Anda di halaman 1dari 21

PRA 3102 PGSR

Unit 1 : Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak

Proses perkembangan kanak-kanak adalah berterusan. Oleh itu


persediaan dan pengalaman awal kanak-kanak memerlukan
kurikulum yang universal, terancang, mantap dan relevan
dengan perkembangan semasa serta dapat memenuhi
keperluan individu, masyarakat dan negara. Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk
menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah.
Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua
pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta
Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah).

“ Perancangan dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan


berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara ”.

(Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003)

Unit ini merupakan pengenalan kepada Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak yang akan
membincangkan tentang konsep kurikulum, pertimbangan dan proses pembentukan
kurikulum dan model pembangunan kurikulum.

Aktiviti : 1
Nyatakan apa yang anda faham dengan istilah kurikulum dan istilah
kurikulum prasekolah. Tuliskan dalam 250 patah perkataan

Unit 2: Kurikulum Prasekolah Kebangsaan


1
PRA 3102 PGSR

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan telah dibentuk berteraskan Falsafah Pendidikan


Kebangsaan. Penekanan diberi kepada bahasa yang merentas semua komponen
kerana penguasaan bahasa penting dalam proses pembelajaran. Penguasaan
kemahiran bahasa diperolehi melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis. Kecekapan berbahasa akan membantu murid berfikir, memahami sesuatu
konsep, berimaginasi, melahirkan idea, berinteraksi dan berkomunikasi secara
berkesan. Pelaksanaan kurikulum adalah secara bersepadu yang dirancang melalui
Amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Amalan yang
bersesuaian dengan Perkembangan murid adalah satu pendekatan yang menekankan
kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan
umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat serta minat murid. Pendekatan kurikulum
berfokus kepada hasil pembelajaran (outcome-based learning) iaitu memberi
penekanan kepada apa yang murid perlu tahu, faham dan buat serta amalkan, hasil
daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna aktiviti pembelajaran
memberi penekanan kepada apa yang harus diperolehi dan dicapai oleh murid itu.

Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu, murid
dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri berikut:
i. Kecekapan berbahasa dan berkomunikasi;
ii. Kemahiran berfikir;
iii. Berakhlak mulia dan beretika;
iv. Berkeyakinan dan berdisiplin;
v. Sihat dan cergas; dan Imaginatif, kreatif dan ekspresif.
Berbekalkan kecekapan dan kemahiran di atas, murid sudah bersedia untuk ke sekolah
rendah.

Topik-topik yang perlu dibincangkan dalam unit ini adalah seperti berikut;

 Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

- Konsep Kurikulum Kebangsaan


- Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
- Rukun Negara

 Falsafah Pendidikan Kebangsaan


- Keperluan Individu
- Masyarakat
- Trend global
Model Konseptual Pendidikan Prasekolah
- Huraian Model Konseptual

 Perbandingan Kurikulum dengan Kurikulum KBSR

2
PRA 3102 PGSR

RUKUN NEGARA
Asas prinsip-prinsip Rukun Negara adalah panduan, pegangan dan asas bagi guru-guru
mendidik kanak-kanak prasekolah kerana Negara kita Malaysia terdiri daripada
masyarakat majmuk dengan berbilang kaum yang mempunyai pelbagai cara hidup dan
budaya, bahasa dan latar belakang. Oleh itu, dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, perkara yang perlu diutamakan oleh guru ialah supaya kanak-kanak
dapat berkerjasama antara satu sama lain.

Maka perpaduan yang lebih erat dapat dicapai, saling hormat menghormati dan
menikmati kemakmuran negara secara adil dan saksama. Aktiviti-aktiviti pengajaran
dan pembelajaran perlu dirancang supaya prinsip-prinsip Rukun Negara dapat
direalisasikan.

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina
satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Perkara pertama dalam membentuk kurikulum adalah, menetapkan falsafah. Falsafah
menggambarkan tujuan prasekolah, nilai dan kepercayaan guru berkenaan bagaimana
kanak-kanak belajar. Falsafah yang dipegang oleh para guru prasekolah sangat
mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk kanak-kanak.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN PRASEKOLAH

3
PRA 3102 PGSR

(ABP = Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-Kanak)

ABP adalah satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada
penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan
umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat dan minat murid.

Aktiviti 2:
Huraikan Model Konseptual Prasekolah dalam 300 patah perkataan

Dengan menggunakan peta minda bandingkan Kurikulum Prasekolah


Kebangsaan dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR).

KOMPONEN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN

4
PRA 3102 PGSR
Perkembangan murid akan dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang
dilaksanakan secara bersepadu. Komponen tersebut adalah seperti berikut :

i. Bahasa dan Komunikasi;


ii. Perkembangan Kognitif;
iii. Kerohanian dan Moral;
iv. Perkembangan Sosioemosi;
v. Perkembangan Fizikal; dan
vi. Kreativiti dan Estetika.

KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI

Kemahiran bahasa dan komunikasi merupakan nadi kepada pembelajaran murid. Seseorang
murid sudah menguasai kemahiran asas bahasa apabila mereka mempunyai kemahiran
mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta boleh berinteraksi dengan orang lain.
Kebolehan berbahasa dan berkomunikasi dengan baik meningkatkan keyakinan murid untuk
melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Ini akan menjadi asas kepada
pembelajaran sepanjang hayat.

Komponen bahasa dan komunikasi merangkumi bahasa Melayu sebagai bahasa


Kebangsaan, bahasa Cina sebagai bahasa pengantar di sekolah Cina, bahasa Tamil
sebagai bahasa pengantar di sekolah Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.

Prinsip utama pengajaran bahasa ialah menyepadukan empat kemahiran bahasa iaitu
mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa yang mereka pelajari.

Kemahiran mendengar - kanak-kanak boleh membezakan bunyi dan boleh memahami


apa yang didengar.
Kemahiran bertutur - murid dapat menyebut bunyi dan perkataan dengan betul serta
dapat menyatakan pemikiran dan perasaan mereka secara berkesan dan bertatasusila.
 Kemahiran membaca - murid boleh mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak dan
memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca.
 Kemahiran menulis - murid dilatih untuk menguasai motor halus sehingga boleh
menuliskan huruf dan perkataan dan seterusnya menulis ayat mudah.

OBJEKTIF KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI MEMBOLEHKAN MURID:

i. mendengar dan menyatakan apa yang didengar;

5
PRA 3102 PGSR
ii. bertutur dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila;
iii. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat
perkembangan murid;
iv. menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.

(Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003)

KOMPONEN
BAHASA DAN
KOMUNIKASI

KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN


MENDENGAR BERTUTUR MEMBACA MENULIS

Rajah 1: Aspek–aspek dalam perkembangan bahasa dan komunikasi

ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM

Children begin to build the foundations for fluency in English through the development of the
skills of listening, speaking and early literacy. The English Language curriculum aims at
enabling children to actively communicate with others in their immediate environment as well
as develop an enjoyment of the language through the use of stories,rhymes, poems, songs
and games.

OBJECTIVES

The English Language Curriculum aims at enabling children to :

• listen actively with understanding

• express themselves orally in simple English

• read common words and simple sentences independently; and

• write words and simple sentences.


KOMPONEN KOGNITIF

6
PRA 3102 PGSR
Komponen Perkembangan Kognitif merupakan fokus utama dalam pendidikan awal kanak-
kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran. Komponen
ini memberi penekanan kepada pemupukan sikap positif terhadap sains dan matematik.

Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan, konsep ruang, konsep nombor , proses
sains dan penyelesaian masalah. Pengelasan ialah kemahiran paling asas untuk
perkembangan kognitif iaitu kemampuan untuk mengenal pasti sesuatu ciri objek dan
mengumpulkan objek tersebut mengikut ciri yang telah di kenal pasti. Ini di ikuti dengan
kemampuan murid untuk menyusun sesuatu objek mengikut demensi dan urutan.

Konsep ruang memberi kefahaman tentang lingkungan dan kedudukan objek dalam ruang.
Bagi memenuhi konsep nombor pula, murid perlu menguasai kemahiran seriasi dan
padanan satu dengan satu secara logik. Penguasaan kemahiran proses sains
membolehkan murid berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam serta memupuk sikap
ingin tahu dan suka menyiasat. Kemahiran asas proses sains di kuasai dengan aktiviti
memerhati, membanding dan membeza, mengukur, meramal dan membuat inferen.

Penyelesaian masalah adalah hierarki tertinggi dalam kemahiran berfikir. Kualiti


penyelesaian masalah bergantung kepada kemahiran membuat keputusan, berasaskan
naluri atau sebab yang boleh diterima. Murid boleh dilatih membuat refleksi dan menilai
keputusan yang telah di ambil.

Murid menguasai kemahiran kognitif melalui interaksi sebenar dengan menggunakan


pelbagai bahan konkrit yang boleh di dapati di sekeliling mereka.

OBJEKTIF KOMPONEN PERKEMBANGAN KOGNITIF MEMBOLEHKAN MURID:

i. meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains;


ii. berfikir secara logikal matematik melalui manipulasi objek secara konkrit;
iii. memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat; dan
iv. memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan
seharian.

7
PRA 3102 PGSR

PENGELASAN

PEMERHATIAN
PERBANDINGAN &
DISKRIMINASI

SERIASI

RAMALAN
PADANAN
SATU DENGAN
SATU

KOMPONEN
PERKEMBANGAN
KOGNITIF KONSEP MASA
KONSEP
NOMBOR

KONSEP RUANG

OPERASI
NOMBOR

PENYELESAIAN
MASALAH

PENGUKURAN

Rajah 2: Aspek –aspek dalam komponen kognitif

KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL

8
PRA 3102 PGSR
Komponen Kerohanian dan Moral amat penting bagi pemupukan nilai Islam dan nilai murni
masyarakat berbilang kaum bagi melahirkan rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan,
berperibadi mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri,
keluarga, masyarakat dan negara.

Manakala, komponen Kerohanian dan Moral mengandungi Pendidikan Islam untuk murid
Islam dan Pendidikan Moral untuk murid bukan Islam. Pendidikan Islam memberi fokus
kepada penyampaian ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada Al-
Quran dan As-Sunnah.Pendidikan Moral memberi fokus kepada penyampaian ilmu untuk
menjadikan seseorang insan yang berakhlak mulia dan bermoral.

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PRASEKOLAH

Kurikulum Pendidikan Islam Prasekolah merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan,


kemasyarakatan dan ketatanegaraan.

Tumpuan khusus kurikulum adalah kepada :

 Pembentukan akidah dan bimbingan asas Fardhu Ain


 Pemupukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh
syariah Islam
 Penyuburan adab dan akhlak Islamiah ke dalam diri kanakkanak,
berteraskan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang terbaik
 Pengenalan kepada asas Bahasa Al-Quran dan surahsurah pendek dari
Juzu’ Amma
 Pengenalan kepada tulisan jawi

Pendidikan Islam prasekolah dapat disampaikan melalui aktiviti bercerita, tunjukcara, latihan
amali, nyanyian lagu dan nasyid, permainan, lakonan, penjelajahan, pemerhatian alam
sekitar dan melihat kegiatan manusia.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM MEMBOLEHKAN MURID :

i. menyebut dan menyatakan asas-asas keimanan dan keislaman;


ii. mengamalkan ibadah yang bersesuaian dengan peringkat umur;
iii. mengenali sirah dan peribadi Rasulullah SAW, dan berusaha mencontohinya
iv. mengamalkan adab dan akhlak yang mulia;
v. mengenali Al-Quran - bahasa dan hurufnya; dan

9
PRA 3102 PGSR
vi. menghafaz dengan makna beberapa surah pendek dan doa harian.

PENDIDIKAN
ISLAM

ASAS
BAHASA AL-
QURAN &
AKIDAH IBADAH SIRAH AKHLAK TULISAN
JAWI

Rajah 3: Aspek –aspek dalam komponen Pendidikan Islam

KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL PRASEKOLAH

Pendidikan Moral prasekolah menekankan aspek pemupukan dan perkembangan nilai serta
asas ketatanegaraan agar murid-murid dapat mengamal dan menghayati nilai-nilai murni
yang terdapat dalam semua masyarakat majmuk secara bersepadu.
Melalui komponen ini murid dipupuk dengan nilai-nilai yang berkaitan :

i. perkembangan diri;
ii. diri dengan keluarga;
iii. diri dengan masyarakat;
iv. diri dengan alam sekitar; dan
v. diri dengan negara.

Nilai murni dapat dipupuk melalui aktiviti bercerita, main peranan, permainan, pemerhatian
dan latihan amali. Nilai-nilai yang dipupuk dalam diri murid-murid hendaklah dikaitkan
dengan isu-isu semasa dan sesuai dengan peringkat umur mereka. Pendidikan Moral
perlu disepadukan dengan semua komponen dan diterapkan dalam kebanyakan aktiviti.

Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid :


i. Memahami dan menyatakan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia;
10
PRA 3102 PGSR
ii. Mengamalkan tabiat dan perlakuan yang bermoral dalam kehidupan seharian; dan
iii. Menyatakan sebab sesuatu keputusan dan tindakan dibuat.

PENDIDIKAN
MORAL

NILAI NILAI NILAI NILAI


NILAI BERKAITAN BERKAITAN BERKAITAN BERKAITAN
BERKAITAN DIRI DENGAN DENGAN DIRI DIRI
DENGAN DENGAN DIRI DENGAN DAN ALAM DENGAN
PERKEMBANGAN
KELUARGA MASYARAKAT SEKITAR NEGARA
DIRI

Rajah 4: Aspek–aspek dalam Kurikulum Pendidikan Moral Prasekolah

KOMPONEN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

Komponen Perkembangan Sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan emosi dan


kemahiran sosial yang matang. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid belajar
mengawal emosi, pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan
bermasyarakat.

Perkembangan emosi dan sosial yang sihat, sangat penting dalam kehidupan seseorang.
Aspek ini akan mempengaruhi pembelajaran murid.Perkembangan Sosioemosi bermula
dengan kebolehan murid memahami dan menguruskan emosi sendiri, diikuti dengan
pencapaian emosi yang positif. Keupayaan mengurus emosi diri sendiri membolehkan murid
memahami keperluan, emosi dan pandangan orang lain untuk membina kemahiran sosial
dalam kehidupan masyarakat majmuk yang mesra dan harmoni.

Komponen ini juga memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan untuk
menghadapi kehidupan seharian yang penuh dengan pelbagai cabaran. Oleh itu, komponen
ini perlu disepadukan melalui aktiviti pembelajaran komponen lain.

OBJEKTIF KOMPONEN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI MEMBOLEHKAN MURID :

11
PRA 3102 PGSR
Komponen ini membolehkan murid :
i. Membina kemahiran emosi untuk memahami diri dan orang lain;
ii. Mengamalkan tingkah laku yang baik;
iii. Mempunyai konsep kendiri yang positif; dan
iv. Membina kemahiran sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

KOMPONEN
PERKEMBANGAN
SOSIOEMOSI

Membina
Keyakinan
Mengurus dan Mencapai Emosi
Membina Untuk Menghadapi
Memahami Emosi Yang
Kemahiran Cabaran Dalam
Sendiri Positif
Sosial Kehidupan
Seharian

Rajah 5: Aspek –aspek dalam Koponen Perkembangan Emosi

KOMPONEN PERKEMBANGAN FIZIKAL

Pertumbuhan dan perkembangan murid yang sihat, selamat dan ceria dapat memupuk
personaliti yang positif. Sebagai guru prasekolah seharusnya tidak mengabaikan aspek ini
kerana ia sangat membantu perkembangan kanak-kanak dan juga dapat menyediakan asas
perkembangan fizikal yang mantap.

Komponen perkembangan fizikal memberi fokus kepada empat aspek penting:


 Perkembangan motor halus
 Perkembangan motor kasar
 Kesihatan
 Keselamatan
Komponen ini menumpukan pada pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak secara sihat,
selamat dan ceria sambil memupuk keyakinan diri dan personaliti yang positif. Komponen
perkembangan fizikal ini meliputi tiga aspek iaitu perkembangan psikomotor, kesihatan dan

12
PRA 3102 PGSR
keselamatan. Aspek psikomotor melibatkan penguasaan motor kasar dan motor halus yang
berkaitan dengan pergerakan yang membolehkan kanak-kanak terlibat dalam aktiviti fizikal
dengan yakin. Kaedah yang boleh digunakan ialah melalui aktiviti fizikal di dalam atau di luar
kelas dengan menggunakan pelbagai alat permainan.

Aspek kesihatan meliputi latihan mengamalkan cara hidup yang sihat daripada segi mental
dan fizikal melalui kebersihan, pemakanan yang seimbang dan menjauhkan diri daripada
penyakit.

Manakala aspek keselamatan pula merangkumi kebolehan kanak-kanak mengenal pasti


objek dan situasi yang membahayakan diri dan mengetahui langkah-langkah yang perlu
diambil untuk bertindak. Kedua-dua aspek kesihatan dan keselamatan ini boleh dijalankan
melalui tunjukkcara, lakonan dan lawatan.

OBJEKTIF KOMPONEN PERKEMBANGAN FIZIKAL


Komponen perkembangan fizikal membantu murid-murid:
i. Menguasai kemahiran motor halus untuk membantu dalam aktiviti pembelajaran
ii. Membina kemahiran pergerakan asas dan kekuatan fizikal untuk melibatkan diri
dalam aktiviti fizikal
iii. Mengamalkan cara hidup yang sihat dan selamat
iv. Membina minda yang sihat dan cerdas

(Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003)

KOMPONEN
PERKEMBANGAN
FIZIKAL

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN
KESIHATAN KESELAMATAN
MOTOR HALUS MOTOR KASAR

Rajah 6 : Aspek –aspek dalam komponen perkembangan fizikal


KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA

Komponen ini memfokuskan perkembangan sifat kreatif dan ekspresif melalui imaginasi dan
pemikiran. Kanak-kanak boleh terlibat secara aktif dengan pelbagai aktiviti seni seperti
13
PRA 3102 PGSR
lukisan, kraf tangan, muzik, nyanyian, drama dan puisi. Dengan ini, kanak-kanak dapat
menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting bagi membantu kanak-kanak
membina keyakinan diri dan mengenali cita rasa sendiri.

Komponen kreativiti dan estetika memberi fokus kepada lima aspek penting:

 Persekitaran dan keindahan alam


 Lukisan dan kraf
 Muzik, nyanyian dan pergerakan kreatif
 Drama dan puisi
 Warisan budaya

Komponen ini memberi peluang kepada murid meneroka untuk memerhati, mengenali dan
menikmati keindahan alam sekeliling. Murid juga diberi peluang untuk melahirkan perasaan
dan memperkembangkan daya kreativiti mereka melalui lukisan, kraf, muzik, nyanyian,
pergerakan kreatif, puisi dan drama. Penglibatan aktif dalam aktiviti tersebut berupaya
menggalakkan perkembangan kognitif, efektif dan psikomotor murid disamping memupuk
nilai estetika.

OBJEKTIF KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA

Komponen perkembanagan fizikal membantu murid-murid:

i. Menikmati keindahan alam melalui peseembahan kreatif.


ii. Menggunakan bahan semula jadi dan kitar semul secara kreatif.
iii. Melahirkan perasaan secara kreatif; dan
iv. Menghargai warisan budaya

(Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003)

14
PRA 3102 PGSR

KOMPONEN
KREATIVITI DAN
ESTETIKA

MUZIK
PERSEKITARAN
LUKISAN DAN NYANYIAN DAN DRAMA DAN
DAN KEINDAHAN
KRAF PERGERAKAN PUISI
ALAM
KREATIF

WARISAN
BUDAYA

Rajah 6 : Aspek–aspek dalam komponen perkembangan fizikal

Unit 3: Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum

Keberkesanan pelaksanaan kurikulum bergantung kepada beberapa faktor penting. Antara


faktor-faktor tersebut ialah;

 Ilmu dan kandungan kurikulum


 Kemahiran guru
 Premis
 Sumber
 Murid
 Kurikulum berpusat

Aktiviti 3
Sila cari maklumat tentang Kurikulum Bank Street di laman web dan buat
ringkasan dalam bentuk peta minda mengikut tajuk-tajuk di atas.

15
PRA 3102 PGSR

Unit 4: Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Murid-murid prasekolah berada di peringkat tahap perkembangan praoperasi. Dalam tahap


perkembangan ini biasanya mereka belajar dengan aktif dan memerlukan pengalaman yang
berterusan serta penglibatan secara langsung yang akan membantu proses perkembangan
bahasa, kognitif, sosial dan fizikal mereka.

Pada peringkat ini kanak-kanak berupaya menggunakan simbol (imej) atau perkataan serta
mempunyai persepsi secara logik. Mereka juga bersifat egosentrik iaitu melihat persekitaran
mengikut persepsi mereka sendiri. Pengalaman pembelajaran melalui komponen deria iaitu
penglihatan, pendengaran, bau, sentuh dan rasa, melalui pendekatan belajar melalui main
dan belajar melalui pengalaman, membantu proses pembelajaran yang lebih optimum dan
menjadikan pembelajaran itu berkesan dan bermakna.

Seterusnya pendekatan pengajaran dan pembelajaran merangkumi pendekatan bertema


dan bersepadu serta penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat
bantu dalam pengajaran dan pembelajaran.

 Pendekatan Belajar Melalui Bermain


- Konsep belajar melalui bermain
- Teori
- Jenis
- Ciri-ciri
- Kepentingan belajar melalui bermain
- Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain

 Pendekatan Bertema
- Konsep pendekatan bertema
- Pemilihan tema
- Kepentingan pendekatan bertema
- Perancangan dan pelaksanaan

 Pendekatan Bersepadu
- Konsep Pendekatan Bersepadu
- Aspek yang disepadukan
- Kepentingan pendekatan bersepadu
- Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu

 Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai


alat bantu dalam pengajaran.
- Konsep Pendekatan TMK
- Kepentingan pendekatan TMK
- Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK
- Pemilihan perisian
- Penggunaan alat multimedia
- Pengenalan internet

16
PRA 3102 PGSR
Aktiviti 4:
Bermain merupakan satu cara terapi untuk kanak-kanak. Bincangkan
pernyataan tersebut dengan mengemukakan contoh-contoh yang
sesuai. ( 4 muka surat)
Cari nota dari laman web. Contoh laman web
http://www.playtherapy.co.za/
www.playtherapyonline.net
http://www.hugenote.co.za/play.pdf

Unit 5: Lain-lain Pendekatan Prasekolah

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid prasekolah perlu dikelolakan dengan sistematik.
Lain-lain pendekatan turut digunakan. Terdapat pelbagai cara pengelolaan aktiviti
prasekolah. Antaranya ialah;
A. Pendekatan Projek
 Konsep Pendekatan Projek
 Kepentingan Pendekatan Projek.
 Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Projek

B. Pendekatan Tunggal
 Konsep
 Kepentingan
 Perancangan dan pelaksanaan

C. Pendekatan Unit
 Konsep
 Kepentingan
 Perancangan dan pelaksanaan

D. Pendekatan Inkuiri arahan guru


 Konsep
 Kepentingan
 Perancangan dan pelaksanaan

Aktiviti 5:
Muat turun nota-nota tentang Pendekatan Berasaskan Projek (Project
Based Learning) dari laman web. Sediakan satu pengurusan grafik tentang
pendekatan tersebut dari aspek konsep, kepentingan, perancangan,
pelaksanaan dan penilaian

Unit 6: Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan


17
PRA 3102 PGSR
prasekolah di Malaysia

Terdapat banyak model prasekolah yang boleh dipertimbangkan untuk pendidikan awal
kanak-kanak. Model-model pengajaran dan pembelajaran adalah merujuk kepada
komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Ia
mengandungi objektif model, peranan guru, dalam setiap model, perancangan aktiviti dalam
model, perancangan ruang pembelajaran dan pengajaran, peralatan, bahan dan lain-lain lagi
yang terlibat dalam setiap model. Terdapat lima model program prasekolah luar negara
pendidikan awal kanak-kanak yang perlu dibincangkan iaitu:

 Froebelian
 Montessori
 Head start
 High scope
 Reggio Emilia

Aktiviti 6:
Buat carian maklumat daripada inernet tentang model-model program
prasekolah luar negara sebagaimana yang disenaraikan dan sediakan nota
ringkas tentangnya. Nota setiap model dalam 4 – 5 muka surat.

Unit 7: Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.

18
PRA 3102 PGSR
Unit ini membincangkan mengenai pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang boleh
di laksanakan di prasekolah. Pelbagai kaedah dan strategi perlu digunakan oleh guru untuk
untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang
telah dirancang dan disusun. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik,
membimbing, memujuk, mengukuh,memberi bantuan dan menolong kanak-kanak mencapai
matlamat yang dirancang.

Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah

 Konsep dan kepentingan teknik pengajaran


 Teknik-teknik Pengajaran Umum
- Tunjuk cara
- Penerangan
- Menggalak
- Memuji
- Maklum balas
- Mendengar
- Modelling
- Penyoalan
- Membaca
- Mengingat semula
- Menyanyi
- Mencadang
- Memberi tahu
- Memberi arahan
- Berasaskan tugasan (task-based activities)
- Pemudahcaraan

Aktiviti 7:
Secara berpasangan, rancangkan aktiviti yang sesuai untuk kelas
prasekolah dengan menggunakan teknik-teknik pengajaran pembelajaran di
atas.
(Aktiviti yang dicadangkan bercerita, main peranan dan fizikal)

Unit 8: Pengelolaan Aktiviti Prasekolah


Terdapat berbagai cara dalam mengelolakan aktiviti di prasekolah. Aktivi-aktiviti yang sesuai
dilaksanakan di prasekolah adalah seperti berikut;

19
PRA 3102 PGSR
 Aktiviti Kelas
 Aktiviti Kumpulan
 Aktiviti Individu
 Berpusatkan murid
 Berpusatkan guru
 Berpusatkan Bahan

Aktiviti 8:
Dapatkan maklumat mengenai cara-cara pengelolaan aktiviti yang sesuai
untuk dilaksanakan di prasekolah dan sediakan nota ringkas mengenainya.
(2 mukasurat)

RUMUSAN

Seorang pendidik awal kanak-kanak perlu memahami dan tahu bagaimana sesebuah
kurikulum itu dibina, terutama bagi kanak-kanak. Asas penggubalan Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan adalah berdasarkan kepada Rukun Negara, Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Model Konseptual. Cabaran yang dihadapi oleh seorang
guru adalah bagaimana untuk mengimbangkan antara kehendak kandungan kurikulum

20
PRA 3102 PGSR
dengan kehendak perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Sebuah kurikulum yang baik
haruslah memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berkembang secara JERIS serta
meningkatkan potensi mereka. Kurikulum juga harus merentasi bidang-bidang
pembelajaran di mana ada kesesuaian sosial, penglibatan intelek dan memberi makna
kepada diri kanak-kanak tersebut. Kurikulum bersepadu memberi perkaitan mental yang
bermakna kepada kanak-kanak di mana mereka dapat mendiskriminasikan antara yang
sebenar dan sebaliknya. Maka terpulang kepada guru, bagaimana mereka
mengintepretasikan hasil-hasil pembelajaran kepada aktiviti yang bermakna.

21

Anda mungkin juga menyukai