Anda di halaman 1dari 16

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

Rancangan Pelajaran Tahunan


Prinsip Perakaunan Tingkatan 5, Tahun 2014
TAJUK 8 : PERAKAUNAN UNTUK TUNAI
MINGGU /
TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI
PELAJAR

JANUARI
1
2/1 3/1
2
6/1 10/1

PENGURUSAN KELAS/ JAMPI


ULANG KAJI TINGKATAN 4
8.1 Kawalan Tunai
8.1.1 Pentingnya mengawal
tunai

ARAS 1
1. Menerangkan kepentingan
kawalan tunai.
2.

8.2 Penyata Penyesuaian Bank


8.2.1 Tujuan Penyata Bank
dikeluarkan
8.2.2 Tujuan menyediakan
Penyata Penyesuaian
Bank
8.2.3

3&4

Sebab wujudnya
perbezaan baki Akaun
Bank dalam buku tunai
dengan Penyata Bank

8.2.4 Cara menyedia Penyata


Penyesuaian Bank:

Mene
rangkan fungsi Penyata Bank
dan Penyata Penyesuaian
Bank.

ARAS 2
1 Menganalisis buku tunai dan
penyata bank.
Mengemaskini buku tunai
termasuk:

Arahan tetap

Cek Tak Laku

Pindahan Kredit

Caj Bank

dan lain-lain

- menerangkan:
a. maksud dan kepentingan
kawalan tunai
b. fungsi penyata bank
dengan mempamerkan
contoh penyata bank
c. fungsi penyata
penyesuaian bank
a.
catatan songsang
dalam
penyata bank dan buku
tunai perniagaan beserta
dengan edaran penyata
bank dan buku tunai

- menunjukkan cara

- menyediakan penyata
penyesuaian bank
a. tanpa mengemaskini
buku tunai bermula
dengan
i. baki debit buku tunai
ii. baki kredit penyata
bank
iii. baki kredit buku tunai
iv. Baki debit penyata
bank
b. bermula dengan baki
buku tunai yang telah
dikemaskini

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

13/1 187/1
&

bermula dengan baki


Akaun Bank dalam
buku tunai, yang
telah dikemaskinikan

20/1 24/1

FEBRUARI

8.3 Belanjawan Tunai dan


Penyata Varian

5&6
27/1 31/1
&

8.3.1 Fungsi dan kepentingan


menyediakan
belanjawan tunai
8.3.2 Cara menyediakan
belanjawan tunai

3/2 -7/2

Menyediakan Penyata
Penyesuaian Bank
a. Manual
b. Komputer (Perisian
Pendidikan Perakaunan)

penyediaan penyata
penyesuian bank
a. tanpa mengemaskini buku
tunai
b. dengan mengemaskini
buku tunai

MODUL MENITI GEMILANG 16/1


ARAS 1
1. Menerangkan fungsi dan
- Menerangkan fungsi dan
kepentingan belanjawan
kepentingan belanjawan
tunai.
tunai
ARAS 2
1. Menyediakan belanjawan
tunai
a. Manual
b. Komputer (Perisian
Pendidikan Perakaunan)

- Menyediakan edaran
contoh belanjawan tunai dan
penyata varian
soalan pengukuhan
penyediaan belanjawan
tunai

ARAS 3
1. Menyediakan penyata varian
untuk membandingkan
belanjawan dan prestasi

- kajian kes yang membolehkan


pelajar merancang dan
mengawal perbelanjaan tunai

- menyediakan belanjawan
tunai
- membentangkan dapatan
daripada kajian kes secara
berkumpulan atau individu

- menunjuk cara penyediaan


belanjawan tunai

TAJUK 9 : PENGGAJIAN
MINGGU /

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI

CADANGAN

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

TARIKH
7
10/2 14/2

8
17/2 21/2

GURU
9.1 Pengenalan kepada penggajian
9.2 Pengiraan
A. Gaji kasar
(a) Gaji Pokok
(b) Elaun
(c) Kumpulan Wang
Simpanan Pekerja
(KWSP) caruman
Majikan
(d) PERKESO caruman
majikan
UJIAN PRETASI 1 12/3-15/3
B. Potongan
(a) Kumpulan Wang
Simpanan Pekerja
(KWSP) caruman majikan &
caruman pekerja
(b) Pertubuhan Keselamatan
Sosial Pekerja (PERKESO) caruman majikan &
caruman pekerja
(c) Potongan cukai
berjadual(PCB),
(d) Pinjaman perumahan,
(e) Pinjaman kenderaan
(f) Potongan lain
- Yuran koperasi
- Pinjaman koperasi
C. Gaji bersih
Gaji kasar tolak potongan

ARAS 1
1. Menjelaskan maksud
Penggajian
ARAS 2
1. Mengenalpasti butiran yang
menyebabkan penambahan
dan pengurangan jumlah
gaji
2. Menghitung gaji bersih
3. Merekod pembayaran gaji
dalam lejar

TAJUK 10 : PERKONGSIAN

PEMBELAJARAN
AKTIVITI PELAJAR

- Menyediakan contoh
Penyata gaji pekerja
awam dan swasta

- Mengira gaji dan


merekod dalam lejar am
dan buku tunai

- Menunjukkan cara
merekod pembayaran
gaji dalam lejar am dan
buku tunai

- Mengira gaji bersih dan


merekod dalam lejar am
dan buku tunai

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

MINGGU /
TARIKH
FEB/MAC
9
24/2 28/2

MINGGU /
TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN
10.1

Perniagaan Perkongsian
10.1.1 Pengertian
perkongsian
10.1.2 Pengenalan Akta
Perkongsian 1961
(Seksyen berkaitan
dengan Perjanjian
Perkongsian)
10.1.3 Tujuan
mewujudkan
Perjanjian
Perkongsian
10.2 Ekuiti Pemilik
10.2.1 Akaun-akaun rakan
kongsi:
(a) Akaun modal
(b) Akaun semasa
10.2.2 Pengiraan dan cara
merekod:
(a) Faedah atas modal
(b) Faedah atas ambilan
(c) Faedah atas pinjaman
(d) Gaji rakan kongsi
(e) Pembahagian untung
/rugi
10.2.3 Persembahan akaun modal
dan akaun semasa dalam
KKK
HARI PRESTASI 1 28/2
BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN
ARAS 1
1. Menerangkan ciri-ciri
perniagaan perkongsian.
2. Membandingkan ciri-ciri
antara perniagaan
perkongsian dengan milikan
tunggal.
3. Menyatakan kepentingan
Akta Perkongsian 1961 dari
aspek Perjanjian
Perkongsian.
4. Menjelaskan tujuan
mewujudkan Perjanjian
Perkongsian
5. Menjelaskan perubahan
bentuk pemilikan daripada
milikan tunggal kepada
perkongsian.
6. Menjelaskan kesan
kemasukan rakan kongsi
baharu.
7. Menjelaskan perubahan
nisbah pembahagian
untung/rugi.

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU


- menunjukkan contoh ikatan
perkongsian dan Akta
Perkongsian
- membincangkan ciri-ciri
perniagaan perkongsian
- Menyediakan:
a. carta perbandingan akaun
modal milikan tunggal dan
perkongsian
b. pelbagai urus niaga
sebagai latihan
pengukuhan
- menunjuk cara penyediaan
akaun modal;
a. kaedah modal berubah
b. kaedah modal tetap
- menjelaskan dan menunjuk
cara merekod

CADANGAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI
PELAJAR
- menyenaraikan contoh
perniagaan perkongsian
- mengenalpasti ciri-ciri
perniagaan perkongsian
- membezakan butiran yang
terdapat dalam akaun modal
milikan tunggal dengan
perkongsian(iThink)
- menghitung faedah atas
modal, faedah atas ambilan,
faedah atas pinjaman, gaji
rakan kongsi
- merekod dalam akaun modal,
akaun semasa, akaun untung
rugi dan pengasingan untung
rugi
- menyediakan akaun semasa
dan akaun modal dalam
kunci kira-kira

ARAS 1
1. Mengelaskan butir Akaun
Semasa dan Akaun Modal
HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI
PELAJAR

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

10
3/3 -7/3

10.3 Akaun Penamat


10.3.1 Penyediaan Akaun
Perdagangan dan
Akaun Untung Rugi
10.3.2

Penyediaan Akaun
Pengasingan Untung
Rugi

ARAS 2
1. Menghitung dan merekod
dalam lejar dan Akaun
Penamat:
Faedah atas modal
Faedah atas ambilan
Faedah atas pinjaman
Gaji rakan kongsi
Pembahagian untung / rugi
2. Menyediakan Akaun Modal
dan Akaun Semasa
3. Merekodkan Akaun Modal
dan Akaun Semasa dalam
Kunci Kira-kira.

10.4 Kunci Kira-kira


10.4.1 Penyediaan Kunci Kirakira
11

10.5 Pembubaran Perkongsian


(tidak termasuk peraturan
Garner lawan Murray)

10/3 14/3
10.5.1 Menyediakan jurnal
10.5.2 Penyediaan akaun
realisasi dan akaunakaun lain yang terlibat.

UJIAN PRESTASI 2 12/3 -15/3

- Membincangkan:
a. perbezaan antara akaun
penamat perniagaan
perongsian dengan milikan
tunggal
b. tujuan penyediaan akaun
pengasingan untung rugI
- menyediakan
a. senarai butiran yang perlu
dimaksukkan dalam akaun
untung rugi dan akaun
pengasingan utung rugi
b. Imbangan duga dengan
perlarasan

ARAS 1
1. Membezakan di antara akaun
penamat perniagaan
perkongsian dengan milikan
tunggal.
2. Mengenalpasti butiran akaun
penamat perniagaan
perkongsian dengan milikan
tunggal
ARAS 2
1. Menyediakan Akaun Penamat
ARAS 2
1.
Meny
ediakan Kunci Kira-kira
ARAS 1
1. Menerangkan sebab-sebab
berlaku pembubaran.
(persaraan rakan kongsi)
ARAS 2

- mengelaskan butiran yang


perlu direkodkan dalam
akaun untung rugi dan akaun
pengasingan untung rugi
(iThink)

- membuat latihan dalam


format T
dan penyata
a. Akaun perdagangan
b. Akaun untung rugi
c. Akaun pengasingan
untung rugi
d. Kunci Kira-kira

- membincangkan
a. maksud pembubaran
perkongsian
b. sebab berlakunya
pembubaran perkongsian

- menyenaraikan sebab
berlaku pembubaran dan
perkongsian

- menunjukkan langkahlangkah menutup buku


perniagaan ketika proses

- menyediakan catatan jurnal


dan lejar untuk menutup buku
perniagaan

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

1. Menyediakan catatan jurnal


dan merekod ke akaun yang
berkaitan dengan pembubaran
perkongsian
MAC
22/3 30/3

pembubaran melalui
catatan:
a. jurnal
b. lejar

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


MODUL CUTI TERANCANG

TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD


MINGGU /
TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN

APRIL
APRIL

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI
PELAJAR

PERMULAAN KERJA KURSUS TINGKATAN 5


11.1

13

Syarikat Berhad
11.1.1 Pengertian Syarikat
Berhad
11.1.2 Penubuhan (Akta
Syarikat
1965)

31/3 -4/4

11.2

ARAS 1
1. Menerangkan ciri syarikat
berhad.
2. Mengenalpasti cara
penubuhan sesebuah
syarikat berhad.
3. Menerangkan format penyata
kewangan syarikat berhad.

Modal
11.2.1

Jenis modal:
(a) modal
dibenarkan
(b) modal
diterbitkan

ARAS 2
Membandingkan ciri-ciri antara
syarikat sendirian berhad
dengan syarikat awam
berhad.
ARAS 1

- membincangkan
a. pengertian dan ciri
syarikat berhad
b. penubuhan Syarikat
Berhad
c. jenis modal
- menyediakan:
a. carta yang menunjukkan
perbandingan ciri syarikat
awam berhad dengan
syarikat sendirian berhad
b. contoh tatawujud dan
tataurus syarikat berhad

- menyediakan carta
tatawujud dan tataurus
syarikat secara
berkumpulan
- mengumpul beberapa
contoh prospektus dan
menyenaraikan
maklumat penting yang
terkandung dalam dokumen
tersebut
- menghitung setiap jenis
modal

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

(c) modal
berbayar
(d) modal belum
diterbitkan

1. Menerangkan maksud modal


2. Menghitung modal
dibenarkan, modal
diterbitkan, modal berbayar
dan modal belum diterbitkan

yang tersenarai di Bursa


Malaysia

- merekod
a. terbitan saham dalam
jurnal dan lejar
b. menghitung dividen
interimdan dividen akhir
saham keutamaan dan
saham biasa

MINGGU TEKNIK &VOKASIONAL


7/4/2013

11.3

Saham
11.3.1 Jenis saham:
(a) saham biasa
(b) saham
keutamaan
11.3.2 Merekod terbitan
saham
11.3.3 Dividen
11.3.4 Cara menghitung
dividen

11.4

Ekuiti Pemilik dalam


Kunci Kira-kira
11.4.1 Persembahan
ekuiti pemilik dalam
Kunci Kira-kira

- membezakan ciri-ciri
saham biasa dan saham
keutamaan(iThink)

ARAS 1
1. Menerangkan ciri saham
biasa dan saham keutamaan.

- membincangkan
a. jenis saham
b. maksud dan jenis
dividen

2. Menerangkan maksud
dividen
ARAS 2
1. Membezakan antara saham
biasa dengan saham
keutamaan.
2. Menghitung pulangan dividen
interim dan akhir
3. Merekod terbitan saham yang
dibayar penuh tidak termasuk
terbitan premium dan diskaun
di dalam jurnal dan lejar.
ARAS 3
1. Menghitung dividen syer
keutamaan dan syer biasa
bagi beberapa tahun
kewangan

menunjukkan cara:
a. merekod terbitan saham

menunjukkan cara:
a. menghitung dividen

- merekod
a. Butir-butir ekuiti pemilik
dalam kunci kira-kira

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

ARAS 1
1. Merekodkan butir-butir ekuiti
pemilik dalam Kunci Kira-kira.
ARAS 2
1. Membezakan format penyat
syarikat berhad, perkongsian
dan milikan tunggal

TAJUK 12 : AKAUN KELAB DAN PERSATUAN


MINGGU /
TARIKH
14 - 15
7/4 11/4
&
14/4 18/4
16
21/4 25/4

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI
PELAJAR

TAKLIMAT KERJA KURSUS TINGKATAN 5


12.1

Kelab dan Persatuan

12.1.1 Pengertian kelab


dan persatuan di
bawah Akta
Pertubuhan 1966
12.1.2 Sumber hasil dan
jenis belanja
12.1.3 Belanja hasil dan
modal, pendapatan
hasil dan modal
Perbandingan perakaunan kelab
dan persatuan dengan entiti
perniagaan

ARAS 1
1. Menerangkan ciri kelab dan
persatuan.
2. Mengenalpasti dan
menyatakan sumber-sumber
hasil dan jenis belanja.
ARAS 2
1. Membezakan ciri kelab
dan persatuan dengan
entiti perniagaan .
2. Membezakan
pendapatan hasil dengan
pendapatan modal dan

- Membincangkan
a. ciri kelab dan persatuan
b. perbezaan pendapatan
hasil dengan pendapatan
modal dan belanja hasil
dengan belanja modal.
c. maksud yuran masuk dan
yuran ahli
- Menyediakan jadual yang
menunjukkan akaun
antara kelab dan persatuan
dengan akaun entiti
perniagaan

- membezakan
a. ciri kelab dan persatuan
dengan entiti perniagaan
b. yuran masuk dan yuran
ahli
- mengelaskan
a. pendapatan hasil dan
pedapatan modal
b. perbelanjaan hasil dan
perbelanjaan modal
-

menyediakan akaun

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

12.2

Akaun Yuran
12.2.1 Jenis-jenis yuran
12.2.2 Penyediaan Akaun
Yuran Ahli

belanja hasil dengan


belanja modal.
3. Membezakan akaun kelab
dan persatuan dengan
akaun entiti perniagaan

- Menunjukkan cara:
a. menghitung yuran
semasa, yuran tertunggak
dan yuran terdahulu
b. menyediakan akaun
yuran tanpa pelarasan
dan dengan pelarasan

penerimaan dan
pembayaraan
- menghitung yuran yang
Hendak dipindahkan ke
akaun pendapatan dan
perbelanjaan

ARAS 1
1. Mengenalpasti jenis-jenis
yuran.

12.3

Akaun Penerimaan dan


Pembayaran
12.3.1 Penyediaan Akaun
Penerimaan dan
Pembayaran

ARAS
1.
2.
(a)
(b)

2
Menghitung yuran ahli
Menyediakan
Akaun Yuran
Akaun Penerimaan dan
Pembayaran
(c) Akaun Pendapatan dan
Perbelanjaan
3. Menyediakan akaun
aktiviti dagangan kelab
dan persatuan termasuk
pelarasan akruan dan
terdahulu.

HARI PRESTASI 2 25/4


17
28/4 2/5

12.4

Akaun Pendapatan dan


Perbelanjaan

ARAS 1
1. Menerangkan maksud dana

c. menyediakan akaun
penerimaan dan
pembayaraan serta
akaun pendapatan dan
perbelanjaan dalam
format
T dan penyata
d. menghitung belian/jualan
dengan menyediakan
akaun kawalan
penghutang dan akaun
kawalan pemiutang
- Menerangkan maksud dana
terkumpul
- Menunjuk cara menghitung
dana terkumpul

- menyediakan akaun
pendapatan dan
perbelanjaan tanpa
pelarasan dan dengan
pelarasan

- menghitung dana

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

terkumpul
12.4.1 Penyediaan Akaun
Pendapatan dan
Perbelanjaan
12.4.2 Penyediaan Akaun
Perdagangan bagi
Aktiviti dagangan
kelab
12.5

MINGGU /
TARIKH

terkumpul dan
menyediakan kunci kirakira

ARAS 2
1 Menghitung dana terkumpul.
2. Merekod sumbangan dalam
akaun kelab dan persatuan
3. Menyediakan Kunci Kira-kira

Kunci Kira-kira
12.5.1 Pengertian dan
Pengiraan
Dana Terkumpul
12.5.2 Penyediaan Kunci
Kira-kira

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

18 & 20
5/5 23/5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

JUN
25/5 9/6

CUTI SEMESTER TAHUN 2013

CADANGAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI
PELAJAR

21
10/6 14/6

TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP


MINGGU /
BIDANG PEMBELAJARAN
TARIKH

HASIL PEMBELAJARAN

10

PERSEDIAAN / AKTIVITI
GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI PELAJAR

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

21

13.1

9/6 13/6

Rekod Tak Lengkap


13.1.1 Pengertian rekod
tak lengkap

13.2

Penentuan Pendapatan
13.2.1 Kaedah perbandingan
13.2.2 Kaedah analisis:
(a) menghitung jualan
dan belian
(b) analisis Buku Tunai
(c) analisis belanja dan
hasil
13.2.3 Penyediaan Akaun
Perdagangan
13.2.4 Penyediaan Akaun
Untung Rugi

MINI MAKMAL NKRA 2 12/6


13.3

22
16/6 20/6

Kunci Kira-kira
13.3.1 Penyediaan Kunci Kirakira selepas penentuan
hasil bagi kedua-dua
kaedah

ARAS 1
1. Menerangkan maksud
rekod tak lengkap.
2. Mengenalpasti contohcontohperniagaan yang
mengamalkan rekod yang
tidak lengkap.
ARAS 1
1. Menerangkan kaedah
perbandingan dan
kaedah analisis
ARAS 2
1 Menghitung modal
2. Menghitung untung/rugi
perniagaan
3. Mencari angka-angka
yang tertinggal
4. Menyediakan akaunakaun yang diperlukan
oleh peniaga tunggal
5. Menyediakan penyata
pendapatan berdasarkan
rekod tak lengkap
ARAS 2
1. Menyediakan kunci kirakira berdasarkan rekod
tak lengkap
ARAS 3
1 Membuat analisis
akaun/rekod yang
tidak disediakan
dengan lengkap

TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN

11

- Membincangkan
a. pengertian rekod tak
lengkap
b. penentuan pendapatan
melalui kaedah
perbandingan dan kaedah
analisis
- Menunjukkan cara
menyediakan:
a. Penyata Untung Rugi
melalui kaedah
perbandingan
b. Penyata kunci kira-kira
melalui kaedah analisis
dalam bentuk T dan
penyata
- Menyediakan soalan latihan
Pengukuhan

- membuat perbandingan
antara sistem catatan
bergu dengan
rekod tak lengkap (KBAT)
- membuat latihan
pengukuhan
- menggunakan perisian
pendidikan perakaunan
dan melayari internet(
(VLE Frog)

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

MINGGU /
TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN
14.1 Konsep kos

23
14.1.1
23/6 27/6

Jenis Kos:
(a) kos tetap
(b) kos berubah

14.2 Kos Pengeluaran


14.2.1

Komponen kos
pengeluaran:
(a) bahan langsung
(b) buruh langsung
(c) overhed kilang

HARI PERMUAFAKATAN 27/6


JULAI
24

14.3

Akaun Pengeluaran
14.3.1 Penyediaan Akaun
Pengeluaran (kos barang
di kilang)

30/6 4/7

PENYEDIAAN DOKUMEN
PENTAKSIRAN PBS KAWASAN
1/7-15/7
MINGGU /
TARIKH
25

BIDANG PEMBELAJARAN
14.4

Analisis Kos Volum Untung

HASIL PEMBELAJARAN
ARAS 1
1. Menjelaskan jenis dan
maksud kos
ARAS 2
1. Menghitung kos tetap dan
kos
berubah.
ARAS 1
1. Menjelaskan komponen
kos pengeluaran.

PERSEDIAAN / AKTIVITI
GURU
- Membincangkan:
a. konsep kos
b. kos tetap dan kos
berubah
c. elemen-elemen kos
pengeluaran
- memberi garis panduan
penyediaan folio
pengeluaran

CADANGAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI PELAJAR
- menyenaraikan contoh kos
dan mengklaskan mengikut
elemen-elemen kos
pengeluaran
- menyediakan folio
pengeluaran
- Menyediakan Akaun
Pengeluaran dalam Format
T dan penyata

- Penerangan
ARAS 2
1. Menghitung kos prima
2. Menghitung kos
pengeluaran
ARAS 2
1. Menyediakan Akaun
Pengeluaran (kos barang
di
Kilang)
2. Merekodkan pemindahan
kos pengeluaran (kos
barang di kilang ke
penyata pendapatan.

HASIL PEMBELAJARAN
ARAS 1

12

- Menyediakan edaran format


akaun pengeluaran dalam
format T dan penyata;
a. tanpa kerja dalam proses
b. dengan kerja dalam
proses

- Menggunakan perisian
pendidikan perakaunan
dan melayari internet
(VLE FROG)

- Menunjuk cara menghitung:


a. kos prima
b. kos pengeluaran
c. kos barang di kilang

PERSEDIAAN / AKTIVITI
GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI PELAJAR

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

1. Menerangkan maksud
kos volum untung.

14.4.1 Pengertian analisis


kos volum untung

7/7 11/7

14.4.2 Analisis titik pulang


modal:
(a) margin caruman
(b) kaedah graf
(c) margin keselamatan
14.4.3

Menghitung titik
pulang modal
(a) Kos tetap
(b) Kos berubah
(c) Margin caruman

ARAS 2
1. Menghitung titik pulang
modal
dan margin keselamatan
2. Menyediakan graf untuk
menunjukkan titik pulang
modal
ARAS 3
1. Merancang pengeluaran
dengan menggunakan
titik pulang modal

UJIAN PRESTASI 4 9/7-12/7

- Membincangkan
a. maksud kos volum untung
b. maksud titik pulang modal
dan margin caruman
- Menyediakan soalan yang
membolehkan pelajar
merancang sesuatu aktiviti
pengeluaran dengan
menggunakan analisis titik
pulang modal

- menghitung titik pulang


modal menggunakan
kaedah:
a. margin caruman
b. lakaran graf
- merancang pengeluaran
berdasarkan analisis titik
pulang modal

- Menunjuk cara menghitung


titik pulang modal melalui
kaedah:
a. pensamaan
b. margin carum
c. graf

TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN


MINGGU /
TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN
15.1

26
14/7 18/7

Maklumat Pengurusan
15.1.1 Pengenalan kepada
maklumat
pengurusan
a) Hubungan di antara
perakaunan
kewangan
dan perakunan

HASIL PEMBELAJARAN
ARAS 1
1. Menerangkan
a) Hubungan di antara
perakaunan kewangan
dan perakunan
pengurusan
b) Tujuan maklumat
pengurusan membuat

13

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU


- Membincangkan penyediaan:
a. pengertian peratus untung
kasar atas kos jualan
(tokokan/markup), peratus
untung kasar atas jualan
(margin), peratus untung
bersih atas jualan, kadar
pusing ganti stok, nisbah

CADANGAN
PEMBELAJARAN
AKTIVITI PELAJAR

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

pengurusan
b) Tujuan maklumat
pengurusan
membuat
keputusan
perancangan dan
kawalan

15.1.2 Perlaporan
maklumat
pengurusan
a) Kaedah
menanalisa,
membentang and
menyampaikan
maklumat
(termasuk surat,
memo, lapor dan
email)

27
21/7 25/7

15.2

Analisis Penyata Kewangan


dan Analisis Nisbah
15.2.1 Pengertian dan
pengiraan:
(a) peratus
untung
kasar
atas
kos
jualan (tokokan /
mark-up)
(b) peratus
untung
kasar atas jualan
(margin)
(c)
peratus
untung

keputusan perancangan
dan kawalan
c) Kaedah menanalisa,
membentang and
menyampaikan maklumat
(termasuk surat, memo,
lapor dan email)

semasa dan pulangaan atas


modal
b. kepentingan mentafsir
Penyata Kewangan
perniagaan
-

2. Menerangkan maksud setiap


nisbah

Menyediakan:
a. jadual yang menunjukkan
setiap nisbah
b. beberapa edaran penyata
Kewangan

3. Menyatakan rumus bagi


setiap nisbah.

- membuat rumusan setiap


nisbah antara firma
-

4. Menerangkan kepentingan
mentafsir penyata kewangan

ARAS 2
1. Membezakan penyata
kewangan mengikut struktur
pemilikan dan jenis aktiviti
organisasi.
2. Menghitung dan mentafsir
nisbah-nisbah perakaunan.
ARAS 3
1. Membuat rumusan setiap
nisbah antara firma

14

- menghitung nisbah
berpandukan Penyata
Kewangan

Menunjukkan cara
menghitung nisbah

- Menggunakan perisian
pendidikan perakaunan
dan melayari internet
(vle Frog)

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

(d)
(e)
(f)
(g)

15.3

bersih atas jualan


kadar pusing ganti
stok
tempoh kutipan dan
pembayaran hutang
nisbah
semasa
termasuk
nisbah
ujian mampu.
pulangan atas modal
(milikan tunggal,
perkongsian dan
syarikat berhad)

2. Membuat keputusan memilih


firma

Mentafsir Nisbah
15.3.1 Membezakan
prestasi antara firma
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 28/7-29/7

JULAI/OGOS
28 & 29 %30
30/7 15/8

MODUL MENITI GEMILANG/ANJAL

16/8 24/8

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2

30 &31

SENTUHAN TERAKHIR SEBELUM PERCUBAAN/TEKNIK MENJAWAB SOALAN


MINI MAKMAL NKRA 3 28/8
AMBANG KEMERDEKAAN 29/8 -13/9

25/8 -5/9
SEP
32,33 &35

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

15

Rancangan Pelajaran Tahunan Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2014

8/9 26/9
SEP-NOV
36 40
29/9 31/10
NOV - DIS
41
3/11 - 13/12

22/11
31/12

JADUAL ANJAL/SENTUHAN TERAKHIR


HARI GRADUASI 3/10
SOLAT HAJAT 30/10
PEPERIKSAAN SPM BERMULA

CUTI AKHIR TAHUN 2014

16