Anda di halaman 1dari 4

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2014

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MATU


BIL

AKTIVITI

Mesyuarat Panitia Matematik


Kali Pertama

OBJEKTIF
Menyelaras format rancangan

BULAN

mengajar harian.
Membincangkan aktiviti yang

JAN

akan dijalankan sepanjang

SASARAN

Semua guru
Matematik

TINDAKAN

Ketua Panitia

tahun 2014
Mendapatkan maklumat guru2

Mengumpul data peribadi dan guru tentang pengalaman


jadual waktu guru

mengajar sepanjang

JAN-FEB

perkhidmatan
Memberi pendedahan kepada
3

Jadual Spesifikasi Item (JSI)

guru-guru tentang JSI untuk

FEB

menghasilkan item.
Memberi pendedahan kepada
4

Bengkel Penandaan Kertas

guru-guru tentang format

Matematik

penandaan Matematik Kertas

FEB

Semua guru
Matematik

Semua guru
Matematik

Semua guru
Matematik

Setiausaha

Ketua Panitia

Ketua Panitia

2 yang betul.
Program Bijak Sifir
5

Masa: 5 minit sebelum atau

Membiasakan murid-murid

selepas proses pengajaran.

menguasai sifir dengan teknik

Cth Bahan: Kuiz sifir,

hafalan

FEB-OKT

Semua Murid

Semua guru

Tahun 2-6

Matematik

Penuhkan kotak sifir dsb.


Memberikan info Matematik
Pertandingan sudut
6

Matematik yang berinformasi


setiap kelas

terkini kepada guru-guru dan


murid-murid.
Menampal atau

Semua guru
FEB-OKT

mempamerkan hasil karya

Kelas
Semua Murid

Semua guru
Matematik

Tahun 1 - 6

murid yang terpilih


Semua murid

Memberi bimbingan
7

Program kecemerlangan
LINUS

tambahan kepada murid


murid LINUS Numerasi yang
belum menguasai konstruk

tahun 1 3
FEB -

yang belum

Semua guru

OKT

menguasai

Matematik

konstruk

LINUS
8

Pertandingan Kuiz Matematik

Memahirkan penguasaan

antara kelas

murid terhadap subjek

MAC

LINUS
Semua Murid

Semua guru

terutama

Matematik

Matematik
Menambah keperluan Bahan
9

Membuat pesanan Bahan-

Bantu Mengajar untuk

bahan Bantu Mengajar untuk

digunakan secara optimum

Tahun 1-6

dalam pengajaran dan

Tahap 2

MAC

pembelajaran
Memberi input kepada guru10

Bengkel LINUS

guru LINUS berkenaan


pengajaran dan pembelajaran

MAC-OKT

11

Soalan Matematik Tahun 4


dan 5

Guru LINUS

Ketua Panitia

Tahun 1

J/U LINUS

dan 2

untuk kelas LINUS


Memperkenalkan kepada
Bengkel Teknik Menjawab

Ketua Panitia

murid-murid Tahun 4 dan 5


kepada bentuk soalan
Matematik UPSR.

APR

Murid Tahun 4
dan 5

Membimbing murid dalam

Guru
Matematik
Tahun 4 dan 5

menjawab soalan.
Menyusun semula
12

Mengemaskini fail Panitia

kandungan maklumat Panitia

Matematik

Matematik dalam tahun

Ketua Panitia

APR-OKT

Setiausaha

semasa
Membuka minda murid
13

14

15

Bulan Matematik

Bengkel Teknik Menjawab


Soalan Matematik Tahun 6

Latih tubi menjawab soalansoalan peperiksaan UPSR

bahawa Matematik
merupakan salah satu disiplin

MEI

Murid Tahun 1

Semua guru

Hingga 6

Matematik

ilmu yang menyeronokkan


Membimbing murid-murid
Tahun 6 dalam menjawab

Guru
MEI

Murid Tahun 6

soalan Matematik UPSR


Menyediakan dan
membiasakan murid-murid
dengan contoh-contoh soalan
UPSR.

Matematik
Tahun 6

JULSEPT

Guru
Murid tahun 6

Matematik
Tahun 6

Membincangkan masalah16

17

Mesyuarat Panitia Matematik


Kali Kedua

masalah yang timbul dan


berbangkit.

OGOS

Membuat analisa

Mesyuarat Panitia Matematik

peperiksaan PKSR 1
Membincangkan masalah-

Kali Ketiga

masalah yang timbul dan

OKT

Semua guru

Ketua Panitia

Matematik

Setiausaha

Semua guru

Ketua Panitia

Matematik

Setiausaha

berbangkit.
Membuat analisa

18

Menyiapkan Laporan
Tahunan

peperiksaan Formatif 2
Merekod segala aktiviti
sepanjang tahun 2014 dan
membuat penilaian.

NOV

Ketua Panitia
Setiausaha

CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2013


BIL
1
2
3
4
5

AKTIVITI
Mesyuarat Panitia Matematik Kali Pertama
Mengumpul data peribadi dan jadual waktu guru
Bengkel Jadual Spesifikasi Item (JSI)
Bengkel penandaan Kertas Matematik
Program Bijak Sifir
Masa: 5 minit sebelum atau selepas proses pengajaran.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cth Bahan: Kuiz sifir, Penuhkan kotak sifir dsb.


Pertandingan sudut Matematik yang berinformasi setiap kelas
Program kecemerlangan LINUS
Pertandingan Kuiz Matematik antara kelas
Membuat pesanan Bahan-bahan Bantu Mengajar untuk Tahun 1-6
Bengkel LINUS
Bengkel Teknik Menjawab Soalan Matematik Tahun 4 dan 5
Mengemaskini fail Panitia Matematik
Bulan Matematik
Bengkel Teknik Menjawab Soalan Matematik Tahun 6
Latih tubi menjawab soalan-soalan peperiksaan UPSR
Mesyuarat Panitia Matematik Kali Kedua
Mesyuarat Panitia Matematik Kali Ketiga
Menyiapkan Laporan Tahunan

JAN
X
X

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

NOV

X
X
X

X
X