Anda di halaman 1dari 23

NAMA SEKOLAH :

http://celikmate.blogspot.com/
NAMA GURU:
http://celikmate.blogspot.com/
KELAS AJARAN :
http://celikmate.blogspot.com/

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

STANDARD PRESTASI

STANDARD

STANDARD PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

TP

1.1 Nilai nombor. (i)

Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga

Menyatakan sebarang nombor

hingga 1 000 000.


Menentukan nilai tempat dan

1 000 000 yang diberi dalam perkataan dan angka.

1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000

NOMBOR DAN OPERASI

5/1/2015 - 16/1/2014

1 hingga 2

(ii)

Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.

(iii)

Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan


nilai digit.

(iv) Menyusun nombor hingga 1 000 000 mengikut tertib menaik

nilai digit bagi sebarang


3

1.2 Anggaran
bagi sesuatu

nombor hingga 1 000 000


Menganggar dan
membundarkan sebarang

dan tertib menurun.


.
(i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang

TAFSIRAN

nombor hingga ratus ribu yang


terdekat.
4

munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi.

Mengelas dan melengkapkan


pola nombor.

kuantiti.
1.3 Nombor

(i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor genap dan nombor ganjil.

dalam bentuk

(ii) Melengkapkan pola bagi nombor genap dan nombor ganjil.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin bagi sebaran

pola.

nombor dengan pelbagai

1.4 Aplikasi

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang

strategi.
Menyelesaikan masalah harian

sebarang nombor

terdekat.

yang bukan rutin bagi sebarang

(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor

nombor dengan kreatif dan

yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdekat

inovatif.

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

STANDARD PRESTASI

STANDARD

STANDARD PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

TP

2.1 Penambahan

2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

NOMBOR DAN OPERASI

19/1/2015 - 30/1/2015

3 hingga 4

sebarang dua

1
(i)

TAFSIRAN
Membaca ayat matematik dan menambah

Menambah sebarang dua, tiga, empat dan lima

sebarang dua nombor tanpa mengumpul

hingga lima

nombor hingga enam digit hasil tambahnya hingga

nombor.

1 000 000 termasuk membuat anggaran.

semula.
Menyatakan bilangan digit yang mungkin

(ii)

untuk hasil tambah.

Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan


anu dalam penambahan hingga tiga nombor.

Menambah sebarang dua, tiga, empat dan


lima nombor hingga enam digit hasil
tambahnya hingga 1 000 000, termasuk
melibatkan anu dan menentukan
kewajaran jawapan.

2.2 Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian melibatkan

Menyelesaikan masalah harian yang rutin

melibatkan penambahan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin

penambahan hingga tiga nombor.

melibatkan penambahan dengan pelbagai


6

strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan penambahan
secara kreatif dan inovatif.

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

NOMBOR DAN OPERASI

sebarang dua

02/02/2015 - 13/02/2015

STANDARD PEMBELAJARAN

KANDUNGAN
3.1 Penolakan

5 hingga 6

STANDARD PRESTASI

STANDARD

nombor.

TP
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga 1 000 000

Membaca ayat matematik dan menolak

dua nombor tanpa mengumpul semula.


Menyatakan bilangan digit yang mungkin

termasuk membuat anggaran.


(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat matematik yang

TAFSIRAN

untuk baki.

melibatkan penolakan dua nombor.


3

Menolak sehingga dua nombor daripada


satu nombor hingga 1 000 000, termasuk

3.2 Penolakan
berturut-turut dua
nombor daripada

melibatkan anu dan menentukan

(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada


4

kewajaran jawapan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin

melibatkan penolakan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin

sebarang nombor hingga 1 000 000 termasuk


membuat anggaran.

sebarang nombor

melibatkan penolakan dengan pelbagai


3.3 Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan

penolakan.

strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan penolakan secara
kreatif dan inovatif.

TOPIK

3/2/2015 (SELASA) : CUTI THAIPUSAM

BIDANG

TARIKH

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

4.1 Pendaraban

4. DARAB DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

NOMBOR DAN OPERASI

7 hingga 8

16/02/2015 - 27/02/2015

dua nombor.

4.2 Penyelesaian
masalah.

(i) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga

Membaca ayat matematik dan mendarab

dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 1

sebarang nombor dengan nombor satu

000 000 termasuk membuat anggaran.

digit tanpa mengumpul semula.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan

pendaraban dua nombor.

Menyatakan bilangan digit yang mungkin


untuk hasil darab.

Mendarab sebarang nombor dengan


nombor hingga dua digit, 100 dan 1000

4.3 Penggunaan
anu dalam
pendaraban.

dan hasil darabnya hingga 1 000 000,

(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan pendaraban dua

termasuk melibatkan anu dan menentukan

nombor.
4

kewajaran jawapan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin

melibatkan pendaraban dua nombor


Menyelesaikan masalah harian yang rutin

(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan situasi


harian pendaraban dua nombor.
(iii) Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan anu
dalam pendaraban dua nombor.

melibatkan pendaraban dengan pelbagai


6

strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan pendaraban secara
kreatif dan inovatif.

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

*19-20/2/2015 (Khamis-Jumaat) : Cuti Tahun Baru Cina

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

5.1 pembahagian

5. BAHAGI DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

NOMBOR DAN OPERASI

02/03/2015 - 13/3/2015

9 hingga 10

nombor.

(i) Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000

Membaca ayat matematik dan membahagi

dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000

sebarang nombor dengan nombor satu

termasuk membuat anggaran.

digit tanpa mengumpul semula.

5.2 Penyelesaian

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan

masalah.

pembahagian dua nombor.

Menyatakan bilangan digit yang mungkin


untuk bahagi.

Membahagi sebarang nombor hingga 1


000 000 dengan nombor satu digit, dua

5.3 Penggunaan

(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan pembahagian

digit, 100 dan 1000, termasuk melibatkan

anu dalam

dua nombor.

anu dan menentukan kewajaran jawapan.

pembahagian

(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan situasi

harian pembahagian dua nombor.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan pembahagian dua nombor.

(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat matematik yang


melibatkan pembahagian dua nombor.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan pembahagian dengan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang


bukan rutin melibatkan pembahagian
secara kreatif dan inovatif.

MINGGU 11 : 14/3/ 2015 - 21/3/2015 :

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

STANDARD

TP

KANDUNGAN
6.1 Operasi
Bergabung

(i) Mengira bagi operasi bergabung:

TAFSIRAN

Menyatakan urutan operasi bergabung

Mengira operasi bergabung

Menentukan kewajaran jawapan operasi


bergabung.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan operasi bergabung.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin

a. Menambah dan mendarab,


b. Menolak dan mendarab,
c. Menambah dan membahagi,

6. OPERASI BERGABUNG

NOMBOR DAN OPERASI

23/03/2015 - 03/04/2015

12 hingga 13

d. Menolak dan membahagi hasilnya dalam


lingkungan 1 000 000.

6.2 Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan


operasi bergabung dan hasilnya dalam lingkungan 1
000 000.

6.3 Operasi

melibatkan operasi bergabung dengan

(i) Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung

bergabung

termasuk yang melibatkan tanda kurung hasilnya

melibatkan tanda

dalam lingkungan 1 000 000.

pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan operasi bergabung

kurung.

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

secara kreatif dan inovatif.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

7.1 Penambahan
pecahan.

(i) Menambah hingga tiga nombor melibatkan nombor

Membaca ayat matematik pecahan dan

bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang

menyatakan maksud daripada dalam

penyebutnya hingga 10.

pecahan.
2

Menyatakan langkah-langkah

7.2 Penolakan
pecahan.

(i) Menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor

bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang


(ii) (ii) Menolak sebarang dua nombor daripada satu

7.3 Penambahan

.melibatkan pecahan
4

nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan

penyelesaian ayat matematik yang

nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10.

melibatkan pecahan.

(i) Menambah dan menolak nombor melibatkan nombor

melibatkan pecahan dengan menggunakan

pecahan.

penyebutnya hingga 10.

pelbagai strategi.

(i) Menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor

bercampur daripada sesuatu kuantiti.

TOPIK

STANDARD
KANDUNGAN

Menyelesaikan masalah harian yang


bukan rutin melibatkan pecahan secara

pecahan.

BIDANG

Menyelesaikan masalah harian yang rutin

bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang

daripada dalam

TARIKH

Menentukan kewajaran jawapan bagi

dan penolakan

7.4 Konsep

MINGGU

Menyelesaikan ayat matematik yang

penyebutnya hingga 10.

7. PECAHAN

NOMBOR DAN OPERASI

06/04/2015 - 17/04/2015

14 hingga 15

penyelesaian melibatkan pecahan.

kreatif dan inovatif.

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

8.1 Penambahan
perpuluhan.

(i) Menambah tiga nombor perpuluhan hingga tiga

tempat perpuluhan.

Membaca ayat matematik dan


menyelesaikan operasi asas melibatkan
perpuluhan tanpa mengumpul semula.

8.2 Penolakan

8.3 Penambahan
8. PERPULUHAN

NOMBOR DAN OPERASI

16 hingga 17

20/04/2015 - 30/04/2015

perpuluhan.

dan penolakan
perpuluhan.
8.4 Pendaraban
perpuluhan.

(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada


sebarang nombor hingga tiga tempat perpuluhan.
(i) Menambah dan menolak nombor perpuluhan hingga

(i) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat

8.6 Penyelesaian
masalah.

Menyelesaikan ayat matematik melibatkan


perpuluhan.

tiga tempat perpuluhan.

Menyelesaikan ayat matematik melibatkan


perpuluhan dan menentukan kewajaran

perpuluhan dengan nombor hingga dua digit, 100

dan 1000.
8.5 Pembahagian (i) Membahagi nombor dengan nombor hingga dua
perpuluhan.

jawapan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan nombor perpuluhan hingga

tiga tempat perpuluhan.


Menyelesaikan masalah harian yang rutin

digit,100, 1000 dan hasilnya hingga tiga tempat

melibatkan nombor perpuluhan hingga

perpuluhan.

tiga tempat perpuluhan dengan

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan

menggunakan pelbagai strategi.


Menyelesaikan masalah harian yang

perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat

bukan rutin melibatkan nombor

perpuluhan.

perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan


secara kreatif dan inovatif.

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

*01/05/2015 (Jumaat)

: Cuti Hari Perkerja

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

9.1 Nilai peratus

(i)

Menukar peratus kepada pecahan dan sebaliknya.

(ii)

Menukar nombor bercampur kepada peratus dan


sebaliknya.

(iii)

Menerangkan langkah-langkah
penyelesaian yang melibatkan peratus.

Mengira peratus daripada suatu kuantiti.

Menukar pecahan dan nombor bercampur


kepada peratus dan sebaliknya serta

9.2 Penyelesaian

(i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan

masalah.

Menentukan kewajaran jawapan yang


melibatkan peratus.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan peratus.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin

peratus

9. PERATUS

NOMBOR DAN OPERASI

05/05/2015 -7/5/2015

18

mengira peratus daripada suatu kuantiti.

melibatkan peratus dengan pelbagai


strategi.
6

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin melibatkan peratus secara kreatif dan

04/05/2015 (ISNIN) :CUTI BERGANTI SEMPENA HARI WESAK

TOPIK

03/05/2015 (AHAD) :CUTI SEMPENA HARI WESAK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

inovatif.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

10. WANG DALAM LINGKUNGAN RM100 000

NOMBOR DAN OPERASI

11/05/2015 - 22/05/2015

19 hingga 20

10.1 Penambahan nilai


wang.

(i) Menambah hingga lima nilai wang melibatkan


ringgit dan sen.

10.2 Penolakan nilai


wang.

(i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang


nilai wang melibatkan ringgit dan sen.

10.3 Penambahan dan


penolakan nilai wang.

(i) Menambah dan menolak nilai wang melibatkan


ringgit dan sen.

10.4 Pendaraban nilai


wang.

(i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua


digit, 100 dan 1000 melibatkan ringgit dan sen.

10.5 Pembahagian nilai


wang.

(i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua


digit, 100 dan 1000 melibatkan ringgit dan sen.

10.6 Penyelesaian
masalah.

(i) Mendarab dan membahagi nilai wang melibatkan


ringgit dan sen.

10.7 Penyelesaian
masalah melibatkan
wang.

(i) Menyelesaikan masalah harian termasuk


menggunakan pelbagai instrumen pembayaran yang
melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban,
pembahagian, gabungan operasi tambah dan tolak,
gabungan operasi darab dan bahagi nilai wang.

10.8

(i) Menyatakan keperluan memahami faedah mudah


dan faedah kompaun dalam simpanan.

Faedah.

(ii) Merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi


mencapai matlamat kewangan jangka pendek.
10.9 Pelan perbelanjaan
dan simpanan.

Membaca ayat matematik melibatkan


wang dan menerangkan langkahlangkah penyelesaianya.
Menyelesaikan ayat matemaik
melibatkan wang.
Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian ayat matematik
melibatkan wang.

Menyelesaikan masalah harian yang


rutin melibatkan wang.
Menyelesaikan masalah harian yang
rutin melibatkan wang dengan
pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan wang secara
kreatif dan inovatif.

(i) Menyediakan rekod kewangan bagi mencapai


matlamat kewangan.

MINGGU 21 : 25/05/2015 - 29/5/2015 : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


MINGGU 22-23 : 30/05/2015- 13/6/2015 : CUTI PENGGAL 1
STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

STANDARD

TP

KANDUNGAN
11.1 Perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan
Masa

TAFSIRAN

Menyatakan perkaitan antara unit masa.

Menerangkan langkah-langkah

tahun, dekad dan abad.

11.2 Penambahan

(i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:

melibatkan masa

(a) tahun dan dekad,

(b) tahun dan abad.

menyelesaikan ayat matematik


melibatkan unit masa.

11.MASA & WAKTU


TOPIK

NOMBOR DAN OPERASI


BIDANG

15/06/2015 - 03/07/2015
TARIKH

MINGGU

24 hingga 26

11.3 Penolakan
melibatkan masa

(i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa


melibatkan:
(a) tahun dan dekad,

11.4 Pendaraban

Mendarab melibatkan:

melibatkan masa

(a) tahun dan dekad,

3
(b) tahun dan abad.

Menentukan kewajaran jawapan bagi


penyelesaian ayat matematik melibatkan

unit masa.
Menyelesaikan masalah harian yang
rutin melibatkan unit masa

(b) tahun dan abad, dengan nombor hingga dua digit.


11.5 Pembahagian

Membahagi melibatkan:

melibatkan masa.

(a) tahun dan dekad,

rutin melibatkan unit masa dengan

(b) tahun dan abad, dengan nombor hingga dua digit.

menggunakan pelbagai strategi.

11.6 Penyelesaian

Menyelesaikan masalah harian melibatkan

masalah melibatkan

penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian

bukan rutin melibatkan unit masa secara

masa dan waktu

masa.

kreatif dan inovatif.

STANDARD
KANDUNGAN

Menyelesaikan masalah harian yang

Menyelesaikan masalah harian yang

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

12.1 Penukaran unit (i) Menukar unit ukuran panjang melibatkan:


panjang dalam

(a) milimeter dan sentimeter,

perpuluhan dan

(b) sentimeter dan meter,

pecahan.

(c) meter dan kilometer

12.2 Penambahan

dalam perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.


(i) Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan

12.3 Penolakan
12. PANJANG

SUKATAN & GEOMETRI

06/07/2015 - 16/07/2015

27 hingga 28

panjang

panjang
12.4 Pendaraban
panjang

panjang
12.6 Penyelesaian

perpuluhan dan pecahan


Menerangkan langkah-langkah
menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit panjang.

Menentukan kewajaran jawapan bagi

perpuluhan dan pecahan dengan tanpa dan

penyelesaian ayat matematik melibatkan

penukaran unit.

unit panjang.

(i) Menolak dua ukuran panjang dari satu ukuran

panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan tanpa

Menyelesaikan masalah harian yang


rutin melibatkan unit panjang.

(i) Mendarab ukuran panjang melibatkan perpuluhan

Menyelesaikan masalah harian yang

dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit,

rutin melibatkan unit panjang.

100 dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit.

dengan menggunakan pelbagai strategi.

(i) Membahagi ukuran panjang melibatkan perpuluhan

Menyelesaikan masalah harian yang

dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit,

bukan rutin melibatkan unit panjang.

100 dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit.

secara kreatif dan inovatif.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan

masalah melibatkan

penambahan, penolakan, pendaraban dan

panjang

pembahagian panjang dalam perpuluhan dan

TOPIK

pecahan.
17/07/2015 : Cuti Hari Raya Aidilfitri
BIDANG

TARIKH

MINGGU

Menukar unit ukuran panjang dalam

dan dengan penukaran unit.

12.5 Pembahagian

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

13.1 Penukaran unit (i) Menukar unit gram dan kilogram melibatkan
jisim dalam

perpuluhan dan pecahan

Menukar unit jisim dalam perpuluhan


dan pecahan

perpuluhan dan
2

pecahan.
13.2 Penambahan
jisim

menyelesaikan ayat matematik

(i) Menambah hingga tiga jisim dalam perpuluhan dan

melibatkan unit jisim.

pecahan tanpa dan dengan penukaran unit.

jisim
13. JISIM

SUKATAN & GEOMETRI

29 hingga 30

20/07/2015 - 31/07/2015

3
13.3 Penolakan

(i) Menolak hingga dua jisim dari satu jisim dalam

13.4 Pendaraban
jisim

jisim

unit jisim.
Menyelesaikan masalah harian yang
rutin melibatkan unit jisim.

dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000


5

perpuluhan.
(i) Membahagi jisim dalam perpuluhan dan pecahan

Menyelesaikan masalah harian yang


rutin melibatkan unit jisim.
dengan menggunakan pelbagai strategi.

dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000


tanpa dan dengan penukaran unit.

13.6 Penyelesaian

(i) Mendarab jisim dalam perpuluhan dan pecahan


tanpa dan dengan penukaran unit hingga tiga tempat

13.5 Pembahagian

Menentukan kewajaran jawapan bagi


penyelesaian ayat matematik melibatkan

perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan


penukaran unit.

Menerangkan langkah-langkah

bukan rutin melibatkan unit jisim. secara

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan

masalah melibatkan

penambahan, penolakan, pendaraban dan

jisim

pembahagian jisim dalam perpuluhan dan pecahan.

Menyelesaikan masalah harian yang


kreatif dan inovatif.

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

*20/07/2015 : Berkemungkinan Cuti Berganti Bagi Sambutan Hari Raya AidilFitri


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

14.1 Penukaran unit (i) Menukar unit mililiter dan liter melibatkan
isipadu cecair

perpuluhan dan pecahan

Menukar unit isipadu cecair dalam


perpuluhan dan pecahan

dalam perpuluhan
2

dan pecahan.
14.2 Penambahan

14.3 Penolakan
14. ISIPADU CECAIR

SUKATAN & GEOMETRI

03/08/2015 - 14/08/2015

31 hingga 32

isipadu cecair

isipadu cecair

menyelesaikan ayat matematik

(i) Menambah hingga tiga isipadu cecair dalam

melibatkan unit isipadu cecair.

perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan


penukaran unit.
(i) Menolak hingga dua isipadu cecair dari satu isipadu

isipadu cecair

isipadu cecair

(i) Mendarab isipadu cecair dalam perpuluhan dan

unit isipadu cecair.


Menyelesaikan masalah harian yang
rutin melibatkan unit isipadu cecair.

pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100


5

tiga tempat perpuluhan.


(i) Membahagi isipadu cecair dalam perpuluhan dan

Menyelesaikan masalah harian yang


rutin melibatkan unit isipadu cecair
dengan menggunakan pelbagai strategi.

pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100


dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit.

14.6 Penyelesaian

Menentukan kewajaran jawapan bagi


penyelesaian ayat matematik melibatkan

dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit hingga


14.5 Pembahagian

cecair dalam perpuluhan dan pecahan tanpa dan


dengan penukaran unit.

14.4 Pendaraban

Menerangkan langkah-langkah

Menyelesaikan masalah harian yang


bukan rutin melibatkan unit isipadu

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan

cecair secara kreatif dan inovatif.

masalah melibatkan

penambahan, penolakan, pendaraban dan

isipadu cecair

pembahagian isipadu cecair dalam perpuluhan dan

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

pecahan.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

TAFSIRAN

15.1 Perimeter,
luas dan isipadu.

(i) Menentukan perimeter gabungan dua bentuk:

Mengenal dan menggunakan alat ukuran.

(i) Menerangkan langkah-langkah

segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga.


(ii) Menentukan luas gabungan dua bentuk:

menentukan perimeter, luas dan isi padu

segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga.

gabungan dua bentuk.

(iii) Menentukan isi padu gabungan dua bentuk,

(ii) Mengukur sudut pada poligon.

15.2 Sudut

(i) Mengukur sudut pada poligon hingga lapan sisi.

(i) Menghitung perimeter, luas dan isi padu.


(ii) Melukis garis selari dan garis serenjang.

15. RUANG

SUKATAN & GEOMETRI

17/08/2015 - 04/09/2015

33 hingga 35

kubus dan kuboid.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan garis, perimeter, luas dan isi

15.3 Garis selari

padu.

(i) Melukis garis selari dan garis serenjang.

dan garis

serenjang.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan garis, perimeter, luas dan isi padu
dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan
isipadu secara kreatif dan inovatif.

31/08/2015 (ISNIN) : Cuti Hari Kebangsaan

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

STANDARD

TP

KANDUNGAN
16.1 Koordinat

(i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan (0).

pada sukuan

(ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu titik pada

pertama.

sukuan pertama.

Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan.

Menerangkan langkah-langkah membaca


koordinat titik dan menanda titik pada

(iii) Menanda titik pada sukuan pertama diberi

sukuan pertama.
3

Membaca koordinat titik dan menanda titik


diberi koordinat pada sukuan pertama.

16. KOORDINAT

PERKAITAN DAN ALGEBRA

07/09/2015 - 11/09/2015

koordinatnya.

36

TAFSIRAN

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan koordinat.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan koordinat dengan menggunakan
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin melibatkan koordinat secara kreatif dan
inovatif.

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

STANDARD

TP

KANDUNGAN
17.1 Nisbah

(i) Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah 1:1

TAFSIRAN

Membaca notasi nisbah dan menyatakan

maksudnya.
Menerangkan langkah-langkah menentukan

hingga 1:10, 1:100 dan 1:1000.

3
17. NISBAH&KADARAN

PERKAITAN DAN ALGEBRA

14/09/2015 -18/09/2015

37

nilai berdasarkan nisbah yang diberi.


Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah
diberi.
4

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan nisbah.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan nisbah menggunakan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin melibatkan nisbah secara kreatif dan
inovatif.

16/09/2015 (Rabu) : Cuti Hari Malaysia

MINGGU 38 : 19/09/2015- 27/9/2015 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

TOPIK

BIDANG

TARIKH

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
TP

18.1 Mod,

(i) Mengenal mod, median, min dan julat daripada

median min dan

data yang diberi.

julat.

(ii) Menentukan mod, median , min dan julat hingga

18. PENGURUSAN DATA

PERKAITAN DAN ALGEBRA

28/09/2015 - 09/10/2015

39 hingga 40

10 data yang diberi.

TAFSIRAN
Menyatakan maksud mod, median, min, julat
piktograf dan carta palang.

Menerangkan langkah-langkah membina


piktograf dan carta palang.

Menentukan mod, median, min dan julat


daripada data yang diberi dan menentukan
kewajaran jawapan serta membina piktograf

4
18.2 Data.

dan carta palang.


Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan perwakilan data.

(i) Membina piktograf dan carta palang.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan perwakilan data menggunakan
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin yang melibatkan perwakilan data secara
kreatif dan inovatif.

29/09/2015 (SELASA) : HARI RAYA AIDILADHA

MINGGU ULANGKAJI / PERSEDIAAN


MINGGU 41-42

12/10/2015 - 23/10/2015

MENGHADAPI PEPERIKSAAN AKHIR


TAHUN

MINGGU 43 - 44

26/10/2015- 06/11/2015

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 45-46

09/11/2015 - 20/11/2015

PASCA PEPERIKSAAN

MINGGU 49 - 52

21/11/2015 - 31/12/2015

CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN

* TERTAKHLUK KEPADA SEBARANG PERUBAHAN AKTIVITI SEMASA DI SEKOLAH DAN PERKEMBANGAN MURID DI DALAM
KELAS

KALENDER TAHUN 2015


*CATATAN CUTI DI BAWAH ADALAH KHUSUS UNTUK NEGERI SELANGOR

TOPIK

T1
T2
T3

T4

T5
CUTI
SEKOLAH
T6
T7

T8

Mingg
u

AHAD

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU

01/01/2015

02/01/2015

03/01/2015

04/01/2015

05/01/2015

06/01/2015

07/01/2015

08/01/2015

09/01/2015

10/01/2015

11/01/2015

12/01/2015

13/01/2015

14/01/2015

15/01/2015

16/01/2015

17/01/2015

18/01/2015

19/01/2015

20/01/2015

21/01/2015

22/01/2015

23/01/2015

24/01/2015

25/01/2015

26/01/2015

27/01/2015

28/01/2015

29/01/2015

30/01/2015

31/01/2015

01/02/2015

02/02/2015

03/02/2015

04/02/2015

05/02/2015

06/02/2015

07/02/2015

08/02/2015

09/02/2015

10/02/2015

11/02/2015

12/02/2015

13/02/2015

14/02/2015

15/02/2015

16/02/2015

17/02/2015

18/02/2015

19/02/2015

20/02/2015

21/02/2015

22/02/2015

23/02/2015

24/02/2015

25/02/2015

26/02/2015

27/02/2015

28/02/2015

01/03/2015

02/03/2015

03/03/2015

04/03/2015

05/03/2015

06/03/2015

07/03/2015

10

08/03/2015

09/03/2015

10/03/2015

11/03/2015

12/03/2015

13/03/2015

14/03/2015

11

15/03/2015

16/03/2015

17/03/2015

18/03/2015

19/03/2015

20/03/2015

21/03/2015

12

22/03/2015

23/03/2015

24/03/2015

25/03/2015

26/03/2015

27/03/2015

28/03/2015

13

29/03/2015

30/03/2015

31/03/2015

01/04/2015

02/04/2015

03/04/2015

04/04/2015

14

05/04/2015

06/04/2015

07/04/2015

08/04/2015

09/04/2015

10/04/2015

11/04/2015

15

12/04/2015

13/04/2015

14/04/2015

15/04/2015

16/04/2015

17/04/2015

18/04/2015

16

19/04/2015

20/04/2015

21/04/2015

22/04/2015

23/04/2015

24/04/2015

25/04/2015

17

26/04/2015

27/04/2015

28/04/2015

29/04/2015

30/04/2015

01/05/2015

02/05/2015

Cuti Awal
Tahun

Maulidur
Rasul

Thaipusam
Tahun
Baru Cina

Cuti Pertengahan
Penggal 1

Hari
Pekerja

T9

18
19

T10
20
PPT
CUTI
SEKOLAH

21
22
23
24

T11

25
26
27

T12
28
29
T13
30
31
T14
32
33
T15

34
35

T16

36

T17

37

03/05/201
5

04/05/201
5

05/05/201
5

06/05/201
5

07/05/201
5

08/05/201
5

09/05/201
5

10/05/201
5
17/05/201
5
24/05/201
5
31/05/201
5
07/06/201
5
14/06/201
5
21/06/201
5
28/06/201
5
05/07/201
5
12/07/201
5
19/07/201
5
26/07/201
5
02/08/201
5
09/08/201
5
16/08/201
5
23/08/201
5
30/08/201
5
06/09/201
5
13/09/201

11/05/201
5
18/05/201
5
25/05/201
5
01/06/201
5
08/06/201
5
15/06/201
5
22/06/201
5
29/06/201
5
06/07/201
5
13/07/201
5
20/07/201
5
27/07/201
5
03/08/201
5
10/08/201
5
17/08/201
5
24/08/201
5
31/08/201
5
07/09/201
5
14/09/201

12/05/201
5
19/05/201
5
26/05/201
5
02/06/201
5
09/06/201
5
16/06/201
5
23/06/201
5
30/06/201
5
07/07/201
5
14/07/201
5
21/07/201
5
28/07/201
5
04/08/201
5
11/08/201
5
18/08/201
5
25/08/201
5
01/09/201
5
08/09/201
5
15/09/201

13/05/201
5
20/05/201
5
27/05/201
5
03/06/201
5
10/06/201
5
17/06/201
5
24/06/201
5
01/07/201
5
08/07/201
5
15/07/201
5
22/07/201
5
29/07/201
5
05/08/201
5
12/08/201
5
19/08/201
5
26/08/201
5
02/09/201
5
09/09/201
5
16/09/201

14/05/201
5
21/05/201
5
28/05/201
5
04/06/201
5
11/06/201
5
18/06/201
5
25/06/201
5
02/07/201
5
09/07/201
5
16/07/201
5
23/07/201
5
30/07/201
5
06/08/201
5
13/08/201
5
20/08/201
5
27/08/201
5
03/09/201
5
10/09/201
5
17/09/201

15/05/201
5
22/05/201
5
29/05/201
5
05/06/201
5
12/06/201
5
19/06/201
5
26/06/201
5
03/07/201
5
10/07/201
5
17/07/201
5
24/07/201
5
31/07/201
5
07/08/201
5
14/08/201
5
21/08/201
5
28/08/201
5
04/09/201
5
11/09/201
5
18/09/201

16/05/201
5
23/05/201
5
30/05/201
5
06/06/201
5
13/06/201
5
20/06/201
5
27/06/201
5
04/07/201
5
11/07/201
5
18/07/201
5
25/07/201
5
01/08/201
5
08/08/201
5
15/08/201
5
22/08/201
5
29/08/201
5
05/09/201
5
12/09/201
5
19/09/201

HARI WESAK
CUTI DIBAWA KE HARI
ISNIN

CUTI PENGGAL 1
KEPUTERAAN YDP
AGONG
1 RAMADHAN

NUZUL QURAN

HARI RAYA
AIDILFITRI

HARI
KEBANGSAAN
HARI MALAYSIA

1 Ramadhan Negeri Selangor tidak bercuti. Hanya makluman sahaja.

CUTI
SEKOLAH

38
39

T18
40
41
ULANG KAJI
42
43
PAT
44
PASCA
PEPERIKSA
AN

45
46
47
48

CUTI
SEKOLAH

49
50
51
52

20/09/201
5
27/09/201
5
04/10/201
5
11/10/201
5
18/10/201
5
25/10/201
5
01/11/201
5
08/11/201
5
15/11/201
5
22/11/201
5
29/11/201
5
06/12/201
5
13/12/201
5
20/12/201
5
27/12/201
5

21/09/201
5
28/09/201
5
05/10/201
5
12/10/201
5
19/10/201
5
26/10/201
5
02/11/201
5
09/11/201
5
16/11/201
5
23/11/201
5
30/11/201
5
07/12/201
5
14/12/201
5
21/12/201
5
28/12/201
5

22/09/201
5
29/09/201
5
06/10/201
5
13/10/201
5
20/10/201
5
27/10/201
5
03/11/201
5
10/11/201
5
17/11/201
5
24/11/201
5
01/12/201
5
08/12/201
5
15/12/201
5
22/12/201
5
29/12/201
5

23/09/201
5
30/09/201
5
07/10/201
5
14/10/201
5
21/10/201
5
28/10/201
5
04/11/201
5
11/11/201
5
18/11/201
5
25/11/201
5
02/12/201
5
09/12/201
5
16/12/201
5
23/12/201
5
30/12/201
5

24/09/201
5
01/10/201
5
08/10/201
5
15/10/201
5
22/10/201
5
29/10/201
5
05/11/201
5
12/11/201
5
19/11/201
5
26/11/201
5
03/12/201
5
10/12/201
5
17/12/201
5
24/12/201
5
31/12/201
5

25/09/201
5
02/10/201
5
09/10/201
5
16/10/201
5
23/10/201
5
30/10/201
5
06/11/201
5
13/11/201
5
20/11/201
5
27/11/201
5
04/12/201
5
11/12/201
5
18/12/201
5
25/12/201
5

26/09/201
5
03/10/201
5
10/10/201
5
17/10/201
5
24/10/201
5
31/10/201
5
07/11/201
5
14/11/201
5
21/11/201
5
28/11/201
5
05/12/201
5
12/12/201
5
19/12/201
5
26/12/201
5

Cuti Pertengahan
Penggal 2
Hari Raya Haji

Awal Muharam

Hari Deepavali

Cuti Akhir Tahun


Persekolahan
Keputeraan Sultan
Selangor
Maulidur Rasul
Hari Krismad