Anda di halaman 1dari 17

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

1.0

PENGENALAN
Latihan atau pembangunan sumber manusia merupakan suatu proses untuk

meningkatkan potensi pegawai melalui penguasaan ilmu pengetahuan, pembinaan


kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas secara
efektif. Latihan juga akan memperkukuhkan lagi kemahiran sedia ada pegawai bagi
memacu pencapaian misi dan visi organisasi. Menyedari bahawa keperluan latihan
antara sesebuah organisasi itu mungkin tidak sama dengan kehendak organisasi
lain. Justeru, program Latihan Atas Permintaan boleh juga digunakan khusus untuk
memenuhi keperluan kursus wajib seperti Program Transformasi Minda, latihan
keperluan kompetensi khusus mengikut jawatan dan juga latihan mengikut
keperluan organisasi.

Walau bagaimanapun, organisasi perlu mengadakan analisis keperluan


latihan (training need analysis) terlebih dahulu sebelum mencadangkan program
latihan

yang

diperlukan

oleh

sesebuah

jabatan.

Bagi

memastikan

aspek

perancangan dan pelaksanaan latihan dilaksanakan berasaskan kepada keperluan


sebenar pegawai dan organisasi proses Analisis Keperluan Latihan perlu dilakukan
dan ianya merupakan langkah asas yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu
sebelum sesuatu perancangan mengenai latihan dibuat.

Objektif sesuatu Analisis Keperluan Latihan ini dilaksanakan adalah untuk


mengumpul dan menganalisis keperluan sebenar latihan bagi pegawai sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandang. Ini kerana sesebuah
organisasi mempunyai herarki perjawatan yang berbeza serta keperluan latihan dan

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

kemahiran yang berbeza. Malahan, pengetahuan berkaitan kerja juga adalah


berbeza mengikut pengalaman yang mereka peroleh. Aspek ini penting kerana
pelaksanaan latihan merupakan suatu pelaburan jangka panjang. Oleh itu, sesuatu
latihan atau pembangunan sumber manusia yang dirancang dalam sesebuah
organisasi hendaklah menjadi suatu program yang cost effective.

1.1

Definisi Analisis Keperluan Latihan


The employees with knowledge and skill to perform more effectively,

preparing them to meet the inevitable changes that occur in their job. (P.Nick, &
James, (2004) 2nd edition, Effective Training, Eastern Economy Edition).
Kepentingan latihan kepada organisasi tidak dapat dinafikan. Latihan yang efektif
akan memberi kesan kepada prestasi dan kejayaan organisasi. Training is the use of
systematic and planned instruction and development activity to promote the learning
(Michal, (2004)9th edition, HR practice, British library cataloguing publication).
Analisis keperluan Latihan juga merupakan proses mendapatkan ilmu pengetahuan
sepanjang hayat yang melibatkan tiga elemen utama iaitu latihan, pembelajaran dan
pembangunan diri. Setiap satu elemen ini membawa maksud yang mengambarkan
analisis keperluan latihan.
a) Latihan bermaksud proses pemindahan ilmu pengetahuan secara kemas
dan berdisiplin, bertujuan menambah pengetahuan dan kemahiran untuk
memenuhi keperluan dan tuntutan semasa dalam organisasi. Ini dicapai
melalui sebarang bentuk pembelajaran seperti kursus, latihan semasa bekerja
dan program mentoring/coaching atau yang seumpama dengannya yang
menyumbang kepada pembangunan individu dan kecemerlangan organisasi.

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

b) Pembangunan Diri merujuk kepada peningkatan kemahiran, kebolehan dan


kerjaya

yang

dapat

dicapai

dengan

mempraktikkan

pengetahuan,

pendedahan kepada pelbagai idea dan pengalaman serta melalui latihan dan
mentoring.
c)

Pembelajaran ialah proses perubahan hasil daripada pengalaman secara


relatif ke atas pelakuan (behaviour). Ianya melibatkan setiap individu
menerima pembelajaran mengikut keperluan masing-masing sama ada
mengikut kaedah eksperimen, analisis dan keupayaan menggunakan
pengalaman seumur hidup.
(PKPA, BIL.6/2005)

1.2

Peranan Latihan Dalam Organisasi


Perubahan yang pesat yang dialami oleh dunia, diikuti dengan perubahan

sosial, politik, ekonomi dan teknologi memberi kesan kepada pihak organisasi. Oleh
yang demikian, organisasi harus sentiasa membuat pengubahsuaian organisasi
secara luaran dan dalaman. Bagi menghadapi cabaran akibat perubahan yang
berlaku ini, program latihan merupakan sesuatu yang sangat penting. Pandangan
umum pihak pengurusan ketika ini terhadap latihan telah berubah. Mereka tidak lagi
mengadakannya hanya untuk mengambil hati pekerja dengan memberi gambaran
bahawa pengurusan prihatin terhadap hal ehwal dan kebajikan pekerja. Organisasi
melihat latihan sebagai satu keperluan yang wajib diberikan kepada pekerja kerana
kejayaan organisasi bergantung kepada pekerja.

Program latihan atau pembangunan sumber manusia bertujuan memberi


pekerja

kemahiran

yang

akan

membolehkan

mereka

membangun

dan
3

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

mengembangkan potensi sepenuhnya seterusnya membuat sumbangan yang


maksimum kepada organisasi mereka bekerja. Program latihan yang diikuti bukan
sahaja boleh digunakan untuk diri sendiri malah boleh dikembangkan dan
dipindahkan kepada pekerja yang lain. Latihan juga tidak hanya dipraktikkan pada
sesuatu masa sahaja tetapi pengetahuan yang diperoleh dari sesi latihan yang
diikuti boleh digunakan dalam tempoh yang lama. Selain mampu mengurangkan
kebarangkalian berlakunya kesilapan, latihan membantu pekerja meningkatkan mutu
dalam perkhidmatan dan juga mutu pengeluaran. Peranan latihan kini semakin
berkembang dan ini memerlukan komitmen dari pelbagai pihak dalam sesebuah
organisasi dalam menjayakannya.

2.0

ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN

2.1

Latar Belakang Organisasi


Mahkamah Perusahaan Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1940 di bawah

"Industrial Court and Court of Inquiry Rules", tetapi tidak dapat berfungsi akibat
penaklukan Jepun. Pada zaman darurat, kesatuan sekerja bergerak secara haram
dan ramai pemimpin-pemimpin kesatuan dipengaruhi subversif komunis. Pada tahun
1948 "Industrial Court Ordinance" diperkenalkan bagi membuka jalan ke arah
penubuhan sistem arbitrasi yang teratur. Untuk pertama kalinya Kesatuan Sekerja
didaftarkan dengan syarat-syarat tertentu. Mahkamah Perusahaan ketika itu adalah
sebuah badan arbitrasi sukarela yang mendengar pertikaian secara "ad hoc". Pada
tahun 1967 "Akta Perhubungan Perusahaan 1967" diluluskan di mana konsep
arbitrasi wajib diperkenalkan. Sekiranya berlaku pertikaian perusahaan tidak dapat
diselesaikan melalui runding damai maka hendaklah dirujuk ke Mahkamah
Perusahaan untuk arbitrasi.
4

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

Organisasi yang dikaji adalah sebuah jabatan kerajaan separa undangundang berstatus tribunal yang mengendalikan kes-kes seperti pembuangan kerja,
perjanjian kolektif kesatuan dan pertikaian perdagangan. Perkhidmatan yang
disediakan oleh organisasi ini melibatkan orang awam, pertubuhan dan persatuan,
syarikat-syarikat dan penal-penal yang dilantik. Mahkamah Perusahaan dikendalikan
untuk mencapai matlamatnya melalui dua fungsi utama iaitu;
a) Membicarakan dan menurun keputusan (award) pertikaian perusahaan
sama ada yang dirujuk Y.B. Menteri atau rujukan terus oleh pihak yang
bertikai.
b) Mendaftar

dan

memberi

pengiktirafan

perjanjian

kolektif

yang

diamanahkan oleh majikan/kesatuan.

Fungsi organisasi ini dijalankan oleh pegawai kumpulan pengurusan dan


profesional dan kumpulan sokongan. Ianya merangkumi hal-ehwal kakitangan,
komputer, perpustakaan, kewangan, penyenggaraan bangunan, peralatan dan
persekitaran, kemudahan, keselamatan dan lain-lain khidmat sokongan. Pegawai
kumpulan pengurusan dan sokongan ini termasuklah pendaftar, timbalan pendaftar,
penolong pendaftar, pegawai tadbir, pegawai kewangan, pustakawan, juruteknik,
jurubahasa, pembantu tadbir dan lain-lain.

2.2

Analisis Organisasi
TNA yang dijalankan diperingkat organisasi ini, mengenalpasti dua kumpulan

iaitu kumpulan yang mewakili pengurus, penyelia dan kumpulan pekerja dari
beberapa kumpulan yang berbeza tahap pendidikan dan pengetahuan. Justeru itu,
5

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

setiap kumpulan ini mempunyai peranan yang berbeza dalam merealisasikan misi
dan visi organisasi. Perubahan dalam organisasi juga perlu dititikberatkan supaya
ianya selaras dan menepati latihan yang diberikan. Analisis yang dijalankan dapat
memberi gambaran sebenar mengenai sesuatu permasalahan dan isu dalam
sesebuah organisasi.

Dalam menjalankan analisis organisasi, perkara yang perlu diketahui ialah


perubahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi sama ada perubahan dalaman
mahupun perubahan dari luar. Selain itu, persekitaran dalam organisasi juga
merupakan perkara yang perlu dititikberatkan agar kakitangan berada dalam
keadaan yang selesa. Namun ada perubahan yang berlaku dalam organisasi yang
tidak memerlukan latihan kepada kakitangan tetapi, lebih kepada isu logistik di
organisasi tersebut. Antara masalah yang tidak berkaitan dengan latihan seperti failfail yang tidak mempunyai ruang untuk disimpan. Ia boleh diselesaikan dengan cara
menambahbaik

persekitaran

pejabat

dan

menyediakan

kelengkapan

yang

mencukupi. Latihan maksima mungkin tidak akan membawa kesan sekiranya


keadaan persekitaran dalam organisasi tidak diperbaiki.

Antara isu lain yang dikenalpasti ialah perubahan berkaitan dengan normanorma kerja iaitu pertambahan kes-kes seperti pembuangan kerja dan perjanjian
kolektif, dalam kadar yang luar biasa. Ini memerlukan kakitangan di bahagian
pendaftaran kes dan bahagian perjanjian kolektif mendapatkan latihan yang
bersesuaian dengan perubahan yang berlaku dalam menyempurnakan lambakan
kes mengikut norma-norma kerja yang telah ditetapkan. Latihan yang dinamik dan
distrukturkan mengikut keperluan adalah suatu cara untuk memenuhi tuntutan yang
6

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

sentiasa berubah akibat saingan global. Oleh yang demikian, pekarja harus dilatih
mengenai

kemahiran

penyelesaian

masalah

dan

kualiti

supaya

mereka

diperkasakan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sering berlaku.

2.2.1 Mengenalpasti Keperluan Latihan


Analisis

akan

memberi

gambaran

sebenar

mengenai

sesuatu

permasalahan dan isu dalam sesebuah organisasi. Proses mengenalpasti


keperluan latihan boleh dilakukan sekiranya pihak organisasi mengetahui isu
dan permasalahan yang bersarang dalam organisasi berkenaan. Dengan ini,
keperluan latihan dapat dilaksanakan mengikut peringkat dalam organisasi.
Sebagai contoh, analisis boleh dijalankan diperingkat jabatan, unit atau
pasukan. Ia juga boleh dilakukan oleh kumpulan-kumpulan tertentu seperti
pengurus atau penyelia. Keperluan latihan boleh dijelaskan dengan melihat
komponen-komponen seperti pengetahuan, kemahiran dan kecekapan, sikap
serta nilai dan informasi. Ia merupakan keperluan supaya latihan boleh
disusun

mengikut

tajuk,

bidang

latihan

dan

modul-modul.

Ia

juga

membolehkan organisasi untuk mengenalpasti latihan yang diperlukan dan


mampu membina produktiviti kakitangan yang dilatih sekaligus memacu
pencapaian misi dan visi organisasi.

2.2.2 Latihan Oleh Organisasi


Dalam analisis organisasi yang dilakukan, terdapat beberapa jenis
latihan yang bersesuaian dengan keperluan latihan bagi keseluruhan
kakitangan, kumpulan, unit atau bahagian dalam organisasi ini. Kebiasaannya
kursus yang melibatkan keseluruhan peringkat dalam sesebuah organisasi
7

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

mempunyai hubungkait dengan perjalanan operasi sesebuah organisasi.


Antaranya latihan yang memerlukan penyertaan dari semua kakitangan
dalam organisasi ini adalah Bengkel Pemurnian/Perluasan ISO 9001: 2008
dan Kursus Peningkatan Kecermelangan Diri dan Kreativiti di Tempat Kerja.

Sumber: Jadual Latihan Organisasi, Mahkamah Perusahaan Malaysia

2.3

Analisis Tugas
Analisis tugas merujuk kepada proses mendapatkan maklumat terperinci

mengenai pekerjaan dan merupakan kaedah yang menentukan tugas serta


kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan dan jenis orang yang
diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Analisis tugas mempunyai dua elemen utama
iaitu huraian kerja yang menerangkan ciri-ciri persekitaran dan fizikal sesuatu
pekerjaan manakala spesifikasi kerja menerangkan ciri-ciri peribadi yang perlu untuk
menjalankan tugas.
8

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

Organisasi ini mempunyai pegawai dan kakitangan dari pelbagai latar


belakang pendidikan, pengalaman, kemahiran dan kemampuan yang berbeza.
Malahan, organisasi ini mempunyai hierarki susunan perjawatan mengikut kumpulan
tertentu. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia sentiasa membuat kajian dan
analisis keperluan latihan kepada semua kakitangan berdasarkan kepada keperluan
sebenar pegawai-pegawai dalam organisasi ini agar mereka dapat melaksanakan
tugas yang dipertanggungjawabkan dengan baik dan meminimumkan kesalahan.
Latihan yang dirancang akan diasingkan mengikut huraian kerja iaitu gred dan
bidang tugas;

a)

Kumpulan Pengurusan Tertinggi


Kumpulan ini adalah terdiri daripada pengerusi-pengerusi mahkamah,
yang berada di bawah Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman.
Latihan dan pembangunan sumber bagi kumpulan ini diurus selia oleh
pihak Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan atau ILKAP.Ini
kerana jawatan-jawatan pengerusi mahkamah adalah Gred Khas dan
ditentu berdasarkan pengiktirafan tahap kepakaran dan pengalaman
penyandangnya. Klasifikasi skim kumpulan ini memerlukan kepakaran
dari ILKAP untuk menyediakan latihan yang berasaskan persamaan
peranan, bidang dan fungsi yang merangkumi skop kerja mereka.
Latihan bagi kumpulan ini masih juga diambil perhatian oleh pihak
Pengurusan Sumber Manusia organisasi sekiranya terdapat latihan
yang bersesuaian dengan keperluan mereka yang tidak dianjurkan
oleh pihak ILKAP atau jabatan yang berkenaan.
9

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

b)

Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41 ke atas),


Kumpulan ini merupakan pentadbir dan pengurus bagi kakitangan dan
pekerja di bawah kumpulan sokongan. Kumpulan ini terdiri daripada
beberapa skim iaitu S, F dan M yang terdiri daripada Pendaftar,
Timbalan

Pendaftar,

Pengurusan

dan

Penolong

Pegawai

Pendaftar,

Teknologi

Pengurus

Maklumat.

Khidmat

Peranannya

merangkumi semua fungsi pengurusan dan bertindak sebagai


perancang dalam mengendalikan operasi dan pentadbiran organisasi
malahan bertanggungjawab menyediakan pelan tindakan dan strategi
untuk mencapai matlamat organisasi. Terdapat pegawai di kumpulan
ini yang menyelia kakitangan di bawah unit atau bahagian tertentu
dalam organisasi seperti Penolong Pendaftar yang menyelia Unit
Pendaftaran Kes dan Unit Perjanjian Kolektif.
Mereka juga menjalankan proses saringan analisis tugas terhadap
kakitangan bawahan dan dibantu oleh penyelia. Pegawai dari
kumpulan ini akan mengenalpasti bentuk serta jenis latihan yang
diperlukan oleh kakitangan bawahan dalam menjalankan tugas-tugas
yang dipertanggungjawabkan.
.
c)

Kumpulan Sokongan I (gred 27-40),


Kumpulan ini terdiri daripada pegawai-pegawai yang menyelia
kakitangan kumpulan sokongan II dalam melaksanakan tugas-tugas
operasi organisasi. Mereka ini terdiri daripada Ketua Kerani, Penolong
Pegawai Tadbir dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat. Bidang
10

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

tugas mereka lebih kepada penyeliaan kerja-kerja di bahagian


pentadbiran yang berkaitan pengurusan kewangan, perolehan bekalan
dan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan personel, pengurusan
pentadbiran pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan
Konsuler dan Penguatkuasaan Undang-undang. Bagi menjayakan
matlamat organisasi, mereka turut membantu dalam analisis tugas
dengan mendapatkan maklumat berkaitan dengan tugas-tugas yang
dijalankan oleh seseorang kakitangan dan juga perkara-perkara yang
diperlukan dalam konteks pengurusan latihan kakitangan selain
membantu operasi organisasi.

d)

Kumpulan Sokongan II (gred 17-26)


Di bawah kumpulan ini terdapat beberapa skim bagi membantu operasi
organisasi ini. Mereka terdiri daripada kakitangan di bawah skim N, W,
L dan F. Fungsi kumpulan ini adalah melaksanakan tugas-tugas
perkeranian dan operasi diperingkat sokongan yang merangkumi
tugas-tugas pentadbiran am, pengendalian peralatan perhubungan,
komunikasi dan ICT. Skop tugas turut merangkumi pengurusan
kewangan, fail dan rekod, pemprosesan dan pengumpulan maklumat,
perkhidmatan kaunter dan pengurusetiaan. Jurubahasa (L17) berada
di bawah Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman yang mana
bidang tugas mereka adalah berbeza dengan skim sokongan
perkhidmatan. Skop tugas mereka adalah seperti menterjemah keskes dalam mahkamah terbuka dan kamar hakim, mencatat/merekod
prosiding atau keputusan kes-kes di dalam fail-fail yang telah
11

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

dibicarakan, mengemaskinikan buku Eksibit dan Diari Mahkamah,


menyediakan

laporan

Harian/Bulanan

serta

memastikan

dan

menyediakan fail-fail kes sebelum dihantar kepada hakim. Oleh yang


demikian, mereka ini juga mendapat latihan yang khusus di bawah
institusi seperti ILKAP atau Institut Terjemahan & Buku Malaysia
(ITBM) selain latihan yang dirancang oleh organisasi.

2.3.1 Kaedah analisis tugas


Kaedah yang digunakan oleh organisasi ini dalam membuat analisis
tugas bagi kakitangan adalah dengan menganalisis rekabentuk tugas (job
design), pemerhatian dan penglibatan secara langsung. Dalam menganalisis
rekebentuk tugas, memerlukan dua perkara iaitu;
1) Manual Prosedur Kerja
Dokumen rujukan bagi peringkat jabatan/pejabat, mengandungi fungsi
dan objektif rasmi pejabat, prosedur-prosedur yang jelas serta pegawai
dan kakitangan yang bertanggungjawab bagi melaksanakan tiap-tiap
aktiviti yang dipertanggungjawabkan. Dokumen ini adalah rujukan
utama yang akan membantu jabatan/pejabat berfungsi dengan cekap
dan berkesan. Keterangan mengenai fungsi dan objektif rasmi yang
jelas dan diketahui secara dekat dan terperinci oleh setiap anggota
jabatan/pejabat akan membolehkan mereka melaksanakan tugas
dengan lebih berkesan. Prosedur kerja yang terperinci serta penentuan
tanggungjawab yang jelas pula akan juga membantu pegawai dan staf
menjalankan tugas masing-masing dengan lebih cekap dan teratur.
(PKPA, Bil. 8 Tahun 1991)
12

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

2) Fail Meja
Dokumen rujukan bagi peringkat individu/ jawatan. Dokumen ini antara
lain,

mengandungi

carta

jabatan/

pejabat

yang

menunjukkan

kedudukan individu dalam jabatan/pejabat berkenaan, objektif Jabatan


dan Bahagian di mana individu ini ditempatkan serta prosedur kerja
yang terlibat dengan jawatan individu yang berkenaan. Apabila mereka
jelas mengenai tuju arah jabatan/pejabat dan jelas juga mengenai
peranan yang perlu dilaksanakan serta mempunyai garis panduan
yang lengkap bagi menjalankan kerja, tugas mereka dapat dijalankan
dengan cekap dan sempurna serta mengelakkan kelewatan dalam
menyelesaikan sesuatu kerja.
(PKPA, Bil. 8 Tahun 1991)

Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja adalah alat pengurusan


yang dapat menyumbang kepada peningkatan kecekapan serta
keberkesanan

jabatan/pejabat.

Kedua-dua

dokumen

ini

akan

memudahkan proses analisis tugas kerana menerangkan huraian kerja


kakitangan dengan jelas selain laporan pemerhatian yang dilakukan
oleh pegawai dan penyelia. Penglibatan pegawai/penganalisis secara
langsung

antara

kaedah

lain

yang

boleh

digunakan

oleh

pegawa/penganalisis dalam menjalankan analisis tugas. Walaupun


ianya terhad kepada kerja-kerja yang mudah dan tidak terlalu teknikal
namun pegawai masih boleh memberi pendapat dan pandangan
13

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

mereka terhadap pekerja yang dianalisis. Tidak semua keadah boleh


digunakan dalam menjalankan analisis tugas. Ianya bergantung
kepada

kesesuaian

tugas,

jawatan,

sample

dan

persekitaran

organisasi itu sendiri.

2.3.2 Latihan mengikut tugas /perjawatan


Dalam Jadual Latihan Mengikut Perjawatan Mahkamah Perusahaan
Malaysia 2013 yang dilampirkan, hampir keseluruhan latihan yang disediakan
dan dirancang oleh organisasi adalah mengikut perjawatan yang terdapat
dalam organisasi. Terdapat juga latihan yang disediakan dan dirancang
mengikut keperluan sesebuah unit/bahagian. Setiap satu latihan yang
disediakan mempunyai objektif yang berbeza mengikut keperluan tugas dan
kesesuaian kemahiran.Ini adalah perlu supaya kemahiran yang diperoleh
dapat digunakan untuk menambah produktiviti. Jadual di bawah menunjukkan
latihan yang disediakan berdasarkan perjawatan yang terdapat dalam
organisasi tersebut.

2.4

Analisis Individu
Analisis ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui kemahiran, pengetahuan

pengalaman yang ada dan yang diperlukan serta perubahan sikap seseorang
individu dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Dalam organisasi
ini, kaedah yang digunakan untuk menganalisis individu ialah dengan penilaian
prestasi dan penilaian kendiri. Kedua-dua kaedah ini memerlukan kakitangan dalam
organisasi berkenaan mengisi borang penilaian bagi prestasi dan konsep kendiri

14

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

yang dilaksanakan dua kali dalam tempoh setahun. Analisis individu dilaksanakan
berdasarkan maklumat dan maklumbalas dari penilaian tersebut.

Penilaian prestasi adalah proses yang dijalankan oleh organisasi setiap


tahun. Ianya bertujuan untuk menggalakkan pembangunan diri melalui pembelajaran
secara berterusan serta menggalakkan penguasaan pengetahuan, kemahiran dan
kreativiti serta inovasi dalam melaksanakan tugas. Ianya juga sebagai cara untuk
menentukan penempatan dan bidang kerjaya yang sesuai dengan potensi,
kebolehan, keistimewaan dan kemajuan kerjaya. Walaupun kaedah ini dilihat mudah
dan senang untuk dilakukan namun terdapat faktor pertimbangan dari penilai yang
mempengaruhi analisis terhadap seseorang individu itu kerana penilaian prestasi jua
menentukan kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat, pemangkuan,
pinjaman dan pertukaran sementara. Oleh itu, penilai yang cenderung kepada faktor
seperti bias dan diversiti akan menyukarkan proses analisis yang dilaksanakan.

Penilaian kendiri adalah dinamik dan sentiasa berubah-ubah dan bergantung


kepada interaksi sosial seseorang yang mempengaruhi persekitaran. Penilaian ini
kebiasaannya dilakukan sendiri oleh individu yang berkenaan dengan memberi
penilaian terhadap kemahiran yang dimiliki dan latihan yang diperlukan. Walau
bagaimanapun, penilaian kendiri yang dilakukan oleh organisasi ini tidak meliputi
keseluruhan organisasi dan hanya memilih beberapa kakitangan sebagai sample
dari perjawatan tertentu untuk memberi penilaian berkaitan latihan yang diperlukan
oleh individu berkenaan dan rakan-rakan sejawatan. Perkara sebegini sering berlaku
kerana pihak organisasi mahu menjimatkan masa, mengelakkan penggunaan
tenaga kerja yang ramai dan memudahkan proses analisis yang dilakukan.
15

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

Latihan yang diadakan berkemungkinan tidak memenuhi keperluan semua


kakitangan dalam perjawatan berkenaan. Pendapat dari sample yang mewakili
kumpulan itu, adalah tidak jelas, kerana setiap individu mempunyai pengetahuan
dan kemahiran yang berbeza. Oleh yang demikian, sample tidak dapat menentukan
jenis dan bentuk latihan yang diperlukan oleh setiap individu dalam jawatan atau
tugas yang sama.

16

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

3.0

KESIMPULAN
Kepimpinan memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju

organisasi. Persekitaran organisasi sama ada berbentuk dalaman atau luaran perlu
diambil kira sebelum sesuatu pembangunan sumber dilakukan. Matlamat sesebuah
organisasi dapat dicapai sekiranya organisasi memiliki kestabilan dari sudut
kemahiran dan pengusaaan maklumat. Kepincangan dan masalah yang wujud
dalam organisasi akan mempengaruhi komitmen setiap anggota organisasi dalam
melaksanakan tugasas dengan baik.

Analisis Keperluan Latihan bukan sahaja memberi pengetahuan kepada


organisasi berkaitan latihan dan kemahiran yang diperlukan oleh kakitangan tetapi
mengenalpasti

masalah

yang

bagaimanapun,

bukan

semua

dihadapi

oleh

organisasi

sesebuah

bertindak

organisasi.

dengan

bijak

Walau
dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi mahupun masalah yang telah lama


bertapak dalam organisasi mereka. Organisasi, sama ada dalam sektor awam atau
swasta mempunyai matlamat yang perlu dipenuhi. Dengan mengenalpasti
pengetahuan, kemahiran dan sikap disemua peringkat dalam sesebuah organisasi
itu, membantu meningkatkan keberkesanan dalam memenuhi matlamat organisasi.

17