, dibulang ayam sikua surang, lah sudah ayam
tabulang, taruah batampin hanyolai.
Dek lamo lambek nan bak kian, namun dek rajo Sonsong Haruih, diambienyo
makanan ayam, dibari makan ayam sabanta. Bakato Sutan Nasuha:
“Manolah datuak rajo siko! Kami lah lupo katinggalan, kami nan datang dari
jauah, makanan ayam tak babao, kini bak itulah dek datuak, bari padi hambo
sadikik”.
Manjawab rajo Sonsong Haruih:
“Kok itu nan diminta, tiada bapadi kami siko, kok datuak nak padi juo, pailah ka
rumah hambo, mintalah di urang di rumah, sanan padi nan banyak, nak kami
nanti siko!”
Barauri Sutan Nasuha, balari inyo ka kampuang, kampuang rajo Sonsong
Haruih. Baru tibo inyo di sanan, alah tampak bundo kanduangnyo, iyolah Puti
Andam Dewi, takuruang dalam karando, manangih Sutan Nasuha, maliek rupo
damikian:

181
“Manolah mandeh kanduang hambo,! Hambo datang kamari nangko, sarato
dangan ayah kanduang, baliau mananti di muaro, sarato dangan mamak
Gairullah. Den lah pai ka galanggang, galanggang rajo Sonsong Haruih, alah
bapadan kami tadi, ka manyabuang moh hanyolai. Kok sabuang sakali nangko,
bukan sabuang mancari ameh, sabuang hambo mahadang tingkah, sabuang
mancari gaduah sajo. Kini bak itulah dek mandeh, cubo katokan pado hambo,
mungkonyo sakareh itu, apo sinjatonyo nan labieh!”
Manjawab mandeh kanduangnyo:
“Kok itu nan ang tanyokan, sabuah karih pandak jao, sahalai padang mutuih
rantai, itu pakaiannyo nan labieh!” Nankan katonyo Andam Dewi.
“Kini bak itu malah mandeh, kok iyo itu nan labieh, dima lataknyo nak den liek”.
Barauri Sutan Nasuha baru diliek karih nantun, dipatah-patah patigo, diambiak
batu ditokoki.
“Kini bak itulah dek mandeh, baru tadanga haruak di galanggang, sugiro
mandeh bajalan, balari sajo ka muaro, baunduang-unduang malah mandeh,
usah mandeh tampakkan roman”.
Barauri Sutan Nasuha, babaliek inyo ka galanggang. Dek lamo lambek di
jalan, lah sampai inyo ka sanan, diambiek ayam dibari makan, dirantang lalu
dilapehkan. Alah sabanta ayam lago, lah mati ayam Sutan Nasuha. Hiruaklah
urang galanggang, sorak bak bunyi guruah tuhua.
Barauri Sutan Nasuha kalah, tak amuah batimbang, bakato sambiek baibarat:

“Sigantang bukik Sigantang,


Katigo bukik Katialo,
Alah den tidak batimbang,
Antah kok carai lihie jo kapalo”.

Bakato rajo Sonsong Haruih:


“Kalah tiada amuah batimbang, tando kacarai lihie jo kapalo!”
Bakato Sutan Nasuha, malompek sambie ka tangah:
“Manolah datuak rajo siko! Marilah agak sajamang, kito papasiah-pasiah
langkah, kito mambuang karek basi!”

182
Dek lamo inyo bagaduah, tabiklah habu di galanggang, runtuah-runtuah
galanggang itu.
Heran tacangang rang banyak, bakato rajo Sonsong Haruih:
“Kalau den taluak dek ang, tak den banamo rajo Sonsong Haruih!”
Manjawab Sutan Nasuha:
“Kok datuak tak mati di karihko, tak den bagala Sutan Nasuha!”
Barauri garan di sanan, alah bacubo sajamang lai, bapalun hilie jo mudie
tahindeh takasie bulan. Lah cameh ayah Sutan Nasuha, balari-lari ka
galanggang, bakato Sutan Nasuha:
“Manolah ayah kanduang hambo! usah ayah rusuah bana, caliekkan sajolah
dahulu!”.
Barauri garan di sanan, tagak taganjua Sonsong Haruih, baru malangkah tikam
tibo, tibo dirusuak jarajak mudo, mati satikam Sonsong Haruih. Mangilie darah di
galanggang, bakinco jo darah ayam, bangkai tagolek masuak banda. Lorong
dek urang nan banyak tu, manyambah manyimpuh hanyolai, takuiklah urang
samohonyo.
Barauri Puti Andam Dewi, tadanga haruak di galanggang, dikupak pinto
karando, direwai salendang panjang, balari ka muaro, masuaklah inyo
samohonyo, dibongka sauah balaia juo. Dek lamo lambek di jalan, lah talampau
Pajiang jo Malalo, lah sampai inyo ka Panyinggahan, bahanti inyo di sanan,
turun ka darek sakutiko, duduak bahanti ateh tanjuang, bakato sambia baibarat:

“Gadang aie Tanjung Jurahan,


Alai dijuluak do sirauik,
Batuah balai Panyinggahan,
Balai manjorok masuak lauik!

Alai juluak jo sirauik,


Cubadak ambiak jo pisau,
Balai manjorok masuak lauik,
Batu tagak bakeh maninjau.

183
Cubadak kaik jo pisau,
Elok kambangnyo bungo inai,

Batu tagak bakeh maninjau,


Elok ranahnyo Muaro Pingai.

Elok kambangnyo bungo inai,


Sirauik di ateh banta,
Elok ranahnyo Muaro Pingai,
Lauik banamo Saniangbaka.

Sirauik di ateh banta,


Babuah duku di Nanggalo,
Lauik diadang Saniangbaka,
Lah tampak Sumpu jo Malalo.

Barauri Sutan Nasuha, naiak kumbali inyo ka lancang, dibongka sauah balaia
pulo. Dek lamo lambek di jalan, kian lamo basarang dakek, kok dakek hampiae
lah tibo, tibo di Ula Tanjung Medan. Baru inyo tibo di sanan, basuo lah ayah
dangan bundo, iyo tuanku Rajo Tuo, iyo Puti Linduang Bulan. Bakato ayah jo
bundo, tagalak sambia manangih:

“Sikujua di Batang Kapeh,


Kambanglah bungo parauitan,
Le mujua kami malapeh,
Pulang kumbali kapauitan”.

Namun sahari-hari nantun, diguguah tabuah nan larangan, bakuruang urang


samohonyo.
Barauri garan di sanan, dipotong kabau ampek limo, mintak doa salamat
hanyolai. Dek lamo lambek nan bak kian, bakato Puti Andam Dewi:

184
“Lah lamo kito di siko, manolah guru Bungo Kapeh, mangapo inyo tak ka mari,
pai joh kau Kambang Manih, bajalan joh kau kini-kini, japuik kak guru Bungo
Kapeh, japuik tabao inyo sakali!”
Barauri si Kambang sanan bajalan inyo hanyolai, ka mudiak ka Koto Tuo,
mahimbau Puti Bungo Kapeh.
Baru sampai inyo ka sanan, lalu naiak ka ateh rumah, batanyo Puti Bungo
Kapeh:
“Alah moh datang kau Kambang, kami nak barang ditanyokan, iyolah pulang
mandeh acik kau? Barito sajo nan didanga, antah iyo antah tiado!”
Manjawab si Kambang sanan,
“Io bana barito nantun, lah lamo baliau pulang, kini hambo kanai suruah,
mahimbau mandeh acik, handaklah datang kini juo. Lah lamo tidak ka rimbo,
pandan babuah lah ko kini, lah lamo indak basuo, roman barubah lah kok kini!
Bak itu katonyo tadi”.
Manjawab Puti Bungo Kapeh:
“Kok itu nan kau katokan, dangakan pantun jo ibarat,

Lah rumik den ka katalang,


Talang ateh pandakian,
Lah rumik den ka manjalang,
Jalan bahambek jo kulindan!”

Nankan katonyo Bungo Kapeh.


“Kambang babaliaklah kau pulang!”
Barauri si Kambang sanan, babaliak pulang hanyolai, pulang ka ulak Tanjung
Medan. Dek lamo lambek di jalan, lah sampai inyo di rumah, batanyo Puti
Andam Dewi:
“Mano kau Kambang o nak kanduang! Lai tabao nan dijapuik?”
Manjawab pulo nyo si Kambang:
“Manolah mandeh aciak hambo, dangakan nakden katokan:
“Nan dijapuik tak tabao, bakato inyo di hambo, bakato sambie baibarat:

185
Rumik den ka katalang,
Talang di ateh pandakian,

Rumik kini ka manjalang,


Jalan bahambek jo kulindan.

Itu nan kato Bungo Kapeh, pikieri di mandeh acik”.


Barauri Puti Andam Dewi, bakato inyo di sanan:
“Mano di anak dayang-dayang! Mari kalian samohonyo, kito bajalan kini juo, ka
rumah Puti Bungo Kapeh, lah lamo tiada basuo”.
Barauri Puti Andam Dewi, bajalan turun ka halaman, hiliekan labuah nan
panjang. Dek lamo lambek dijalan, hampia ka sampai hanyolai. Lorong dek Puti
Bungo Kapeh, manampak Andam Dewi datang, tasambua darah di dado,
disangko diri dibunuahnyo. Turun bajalan hanyolai, manuruik jalan ka tapian,
larinyo lari-lari anjieng, manyuruak-nyuruak masuak rimbo, mahiliakan aia nan
gadang, sampai ka lubuak di Cimantuang, sampai ka ulak Pantai Camin.
Hilanglah Puti Bungo Kapeh, mati ditangkok rang bunian!.

Pinang kalek di dalam lurah,


Ureknyo sampai masuk kabun,
Kalam patah dawat tatumpah,
Karateh manyambah mintak ampun!

Rami galanggang di Singkuang,


Tampek bajua bali suto,
Tak kasah barago lai,
Kato putuih hakim lah hilang,
Api padam puntuanglah hanyuik,
Tak buliah diulang lai!

-------

186
Kaba Manangkerang tamatlah sudah,
Nan banamo si Gairullah,

Anak tuanku Rajo Tuo,


Puti Linduang bulan namonyo bundo.

Tanjuang Medan namo nagari,


Wakatu ini tiadolah lagi,
Talah manjadi halalang tinggi,
Antaro Solok dangan Sumani.

Hambo danga barito urang,


Parumahan jo lasuang ado sakarang,
Bakehnyo mandi balunlah hilang,
Hanyo manjadi rimbo nan gadang.

Sungai banamo sungai Sumani,


Disitulah sumua tampeknyo mandi,
Hanyuiklah mundam si Andam Dewi,
Itu mambao badannyo mati.

Labuak Bunta urang namokan,


Disinanlah inyo disemba ikan,
Dibaonyo lari sampai kalauitan,
Hinggo tapasah ka pulau Setan.

Lauik Baharullah disabuikkannyo,


Danau Singkarak pado sangkonyo,
Di sungai Sumani hanyuik mundamnyo,
Dakek Saniangbaka ado muaronyo.

Pulau Setan nan tasabuik itu,

187
Dakek Panyinggahan sudahlah tantu,
Pulaunyo ketek karang dan batu,
Balun panah hambo ka situ.
Sabagai pulo hambo kabakan,
Takalo Andam Dewi disemba ikan,
Hiduik kumbali di pulau Setan,
Datang garudo nan malarikan.

Dibaonyo tabang ka Bahiram Dewa,


Puti Taruih Mato mamaliaronyo,
Hinggo bakawin dangan sudaronyo,
Dapatlah anak Sutan Nasuha.

Bahiran Dewa namo dahulunyo,


Batipuh namo sakarangnyo,
Di mano kampuang si Taruih Mato,
Kurang tarangnyo pado hambo.

---------------

Disalin dari:
De Geschiedenis van
SOETAN MANANGKERANG
Een Maleische Legende. Door: J.L. van der Toorn.
BKI - deel 10 (IV volgreeks), ‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff – 1885.

188
189
A. ANIMISME DI MINANGKABAU

ANIMISME DI MINANGKABAU“DOELOE”
DIKUTIP DARI
ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANSCH INDIE - 1918

ROH JAHAT DAN PENYAKIT

Sebelum Agama Islam dan ilmu pengetahuan barat merambah masuk ke


negeri ini, orang Minangkabau percaya kepada animisme. Mereka percaya
adanya makhluk palasik, orang jadi-jadian, orang bunian dan sebagainya.
Misanya di bidang kesehatan, orang Minangkabau sangat tertinggal dan
terbelakang. Tidak banyak ditemukan tulisan tentang ilmu pengetahuan
kesehatan.
Asal-usul penyakit banyak dikaitkan dengan roh-roh jahat yang diusir dengan
membaca mantera dan bahan-bahan yang dikunyah-kunyah dan disemburkan
melalui mulut ke tempat-tempat tertentu.

Orang Minangkabau menganut agama Islam. Agama mereka memberikan


aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang keislaman seperti Sholat Jumat
di Mesjid, mendirikan Sholat 5 waktu setiap hari, puasa, khitanan dan
menghentikan segala sesuatu yang dilarang agama.

Sedang sebelumnya mereka percaya pada Animisme yang mengungkapkan:


Pertama, seluruh isi alam berupa binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda
mempunyai jiwa.
Kedua, roh-roh dan jiwa yang ada pada benda-benda memiliki kekuatan untuk
berpindah ke tempat-tempat lain atau berkelana kemana-mana.

190
Menurut kepercayaan orang Minangkabau, manusia itu mempunyai dua macam
jiwa, pertama “nyao” dan kedua “sumangek”.
“Nyao” pada suatu ketika akan meninggalkan jasad dan akan dibawa sementara
oleh malaikat ke angkasa (kolong langit) dan akhirnya disemayamkan di alam
baqa.
Kadang-kadang dikembalikan ke atap rumah tua untuk seratus hari dan
kemudian baru dibawa ke “kampung akhirat” atau “negeri kekal” dengan
diistirahatkan sementara waktu di “batu mejan”.
Kepercayaan lainnya mengatakan bahwa dalam seratus hari roh tersebut
memasuki “kolong langit” dan kemudian bersemayam di puncak gunung, pohon-
pohon besar, hutan, batu-batu besar dan mata air.
Tempat-tempat tersebut dianggap keramat dan sewaktu-waktu dikunjungi orang
untuk menyerahkan berbagai persembahan berupa saji-sajian (sesajen).
Dengan kebiasaan demikian roh-roh tersebut acap kali diziarahi oleh para
keluarga, teristimewa pada petang Kamis malam Jumat.
Sedangkan “sumangek” atau “nyao rehan” dimaksudkan sebagai kekuatan
atau semangat hidup.
Selain itu orang Minangkabau menganggap “sumangek” atau “nyao rehan” tsb
sebagai suatu makhluk yang memiliki kemauan, pemikiran dan perasaan,
namun terlepas dari jasad. “Sumangek” ini dapat ditemui dalam mimpi dan dapat
berdialog dengan “sumangek” lainnya yang menampakkan dirinya sebagai
kejutan, ketakutan dan penyakit.
Setelah meninggalkan jasad (tubuh kasar) “sumangek” itu dapat pula kembali ke
tempat semula atas panggilan seorang dukun. Tentang cara-cara “sumangek”
meninggalkan tubuh kasar itu berbeda-beda.
Setengah orang menganggap sumangek itu makhluk bertubuh halus dan ada
pula menganggap sebagai makhluk nyata seperti nyamuk atau seekor burung
dsb yang dapat terjadi melalui mantera-mantera atau sihir.
Di mana benar tempat “sumangek” tersebut bersemayam, tidak dapat
diungkapkan oleh orang Minangkabau. Tetapi ada di antara mereka
mengatakan, bahwa tempatnya adalah dalam hati.

191
Akibat kepercayaan tentang keberadaan “sumangek” tersebut, orang
Minangkabau sangat percaya kepada “hantu-hantuan” seperti “palasik” yang
sangat mereka takuti.
“Palasik” adalah makhluk (berbentuk orang) yang memisahkan kepala dari
badannya, lalu menjelma sebagai hantu pada malam hari dan berkeliaran di
kampung-kampung atau pergi ke kuburan menghisap mayat-mayat sampai
berdiri dan menelannya. Tanda-tanda manusia “palasik” tersebut adalah
memiliki daun telinga amat lebar mengarah jauh ke belakang dan memandang
dengan miring dan melirik.
Cerita lain dari “manusia palasik” ialah “lycanthropy” seperti dipercayai oleh
orang Kerinci yang disebutnya “orang cindaku” yang kadangkala menjelma
sebagai seekor harimau atau babi dan sangat gemar memakan jantung manusia
yang sedang tidur. Orang cindaku ini biasanya ditandai tidak mempunyai lekuk
bibir sebelah atas.
Kepercayaan bahwa nyawa bisa meninggalkan jasad dapat dilakukan
dengan jalan “manggasiang”, yaitu sejenis ilmu sihir yang dapat memindahkan
“sumangek” seorang wanita muda atas permintaan seseorang yang menolak
lamarannya, sehingga wanita muda tersebut berubah menjadi bengis dan tidak
normal. Penyakit ini disebut “sijundai”, biasanya terjadi di daerah pergunungan
atau pedalaman Minangkabau.
Sumangek juga dapat tinggal pada tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun benda
mati.
Orang Minangkabau mempercayai adanya “ibilih”, “mambao bungo”,
“mambang”, “jimbalang” dsb sebagai makhluk yang jahat.

Berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan seperti disebutkan di atas, perhatian


atau kepercayaan mereka terhadap padi sangat istimewa sekali. Mereka sangat
menghormati “induak padi” (induk padi), yaitu padi yang terdiri dari beberapa
tangkai dan buahnya sebagai wakil dari “Saniang Sari” (Sang Hyang Sri, Dewi
Sri atau Silansari) yang dikeramatkan sebagai dewa pelindung padi yang
dihormati dan diupacarakan ketika waktu menanam, memanen serta menyimpan
padi ke dalam sebuah lumbung atau rengkiang.

192
Binatang-binatang yang dianggap memiliki kesaktian seperti yang diceritakan
dalam berbagai legenda, misalnya dapat berbicara dan berbuat bagai manusia
seperti harimau, kerbau, ular dan beberapa jenis burung. Demikian juga di
antara benda-benda mati seperti keris, pedang dan parang, mereka anggap
memiliki “sumangek”.
Orang Minangkabau percaya kepada reinkarnasi, bahwa jiwa itu dapat
berpindah ke dalam tubuh binatang dengan perubahan bentuk secara perlahan-
lahan atau secara bertahap (metamorfosal). Ada juga orang mengatakan bahwa
reinkarnasi tersebut berlangsung hanya satu kali dan bilamana binatang itu mati,
maka “sumangek”nya terbang ke tempat yang terakhir. Namun ada pula yang
mengatakan perpindahan “sumangek” itu bisa terjadi sampai tujuh kali dan
akhirnya kembali menjadi tanah.
Metamorfosa (perubahan bentuk) ini turun-temurun dalam suatu keluarga yang
meliputi sebagian atau seluruh keluarga tersebut.
Sebagai akibat dari kepercayaan ini, mereka yakin bahwa ada hubungan antara
manusia dan binatang, terutama binatang yang telah menerima reinkarnasi dari
manusia. Karena itu binatang-binatang tersebut sangat dihormati dan diberi
nama-nama atau panggilan tertentu dengan tujuan untuk membujuknya dan
jangan sampai membuatnya marah terhadap manusia, misalnya harimau, buaya
dan juga beberapa jenis ikan, babi ataupun tikus.
Sehubungan dengan kepercayaan ini dikatakan berkemungkinan manusia lahir
dari perut binatang. Nenek moyang orang Minangkabau di pedalaman atau
“darek” misalnya dikatakan berasal dari harimau, anjing atau kucing.
Juga dari legenda-legenda menunjukkan bahwa ada kepercayaan
mengatakan, kelahiran atau terjadinya manusia atau binatang tanpa hubungan.
Dikatakan bahwa ibu dari “Tuanku Nan Kiramaik” (Tuanku Yang Keramat –
Tuanku Malin Kaciak – pen.) dari Koto Gadang diriwayatkan mengandung atau
hamil hanya karena meminum beberapa tetes air yang menempel di atas daun
keladi.
Raja perempuan Minangkabau yang diceritakan dalam “Kaba Cindua Mato”
hamil karena memakan sekeping isi kelapa dan bagian lainnya (dari kelapa tsb)*

193
dimakan oleh seekor kuda, kerbau dan ayam jago yang diberi nama
“Gumarang”, “Binuang” dan “Kinantan”.
Dari kepercayaan seperti tersebut di atas, timbul larangan-larangan atau
pantangan terhadap beberapa jenis tumbuh-tumbuhan.

* Cerita Bunda Kandung hamil karena meminum air kelapa ataupun makan daging
kelapa adalah tidak benar. Tambo-tambo Hikayat Cindua Mato tidak ada
mengatakan demikian. (an)

PENGERTIAN TENTANG ALAM

Pengertian orang Minangkabau tentang alam dapat dijelaskan sebagai


tersebut di bawah ini.
Mereka yakin bahwa bumi ini datar dan didudukkan di atas dua buah tanduk
kerbau yang amat besar yang berdiri di atas sebuah telur. Telur tersebut terletak
di atas punggung seekor ikan yang berenang-renang mengarungi lautan luas
dan gelap.
Gempa bumi terjadi jika seekor nyamuk hinggap dan menggigit telinga kerbau.
Guruh terjadi karena para malaikat menembakkan senapannya kepada roh-roh
yang sangat berani.
Petir terjadi dari penjelmaan sebuah cambuk untuk mendera roh-roh yang
memberontak.
Langit terdiri dari tujuh lapis, bertambah tinggi akan bertambah baik mendekati
Tuhan yang bersinggasana terbuat dari intan berlian.
Matahari adalah sebuah benda yang berapi yang ditarik oleh para bidadari langit
yang memakai pakaian mengkilap dan membiaskan cahayanya berjuta-juta obor
sampai ke bumi.
Tentang gerhana matahari atau bulan mereka menganggap sebagai benda di
langit sedang dalam keadaan sakit.
Di alam raya ini hidup berbagai-bagai roh yang mengabdi kepada Allah, sang
pencipta yang mereka sebut juga “Tuanku Kuaso”. Roh-roh tersebut memenuhi
angkasa dan udara di atas hutan-hutan, lapangan, gunung-gunung dan air.

194
Mereka juga tinggal di rongga-rongga gunung, gua-gua, pohon-pohon besar dan
tinggi, mata air dan sumur-sumur.
Hidup di alam barzah dianggap sama dengan hidup di dunia, di mana dijumpai
desa-desa yang indah dan teratur dengan jalan-jalan yang mulus, taman-taman
dan tempat-tempat bermain, masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-
sendiri, bekerja bermain, bernyanyi, menari, menunggang kuda, juga berkelahi
dan bermain judi.-

195
TUANKU NAN KIRAMAIK
(Tuanku Malin Kaciak)

K ata si empunya cerita, pada suatu hari di zaman dulu, kira-kira empat
ratus tahun yang silam, ada seorang gadis suku Sikumbang negeri Koto
Gadang pergi ke Pahambatan mencari mensiang. Karena teriknya matahari ia
kehausan. Maka berjalanlah ia kian kemari mencari air pelepas dahaga, namun
belum juga ditemukan.
Nasib mujur, tampaklah seonggok air tergenang di atas daun talas, lalu
diminumnya, maka lepaslah dahaganya. Sesudah melepaskan lelah sejenak, ia
melanjutkan pekerjaannya mencari mensiang. Setelah dianggap cukup,
pulanglah ia kenegerinya Koto Gadang.

Syahdan tidak lama semenjak mereguk air di daun talas itu, hamillah sang
perawan dan hebohlah penduduk negeri itu. Karena kejadian yang amat
memalukan tersebut, bermusyawarahlah pemuka masyarakat negeri itu di
permedanan yang bernama Gobah. Mereka berunding mencari kata sepakat,
hukuman apakah yang akan dijatuhkan kepada sang perawan yang hamil tanpa
bersuami itu. Belum lagi putus permufakatan, tiba-tiba turun hujan bagai
dicurahkan dari langit yang disertai pula petir sabung bersabung. Orang banyak
bubar, mufakat hari itu gagal membuat keputusan.
Pada keesokan hari berkumpul pula penduduk negeri itu di permedanan Balai
Gadang hendak mendengar putusan apakah yang akan dijatuhkan pada sang
perawan yang hamil tanpa bersuami tersebut.
Seperti kemarin pula, belum lagi putus kesepakatan, tiba-tiba turun pula
hujan lebat disertai angin ribut yang ditingkahi suara petir bergemuruh. Orang
banyak berlarian menyelamatkan diri, maka gagal pulalah mufakat hari itu.

196
Keesokan harinya lagi seperti kemarin juga, berkumpul pula penduduk
negeri itu di Balai Gadang.
Usai mufakat, berbondong-bondong mereka ke rumah sang perawan yang
hamil itu dengan maksud hendak menghukumnya. Belum lagi sampai ke tujuan,
mereka diserang sekawanan lebah, penyengat serta semut selimbada. Tidak
lama setelah itu turun hujan lebat bagai dicurahkan dari langit yang disertai pula
detuman petir yang menakutkan. Orang banyak itu bubar dan berlarian pulang
menyelamatkan diri ke rumah masing-masing.

Syahdan malam harinya seorang penduduk negeri itu bermimpi. Dikatakan


bahwa dalam mimpinya itu ia bertemu dengan seorang tua yang berjenggot
panjang berwarna putih.
Kata orang yang berjenggot itu:
“Janganlah kalian menghukum anak perawan itu, karena anak yang dalam
kandungannya itu adalah anak indrajati. Apabila kalian teruskan juga niat kalian
tersebut, Tuhan akan mendatangkan bala ke negeri ini”.
Lalu diceritakannyalah mimpinya itu kepada orang banyak. Mereka ketakutan
dan semenjak itu tiada seorang pun yang berani lagi mengusik sang perawan
yang hamil tersebut.

Syahdan setelah sekian lamanya mengandung, lahirnya seorang anak laki-


laki. Jatuh ia ke lantai, lantai pun patah. Tiba di rasuk, rasuk putus. Tiba di batu
sendi, batu sendi belah. Sampai di tanah, tanah jadi lembang. Maka diangkatlah
anak yang baru lahir itu ke rumah, lalu dimandikan.
Setelah sekian tahun kemudian, anak yang tumbuh dengan sehat itu
besarlah, lalu diserahkan ibunya mengaji. Dengan mudah ia menyerap segala
ilmu yang diajarkan gurunya. Akhirnya, walau masih muda belia ia telah
menapak menjadi seorang ulama bergelar “Tuanku Malin Kaciak”.

Suatu ketika, seperti sholat-sholat Jumat biasa, maka pada sholat Jumat hari
itu, kembali Tuanku Malin Kaciak menjadi imamnya.

197
Tatkala sujud, imamnya tidak bangun-bangun. Bingunglah para makmum.
Maka segeralah tugas imam yang tidak bangun-bangun itu digantikan oleh
orang lain.
Usai sholat, barulah Tuanku Malin Kaciak bangun dari sujudnya. Maka
bertanyalah orang banyak, mengapa beliau berlaku seperti itu.
Beliau mengatakan, tatkala sujud tadi, ia melihat sebuah perahu yang nyaris
tenggelam di tengah laut dihantam badai. Penumpangnya berpekikan. Maka
bersegeralah ia pergi menolongnya. Perahu yang bocor itu disumbatnya dan
selamatlah perahu itu bersama penumpangnya.
Benar saja, pakaian beliau basah kuyup dan di lengan bajunya bertetesan pula
air. Ketika dicoba orang air yang menetes itu, ternyata rasanya asin. Maka
terheran-heranlah orang banyak mendengar kisah beliau yang aneh tersebut.

Tidak lama pula setelah itu, kira-kira dua setengah bulan sesudah peristiwa
sholat Jumat yang ganjil tersebut, datanglah rombongan orang yang nyaris
karam itu ke negeri Tuanku Malin Kaciak, yaitu Koto Gadang.
Ketika ditanyakan orang maksud kedatangan rombongan tersebut, mereka
mengatakan, bahwa dahulu kira-kira dua setengah bulan yang lalu mereka
hampir celaka dihantam badai di tengah laut. Jika tidak ditolong oleh Tuanku
Malin Kaciak, entah bagaimana nasib mereka. Itulah sebabnya kami kemari
hendak menyampaikan terima kasih dan sekalian bersekah kepada beliau.
Mendengar kisah orang-orang yang datang itu, terperangahlah penduduk negeri
tersebut. Semenjak itu kian percayalah anak negeri Koto Gadang, bahwa
sebenarnyalah Tuanku Malin Kaciak anak indrajati lagi keramat.
Tidak lama setelah kejadian aneh tersebut, Tuanku Malin Kaciak dinikahkan
orang dengan seorang perempuan bersusu tunggal dan hampa suku Piliang
dalam negeri Koto Gadang juga.

Kata si empunya cerita pula, habis tahun berganti tahun sakitlah bunda
beliau. Agak-agaknya beliau tahu benar bahwa umur bundanya tidak akan lama
lagi. Maka berpesanlah beliau kepada sekalian familinya di rumahnya itu.

198
“Hai sekalian sanak saudaraku. Saya hendak berangkat ke Tanah Suci Mekah
dan sekalian menjemput aguang (gong), ceceh (canang kecil), momongan dan
rojeh.
Apabila sampai ajalullah bunda hamba, jangan dimakamkan sebelum hamba
kembali, karena almarhumah hendak hamba makamkan di Guguak Bulek.
Jadi tolonglah lumari jenazah almarhumah kelak dengan kapur ini, supaya
mayatnya tidak menjadi busuk!”
Selesai beramanat, Tuanku Malin Kaciak memanggil seorang muridnya
bernama Cubadak dan menyuruhnya mengambil selembar lapiak pandak (tikar
pandan pendek). Setelah itu berjalanlah kedua orang itu arah ke Pariaman.
Sampai di tepi laut, lapik itu dibentangkan, beliau duduk di sebelah depan
menghadap ke arah kiblat dan dibelakangnya duduk pula si Cubadak. Lalu
berliau berdoa kepada Allah Subhana Wata`ala.
Usai berdoa lenyapnya kedua orang itu dan pada hari itu wafat pula bundanya.
Maka dilumari orangnya jenazah almarhumah dengan kapur sesuai amanat
anaknya, Tuanku Malin Kaciak.
Namun tiga hari kemudian jenazah almarhumah dimakamkan orang, tanpa
menghiraukan amanat beliau. Sebab pada pikir mereka, amatlah mustahil
Tuanku Malin Kaciak dapat pulang secepatnya dari negeri yang jauh tersebut.

Benar saja, tujuh hari kemudian pulanglah Tuanku Malin Kaciak dari negeri
Mekah membawa seharawan aguang (gong selengkapnya), ceceh, rojeh serta
momongan.
Tatkala melalui Guguak Bulek, tampak oleh beliau tanah tasirah (kuburan baru).
Lalu beliau bertanya kepada orang yang sedang berkerja di pemakaman itu,
siapa yang dikuburkan di tanah tasirah tersebut.
“Bunda Tuanku” jawab orang itu.
Mendengar jawaban demikian, marahlah beliau. Dipukulnya aguang itu,
kemudian dibantingnya saharawan aguang tersebut ke dalam sawah yang
sampai sekarang dinamai orang Sawah Golek Aguang.
Beliau berseru:

199
“Hai orang Sikumbang, itulah aguang untuk kalian! Hai orang Piliang, jemputlah
bagian kalian ke tempat ini!”
Selesai berseru, beliau pergi. Menghilang, kata si empunya cerita.
Konon kabarnya bunyi gong yang dipukul serta suara beliau, hanya
terdengar oleh orang di negeri Koto Gadang saja.
Adapun cecek bagian orang Piliang sudah tidak ada lagi, karena rumah tempat
menyimpannya terbakar. Sedangkan gong orang Sikumbang masih ada, hanya
retak sedikit karena dahulu dibanting oleh beliau.
Apabila negeri kena bala, maka gong itu berbunyi sendiri. Bila kelangkahan,
maka gong itu mangiparaik (menulah) kepada orang yang melangkahi.
Bilamana gong itu dibunyikan bersama-sama dengan gong yang lain, konon
gong pemberian Tuanku Malin Kaciak yang teramat elok bunyinya.
Demikianlah konon riwayatnya.-

Bacaan: Een Menangkabausche Heilige


Door: D. Gerth van Wijk
TBG – deel XXIX, (1877).

200
CERITAPALASIK

K ata sahibul hikayat, di jaman dulu bila di suatu nagari atau kampung ada
seseorang mendadak kaya raya, tak pelak lagi pecah berita mengatakan
bahwa orang itu kayanya karena palasik. Barangkali saja orang itu mendapat
harta karun atau bak kata orang sekarang objeknya meledak, tetap saja tidak
dipercaya. Orang banyak mengatakan bahwa palasiklah yang menjadikannya
kaya raya. Beroleh harta warisan tidak mungkin, karena warisan di
Minangkabau milik bersama.
Demikian juga seorang bocah berusia di bawah tiga tahun jatuh sakit. Bila
jangatnya terlihat mengeriput, badannya kian hari bertambah kurus, suhu
badannya meninggi, matanya senantiasa bercirit, kalau menangis seperti
berhiba-hiba, tak salah lagi palasiklah yang menjadi biang keladinya.
Orang Minangkabau dahulu mengenal dua macam bangsa palasik, yakni
palasik bangkai dan palasik kudung.

PALASIK BANGKAI

Sebenarnya palasik itu manusia biasa seperti kita-kita juga, hanya saja
mereka berperangai aneh lagi mengerikan, yaitu gemar memakan daging dan
tulang orang mati yang sudah dikubur.
Kata orang, jika seseorang yang berperangai palasik bertemu dengan seorang
anak berusia di bawah tiga tahun walau digendong ibunya sekalipun, bila
digodanya seperti biasanya seseorang menggoda anak kecil atau ditatapnya
saja dengan batinnya, maka sehari atau dua hari kemudian sakitlah anak itu. Ia
demam berkepanjangan, suhu badannya meninggi, badannya menjadi kurus,

201
kulitnya mengeriput, matanya selalu bercirit, bila menangis seperti berhiba-hiba,
jika tidak segera kepintasan obat, dipastikan anak itu akan meninggal dunia.
Andaikata anak itu meninggal, kuburnya harus dijaga oleh karibnya
teristimewa di malam hari. Bilamana tidak, jenazah yang sudah dipendam
dalam tanah itu akan dicuri oleh palasik. Dilecutnya kubur anak itu tujuh kali
dengan tujuh helai lidi gila. Seketika muncullah seekor kelelawar dari dalam
kubur itu, lalu menjelma menjadi anak kecil seperti tatkala ia hidup dan tertawa
riang seperti masa dahulu juga. Segera digendongnya bangkai hidup itu dan
dibawa pulang kerumahnya. Namun sebelumnya dimandikan bersih terlebih
dahulu di pincuran, setelah itu barulah disembelihnya. Sebahagian daging
sembelihan dibagikan kepada bangsanya sesama palasik. Bahkan diantarkan
jauh sampai sehari perjalanan, meski agak seiris sekalipun. Daging bangkai
bagiannya digulai, sisanya dibalur dan rangka mayat itu dikeringkan.
Bila sang palasik ketagihan, tulang mayat itu diasah dan disedu dengan air
minumnya. Atau tulang itu direndam dengan air panas, lalu diminum, maka
lepaslah tagirnya dan ia menjadi segar kembali.
Kata orang, palasik itu bila tidak memakan daging bangkai anak manusia
dalam setahun, badannya menjadi kurus, mukanya pucat seperti tidak
bertenaga.
Konon kabarnya bila sang palasik bersobok atau ditangkap orang tatkala
sedang melarikan bangkai hidup yang dicuri di kuburan itu, maka orang yang
menangkap tersebut menjadi kaya-raya. Berapa saja uang yang diminta
dipenuhinya, sebab bangsa palasik amat takut rahasia mereka terbongkar. Bila
harta sang palasik itu tidak mencukupi, ia meminta bantuan teman-temannya
bangsa palasik juga. Mereka itu erat setianya, buatannya teguh, berat sama
dipikul ringan sama dijinjing, suarang diberikan, sekutu belah, mendapat sama
berlaba, kehilangan sama merugi, demikianlah selama-lamanya. Karena itulah
palasik-palasik lain segera membantu temannya yang sedang dilanda kesulitan
tersebut.
Itulah sebabnya bila disebuah nagari atau desa ada seseorang yang mendadak
kaya-raya, tak pelak lagi dikatakan bahwa harta yang diperolehnya itu berasal
dari palasik.

202
Sungguhpun kuburan anak yang baru meninggal itu dijaga siang-malam oleh
karibnya, sang palasik senantiasa berupaya mengambil mayat yang menjadi
incarannya itu.
Biasanya palasik beroperasi dari tengah malam hingga kokok ayam di pagi
buta, yakni tatkala orang dalam kampung tertidur pulas.
Adapun tanda-tanda datangnya palasik hendak mengambil mayat idamannya
itu, mulanya ditandai banyaknya agas (sejenis nyamuk) di atas kuburan
tersebut, kemudian datang pula kumbang cirit. Bila yang menjaga kubur itu
terkantuk-kantuk, ia akan dirahap kumbang cirit tersebut dan segera tertidur
pulas. Demikian pula lampu damar yang menyala di atas kuburan dilandanya
sehingga padam. Tidak lama setelah itu terdengar suara lolongan anjing.
Benar saja, seketika muncul seekor anjing putih seolah menyeruak di kegelapan
malam, barulah sesudah itu muncul sang palasik. Kata orang badannya besar
sebesar gajah, daun telinga lebar selebar nyiru dan wajahnya hitam
menakutkan. Maka dikeluarkannya mayat anak yang baru dikubur itu dengan
lidi keramatnya dan segera dibawa pulang ke rumah untuk disembelih.

Apabila seseorang yang diduga berperangai palasik datang ke rumah


seorang ibu yang mempunyai anak kecil, maka si empunya rumah atau yang
lainnya segera mengunyah pinang sinawal, lalu disemburkan kepada tamu yang
tidak diundang itu. Kalau benar seorang palasik, ketika itu juga jatuhlah ia
terguling. Bercucuran keringatnya dan dari mulutnya keluar air liur berbusa, tak
obahnya seperti orang diserang penyakit ayan. Namun yang umum dilakukan
orang, ialah membuat sebungkus obat penangkal yang diletakkan di dalam baju
atau selimut anak yang dilindungi itu. Adapun isi bungkusan tersebut ialah obat
penyembur seperti lada kecil (merica hitam), dasun (bawang putih tunggal),
pinang sinawal, buah pala, cengkeh dan kunyit. Dengan demikian palasik tidak
akan berani mendekat, apalagi mengusik anak yang telah diberi penangkal
tersebut.

PALASIK KUDUNG

203
Berlainan dengan palasik bangkai, palasik kudung yang juga dinamakan
panangga (penanggal), mempunyai kepintaran menanggalkan kepalanya
sendiri dari batang tubuhnya. Kepala yang melepas itulah yang menggelinding
kian kemari mencari mangsa. Sedangkan tubuh dan kedua tangannya
ditinggalkan di rumah.
Ada pula dikatakan orang, palasik kudung itu dapat melepaskan kepala berikut
sebelah tangannya. Dengan tangan yang melepas itulah, ia mengayuh cepat
menyeret kepala yang tanggal itu menuju sasaran.
Bila telah terpenuhi keinginannya, maka pulanglah ia ke rumah dan bertaut
kembali dengan batang tubuh yang ditinggalkan tadi.
Apabila di kampung itu ada orang meninggal dunia, apakah ia seorang bayi
ataupun dewasa, maka datanglah palasik kudung itu ke rumah orang kematian
tsb. Dengan cepat ia melesat ke kolong rumah orang mati itu. Air bekas
memandikan mayat yang dibuang ke kolong rumah, dijilatnya dengan rakus,
sementara itu matanya melirik ke kiri dan ke kanan, takut ketahuan orang lain.
Andaikata ketahuan, larilah ia. Walau dikejar dengan anjing sekalipun, tidak
mungkin terkejar karena kencang larinya. Dibacok dengan golok atau kelewang,
tidak mempan, karena ia kebal sekali.
Kadang-kadang malam hari palasik kudung masuk ke rumah orang mencari
gulai ikan. Bila sedang melahap santapan lezat itu ketahuan oleh yang punya
rumah, larilah ia meloloskan diri. Karena mustahil dapat dikejar, dibiarkan saja.
Ada pula cerita mengatakan, bila sang palasik sedang asyik mengudap gulai
kesukaannya, disungkup dengan lakar periuk, maka ia tidak dapat melawan
atau mengeras lagi. Ia diam saja di bawah lakar menunggu kesempatan
meloloskan diri. Tetapi cara menyungkup seperti itu amat jarang terjadi, karena
sang palasik sangat awas.
Palasik kudung ini tidak seperti palasik bangkai yang mampu mencabut
mayat dari dalam kubur. Walau demikian, palasik kudung ini datang juga ke
kuburan di malam hari. Di sana ia menjilat-jilat dan mencepak-cepak. Demikian
keras cepaknya, hingga terdengar bagai berlapak-lapak. Karena itu bila ada
orang mencepak-cepak seperti demikian, yaitu tidak seperti biasanya orang
mencepak, tak pelak lagi dicurigai palasik.

204
Seperti dikatakan di atas, palasik itu ialah manusia biasa seperti kita-kita
juga. Dalam pergaulan sehari-hari mustahil dapat dibedakan mana yang palasik
dan mana pula yang bukan. Orang berperangai palasik itu tidak hilang bangsa
dalam adat. Sebab mereka turunan yang jelas asal usulnya dan bukan berasal
dari bangsa budak. Dalam jamuan yang terkembang atau medan yang sekata,
mereka dapat setanding duduk. Demikian juga mereka makan dapat sejambar
(makan bersama satu talam atau piring besar) dengan orang lain yang tidak
berperangai palasik. Kalau ia seorang penghulu, duduk sama rendah dan tegak
sama tinggi dengan penghulu lain di nagarinya. Hanya saja yang dikhawatirkan
orang, ialah kalau-kalau terambil menjadi urang sumando (menantu laki-laki).
Bila hal semacam itu terjadi, bisa celaka tiga belas. Sebab anak-cucu kaum
tersebut akan berperangai palasik pula seperti bapaknya.
Menurut kecek orang, ilmu palasik turun dari ayah kepada anak-anaknya.
Seorang laki-laki yang palasik kawin dengan seorang perempuan biasa (tidak
palasik), maka anak-anak mereka kelak akan menjadi palasik pula, tetapi ilmu
palasik mereka belum keras seperti bapaknya. Mereka belum pandai
mengeluarkan mayat dari dalam kubur. Ilmunya hanya sekedar menghisap
semangat anak-anak saja. Umpamanya bila bertemu seorang anak, maka
dihisapnya semangat anak itu dengan ilmunya. Lalu sehari atau dua hari
kemudian anak itu jatuh sakit.
Sebaliknya, bila seorang ibu yang berperangai palasik kawin dengan seorang
lelaki yang tidak palasik, anak-anak mereka tidak palasik lagi.
Ada pula cerita mengatakan, bila seorang isterinya mengetahui suaminya
seorang palasik kudung, pergilah ia meminta pertolongan dukun. Oleh sang
dukun diberi sekerat sagar untuk ditancapkan pada leher batang tubuh yang
ditinggalkan itu. Jadi apabila sang palasik kembali dari petualangannya dan
bertaut lagi dengan tubuh yang ditinggalkan tadi, ia bertingkah seperti orang
ketulangan. Kepalanya selalu digerak-gerakkan seperti orang yang
kerongkongannya tertusuk tulang ikan.
Demikianlah konon ceritanya.-

Disadur dari: Tjoerito Palasik


Proef van Menangkabausch dialect

205
Medegedeeld door J.L. van Limburg Brouwer
TBG XXI – 1875.

CERITA MENANGKAP HARIMAU

I nilah kisah seorang pengembala yang sehari-hari mengembalakan


ternaknya ke sebuah padang rumput yang subur di tepi sebuah hutan.
Bagai kata pepatah: nak kayo, kuaik mancari (hendak kaya, kuat berusaha),
berkat rajin dan kesungguhan hatinya berkembang biaklah ternaknya. Sang
pengembala amat berbahagia.

Hari itu seperti juga hari-hari biasa, ketika sang pengembala sedang
berleha-leha menggembalakan ternaknya, muncul seekor harimau lapar ke
padang pengembalaan tersebut. Lalu diterkamnya seekor anak sapi dan
digonggongnya ke dalam hutan. Melihat kejadian yang tidak disangka-sangka,
itu sang pengembala menggigil ketakutan.

Usai menggiring ternak pulang kekandangnya, bergegas ia pergi meminta


pertolongan kepada seseorang yang terkenal pandai membuat perangkap
dikampung itu.
Setelah menceritakan pengalaman yang menakutkan di padang pengembalaan
di tepi hutan tersebut, ia disuruh oleh pawang harimau mengumpulkan
pekayuan secukupnya untuk membuat sebuah pinjaro (perangkap). Selain itu
kepadanya diminta pula mengadakan seekor kambing yang akan dijadikan
umpan. Adapun kambing tersebut bukan sembarang kambing, melainkan
kambing belang selilit badan.

Setelah terkumpul semua yang disyaratkan oleh pawang yakni sang pandai
maminjaro, maka dibuatlah sebuah perangkap yang nantinya dipasang di
daerah yang dicurigai sebagai jalan harimau tatkala menerkam sapi
sipengembala beberapa hari yang lalu.

206
Setelah selesai semuanya, maka dikampuangkanlah (dikumpulkanlah) anak
negeri ke tempat perangkap itu dipasang.
Ketika itu pula kambing belang yang dijadikan umpan dimasukkan ke dalam
perangkap. Adapun panjang perangkap itu kira-kira satu setengah elak (1 elak =
69 cm) dan lebarnya lebih sedikit satu hasta. Bagian dalam perangkap dipasang
sekat khusus untuk tempat kambing yang diumpankan. Jadi bilamana sudah
terperangkap, harimau itu tidak dapat melahap kambing yang diumpankan tsb.
Apabila telah sempurna semua yang dipersiapkan, maka berserulah si
tukang pinjaro, katanya:
"Hutang nyawa dibayar dengan nyawa, hutang harta dibayar dengan harta.
Dalam sepetang-petang hari ini, bayar juga hutang engkau! Kalau tidak dibayar
engkau akan menanggung kesusahan. Ke bukit tidak beroleh angin, ke lurah
tidak beroleh air, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berpucuk, di tengah-
ditengah dilarik kumbang!"
Tatkala mendengar seruan tersebut, menggerunglah harimau itu yang konon
hanya terdengar oleh si tukang pinjaro saja.
Tak lama kemudian haripun malamlah. Maka muncullah sang harimau yang
dinantikan, lalu menyelonong masuk perangkap. Maka tentramlah kembali
padang pengembalaan tersebut.
Andaikata harimau yang berdosa itu tidak muncul-muncul atau tidak mau
masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang, maka si tukang pinjaro
membacakan doa. Doa pitanggang namanya.
Konon, bila harimau yang dituju telah dikenai oleh doa pitanggang itu, ia tidak
dapat tidur dan tidak mau makan minum lagi. Akhirnya matilah ia kehausan dan
kelaparan di dalam hutan.
Demikianlah konon ceritanya.-

Disadur dari : Verscheidene verhalen omtrent het bijgeloof


van de Maleiers in het land Minangkabau.
door : J.L. van der Toorn.
TBG. deel XXV (1879).

207
CERITAORANGBUNIAN

A dapun yang diaku sebagai orang bunian itu ialah orang yang menjadi
dukun juga. Seolah-olahnya dukun itu sahabat karib orang bunian
tersebut.
Bilamana dukun itu memerlukannya, maka dipanggillah orang bunian tersebut
dengan syaratnya. Tak lama kemudian datanglah hantu orang bunian itu
memenuhi panggilan sang dukun.
Andaikata di kampung itu ada seseorang menderita sakit berkepanjangan,
maka pergilah ia ke dukun itu meminta obat. Sudah barang tentu seperti
biasanya semua persyaratan yang diminta sang dukun dipenuhi pula.
Tatkala sampai di rumah dukun, si sakit memberi salam dan berkata:
"Oo engku, maksud hamba datang kemari ialah hendak meminta obat. Hamba
ingin tahu penyakit yang hamba derita.
Kalau tasapo (ditegur setan atau arwah), di mana terjadinya dan apa pula
obatnya. Tolonglah hamba ini, engku !"
"Baiklah, akan kita coba melihatnya. Tetapi bersabarlah agak tiga hari ini, boleh
kita siapkan kelambu untuk tempat berunding dengan beliau niniak kita" kata
sang dukun pula.

Seperti yang telah dijanjikan, tiga hari kemudian datang pula si sakit dan
dilihatnya kelambu telah terpasang di rumah dukun tersebut.
Sesaat kemudian masuklah sang dukun ke dalam kelambu itu sambil berpesan
kepada yang hadir dalam bilik:
"Hai, nanti kalau kalian melihat apa-apa, jangan kalian sapa dan jangan siasati.
Diam-diam sajalah, tak lama lagi beliau akan datang !"

208
Maka sekalian orang di situ bapakak samianglah (berpekak saja) tanpa
menoleh ke kiri maupun ke kanan.
Benar saja tak lama kemudian terdengarlah suara dukun itu berbisik-bisik.
Berarti sang niniak orang bunian itu telah berada pula dalam kelambu itu. Hanya
suara bisikan dukun itu saja yang terdengar.
Konon dukun itu sajalah yang dapat berkomunikasi dengan hantu sang bunian
tersebut.
Kira-kira sepemakan sirih lamanya, keluarlah sang dukun dari dalam
kelambu dan berkata pada si sakit:
"Asal mula mendapat penyakit ini, ialah tatkala engkau sedang mandi. Waktu itu
hujan panas rintik-rintik. Ketika itulah engkau tasapo (disapa) oleh setan. Ya
atau tidak !"
"Iya engku" sahut si sakit sambil mengangguk.
"Kini yang akan menjadi obat penyakit engkau ini, tiga buah limau purut dan
kunyit tiga rimpang" lanjut sang dukun pula.
Setelah diserahkan segala yang diminta, lalu ditawari (dimantrai) oleh sang
dukun.
"Tabur-taburkan limau dan kunyit ini di tempat di mana engkau tasapo dulu"
kata sang dukun lagi.

Syahdan, setelah sekian hari lamanya, sembuhlah orang yang sakit itu.
Karena itu kembali pulalah ia ke rumah sang dukun tsb dengan membawa
makanan secukupnya dan sekalian meminta doa selamat.
Itulah yang dinamakan mematikan obat agar penyakit tsb tidak kembali lagi.
Demikianlah konon ceritanya.-

Disadur dari : Verscheidene verhalen omtrent het bijgeloof


van de Maleiers in het land Minangkabau.
door: J.L. van der Toorn
TBG. deel XXV (1879).

209
CERITAORANGJADI-JADIAN

M enurut kecek-kecek orang, hantu jadi-jadian atau orang jadi-jadian itu


asalnya dari manusia biasa seperti kita-kita juga.
Konon tidak lama setelah seorang yang meninggal dikuburkan, mayatnya
bangkit kembali ke dunia ini. Kain kafan yang dahulu digunakan sebagai
pembungkus jenazah, kini tersandang dilehernya. Bentuk wajahnya tidak
berubah, masih seperti sedia kala tatkala ia hidup sebagai manusia dahulu
juga. Hanya saja rambut dan bulu badannya tumbuh menjadi panjang, sehingga
bentuk atau rupanya amat menakutkan.
Barangkali karena rupa yang demikian itu, ia tidak mau bertemu apalagi bergaul
dengan manusia. Sepanjang hari ia bersembunyi saja di dalam hutan. Kadang-
kadang bila larut malam, pergilah ia ke rumah amainya (ibunya) minta makan.
Andaikata orang di rumah amainya mendengar suara hantu itu minta makan,
maka segeralah dipenuhi.
Hantu jadi-jadian ini tidak naik ke rumah ibunya, melainkan bersembunyi saja di
halaman di kegelapan malam.
Setelah diberi makanan secukupnya, ia disuruh cepat-cepat meninggalkan
tempat itu, agar jangan sampai ketahuan oleh orang lain.
Apabila orang jadi-jadian ini dibunuh orang, maka tak lama kemudian ia
hidup pula kembali. Kadang-kadang menjadi serupa harimau, siamang, kandiak
(babi hutan) dan lain-lain sebagainya. Demikianlah ceritanya.-

Disadur dari: Verscheidene Verhalen Omtrent Het Bijgeloof


van de Maleiers In Het Land Minangkabau,
door J.L. van der Toorn, TBG. deel XXV (1879).

210
DEWI SRI
SANG PELINDUNG

B erlain dengan jaman dahulu, di jaman sekarang orang melakukan


penyemprotan dengan berbagai macam racun anti hama dengan tujuan
membunuh atau melindungi tanaman padi dari berbagai serangan hama seperti
wereng, keong mas ataupun tikus. Dengan demikian ketika panen kelak, hasil
yang diperoleh akan melimpah ruah.
Tidaklah demikian pada jaman baheula, melindungi padi cukup dengan
pertolongan Dewi Sri, asal saja yang punya sawah berpandai-pandai dengan
sang dewi.

Menurut kepercayaan orang Minangkabau dulu, yakni sebelum agama Islam


menyebar masuk ke daerah ini, konon kabarnya setiap petak sawah dilindungi
oleh Dewi yang bernama Saniang Sari atau yang disebut juga Silan Sari, Sang
Hyang Sri atau pun Dewi Sri.
Sampai sekarang pun kepercayaan mengenai Dewi Sri ini belum hilang benar,
bahkan di beberapa tempat atau desa (nagari) masih dipercayai orang.
Kata sahibul hikayat pula, Dewi itu bersemayam di serumpun padi yang
dinamakan Induk Padi. Induk Padi itulah yang melindungi sekalian padi di
sebuah petak atau piring sawah.
Bagaimana caranya orang jaman dulu memilih padi untuk dijadikan benih yang
akan disemaikan, ikutilah cerita di bawah ini.
Jika malam telah larut, telah sunyi senyap dalam kampung, maka diambillah
padi yang akan dijadikan benih, lalu dimasukkan ke dalam sukatan bamboo

211
(takaran dari bambu) tanpa memarasnya. Ketika memasukkan padi ke dalam
sukatan itu, diucapkan mantra seperti di bawah ini:
“Kalau untung badan, setangkai jadi sesukat, serumpun jadi seketiding, akan
dimakan anak dan buah, akan dimakan orang semenda, untuk berlarak dan
berlereng, akan menjamu isi nagari”.
Kemudian padi itu dikekarkan di atas sehelai tikar lalu disembur dengan air
sitawar si dingin. Padi yang paling bagus, itulah yang dijadikan induk padi.
Pagi keesokan harinya, pergilah sang petani itu ke sawah menyemaikan padi
tsb, namun sebelumnya diambil segenggam untuk dimakan ayam sambil
membaca mantra:
“Kuurr … ayam, sebanyak padi dimakan ayam, lebih banyak lagi hendaknya
padiku”.
Sampai di sawah atau di persemaian, terlebih dahulu ditanam serumpun untuk
dijadikan junjungan benih. Di sekeliling junjungan padi inilah disebarkan induk
padi yang telah dipilih malam sebelumnya. Sedangkan perempuan yang
menebarkan benih itu mengorak sanggul menggeraikan rambutnya, untuk
menghormati induk padi tsb. Usai itu pulanglah ia, lalu mandi berlimau atau
bersiram air jeruk purut.

Pada waktu bertanam, yaitu memindahkan benih padi dari persemaian ke


sawah, induk padi itu disembur terlebih dahulu dengan air sirih sebagai tangkal
agar jangan terkejut dan dibacakan pula mantra:
“Saniang Sari janganlah terkejut karena orang melintas, jangan terkejut karena
guruh dan petir. Kalau hujan pencuci muka, kalau panas bawalah gelak,
setangkai jadikan sesukat, serumpun jadikan seketiding”.

Jika padi telah masak, maka pergilah orang menjemput “padi yang tujuh
semenda” namanya, yaitu induk padi tersebut. Induk padi ini baru boleh diambil,
setelah padi yang lain selesai disabit.
Mengambil induk padi dilakukan oleh para menantu muda yang berpakaian
indah-indah dan dilindungi pula dengan sebatang payung. Kemudian induk padi

212
yang sudah diambil itu dimasukkan ke dalam sebuah kambut berterawang, lalu
diantarkan pulang yakni ke lumbung.
Kambut berterawang tadi disambut pula oleh seorang perempuan muda yang
juga berpakaian indah dan meletakkannya di tengah-tengah lumbung.
Sementara itu asap kemenyan mengepul-ngepul pula melingkungi induk padi
tersebut.
Di tengah sawah, yaitu di tempat padi yang baru disabit dilunggukkan,
diletakkan sebuah piring lengkap dengan aneka santapan lezat yang
diperuntukkan untuk Sang Dewi Saniang Sari.
Mengirik padi, yakni menginjak-injak batang padi agar padi terlepas dari
tangkainya, dilakukan bersama-sama di tengah sawah. Sekalian itu
dilangsungkan dengan acara makan minum bersama pula, lengkap dengan
serunai dan gedang, tari dan pencak, nyanyi dan dendang, tanda bergembira
karena jerih payah berhasil baik.
Demikian konon ceritanya.-

Disadur dari: Berita Koto Gadang Th. IX – 1934.

213
SI KATIKMUNO

S ekitar tahun 1800 ketika berkecamuk Perang Paderi, selain yang terbunuh
pada pembantaian di Balai Tangah Buo, keturunan
Pagarruyung yang tersisa hanyalah beberapa orang saja, diantaranya Raja
Raja-Raja

Muningsyah yang melarikan diri ke arah Timur (kawasan Jambi). Selama dalam
pelarian tersebut, ia hidup dalam keadaan miskin penuh penderitaan. Demikian
pula perbendaharaan Kerajaan Pagarruyung yang terselamatkan hanyalah
beberapa potong saja, sedangkan lainnya raib entah kemana.
Inventarisasi atau laporan tertua yang dilakukan Gouverneur Sumatra’s
Westkust (Gubernur Sumatera Barat) pada tahun 1901 untuk Bataviasch
Genootschap, menyebutkan benda peninggalan Kerajaan Pagarruyung yang
berhasil dicatat ialah antara lain:

1. Di kawasan Tanjung:
Dulang Gadang, Keris Carabun dan tiga batu pada keluarga Datuk Rajo Di
Rajo.
2. Di Pagarruyung:
Curik Simandanggiri, sebuah golok berdaun lebar dan pendek.
Klewang Cinangki dengan gagang yang bertatah perak.
Simanggi Masak, sebuah keris panjang.
SI KATIK MUNO.
Telur burung Burak, sebuah benda (batu ?) berbentuk telur besar.
Kain Sangsuto, kain sutra berwarna kuning panjangnya sekitar 3 m.
Tombak Lambiang Lamburan berambut janggi.
Aguang (Gong) Simandarang.
Payuang Gadang atau Payung Panji.

214
SI KATIK MUNO

Menurut Dr. FDK Bosch dalam tulisannya berjudul “De Rijksieraden van
Pagar Roejoeng” yang dimuat dalam Oudheidkundige Verslag 1930, patung
kepala boneka Si Katik Muno ini tingginya sekitar 5 cm saja, bagian bawahnya
berlubang, warnanya kuning gading dan terbuat mungkin dari batu gips ataupun
tembikar.
Ketika itu patung kepala Si Katik Muno ini disimpan sebagai benda pusaka yang
suci lagi keramat oleh Tuan Gadih (Semua keturunan Raja-Raja Pagarruyung
yang perempuan dipanggilkan Tuan Gadis).
Konon kabarnya patung kepala Si Katik Muno ini amat sakti dan dapat
menurunkan hujan bila diminta.
Menurut kisahnya, di jaman dulu Si Katik Muno ini adalah seorang panglima
perang yang gagah berani Kerajaan Pagarruyung dan terkenal amat setia
kepada rajanya.
Suatu ketika ia diperintahkan berperang melawan musuh. Dalam suatu
pertempuran dahsyat di lautan, kalah Si Katik Muno. Panglima perang Kerajaan
Pagarruyung ini ditawan oleh Jin Laut yang kemudian memerintahkan
memenggal kepalanya.
Meski sudah bercerai dari batang tubuhnya, kepala Si Katik Muno itu berhanyut-
hanyut dilautan agar dapat bertemu kembali dengan raja yang dicintainya.
Akhirnya terdamparlah kepala buntung (kepala Si Katik Muno) yang sudah
mengecil itu di tepi sebuah pantai. Tak lama kemudian ditemukan oleh
kepercayaan raja, lalu dibawanya ke Pagarruyung untuk dipersembahkan
kepada raja.

Namun ada pula cerita mengatakan, suatu ketika Si Katik Muno yang
Panglima Perang Kerajaan Pagarruyung ini telah putar haluan melawan rajanya.
Raja sangat marah dan memerintahkan memancung panglima yang berkhianat
itu. Kemudian kepala Si Katik Muno disimpan sebagai peringatan.
Demikianlah konon ceritanya.-

215
BATUPANDAPEKAN

A dalah sebuah nagari dalam lingkungan perintah Tuan Luhak Tanah Datar
bernama Tanjung Sungayang.
Menurut riwayat, pada masa dahulu ada seorang anak nagari daerah itu
mandapek (mendapat) sebuah batu yang istimewa lagi bertuah. Warnanya
gelap seperti tembaga, besarnya kira-kira sebesar kecapi.
Karena batu itu dapek (dapat), lalu dinamakan “Batu Pandapekan”.
Konon kabarnya tidaklah semua orang mampu mengangkatnya. Kini batu itu
disimpan di rumah penemunya dalam sebuah bilik di atas sebatang kasur
pandak (kasur pendek).

Bila seseorang ingin mengetahui bagaimana untung atau nasibnya di


kemudian hari, maka pergilah ia ke rumah itu dengan membawa sari pitih
(uang), sirih-pinang dan kemenyan.
Setelah bawaan tersebut dipersembahkan, maka sang pemilik mengambil batu
itu dari tempatnya dan diletakkan di atas sebuah talam lalu dilimauinya (dibasuh
dengan air jeruk). Sementara itu dibakar pula kemenyan putih dan diedarkan
sebanyak tiga kali sekeliling batu tersebut.
Barulah setelah itu yang empunya hajat mengusap batu itu dengan telapak
tangan, lalu mencoba mengangkatnya. Jika ia mampu mengangkat batu
tersebut, tandanya kelak ia akan menjadi orang yang berhasil dan ternama
dalam hidupnya.
Sebaliknya, walau bagaimanapun kuatnya seseorang, jika batu tersebut tidak
terangkat, maka malangnya nasibnya karena kelak ia tidak bakal berhasil dan
tidak pula menjadi orang ternama.
Demikianlah konon cerita batu bertuah tersebut.-

216
Disadur dari: Verscheidene verhalen omtrent het
bijgeloof van de Maleiers in het land Minangkabau.
door J.L. van der Toorn, TBG – deel XXV – 1879.

Keterangan
Tuan Luhak - Asisten Residen.
Mandapek - mendapat.
Batu dapek (Batu Pandapekan) - Batu Dapat.
Saripati pitih – uang yang diberikan kepada dukun agar obatnya berkah.

217
D. PIDATO ADAT DSB

PIDATO PENGHULU MINANGKABAU

Pengantar

Seorang penghulu Minangkabau selain ahli seluk beluk adat istiadat daerah
atau nagarinya, dituntut pula mahir berpidato.
Tidaklah seperti pidato yang biasa didengar, pidato seorang penghulu amat
kaya dengan pantun, syair, pepatah petitih, pemeo, petuah, tamsil dan ibarat.
Kalimat pidato penghulu itu panjang-panjang, karena dibangun dari himpunan
kalimat-kalimat pendek yang umumnya terdiri dari empat suku kata yang
disampaikan secara khas, seolah-olah bagai seorang penyair sedang
membacakan sajak.
Bertambah mahir sang penghulu itu menyampaikan pidato, kian terpesona
orang banyak mendengarnya. Ini berarti, sesungguhnyalah masyarakat
Minangkabau itu gemar akan sastra.

Biasanya pidato seorang Penghulu itu disampaikan pada upacara tertentu,


misalnya ketika “batagak penghulu”, “perhelatan kawin” atau pun “kematian” dan
sebagainya.
Dalam “perhelatan kawin” misalnya, kemahiran pidato seorang Penghulu pihak
sipangkalan, disambut dengan lincah pula oleh Penghulu pihak yang datang
atau yang disebut pihak alek.
Maka jadilah acara saling berpidato itu seolah-seolah seperti adu ketrampilan
bersastra khas Minangkabau.

Karena itu dalam menghadapi upacara seperti di atas, pihak-pihak yang akan
tampil ada yang jauh-jauh hari mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh.

218
Tidaklah demikian bagi para Penghulu yang piawai, mereka tidak perlu
mengadakan persiapan apa-apa, karena mereka memang telah mahir dan
terbiasa menghadapi upacara-upacara semacam itu.

219
PIDATO SAPANJANG ADAT PIHAK SI
PANGKALAN DALAM ALEK PARKAWINAN

Badeta batiak baragi,


Ditanun urang Batipuah,
Sungguahpun sayo tagak badiri,
Batinnyo sayo duduak basimpuah.

Ditanun urang Batipuah,


Dipakai sadang tangah hari,
Batinnyo sayo duduak basimpuah,
Mintak ampun manyusun jari.

Ampunlah sayo dek Panghulu - nan gadang basa batuah – partiapan1)


Tuanku Alim jo Ulamo - nan kiramaik waliulah - partiapan Hulubalang nan gagah
ganta pahlawan - nan jadi tulang lantak dalam nagari - sarato partiapan Manti
jo Pagawai - nan mangatahui kusuik ranyah dalam kampuang - nan
mampamainkan bungka jo taraju2) - ketek indak tasabuik namo - gadang indak
tabilang gala - sambah jo simpuah pamanuahi.
Mintak izinlah sayo - kapado jamu basa nangko - nak mancurai mamapakan -
nak mambilang maatokkan.

Parupuak di tapi rimbo,


Dijuluak mangko dijulaikan,
Duduak sayo ado batanyo,
Badiri sayo mancuraikan.

Tatkalo maso dahulunyo - pihak kapado ibu bapak - iyo saparati adih3)
malayu,

220
Maso alun babalun-balun,
Langik jo bumi balun jadi,
Buah balun bijo pun balun,
Kaua tasimpan dalam hati.

Apolah nan jadi kaua dek baliau.


Mamintak sungguah pado Allah - baparuliahlah4) aku anak buah si laki-laki -
atau anak buah si parampuan.
Jokok baparuliah aku anak buah laki-laki - ibaraik cincin pangalingkiangan -
pananti alek di tangah medan - panyonsong panggilan datang - umpamo canang
dalam kampuang - ka pambangkik batang tarandam - ka panjapuik dagang nan
jauah - ka palawan dunie urang.
Jokok baruliah aku anak buah siparampuan - ka ganti subang jo galang - ibaraik
canggai5) di kalingkiang - bungo satangkai di halaman - pamenan urang korong
kampuang - itupun lakek saparati adih malayu,

Ditabang batuang ka lantak,


Dikuduang sambilan jari,
Dek sungguah balaku pintak,
Masonyo Tuhan ka mambari.

Mangko baruliahlah anak buah siparampuan - lalu diinang jo dikasuah -


dijunjuang bagai mangkuto – ditanai6) bagai gumalo7) - dikateneang patang jo
pagi - dibalikan subang jo galang - baganto maniak balampih - sajak ketek
baransua gadang - sampai manjadi rando gadih8).
Dibari patunjuak jo pangaja - laku baso rasam jo basi - langkok jo budi jo taratik
- limbago iduik dalam kampuang - limbago duduak jo nagari - caro langgam
baipa bisan. Diaja pulo adab sopan - limbago urang basuami. Itupun lakek
saparati adih malayu,

Karih-karih tumbuah di banda,


Babuah badaun sahalai,

221
Urang gadih masak pangaja,
Bak padi boneh satangkai.

Mungko tarabiklah niek jo nasa - pihak kapado ibu bapak - sarato niniak
dangan mamak - langkok jo karang jo buatan - nak manimang nak mangacak9) -
mancari jodoh jo tunangan.
Dipadu cando mupakaik - lah ditimbang dipulangkan - dipiliah dalam dipiliah -
dirundiang lalu dibandiangkan - bak papatah urang tuo,

Baliek dadak pacik paraku10),


Usah dipacik kaduonyo,
Caliak anak pandang minantu,
Nan bak kapuran11) jo saoknyo.

Lah bulek cando mupakaik.

Kapuran di tangah balai,


Tumbuahlah rumpuik manjalito,
Kahandak babagai-bagai,
Ujuiknyo manjadi satu juo.

Alah basuo nan dicari - di sinan tampak nan katuju - nan bauji samo merah -
nan bakati samo barek - urang geleang di tangah medan - urang kokoh di dalam
kampuang - urang balukih balimbago - roman baiak baso katuju - lai paramah
muluik pulo.
Lalu ditingkek molah janjang - lalu ditapiak molah bandua - mamintak pado nan
ka buliah - diisi adaik jo limbago. Masonyo Allah manggarakkan - batamu rueh jo
buku - saukua batuang ka janjang - ditakuak janji jo padan - dicari hari nan baiak
- dibilang adaik nan tapuji - maso mukasuik disampaikan.
Mangko dikumpuakan korong jo kampuang - disaru pulo ipa bisan - barang
nan jauah dihampiakan - nan tacicia dipilihi - nan taserak dikampuangkan.

222
Baban barek disangko ringan - indak aia talang dipancuang - kurang kayu
janjang dikapiang - dek gadang niek dalam hati - dek arek bukan kapalang -
pihak dek silang nan bapangka.

Mangko dipahiasilah rumah gadang - dikanakkan tirai langik-langik -


dibantangkan pulo kasua pandak - dipasang telong jo palito - tirai duanggo
dipaserek - dilangkoki jo banta gadang - batakat jo banang ameh - indah nan
bukan alang-alang - tampek marapulai duduak baselo.

Mangko dilapehlah kulansiang12) - kapado sagalo karik-kabih13) - partiapan


korong jo kampuang - lalu sakali ka nagari.
Dijapuik pulo marapulai - ditatiang carano basa - basungkuik pulo jo dalamak.

Babondong larak marapulai,


Gumarak kala14) kaamasan,
Basumarak korong jo kampuang,
Jokok dipandang tulang letai,
Urang mambao kabasaran,
Lah patuik duduak ateh anjuang.

Ditaburi dangan bareh kunyik - disambuik lalu diduduakkan - urang mulie dalam
nagari - urang bakulipah bapusako - ka jadi mangkuto tangah rumah - panjawek
kabasaran jo kamuliran15) - panyungkuik malu dangan sopan. Lakek bak saparati
adih malayu,

Bukan ka dulang jo ka tundo,


Anyo ka dindiang jo ka sasak,
Sungguahpun urang sumando,
Umpamo niniak jo mamak.

Itupun mangko dipahiasi anak daro - dilangkapi dangan pakaiannyo -


basalendang kain bapolat - bacatua bapucuak rabuang - buatan Agam Balai

223
Gurah. Babaju suto batanti - batikuluak bajumbai alai - basaruang kain Patani -
basirat bamangga-mangga - baralun galang di tangan - maharu canggai
dikalingkiang - tagendeang subang di talingo - bamaniak bagajah menong16).
Bungo sanggua labah mangirok - maenjo garudo di udaro - ameh urai tambang
Singingih - buatan tukang jolong pandai - ayang barayang cahayonyo tangah
rumah - pamenan ayah jo bundonyo.
Sinan dipasang niek jo kaua - saparati adih malayu,

Marapulai jo anak daro,


Bak talam jo tuduang saji,
Jauah bala tahinda maro,
Sumarak batambah tinggi.

Marapulai jo anak daro,


Sajenjeang kampia jo kadam17),
Jauah malang tahinda maro,
Sagugua bak bunyi balam.

Marapulai jo anak daro,


Bak gungguang jo rantai uncang,
Jauah malang tahinda maro,
Ameh banyak taranak kambang.

Anak daro jo marapulai,


Bak kapuran jo saoknyo,
Banang sapilin jan bacarai,
Kambang biak salamo-lamonyo.

Laraklah kato dipanjangi - singkeklah kato disimpani - apolah nan


panyimpannyo,

Rang Padang maani banang18),

224
Dikumpa lalu dilipek,
Dilipek-lipek dipatigo,
Sakadar dibilang panjang,
Dibilang sado nan dapek,
Nan tingga untuak basamo.

Badia Japun di Bangkahulu,


Panembak ondan di tapian,
Ampun dimintak di Panghulu,
Adaik pidato babalasan.-

Majalah “Soeloeh Agam –1934”.

Keterangan

1. partiapan, partiapan Panghulu - majelis Penghulu, para Penghulu.


2. bungka, bungka nan piawai - anak timbangan yang betul,
dikiaskan pada hakim yang adil. Taraju - benang yang diikatkan pada badan
layang-layang akan penimbang sama berat.
3. adih – hadis. Adih malayu – hadis orang melayu, dimaksud pepatah-petitih.
4. baparuliahlah - berperolehlah (berolehlah).
5. canggai - perhiasan kuku panjang terbuat dari emas atau perak

6. ditanai - ditating.
7. gumalo - kemala.
8. rando gadis - gadis yang telah akil balig.
9. nak manimang nak mangacak - kacak, mengacak - memegang atau
mengangkat untuk menaksir berat barang. Timang, manimang - menaruh barang
dikedua telapak tangan, lalu diangkat-angkat turun-naik.
10. paraku kudo - palung tempat memberi makan kuda.

11. kapuran - tempat kapur sirih.


12. kulansiang - daun sirih yang dilipat-lipat berbentuk segi tiga kecil
lalu disemat dan ditinggalkan di rumah orang yang dipanggilan untuk datang.
13. karik-kabih - kaum keluarga.
14. kala - dokoh atau kalung. Kala kambiang - kalung di leher kambing.
15. kamuliran – kemuliaan.

16. gajah menong - dokoh bergambar kuda.


17. kadam - cepu, tempat kapur sirih.

225
18. maani banang - memasang perkakas untuk bertenun.-

226
PIDATO SAPANJANG ADAT PIHAK ALEK/
JAMUAN DALAM PARHALATAN KAWIN

Mulo jalo ditebakan,


Kanai kulari1) nan bapalun,
Mulo pidato disambahkan,
Manyusun jari mintak ampun.

Mintak ampunlah sayo kapado parbilangan Panghulu, Malin, Manti jo


Dubalang. Aratinyo, ateh kaampek jinih maratabat - nan mampunyoi kabasaran
dalam nagari.
Mintak ampunlah sayo - kapado parbilangan Cadiak-Pandai - arif juari
bijaksano - acang-acang2) dalam nagari – limpapeh3) rumah nan gadang - sarato
urang kayo-kayo - tampek nan mikin salang tenggang - nan malapangi sasak-
sampik - di dalam kampuang jo nagari - sado nan hadia dalam jamuan nangko.

Kamudian dari pado mamuji jo manyanjuang - mangko mamuhun sambahlah


sayo - kapado partiapan4) silang nan bapangka5) - karakok nan bajunjuang - nan
manimbang malatakkan karajo nangko - urang cakatan biopari6).

Ka jirek tabang ramo-ramo,


Tabang mancakam ka pandampa,
Tajatuah tibo ateh tanah,
Ketek indak tasabuik namo,
Gadang indak tasabuik gala,
Sambah jatuah ka tangah-tangah.

227
Tatkalo ditingkek janjang ditapiak bandua - papan jati silanguang7) tinggi -
tawang-tawang8) ukia banduanyo - batabua jo perak racai - balayang jo bungo
ameh - badariang ganto kunci pintu.

Baduri pandan di payo,


Silayu tumbuah di pamatang,
Bubuik sarumpun jo ureknyo,
Badiri adat di nan kayo,
Jamu disaru jimek datang,
Nan dijapuik tibo pulo.

Dami lalu ka tangah rumah - indak pueh mato mamandang - langgamnyo alaik
parhiasan.

Apo nan indak dalam rimbo,


Adolah rotan jo katari,
Bagai nan indak di nan kayo,
Antah kok bulan jo matoari.

Talabuah tirai langik-langik - tabantang cindai9) panjang sambilan - tabantang di


ruang tangah - tunggak bapaluik kain kuning – kasumbo10) kasab11) kaamasan -
basumarak ujuang jo pangka - indak tanilai aragonyo.
Takambang pulo lapiak pandak - lapiak pandan manggito, anyaman anak rando
gadih12), aluih nan tiado taraniaso - bapakai sakali balun - tampek jamu duduak
baselo.
Tahanta cando carano - carano loyang balariak - batatah baantiang-antiang - lagi
basungkuik jo dalamak.
Itupun lakek saparati adih Malayu,

Sisiahlah udang jo kulari,


Manjalo ka tapi pantai,
Dapeklah lumbo jo tanggiri,

228
Siriah galak pinang manari,
Mananti jamu marapulai,
Itu kapalo baso-basi.

Mamandang ka ujuang rumah - cando banta bagendeangan - baturap baapi-


api - batakat jo banang makau. Tabantang kasua manggalo13) – kambinyo14)
banang kaamasan, tampek marapulai duduak baselo - langkok jo sopan
mujilihnyo - sarek tabao jo pakaian - lakek saparati adih malayu:

Bacawek bajambua suto,


Bapandiang mangko bapilin,
Urang baiak babudi pulo,
Tampek manompang lahia batin.

Bapandiang mangko bapilin,


Takanak sakin pangidam,
Tampek manompang lahia batin,
Kunci taguah biliak nan dalam.

Takanak sakin pangidam,


Pakaian urang mudo-mudo,
Kunci taguah biliak nan dalam,
Limbago jadi rang sumando.

Pakaian urang mudo-mudo,


Bahulu bukannyo pisau,
Babao perak bapilin,
Limbago jadi rang sumando,
Mambao lilin jo ambalau,
Mambao sitawa jo sidingin.

229
Alangkah sanang hati rang sipangka - balaku barang nan dipintak - lapeh
kaue mukasuik sampai - alamaik basumarak kampuang nangko.
Mamandang lalu ka paserek - cando lamin balampih-lampih - tapasang dian jo
palito - palampua15) paradah16) kuning - bakilatan cando api-api - anak daro
duduak basandiang - bak bulan jo matoari.
Bakilatan parmato cincin - manggilo cacak ateh paran - sanang hati lahia jo batin
- dapek juduan nan sapadan.
Dilingka andan basumandan - langkok jo sopan taratiknyo - urang balukih
balimbago - urang baiak turun tamurun - nan maantak maantunkan - arih
budiman bijaksano - lubuak aka lautan budi - tahu di ereang jo nan gendeang -
tahu di bayang kato sampai - ingek di kato ka babaliak - pandai batenggang di
nan tidak - pandai bakisa di nan sampik - minyak satitiak di kuali - pamasak
lauak saikua kabau - lamaknyo baitu juo.
Itupun lakek saparati adih Malayu,

Karakok di tapi rimbo,


Dikabek sakabek arek,
Dijamua tapi muaro,
Lorong kokoh buatannyo,
Sabuah indak nan cacek,
Elok balako samonyo.

Lorong pitunggu jo juaro - urang arih bukan kapalang - capek kaki ringan
tangan - pandangan jauah balayangkan - pandangan ampia batukiakan - pandai
maragi mambagikan - bapantang ka kanai bandiang - tibo di barih makan paek -
tibo di lubang lah bacicia.

Ka parik tanam pugaran,


Pucuaknyo baitu juo,
Sasampik kakok jo buatan,
Galaknyo baitu juo.

230
Indak basuo hereang gendeang - indak basuo jujuah17) pingkuah - alah
talatak ditampeknyo. Duduak jamu basuko-suko - sambia bakaue dalam hati,
saparati adih malayu,

Dicabiak siriah nan sahalai,


Digatok pinang nan pamalan18),
Sarinyo naiak ka muko,
Anak daro jo marapulai,
Bak ragi masuak ka pinggan,
Indak lipua19) salamo-lamonyo.

Laraklah kato dipanjangi - singkek kato disimpani - disimpan dangan sambah.

Anak anggang di dalam banda,


Ditembak ruruik bulunyo,
Tajatuah ka tapi pantai,
Dibilang sado nan takana,
Disabuik sado nan taraso,
Nan tingga untuak nan pandai.-

Disadur dari : Soeloeh Agam – 1934.

231
Keterangan

1. kulari - kelari, sebangsa ikan sungai.


2. acang-acang. Acang-acang alek - penjenang, orang yang tahu mengatur
perjamuan.
Acang-acang dalam nagari - orang bijaksana dan kepercayaan orang nagari.
3. limpapeh - kupu-kupu. Limpapeh rumah nan gadang - puji-pujian bagi wanita
yang menjadi seri rumah.
4. partiapan panghulu - majelis penghulu.
5. silang nan bapangka - karakok nan bajunjuang - pada setiap pekerjaan, ada
yang dituakan.

6. biopari, urang biopari - orang yang amat pintar lagi cerdik.


7. silanguang, itam languang - hitam legam.
8. tawang-tawang - nama sebangsa serangga.
9. cindai - semacam ikat pinggang sutera yang berwarna-warni.
10. kasumbo. Kain kasumbo - kain merah.

11. kasab - sebangsa kain kasar.


12. rando gadih - anak gadis yang telah balig.
13. manggalo. Kasua manggalo - kasur Benggala.
14. kambi - bingkai dari kayu.
15. palampua - locak, jerah.

16. paradah (perada) - membuat tulisan, sebangsa kertas warna emas, perak
atau timah untuk perhiasan.
17. jujuah. Jujuah hatinyo mambali keh den - lebih suka ia membeli pada saya.
18. pamalan. Malan - mabuk.
19. lipua. Malipua - menghilangkan.-

232
PIDATO PIHAK SI PANGKALAN DALAM
PARHALATAN PANGHULU

Palupuah batang malapari,


Pucuak sitako aka cambai,
Sungguah sayo tagak badiri,
Bukannyo sayo urang pandai.

Pucuak sitako aka cambai,


Batang limpato dipatahkan,
Bukannyo sayo urang pandai,
Limbago kato disambahkan.

Salimbak1 dari pado itu - limbago sayo urang mudo matah - lakek saparati
urang bapantun:

Masaklah palo nan bagatah,


Tajatuah lalu ka halaman,
Ditariak dibalah duo,
Limbago sayo mudo matah,
Bacapek kaki baringan tangan,
Kanai suruah kanai sarayo.

Ditariak dibalah duo,


Sabalah jatuah ka halaman,
Kanai suruah kanai sarayo,
Manjunjuang titah jo parentah.

Mamohonkan sambahlah sayo - kapado Pangulu sayo - nan salirik bandua di


tapi - saedaran bandua di tangah. Aratinyo - Panghulu sayo nan baruliah limpah

233
kabasaran dari Katumangguangan dan Parpatiah Nan Sabatang - nan manjadi
pusek jalo pumpunan ikan - tangkai alam tampuak nagari.
Mamohonkan sambahlah sayo - kapado partiapan Hulubalang - nan gagah
ganta pahlawan. Aratinyo - Hulubalang nan tiado tapamanai2 - nan mampunyoi
gensi maratabat - nan tiado tasanggah jo tasonsong - nan manjadi tulang lantak
dalam nagari - parik paga dalam kampuang.
Mamohonkan sambahlah sayo - kapado Manti jo Pagawai - urang nan arih
bijaksano - pandai manggusuih jo manarang.
Mamohon salamlah sayo - kapado Alim jo Ulamo - nan manjadi suluah bendang3
dalam nagari - sumua gadang di tangah koto - aia janiah pasianyo lumek4.
Baitu pulo bagi partiapan urang mudo-mudo - nan bamuko janiah bahati suci.

Naiak ka gunuang nan bakabuik,


Lalu ka rimbo hulu jati,
Gagok ganta sayo ka mambilang ka manyabuik,
Panghulu banyak nan sati.

Kayu gadang banyak babuah,


Bacampua jo kayu kamaik,
Urang Basa banyak nan batuah,
Tuanku banyak nan kiramaik.

Kasumbo5 dalam sukatan,


Dipareh jo ujuang kuku,
Diparah sambia balari,
Sungguah dirupo alah kalihatan,
Digala indak jimek sayo tahu,
Sambah jo simpuah panjalani.

Mintak izinlah sayo kapado jamu basa nangko - nak mambilang nak
manyabuik - nak mancurai mamapakan.

234
Mulo diantak tabu di lereang - diurah padi di mandah - dipampang 6 kabau di
padang - nan taserak dikampuangkan - nan taciciah dipilihi - nan ringan alah
dijenjeang - nan barek alah dipikua. Dirapek korong jo kampuang - mangko
dipancang molah munggu7 - mangko dirajok8 molah medan - karano papatah di
nan tuo:

Tinggi satingkek janjang anjuang,


Surambi ka tampek duduak,
Jadi karakok dek bajunjuang,
Sako ayam dek barinduak.

Itupun tarabik niek jo nasa - pihak di hujan nan bapuhun - di paneh nan
barasa - siang manjadi angan-angan - malam manjadi buah mimpi - batang
tarandam nak mambangkik - kain balipek nak mamakai - nak manaikkan Basa jo
Panghulu - ka jadi daulat dalam kampuang - sambahan anak kamanakan - ka
mamagang naraco adia - ka manambah tampek nan kurang - ka mambilai 9
tampek nan senteang - kapai tampek batanyo - ka pulang tampek babarito - ka
manjawek kulipah jo pusako - dari niniak nan dahulu.

Mangko dilapehlah kulansiang10 - mamanggia Basa jo Panghulu - Imam


Khatib Bila Maulana - sarato Pagawai Hulubalang - partiapan isi nagari - gadang
nak samo mahamba - tinggi nak samo mahanjuang - nak basumarak alek
nangko. Itupun lakek saparati adih malayu11:

Mulo banda ka dijadikan,


Nak buliah ka jalan aia,
Basa Andiko didirikan,
Ka payuang panji ateh dunie.

Nak buliah ka jalan aia,


Pangganang sawah di gunuang,

235
Ka payuang panji ateh dunie,
Hujan paneh tampek balinduang.

Itupun dikanakkan pulo pakaian kabasaran - badeta hitam batalok 12 - babaju


gadang batanti13 - baserong tanunan Aceh - basarawa guntiang Batipuah -
takanak karih nan pusako.

Di Jirek tumbuah pugaran,


Di baliak batang limpato,
Sarek Panghulu dek pakaian,
Rindiah karano dek pusako.

Aratinyo - kayu gadang di tangah padang - ureknyo paguah14 ka bumi -


pucuaknyo cewang15 ka langik. Ureknyo tampek baselo - batangnyo tampek
basanda - dahannyo tampek bagantuang - tampek barado kahujanan - tampek
balinduang kapanasan.

Tampuruang di ateh bidai16,


Pamanggang lauak sabalango,
Batapuang hujan jo badai,
Balenggang dipantangkannyo.

Tatap badiri di nan bana - arek bapacik di nan tagok - kuek manyuruah ka
nan baiak - kuek malarang ka nan jaek - manjago barih jo balabeh 17 - mamakai
alua jo patuik - ka manimbang samo barek - ka maukua samo panjang - lakek
saparati adih malayu:

Karambia sabatang tinggi,


Babuah satangkai duo,
Hukum adia adat badiri,
Pangka saiyo jo sakato.

236
Kok untuang pambari Allah - sananlah tuah mulo tumbuah - sanan sumarak

mulo naiak.

Ka lambah pai mambidik,


Dapeklah anak-anak undan,
Tuah tumbuah sumarak naiak,
Musahua kampuang jo halaman.

Dapeklah anak-anak undan,


Pamenan patang jo pagi,
Batuah kampuang halaman,
Bumi sanang padi manjadi.

Salimbak dari pado itu - pihak di hujan nan bapuhun - pihak di paneh nan
barasa - mangko baniek bakaue dalam hati - mamintak sungguah pado Allah:

Indaruang di tangah Padang,


Ditutuah jatuah sadahan,
Hiduik ka tampek manompang,
Salamaik barang palangkahan.

Kuek pulo mamacik buek - taguah pulo mamagang undang - malinduangi


anak kamanakan - sarato mahirik jo mambantang - malabuahkan kakok jo
buatan - malukihkan lorong jo pahadok - tagak ka maninjau jarah - duduak
marauik ranjau - mamariah mamaga kampuang. Itupun lakek saparati urang
bapantun:

Babelok jalan ka rimbo,


Di rimbo banyak sikaduduak,
Elok ladamg dek paganyo,
Gadang tinaman dek bapupuak.

237
Di rimbo banyak sikaduduak,
Di baliak batang sitinjau,
Gadang tinaman dek bapupuak,
Gapuak taranak dek baimpau.

Dibaliak batang sitinjau,


Babuah babungo tido,
Gapuak taranak dek baimpau18,
Batuah urang nan gubalo.

Laraklah19 kato dipanjangi - singkeklah kato disimpani - apolah


panyimpannyo:

Dipilin banang sakati,


Dipilin dilipek tigo,
Patah tumbuah hilang baganti,
Pusako talatak ditampeknyo.

Dipilin dilipek tigo,


Diguluang bapalun-palun,
Patah tumbuah hilang baganti,
Kulipah turun tamurun.

Diparun baluka sapek20,


Nak buliah baladang padi,
Disabuik sado nan dapek,
Barang nan tingga diampuni.

Majalah “Soeloeh Agam – 1934”.

238
Keterangan
1. salimbak - salimbak dari pado itu. Maksudnya lain dari pada itu.
2. tapamanai - tiada ternilai, tiada terbilang.
3. suluah bendang - suluh yang terang, maksudnya orang yang menunjukkan
jalan atau nasehat.
4. lumek - halus.
5. kasumbo - kesumba.

6. dipampang - menjepit kepala kerbau atau sapi antara dua tiang ketika
hendak mencocok hidungnya.
7. munggu - bukit kecil, longgok timbunan tanah.
8. dirajok - pancang, susuk yang dicocokkan di tanah akan tanda milik.
9. mambilai - menyambung.
10. kulansiang - daun sirih yang dilipat berupa segitiga kecil, disemat,
ditinggalkan di rumah orang yang hendak dipanggil serta berpesan minta
datang.

11. adih malayu - hadis orang malayu, misalnya pepatah-petitih.


12. batalok - bercelup.
13. batanti - tampal baju atau celana dari benang emas (makau) sebagai
perhiasan.
14. paguah - teguh dalam.
15. cewang - baris putih di langit, alamat hari akan panas.

16. bidai - ular bidai, menurut kepercayaan ular itu seperti tikar terhampar. Siapa
yang duduk diatasnya digulungnya.
17. balabeh - belebas. a. Kayu panjang untuk memegang benang yang
ditenun.
b. Sepotong kayu penahan pukulan atau tekanan..
18. baimpau – maimpau, menggembalakan ternak.
19. laraklah - rusak bercerai berai.
20. sapek - sejenis tumbuhan.

239
JANANG MAMPARSILAHKAN
JAMU BASANTOK

Aso capek kaduo lambek, katigo cipeh2, bukan to bak raso dipabuek-buek,
kaampek sambah jo simpuah kurang dapek.

Dikirai-kirai di banda,
Diradang-radang3 mamaso,
Tatangguak ikan gulamo,
Dibilang-bilang diato4,
Dicurai-curai dipapa,
Dibangkik sitambo lamo,
Nan sabarih hilang tiado,
Nan sanata5 bapantang lupo.

Kamano jalan ka Indogiri,


Baringin di Padang Panjang,
Dimanolah adaik nan badiri,
Iolah di Pariangan Padang Panjang.

Jaik bajaik tapi kasuanyo,


Suji basuji mato bantanyo,
Jokok raik6 pado usuanyo,
Dicari pado asanyo.

Kayu sapek madang7 di lurah,


Diambiak ka tangkai pangkua,
Labiahnyo ka papan tundo,

240
Saparati kabek nan tidak barulak8,
Simpai nan tidak bagansua9,
Sampai sakarang kini baitu juo.

Siturak namo bilalang,


Inggirih turun baniago,
Nan bacupak nan bagantang,
Nan balukih balimbago.

Ayam putiah tabang ka lambah,


Marahok ka dalam padi,
Jokok jujuah pingkuah10
sayo baradatangkan sambah,
Sambah jo simpuah pamanuhi.

Punyo sambahlah sayo, bagi sagalo partiapan panghulu sayo, nan di ujuang
rumah, nan duo tigo kadudukan ateh ka ampek limo maratabat, nan salareh
sakadudukan, duo langgam parasilaan. Yakni panghulu itu, nan baruliah limpah
bendang muajizat kabasaran dari pado rajo adia waliullah, rajo kutub samparono
adia wasia kamilullah, talah sayo baradatangkan sambah.

Punyo sambahlah sayo, bagi sagalo partiapan panghulu sayo nan di tangah
rumah, nan duo tigo ateh kaampek limo maratabat, duo langgam parsilaan, yakni
panghulu itulah nan baruliah limpah bendang muajizat kabasaran dari pado
Sultan Iskandar Mudo Johan Nan Berdaulat lillahi fi-malikul alam, talah saya
baradatangkan sambah.

Punyo sambahlah sayo bagi sagalo partiapan Panghulu sayo, nan di pangka
rumah, nan duo tigo ateh ka ampek limo maratabat nan salareh sakadudukan
duo langgam parasilaan, yakni panghulu itu nan baruliah limpah bendang
muajizat kabasaran dari pado rajo nan tigo kadudukan, partamo Rajo Ruhum,
kaduo Rajo Cino, katigo Rajo Minangkabau.

241
Itulah nan taranatai adie dan murah tidak tabagai karunianyo, limpah dari
pado sakalian sakai11, nagarinyo maamua tatok12 dan salasai talah sayo
baradatangkan sambah. Lai bak janyo urang bapantun,

Condonglah rabah ka bingkudu,


Bungo sitawa disusuni,
Tolonglah sambah di panghulu,
Barang nan gawa diampuni.

Badia Japun di Bangkahulu,


Panembak undan dalam tabek,
Mintak ampun sayo di panghulu,
Pidato tibo di nan rapek13.

Kalimaia di ateh atok,


Patah rantiang dilando kudo,
Parenai14 manyuok nasi santok,
Kami nan pangka nak sato pulo.

Urang Guguak pandai manukua15,


Manukua kayu di palanta,
Dalimo ratak isinyo,
Dibalah-balah paranam.

Kumbuah16 lah sudah batabua,


Hedangan alah tahanta,
Basuahlah jari nan limo,
Santokkan ka nasi makan baranam-baranam17.

Minangkabausch Poezie
door : J.C van Eerde
TBG - deel XXXIX - 1897

242
Keterangan
1. santok - santap.
2. cipeh - lancang mulut.
3. diradang-radang, maradang urang banyak – membuka jalan antara orang
banyak.
4. ato - atap.
5. sanata - senohta, setitik.

6. raik - raib.
7. madang - medang, banyak macamnya.
8. barulak - tidak kuat.
9. bagansua - simpai nan tidak bagansua - simpai yang kuat.
10. junguah pingkuah -

11. sakai - orang sakai, orang yang disuruh-suruh, bawahan.


12. tatok - tatap.
13. rapek - majelis.
14. parenai - silahkan.
15. manukua - menukul. Tukua paek - tukul pahat.

16. kumbuah - sebangsa kercut.


17. makan baranam-baranam - makan bersama dari satu dulang atau makan
berjambar berenam orang.

243
JAWABAN PIHAK ALEK

Sambah dek Allah, sambah dek Nabi, nan kabanaran naiak, Tuhan malikul
alam, bajinih sambah pulang kapado Datuak. Lai bak janyo urang bapantun,

Pinang balirik di halaman,


Ditanam Malin Maharajo,
Nanti sadikik paralahan,
Kami batenggang babicaro.

Dibalah rotan dibalah,


Sulasiah balah dibaji,
Dibalah rang Batu Banyak,
Bismillah Alhamdulillah tarimo kasih
banyak-banyak.

Balam sairiang jo barabah,


Barabah lalu balam mandi,
Salam sairiang jo sambah,
Sambah lalu salam kumbali, kapado Datuak.

Bamban di baliak pulau Layang,


Jatuah maimpik pungguang pasiah,
Tuan baragiah pun lah sayang,
Kami manarimo pun lah kasiah.

Lai nasi nak disantok, titah nak dijunjuang, pidato nak dibaleh urang nan
pandai.

244
Itupun mungko basajilah parampuan nan juari bijaksano lagi mantiak baruaso18,
bacincin patah sambilan, bakain tanun Patani, batikuluak bajumbai alai,
mamandang marawan hati, pandai mahatak mahetaikan, pandai maagak
maagiahkan, tahu di mangkuak nan tak bubuang, tahu di pinggan nan tak
panuah. Lah bacerek lah bamundam19, bapaka20 bakurikam21, talatak di dalam
talam, basungkuik jo tuduang saji, balanjuang jo dulang loyang. Bukannyo
loyang-loyang sajo, loyang anak Tranggano, bapantang manuruik lilin22,
rapeknyo ditapiak-tapiak.

Padi silayo ganggo aceh, padi arai jo padi santan, padi ambun jo padi lunak,
katigo ambun buah boneh. Tidak masiaknyo di paneh, masiak dek hujan rinai-
rinai. Kok paneh lingkuik-lingkuikan, kok hujan kaka-kakakan, sacotok jasan23
dek ayam, satumbuak jasan dek alu, lah kanyang mungko siuahkan,
manumbuak si Kasiah Tabantang, manampih si Candai Aluih, batanak nasi si
Nan Bimbang, hedangan si Langgo Bayua (Langkai Bayua), basanduak si
Mundam Tahanta, disanduak jo loyang putiah, dikaka jo jarun cino, di tapi
samuik baririang, di tangah awan bajumpo. Jokok talintang ciek-ciek, tuah
manjadi pandapatan.
Latak jamba rajo mangeda, puti babandiang pulang mandi. Piriang batulih aie
ameh, pinggan batulih aso-aso, pakirin puti dari Kadah, hilau simbangan24 di
udaro, manangih anak Sari Sutan, manyemba bayangan ikan. Lai bak janyo
urang bapantun,

Ayam putiah tabang ka kabun,


Marahok ka dalam padi,
Nasi putiah pinggannyo sabun25,
Makan batoyong minyak sapi.

Alangkah suko hati kami.

Badia Japun di Bangkahulu,


Panembak undan dalam tabek,

245
Mintak ampun hambo di panghulu,
Sambah tibo di nan rapek.

Anak balam mancotok-cotok,


Mancotok padi sipuluik,
Anak barabah jo bantihalau26,
Kok kami ka manyantok, …. di Datuak …
Datuak ganduahlah suruik,
Patambuhan nan ka disilau.

Minangkabausche Poezie
door: J.C. van Eerde
TBG – deel XXXIX – 1897.

246
Keterangan
1. mantiak baruaso -
2. bamundam - bermundam.
3. bapakah, pakah - sesuatu (tali atau sabut dll.) yang dipakai untuk menutup
celah-cela papan.
4. karikam - sebangsa pohon kayu berduri, baik untuk alu. Buahnya dapat
dimakan.
5. bapantang manuruik lilin - Cetakan loyang terbuat dari lilin. Kemana kelok
lilin ke situ pula kelok loyang. Barang loyang yang ini berpantang menurut kelok
lilin.

6. jasan - diasan. Satumbuak jasan dek alu - setumbuk diharapkan (diasan)


oleh alu.
7. hilau simbangan di udaro; hilau - berputar-putar; simbangan – sejenis burung.
8. nasi putiah pinggannyo sabun, makan batoyong minyak sapi, maksudnya
piring makan itu bersih mengkilap, isinya licin tandas tidak ada sisa minyak lagi
karena piringnya sabun.
9. bantihalau, bantilau - sebangsa burung bulunya kuning.- kuning.

247
ALEK-ALEK NAN BIASO BAPAKAI DI URANG
MALAYU DI DAREK BAK DIKATOKAN DI BAWAH KO

ALEK JAMU NAMONO

Adapun alek jamu tu iolah alek nan gadang banai1 di urang nan sapahuak
Agam2. Itulah nan puhun3 bakeh bahadat, mungko alek jamu nantun dikauakan.
Jokok mandirikan Imam jo Katik disudahi jo jamu. Pabilo indak bajamu Imam jo
Katik nantun, alun samparono lai saroman rumah alun badindiang.
Adopun nan Imam nagari nantun ikutan sagaji4 jalan agamo, indak nan
gadang dari padonyo dalam musajik. Barang sabagaino parakaro kitab, baiak
sumbayang, baiak zakaik, baiak pitah, baiak nikah, satahu imam nantun juo.
Jokok nagari nak mambuek musajik atau mampaeloki musajik, Imam nantun juo
dibao samupakaik. Itulah kagadangan Imam nagari.
Tapi urang nan jadi Imam nantun tapiliah urang nan patuik jo nan mak-alin5 jalan
kitab Allah. Kalau nagari basadakah, Imam nantun labiah banyak buliah6 dari
pado nan lain-lain. Diangkek Imam nantun dalam musajik samiang7.

Adopun Imam Katik Adaik itu, pangkeknyo samo juo jo Panghulu Andiko.
Jokok Panghulu-Panghulu nak mupakaik parakaro adaik-adaik, Imam Katik
nantun samo-samo juo dan kaduduakanno samo-samo samiang jo Panghulu.
Dalam jalan agamo Imam Adaik indak bakuaso. Tapi Katik ado paganganno,
iolah mambaco katubah dalam musajik atau pado kutiko hari rayo. Indak buliah
nan lain dari katik nan kuaso, sabab Imam Katik Adaik nantun ado nan baduo,
ado nan batigo dalam satu-satu nagari, tapi nan ma nan baharu badiri, itulah
katik nan mambaco katubah. Kalau Katik nantun anggan, buliah digantikan uliah
Katik nan dahulu. Mungko Imam Katik Adat nantun sadakahno samo samiang jo
Panghulu Andiko.
Nan sasungguahno urang nan mandirikan Imam Katik Adat nantun sakiro-kiro
mancari namo samiang, tandono urang patuik dan urang kayo dalam nagari.

248
Jokok indak nan kayo, misiki baa banai tinggi bangsono, indak mandirikan Imam
jo Katik nantun.
Dalam luhak Agam nangko, kok mandirikan Imam Adat malainkan bakatik juo.
Atau ka mandirikan Katik baimam juo, indak buliah badiri satu-satu.
Mulono banai sia-sia nan ka mandirikan Imam jo Katik nantun bahalek
bakampuang namono. Aratino mangampuangkan sapareh8 panghulu dalam
nagari jo sagaji urang cadiak pandai, indak buliah katinggalan. Mungko tatkalo
bahimbau nantun, disabuik namo gala nan ka bajamu nantun.
Umpamono jokok anak-anak nan mahimbau mangatokan bunyino:
"Angku hambo Datuak Putiah manyuruah angku bakampuangan ka koto nantun,
kini-kini uranglah banyak".
Kato nan dihimbau tu:
"Jadilah, to lah dahulu!"
Mungko anak nantun pailah mahimbau nan lain-lain sajimek-jimekno, surang
samiang tak buliah suruik lampau9. Jokok surang cicia, indak jadi. Bajanjikan
pulo kato, sahinggo sampai ampek limo kali bahalek bakampuangan nantun,
mungko dapek kato ditantukan.
Mungko tiok-tiok bakampuangkan nantun, nan pangka mambari sakiro-kiro
samiang kapado sagaji urang nan datang nantun, iolah minun kopi jo juadah duo
atau tigo bagai. Sudah tu alek nantun pulanglah.

Pabilo sarapek no sagaji urang nan dihimbau, indak surang juo nan tingga,
mungko tagaklah surang juaro nan pangka10, urang nan pandai bakato-kato,
bunyi no bak cando di bawah ko:
"Manyambah sambahlah hambo di Panghulu hambo nan tiok-tiok suku,
manyambahkan sambahlah kapado Imam Katik, Cadiak Pandai, nan hino nan
mulie, indak ka tabilang tahatok, nan ka pambilang pahatok pasambahan.
Sambah tibo kapado Datuak Anu, a io nan banamo dipasambahkan kaharibaan
Datuak, io banai karano lah bapakai juo di urang nan sapahuak Agam, karajo
baiak lakeh-lakehkan jan ditimpo nan buruak.

249
Nan taniek di kami sipangkalan, iolah nak mandirikan Imam jo Katik. Kok lai
babari di niniak-mamak sagaji nan hilia di rumah nangko, io kami nak malalukan
ka jamu sakali. Sakiun sambah titah nak dipuhunkan".
Mungko di antaro Panghulu nantun tagak pulo surang nan ka manjawab
pasambahan nan pangkalan cako. Mungko disambahkannolah kato, bunyino:
“Manyambahkan sambahlah hambo di urang sipangkalan nan baipa nan
babisan, nan baurang-urang sumando dalam korong kampuang nangko bakeh
hambo mandatangkan sambah, indak ka tabilang ka tahatok nan ka pambilang
pahatok pasambahan. Pasambahan tibo pado Datuak nan pangka. Ma io nan
pasambahan Datuak cako, dangkato11 karajo baiak dilakehkan jan ditimpo nan
buruak. Nan taniek di hati ko lai babari di sagaji niniak-mamak nak mandirikan
Imam jo Katik jo nak dilalukan pulo ka jamu. Kan bak nan tun banai?
Indak lai kok no itu paminto Datuak lah sabaiak-baiak banai no tu. Ato saketek
karano dansanak-dansanak lah halia12 di rumah nangko, nak kami paiokan
molah".
Mungko sagaji Panghulu nan ado kutiko tu baio babukanlah. Kato satangah alun
ka tabao di nagari lai, karano iko karano itu.

Kiro-kiro ampek limo kali bajanji-janji samiang. Jokok lah ka babari


paramintaan nantun, mungko dikatokan:
"Jadilah lah babari di kami, kok apo-apo nan tidak carilah, sarato ditakuak hari".
Sasudahno tu mungko nan pangka bakokohlah nak mancari apo-apo nan tido,
sahinggo indak nan kurang lai. Barulah dimuloi manukuak kareh-kareh13 agak
bara nan ka sampai atau oleang14 disadiokan pulo dangan kain putiah, kain cik
kain kasumbo15, po kayu16 nan paguno panungkuih oleang atau untuak dibuek
mandera17 dan urang nagari baitu pulo kiro-kiro. Bara ka sampai dibahagi
surang-surang, karano nan sapanjang hadat alek jamu nantun misiki surang nan
mambuek, sanagarino juo nan mamikua. Sakurang-kurang kalua balanjo
sabuah-sabuah rumah saratuih rupiah. Ikolah jalanno di bawah ko.
Jokok lah sadio sadono, mungko nan pangkalan mangampuangkan pulo
sagaji Panghulu saroman nan dahulu juo nak mangatokan alah hasia dan
pabilokoh ka dapek ijin malapeh siriah ka tiok-tiok nagari dalam sapuhuak Agam.

250
Jokok lah babari ijin, mungko dilapehlah siriah bara-bara ratuih atau ribu ka
mamanggia, sarato ditantukanlah harino jamu ka tibo.
Pabilo lah sampai di hari jamu tibo nantun, mungko juaro nan pangka
basadiolah mananti di tangah tapian atau di ma-di ma pintu ka masuak nagari jo
mambao siriah di carano ka panyonsong jamu nan datang.
Jokok lah tampak jamu nantun, kiro-kiro limo puluah langkah jauahno lai,
mungko diguguahlah tabuah akan mambari haromaik lareh nan datang tu. Misiki
sia-sia banai jamu nan tibo nantun, disabuikkan lareh sadono.
Jokok lah tibo di tapian atau midan nagari18, mungko bahanti sagaji jamu nantun
di sinan babenta19 dan juaro nan pangka, bapidatolah babaleh-balehan jo jamu
cako puji mamuji. Ado pulo bapantun hadat namono, kato bunyino nan pangka:

“Angin baraik jo angin timua,


Katigo angin salatan,
Tuo hadat jo tuo umua,
Kaduono Datuak tarangkan”.

Mungko jawab jamu nantun:

“Dari Tandikek ka Tandinai,


Nak singgah ka Banda Salat,
Mano badeta bapalangai,
Itulah urang tuo hadat.

Dari anjuang masuak ka biliak,


Singgah mambao bareh jamua,
Mano mangguncang giriak-giriak20,
Itulah urang tuo umua".

Sudah tu mungko juaro nan pangka mambao jamu tu pulang karumahno


sarato diduduakkan dangan sabaiak-baiakno, indak buliah basalahan saketek
juo pun. Pabilo alah salasai kaduduakan nan tun, mungko juaro nan pangka

251
tagaklah manyambah tantang dari pado duduak, kok hereang kok gendeang, kok
nan di ateh takabawahkan, kok nan di bawah takaatehkan, kok nan di tangah
takatapikan, kok nan di tapi takatangahkan, mintak dibari maaf.
Mungko di antaro jamu nantun, tagak pulo surang manjawab sambah juaro
nan pangka cako, mangatokan tantang dari pado duduak alah sapanjang hadat,
indak basalahan lai. Mungko nan pangka bapidatolah babaleh-balehan. Sudah tu
barulah urang makan-minun.
Sudah tu mungko urang nagari ma-agiah jamu nantun, ado nan baduo sarumah,
ado nan batigo, ado pulo nan labiah sarato mamaliharokan baiak-baiak
tampekno makan-minunno dangan bahiasi jo tabia langik-langik. Makananno
disaok jo tuduang saji dan dalamak basolam.
Nan pangka indak manangguang lai, lain dari pado sahari jamu ka lapeh
samiang.

Ado kiro-kiro salapan hari lamono jamu nantun dilega urang atau dipahalekan
urang dalam nagari dari sabuah rumah ka sabuah rumah. Dan tiok-tiok rumah tu
mambari makan-minun sarato bapidato-pidato baleh babaleh.
Jokok jamu nantun ka turun, mungko dibari kareh-kareh dan oleang sabuah
surang.
Adopun kareh-kareh tu, bareh nan alah jadi tapuang digoreang jo minyak.
Oleang baitu juo, tapi oleang labiah taba dari pado kareh-kareh dan batungkuih
jo kain putiah atau cik atau kasumbo.
Itulah karajo jamu nantun dalam salapan hari tiok-tiok rumah samo samiang.

Tapi adolah nan talabiah susah banai dalam hadat jamu nantun. Duduak
indak buliah ranyah, tatok samiang. Misiki sampai ampek pitanak21 ditahan juo.
Kok nak bakisa-kisa duduak, labiah dahulu manyambah kapada urang nan
samo-samo duduak tu. Makan indak buliah sasuko hati, malainkan ujuang jari
samiang nan manyuok balambek-lambek banai. Kabanyakan di antaro jamu
nantun dalam salapan hari tu jadi kuruih.

252
Pabilo lah sampai salapan hari, baharulah sadono jamu nantun bahimpun ka
midan indak batingga-tingga. Di midan nantun nan pangkalah manyadiokan
bara-bara oleang dan mandera-mandera dan pitih untuak diagiah-agiah anjik
tamu nantun (kiro-kiro duo ribu buah oleang, dan duo ribu buah kareh-kareh,
saribu batang marawa dan alam-alam21).
Jokok jamu alah halia sadono, mungko diagiah oleang jo kareh-kareh. Kok
jamu nantun labiah bangsono, banyak dapek oleang jo kareh-kareh atau
marawa, tapi pitih rato sakupang surang. Sahari nantunlah nan babagi nan
pangka samiang, indak urang nagari campua. Salasailah pajamuan di hari nan
sahari nantun.
Sakalian lareh pulang kanagarino surang-surang. Baharulah samparono
Imam jo Katik adono. Jokok dikimaik23 karugian salamo bajamu nantun, nan
pangka kiro habih duo ribu rupiah, nagari tiok-tiok rumah kiro-kiro tangah duo
ratuih rupiah.-

TBG. deel XXV, (1879),


Vertaald door J.L. van der Toorn.

253
Keterangan
1. banai - benar. Yang umum dipakai ialah "bana".
2. sapahuak Agam - selembah Agam.
3. puhun - dasar, asal.
4. sagaji - sekalian.
5. mak-alin - alim.

6. buliah - dapat.
7. samiang - saja.
8. mangampuangkan sarapeh - mengumpulkan semua.
9. suruik lampau - terlewati, terlampaui.
10. juaro nan pangka - juara pihak si pangkalan dalam perjamuan, ahli
perjamuan.

11. dangkato - jikalau.


12. halia - hadir.
13. kareh-kareh - kueh dari tepung beras yang digoreng.
14. oleang - kueh dari tepung beras.
15. cik kain kasumbo - kain cita kesumba - kain cita berwarna merah.

16. po kayu - berapa kayu (ukuran panjang kain).


17. mandera - bendera.
18. midan - medan.
19. babenta – berkeliling atau berputar-putar. Lainnya “babega, berbegar”.
20. giriak-giriak - tabung bambu untuk menghancurkan makanan buat orang tua,
karena giginya sudah tanggal dan tidak mampu mengunyah lagi.

21. pitanak - sakali pitanak - sekali memasak nasi segantang beras, waktu yang
digunakan ialah sekitar 15 menit. Empat kali pitanak = 4 x 15 menit = 1 jam (60
menit).
22. alam-alam - bendera.
23. dikimaik - dinilai.

Lain-lain
Indak ka tabilang tahatok - kata yang biasa dipakai dalam pidato adat, seperti
"indak tahatok ka tabilang gala", artinya "tidak disebutkan gelar masing-masing".

254
PIDATO SI PANGKALAN TANTANG
ANAK DARO JO MARAPULAI

S ayo mandatangkan sambah kapado janang nan salapan. Sungguahpun


janang nan saurang nan disambah, rapeklah1 kito nan saisi rumah
nangko, nan talingkuang di tabia, nan tasungkuik di tirai, kaciak tidak ka tasabuik
namo, gadang pun tidak ka tabilang gala. Apo juolah nan ka pambilang nan ka
panjalani, rapeklah sagalo niniak jo mamak, kiri jo kanan ujuang jo pangka, iolah
sambah siriah sajunjuang duo junjuang.

Siriah sajunjuang duo junjuang,


Sacabiak di ateh panta,
Buah payo jatuah ka lambah,
Mamuhun sayo ka hujuang,
Mintak tabiak sayo ka pangka,
Sayo nangko kok lah ka mambilang sambah.

Kok dibilang raso ka dapek, aso dapek kaduo lambek, katigo maulah-ulah, ikolah
sayo babilang sambah.

Dangakan sayo marambah,


Antah sapek2 antah banio,
Dangakan sayo babilang sambah,
Antah sasek antah nan io.

Jokok sasek handaklah mintak ditunjuak-tunjukkan.

255
Anau kaciak saganyo rapek,
Jokok rapek di umbi3 ja-an,
Sayo kaciak kurang pandapek,
Kalau dapek dipuji jaan.

Gawa samo diampuni.

Sadang bingkudu lai bapawa,


Kok kunun cubadak kaciak,
Sadang Panghulu lai manaruah sipaik gawa,
Kok kunun sayo si budak kaciak.

Anau kaciak saganyo rapek,


Ijuak nak samo dibantuni,
Sayo kaciak kurang pandapek,
Gawa nak samo diampuni.

Cubadak papan parahu,


Balato4 di buku-buku,
Sayo si budak kurang tahu,
Nyato di banua5 urang nan kaampek suku.

Rami galanggang Sungai Tunu,


Akat6 nak lalu ka Palangai,
Mintak ampunlah sayo di Panghulu,
Bukan to sayo urang pandai.

Hanyuik kalapo dari hulu,


Pucuak di ulak ulam kambiang,
Mintak ampunlah sayo di Panghulu,
Bukan to sayo lalu lalang samiang.

256
Cawan duo mangkuak pun duo,
Pacah di mano tatimponyo,
Imam io Panghulu io,
Sambah di mano katibonyo.

Kasumik7 di tapi banda,


Dilatak di kampia kaciak,
Rumik bana sayo babilang gala,
Sayo nangko si budak kaciak.

Cino di pasa Bangkahulu,


Saridano ampanglimonyo,
Ampunlah sayo di Panghulu,
Sambah di janang ka tibonyo.

Simanjolong mangaliah lambah,


Basarawa panjang rononyo biludu gandun,
Jolong iko mangarang mahantakan sambah,
Sakali gawa baribu ampun.

Nan kaduo lariak lareh langgam kaduduakan, nan katigo langgam parselakan,
nan sadidiah hambir mahalintang, nan salirik bandua di tapi, nan salanggam
bandua di tangah, nan tasungkuik di tirai, nan talingkuang di tabia, nan saisi
babalai-balai mahalintang, nan sahedaran tulang bubuangan.
Mintak tabiak sayo ka pangka, dari pangka lalu ka paseban8, dari paserek ka
pasereang, dari bandua kerek ka bandua kereang, nak sakali sayo mangarang
mahantakan sambah. Amma bakdu, adapun kamudian lain dari pado itu pulo,

Dari lirik turun ka larak,


Dari larak turun ka capo9,
Dari niniak turun ka mamak,

257
Mungko turun pulolah ka baliau
urang gaek nangko.

Mungko takacak pulolah di baliau urang gaek nangko, karajo nan kabasaran,
karajo nan kamuliaan, karajo anak rajo-rajo, karajo urang nan ka kayo. Mungko
manyaru pulolah baliau urang gaek nangko, ka hilia ka mudiak, kiri jo kanan,
subarang manyubarang.
Mungko manyahuik pulolah barang saado-ado, nan tasaru di urang gaek
nangko. Mungko dituruninyo pulolah jo kain nan di dalam, jo baju nan di dado,
jo deto nan salilik, manjalang karajo baliau urang gaek nangko.
Apo pulolah kato urang gaek nangko?

Iolah randah bungo ambacang,


Elok dijuluak jo ampu kaki,
Iolah endah bana barang nan datang,
Lah suko pulo baliau nan mananti.

Apo pulo tando suko baliau nan mananti?

Iolah tabantang tika siganggaiaman,


Talepok paramadani,
Tahambak kasua manggalo,
Tanuang tabia tulisani.

Tabantang lejer pulang mandi, taberai cumaro gati, tatabua tirai bakajangan,
tapasang telong kiri kanan. Baitulah suko baliau urang gaek nangko mananti.
Mungko taranggik pulolah banta gadangnyo, duo tigo banta panganaknyo.

Banta dijaik Rajo Cino,


Sahalai ditakat Rajo Jambi,
Takaba buruang hinggok siko,
Tahambiak balun tantu jadi.

258
Takanak pulo banta jerongnyo, di ateh banta barapik, pantun nan janganlah
tasahuik, dilembo jo kain kuniang, tajelo banang amehnyo, aka bak aka cino, tiok
suduik gamba singo, camin kaciak bakilapan, camin gadangnyo bagendengan,
bungo sitawanyo bahereangan, patah bajo basanggo bajo, patah galah bujang
tajambo, padang tasintak musuah lalu, gadih tagalak di tapian, puti batimang di
haluan, baramuak Jao jo Mangkasa, antah ka mati mati kinilah, samo siko
kaduonyo.

SARAWA MARAPULAI

Mungko masuak kaheranan pulolah urang banua nan ka ampek suku, maliek
pakaian marapulai nangko.
Mungko dilakekkan pulo sarawa marapulai nangko, basarawa panjang
warononyo biludu.

Rajo Aceh biludu kaliang,


Pakaian Rajo Suruaso,
Aia ameh pincuran gadiang,
Tapian sunyi sarikalo.

Guntiang Bugih jarun Mangkasa, jaik Bali takat Malako, aso lakek duo tantinyo,
tasurek batanti sudah, maratuih camin mangaki, maribu camin ninggangan, tiok
pisak bacamin gadang.
Camin kaciak bakilapan, camin gadangnyo bagendeangan. Bungo sitabanyo
bahereangan, dama tirihnyo bajuntaian, tiok pucuak barisi intan. Pucuak
rabuangnyo bacancangan, intan jo podi bagendeangan, parmato banyak nan
lalok.

Indak buliah dirandang maco,


Kalau dirandang paik-paik,
Indak buliah dipandang nyato,

259
Kalau dipandang bajaraik10.

Tanunan sari mangewang, lukih sudah tukang babunuah, tidak buliah ditiru lai.
Baitulah kabasaran sarawa marapulai nangko.

KAIN MARAPULAI

Amma bakdu,lain dari pado itu pulo, mungko dilakekkan pulolah kain
marapulai nangko. Bakain warononyo perak makau, perak suji Palembang, tanti
Jao lukih Sumarang, banang Ambun sumburan11 Arab. Bukan buatan urang
kini, tanunan urang dahulunyo. Sikek basikek andan dewi, maheda camin
bakuliliang, tiok suduik babungo tanjuang, basirek bajelo-jelo12.
Bajambak bajambu ketek, jambu kudarang kudarati13, barambu-rambu mutiaro,
sambat14 jo candai panjang tujuah, banamo tarah bamoti, bamoti tanun
garagasi.
Bagai tanunan lah di sinan, bagai gambaran lah di sinan, gambaran Rajo
Barabandiang, gambaran puti barajudu. Baitulah kabasaran kain marapulai
nangko.

BAJU MARAPULAI

Amma bakdu, kamudian lain dari pado itu pulo, mungko dilakekkan pulolah
baju marapulai nangko. Babaju warononyo sanhosin, sanhosin babanang sani,
kain baparamato duwanggo. Guntiang sibanyo caro dagang, saladuang15
guntiang daun bodi, lambak kiriman Rajo Cino, sampai bak pantun urang
nantun,

Sibarumbun di ateh pagu,


Rameh santan titiak ka lantai,
Rajo Ruhun nan punyo baju,
Sultan Bantan handak mamakai.

Baitulah kabasaran baju marapulai nangko.

260
KARIH MARAPULAI

Amma bakdu, kamudian dari pado itu pulo, lorong kapado karih marapulai
nangko, gigik bagigik reno nilam, tatambek bawang sabungka, tasingkia karih
sampono ganjo ireh16, basi malelo jarak jantan, sudah dititiak Datuak Dagang,
sudah dicalak Rajo Cino, nan basapuah ka hulu aia, bagabuih ka angin lalu,
keloknyo tangah tigo kelok, ratak dituruik panjuik17 putiah, ujuangnyo sasapan
taduang18, satahun dagang bajalan, jajak ditikam mati juo, banamo Si Ganjo
Biso, bisonyo tidak katawaran. Sakelok simaharajo ukua, maukua nyao dalam
badan.
Baitulah kabasaran karih marapulai nangko.

CINCIN MARAPULAI

Amma bakdu, kamudian lain dari pado itu pulo, mungko dilakekkan pulo
cincin kalingkiang marapulai nangko. Cincin akiak paramato intan, bareknyo
indak barapo, haragonyo satimbang jo nagari, hargonyo sajo nan baitu,
manimbang bapantang buliah, lakek canggai patah duwanggo.

Patah duwanggo di bindaro,


Canggai Siti Sari Sutan,
Manjo garudo di udaro,
Manyemba bayang-bayang intan.

Kararanggo mamanjek pinang,


Mati ditimpo gagang siriah,
Paramato sungguahlah hilang,
Carilah intan ka panyiliah.

Ditikam-tikam disumbaliah,
Ilak kalaikan kapalonyo,
Lah buliah intan ka panyiliah,
Lah manggilo pulo cahayonyo.

261
Baitulah kabasaran cincin kalingkiang marapulai nangko.
DETA MARAPULAI

Amma bakdu, kamudian lain dari pado itu pulo. Mungko dilakekkan pulolah
deta marapulai nangko. Badeta intan takarang, lakek deta palangai jantan,
disaluak ikek caro Aceh, susuanyo babagai-bagai, sabalah gulinggang lalok 19,
sabalah bungo satangkai, teleang ka kiri lawan bungo, teleang ka kanan lawan
suntiang.
Tiok suduik sipalik gilo20, taraiah rabah ka kiri, bagaduah anak mudo-mudo,
tasorong rabah ka kanan, baramuak Manti jo Panghulu, kiriman Sutan dari
Malako.
Baitulah kabasaran deta marapulai kito nangko.

PAKAIAN ANAK DARO

Mungko masuak kaheranan pulolah urang banua nan kaampek suku maliek
pakaian anak daro, anak daro Si Ambun Lakan, duduk di koto batilakan,
batilakan di bandua picak, mangasan rakam cincinnyo, bagantuang di bandua
hereang, duo tigo si rangkak galang, duduak di koto kaamasan, di dalam
kulambu perak, dipaga suntiang bakuliliang, diinang anak bidodari.
Bakain warononyo kacinduan, babaju warononyo nilam, batatah intan dangan
polam, tasambat cindai panjang, lakek maniak sawek jo kaban biru manih, akan
namonyo tabu satuntuang. Kain campuanyo salo manyalo, rantai galang biru
manih uteh22 jo kaban21. Paramato cincin bakilapan, paramato subang katinaman,
lakek subang nago manantang, tatah kondai nago bajawek.
Amma bakdu, kamudian lain dari pado itu pulo, mungko disuruah minyaki
pulo anak daro di Mande Rubiah nan duduak nangko. Baun minyak sinirawatu,
pihak minyak silompek paga, baun hambar baun kasturi, baun kamkuma
nirawatu, baun satahun pajalanan, baun sabulan palayaran, lalu ka lauik
amarullah, ikan di lauik balenggangan, lalu ka rimbo badadawan, ilia ka padang
siranjani, matilah puyuah bak dipalang, lalu ka jerong kampuang mudiak,

262
pakaian jangak jo biduan, lalu kajerong kampuang tangah, pakaian anak
mudo-mudo, lalu ka jerong nangko, kaminyakan anak daro nangko.

Mandeh Rubiah pandai manangguak,


Ondak ondangan di tapian,
Kanailah udang jo sirangkak,
Mande Rubiah ka manjanguak.

Antah ka baliau lipek pandan. Di tapi awan balarak, di balakang bungka


jalokan, di adokan samuik baliriang, di tangah-tangah awan bajumpo, baputa bak
puhun bapusiang, babaliak suruik umpamo salatan jolong jadi.

Anak musang rajo nan Kaliang,


Mati ditikam jo sirauik,
Rambuik nan kusuik tapi kaniang,
Pantun pangarak timua lauik.

Tinggam batinggam la nyo pari,


Tagonang-gonang di tapian,
Rambuik batinggam kok tak jadi,
Haram kok sanang paratian.

RAMBUIK ANAK DARO

Amma bakdu, kamudian lain dari pado itu pulo, mungko baliau kaca
pulolah rambuik anak daro nan panjang di Mande Rubiah nan duduak nangko.
Rambuik panjang karangan bungo, ujuangnyo manganduang minyak,
pangkanyo bantuak tajian. Baliau kaca baliau lipek tigo, cukuik kaampek
basalekan, taraiah rabah ka kiri, garudo tabang basitunggang. Barisi pangarang
bungo, bungo haru, bungo langkueh, bungo rampanai, bungo nangko, kalau
kunkun gagak ka hinggok, kalau jonjong alang ka tabang, dikiri gurap tasadai,
dikanan laia takatuak, manukiak silunang makan, mangarendeang sirangkak
lari. Itulah parhiasan anak daro kito nangko.

263
Minangkabausch Poezie
door : J.C. van Eerde Controleur te Balai Salasa
TBG. deel : XXXIX - 1897.
Keterangan
1. rapek - majelis.
2. sapek - sebangsa pohon (tanaman) diumbi, umbuak umbi - tipu daya.
3. maliang umbi - yang jadi malingnya urang dalam sendiri.
4. balato - sebangsa ikan laut.
5. banua - benua. Di sini dimaksud ialah nagari.

6. akat - janji. Akat dapat juga berarti pekan (Akaik - Minggu).


7. kasumik - sebangsa puar, buahnya dapat dimakan.
8. paseban – bagian dari balairung, penjara, terongko.
9. capo - sembung, kelahi.
10. bajaraik - belit membelit. Kalam bajaraik - gelap gulita.

11. sumburan, kain sumburan - kain dengan benang emas.


12. bajelo-jelo – berjela-jela.
13. kudarang kudarati, kudarang - tumbuhan berduri akarnya dipakai untuk
mewarnai anyaman.
14. sambat - sambung.
15. saladuang, laduang - lekuk, lekung.
reno - ratna.

16.
karih sampono ganjo ireh - keris ganja iras atau keris sepukal (ganja
dan bilahnya terjadi dari satu besi).
17. panjuik - kurai atau baris-baris pada mata keris.
18. sasapan taduang. Sasapan - lobang kancing. Taduang - sebangsa ular
bisa yang dapat mengembangkan lehernya.
19. gulinggang lalok - tumbuhan, daunnya digunakan untuk obat kadas.
20. sipalik gilo - minyak yang dipalitkan kepada seorang perempuan agar ia
sayang kepada kita.

21. kaban - nama dokoh.


22. uteh - tali untuk merangkai.

264
PIDATO MAMUJI RUMAH GADANG

H alaman carano basa, batimbun jo kasiak bulan, tampek si budak main


tondeh, tampek pandeka main padang, tampek nan mulia main catua,
tampek nan peto1 main kudo.
Labuah pandak siku basiku, tujuah likok tujuah likunyo, tujuah lampih cando
paganyo, salampih pudiang aia ameh, salampiah pudiang aso-aso, manyalo pulo
anjiluang, malampih pulo aua kuniang. Raso ka tinggi rang papati, raso ka
randah rang jojokan, tampek maninjau biduan lalu.
Tapakan kanso balariak, janjang timbago aso-aso, rumah gadang talah bagala
Sisangko Gadiang, salanja kudo balari kubin malayang.
Tiang panjang rajo badiri, tiang tangah katumangguangan, tiang tapi puti
babandiang pulang mandi.
Kupangnyo si Maharajo Kayo, parannyo si ula gerang2, kasaunyo bintang tujuan,
lahenyo3 perak baelo, paatua perak balapiah, gonjongnyo rabuang mancabuik,
tuturan labah mengirok, puncaknyo intan samporono, atoknyo kaco, dindiangnyo
camin.
Cando ukia tak tatenggang, saluak basaluak kaluak paku, kaik bakaik aka cino,
itiak-itiak babondong mudiak, sipasan jawek bajawek, batatah jo janang merah4,
basalo jo rata hijau, hilau5 simbangan6 di udaro, manyemba bayang-bayang ukia.

Minangkabausche Poezie
door : J.C. van Eerde, Controleur te Balai Salasa
TBG. deel XXXIX – 1897.

265
Keterangan
1. nan peto – yang pasti, yang syah, yang nyata.
2. ula gerang – sejenis ukiran rumah gadang.
3. lahenyo – bilah papan atau bambu tempat mengikat atap.
4. Janang merah – damar merah buat bahan cat.
5. simbang – sejenis burung.

6. hilau – berputar-putar, seperti orang menari.

266
LUMBUANG PADI
(RENGKIANG)

M ukasuik urang tuo-tuo nan daulu, tantang babuek jo bataun, sampai


mandapek buah padi, lain tidak lain bukan, iolah untuak kamanakan, dari
taun ka taun.
Salasai manyabik jo mairiak, atau manuai padi di ladang, dijagoi bana baiak-
baiak, dijamua lalu dikariangkan, nak buliah disimpan lamo, jan kuniang bareh
kamudian, barulah mungko dinaiakan, sadang ka ateh lumbuang padi, nan
banamo sitangguang lapa, lumbuang gadang sibayau-bayau atau lumbuang
sitinjau lauik.
Kok inyo padi abuan1, abuan bujang jo gadih, dinaiakan ka kapuak ketek
(guluang dalam rumah).

Lumbuang panyimpan padi nantun, nan banamo sibayau-bayau, atau pun


Sitinjau lauik, jo lumbuang sitangguang lapa, adolah tinggi bangunannyo.
Mungko baitu dipabuek, rusio baiak didalamnyo, nak harek padi ditaruahkan,
nak tinggi sumarak bareh padi, jan dipamurah-murah sajo.
Dikakang pulo jo papatah, samaso lai jan dimakan, lah tido mungko dimakan.
Mukasuik papatah nantun, samaso badan lai sihaik, dapek usao kiri kanan, ka
balanjo patang jo pagi, lumbuang indak dipanjek-panjek, bareh di talak2 indak
ditanak. Sanyampang badan ngilu paniang, indak dapek bausao lai, baru
babaliak ka nan jinak, maambiak padi ka lumbuang.
Sabagai pulo mukasuiknyo, panahan anak kamanakan, jan murah anyo turun
naiak, maambiak padi alang ari, nak tumbuah malu sopannyo.

267
Dibuek pulo limbagonyo, indak buliah sakali-kali, maambiak padi ka lumbuang,
anak kamanakan laki-laki, ataupun anak rando gadih3, anyo nan ujo dipakaikan,
io padusi nan tatuo, sadang di dalam nan sarumah. Papatah adat mangatokan,

Guno jimek ka dipakai,


Guno jimek di pasitingkih,
Basitingkih mandaki rimbo,
Guno ingek sabalun kanai,
Kulimek sabalun abih,
Lah abih cilako tibo.

Nyampang kok nampak di rang kampuang, laki-laki mamanjek lumbuang,


atau pun anak rando gadih, manjua bareh jo padi, manjadi cacek di nan banyak,
jo papatah patitihnyo, ayam pancangkua talak bareh, nan mangakeh batu sandi.
Mungko dilarang laki-laki atau padusi rando gadih, maambiak padi di
lumbuang, karano urang laki-laki, indak panggamang jo pancameh, indak nyo
takuik kakurangan, anyo ado di atinyo, nan lai samo dimakan, nak indak samo
dicari.
Baitu pulo urang gadih, inyo tunggang ka nan rancak, mano kataju andak
mamakai, takuik kok jadi maliang pajuah, manjua padi basisuruak.
Kok tajadi nan baitu, lakeh kariang padi di lumbuang, indak tahan sapangga
tahun. Kok nyo padusi nan lah tuo, nan lah baranak baminantu, lah pandai inyo
batenggang, cameh ado takuik pun ado, ka kurang bareh jo padi, manjalang
musin nan ka tibo, sabab anaknyo ketek-ketek, baitu bana daulunyo.

Lumbuang nan kito sabuik nantun, dibari pulo parhiasan, langkok jo


kungkuang jo pereangnyo4, baukia bamenggo-menggo, baturab jo sadah
linggam, dicatua jo aia ameh, basapu jo tanah kawi, ukia pereang batata
merah, dindiang dibari batata kuniang, tuturannyo labah mangirok, pancuang
suduik alang babega, gonjongnyo rabuang mambacuik, antiang-antiang
disemba buruang, basumarak kampuang alaman, jadi manariak paratian, nak

268
manambah sawah jo ladang, pamanuahi lumbuang padi nantun. Bak kato
papatah urang,

Kambang riak kambang ridi,


Manjadi taleh dek tunehnyo,
Dek padi sagalo jadi,
Dek ameh kameh samonyo.

Manjadi tuah pandapatan, rangkiang panuah dek padi. Dicacek pulo jo


papatah, urang nan sagan jo pamaleh, mausaokan sawah jo ladang, kato sipasin
mano sawah, kato kuliriak mano ladang. Jadi sabutan di nagari, bakeh urang
nan tak basawah, ka ma sipasin ka batanyo, ka ma kuririak ka basarang,
baladang sabidang tido, sawah tak satampang baniah, disindia pulo jo pameo,
barek tangan ringan paruik, nan pamanuang tapi aia, nan panduduak di ujuang
balai.

Babilang taun kamari, sumangek basawah jo baladang, rusio balumbuang


padi, alah baransua randah juo, dek ulah hawa jo napasu, dibao dunie
kacampuran, murah ka lua bareh padi, nan tak lubang lah dicicia, nan indak jalan
lah ditampuahnyo, kini manjadi suka mikin. Io juo moh kironyo, papatah urang
nan daulu,

Limpato kok dikiraikan,


Di ma lah padi ka digatok,
Arato kok ditidaikan,
Tampan manjadi buah ratok.

Alah talampau pado adat, malangga kato syarak pulo, buni paraman dalam
kitab, Innal mubazzirina kanu ikhwanassyayatin, sasungguahnyo urang nan
mubazia, nan mambuang-buang aratonyo, pado jalan nan tidak patuik, manjadi
dunsanak uliah setan.

269
Urang tuo kito daulu, mungko padinyo ka bajua, lah labiah pado dimakan,
tampak pulo nan ka gantinyo, lah kuniang padi di sawah, barulah janjang
ditagakkan, paambiak padi di lumbuang. Dibari tau korong kampuang, dibari tau
ipa bisan, bak raso padi ka dijua.
Balabiah di urang kampuang, alah lapeh di ipa bisan, baru dijua ka nan lain,
kimatan ameh panjualan, untuak panabuih jo pamagang, labiahnyo panambah
kabau bantiang.
Untuak pambali asam garam atau pambali kain baju, kalangkapan dalam rumah,
pambali subang jo galang, diambiak hasia dari ladang, bangkitan ubi jo gabelo,
panjualan dasun jo bawang, hasia tanun jo panganyaman, bangkitan tabek
parikanan.
Urang tuo maso daulu, jadi adat jadi biaso, sarato yakin picayonyo, padi
lumbuang ubuangan nyao, hasia ladang panutuik malu, makan minunnyo sawah
ladang, kain bajunyo panggalehan.
Padi di ateh lumbuang nantun, sangaik bana dimuliakannyo, maso manurun
manaiakan, langkok jo adab taratiknyo, dibao sopan mujilihnyo, tapantiang
taserak tidak, dijagoi bana baiak-baiak.

Di maso kini nangko, lumbuang nan tinggi diparandah, lah ilang gensi
sumangeknyo, sopan taratik mujilihnyo. Padi di lumbuang nan daulu, kini talatak
dalam gudang, atau tasimpan di guluangan, nan talatak di ateh rumah, ado juo
di bawah rumah. Mungko jadi nan bak kian, sabab dek raso lah batuka, pareso
baransua ilang, dibao raso kacampuran, nan tak mangana awa akia, atau
mularat jo mufaat, bak papatah urang tuo, tembak indak sampai ka alamaik,
pandang indak sampai ka sasaran, uliah karano nan baitu, pantangan jadi
pajatian,

Kawa bapaga kopi indak,


Alamaik pandan ka babungo,
Awa dikana akia indak,
Alamaik badan ka binaso.

270
Kalau dipandang-pandang bana, sipaik kito di maso kini, balun sadang alah
balabiah, balun panuah lah malimbak. Dek gensi lumbuang lah ilang, rusio
lumbuang lah tabukak, manjadi susah iduik kito, bak tinaman indak bapaga, bak
siriah tagajai junjuang, indak dapek manjulai lai. Bak kato urang tuo-tuo, hilang
rono dek panyakik, ilang malu tak baameh.
Jokok lai samo di muliekan, lukih limbago urang tuo, samo dipaga lumbuang
padi, indak nan bak nangko, indak kan ado suka mikin, indak ka ranggang karik
kabih atau susunan korong kampuang.
Tapi dek kito mamungkiri, alah ditimpo ginjuah sajo, jadi ranggang bakarik kabih,
kusuik susunan korong kampuang. Urang bakaum badunsanak, utang indak
sabaia lai, urang bakorong jo kampuang, barek indak sapikua lai, lah mipih raso
badunsanak, raso urang bakarik kabih, hilang raso basamo gadang.
Sabab karano nan baitu, ilang adat tolong manolong, adat sahino samalu, jadilah
turuik ilang pulo. Ukuran budi jo baso, alah talatak ka balakang, ukuran ameh
nan kamuko, itulah nan pangka sabab, mungko iduik basurang-surang.

Daulu kundi nan bapadu,


Kini kalikih nan babungo,
Daulu budi tampek malu,
Kini lah pitih nan paguno.

Minangkabausch Poezie
door : J.C. van Eerde Controleur te Balai Salasa.
TBG – 1897.

271
Keterangan
1. padi abuan - padi simpanan.
2. talak (talak bareh) - tabung bambu tempat menyimpan apa-apa (spt gambir
dsb).
3. rando gadih - gadis yang sudah balig.
4. pereang, mamereang - misalnya menggunting tepi rambut pada
dahi, supaya muka menjadi bagus.

272
PIDATO MAMUJI KORONG KAMPUANG

M ungko diparhiasilah korong kampuang dangan babagai parhiasan.


Halaman carano basa, rangkiang mangaki bantiang, sabuah sibayau-
bayau, sabuah sitinjau lauik, sabuah lai sitangguang lapa, lumbuang kaciak salo
manyalo, makanan dagang nan lalu.
Cando ukia indak tatenggang, saluak basaluak kaluak paku, kaik bakaik aka
cino, kalo tatumpah dibawahnyo. Anak garudo ambin, anak rajowali marangkam
dahan, morak mangikia di bubungan, hilau1 simbangan2 di udaro, manyemba
bayang-bayang ukia.
Gonjong nan dari Tanah Bantam, atok singok alang manari, silang balaju jo
pitalah3, pereang4 balambak kain kuniang. Tareh candano kayu aro, tareh
limpato kayu madang, baukia bagamba singo, gambaran singo makan urang,
bukan buatan urang siko, buatan lelo simanjanun5.
Basa tinaman di halaman, sapuhun danglimo anso, tingginyo manyapu awan,
randahnyo manyapu tanah, tatkalo iduik bakakalan, tatkalo mati lawan tanah.
Pucuaknyo samsami mudo, ula bagaluang diureknyo, batang dipaluik nago sati,
sisiak ameh radai suaso.
Gagangnyo bagai rantai kaliang, daunnyo bagai kipeh cino, upeh manitih
dirantiangnyo, taduang manyasok dibungonyo, mahukun nuri dipuncaknyo.
Cubadak buayan baruak, limau manih pautan kudo, bungo malua pautan ayam,
kamuniang sandaran alu, alunyo daliek lima manih.

Lasuang tarantang jolong sudah, bujang manari jolong pandai, gadih


manumbuak jolong gadang.

273
Barambuih angin timbua korong6, puti batimang di haluan, aia manih labuan
tanang, sananglah puyu radai ameh, cando kulari balenggangan, aso-aso
manyemba buiah, bada bungo basusun-susun, baralun bariak panjang, sajiruih
buiah indak padam, patang-patang babayang hijau.
Kasiak bulannyo bak dikarang, batu gadangnyo jujuang manjujuang, batu
buleknyo bak digeleang, batu pipihnyo bak dilayang, tabiang aia siku-basiku.
Anak baringin lirik payuang, cando kalapo condong-condong, cando pinang
linggayuran, kayu gadangnya tok tungko, katapiang tumbuah batujuan.
Musajik balai baliak batimbo, medan basa di tangah-tangah, aianyo tanang
galagasan, lubuaknyo tunggang bak ditarah, napanyo balang tulih candai,
rumpuik ganggoaman muto lauik7, arunyo randah kaciak, sanan piladang8
rambayani, sabagai rimbang ditabuakan.

Minangkabausche Poezie
door: J.C. van Eerde, Controleur te Balai Salasa
TBG – deel XXXIX –1897.

274
Keterangan
1. Hilau - berputar-putar.
2. Simbang(an) - sejenis burung lang.
3. Pitalah - sebangsa tebarau (lalang).
4. Pereang, mamereang - menggunting tepi rambut pada dahi, agar muka
baik kelihatannya.
5. Lelo simanjanun - nama sebangsa hantu (janun – hantu).

6. Angin timbua korong - angin keras di sisi perahu.


7. Muto - sebangsa rumput, batangnya agak besar dan liat, umbinya dibuat
obat.
8. Piladang - nama sebangsa tumbuhan, daunnya dipakai untuk obat.

275
Dalam Bahasa Indonesia

PIDATO ADAT PIHAK SI PANGKALAN


DALAM HELAT PERKAWINAN

Berdestar batik beragi,


Ditenun orang Batipuh,
Sungguhpun hamba tegak berdiri,
Batinnya hamba duduk bersimpuh.

Ditenun orang Batipuh,


Dipakai sedang tengah hari,
Batinnya hamba duduk bersimpuh,
Minta ampun menyusun jari.

Ampunilah hamba wahai Penghulu, Yang Gadang Besar bertuah, para


Tuanku Mualim dan Ulama, yang keramat Waliullah, segenap Hulubalang yang
gagah gentar pahlawan, yang jadi tulang punggung dalam negeri, serta segenap
Manti dan Pegawai, yang mengetahui kusut renyah dalam kampung, yang
mempermainkan bungkal dan teraju. Kecil tidak tersebut nama, besar tidak
terbilang gelar, sembah dan simpuh pemenuhi.

Mohon ijinlah hamba kepada jamu besar ini, hendak mencurai memaparkan,
hendak membilang mengatapkan1:

Perupuk2 di tepi rimba,

276
Dijolok maka dijulaikan,
Duduk hamba hendak bertanya,
Berdiri hamba mencuraikan.
Tatkala masa dahulu, pihak kepada ibu bapak, ialah seperti kata hadis
Melayu:

Masa belum berbelum-belum,


Langit dan bumi belum jadi,
Buah belum biji pun belum,
Kaul tersimpan dalam hati.

Apa yang menjadi kaul beliau.


Meminta sungguh kepada Allah, berolehlah aku anak laki-laki atau perempuan.
Jika diperoleh anak laki-laki, ibarat cincin di kelingking, penanti helat di
tengah medan, penyongsong panggilan yang datang, umpama canang dalam
kampung, akan pembangkit batang terendam, akan penjemput dagang yang
jauh, akan pelawan dunia orang.
Jika diperoleh anak perempuan, akan ganti subang dengan gelang, ibarat
canggai di kelingking, bunga setangkai di halaman, permainan orang dalam
kampung.
Itupun seperti dikatakan hadis Melayu :

Ditebang betung untuk lantak3,


Dikerat sembilan jari,
Karena sungguh berlaku pinta,
Masanya Tuhan akan memberi.

Maka diperolehlah anak perempuan, lalu diinang dan diasuh, dijunjung bagai
mahkota, ditanai4 bagai kemala, dimanjakan pagi dan petang, dibelikan subang
dan gelang, bergenta manik berlapis.

277
Sejak kecil berangsur besar, sampai menjadi randa gadis5, diberi petunjuk dan
pengajar, laku resam basa-basi, lengkap dengan budi dan tertibnya, lembaga
hidup dalam kampung, lembaga duduk bernagari, cara langgam beripar besan.
Diajar pula adab sopan, lembaga orang bersuami, seperti dikatakan hadis
Melayu:
Karih-karih6 tumbuh di bendar7,
Berbuah berdaun sehelai,
Anak gadis masak pengajar,
Seperti padi bernas setangkai.

Maka terbitlah niat dan nazar, pihak kepada ibu bapak, serta ninik dengan
mamak, lengkap dengan karang dan buatan, hendak menimang hendak
mengacak8, mencari jodoh dan tunangan.
Dipadulah rupa mufakat, telah ditimbang dipulangkan, dipilih dalam dipilih,
dirunding lalu dibandingkan, seperti pepatah orang tua:

Dilihat dedak pegang peraku9,


Usah dipegang keduanya,
Lihat anak pandang menantu,
Bagai kapuran10 dengan tutupnya.

Telah bulat rupa mufakat:

Kapuran di tengah balai,


Tumbuhlah rumput menjelita11,
Kehendak berbagai-bagai,
Ujudnya menjadi satu juga.

Telah bersua yang dicari, di sana tampak yang diidamkan, yang diuji sama
merah, yang ditimbang sama berat, orang geleng di tengah medan, orang kokoh
dalam kampung, orang berlukis berlembaga12, masanya Allah menggerakkan,
bertemu ruas dengan buku, seukur betung untuk jenjang, ditakuk janji dengan

278
padan, dicari hari yang baik, dibilang saat yang terpuji, masa maksud
disampaikan.
Maka dikumpulkan korong dengan kampung, diseru pula ipar besan, barang
yang jauh dihampirkan, yang tercecer dipilihi, yang terserak dikumpulkan.
Beban berat disangka ringan, tiada air talang dipancung, kurang kayu jenjang
dikeping, karena besar niat dalam hati, karena teguh bukan kepalang, pihak oleh
silang yang berpangkal13 .

Maka dihiasilah rumah gadang, dipasang tirai langit-langit, dibentangkan pula


kasur pandak14, dipasang pula tanglung dengan pelita, tirai dewangga15
dipersarat, dilengkapi dengan bantal besar, bertakat dengan benang emas,
indah yang bukan alang kepalang, tempat marapulai16 duduk bersila.

Maka dilepaslah sirih pinang, kepada segenap karib-bait, korong dengan


kampung, terus sekalian ke nagari.
Dijemput pula marapulai, ditating cerana besar, bersungkup pula dengan
delamak17, berbondong arakan marapulai.

Semarak kain keemasan,


Semarak korong dengan kampung,
Orang membawa kebesaran,
Telah patut duduk di atas anjung.

Ditaburi dengan beras kunyit, disambut lalu didudukkan, orang mulia dalam
negeri, orang berkhalifah berpusaka, akan jadi mahkota tengah rumah,
penyambut kebesaran dan kemuliaan, penyungkup malu dengan sopan, seperti
dikatakan hadis Melayu :

Bukan untuk dulang18 dan tunda19,


Hanya untuk dinding dan sasak,
Sungguhpun orang semenda,
Seumpama ninik dengan mamak.

279
Maka dihiasilah anak dara, dilengkapi dengan pakaiannya, berselendang kain
berpolat, bercatur berpucuk rebung, buatan Agam Balai Gurah, berbaju sutera
bertanti, bertengkolok berjumbai alai20, bersarung kain Patani, bersirat bermega-
mega21.
Beralun gelang di tangan, tergendeng subang di telinga, bermanik bergajah
menong22.
Bunga sanggul lebah mengirap, manarik garuda di udara, emas urai tambang
Singingih, buatan tukang mula pandai, amang beramang cahayanya tengah
rumah, permainan ayah dengan bundanya.
Maka disebutlah niat kaul, seperti dikatakan hadis Melayu:

Marapulai dengan anak dara,


Bagai talam dengan tudung saji,
Jauh bala terhindar mara,
Semarak bertambah tinggi.

Marapulai dengan anak dara,


Sejenjengan kampil dengan kadam23,
Jauh malang terhindar mara,
Sepukul bagai bunyi balam.

Marapulai dengan anak dara,


Segonggong bagai rantai uncang,
Jauh malang terhindar mara,
Emas banyak teranak kembang.

Anak dara dengan marapulai,


Bagai kapuran dengan tutupnya,
Benang sepilin jangan bercerai,
Kembang biak selama-lamanya.

280
Leraklah kata dipanjangi, singkat kata disimpani, apa yang jadi
penyimpannya:

Orang Padang mengani benang,


Dikumpar lalu dilipat,
Dilipat-lipat dipertiga,
Sekedar dibilang panjang,
Dibilang semua yang dapat,
Yang tinggal untuk bersama.

Bedil Jepun di Bangkahulu,


Penembak ondan di tepian,
Ampun diminta pada Penghulu,
Adat pidato berbalasan.-

Diindonesiakan dari: Majalah "Soeloeh Agam" - 1934

281
Keterangan
1. hendak membilang mengatapkan - hendak menyebutkan secara
menyeluruh dan teratur.
2. perupuk - tumbuhan (Hemigyrosa longifolia).
3. lantak - kayu atau bambu yang dipergunakan untuk tanah agar tidak
longsor.
4. tanai - tating. Menanai - menating.
5. randa gadis - gadis remaja, sudah balig.

6. karih-karih - sejenis tanaman.


7. bandar – bendar, selokan.
8. menimang hendak mengacak - mempertimbangkan.
9. peraku - palungan (tempat memberi makan kuda).
10. kapuran - kotak penyimpan kapur sirih.

11. manjalito - menjeling.


12. orang berlukis berlembaga - orang yang berasal menurut adat.
13. silang yang berpangkal - setiap pekerjaan itu ada yang mengepalainya.
14. kasur pandak - kasur tempat mempelai duduk.
15. dewangga, kain dewangga - kain bercorak bergambar indah pada dasar
berwarna merah.

16. marapulai - mempelai pria.


17. delamak - kain bersulam benang emas penutup cerana dsb.
18. dulang, mendulang - melimbang.
19. tunda, menunda - mendorong ke depan (ke samping dsb).
20. berjumbai helai - bermacam-macam jumbai.

21. bermega-mega – tentang cat, ukiran, seperti mega atau awan.


22. gajah menong - dokoh bergambar kepala kuda.
23. kadam - cepu, tempat kapur sirih.-

282
Dalam Bahasa Indonesia

PIDATO ADAT PIHAK HELAT (JAMU)


DALAM HELAT PERKAWINAN

Mula jala ditebarkan,


Kenalah kelari1 yang berpalun,
Mula pidato disembahkan,
Menyusun jari meminta ampun.

Mohon ampunlah hamba, kepada segenap Penghulu, Mualim, Manti dan


Hulubalang, artinya atas keempat jenis martabat, yang mempunyai kebesaran
dalam nagari.
Mohon maaflah hamba wahai segenap cerdik pandai, arif jauhari bijaksana,
acang-acang dalam negeri2, limpapas3 rumah nan gadang, serta orang kaya-
kaya, tempat yang miskin selang-tenggang, yang melapangi sesak sempit, di
dalam kampung dan nagari, semua yang hadir dalam jamuan besar ini.
Kemudian dari memuji dan menyanjung, maka memohonkan sembahlah
hamba, kepada segenap silang yang berpangkal4, kerakap yang berjunjungan,
yang menimang meletakkan pekerjaan ini, orang cekatan biaperi:

Ke Jirek terbang rama-rama,


Terbang mencekam ke padampa5,
Terjatuh tiba di tanah,
Kecil tidak tersebut nama,
Besar tidak tersebut gelar,

283
Sembah jatuh di tengah-tengah.
Tatkala ditingkat jenjang ditepik bandul, papan jati silangung6 tinggi,
tawang-tawang7 ukir bandulnya, bertabur dengan perak recai, berlayang dengan
bunga emas, berdering genta kunci pintu:

Berduri pandan di paya,


Silayu8 tumbuh di pematang,
Cabut serumpun dengan akarnya,
Berdiri adat pada yang kaya,
Jamu diseru semua datang,
Yang dijemput terbawa pula.

Demi lalu ke tengah rumah, tidak puas mata memandang, langgamnya alat
perhiasan.

Apa yang tidak dalam rimba,


Adalah rotan dengan ketari9,
Apa yang tidak pada yang kaya,
Entah kalau bulan dan matahari.

Terpasang tirai langit-langit, terbentang cindai panjang sembilan, terbentang


di ruang tengah, tonggak berpalut kain kuning, kesumba kasab keemasan10,
bersemarak ujung dengan pangkal, tiada ternilai harganya.
Terkembang pula lapik pandak11, lapik pandan manggito12, anyaman anak randa
gadis13, halus nan bukan alang kepalang, berpakai sekali belum, tempat jamu
duduk bersila.

Terhantar rupa cerana, cerana loyang berlarik14, bertatah beranting-anting,


bersungkup pula dengan delamak15, berisi sirih pinang selengkapnya, penanti
jamu marapulai, itupun seperti dikatakan hadis Melayu:

Sisihlah udang dengan kelari,

284
Menjala ke tepi pantai,
Dapatlah lumba dengan tenggiri,
Sirih tertawa pinang menari,
Menanti jamu marapulai,
Itu kepala basa basi.

Memandang keujung rumah, macamnya bantal bergendengan, berturap


berkelap-kelip, bertekat dengan benang makau. Terbentang kasur benggala16,
kambinya17 benang keemasan, tempat marapulai duduk bersila, lengkap dengan
sopan majelisnya, sarat terbawa oleh pakaian, seperti dikatakan hadis Melayu:

Bercawat berjambul sutera,


Berpending maka berpilin,
Orang baik berbudi pula,
Tempat menompang lahir batin.

Berpending maka berpilin,


Terkena sekin pengidam,
Tempat menompang lahir batin,
Kunci teguh bilik yang dalam.

Terkena sekin pengidam,


Pakaian orang muda-muda,
Kunci teguh bilik yang dalam,
Lembaga jadi orang semenda.

Pakaian orang muda-muda,


Berhulu bukannya pisau,
Dibawa perak berpilin,
Lembaga jadi orang semenda,
Membawa lilin dengan embalau,
Membawa sitawar dengan sidingin.

285
Alangkah senang hati yang pangkal, berlaku barang yang diminta, lepas kaul
maksud sampai, alamat bersemarak kampung ini.
Memandang pula ketempat lain, bentuk lamin berlapis-lapis, terpasang dian dan
pelita, melacak perada18 kuning, berkilatan bagai api-api, anak dara duduk
bersanding, bagai bulan dengan matahari.
Berkilatan cincin permata, menggila cicak atas peran, senang hati lahir dan
batin, mendapat jodoh yang sepadan.
Dilingkari andan semandan, lengkap dengan sopan tertibnya, orang berlukis
berlembaga, orang baik turun temurun, yang mengatur baik-baik, arif budiman
bijaksana, lubuk akal lautan budi, tahu diereng dengan gendeng, tahu dibayang
kata sampai, ingat di kata akan berbalik, pandai bertenggang pada yang tidak,
pandai berkisar pada yang sempit, minyak setetes dikuali, pemasak daging
seekor kerbau, enaknya begitu juga, itupun juga seperti hadis Melayu:

Kerakap di tepi rimba,


Dikebat sekebat erat,
Dijemur di tepi muara,
Tentang kokoh buatannya,
Sebuah tiada yang cacat,
Elok belaka semuanya.

Tentang pitunggu19 dengan juara, orang arif bukan kepalang, cepat kaki
ringan tangan, pandang jauh dilayangkan, pandang hampir ditukikkan, pandai
meragi membagikan, berpantangan kena banding, tiba di baris makan pahat,
tiba di lobang diceceri.

Ke parit tanam pugaran20,


Pucuknya begitu juga,
Sesempit pegangan dan buatan,
Tawanya begitu juga.

286
Tiada bersua hereng gendeng, tiada bercela menurut adat, telah terletak
ditempatnya.
Duduk jamu bersuka-suka, sambil berkaul dalam hati, seperti dikatakan hadis
Melayu :

Dicabik sirih yang sehelai,


Digetap pinang yang pemalan21,
Sarinya naik ke muka,
Anak dara dengan marapulai22,
Bagai ragi masuk ke pinggan,
Tiada lipur selama-lamanya.

Leraklah kata dipanjangi, singkat kata disimpani, disimpani dengan sembah.

Burung enggang susah dipikat,


Jika ditembak rontok bulunya,
Jatuh mati di tepi pantai,
Dibilang semua yang dapat,
Disebut semua yang terasa,
Yang tinggal untuk yang pandai.-

Diindonesiakan dari: Majalah SOELOEH AGAM – 1934.

287
Keterangan
1. kelari - sebangsa ikan sungai.
2. acang-acang dalam negeri - orang yang bijaksana dan kepercayaan orang
dalam negeri. Acang-acang helat - penjenang, orang yang tahu mengatur
jamuan.
3. limpapas rumah nan gadang - puji-pujian terhadap wanita yang menjadi seri
rumah.
4. silang yang berpangkal, kerakap yang berjunjung - sesuatu pekerjaan itu
ada sebab dan yang mengepalainya.
5. padampa (dampa-dampa) - papan di bawah ujung atap.

6. silangung - hitam legam.


7. tawang-tawang - nama sebangsa serangga.
8. silayu - galu-galu, padi muda yang direndang lalu ditumbuk jadi beras,
rasa enak baunya harum.
9. ketari - tumbuhan, pelepahnya dapat dibuat bakul atau tudung saji.
10. kesumba kasab keemasan. Kain kesumba - kain bewarna merah. Kasab -
kain kasar atau kesat.

11.lapik pandak - tikar kecil empat persegi; dinamai pula lapik bunta.
12.pandan manggito - sebangsa pandan.
13.randa gadis - gadis remaja, anak gadis yang sudah balig.
14.belarik - berlobang-lobang seperti digeret kumbang (pada kayu).
15.delamak - kain persegi empat berhias benang emas, biasanya dipakai
sebagai penutup cerana dsb.

16. kasur menggala - kasur benggala (India ?). Menggala juga berarti memberi
alamat baik, mendatangkan bahagia, berbahagia.
17. kambi - kambi kasur - pinggir kasur.
18. perada - emas, perak, tembaga tipis seperti kertas.
19. pitunggu - orang tempat bertanya dalam suatu perjamuan adat.
20. pugaran - sebangsa belukar, daunnya dapat dipakai sebagai obat.

21. pinang pemalan - pinang yang memabukan.


22. marapulai - pengantin pria.-

288
Dalam Bahasa Indonesia

PIDATO PIHAK SI PANGKALAN DALAM


PERHELATAN PENGHULU

Pelupuh batang malapari1,


Pucuk setaka akar cambai1a,
Sungguh hamba tegak berdiri,
Bukannya hamba orang pandai.

Pucuk setaka akar cambai,


Batang limpato2 dipatahkan,
Bukannya hamba orang pandai,
Lembaga kata disembahkan.

Selain dari pada itu, lembaga hamba orang muda mentah, bagai dikatakan
orang berpantun:

Masaklah pala yang bergetah,


Terjatuh terus ke halaman,
Diambil dibelah dua,
Lembaga hamba muda mentah,
Bercepat kaki beringan tangan,
Kena suruh kena seraya.

Diambil dibelah dua,


Sebelah jatuh ke halaman,
Kena suruh kena seraya,
Menjunjung titah dengan perintah.

289
Memohon sembahlah hamba, kepada Penghulu hamba yang seleret bendul
di tepi, seedaran bendul di tengah, artinya Penghulu hamba yang beroleh limpah
cahaya kebesaran dari Katumanggungan dan Perpatih Nan Sebatang, yang
menjadi pusat jala pumpunan ikan, tangkai alam tampuk negeri.
Memohon sembahlah hamba, kepada segenap Hulubalang yang gagah
gentar pahlawan, artinya Hulubalang yang tiada terpemanai3, yang mempunyai
martabat, yang tiada tersanggah dan tersongsong, yang menjadi tulang
punggung dalam negeri, parit pagar di dalam kampung.
Memohon sembahlah hamba, kepada segenap manti4 dan pegawai, orang
arif bijaksana, pandai membisik dan menerangkan.
Memohon salamlah hamba, kepada Mualim dan Ulama, yang menjadi suluh
bendang dalam negeri5, sumur besar di tengah koto6, air jernih pasirnya halus.
Begitupun bagi segenap orang muda-muda, yang bermuka jernih berhati suci.

Naik ke gunung banyak kabut,


Lalu ke rimba hulu jati,
Kayu besar banyak berbuah,
Bercampur dengan kayu kamat7,
Gagap gementar hamba membilang dan menyebut,
Penghulu banyak yang sakti,
Orang besar banyak yang bertuah,
Tuanku (Mualim) banyak yang keramat.

Kesumba dalam sukatan,


Diperas dengan ujung kuku,
Diperas sambil berlari,
Sungguh di rupa telah kelihatan,
Di gelar tidak semua hamba tahu,
Sembah dan simpuh penjalani.

Mohon ijinlah hamba kepada jamu yang besar ini, hendak membilang
hendak menyebut, hendak mencurai memaparkan!

290
Mula dientak tebu di lereng, diurah padi di mandah8, dipampang kerbau9 di
padang, yang terserak dikumpulkan, yang tercecer dipilihi, yang ringan telah
dijinjing, yang berat telah dipikul, dirapatkan korong dengan kampung, maka
dipancang malah munggu, dipancang malah medan, karena pepatah pada yang
tua:

Tinggi setingkat jenjang anjung,


Serambi akan tempat duduk,
Jadi kerakap karena berjunjung,
Sako10 ayam karena berinduk.

Itupun terbit niat dan nazar, pihak di hujan yang berpohon, di panas yang
berasal11, siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi, batang
terendam hendak dibangkit, kain terlipat hendak dipakai, hendak menaikkan
Besar dan Penghulu, akan jadi Daulat dalam kampung, sembahan anak
kemenakan, akan memegang neraca adil, akan menambah tempat yang kurang,
akan membilai tempat yang senteng, bila pergi tempat bertanya, tatkala pulang
tempat berberita, akan menjabat khalifah dan pusaka, dari ninik yang dahulu.

Maka dilepaslah sirih pinang, memanggil Besar dan Penghulu, Imam Khatib
Bilal Maulana, serta Pegawai Hulubalang, segenap isi negeri, besar agar sama
membumbun, tinggi agar sama menganjung, agar semarak helat ini,seperti
dikatakan hadis Melayu:

Mula bandar akan dijadikan.


Agar dapat jalan airnya,
Besar andika hendak didirikan,
Akan payung panji atas dunia.

Agar dapat jalan airnya,


Penggenang sawah yang di gunung,

291
Akan payung panji atas dunia,
Hujan panas tempat berlindung.

Itupun dikenakan pula pakaian kebesaran, berdestar hitam bercelup, berbaju


gadang bertanti, bersarung tenunan Aceh, berserawal gunting Batipuh, terkena
pula keris pusaka.

Di jirat tumbuh pugaran12,


Di balik batang limpato,
Sarat Penghulu karena pakaian,
Rundeh13 sebab karena pusaka.

Artinya, kayu besar di tengah padang, akarnya menghujam ke bumi, pucuknya


menjulai ke langit, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar,
dahannya tempat bergantung, tempat berlindung kehujanan, tempat bernaung
kepanasan.

Tempurung di atas bidai14,


Pemanggang lauk sebelanga,
Berhantam hujan dengan badai,
Berlenggang dipantangkannya.

Tetap berdiri pada yang benar, erat berpegang pada kokoh, kuat menyuruh
kepada yang baik, kuat melarang kepada yang jahat, menjaga baris dengan
belebas15, memakai alur dengan patut, akan menimbang sama berat, akan
mengukur sama panjang, seperti dikatakan hadis Melayu:

Kerambil sebatang tinggi,


Berbuah setangkai dua,
Hukum adil adat berdiri,
Pangkal seia dan sekata.

292
Kalau untung pemberi Allah, disitulah tuah mulai tumbuh, di situ semarak
mulai naik.

Ke lembah pergi membidik,


Dapatlah anak-anak ondan,
Tuah tumbuh semarak naik,
Mashurlah kampung dan halaman.

Dapatlah anak-anak ondan,


Permainan petang dan pagi,
Bertuah kampung halaman,
Bumi senang padi menjadi.

Selain dari pada itu, pihak di hujan yang berpohon, pihak di panas yang
berasal, maka berniat berkaul dalam hati, meminta sungguh kepada Allah:

Indarung di tengah padang,


Ditutuh jatuh sedahan,
Berlindung di kayu gadang,
Terhindar panas dengan hujan.

Indarung di tengah padang,


Ditutuh jatuh sedahan,
Hidup akan tempat menompang,
Selamat barang pelangkahan.

Kuat pula memegang kerja, teguh pula memegang undang, melindungi


anak kemenakan, serta mengeret dan membentang16, memadukan kerja dan
buatan, mencarikan jalan dengan kerja, jika tegak meninjau jarah, bila duduk
meraut ranjau, memarit memagar kampung, itupun seperti orang berpantun:

293
Berbelok jalan ke rimba,
Di rimba banyak senduduk,
Elok ladang karena pagarnya,
Besar tanaman karena dipupuk.

Di rimba banyak senduduk,


Di balik batang sitinjau,
Gadang tanaman karena dipupuk,
Gemuk ternak karena diimpau17.

Di balik batang sitinjau,


Berbuah tidak berbunga,
Gemuk ternak karena diimpau,
Bertuah orang pengembala.

Leraklah kata dipanjangi, singkatlah kata disimpani, apa yang jadi


penyimpannya:

Dipilin benang sekati,


Dipilin dilipat tiga,
Patah tumbuh hilang berganti,
Pusaka terletak ditempatnya.

Dipilin dilipat tiga,


Digulung berpalun-palun18,
Patah tumbuh hilang berganti,
Khalipah turun temurun.

Diperun belukar sepat,


Supaya dapat berladang padi,
Disebut semua yang dapat,
Barang yang tinggal diampuni.-

294
Diindonesiakan dari: Majalah "SOELOEH AGAM"

Keterangan

1. malapari - pohon, kulitnya dipakai sebagai obat, buahnya beracun


(Pongamia pinnata). 1a. cambai – sebangsa sirih.
2. limpato - nama kayu.
3. tiada terpemanai – tiada ternilai, tiada terbilang.
4. manti – pegawai.
5. suluh bendang dalam negeri – orang ahli sebagai tempat bertanya di dalam
negeri.

6. koto - lebih kecil dari kampung.


7. kayu kamat - n. sejenis kayu.
8. mandah - lapik di bawah lesung, penampung beras dan padi yang
berserakan waktu menumbuk.
9. dipampang kerbau - menyepit kepala kerbau antara dua tiang waktu
mencocok hidungnya.
10. sako, bersako - beranak (tentang binatang).

11. hujan yang berpohon, panas yang berasal – tiap sesuatu itu ada sebabnya.
12. pugaran – sejenis belukar, daun dapat dipakai sebagai obat.
13. rundeh, jundeh - sentak.
14. bidai, ular bidai - menurut kepercayaan orang, ular itu bentuknya seperti
bidai (tikar), siapa yang duduk diatasnya akan digulungnya.
15. belebas – garisan, kayu panjang pemegang benang tenun, sepotong kayu
penahan pukulan (tekanan).

16. mengeret membentang – memimpin anak kemenakan.


17. impau, diimpaukan - digembalakan.
18. berpalun-palun - berbelit-belit.

295
Dalam Bahasa Indonesia

JENANG MEMPERSILAHKAN
JAMU BERSANTAP

Pertama cepat, kedua lambat, ketiga cipeh1, bukannya bagai rasa diperbuat-
buat, sembah dengan simpuh kurang dapat.

Diradang-radang2 memaksa,
Dikirai-kirai di bendar3,
Tertangguk ikan gelama4,
Dibilang-bilang diatap,
Dicurai-curai dipapar,
Dibangkit si tambo lama,
Yang sebaris hilang tiada,
Yang senohta berpantang lupa.

Kemana jalan ke Indragiri,


Beringin di Padang Panjang,
Dimanalah adat yang berdiri,
Ialah di Priangan Padang Panjang.

Jahit berjahit tepi kasurnya,


Suji bersuji mata bentalnya,
Jika raib pada usulnya,
Dicari pada asalnya.

Kayu sepat madang di lurah,


Diambil ke tangkai pangkur,
Lebihnya ke papan tunda,

296
Seperti kebat yang tidak goyah,
Simpai yang tidak bergangsur,
Sampai sekarang bergitu juga.

Siturap nama belalang,


Inggris turun berniaga,
Yang bercupak yang bergantang,
Yang berlukis berlembaga.

Ayam putih terbang ke lembah,


Merahap ke dalam padi,
Jika canggung saya mendatangkan sembah,
Sembah dengan simpuh pemenuhi.

Punya sembahlah hamba bagi segala pertiapan5 penghulu hamba, yang di


ujung rumah, yang dua tiga kedudukan atas keempat lima martabat, yang
selaras sekedudukan, dua langgam persilaan. Yakni penghulu yang beroleh
limpah bendang6 mukjizat kebesaran daripada raja adil waliullah, raja kutup
sempurna adil wasir kamilullah, telah hamba berdatangan sembah.

Punya sembahlah hamba bagi segala pertiapan penghulu hamba yang di


tengah rumah, yang dua tiga atas keempat martabat dua langgam persilaan,
yakni penghulu itulah yang beroleh limpah bendang6 mukjizat kebesaran dari
pada Sultan Iskandar Muda Johan yang berdaulat lillahi fi malkul alam, telah
hamba berdatangan sembah.

Punya sembahlah hamba bagi segala peratiapan penghulu hamba yang di


pangkal rumah, yang dua tiga atas keempat lima martabat yang selaras
sekedudukan dua langgam persilaan, yakni penghulu yang memperoleh limpah
bendang mukjizat kebesaran daripada segala raja yang tiga kedudukan, pertama
Raja Ruhum, kedua Raja Cina, ketiga Raja Minangkabau.

297
Itulah yang taranatai7 adil yang murah tiada terbagai kurnianya, limpah
daripada sekalian sakai, negerinya mengamuh tetap dan selesai, telah hamba
berdatangan sembah, bagai urang berpantun,

Condong lah rebah ke bengkudu,


Bunga setawar disusuni,
Tolonglah sembah di penghulu,
Barang yang gawal diampuni.

Bedil Jepun di Bengkahulu,


Penembak undan dalam tebat,
Mintak ampun hamba di penghulu,
Pidato tiba di yang rapat8.

Kelemayar di atas atap,


Patah ranting dilanda kuda,
Silahkan menyuap nasi santap(an),
Kami yang pangkal ingin serta pula.

Orang Guguk pandai menukul,


Menukul kayu di pelantar,
Buah delima retak isinya,
Dibelah-belah dibagi enam,
Kumbuh9 telah sudah bertabur,
Hidangan telah terhantar,
Basuhlah jari yang lima,
Santapkan ke nasi makan berenam-berenam10.

298
Dalam Bahasa Indonesia

JAWABAN PIHAK HELAT / JAMU

Sembah pada Allah, sembah pada Nabi, yang kebenaran naik, Tuhan malikul
alam, berjenis sembah pulang kepada Datuk. Bagai kata orang berpantun:

Pinang berderet di halaman,


Ditanam Malin Maharaja,
Nantilah sedikit peralahan,
Kami bertenggang berbicara.

Dibelah rotan dibelah,


Selasih belah dibaji,
Dibelah rang Batu Banyak,
Bismillah Alhamdulillah, terima kasih banyak-
banyak.

Balam seiring dengan merbah,


Merbah lalu balam mandi,
Salam seiring dengan sembah,
Sembah lalu salam kembali, … kepada Datuk.

Bemban di balik pulau Layang,


Jatuh menghimpit daun selalsih,
Tuan beragihpun telah sayang,
Kami menerimapun telah kasih.

Ada nasi hendak disantap, titah hendak dijunjung, pidato hendak dibalas
orang pandai.

299
Itupun maka bersajilah perempuan yang jauhari bijaksana lagi mantiak
baruaso11, bercincin patah sembilan, berkain tenun Patani, bertengkolok
berjumbai helai, memandang merawan hati, pandai mengatak mengetaikan12,
pandai mengagak mengagihkan, tahu di mangkuk yang tidak bubung, tahu di
pinggang yang tidak penuh. Telah berceret telah bermundam, berpakal
berkerikam, terletak di dalam talam, bersungkup dengan tudung saji, berlanjung
dengan dulang loyang, bukannya loyang-loyang saja, loyang yang dari
Tranggano, berpantang menurut lilin13, rapatnya ditepik-tepik.

Padi silayu ganggo aceh, padi arai padi santan, padi ambun dengan padi
lunak, ketiga ambun buah boneh. Tidak mersik di panas, mersik oleh hujan
renyai-renyai. Kalau panas lingkup-lingkupkan, jika hujan kekar-kekarkan,
secatuk diharapkan ayam, setumbuk diharapkan alu, sudah kenyang maka
disiuhkan14, menumbuk si Kasih Terbentang, menampi si Cindai Halus, bertanak
nasi si Nan Bimbang, hidangan si Lenggo Bayur, bersenduk si Mundan
Terhantar, disenduk dengan loyang putih, dikekar dengan jarum cina, di tepi
semut beriring, di tengah awan berjumpa, jika terbelintang satu-satu, tuah
menjadi pendapatan.
Letak jambar raja mengedar, putri berbanding pulang mandi. Piring bertulis air
emas, pinggan bertulis suasa, kiriman putri dari Kedah, hilau simbangan15 di
udara, menangis anak Sari Sutan, menyambar bayangan ikan. Bagai kata orang
berpantun,

Ayam putih terbang ke kebun,


Merahap ke dalam padi,
Nasi putih pinggannya sabun16,
Makan bertuang minyak sapi.

Alangkah sukanya hati kami,

Bedil Jepun di Bengkahulu,


Penembak ondan dalam tebat,

300
Minta ampun hamba di penghulu,
Sembah tiba di yang rapat.

Anak balam mencatuk-catuk,


Mencatuk padi sipulut,17
Anak merbah dengan mentilau,
Jika kami akan menyantap, di Datuk,
Datuk imbuhlah surut,
Pertambuhan yang akan disilau18.

Diindonesiakan dari : Minangkabausche Poezie


door : J.C. van Eerde, TBG – deel XXXIX – 1897

301
Keterangan

1. cipeh - lancang mulut.


2. radang, diradang-radang - membuka jalan di antara orang banyak.
3. bendar - selokan.
4. Ikan gulamo - ikan gelama (ikan laut).
5. partiapan, partiapan penghulu - majleis penghulu.

6. bendang - terang. Suluh bendang - suluh yang terang, maksudnya orang


yang menunjukkan jalan, nasehat dsb.
7. taranatai -
8. rapat - majelis.
9. kumbuh - mensiang.
10. makan berenam-enam - makan berjambar, enam orang sejambar.

11. mantiak baruaso - cermat bekerja.


12. maatak maetaikan - pandai mengatur secara baik, misalnya perabotan
rumah dsb.
13. berpantang menurut lilin - cetakan loyang biasanya dari lilin. Maksudnya
menurut cetakan, jadi menyimpang dari yang biasa.
14. disiuhkan - disiuhkan (mengusir ayam, sssuah …).
15. hilau simbangan, hilau - berputar-putar. Simbangan - sejenis burung lang.

16. nasi putih pinggannya sabun - maksudnya nasi putih, pinggannya putih
bersih pula.
17. sipulut - beras ketan.
18. bersilau - dilihat.
Jenang - orang yang mengatur perjamuan.

302
Dalam Bahasa Indonesia

PIDATO MEMUJI RUMAH GADANG

H alaman cerana besar, bertimbun kersik bulan, tempat si kecil main


tondeh1, tempat pendekar main pedang, tempat yang mulia main catur,
tempat yang peto2 bermain kuda.
Lebuh pandak siku bersiku, tujuh lekuk tujuh likunya, tujuh lampis macam
pagarnya, selampis puding air mas, selampis puding suasa, menyela pula pohon
lenjuang, melampis pula aur kuning. Rasa kan tinggi rang pepati, rasa kan
rendah rang jujukan, tempat meninjau biduan lalu.
Tapakan gangsa berlarik, jenjang tembaga suasa, rumah gadang telah bergelar
sisangko gading3, selanjar kuda berlari kubin melayang.
Tiang panjang raja berdiri, tiang tengah ketemanggungan, tiang tepi putri
berbanding pulang mandi.
Kupangnya4 simaharaja kaya, perannya si ular gerang5, kasaunya bintang
tujuan, layasnya perak berhela6, pencucuk perak berlapis, gonjongnya rebung
membacut, tuturan lebah mengirap, puncaknya intan sempurna, atapnya kaca
dindingnya cermin.
Macam ukir tak tertenggang, seluk berseluk keluk pakis, kait berkait akar cina,
itik-itik berbondong mudik, sepesan jawat menjawat, bertatah dengan jenang7
merah, bersela dengan rata hijau, berlukis dengan sadah linggam, hilau8
simbang9 di udara, menyambar bayang-bayang ukir.-

Diindonesiakan dari : Minangkabausche Poezie


door : J.C. van Eerde, Controleur te Balai Selasa.
TBG deel XXXIX – 1897.

303
Keterangan

1. Tondeh - kemiting, kemiri.


2. Peto - pasti, syah, nyata.
3. Sisangko gading - puji-pujian bagi rumah gadang Minangkabau.
4. Kupangnya - timbangan emas.
5. Si ular gerang - sejenis ukiran berbentuk ular atau naga.

6. Berhela - mengarahkan, menunjukkan.


7. Jenang - damar merah untuk bahan cat.
8. Hilau - menari-nari.
9. Simbang - burung laut.

304
Dalam Bahasa Indonesia

LUMBUNG PADI
(R E N G K I A N G)

M aksud orang tua-tua dahulu, tentang berbuat1 dan bertahun, sampai


mendapat buah padi, lain tidak lain bukan, ialah untuk kemenakan dari
tahun ke tahun.
Selesai menyabit dan mengirik, atau menuai padi di ladang, dijaga benar baik-
baik, dijemur lalu dikeringkan, agar dapat disimpan lama, jangan kuning beras
kemudian. Barulah boleh dinaikkan, ke atas lumbung padi, yang bernama
sitanggung lapar, lumbung besar sibayau-bayau, atau ke lumbung si tinjau laut.
Jika ianya padi abuan2, abuan bujang dengan gadis, dinaikkan ke kapuk kecil3.
Lumbung penyimpan padi itu, yang bernama sibayau-bayau, atau pun sitinjau
laut, dan lumbung sitanggung lapar, amat tinggi bangunannya. Maka demikian
diperbuat, rahasia baik didalamnya, agar teguh padi ditaruhkan, agar tinggi
semarak beras padi, jangan dipermudah-mudah saja. Diikat pula dengan
pepatah, semasa ada jangan dimakan, lah tiada maka dimakan.
Maksud pepatah di atas, selagi badan sehat kuat, dapat berusaha kiri kanan,
untuk belanja petang dan pagi, lumbung tidak dipanjat-panjat, beras di talak4
tidak ditanak.
Sekiranya badan ngelu pening, tidak dapat berusaha lagi, barulah berbalik
kepada yang jinak, mengambil padi dalam lumbung.
Lagi pula maksudnya, ialah penahan anak kemenakan, jangan mudah saja
turun naik, mengambil padi di hari biasa, agar tumbuh malu sopan.
Dibuat pula lembaganya, tidak boleh sekali-kali, mengambil padi ke dalam
lumbung, anak kemenakan laki-laki ataupun perempuan, hanya yang oja5
dipakaikan, ialah perempuan yang tertua, di dalam rumah itu.
Pepatah adat mengatakan:

305
Guna hemat akan dipakai,
Guna hemat dipasitingkih6,
Bersitingkih mendaki rimba,
Guna ingat sebelum kena,
Berhemat sebelum habis,
Setelah habis celaka tiba.

Andaikata tampak di rang kampung, laki-laki memanjat lumbung, ataupun


anak randa gadis7, menjual beras dengan padi, menjadi celaan oleh yang
banyak, dengan pepatah petitihnya, ayam pencangkul talak beras, yang mengais
batu sendi.
Sebabnya dilarang laki-laki, ataupun anak gadis, mengambil padi di dalam
lumbung, karena orang laki-laki, tidak penggamang dan pencemas, tidaklah takut
kekurangan, hanya ada dalam hatinya, yang ada sama dimakan, yang tidak
sama dicari. Demikian pula anak gadis, ia condong pada yang elok, mana
disenang hendak memakai, takut menjadi maling pajuh8, dijual padi menyuruk-
nyuruk. Jika terjadi yang demikian, lekas kering padi dalam lumbung, tidak tahan
sepenggal tahun.
Jika ia perempuan telah berumur, yang telah beranak bermenantu, telah pandai
ia bertenggang, cemas ada takut pun ada, akan kekurangan beras padi,
menjelang musim yang akan datang, sebab anaknya kecil-kecil, demikian benar
dahulunya.
Lumbung padi itu, diberi pula perhiasan, lengkap dengan kongkong dan
perengnya9, berukir bermengga-mengga10, berturap dengan sadah linggam,
dicatur11 dengan air mas, bersapu dengan tanah kawi12, ukir pereng bertatah
merah, dinding diberi bertatah kuning, tuturan lebah mengirap, pancung sudut
elang berbegar, gonjongnya rebung bercabut, anting-anting disambar burung,
bersemarak kampung halaman, jadi menarik perhatian, akan menambah sawah
dan ladang, akan pemenuhi lumbung itu. Bagai kata pepatah orang,

Kembang riak kembang ridi,


Menjadi talas karena tunasnya,

306
Oleh padi segala jadi,
Oleh emas kemas semuanya.

Menjadi tuah pendapatan, rengkiang penuh oleh padi.


Disebut pula dengan pepatah, orang penyegan dan pemalas, mengusahakan
sawah dan ladang, jadi sebutan dalam negeri, terhadap orang tak bersawah,
kemana sipasin13 bertanya, berladang sebidang tidak, sawah tidak setampang
benih. Disindir pula dengan pemeo, berat tangan ringan perut, yang pemenung
tepi air, yang suka duduk di ujung balai.

Berbilang tahun kemari, semangat ke sawah dan ke ladang, rahasia


berlumbung padi, telah berangsur rendah juga, karena ulah hawa dan nafsu,
dibawa dunia kecampuran, mudah keluar beras dan padi, yang tak lobang telah
dicecer, yang tidak jalan telah ditempuhnya, kini menjadi sukar miskin. Iya juga
malah kiranya, pepatah orang yang dahulu,

Lampato14 jika dikiraikan,


Dimanalah padi akan digetap,
Harta jika ditidaikan,
Tampan menjadi buah ratap.

Telah terlampau pada adat, melanggar kata syarak pula, bunyi firman dalam
kitab, innal mubazzirina kanu ikhwanaasyayatin, sesungguhnya orang yang
mubazir, yang membuang-buang hartanya, pada jalan yang tidak patut, menjadi
dansanak oleh setan.
Orang tua kita dahulu, jika padi akan dijual, telah berlebih buat dimakan,
tampak pula akan gantinya, telah kuning padi di sawah, barulah jenjang
ditegakkan, untuk mengambil padi di lumbung. Diberi tahu korong kampung,
diberi tahu ipar besan, tentang padi akan dijual.
Berlebih pada orang kampung, telah lepas di ipar besan, barulah dijual pada
yang lain. Kematan emas penjualan, untuk penebus dengan pemagang15,
lebihnya penambah kerbau banteng.

307
Untuk pembeli asam garam, atau untuk pembeli kain baju, pembeli subang
dengan gelang, serta kelengkapan dalam rumah, diambil dari hasil ladang,
bangkitan ubi dengan ketela, penjualan dasun16 dengan bawang, bangkitan tebat
perikanan.
Orang tua masa dahulu, jadi adat jadi biasa, serta yakin percayanya, padi
lumbung hubungan nyawa, hasil ladang penutup malu, makan minumnya sawah
ladang, kain-bajunya perniagaan.
Padi di atas lumbung itu, amat sangat dimuliakan, masa menurun dan
menaikkan, lengkap dengan tertibnya, dibawa sopan majelisnya, terpelanting
terserak tidak, dijaga benar baik-baik.
Di masa sekarang ini, lumbung yang tinggi diperendah, telah hilang gengsi
semangatnya, sopan tertib majelisnya.
Padi di lumbung yang dahulu, kini terletak dalam gudang, atau tersimpan di
gulungan17, yang terletak di atas rumah, ada pula di bawah rumah.
Maka terjadi seperti itu, sebab karena rasa telah bertukar, periksa berangsur
hilang, dibawa rasa kecampuran, yang tidak mengingat awal akhir, atau manfaat
dan mudarat, pandang yang tidak sampai ke sasaran, oleh karena yang
demikian, pantangan menjadi pejatian.

Kahwa17 berpagar kopi tidak,


Alamat pandan hendak berbunga,
Awal diingat akhir tidak,
Alamat badan akan binasa.

Kalau dipandang-pandang benar, sifat kita masa kini, belum sedang sudah
berlebih, belum penuh sudah melimpah.
Karena gengsi lumbung telah hilang, rahasia lumbung sudah terbuka, menjadi
susah hidup kita, bagai tanaman tidak berpagar, bak sirih terlepas junjung, tak
dapat menjulai lagi.
Bagai kata orang tua-tua, hilang rona sebab penyakit, hilang malu tidak beremas.

308
Jika mau sama dimuliakan, lukis lembaga orang tua, sama dipagar lumbung
padi, tidak akan terjadi seperti ini, tidak akan ada sukar miskin, tidak akan
renggang karib-kabih, atau susunan korong kampung.
Tetapi karena kita sama memungkiri, telah ditimpa timpang pula, jadi renggang
karib-kabih, kusut susunan korong kampung. Orang berkaum berdansanak,
utang tidak sebayar lagi, orang berkorong dan berkampung, berat tidak sepikul
lagi, telah tipis rasa berdansanak, rasa orang berkarib-kabih, hilang rasa
persaudaraan.
Sebab karena demikian, hilang adat tolong menolong, adat yang sehina semalu,
jadilah turut hilang pula.
Ukuran budi dengan basa-basi, telah terletak di belakang, ukuran emas yang
terkemuka, itulah yang pangkal sebab, makanya hidup bernafsi-nafsi.

Dahulu kundi yang berpadu,


Kini pepaya yang berbunga,
Dahulu budi tempat malu,
Kini uang yang berguna.

Minangkabausche Poezie
door : J.C. Van Eerde, Controleur te Balai Selasa
TBG – 1897.

Keterangan

1. berbuat – mengerjakan sawah.


2. abuan, padi abuan – padi simpanan.
3. kapuk kecil – sejenis lumbung padi.
4. talak, talak beras – tabung bambu sebagai tempat menyimpan apa-apa
seperti gambir, beras dll.
5. oja – diutus.

6. dipasitingkih –
7. anak randa gadis – gadis yang sudah balig.
8. maling pajuh – mencuri makanan lalu dimakan secara diam-diam.
9. perengnya – memereng, misalnya menggunting tepi rambut pada dahi
supaya muka kelihatan bagus.
10. bermengga-mengga – tentang cat, ukiran seperti mega atau awan.

309
11. dicatur – dijahit seperti mencatur kasur.
12. tanah kawi – tanah mengandung magnesium dioksida.
13. sipasin – binatang kecil yang akan menjadi capung.
14. lampato – nama sejenis kayu.
15. pamagang – memegang gadaian (harta/sawah ladang) orang lain.

16. dasun – bawang putih tunggal.

310
311