Anda di halaman 1dari 99

PANDUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN RASUAH DI SEKOLAH (PPRS)

BAB 1: Pengenalan

1.1 Pendahuluan

3

1.2 Latar belakang

3

1.3 Matlamat

4

1.4 Objektif

5

1.5 Rasional

5

BAB 2: Mengenali ‘rasuah’

7

2.1 Asal perkataan rasuah

7

2.2 Definisi rasuah

7

2.3 Nama-nama lain rasuah

7

2.4 Bentuk-bentuk rasuah

10

BAB 3: Kesalahan-kesalahan rasuah

12

3.1 Kesalahan meminta dan menerima suapan

13

3.2 Kesalahan menawar dan memberi suapan

16

3.3 Kesalahan membuat tuntutan palsu

19

3.4 Kesalahan menggunakan jawatan atau

22

kedudukan untuk mendapat suapan

BAB 4: Contoh kes rasuah melibatkan pendidik dan pelajar

26

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 5: Memupuk budaya membenci rasuah dalam kalangan warga sekolah

44

5.1 Nilai jujur

5.2 Nilai amanah

5.3 Kesederhanaan

5.4 Berdisplin

5.5 Bersyukur

BAB 6: Cadangan aktiviti

47

6.1 Ikrar integriti dan pencegahan rasuah;

48

6.2 Mesej lima minit pendidikan pencegahan rasuah;

50

6.3 Kuiz anti rasuah;

52

6.4 Pertandingan menulis karangan anti rasuah;

53

6.5 Permainan mencari perkataan (wordsearch);

55

6.6 Soalan teka silang kata; dan

56

6.7 Pertandingan melukis kartun berkaitan dengan pencegahan rasuah.

57

BAB 7: Indikator Kejayaan Penerapan

58

BAB 8: Lampiran

60

8.1 Mesej lima minit pendidikan pencegahan rasuah;

60

8.2 Kuiz anti rasuah;

77

8.3 Permainan mencari perkataan (wordsearch);

91

8.4 Soalan teka silang kata; dan

93

2

rasuah; 77 8.3 Permainan mencari perkataan ( wordsearch ); 91 8.4 Soalan teka silang kata; dan

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 1: PENGENALAN

Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah BAB 1: PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Rasuah merupakan jenayah berat dan menjadi

1.1 PENDAHULUAN

Rasuah merupakan jenayah berat dan menjadi tanggunjawab setiap warga Malaysia untuk mencegahnya. Jenayah ini perlu dicegah melalui pengukuhan nilai dan penerapan budaya benci rasuah seawal peringkat persekolahan. Usaha memupuk masyarakat membenci rasuah adalah selaras dengan Wawasan 2020 serta visi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah.

Sehubungan itu, pendidikan pencegahan rasuah menjadi salah satu landasan penting bagi menyalurkan ilmu kepada seluruh warga sekolah.

1.2 LATAR BELAKANG

Pendidikan pencegahan rasuah kepada generasi muda ini adalah bagi mencapai teras keempat Wawasan 2020 iaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, dengan warganegaranya teguh dalam nilai agama dan kerohanian dan didukung oleh nilai etika paling tinggi.

3

beretika, dengan wargan egaranya teguh dalam nilai agama dan kerohanian dan didukung oleh nilai etika paling

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Salah satu usaha pendidikan pencegahan rasuah adalah dengan memasukkan elemen pencegahan rasuah dalam kurikulum persekolahn aliran perdana. Dalam tahun 1998, Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil. 17/1998 yang mengarahkan sekolah-sekolah memasukkan pengajaran budaya benci rasuah dan pengukuhan integriti dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Hasrat pendidikan pencegahan rasuah diteruskan melalui Program Transformasi Kerajaan atau Government Transformation Programme (GTP) fasa kedua bermula tahun 2013 sehingga 2015. Salah satu inisiatif yang dimasukkan adalah menerapkan elemen anti rasuah di peringkat pendidikan rendah dan menengah yang dilaksanakan secara terancang dan komprehensif.

1.3

MATLAMAT

Matlamat penerbitan buku ini adalah sebagai panduan kepada guru-guru untuk menerapkan elemen pencegahan rasuah dalam aktiviti sedia ada dan juga aktiviti-aktiviti baru yang hendak dilaksanakan.

4

menerapkan elemen pencegahan rasuah dalam aktiviti sedia ada dan juga aktiviti-aktiviti baru yang hendak dilaksanakan. 4

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

1.4 OBJEKTIF

Objektif buku panduan ini adalah supaya guru-guru:

a. memahami perbuatan-perbuatan yang merupakan kesalahan rasuah; b. memahami perbuatan dan amalan yang boleh menyemai budaya rasuah; c. mengetahui langkah-langkah pencegahan rasuah; d. mengetahui aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan bagi mendidik pelajar mereka mengenai nilai integriti dan anti rasuah; dan e. menerapkan nilai anti rasuah dalam aktiviti-aktiviti sekolah sedia ada.

1.5 RASIONAL

Masyarakat menyedari bahawa rasuah adalah satu jenayah yang harus dibanteras. Walau bagaimanapun pengetahuan mengenai maklumat asas mengenai jenayah ini masih rendah. Maklumat ini termasuk bentuk kesalahan rasuah, punca, akibat dan langkah-langkah pencegahan.

Dengan mengetahui maklumat-maklumat ini, ia dapat mendidik dan menyedarkan masyarakat bahawa usaha pembanterasan rasuah tidak boleh dibebankan kepada pihak tertentu sahaja. Perubahan masyarakat daripada toleransi kepada rasuah kepada ‘toleransi sifar’ kepada rasuah akan terhasil dengan kerjasama dan usaha semua pihak. Dengan

5

kepada rasuah kepada ‘toleransi sifar’ kepada rasuah akan terhasil dengan kerjasama dan usaha semua pihak. Dengan

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

kata lain, membanteras rasuah adalah satu tanggungjawab sosial. Ia juga mesti bermula dengan mendidik generasi muda di peringkat sekolah.

6

rasuah adalah satu tanggungjawab sosial. Ia juga mesti bermula de ngan mendidik generasi muda di peringkat

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 2: MENGENALI ‘RASUAH’

Pencegahan Rasuah Di Sekolah BAB 2: MENGENALI ‘RASUAH’ 2.1 ASAL PERKATAAN RASUAH Rasuah berasal dari bahasa

2.1 ASAL PERKATAAN RASUAH

Rasuah berasal dari bahasa Arab ‘risywah’ iaitu kata terbitan daripada kata akar perkataan ‘rasya’, ‘yarsyu’ dan ‘rasywanyang membawa maksud sogokan atau pujukan.

2.2 DEFINISI RASUAH

Rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan rasuah sebagai “the misuse of public power, office or authority for private benefit – through bribery, extortion, influence-peddling, nepotism, fraud, speed money or embezzlement”.

2.3 NAMA-NAMA LAIN RASUAH

Rasuah dikenali dengan pelbagai nama sama ada di Malaysia dan di luar negara. Individu yang meminta atau ingin

memberi rasuah jarang mengatakan “Saya mahukan wang

” atau “Ambil lah wang rasuah ini

supaya saya dapat projek itu”. Mereka yang terlibat selalunya

rasuah berjumlah

7

” atau “ Ambil lah wang rasuah ini supaya saya dapat projek itu ”. Mereka yang

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

menggunakan nama-nama lain yang difahami merujuk kepada perbuatan rasuah. Panggilan-panggilan ini berbeza mengikut negara.

Di Malaysia, perbuatan rasuah turut dikenali dengan nama- nama berikut:

a. Kaw tim;

b. Duit kopi;

c. Duit minyak;

d. Makan suap;

e. Tumbuk rusuk;

f. Pelincir;

g. Bunga emas; dan

h. Under counter money.

Manakala di luar negara, rasuah dikenali dengan nama-nama berikut:

a. ‘Sleaze’ (UK) - Merujuk kepada perbuatan tidak jujur dan tidak bermoral terutama oleh penjawat awam;

b. ‘Tangentopoli’ (Italy) - Merujuk kepada perbuatan rasuah dalam sistem politik Itali yang terbongkar sekitar tahun 90-an;

c. Les affaires’ (Perancis) - Merujuk kepada transaksi haram dalam perniagaan;

8

terbongkar sekitar tahun 90-an; c. ‘ Les affaires ’ (Perancis) - Merujuk kepada transaksi haram dalam

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

d.

Black mist’ (Japan) - Istilah ini sebenarnya merujuk kepada skandal mengatur perlawanan dalam liga profesional besbol Jepun yang berlaku antara tahun 1969 dan 1971;

e.

419’ (Nigeria) - Nombor 419 merujuk kepada peruntukan undang-undang bagi jenayah fraud dalam Nigerian Criminal Code;

f.

Air Supply’ (Uganda) - Pembayaran yang dibuat walaupun barang tidak dibekalkan atau perkhidmatan tidak diberikan;

g.

Than Wu’ (China) bererti kekotoran;

- ‘Than’ bererti haloba dan ‘Wu

h.

Char Chien’ (China/Mandarin) – Bermaksud ‘duit minum teh’;

i.

Kopi Lui’ (China/Hokkien) – Bermaksud ‘duit minum kopi’;

j.

Zowai’, ‘Wairo’ atau ‘Suwai’ (Japan) - Merujuk kepada pemberian wang bertujuan untuk melakukan perkara yang terlarang; dan

9

’ atau ‘ Suwai ’ (Japan) - Merujuk kepada pemberian wang bertujuan untuk melakukan perkara yang

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

k. ‘Pungli’ (Indonesia) – Merupakan singkatan kepada ‘pungutan liar’.

2.4 BENTUK-BENTUK RASUAH

Selalunya rasuah hanya dikaitkan dengan wang sahaja. Walau bagaimanapun, undang-undang tidak pernah menghadkan bentuk rasuah hanya dalam bentuk tertentu. Oleh itu, rasuah boleh jadi dalam pelbagai bentuk.

Sesuatu pemberian atau penerimaan itu akan menjadi rasuah sekiranya ia bertujuan untuk mendapatkan sesuatu secara salah. Menurut seksyen 3 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, rasuah atau disebut ‘suapan’ adalah termasuk wang, hadiah, bonus, perkhidmatan, pinjaman, jawatan, upah dan diskaun.

a. Hadiah Contoh: A memberi hadiah berbentuk set golf supaya B mempercepatkan proses bayaran bagi tuntutannya.

b. Bonus Contoh: A, pengarah urusan syarikat berjanji memberikan bonus hujung tahun sebanyak 5 bulan gaji kepada akauntannya, B, dengan syarat B menyembunyikan penyelewengan wang syarikat yang dilakukan A.

10

5 bulan gaji kepada akauntannya, B, dengan syarat B menyembunyikan penyelewengan wang syarikat yang dilakukan A.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

c.

Perkhidmatan Contoh: A, seorang kontraktor menawarkan rasuah berbentuk khidmat seks GRO kepada B, pengarah perolehan syarikat XXX. Sebagai balasannya, B akan memastikan A mendapat projek daripada syarikatnya.

d.

Pinjaman Contoh: Seorang pembekal memberikan pinjaman wang kepada seorang pegawai pentadbir makmal universiti (yang kesempitan duit) dengan syarat pegawai berkenaan menerima dan memperakui pembekalan peralatan makmal yang tidak sempurna.

e.

Jawatan Contoh: A, pengurus syarikat menawarkan kenaikan pangkat kepada akauntannya supaya tidak bocorkan kegiatannya mencuri duit syarikat.

f.

Diskaun Contoh: A, pemilik syarikat pengedar kereta mewah memberi diskaun 75% untuk sebuah kereta BMW kepada B seorang pegawai penguatkuasa. Diskaun melampau ini bertujuan agar B tidak mengambil tindakan terhadap A yang sedang disiasat kerana terlibat dalam aktiviti menjual dadah.

11

bertujuan agar B tidak mengambil tindakan terhadap A yang sedang disiasat kerana terlibat dalam aktiviti menjual

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 3: KESALAHAN- KESALAHAN RASUAH

Rasuah Di Sekolah BAB 3: KESALAHAN- KESALAHAN RASUAH Rasuah bukan sahaja melibatkan perbuatan memberi dan

Rasuah bukan sahaja melibatkan perbuatan memberi dan menerima suapan. Secara umumnya, terdapat empat kesalahan rasuah yang utama menurut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 iaitu:

a. Meminta dan menerima suapan;

b. Menawar dan memberi suapan;

c. Mengemukakan tuntutan palsu; dan

d. Salah guna kedudukan (Menggunakan kedudukan untuk mendapat suapan)

Ketiadaan integriti merupakan sebab utama seseorang itu melakukan keempat-empat kesalahan rasuah di atas. Sebenarnya dalam tidak sedar, kecenderungan melakukan rasuah dipupuk dalam kehidupan seharian. Dalam bab ini, dijelaskan antara perbuatan dan amalan seharian yang mana sebenarnya adalah perbuatan rasuah atau sekurang- kurangnya memupuk kepada pelakuan jenayah ini.

Jenis kesalahan rasuah diterangkan dalam konteks undang- undang, penjelasannya dan aplikasinya kepada warga sekolah.

12

Jenis kesalahan rasuah diterangkan dalam konteks undang- undang, penjelasannya dan aplikasinya kepada warga sekolah. 12

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

3.1 KESALAHAN MEMINTA DAN MENERIMA SUAPAN; 3.1.1 Peruntukan undang-undang Kesalahan ini diperuntukkan dalam seksyen 16(a) dan 17(a) ASPRM 2009 seperti berikut:

Seksyen 16(a)(A) ASPRM 2009 – “Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain; apa-apa suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi, atau selainnya oleh sebab mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku.

Seksyen 16(a)(B) ASPRM 2009 – “Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain apa-apa suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi, atau selainnya oleh sebab mana- mana pegawai sesuatu badan awam melakukan

13

sebagai dorongan untuk atau upah bagi, atau selainnya oleh sebab mana- mana pegawai sesuatu badan awam

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badan awam itu terlibat.

Seksyen 17(a) ASPRM 2009 – “Seseorang melakukan kesalahan jika sebagai seorang ejen, dia secara rasuah menyetuju terima atau memperoleh, atau bersetuju untuk menyetuju terima atau cuba untuk memperoleh, daripada mana-mana orang, untuk dirinya sendiri atau untuk mana-mana orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan, apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau kerana memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya.

3.1.2 Penjelasan kepada kesalahan ini Kesalahan ini boleh dilakukan oleh semua orang tidak sama ada pegawai awam, swasta, ahli perniagaan dan orang biasa. Kesalahan berlaku

14

dila kukan oleh semua orang tidak sama ada pegawai awam, swasta, ahli perniagaan dan orang biasa.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

apabila seseorang itu meminta atau menerima sebarang bentuk rasuah sebagai ganjaran melakukan sesuatu perkara yang tidak mengikut (atau melanggar) peraturan.

3.1.3 Aplikasi dalam konteks warga sekolah Perbuatan meminta dan menerima rasuah ini

boleh berlaku dalam situasi-situasi berikut kepada pelajar atau guru sekolah.

a. Pengawas sekolah meminta ‘wang’ daripada pelajar yang datang lewat ke sekolah untuk tidak mencatat nama pelajar berkenaan untuk dikenakan tindakan displin.

b. Guru menerima ‘hadiah’ daripada murid bagi membolehkan nama murid berkenaan dicalonkan sebagai Tokoh Murid.

c. Guru yang menguruskan penjualan buku-buku sekolah menerima komisen daripada pembekal bagi setiap buah buku yang dibeli pelajar.

d. Seorang guru meminta anak muridnya melakukan seks dengannya sekiranya mahu penambahan markah.

15

dibeli pelajar. d. Seorang guru meminta anak muridnya melakukan seks dengannya sekiranya mahu penambahan markah. 15

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

e. Seorang pelajar meminta jawatan pengawas perpustakaan daripada guru besar sebagai balasan tidak melaporkan kegiatan beliau yang mempunyai hubungan sulit dengan seorang guru wanita.

f. Pelajar yang mengharapkan sesuatu balasan bagi setiap kerja yang dilakukan.

3.2 KESALAHAN MENAWAR DAN MEMBERI SUAPAN 3.2.1 Peruntukan undang-undang 17(b) ASPRM 2009 – “Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana ejen sebagai dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau bagi memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya.

Seksyen 16(b)(A) ASPRM 2009 – “Mana-mana

orang

yang

sendiri

atau

melalui

atau

bersama

dengan

mana-mana

orang

lain

secara

rasuah

16

yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain secara rasuah 16

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain, apa-apa suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi, atau selainnya oleh sebab mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku.

Seksyen 16(b)(B) ASPRM 2009 – “Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain, apa-apa suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi, atau selainnya oleh sebab mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badan awam itu terlibat, melakukan suatu kesalahan.

17

atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badan awam itu terlibat, melakukan suatu kesalahan.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

3.2.2 Penjelasan kepada kesalahan ini Sesiapa sahaja boleh terjebak melakukan kesalahan ini. Kesalahan berlaku apabila seseorang itu menawarkan atau memberi rasuah bertujuan untuk mendapat faedah bagi dirinya sendiri tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan.

3.2.3 Aplikasi dalam konteks warga sekolah Perbuatan ini boleh berlaku dalam situasi-situasi berikut kepada pelajar atau guru sekolah. a. Seorang pelajar memberikan ‘hadiah’ kepada warden asrama kerana tidak mahu dikenakan tindakan kerana pulang lewat ke asrama;

b. Seorang pelajar memberi ‘wang poket’ kepada pengawal keselamatan sekolah untuk keluar malam tanpa keizinan warden asrama;

c. Seorang pelajar berjanji memberikan ‘habuan’ kepada rakan-rakannya yang menyokong beliau dilantik sebagai ketua pelajar;

d. Seorang calon ketua pelajar berjanji memberikan jawatan pengawas kepada rakan- rakan yang mengundinya;

18

pelajar; d. Seorang calon ketua pelajar berjanji memberikan jawatan pengawas kepada rakan- rakan yang mengundinya; 18

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

e. Pelajar wanita universiti sanggup melakukan hubungan seks dengan pensyarahnya supaya beliau mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan;

f. Seorang guru memberi hadiah kepada pengetua dengan harapan mendapat penilaian prestasi yang baik walaupun guru tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

g. Guru besar memberikan hamper kepada semua guru-gurunya bertujuan ‘menutup mulut’ mereka daripada bercakap mengenai perbuatannya yang menyalahgunakan wang sekolah.

h. Pelajar memberikan hadiah Ipad Mini kepada gurunya dengan harapan untuk memperbaiki grednya dalam peperiksaan.

i. Guru memberi markah bonus kepada pelajar- pelajarnya agar mereka tidak membuat aduan mengenai beliau yang selalu ponteng mengajar.

19

bonus kepada pelajar- pelajarnya agar mereka tidak membuat aduan mengenai beliau yang selalu ponteng mengajar. 19

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

3.3 KESALAHAN MEMBUAT TUNTUTAN PALSU

3.3.1 Peruntukan undang-undang Seksyen 18 ASPRM 2009 - “Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang ejen, atau sebagai seorang ejen dia menggunakan, dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang berkenaan dengannya prinsipal itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya.

3.3.2 Penjelasan kepada kesalahan ini Kesalahan berlaku apabila seseorang itu mengemukakan dokumen tuntutan yang mengandungi maklumat tidak benar (palsu). Tuntutan palsu yang dikemukakan kepada pejabat (contoh kerajaan atau swasta) bertujuan bagi mendapat keuntungan peribadi.

3.3.3 Aplikasi dalam konteks warga sekolah Kesalahan boleh berlaku dalam situasi-situasi berikut oleh pelajar atau guru sekolah.

20

dalam konteks warga sekolah Kesalahan boleh berlaku dalam situasi-situasi berikut oleh pelajar atau guru sekolah. 20

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

a. Seorang guru membuat tuntutan kepada kementerian berkaitan satu program yang kononnya telah dilaksanakan;

b. Seorang pelajar mengemukakan sijil cuti sakit kepada guru kelasnya walhalnya sebenarnya beliau tidak sakit;

c. Seorang pelajar mengisi maklumat palsu berkaitan pendapatan ayahnya dalam borang untuk mendapatkan bantuan biasiswa;

d. Seorang pengerusi kelab membuat tuntutan tidak benar berhubung perbelanjaan program pelajar. Sebenarnya, program tidak dibuat pun;

e. Pelajar yang dipertanggungjawabkan menjaga inventori koperasi sekolah telah merekod jumlah alat tulis yang cukup sedangkan ada beberapa alat tulis yang diambilnya untuk kegunaan sendiri;

f. Guru dan pelajar berpakat menerima peralatan sukan yang tidak mengikut spesifikasi daripada pembekal yang merupakan rakan guru berkenaan;

21

menerima peralatan sukan yang tidak mengikut spesifikasi daripada pembekal ya ng merupakan rakan guru berkenaan; 21

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

g. Guru berpakat dengan kontraktor untuk mengemukakan tuntutan palsu berkaitan penyelenggaraan pejabat. Walaupun, penyelenggaraan tidak dilaksanakan, atas permintaan guru terbabit, kontraktor telah membekalkan 10 buah komputer untuk kegunaan sekolah sebagai ganti;

3.4 KESALAHAN MENGGUNAKAN JAWATAN ATAU KEDUDUKAN UNTUK MENDAPAT SUAPAN

3.4.1

Peruntukan undang-undang Seksyen 23 ASPRM 2009 - “Mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya, melakukan suatu kesalahan.

3.2.1

Penjelasan kepada kesalahan ini Kesalahan ini juga dikenali sebagai salah guna kedudukan oleh penjawat awam. Seperti namanya, ia hanya melibatkan penjawat awam sahaja.

Salah guna kedudukan bermaksud, seseorang yang mempunyai kedudukan membuat sesuatu

22

melibatkan penjawat awam sahaja. Salah guna kedudukan bermaksud, seseorang yang mempunyai kedudukan membuat sesuatu 22

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

keputusan atau mengambil tindakan yang dapat menguntungkan dirinya atau keluarganya.

Contohnya, Pengarah Bahagian Pentadbiran Jabatan A (Kerajaan) meluluskan kontrak penyelenggaraan kepada syarikat yang dimiliki adiknya. Tindakan beliau itu menguntungkan syarikat milik keluarganya.

3.4.1 Aplikasi dalam konteks warga sekolah

Dalam

warga

sekolah,

kesalahan

ini

hanya

terpakai

kepada

guru

dan

pentadbir

sekolah

kerajaan.

Contoh kesalahan:

a. Guru besar melantik syarikat miliknya sendiri untuk kontrak kantin sekolah;

b. Pegawai pentadbir sekolah memilih syarikat milik suaminya untuk membekalkan cenderamata kepada sekolah di mana beliau sedang berkhidmat; dan

c. Guru besar menggunakan kedudukan untuk memilih syarikat pembekal yang berjanji untuk memberikan komisen kepadanya.

23

Guru besar menggunakan kedudukan untuk memilih syarikat pembek al yang berjanji untuk memberikan komisen kepadanya. 23

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

d. Pengetua sekolah menggunakan kuasanya untuk melantik anak kawannya sebagai Ketua Pengawas. Beliau berbuat demikian setelah menerima sejumlah bayaran daripada kawannya itu.

Walaupun pelajar tidak dianggap melakukan kesalahan salah guna kedudukan menurut undang-undang, namun, perbuatan-perbuatan pelajar seperti berikut adalah sama seperti jenayah ini. a. Pengawas perpustakaan membenarkan kawan- kawannya meminjam buku tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan;

b. Pengawas sekolah ‘pilih kasih’ dalam mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan displin;

c. Pengerusi kelab menggunakan kuasa untuk melantik teman wanitanya (pelajar) sebagai bendahari kelab walaupun beliau tidak layak dan mendapat bantahan daripada ahli yang lain;

24

(pelajar) sebagai bendahari kelab walaupun beliau tidak layak dan mendapat bantahan daripada ahli yang lain; 24

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

d. Presiden

rakan-

rakannya sebagai pemain sekolah walaupun tidak pandai bermain bola sepak;

kelab

bola

sepak

memilih

e. Bendahari Kelab Keusahawanan menggunakan wang kelab untuk kegunaan peribadi; dan

f. Pengerusi persatuan memanipulasi akaun persatuannya untuk menunjukkan kerugiannya. Walhalnya sebenarnya persatuannya mendapat keuntungan daripada program yang dijalankan.

25

menunjukkan kerugiannya. Walhalnya sebenarnya persatuannya mendapat keuntungan daripada program yang dijalankan. 25

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 4: CONTOH KES RASUAH MELIBATKAN PENDIDIK DAN PELAJAR (LAPORAN MEDIA DAN FAIL SPRM)

PENDIDIK DAN PELAJAR (LAPORAN MEDIA DAN FAIL SPRM) Pensyarah Malaysia menga ku salah tuduhan rasuah Berita

Pensyarah Malaysia mengaku salah tuduhan rasuah Berita Harian Online, 25 Jun 2013

MELBOURNE: Seorang bekas pensyarah warga Malaysia

mengaku bersalah menambah markah peperiksaan pelajar

yang sepatutnya gagal di Curtin University, Australia Barat.

Foong Tuck Cheong, 54, membuat pengakuan bersalah di

Mahkamah Majistret Perth semalam, terhadap tiga

pertuduhan rasuah dan dua pertuduhan sogokan susulan

siasatan oleh Suruhanjaya Rasuah dan Jenayah

membabitkan kesalahan yang dilakukan pada 2012.

Menurut laporan

Australian Associated

Press, Foong didakwa

menambah markah

peperiksaan dua pelajar

yang sepatutnya gagal

Menurut laporan Australian Associated Press, Foong didakwa menambah markah peperiksaan dua pelajar yang sepatutnya gagal

26

Australian Associated Press, Foong didakwa menambah markah peperiksaan dua pelajar yang sepatutnya gagal 26

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

subjek sains gunaan dalam unit pengurusan pembinaan.

Seorang pelajar didakwa membayar tertuduh A3,000 dan

seorang lagi membayar A1,500 sebagai dorongan untuknya

berbuat demikian.

Foong juga didakwa menambah markah pada satu tugasan

dan memberi markah lulus untuk satu projek lain bagi

pelajar ketiga, sekalipun tugasan itu tidak dihantar pelajar

terbabit.

Foong dibebaskan dengan ikat jamin sementara menunggu

hukuman diputuskan. - BERNAMA

Pelajar menjadi perantara penguatkuasa, ditangkap kerana minta rasuah Fail SPRM PPG/KS 047/07/2012

PULAU PINANG: Pada 16 Julai 2012, seorang pelajar kolej

berusia 22 tahun ditangkap SPRM kerana menerima rasuah

RM1,300 daripada seorang lelaki bagi pihak pegawai

penguatkuasa. Wang itu diterima sebagai balasan

melepaskan 18 buah telefon bimbit yang dihantar kepada

lelaki tersebut dari negara China dan ditahan penguatkuasa.

Pelajar tersebut disyaki menjadi orang tengah kepada

pegawai penguatkuasa yang cuba meminta rasuah untuk

melepaskan barang-barang bermasalah yang dibawa masuk

27

pegawai penguatkuasa yang cuba meminta rasuah untuk melepaskan barang-barang bermasalah yang dibawa masuk 27

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

ke negara ini.

Pensyarah terima rasuah pelajar dipenjara Harian metro, 3 Januari 2014

IPOH: Mahkamah Khas Rasuah di sini, menjatuhkan

hukuman penjara sehari dan denda RM25,000 terhadap

seorang pensyarah Matematik, selepas didapati bersalah atas

lima pertuduhan rasuah kerana menerima wang sogokan

untuk menaikkan markah dua pelajarnya tiga tahun lalu.

Wong Chee Wai, 42, pensyarah Institut Teknologi Perak di

sini, dijatuhi hukuman itu oleh Hakim Madihah Harullah.

Jika gagal membayar denda, tertuduh akan dikenakan

hukuman penjara 18 bulan.

Tertuduh didapati bersalah

Tertuduh didapati bersalah

menerima wang sogokan

sebanyak RM690

keseluruhannya untuk

menaikkan markah subjek

Matematik dan Statistik dua

pelajarnya pada 2011 dan

2012.

Wong yang dikenakan hukuman mengikut seksyen 171A

Kanun Acara Jenayah diwakili peguambela M Kathan,

manakala pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa

28

171A Kanun Acara Jenayah diwakili peguambela M Kathan, manakala pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa 28

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Raya A Hafizh Abu Bakar.

Pelajar ditangkap kerana cuba memberi rasuah Fail SPRM SWK/KS 043/07/2011

SARAWAK: Pada 21 Julai 2011, seorang pelajar kolej

berumur 24 tahun ditangkap kerana cuba memberi rasuah

RM20 kepada seorang anggota polis. Perbuatan tersebut

dilakukan setelah beliau ditahan polis kerana kesalahan

trafik iaitu tidak memakai tali pinggang keledar semasa

memandu. Bagi mengelakkan disaman, beliau telah

menghulurkan wang RM20 kepada polis yang menahannya.

Rasuah: Guru besar dihukum penjara Sinar Harian Online, 13 Januari 2014

SHAH ALAM: Guru Besar SK Kajang Utama, Kajang dihukum

penjara 3 tahun dan didenda RM30,000 oleh Mahkamah

Sesyen di sini selepas didapati bersalah terhadap dua

pertuduhan, meminta serta memperoleh suapan RM3,000,

tiga tahun lalu.

Keputusan itu dibuat oleh Hakim, M. Bakri Abdul Majid

terhadap Abdul Samad Abdul Ghani, 50.

M. Bakri dalam penghakimannya berkata, pembelaan Abdul

Samad adalah rekaan semata-mata supaya disesuaikan bagi

29

M. Bakri dalam penghakimannya berkata, pembelaan Abdul Samad adalah rekaan semata-mata supaya disesuaikan bagi 29

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

menyatakan wang rasuah tersebut untuk sumbangan sekolah.

"Mahkamah tidak terima pembelaan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi pendakwaan termasuklah keterangan pakar yang mengesahkan terdapat pindaan pada borang permintaan sumbangan,"katanya.

Lelaki itu didakwa meminta dan memperoleh rasuah RM3,000 daripada pengusaha kantin, Zainun Hussain bagi menyambung kontrak kantin sekolah bagi sesi 2013.

Dia didakwa melakukan perbuatan tersebut di SK Kajang Utama, Kajang, jam 11 pagi pada 8 dan 14 November 2011.

Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwaan Raya, Mukhriz Mat Rus mengikut Seksyen 16(a) (B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009.

Peguam, Hazman Harun yang mewakili anak guamnya memohon penangguhan hukuman penjara untuk memfailkan rayuan.

Hakim membenarkan penangguhan hukuman penjara dengan jaminan RM8,000.

30

hukuman penjara untuk memfailkan rayuan. Hakim membenarkan penangguhan hukuman penjara dengan jaminan RM8,000. 30

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Dipenjara kerana habuan seks Utusan Online, 22 Jun 2013

HABUAN seks dan pelbagai hadiah yang diterima daripada

seorang pelajar di Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)

akhirnya memberi musibah kepada seorang profesor undang-

undang. Dia bukan sahaja terpaksa meringkuk selama lima

bulan dalam penjara, malah perkhidmatannya ditamatkan

serta-merta.

Tey Tsun Hang, 42, pasti menyesal dengan apa yang berlaku

tetapi dia sepatutnya menyalahkan diri sendiri kerana

menggunakan kedudukannya sebagai pensyarah untuk

mengambil kesempatan ke atas pelajarnya.

Masa depannya bertukar kelam pada 3 Jun lalu apabila

dijatuhi hukuman itu setelah didapati bersalah atas kesemua

enam tuduhan menyalahgunakan kuasa untuk memperoleh

habuan seks dan pelbagai hadiah daripada bekas pelajarnya,

Darinne Ko, 23, sebagai balasan memberikan gred yang lebih

baik antara Mei dan Julai 2010.

Bagi dua pertuduhan menerima habuan seks sebanyak dua

kali, Tsun Hang dihukum penjara tiga bulan bagi setiap

pertuduhan manakala baki pertuduhan melibatkan

pemberian pelbagai hadiah, dia dihukum penjara dua bulan.

31

setiap pertuduhan manakala baki pertuduhan melibatkan pemberian pelbagai hadiah, di a dihukum penjara dua bulan. 31

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Antara hadiah yang diterima Tsun Hang daripada Ko adalah sebatang pen Mont Blanc berharga $740 (RM1,841), dua helai baju yang ditempah bernilai S$236.20 (RM587), seunit iPod Touch bernilai S$160 (RM398) dan bayaran bil makan malam berjumlah S$1,278.60 (RM3,181).

Kesemua hukuman itu diperintah berjalan serentak kecuali pertuduhan melibatkan bil bayaran makan malam dan pertuduhan salah laku seks dengan Ko yang diperintahkan berjalan berturut-turut.

Tsun Hang juga diperintah membayar denda $514.80 (RM1,281) bagi kos berkaitan bil makan malam dan tempahan baju, yang kedua-duanya dibayar oleh Ko.

Memandangkan lelaki itu mengemukakan rayuan terhadap sabitan dan hukuman tersebut, jumlah jaminannya telah ditambah daripada S$50,000 (RM124,421) kepada $150,000

(RM373,265).

Semasa menjatuhkan hukuman, Hakim Tan Sing Thye menekankan peri pentingnya untuk menjatuhkan hukuman berbentuk pencegahan. Beliau menolak hujah pembelaan yang mendakwa reputasi NUS tidak terjejas, sebaliknya menyatakan ''fakta bahawa seorang profesor yang disabitkan mesti mencemari reputasi universiti''.

32

menyatakan ''fakta bahawa seorang profesor yang disabitkan mesti mencemari reputasi universiti''. 32

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Dalam perbicaraan selama lima bulan dari Januari hingga Mei, kes itu tertumpu kepada hubungan Tsun Hang dan bekas pelajarnya itu yang didakwa oleh pihak pembelaan saling sayang-menyayangi.

Bagaimanapun dalam penghakiman setebal 200 muka surat, Sing Thye menyenaraikan alasan-alasan mengapa hubungan itu hanya membabitkan sebelah pihak dan menjelaskan hubungan itu sebagai 'hubungan haram yang diikat dengan niat menerima sogokan'.

Jelas beliau, Tsun Hang tidak pernah sekalipun dalam kenyataannya kepada pihak berkuasa menyatakan dia mencintai Ko, mahupun merujuk wanita itu dengan namanya.

Sebaliknya, hakim itu berkata, Tsun Hang menggunakan nama 'pelajar perempuan' malah merujuk wanita itu sebagai 'saksi utama pendakwaan' dalam kenyataan beramarannya. Hakim itu berkata, dakwaan Tsun Hang yang memberitahu mahkamah mereka berdua mempunyai hubungan romantik 'sebagai sesuatu yang difikirkan kemudian'.

Tsun Hang juga digambarkan sebagai tidak mempunyai sebarang 'asas kesopanan' apabila dia membuatkan Ko menanggung perbelanjaan profesor itu ke Amerika Syarikat

33

sebarang 'asas kesopanan' apabila dia membuatkan Ko menanggung perbelanjaan profes or itu ke Amerika Syarikat 33

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

(AS) ketika melawatnya semasa menyertai program pertukaran pelajar di Universiti Duke.

Hal ini berlaku sewaktu profesor undang-undang itu meraih pendapatan S$225,000 (RM559,907) pada Februari 2010, sedangkan Ko cuma seorang pelajar.

Berhubung kehamilan Ko, hakim itu menyatakan, Tsun Hang mengetahui perkara itu ketika berada di AS dan telah menyuruh wanita tersebut menggugurkan kandungannya yang perbelanjaannya ditanggung sendiri oleh Ko.

Ibu bapa Tsun Hang kini menetap di Malaysia sejak Mei tahun lalu, sebulan selepas Biro Penyiasatan Amalan Rasuah (CPIB) memulakan siasatan.

34

menetap di Malaysia sejak Mei tahun lalu, sebulan selepas Biro Penyiasatan Amalan Rasuah (CPIB) memulakan siasatan.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Pengetua sekolah agama hadapi 14 tuduhan rasuah Berita Harian, 15 Oktober 2012

JOHOR BAHRU: Seorang pengetua sekolah agama

dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas 14

pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapat

suapan lebih RM1 juta bagi syarikat milik isterinya.

suapan lebih RM1 juta bagi syarikat milik isterinya. Pengetua Sekolah Menengah Agama (Arab) An-Nur, Bachok @

Pengetua Sekolah

Menengah Agama (Arab)

An-Nur, Bachok @ Abdul

Samad Abdul Latip, 65,

didakwa melakukan

kesalahan tersebut di

pejabatnya di sekolah itu

di Jalan Jaafar, Benut,

Pontian dari Julai 2011

hingga Julai 2012.

Dia didakwa mengikut Seksyen 23(1) Akta Suruhanjaya

Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana menggunakan

kedudukan sebagai penjawat awam untuk apa-apa suapan,

sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya.

Tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 24 akta sama

yang membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan

35

Tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 24 akta sama yang membawa hukuman penjar a tidak lebih

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

denda tidak kurang daripada lima kali nilai suapan atau RM10,000 atau yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.

Mengikut pertuduhan, dia didakwa mengarahkan kakitangan dan guru sekolah berkenaan untuk mengeluarkan 14 baucar dan 14 cek Maybank Islamic yang berbeza nilai sepanjang tempoh berkenaan.

Tertuduh telah menandatangani baucar dan cek itu untuk membuat bayaran kerja membekal makanan bermasak di asrama sekolah tersebut kepada Zainab Enterprise yang merupakan syarikat milik isterinya, dengan nilai keseluruhan

RM1,120,462.40.

Bachok yang faham dengan setiap pertuduhan meminta dibicarakan. Hakim Mohd Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM70,000 dengan seorang penjamin selain mengarahkan pasport tertuduh diserah kepada mahkamah. Beliau menetapkan 20 November ini untuk sebutan kes.

Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya SPRM, Abdul Ghafar Ab Latif, manakala tertuduh diwakili peguam Bustaman RK Menon.

36

dilakukan Timbalan Pendakwa Raya SPRM, Abdul Ghafar Ab Latif, manakala tertuduh diwakili peguam Bustaman RK Menon.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Bekas guru besar salah guna kuasa dijel 2 tahun Utusan Online, 28 Januari 2014

ALOR SETAR 27 Jan. - Seorang bekas guru besar dihukum

penjara dua tahun dan denda RM148,500 oleh Mahkamah

Sesyen di sini hari ini setelah didapati bersalah atas lima

tuduhan salah guna kuasa membabitkan bekalan pakaian

seragam kokurikulum sekolah pada 2008 dan 2009 bernilai

RM32,400.

Hakim Mohd. Rosli Osman menjatuhkan hukuman tersebut

terhadap Zakaria Md. Lazim, 56, yang merupakan guru besar

Sekolah Kebangsaan Tandop Besar (SKTB), Kuala Nerang

dekat sini ketika kesalahan dilakukan.

Mahkamah memerintahkan tertuduh menjalani hukuman

penjara bermula hari ini dan tempoh tersebut boleh

ditambah 15 bulan lagi jika tertuduh gagal membayar denda.

Bagi pertuduhan pertama, Zakaria didakwa menggunakan

jawatannya untuk memilih ZNR Kuala Nerang Enterprise

(ZNR), sebagai pembekal set pakaian Puteri Islam bernilai

RM3,300 sedangkan dia mempunyai kepentingan dalam

syarikat itu kerana pemilik ZNR merupakan adiknya sendiri,

Ros Adimas Md. Lazim.

37

dia mempunyai kepentingan dalam syarikat itu kerana pemilik ZN R merupakan adiknya sendiri, Ros Adimas Md.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Bagi pertuduhan kedua, ketiga dan keempat, Zakaria dituduh menggunakan jawatannya untuk memilih ZNR sebagai pembekal set pakaian Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) bernilai RM6,300, set pakaian Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) bernilai RM8,200 dan set pakaian Pengakap bernilai RM8,700.

Pertuduhan kelima pula menyebut Zakaria didakwa menggunakan jawatannya untuk memilih ZNR sebagai pembekal set pakaian seragam PBSM, Pengakap, Puteri Islam dan TKRS bernilai RM5,900 di SKTB pada September 2009. Zakaria didakwa melakukan kesalahan bagi pertuduhan pertama hingga keempat di SKTB pada November 2008 mengikut Seksyen 15(1) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 16 akta sama.

Dia juga didakwa di bawah Seksyen 23(1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 bagi pertuduhan kelima, yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 akta tersebut.

Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mengikut mana lebih tinggi. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM),

38

tinggi. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), 38

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Fieza Fazlin Fandi manakala tertuduh diwakili peguam,

Mohd. Nizan Azdahari.

Teacher, 29, 'had sex with male student who tried to extort money from her to prevent relationship being made public' Mail Online, 27 Mac 2013 (dikekalkan bahasa asal laporan media)

A former high school teacher has been charged after she

allegedly had sex with a male student who then tried to

blackmail her.

Kahtanna Culp, 29, is believed to have told the school's

principal about the illicit affair in December.

She had reportedly tried to end the relationship but the boy

threatened to reveal what was going on unless the teacher

paid him off.

Charged: Former high school

Charged: Former high school

teacher Kahtanna Culp, 29, has

been charged with improper

relationship with a student in

Houston, Texas

39

teacher Kahtanna Culp, 29, has been charged with improper relationship with a student in Houston, Texas

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Culp, who taught at Northbrook High School in Houston, Texas was fired and the police were informed, according to court documents this week.

She has been charged with having an improper relationship with a student.

The teenage boy told police that he and Culp had sex on multiple occasions while he was still at school, according to chron.com.

The boy also claimed that he had lived with the teacher from shortly before he graduated last May until November.

He also said Culp had given him and his friends marijuana at her home, some as young as 14 years old.

The school district said that it took the allegations seriously and that they were cooperating fully with police. Culp's attorney denies the claims against his client.

40

and that they were cooperatin g fully with police. Culp's attorney denies the claims against his

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Bekas dekan UiTM diarah jalani hukuman penjara Sinar Harian, 30 Januari 2012

PUTRAJAYA: Bekas dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi

Universiti Teknologi Mara (UiTM) Datuk Md Saberi Md Salleh

dihantar ke Penjara.

Kajang bagi menjalani hukuman penjara setahun selepas

rayuan terakhirnya untuk mengetepikan sabitan kerana

kesalahan mengesahkan invois palsu, ditolak.

Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai Datuk

Sulaiman Daud memutuskan tertuduh mempunyai niat

untuk mengelirukan sedang dia tahu peralatan sukan itu

tidak dibekalkan kepada universiti berkenaan.

Panel yang turut dianggotai Hakim Datuk Syed Ahmad Helmy

Syed Ahmad dan Datuk Mohtaruddin Baki, menolak rayuan

Md Saberi bagi mengetepikan sabitan terhadapnya.

Bagaimanapun, panel itu membenarkan rayuan tertuduh

berhubung hukuman penjara tiga tahun yang dijatuhi

Mahkamah Sesyen Shah Alam dan mengurangkannya

kepada setahun.

41

berhubung hukuman penjara tiga tahun yang dijatuhi Mahkamah Sesyen Shah Al am dan mengurangkannya kepada setahun.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Dalam penghakimannya, Hakim Sulaiman berkata hukuman penjara tiga tahun terlalu berat memandangkan ini adalah kesalahan pertama Md Saberi.

Mahkamah Rayuan turut mengekalkan hukuman denda RM10,000 atau penjara tiga bulan yang dijatuhkan terhadap tertuduh, yang membayar denda itu.

Sementara itu, panel tersebut melepas serta membebaskan seorang ahli perniagaan wanita Zaleha Abd Rahman, 52, setelah membenarkan rayuannya untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara tiga tahun serta denda RM10,000 kerana bersubahat dengan Md Saberi.

Hakim Sulaiman memutuskan pendakwaan gagal membuktikan Zaleha, pemilik syarikat pembekal barangan sukan, mempunyai niat dan pengetahuan bahawa Md Saberi hendak mengelirukan universiti itu.

Md Saberi didapati bersalah oleh Mahkamah Sesyen pada 15 Okt 2008 atas pertuduhan mengesahkan invois palsu bertarikh 4 Mac 1999 yang menyebut seunit 'Multi-joint 2 AP' berharga RM138,000 telah diterima fakultinya, sedangkan peralatan sukan itu tidak dibekalkan.

42

2 AP' berharga RM138,000 telah dite rima fakultinya, sedangkan peralatan sukan itu tidak dibekalkan. 42

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Md Saberi dan Zaleha dituduh melakukan kesalahan itu di fakulti berkenaan di kampus UiTM Shah Alam antara 24 Mac dan 2 April 1999 dan dihukum mengikut Seksyen 16 Akta Pencegahan Rasuah 1997.

Pada 17 Feb 2010, Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak rayuan mereka terhadap sabitan dan hukuman penjara. Bagaimanapun, mereka dibenar menangguhkan hukuman penjara sementara menunggu rayuan.

Kedua-dua tertuduh diwakili peguam Hisyam Teh Poh Teik dan Salim Bashir manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Zulkarnain Hassan.- Bernama

43

Teh Poh Teik dan Salim Bashir manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Zulkarnain Hassan.- Bernama 43

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 5: MEMUPUK BUDAYA MEMBENCI RASUAH DALAM KALANGAN WARGA SEKOLAH

BUDAYA MEMBENCI RASUAH DALAM KALANGAN WARGA SEKOLAH Pelajar merupakan aset penting kepada negara. Pembudayaan

Pelajar merupakan aset penting kepada negara. Pembudayaan integriti dan anti rasuah merupakan satu aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam sistem pendidikan negara. Sebagai aset masa hadapan negara, golongan pelajar mesti ditanam dengan nilai-nilai berikut agar tidak terjebak dalam jenayah rasuah apabila mereka dewasa kelak.

5.1 Amanah Amanah didefinisikan sebagai sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain supaya tidak wujud sebarang perasaan prasangka dan curiga. Ciri-ciri orang yang amanah:

a. Mengamalkan sikap jujur dan ikhlas terhadap orang lain; b. Sentiasa berpegang pada janji; c. Sanggup mengakui kelemahan diri; d. Sanggup bertanggungjawab terhadap sebarang masalah yang timbul ketika melaksanakan tugas; dan e. Tidak menyalahgunakan kuasa yang dipertanggungjawabkan.

44

masalah yang timbul ketika me laksanakan tugas; dan e. Tidak menyalahgunakan kuasa yang dipertanggungjawabkan. 44

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

5.2 Jujur

Jujur bermaksud benar dalam sesuatu perkara sama ada dalam kata-kata atau perbuatan. Orang yang jujur akan mempamerkan perbuatan berikut:

a. Bercakap benar;

b. Tidak menambah-nambah cerita;

c. Tidak menipu atau mengelat dalam melaksanakan tugas.

Orang yang jujur tidak sesekali mengambil hak orang lain secara salah. Sama ada dengan mencuri atau meminta wang rasuah untuk lakukan sesuatu. Orang yang jujur faham mengambil hak orang lain adalah satu perbuatan penganiayaan.

5.3 Ikhlas

Orang yang ikhlas akan:

a. Melaksanakan sebarang tugas yang diamanahkan dengan sempurna tanpa mengharapkan balasan;

b. Melaksanakan tanggungjawab dengan cemerlang tanpa mengharapkan sanjungan;

c. Menjalankan amanah tanpa syarat; dan

d. Tidak akan mengungkit-ungkit perbuatan yang telah dibuat.

45

sanjungan; c. Menjalankan amanah tanpa syarat; dan d. Tidak akan mengungkit-ungkit perbuatan yang telah dibuat. 45

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

5.4 Kesederhanaan

Bermaksud

pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan

diri dan orang lain. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap kesederhanaan adalah:

keterlaluan dalam membuat

bersikap

tidak

a. Hidup sekadar kemampuan;

b. Tidak melampau ketika berbelanja;

c. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu; dan

d. Tidak sesekali mengambil hak dan harta orang lain.

5.5 Berdisiplin

Mematuhi undang-undang, peraturan dan arahan yang ditetapkan. Orang yang berdisplin mempunyai pendirian yang kukuh dan tidak sesekali melanggar peraturan walaupun cuba disogok, dipujuk dan didesak.

5.6 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan yang munasabah dan bukti yang nyata serta dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Orang yang rasional akan memikirkan kesan baik dan buruk atas segala tindakan yang dilakukan.

5.7 Kesyukuran

Merupakan perasaan bersyukur dan berterima kasih atas segala rezeki dan nikmat yang diperoleh.

46

5.7 Kesyukuran Merupakan perasaan bersyukur dan berterima kasih atas segala rezeki dan nikmat yang diperoleh. 46

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 6: CADANGAN AKTIVITI

Pencegahan Rasuah Di Sekolah BAB 6: CADANGAN AKTIVITI PPRS hanya akan dapat dilaks anakan setelah guru-guru

PPRS hanya akan dapat dilaksanakan setelah guru-guru memahami maksud rasuah dan jenis-jenis kesalahannya. Penerapan budaya anti rasuah dan integriti kepada pelajar- pelajar boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk aktiviti.

Antara aktiviti yang boleh dibuat adalah:

Ikrar integriti dan pencegahan rasuah;

Mesej lima minit pendidikan pencegahan rasuah; dan

Kuiz anti rasuah;

Permainan mencari perkataan (wordsearch);

Pertandingan menulis karangan anti rasuah;

Soalan teka silang kata; dan

Pertandingan melukis kartun anti rasuah.

47

menulis ka rangan anti rasuah; • Soalan teka silang kata; dan • Pertandingan melukis kartun anti

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

6.1 Ikrar integriti dan pencegahan rasuah 6.1.1 Huraian pelaksanaan aktiviti adalah seperti berikut:

Masa/

Tempat

Pelaksanaan

Keperluan

Tempoh

Sebulan

Perhimpunan

Membaca

Teks

ikrar

sekali

sekolah

ikrar

yang

sesuai

perhimpunan

untuk

murid

sekolah

oleh

sekolah

semua murid

6.1.2 Teks ikrar

Contoh teks ikrar adalah seperti di muka surat sebelah. Teks yang disediakan ini adalah cadangan dan boleh diubah mengikut kesesuaian.

48

adalah seperti di muka surat sebelah. Teks yang disediakan ini adalah cadangan dan boleh diubah mengikut

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

IKRAR ANTI RASUAH

Kami, pelajar Sekolah (nama sekolah) yang merdeka dan berwawasan, dengan tulus dan suci hati berikrar, memantap dan memperkukuh maruah dan integriti kami, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara kami.

Ke arah itu, kami berikrar :

Mempertingkatkan integriti dengan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian;

Berusaha dan mengamalkan nilai-nilai membenci jenayah rasuah; dan

Menyokong dan bekerjasama bagi mengambil tindakan tegas terhadap penjenayah rasuah dan mereka yang menggugat integriti masyarakat dan negara.

49

mengambil tindakan tegas terhadap penjenayah rasuah dan mereka yang menggugat integriti masyarakat dan negara. ” 49

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

6.2 Mesej 5 minit

6.2.1

Huraian

pelaksanaan

aktiviti

adalah

seperti

berikut:

Masa/

Tempat

Pelaksanaan

Keperluan

Tempoh

Sebulan

Perhimpunan

Dibaca di

Teks-teks

sekali

sekolah

perhimpunan

yang menarik

sekolah

dan sesuai

kepada semua

untuk murid

murid

6.2.2 Sebanyak 6 teks disediakan sebagai panduan guru-guru untuk melaksanakan aktiviti ini. Tajuk teks dan mesej yang disampaikan adalah seperti di dalam jadual. Teks penuh adalah seperti di Bab 8: Lampiran.

Bil

Tajuk

Kandungan

1.

Jujur dan ikhlas

a. Definisi jujur

dalam perbuatan

b. Definisi ikhlas

c. Mengapa ikhlas penting

d. Contoh-contoh perbuatan

ikhlas

2.

Patuhi undang-undang

a. Mengapa kita perlu

mematuhi undang-undang

b. Kesan tidak mematuhi

50

ikhlas 2. Patuhi undang-undang a. Mengapa kita perlu mematuhi undang-undang b. Kesan tidak mematuhi 50

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

     

undang-undang

c.

Contoh tindakan tidak patuh kepada undang- undang

3.

Mencari rezeki yang halal

a. Maksud rezeki yang halal b.Mencari rezeki yang halal c. Mengapa penting d.Contoh

4.

Amanah menunaikan tanggungjawab

a. Definisi amanah

b. Mengapa penting

 

c. Kisah Saidina Umar dengan anak penjual susu

d. Kesan amanah dan tidak amanah

e. Contoh perbuatan

5.

Rasuah, jenayah keji

a. Asal usul rasuah

b. Maksud rasuah

c. Bentuk rasuah

6.

Bentuk perbuatan rasuah

a. Maksud rasuah menurut undang-undang.

b. Empat kesalahan utama rasuah

51

6. Bentuk perbuatan rasuah a. Maksud rasuah menurut undang-undang. b. Empat kesalahan utama rasuah 51

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

6.3 Kuiz anti rasuah

6.3.1

Huraian

pelaksanaan

aktiviti

adalah

seperti

berikut:

Aktiviti

Masa/

Tempat

Pelaksanaan

Keperluan

Tempoh

Menjawab

20 minit.

Dalam kelas

Guru memilih set kuiz yang sesuai dengan sasaran.

Soalan kuiz

soalan

Kuiz boleh

yang

kuiz

dilaksana

menarik

mengikut

dan sesuai

kesesuaian.

 

untuk

Selepas selesai pelajar menjawab, jawapan akan dibincangkan dalam kelas.

murid.

6.3.2 Soalan-soalan kuiz anti rasuah adalah seperti di

Bab 8: Lampiran.

52

akan dibincangkan dalam kelas. murid. 6.3.2 Soalan-soalan kuiz anti rasuah adalah seperti di Bab 8: Lampiran

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

6.4 Pertandingan menulis karangan anti rasuah

6.4.1

Huraian

pelaksanaan

aktiviti

adalah

seperti

berikut:

Aktiviti

Masa/

Tempat

Pelaksanaan

Keperluan

Tempoh

Menulis

Pelajar

Dalam dan

Guru memberikan tajuk dan meminta pelajar menulis karangan

Tajuk-tajuk

karangan

diberi

luar kelas

karangan.

anti

tempoh

rasuah

seminggu

untuk

menyiapkan

karangan.

berkaitan tajuk tersebut.

Pelajar digalakkan mencari bahan di internet.

Satu tarikh ditetapkan untuk mengemukakan karangan yang telah siap.

6.4.2 Tajuk karangan yang dicadangkan adalah seperti

berikut:

a. Tingkatkan integriti dan hapuskan rasuah.

b. Rasuah: Jenayah yang wajib diperangi.

c. Rasuah: Apa puncanya?

53

berikut: a. Tingkatkan integriti dan hapuskan rasuah. b. Rasuah: Jenayah yang wajib diperangi. c. Rasuah: Apa

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

d. Mengapa rasuah mesti dibanteras?

e. Peranan pelajar dalam memerangi rasuah?

f. Rasuah pemusnah nilai diri.

g. Kesan rasuah kepada diri sendiri.

h. Kesan rasuah kepada masyarakat.

i. Kesan rasuah kepada negara.

54

nilai diri. g. Kesan rasuah kepada diri sendiri. h. Kesan rasuah kepada masyarakat. i. Kesan rasuah

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

6.5 Permainan mencari perkataan (wordsearch)

6.5.1 Huraian pelaksanaan aktiviti adalah seperti

 

berikut:

Aktiviti

Masa/

Tempat

 

Pelaksanaan

 

Keperluan

Tempoh

 

Mencari

5 minit

Dalam kelas

 

Guru akan memberikan borang wordsearch kepada pelajar.

Pelajar

Borang

perkataan

wordsearch

dikehendaki

 

mencari

perkataan-

 

perkataan yang berada antara huruf-huruf.

Masa 5 minit ditetapkan. Pelajar yang berjaya menamatkan pencarian paling awal dikira pemenang.

 

6.5.2

Borang

wordsearch

adalah

seperti

di

Bab

8:

Lampiran.

55

awal dikira pemenang.   6.5.2 Borang wordsearch adalah seperti di Bab 8: Lampiran . 55

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

6.6 Silang kata anti rasuah

6.6.1

Huraian

pelaksanaan

aktiviti

adalah

seperti

berikut:

Masa/

Tempat

Pelaksanaan

Keperluan

Tempoh

10 minit

Dalam kelas

Setiap pelajar

Borang Silang

diberi borang

Kata Anti

silang kata

Rasuah

dan

dikehendaki

menjawabnya.

6.6.2 Borang Silang Kata Anti Rasuah adalah seperti di Bab 8: Lampiran.

56

dan dikehendaki menjawabnya. 6.6.2 Borang Silang Kata Anti Rasuah adalah seperti di Bab 8: Lampiran .

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

6.7 Pertandingan melukis kartun anti rasuah 6.7.1 Huraian pelaksanaan aktiviti adalah seperti berikut:

Masa/

Tempat

Pelaksanaan

Keperluan

Tempoh

seminggu

Luar kelas

Pelajar diberi tugasan melukis

Kertas

lukisan dan

peralatan

kartun anti rasuah.

melukis.

Tarikh lukisan mesti dihantar ditetapkan.

Pelajar yang berjaya melukis kartun yang betul dan paling cantik akan dikira pemenang.

57

dihantar ditetapkan. Pelajar yang berjaya melukis kartun yang betul dan paling cantik akan dikira pemenang. 57

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 7: INDIKATOR KEJAYAAN PENERAPAN

Rasuah Di Sekolah BAB 7: INDIKATOR KEJAYAAN PENERAPAN Proses penerapan elemen in tegriti dan anti rasuah

Proses penerapan elemen integriti dan anti rasuah memerlukan pelaksanaannya secara berterusan. Dalam tempoh tertentu, perubahan tingkah laku pelajar boleh dilihat melalui indikator-indikator seperti di bawah yang digunakan sebagai pengukur pada keberkesanan penerapan elemen ini.

PENERAPAN

ELEMEN

BIL

INDIKATOR PENGUKURAN

a. Melaksanakan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh dan sempurna;

b. Tidak mengambil kesempatan terhadap peluang yang diberikan untuk faedah atau kepentingan diri; dan

c. Melaksanakan tanggungjawab mengikut agama, undang-undang dan peraturan.

1. Amanah

a. Melaksanakan sebarang tugas yang

2. Ikhlas

58

tanggungjawab mengikut agama, undang-undang dan peraturan. 1. Amanah a. Melaksanakan sebarang tugas yang 2. Ikhlas 58

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

   

diamanahkan dengan sempurna tanpa mengharapkan balasan;

b. Melaksanakan tanggungjawab dengan cemerlang tanpa mengharapkan sanjungan; dan

c. Menjalankan amanah tanpa syarat.

3

Berdisiplin

a. Mematuhi peraturan dan undang- undang;

b. Membuat perancangan kerja secara sistematik; dan

c. Pengurusan masa yang efektif.

4.

Kesederhanaan

a. Redha dengan segala ketentuan Allah;

b. Merasa cukup dengan rezeki yang diperolehi;

c. Menghargai pemberian orang lain;

d. Tidak dengki terhadap orang lain;

e. Tidak mengambil sesuatu yang bukan hak; dan

f. Hubungan yang baik dengan semua orang.

59

orang lain; e. Tidak mengambil sesuatu yang bukan hak; dan f. Hubungan yang baik dengan semua

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

BAB 8: LAMPIRAN

Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah BAB 8: LAMPIRAN 8.1 AKTIVITI MESEJ 5 MINIT TEKS 1: Jujur

8.1 AKTIVITI MESEJ 5 MINIT

TEKS 1: Jujur dan ikhlas dalam perbuatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia,

Guru besar, guru-guru dan rakan-rakan yang saya amat hormati,

Tidak sukar untuk menjadi seorang yang dihormati dan disayangi. Tidak susah juga untuk hancurkan kepercayaan orang kepada kita.

Kita akan dihormati sekiranya sentiasa jujur dalam apa saja yang dilakukan. Ikhlas dalam setiap pekerjaan.

Jujur bermaksud benar dalam sesuatu perkara, pernyataan, kata-kata atau perbuatan, tiada penipuan atau dalam erti kata lain yang lebih mudah adalah tidak menipu sama ada dalam perbuatan, tingkah laku, pernyataan atau tutur kata. Jujur bermaksud keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Sekiranya sesuatu berita disampaikan secara betul

60

bermaksud keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Sekiranya sesuatu berita disampaikan secara betul 60

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

seperti mana yang berlaku, maka dikatakan benar atau

jujur,

tetapi

kalau

tidak,

maka

dikatakan

dusta.

Kejujuran

itu

ada

pada

ucapan, juga

ada

pada

perbuatan.

Orang yang jujur akan sentiasa bercakap benar, tidak menipu atau menambah-nambah cerita. Orang yang jujur tidak sesekali mengambil hak orang lain secara salah. Sama ada dengan mencuri atau meminta wang rasuah untuk lakukan sesuatu. Orang yang jujur faham mengambil hak orang lain adalah satu perbuatan penganiayaan.

Seorang pelajar yang jujur akan memulangkan wang yang dijumpainya. Dalam urusan jual beli, pelajar itu juga akan memaklumkan kepada peniaga sekiranya beliau menerima wang baki terlebih kerana tersalah kira. Pelajar yang jujur faham bahawa mengambil barang yang bukan miliknya adalah perbuatan salah.

Ikhlas pula bermaksud melakukan sesuatu kerja tanpa mengharapkan balasan. Contoh perbuatan yang ikhlas adalah membantu ibu bapa tanpa mengharapkan apa- apa upah dan memulangkan wang yang dijumpai tanpa meminta balasan. Kerana keikhlasan, seseorang itu akan

61

apa- apa upah dan memulangkan wang yang dijumpai tanpa meminta balasan. Kerana keikhlasan, seseorang itu akan

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

menolak sebarang pemberian wang atau ganjaran kerana bantuan yang diberikan.

Orang yang jujur dan ikhlas akan melakukan kerja bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Sekiranya mereka diberi tugas, mereka akan laksanakannya dengan sempurna dan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, kerja yang dibuat akan menghasilkan produk yang berkualiti.

Orang yang jujur dan ikhlas akan disayangi ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Mereka akan dipercayai dan sering diberi tanggungjawab penting dalam sesuatu tugas. Sekiranya kita jujur dan ikhlas, nama kita akan dikenang sebagai seorang yang baik.

Ketiadaan sifat jujur dan ikhlas akan menyebabkan sesorang itu melakukan penipuan, penyelelewengan dan rasuah. Sekali bersikap tidak jujur, akan hilang kepercayaan orang terhadap kita. Sekiranya membuat kerja secara tidak ikhlas, hasil kerja tidak akan sempurna dan penuh dengan cacat cela.

62

kita. Sekiranya membuat kerja secara tidak ikhlas, hasil kerja tidak akan sempurna dan penuh dengan cacat

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

TEKS 2: Patuhi undang-undang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia,

Guru besar, guru-guru dan rakan-rakan yang saya amat hormati,

Di Malaysia, terdapat lebih 500 undang-undang yang merangkumi pelbagai aspek. Daripada undang-undang berkaitan hal ehwal pengguna sehingga kepada berbagai- bagai jenis kesalahan jenayah.

Undang-undang dan peraturan diwujudkan untuk dipatuhi. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang ditetapkan, negara akan ditadbir dengan lebih baik dan secara terurus.

Orang yang berintegriti akan sentiasa menghormati undang-undang. Menghormati undang-undang bermaksud mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang ditetapkan dan tidak sesekali melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan tersebut.

63

yang ditetapkan da n tidak sesekali melakukan perbuatan yang melangga r undang-undang atau peraturan tersebut. 63

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Sekiranya semua orang mematuhinya, dunia akan menjadi aman dan tidak ada jenayah berlaku. Negara kita akan maju dan masyarakat hidup dengan selesa tanpa merasa takut.

Orang yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan akan dikenakan hukuman. Hidup mereka tidak akan tenang dan sering kali berasa tidak tenteram kerana diburu pihak penguasa.

Di sekolah, peraturan yang perlu dipatuhi adalah seperti berpakaian kemas, datang awal, tidak merokok, tidak meniru dalam peperiksaan dan sebagainya. Peraturan yang ada bertujuan menjadikan pelajar berdisplin dan melatih sifat mulia seperti jujur, amanah dan bertanggungjawab.

Bayangkan sekiranya tiada sebarang peraturan di sekolah. Suasana sekolah akan menjadi tidak teratur. Pelajar-pelajar akan menjadi tidak displin, datang sesuka hati, berpakaian selekeh dan membuat perkara-perkara yang tidak bermoral.

Sekiranya kita membuat kesalahan, kita mesti berani mengakuinya. Jadikan hukuman yang dikenakan sebagai iktibar kepada diri sendiri. Kita juga mesti

64

kita mesti berani mengakuinya. Jadikan hukuman yang dikenakan sebagai iktibar kepada diri sendiri. Kita juga mesti

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

menanamkan tekad agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sekiranya kita berbuat begini, kita akan lebih dihormati dalam kalangan guru dan rakan-rakan.

Mereka yang melanggar undang-undang dan peraturan tetapi tidak mengaku kesalahan adalah orang yang penakut. Kadang-kadang mereka memberi rasuah untuk melepaskan diri. Mereka adalah orang yang hina dan bersikap mementingkan diri. Sekiranya ditangkap, hukuman yang lebih berat mesti diberi kepada mereka ini.

Perbuatan salah mesti dilaporkan segera supaya tindakan boleh diambil. Aduan bukan bertujuan untuk menyusahkan rakan-rakan, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Kalau kesalahan pelajar merokok tidak dilaporkan, apa akan jadi kalau api rokok menyebabkan kebakaran di sekolah. Sekiranya pelajar yang menipu atau selalu ponteng sekolah dibiarkan berterusan, masa depan pelajar terbabit akan rosak.

65

pelajar yang menipu atau selalu ponteng sekolah dibiarkan berterusan, masa depan pelajar terbabit akan rosak. 65

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

TEKS 3: Mencari rezeki yang halal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia,

Guru besar, guru-guru dan rakan-rakan yang saya amat hormati,

Rezeki adalah sebarang bentuk perolehan yang kita terima setiap hari. Rezeki boleh jadi dalam bentuk wang ringgit, makanan, minuman, hadiah, anak dan bermacam-macam lagi. Rezeki seorang pelajar apabila mendapat wang saku daripada ibu bapa atau menerima hadiah kerana pencapaian cemerlang dalam pelajaran.

Kita semua wajib memastikan rezeki yang diperoleh adalah halal. Rezeki yang halal bermaksud segala yang diperoleh daripada sumber yang sah. Hasil pekerjaan yang tidak melanggar undang-undang.

Makanan dan minuman adalah salah satu bentuk rezeki yang kita peroleh setiap hari. Untuk melahirkan seorang yang cemerlang, berintegriti dan mempunyai nilai-nilai murni, perkara pertama yang mesti dilakukan adalah memastikan perut kita diisi dengan rezeki yang halal dan baik.

66

murni, perkara pertama yang mesti dilakukan adalah memastikan perut kita diisi dengan rezeki yang halal dan

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Rezeki akan dianggap haram apabila diperoleh dengan jalan yang salah. Sama ada salah daripada segi undang- undang atau agama.

Tidak semua rezeki yang baik itu halal. Contohnya, daging bermutu tinggi adalah amat baik tetapi ia menjadi tidak halal apa dibeli dengan wang yang diperoleh hasil kegiatan mencuri.

Adakah sebungkus nasi lemak yang diterima seorang pengawas daripada seorang pelajar yang datang lewat adalah rezeki yang halal. Sebagai balasannya, pelajar tersebut tidak dikenakan tindakan, adakah rezeki yang halal. Nasi lemak tersebut adalah rezeki yang baik kerana keadaan makanan itu baik dan menyelerakan. Bagaimanapun, ia telah diperoleh dengan jalan yang salah. Jalan rasuah! Cara nasi lemak itu diperoleh menjadikannya sebagai rezeki yang haram.

Rezeki juga menjadi haram apabila ia diperoleh hasil tipu muslihat, mencuri dan melakukan penyelewengan. Sesetengah perkara menjadi haram kerana sifatnya yang beracun dan tidak baik untuk kesihatan. Contohnya, rokok yang mempunyai pelbagai jenis racun dan boleh memudaratkan diri.

67

dan tidak baik untu k kesihatan. Contohnya, rokok yang mempunyai pelbagai jenis racun dan boleh memudaratkan

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Mendapat rezeki yang halal bukan sahaja tuntutan semua agama, tetapi ia juga satu kemestian untuk menjamin kesihatan tubuh badan dan akal fikiran.

Makanan boleh mencorakkan peribadi seseorang itu. Seorang yang hidup dengan hasil rezeki yang halal akan memperoleh kehidupan yang berkat. Walaupun rezeki yang diperoleh tidak banyak, keberkatan rezeki tersebutkan menjadikannya ianya cukup. Rezeki yang halal juga dapat mencantikkan peribadi dan mencerdaskan otak.

Pelajar yang ingin berjaya dalam peperiksaan bukan sahaja perlu belajar bersungguh-sungguh, tetapi mesti menjaga pemakanannya. Pastikan apa yang dimakan bukan daripada sumber yang haram.

Oleh itu, saya menyeru sahabat-sahabat sekalian agar berusaha mencari rezeki yang halal. Jangan melakukan perbuatan yang salah untuk mendapat habuan yang sebenarnya rezeki yang haram. Kita semua boleh melakukankannya.

68

perbuatan yang salah untuk mendapat habuan yang sebenarnya rezeki yang haram. Kita semua boleh melakukankannya. 68

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

TEKS 4: Amanah menunaikan tanggungjawab

Assalamualaikum

warahmatullahi

wabarakatuh,

sejahtera dan salam 1Malaysia.

salah

Yang dihormati guru besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian.

Amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Ia satu sifat yang mulia dan mesti disemai dalam diri semua manusia.

Sedarkah sahabat-sahabat sekalian, kita memikul pelbagai amanah sama ada dalam sedar atau tidak sedar. Amanah yang diberi secara langsung atau tidak langsung. Belajar adalah satu amanah yang dipikul pelajar dan mesti dilakukan dengan bersungguh- bersungguh. Pelajar yang tidak ponteng kelas dan malas belajar boleh dianggap tidak melaksanakan amanah yang diberi.

Amanah yang diterima secara formal apabila kita dilantik menjawat sesuatu jawatan. Contohnya, pelajar dilantik menjadi pengawas yang diamanahkan memantau dan mengawasi tingkah laku pelajar-pelajar lain. Begitu juga

69

dilantik menjadi pengawas yang diamanahkan memantau dan mengawasi tingkah laku pelajar-pelajar lain. Begitu juga 69

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

seseorang yang dilantik sebagai bendahari kelab dimanahkan untuk menjaga perkara-perkara berkaitan kewangan kelab terbabit.

Orang yang amanah amat disanjungi oleh guru, rakan dan masyakarat. Pelajar yang amat akan memastikan tugas yang dipertanggungjawabkan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh.

Kisah amanah yang popular adalah mengenai Khalifah Omar Abdul Aziz dan anak penjual susu. Kisahnya begini:

Pada satu malam Saidina Umar bersama khadamnya memantau keadaan rakyatnya di pinggir kota Madinah. Itu memang rutin yang beliau selalu lakukan semenjak dilantik menjadi Khalifah. Pada ketika itu Umar telah mengistiharkan larangan mencampurkan air ke dalam susu kerana ia merupakan satu jenis penipuan.

Setelah penat berjalan, Umar duduk berehat dengan bersandar di dinding sebuah rumah. Tiba-tiba beliau terdengar dua beranak berdialog:

Berkata seorang perempuan penjual susu kepada anak gadisnya, "Campurlah susu ini dengan air!". Serta merta

70

Berkata seorang perempuan penjual susu kepada anak gadisnya, "Campurlah susu ini dengan air!". Serta merta 70

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

si anak membantah seraya bertanya: "Apakah ibu tidak takut kalau hal ini diketahui khalifah Umar bin Khattab? "Umar tidak akan tahu", jawab ibunya spontan.

Dengan penuh keyakinan gadis itu pun menjawab, "Walau pun Umar tidak mengetahuinya, apakah beerti Tuhan yang menciptakan Umar juga tidak mengetahuinya?”. Si ibu terperanjat lalu terdiam seribu bahasa dengan kata-kata anaknya.

Lalu bergegaslah Umar meninggalkan rumah itu memberi arahan pembantunya untuk menandakan rumah tersebut. Kerana terpikat terhadap keindahan akhlak anak perempuan itu, beliau telah kahwinkan dengan anak lelakinya, Ashim.

Tahukah anda bahawa keturunan si anak ini adalah seorang khalifah yang hebat? Khalifah tersebut ialah Umar bin Abdul Aziz yang tersohor, bertakwa, wara’ dan adil.

Lawan kepada sifat amanah adalah khianat. Orang yang tidak amanah dianggap pengkhianat. Pelajar juga boleh menjadi pengkhianat kepada amanah yang diberikan.

71

Orang yang tidak amanah dianggap pengkhianat. Pelajar juga boleh menjadi pengkhianat kepada amanah yang diberikan. 71

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Bagaimana? Contoh-contoh di bawah menjelaskan tindakan tidak beramanah pelajar:

a. Pengawas sekolah yang sepatutnya melaporkan kesalahan seorang pelajar yang merokok, tidak berbuat demikian kerana menerima RM10 daripada pelajar tersebut;

b. Bendahari kelab pelajar menggunakan wang kelab untuk membeli barang peribadi;

c. Ketua pasukan bola sepak sekolah yang diamanahkan memilih pemain yang akan mewakili sekolah, telah memilih rakan-rakannya walaupun tidak berkebolehan untuk bermain bola;

d. Seorang pelajar yang diamanahkan menjaga telefon bimbit ketika rakannya bermain bola, telah menggunakannya untuk diri sendiri;

e. Pegawai perpustakaan yang sepatutnya menjaga buku di perpustakaan telah mencuri beberapa buku kegemarannya; dan

f. Pelajar yang meminjam buku perpustakaan tidak memulangkan buku tersebut tanpa alasan.

Kesimpulannya, jadilah orang yang beramanah dalam setiap masa. Berkawan juga dengan orang yang amanah. Sesungguhnya sifat amanah itu ada pada orang yang hebat dan berjaya.

72

masa. Berkawan juga dengan orang yang amanah. Sesungguhnya sifat amanah itu ada pada orang yang hebat

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

TEKS 5: Rasuah, jenayah keji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia,

Guru besar, guru-guru dan rakan-rakan yang saya amat hormati,

Sejak akhir-akhir ini, rasuah menjadi isu yang

sering dibincangkan di mana-mana. “Si polan rasuah dan si polan rasuah”. Itu lah antara yang selalu kita dengar. Bagaimanapun, adakah anda tahu apakah itu rasuah? Pertama sekali, rasuah bukan masalah sosial. Rasuah adalah satu jenayah berat menurut undang-undang.

Rasuah

Secara umumnya, rasuah ialah perbuatan menggunakan suapan untuk memperoleh sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Rasuah berasal daripada bahasa Arab ‘risywah’ iaitu kata terbitan daripada kata akar perkataan ‘rasya’, ‘yarsyu’ dan ‘rasywan’ yang membawa maksud sogokan atau pujukan. Rasuah tidak sahaja dalam bentuk wang ringgit. Ia juga boleh jadi dalam bentuk hadiah, upah, diskaun, jawatan dan perkhidmatan.

73

sahaja dalam bentuk wang ringgit. Ia juga boleh jadi dalam bentuk hadiah, upah, diskaun, jawatan dan

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Rasuah mempunyai pelbagai nama panggilan. Orang yang meminta rasuah selalunya akan menggunakan ganti nama rasuah seperti ‘kawtim’, ‘duit kopi’, ‘under table money’ dan pelincir. Contohnya, orang yang hendak meminta rasuah akan berkata “kalau awak tidak mahu kena tatatertib, bagi sikit ‘duit kopi'” atau “kita ‘kawtim’ la kalau nak selesai”. Walau apapun, rasuah tetap menjadi jenayah yang dikeji sungguhpun nilai rasuah hanya sebungkus nasi lemak yang diberi kepada pengawas bagi mengelakkan tindakan tatatertib.

Perbuatan rasuah juga dilaknat oleh semua agama di dunia ini. Orang yang melakukan rasuah adalah orang yang zalim. Rasuah menyebabkan ketidakadilan berlaku dalam hidup.

Oleh itu, rakan-rakan semua, marilah kita hidup dengan berintegriti. Kita jauhi rasuah. Kita pulau sesiapa sahaja yang melakukan rasuah.

74

semua, marilah kita hidup dengan berintegriti. Kita jauhi rasuah . Kita pulau sesiapa sahaja yang melakukan

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

TEKS 6: Bentuk perbuatan rasuah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia,

Guru besar, guru-guru dan rakan-rakan yang saya amat hormati,

Rakan-rakan semua, perbuatan rasuah tidak hanya dilakukan oleh pegawai kerajaan atau pekerja di sektor swasta sahaja. Rasuah boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Tidak kira sama ada pelajar, pengawal keselamatan, guru, ahli politik dan pemimpin kerajaan.

Menurut undang-undang Malaysia, rasuah bukan sahaja perbuatan memberi dan menerima suapan. Perbuatan rasuah termasuk membuat tuntutan palsu dan salah guna jawatan oleh penjawat awam.

Dalam konteks pelajar sekolah, perbuatan rasuah boleh berlaku dalam situasi berikut:

Pertama, perbuatan meminta rasuah: Pengawas sekolah meminta ‘wang’ daripada pelajar yang datang lewat ke sekolah untuk tidak mencatat nama pelajar berkenaan untuk dikenakan tindakan displin.

75

pelajar yang datang lewat ke sekolah untuk tidak mencatat nama pelajar berkenaan untuk dikenakan tindakan displin.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Kedua, perbuatan memberi rasuah: Seorang pelajar berjanji memberikan ‘habuan’ kepada rakan-rakannya yang menyokong beliau dilantik sebagai ketua pelajar;

Ketiga, perbuatan membuat tuntutan palsu: Seorang pelajar mengisi maklumat palsu berkaitan pendapatan ayahnya dalam borang untuk mendapatkan bantuan biasiswa;

Keempat, perbuatan salah guna jawatan: Pengawas sekolah ‘pilih kasih’ dalam mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan displin;

Dengan mengetahui apa bentuk rasuah, diharap kita semua akan mampu mengelakkan daripada melakukannya. Anda boleh lakukan perubahan, perangi rasuah.

76

rasuah, diharap kita semua akan mampu mengelakkan daripada melakukannya. Anda boleh lakukan perubahan, perangi rasuah. 76

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

8.2 KUIZ ANTI RASUAH

SET 1: Pelajar dikehendaki membulatkan jawapan yang betul. Masa yang diberikan adalah 10 minit

1. Rasuah adalah satu

A. hobi

B. sukan lasak

C. jenayah ringan

D. jenayah berat

E. kesalahan moral

2. Apakah

nama

agensi

yang

bertanggungjawab

membanteras rasuah?

A. Suruhanjaya Pengangkutaan Awam Malaysia

B. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

C. Agensi Dadah Kebangsaan.

D. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

E. Polis Di Raja Malaysia

3. Di Malaysia, rasuah juga dikenali sebagai …

A. Rusuk dipukul

B. Kopi kaw

C. Kaw tim

77

E. Polis Di Raja Malaysia 3. Di Malaysia, rasuah juga di kenali sebagai … A. Rusuk

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

D. Kueteow

E. Kuku besi

4. Berikut adakah berbuat rasuah kecuali:

A. Memberi hadiah supaya dilantik AJK Kelab.

B. Memberi sedekah ikhlas kepada mangsa banjir.

C. Tidak laporkan perbuatan salah selepas terima duit habuan.

D. Melantik adik beradik menjadi Timbalan Pengerusi dan Bendahari persatuan.

E. Meminta bayaran tertentu untuk meminjam buku perpustakaan.

5. Akta yang memperuntukkan kesalahan-kesalahan rasuah adalah

A. Akta Integriti 2010

B. Akta Perlindungan Pemberi Rasuah 2009

C. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009

D. Akta Tolak Rasuah 2008

E. Akta Makan Suap 2009

78

Pemberi Rasuah 2009 C. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 D. Akta Tolak Rasuah 2008 E. Akta

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

Soalan 6 – 8 berdasarkan kenyataan berikut:

“Ali seorang pengawas telah menahan Abu yang datang lewat ke sekolah. Ali meminta dua bungkus nasi lemak daripada Abu sekiranya tidak mahu namanya ditulis.”

6. Perbuatan Ali itu adalah

A. meminta hadiah

B. meminta sumbangan

C. meminta rasuah

D. meminta bantuan

E. meminta sedekah

7. Perbuatan yang dilakukan oleh Ali dianggap

A. Tidak jujur dan tidak amanah

B. Baik hati dan mulia

C. Tiada apa-apa kesalahan.

D. Membantu rakan dalam kesusahan

E. Perbuatan terpuji.

8. Apa tindakan yang patut Abu lakukan?

A. Tidak berbuat apa-apa

B. Memberi nasi lemak kepada Ali

C. Tidak beri dan laporkan perbuatan Ali kepada guru displin.

79

Tidak berbuat apa-apa B. Memberi nasi lemak kepada Ali C. Tidak beri dan laporkan perbuatan Ali

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

D. Makan nasi lemak bersama Ali

E. Tidak hiraukan permintaan Ali

9. Siapakah yang boleh terlibat dengan rasuah?

A. Pelajar

B. Guru

C. Pegawai kerajaan

D. Ahli korporat

E. Semua di atas

10. Yang manakah antara berikut BUKAN kesan dan akibat perbuatan rasuah.

A. Meningkatkan pendapatan dan ekonomi seseorang

B. Meningkatkan harga barang

C. Menyebabkan harta yang diperoleh daripada rasuah disita dan dirampas

D. Pelaku rasuah akan didenda dan dipenjara

E. Hidup menjadi tidak berkat

80

peroleh daripada rasuah disita dan dirampas D. Pelaku rasuah akan didenda dan dipenjara E. Hidup menjadi

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

SET 2: Pelajar dikehendaki membulatkan jawapan yang betul. Masa yang diberikan adalah 10 minit.

1. Amin seorang pelajar yang bersungguh-sungguh belajar,

sentiasa bercakap

benar, jujur dalam semua perkara dan amanah apabila

diberi tanggungjawab. Amin merupakan pelajar yang

tidak

meniru

dalam

peperiksaan,

A. ulat buku

B. suka menunjuk

C. berintegriti

D. biasa sahaja

E. rajin belajar

2. Imran adalah ketua pasukan bola sepak sekolah. Gurunya meminta Imran untuk memilih ahli pasukan

bola sepak yang terbaik untuk mewakili sekolah. Sebagai sorang yang amanah, Amin akan memilih:

A. Dodi yang sanggup beri RM10 supaya memilihnya

B. Samsul yang merupakan kawan baiknya

C. Arjuna anak pengetua tetapi pemalas dalam latihan

D. Eri penjaring terbanyak dalam latihan bola sepak

E. John yang selalu membodeknya.

81

teta pi pemalas dalam latihan D. Eri penjaring terbanyak dalam latihan bola sepak E. John yang

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

3. Berikut adalah perbuatan tidak beretika kecuali:

A. Azman berjanji untuk belanja rakan-rakannya dengan syarat mereka mengundinya untuk jawatan ketua kelas.

B. Aminah, ketua pasukan bola keranjang memilih rakan-rakannya sahaja untuk mewakili sekolah walaupun mereka tidak pandai bermain sukan itu.

C. Akim meminjam wang yang disimpannya sebagai bendahari kelab untuk memberi buku komik.

D. Wong memberi nasi lemak kepada pengawas perpustakaan agar tidak membuat laporan terhadapnya kerana telah hilangkan buku perpustakaan.

E. Jibam menjual nasi lemak kepada rakan-rakannya dengan harga yang lebih mahal berbanding harga kos.

4. Amin melaporkan perbuatan rakannya yang merokok di

bilik darjah. Perbuatan Amin adalah

belakang

A. berhati mulia tetapi menganiaya kawan

B. menjaga tepi kain orang

C. berani dan bertanggungjawab

D. menangguk di air keruh

E. salah tetapi untuk kebaikan bersama.

82

tepi kain orang C. berani dan bertanggungjawab D. menangguk di air keruh E. salah tetapi untuk

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

5. Di bawah adalah perbuatan tidak berintegriti kecuali:

A. Berkongsi jawapan peperiksaan dengan rakan sebelah.

B. Memberi guru hadiah dengan harapan mendapat markah tinggi dalam peperiksaan

C. Membantu menukar tayar kereta yang pancit dan mengharapkan balasan wang.

D. Tidak melaporkan perbuatan salah yang dilakukan rakan-rakan

E. Berani mengaku kesalahan yang dilakukan.

6. Adlin hendak mewakili sekolah dalam pasukan bola sepak. Beliau mesti

A. memberi duit kepada ketua pasukan untuk memilihnya.

B. berbuat baik dengan guru ko-kurikulum

C. menggunakan khidmat bomoh supaya beliau terpilih.

D. Berdoa sahaja.

E. berusaha bersunggug-sungguh agar kemahiran bermain bola meningkat.

83

bomoh supaya beliau terpilih. D. Berdoa sahaja. E. berusaha bersunggug-sungguh agar kemahiran bermain bola meningkat. 83

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

7. Hasil

yang

diperoleh

melalui

jalan

rasuah

adalah

A.

Halal

B.

Haram

C.

Syubhah

 

D.

Baik

E. Menyihatkan

8. Seorang Ketua Kelas tidak boleh menggunakan kuasanya untuk mendapat keuntungan peribadi. Contoh perbuatan salah guna kuasa adalah:

A. Ketua kelas bersikap pilih kasih dan tidak mengambil tindakan terhadap rakan-rakannya yang melakukan kesalahan di dalam kelas.

B. Ketua kelas membantu pelajar yang bermasalah.

C. Ketua kelas melaporkan semua kesalahan kepada guru darjah tanpa mengira siapa mereka.

D. Ketua Kelas tidak berkompromi dengan mereka yang melakukan kesalahan.

E. Ketua Kelas memastikan kelas dalam keadaan baik semasa ketiadaan guru.

84

dengan mereka yang melakukan kesalahan. E. Ketua Kelas memastikan kelas dalam keadaan baik semasa ketiadaan guru.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

9.

Mugilen

berazam

membeli

permainan video

kegemarannya. Tindakan manakah yang perlu dibuat untuk mendapat wang:

A. Mengambil wang bapanya secara senyap-senyap

B. Berhutang daripada rakan-rakan

 

C. Menyimpan wang sedikit demi sedikit

D. Mencuri peralatan sekolah dan menjualnya.

E. Menyamar menjadi pengemis dan meminta sedekah

10.

Orang yang ikhlas

 

A. mengenakan upah yang murah atas setiap apa yang dilakukan

B. tidak kisah berapa jumlah upah asalkan diberi

C. melakukan tugas bersungguh-sungguh sekiranya ada balasannya.

D. melakukan kerja tanpa mengharapkan balasan.

E. hanya orang miskin tidak diminta bayaran.

85

sekiranya ada balasannya. D. melakukan kerja tanpa mengharapkan balasan. E. hanya orang miskin tidak diminta bayaran.

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

11. Yang manakah antara berikut perbuatan orang yang amanah dan jujur?

A. Penjual mencampurkan air dalam susu untuk mendapat untung yang lebih.

B. Seorang pelajar terjumpa dompet duit di tepi jalan dan menyerahkannya ke balai polis

C. Pelajar mengisi maklumat yang salah mengenai gaji bapanya dalam borang memohon bantuan kewangan

D. Pengawas perpustakaan menjual buku perpustakaan

E. Bendahari kelab menggunakan wang kelab untuk memberi permainan video kegemarannya.

86

menjual buku perpustakaan E. Bendahari kelab menggu nakan wang kelab untuk memberi permainan video kegemarannya. 86

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

SET 3: Pelajar dikehendaki menulis jawapan bagi setiap soalan dibuat. Masa untuk menjawab adalah 30 minit.

1. Berikan tiga contoh perbuatan rasuah.

a. ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

b. ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

c. ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

2. Apakah yang dimaksudkan perkataan berikut:

a. Amanah

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------- ----------------------------- ------------ ------------

b. Jujur

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------- ----------------------------- ------------ ------------

c. Rasuah

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------- ----------------------------- ------------ ------------

87

------------ ------------ ----------- ----------------------------- ------------ ------------ 87

Panduan Pendidikan Pencegahan Rasuah Di Sekolah

d.

Ikhlas

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------- ----------------------------- ------------ ------------

3. Anda seorang pengawas sekolah. Anda telah menangkap

dua orang pelajar yang sedang merokok. Pelajar tersebut merayu supaya dilepaskan. Salah seorang pelajar telah

anda

menghulurkan

melepaskannya. Apa yang perlu anda buat?

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------</