Anda di halaman 1dari 5

www.selefienederland.

nl
Shaykh Ibn Djibrien’s verdediging van al-Banna – Deel 6 –Uitdaging aan Ibn Djibrien

Shaykh Ahmad an-Nadjmi’s weerlegging op Ibn Djibrien’s


verdediging van de Soefie Moefawwidh Hasan al-Banna
Deel 6 – Uitdaging voor Shaykh Ibn Djibrien als hij
de waarheid spreekt

Introductie

De Nobele Shaykh al-‘Allaamah Ahmad an-Nadjmie (rahiemahoellaah) schreef een boek


genoemd (al-Mawrid Adhib az-Zoelaal fiema Intaqada 3alaa ba’dh iel-Manaahiedj ad-
Da’wiyyah min al-‘Aqaa’iedie wal-A’maal) “De zoete koele (water) bron betreffende
hetgeen bekritiseerd is van overtuigingen en daden van sommige methodologien van
Da’wah” 16

Hieronder ziet u het voorwoord van Shaykh, al ‘Allaamah Saalih al-Fawzaan


(hafidhahoellaah) voor dit uitmuntende boek van Shaykh Ahmad an-Nadjmie:

“In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige,

Geëerde Shaykh en edele broeder Ahmed bin Yahyaa an-Nadjmie moge Allaah hem
beschermen en hem verheffen, aamien.

Assalaam ‘alaykoem wa rahmatoellaahie wa barakaatoe

Vervolgens dit,,

Ik heb uw waardevolle verhandeling “De zoete koele (water) bron betreffende hetgeen
bekritiseerd is van overtuigingen en daden van sommige methodologien van Da’wah”
gelezen en ik vond het een waardevol boek, profijtvol in zijn onderwerp. Er is behoefte aan in
deze tijd waarin de Hizbiyaat (partijen) en Djamaa’aat (groeperingen) vermeerderd zijn en
die zich, jammer genoeg, toeschrijven in de naam van da’wah naar de Islaam. En het is
bekend dat er in de Islaam niets is, behalve één Djamaa’ah en één Manhadj (methodologie).
Dat is de Djamaa’ah van Ahloe Soennah en één methodologie en dat is de methodologie van
de Boodschapper, vrede en zegeningen zijn met hem, en zijn metgezellen. Zoals hij hen
beschreef, vrede en zegeningen zijn met hem, toen hij de afwijkende groeperingen en sekten
beschreef in zijn uitspraak:

16 Voetnoot Selefienederland: Dit boek is alhamdoellilaah inmiddels gedrukt met bewerking van Shaych Mohammed bin

Haadie al-Madkhalie (hafidhahoellaah) welke één van de studenten van Shaych an-Nadjmie (rahiemahoellaah) was. Maktabah
al Asaala 2003 met een voorwoord van Shaych Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie (hafidhahoellaah en Shaych al Fawzaan
(hafidahoellaah).

Shaych ‘Abdel Maalik al Djoehanie (hafidhahoellaah) heeft dit boek behandeld en dit is hier te beluisteren:
http://abumalik.net/catplay.php?catsmktba=738
www.selefienederland.nl
Shaykh Ibn Djibrien’s verdediging van al-Banna – Deel 6 –Uitdaging aan Ibn Djibrien

(Zij zijn degenen die zijn op hetgeen waar ik vandaag op ben en mijn metgezellen)

Dus er is voor ons niets anders dan één Djamaa’ah, dat is de Djamaa’ah Ahloe Soennah, en
één methodologie, dat is de methodologie van de Boodschapper, vrede en zegeningen zijn met
hem, en één Imaam, hij is de Boodschapper, vrede en zegeningen zijn met hem, en wij
erkennen geen ander dan dit van de Djamaa’aat en de Manaahidj en de kopstukken. En uw
boek, moge Allaah u beschermen is afdoende voor het verduidelijken van de waarheid en het
weerleggen van de valsheid in dit onderwerp.

En moge Allaah u met het goede belonen voor waar u voor opgestaan en opgekomen bent in
het verduidelijken van de waarheid en het weerleggen van de valsheid.

En vrede en zegeningen zijn over onze Profeet Mohammed en over zijn familie en
metgezellen,

Uw broeder omwille van Allaah,

Saalih bin Fawzaan bin ‘Abdoellaah bin Fawzaan;

27-11-1414 H

Einde voorwoord Shaykh Saalih al-Fawzaan

In dit boek weerlegde al ‘Allaamah Shaykh Ahmad an-Nadjmie de fouten, innovaties en


afwijkingen van vele groeperingen en bewegingen inclusief al-Ikhwaan al-Moeslimien,
As-Soeroeriyyah, al-Qoetbiyyah en Djamaa’at oel-Tabliegh.17 Daarnaast sprak de Shaykh
ook in detail over enkele afgedwaalde personen en verduidelijkte hij aan de lezers de
fouten van deze mensen. 18

17 Voetnoot Selefienederland:

A) Djamaa’at at Tabligh: Dit in overeenstemming met enorm veel ‘Ullamaa, aangezien Shaych at Toewiedjrie
(rahiemmahoellaah) een boek schreef over at Djamaa’ah at Tabligh “Al qawl al baliegh fie tahdheer mien djama’aat at-
Tabligh.” En ook Shaykh al ‘Allaamah Mohammed Taqi oed-Dien al Hilaalie (rahiemahoellaah) schreef een boek over deze
sekte genaamd: “Sieradjoel Moenier fie tanbieh Djama’aat at Tabliegh ‘alaa Aghta’iehiem.” Zo ook de geleerden Abdoel
‘Aziez Ibn Baaz, Abdoellaah al Ghoedayyaan, al Albaanie, Moeqbil, Mohammed Amaan al Djamie, Moehsin al ‘Abbaad , Sa’d
al- Hoesayn, Mohammed bin Ibraahiem aal Shaych, Moehammed Ibn ‘Uthaymien, Saalih al Loehaydaan, Abdoel ‘ Aziez ar
Raadjihie, Ahmad an-Nadjmie, Zayd ibn Haadie al Madkhalie, Mohammed bin Haadie al Madkhalie en Yahya al Hadjoerie
waarschuwden voor deze sekte.

Een aantal van de fataawa van deze ‘Ullamaa heeft Shaych Rabie’ (hafidhahoellaah) verzameld in een boek:
http://www.sincerehearts.nl/boeken/pdf/DeGeleerdenoverTabliegh.pdf

B): Ikhwaan al Moeslimoen: Hier over zijn talloze fataawa gegeven, kijk hier voor een aantal daarvan:
http://www.sincerehearts.nl/boeken/pdf/DeBittereWaarheidoverIchwaan.pdf

C): Qoetbiyyoen: over hen spraken Shaych ibn ‘Uthaimin, al Fawzaan, Moeqbil en anderen. Kijk o.a. hier:
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/hezbeh.html.
www.selefienederland.nl
Shaykh Ibn Djibrien’s verdediging van al-Banna – Deel 6 –Uitdaging aan Ibn Djibrien

Shaykh Ibn Djibrien (rahiemahoellaah) stuurde een brief naar Shaykh Ahmad an-
Nadjmie met het verzoek aan hem om het boek niet te drukken, en hij zei, zoals geqoute
werd door Shaykh an-Nadjmie (rahiemahoellaah) in zijn antwoord aan hem (pag.3):

‫ﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻡ ﺃﻜﻥ ﺃﺘﻭﻗﻊ‬


‫ﻭﻟﻤّﺎ ﻭﺼﻠ ﹸ‬

“En toen ik het negende hoofdstuk bereikte, stuitte ik op iets wat ik niet verwacht had…”

Shaykh Ibn Djibrien (rahiemahoellaah) was verrast over de kritiek en het uitwijzen van de
fouten van Hasan al-Banna. In deze series willen wij het een en ander laten zien waarop
Hassan al-Banna is bekritiseerd door Shaykh Ahmad an-Nadjmie (rahiemahoellaah),
door te quoteren van Shaykh Ahmad an-Nadjmie’s antwoord op Shaykh Ibn Djibrien
(rahiemahoellaah).

D) Soeroeriyyoen: Over hen spraken o.a. Al Albaanie, Mohammed al Imaam, Mohammed Amaan ad Djaamie en Moeqbil:
http://www.sincerehearts.nl/boeken/pdf/DitisSoeroerismeherzieneversie.pdf

18SN: Zoals Hassan al Bannaa, ‘Abderrahmaan ‘Abdel Khaaliq, Mohammed Soeroer Zayn al ‘Aabidien en ‘Aid al Qarnie. Dit
in navolging van eerdere verduidelijkingen zoals van Shaych al ‘Allaamah Zayd bin Haadie al Madkhalie in zijn boek “Al
Irhaab” waarin hij ook veel van de Qoetbiyyien weerlegd en welke een voorwoord heeft van Shaych al Fawzaan.
Zo ook het boek “al Qoetbiyyah” van al ‘Adnaanie welke geprezen is door Shaych an Nadjmie en Shaych al Fawzaan. Zo ook
het boek “Madaarik an Nadr fie Siyaasah” van Shaych ‘Abdel Maalik ar Ramadaanie welke een voorwoord heeft van Imaam
al Albaanie en Shaych ‘Abdel Mohsin al ‘Abaad.

In elk van deze boeken wordt de Qoetbie manhadj blootgelegd en ook de fouten van de doe’aat daarvan zoals Safar al
Hawaalie, Salmaan bin Fahd al ‘Awdah, ‘Aid al Qarnie, ‘Abderrahmaan ‘Abdel Khaaliq, Mohammed Qoetb, Sayyid Qoetb en
anderen dan hen.
www.selefienederland.nl
Shaykh Ibn Djibrien’s verdediging van al-Banna – Deel 6 –Uitdaging aan Ibn Djibrien

Uitdaging aan Shaykh Ibn Djibrien als hij de waarheid spreekt

Shaykh Ahmad an-Nadjmie (rahiemahoellaah) zei, terwijl hij zich richtte tot Shaykh Ibn
Djibrien (rahiemahoellaah): Shaykh Ahmad an-Nadjmie (rahiemahoellaah) zei,

‫ﻓﻜﹼﺭ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﺠل ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻔﻙ ﻟﻲ ﺩﻤﹰﺎ‬
‫ﻻ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻅﻠﻤﻨﻲ‬
‫ﻲ ﻤﺎ ﹰ‬
‫ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﻟﻲ ﻋﺭﻀﹰﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠ ﱠ‬
‫ﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻟﻲ ﻭﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺘﻜﻠﻤ ﹸ‬, ‫ﺃﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﺒﺸﻲﺀ‬
‫ﺘﻜﻠﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻓﺄﻨﺎ ﻅﺎﻟﻡ ﻤﻌﺘﺩﻱ ﻭﺴﻴﺄﺨﺫ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺒﺤﻘﻪ ﻤﻨﻲ‬

“Reflecteer over hetgeen wat mij ertoe heeft bewogen om te spreken over een man die overleden
is terwijl ik nog jong van leeftijd was, en hij heeft geen bloed van mij verspilt, en noch heeft hij
mij in mijn eer geschaad en noch heeft hij van mijn rijkdom genomen. Dus wat heeft mij ertoe
bewogen om over hem te spreken wanneer hij mij persoonlijk geen onrecht heeft aangedaan ?
Als ik over hem had gesproken zonder dat hij mij persoonlijk daarvoor onrecht had aangedaan,
en het was niet ter wille van een religieus profijt dat ik over hem sprak, dan ben ik een
onderdrukker, en een extremist en dan zal Allaah spoedig zijn recht van mij nemen.”

En vervolgens, verderop in deze verhandeling na het noemen van de verschillende punten


betreffende Hasan al-Banna, sommige hiervan kun je hier zien :

● Shaykh Ahmad an-Nadjmi’s weerlegging op Ibn Djibrien’s verdediging van de Soefie


Moefawwidh Hasan al-Banna – Deel 1 – Wahdat oel-Woedjoed – Zie hier

● Shaykh Ahmad an-Nadjmi’s weerlegging op Ibn Djibrien’s verdediging van de Soefie


Moefawwidh Hasan al-Banna – Deel 2 – Grote Shirk – Zie hier

● Shaykh Ahmad an-Nadjmi’s weerlegging op Ibn Djibrien’s verdediging van de Soefie


Moefawwidh Hasan al-Banna – Deel 3 – Het getuige zijn van Grafaanbidding en het
afleggen van een looptocht van twintig kilometer naar de graven van ad-Doesouqi en
Sindjar – Zie hier
www.selefienederland.nl
Shaykh Ibn Djibrien’s verdediging van al-Banna – Deel 6 –Uitdaging aan Ibn Djibrien

● Shaykh Ahmad an-Nadjmi’s weerlegging op Ibn Djibrien’s verdediging van de Soefie


Moefawwidh Hasan al-Banna – Deel 4 – Het oproepen naar eenheid tussen de
Raafidhah en de Soennah – Zie hier

● Shaykh Ahmad an-Nadjmi’s weerlegging op Ibn Djibrien’s verdediging van de Soefie


Moefawwidh Hasan al-Banna – Deel 5 – Het voorschrijven van Hizbiyyah in de Islaam
– Zie hier

richtte Shaykh an-Nadjmie (rahiemahoellaah) zich tot Shaykh Ibn Djibrien


(rahiemahoellaah) betreffende de zaak:

“Als laatste zeg ik: Als jij deze uitspraken van hem, die ik zonet vernoemd hebt, kunt uitleggen
met verklaringen die niet in tegenstrijd zijn met de Religie en niet te buiten gaan aan wat de
bewoordingen dragen aan (taalkundige) inhoud, dan verdien ik met recht jouw kritiek dat ik uit
zijn woorden heb begrepen wat ze niet inhouden. En als jij hiertoe niet instaat bent, dan wordt het
duidelijk dat jij over mij hebt gelogen en mij hebt gelasterd met deze uitspraak. En weet dat ik niet
mijn recht van jouw zal opeisen, zelfs niet wanneer jou onrecht jegens mij overduidelijk wordt,
behalve tegenover Allaah op het Dag des Oordeels. Maar ik zal tussen jou en mij de Nobele
Shaykh ‘Abd oel-‘Aziez Bin Baaz plaatsen, de Hoofd Moeftie van het Koninkrijk (van Saoedie
Arabie), Hoofd van het Comité van Grote Geleerden, en Hoofd van het Comité voor Religieus
Onderzoek en Fatwa, als ook zijn adjunct, Shaykh Abd oel-‘Aziez bin Abdoellaah Aali Shaykh, en
Shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan, Shaykh Abdoellaah al-Ghudayyaan en Shaykh Saalih al-
Atram om het negende hoofdstuk van het boek te lezen van begin tot eind. En wanneer zij vinden
dat ik al-Banna’s woorden verkeerd geïnterpreteerd heb op een wijze waarop zij niet bedoeld
waren dan zullen zij mij schuldig verklaren, en wanneer zij vinden dat degene die dit gezegd
heeft mij onrecht heeft aangedaan met deze uitspraak, dan zullen zij hem schuldig verklaren.”

En er was geen antwoord van Shaykh Djibrien, aangezien Shaykh Ahmad dit zond naar
de Shaykh en hem ruim de tijd gaf om te beantwoorden. 19

 

19Voetnoot Selefienederland: Zoals op te merken is heeft Shaykh an-Nadjmie (rahiemahoellaah) de waarheid gesproken
aangezien de door Shaykh an Nadjmie genoemde Mashaykh ,at-Tabliegh en al-Ikhwaan tot dwalende sekten bestempelden.
Daarnaast hebben zij ook personen welke in dit geweldige boek genoemd worden dwalend verklaard met bewijzen.
Laat jezelf dus niet misleiden door mensen welke Shaykh an Nadjmie (rahiemahoellaah) lasteren op onwetenschappelijke basis
en beweren dat Shaykh an Nadjmie Shaych Ibn Djibrien (rahiemahoellaah) lasterde. Aangezien dit een wetenschappelijke
kritiek is waarbij de bewijzen overduidelijk bij Shaych an Nadjmie zijn en overeenkomen met wat de Kibaar ook als
bevindingen hadden!