Anda di halaman 1dari 5

SMK SULTAN TAJUL ARIFFIN, MANONG

Rancangan Pelajaran Tahunan Fizik Tingkatan 4 2014


MINGGU/
TARIKH
1
(2-3/1/14)

BIDANG
PEMBELAJARAN
BAB 1:
PENGENALAN
KEPADA FIZIK

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
Memahami Fizik

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

menerangkan tentang fizik.


mengenal pasti konsep fizik dalam objek harian dan
fenomena alam semulajadi.

2
(6-10/1/14)

Memahami
kuantiti asas dan
kuantiti terbitan

menerangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan.


menyenaraikan kuantiti asas dan unitnya.
menyenaraikan beberapa kuantiti terbitan dan unitnya.
menyatakan kuantiti dengan menggunakan imbuhan.
mengungkapkan kuantiti dalam bentuk piawai.
menyatakan kuantiti terbitan dan unitnya dalam bentuk
kuantiti asas dan unit asas.
menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit

3
(13-17/1/14)

Memahami kuantiti
scalar dan kuantiti
vektor

menyatakan maksud kuantiti skalar dan kuantiti vektor.


menyatakan beberapa contoh kuantiti skalar dan kuantiti
vektor.

Memahami
pengukuran

mengukur kuantiti fizik dengan peralatan yang sesuai.


menerangkan kejituan dan kepersisan.
menerangkan kepekaan.
menerangkan jenis-jenis ralat dalam eksperimen.
menggunakan teknik yang sesuai untuk mengurangkan
ralat.

Menganalisis
penyiasatan

mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi


membuat inferens yang sesuai.
membentuk hipotesis.
merancang dan menjalankan eksperimen mudah untuk
menguji hipotesis.
merekod data dalam bentuk yang sesuai.
mentafsir data untuk membuat kesimpulan.
menulis laporan eksperimen.

25/1Sekolah Ganti
utk 3/2

Menganalisis
gerakan linear

menyatakan maksud jarak dan sesaran.


menyatakan maksud laju dan halaju dan
menyatakan halaju
purata, v = s/t
menyatakan maksud pecutan dan nyahpecutan dan
menyatakan a = v - u
t
menghitung laju dan halaju.
menghitung pecutan dan nyahpecutan.
menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan
yang seragam iaitu :
i) v = u + at
ii) s = ut + at2
iii) v2 = u2 + 2as

30/1-4/2/14
Cuti sempena
Tahun Baru
Cina

6
(5-7/2/14)

Menganalisis graf
gerakan

memplot dan mentafsirkan graf sesaran-masa dan graf


halaju-masa.
deduksikan daripada bentuk graf sesaran- masa apabila
jasad dalam keadaan:
i. pegun.
ii. bergerak dengan halaju seragam.
iii. bergerak dengan halaju tidak seragam.
menentukan jarak, sesaran dan halaju
daripada graf sesaran-masa.
deduksikan daripada bentuk graf halaju-masa apabila
jasad dalam keadaan :
i. pegun.
ii. bergerak dengan halaju seragam.
iii. bergerak dengan pecutan seragam.
menentukan jarak, sesaran, halaju dan pecutan daripada
graf halaju-masa.
menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan
seragam.

7
(10-15/2/14)

Memahami inersia

menerangkan konsep inersia.


menghubungkaitkan jisim dengan inersia.
memberi beberapa contoh situasi yang melibatkan

4
(20-24/1/14)

5
(27/1/1429/1/14)

BAB 2:
DAYA DAN
GERAKAN

14/1Maulidur Rasul

15/2 Sekolah
ganti utk 4/2

inersia.
mencadangkan kaedah mengurangkan kesan negatif
inersia.
Menganalisis
momentum

menyatakan maksud momentum suatu objek.


menyatakan momentum (p) sebagai hasil darab jisim
(m) dan halaju (v) iaitu, p = mv.
menyatakan prinsip keabadian momentum.
menghuraikan aplikasi keabadian momentum.
menyelesaikan masalah yang melibatkan momentum.

Ujian Bulan
Februari

9
(24/2/1428/2/14)

Memahami kesan
daya

menghuraikan kesan daya-daya dalam keseimbangan yang


bertindak ke atas suatu objek.
menghuraikan kesan daya-daya yang bukan dalam
keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek.
menentukan hubungan antara daya, jisim dan pecutan,
iaitu: F = ma.
menyelesaikan masalah dengan menggunakan F = ma.

*Serah soalan
ujian 1

10
(3-7/3/14)

Menganalisis
impuls dan
daya impuls

menerangkan tentang daya impuls.


memberikan beberapa contoh situasi yang
melibatkan daya impuls.
menyatakan impuls sebagai perubahan dalam
momentum, iaitu : Ft = mv - mu .
menyatakan daya impuls sebagai kadar
perubahan momentum dalam perlanggaran atau
letupan, iaitu: Ft = (mv mu)/t
menerangkan kesan keatas daya impuls apabila masa
pelanggaran bertambah atau berkurang.
menghuraikan beberapa situasi di mana daya impuls
perlu dikurangkan dan mencadangkan kaedah untuk
mengurangkannya.
menghuraikan beberapa situasi di mana daya impuls
adalah berfaedah.
menyelesaikan masalah yang melibatkan daya impuls.

Menyedari
kepentingan
ciri-ciri
keselamatan
kenderaan
Memahami daya
graviti

menghuraikan kepentingan ciri-ciri keselamatan pada


kenderaan.

Menganalisis
keseimbangan
daya

menggambarkan situasi di mana daya-daya adalah


dalam keseimbangan.
menyatakan maksud daya paduan.
menentukan daya paduan dengan menambah dua daya.
meleraikan daya kepada dua komponen daya yang
berkesan.
menyelesaikan masalah melibatkan daya-daya
dalam keseimbangan.

8
(17-21/2/14)

11
(10-14/3/14)

12
(17-21/3/14)

22 -30/3/14
13
(1-5/4/14)

Memahami kerja,
tenaga,
kuasa dan
kecekapan

*Ujian 1 mula/
draf PPT

menerangkan pecutan disebabkan oleh graviti.


menyatakan maksud medan graviti.
menyatakan maksud kekuatan medan graviti.
menentukan nilai pecutan graviti.
menyatakan berat (W) sebagai hasildarab jisim (m) dan
pecutan graviti (g), iaitu . W= mg
menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan
graviti.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


menyatakan kerja (W) sebagai hasildarab daya (F) dan
sesaran (s) suatu objek, iaitu . W = Fs.
di mana arah sesaran adalah sama dengan arah daya yang
dikenakan.
menyatakan bahawa apabila kerja dilakukan, tenaga
dipindahkan dari satu objek ke objek yang lain.
menyatakan maksud tenaga kinetik dan menyatakan
Ek = mv2
menyatakan maksud tenaga keupayaan dan menyatakan
Ep = mgh
menyatakan prinsip keabadian tenaga.
menyatakan maksud kuasa dan menyatakan P=W/t
menerangkan maksud kecekapan sesuatu alat.
menyelesaikan masalah yang melibatkan kerja, tenaga,

*Semak PPT
5/4Sekolah Ganti
31/7

kuasa dan kecekapan.


Menghargai
kepentingan
memaksima kan
kecekapan alat
Memahami
kekenyalan.

menyedari kepentingan memaksimakan kecekapan


untuk pemuliharaan sumber.

Memahami tekanan

menyatakan maksud tekanan dan menyatakan P = F/A


menghuraikan aplikasi tekanan.
menyelesaikan masalah melibatkan tekanan.

19/4HAKA ke 15

Memahami tekanan
dalam
cecair

menghubungkaitkan kedalaman dengan tekanan dalam


cecair.
menghubungkaitkan ketumpatan dengan tekanan dalam
cecair.
menerangkan tekanan dalam cecair dan menyatakan
P = hg.
menghuraikan aplikasi tekanan dalam cecair.
menyelesaikan masalah melibatkan tekanan dalam
cecair.

*serah PPT utk


RISO

17
(28/4/142/5/14)
18
(5-10/5/14)

Minggu Ulangkaji PPT

1/5Hari Pekerja

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

19
(12-16/5/14)
20&21
(19-26/5/14)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

10/5Sekolah Ganti
1/8
13/5Hari Wesak

14
(7-11/4/14)

15
(14-18/4/14)

BAB 3:
DAYA DAN
TEKANAN

16
(21-25/4/14)

28/5-15/6/14
22
(16-20/6/14)
23
(23-27/6/14)

Memahami tekanan
gas dan tekanan
atmosfera

menerangkan tekanan gas.


menerangkan tekanan atmosfera.
menghuraikan aplikasi tekanan atmosfera.
menyelesaikan masalah melibatkan tekanan atmosfera
dan tekanan gas

Aplikasi Prinsip
Pascal

menyatakan prinsipPascal.
menerangkan sistem hidraulik.
menghuraikan aplikasi prinsip Pascal.
menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Pascal.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Perbincangan PPT

24
(30/6/144/7/14)

25
(7-11/7/14)

menyatakan maksud kekenyalan.


menyatakan Hukum Hooke
menyatakan maksud tenaga keupayaan kenyal dan
menyatakan Ep = kx2
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
kekenyalan.
menghuraikan aplikasi kekenyalan.
menyelesaikan masalah yang melibatkan kekenyalan.

BAB 4:
HABA

Aplikasi prinsip
Archimedes

menjelaskan daya apung.


mengaitkan daya apung dengan berat cecair yang
tersesar.
menyatakan prinsip
Archimedes.
menghuraikan aplikasi prinsip Archimedes.
menyelesaikan masalah melibatkan prinsip Archimedes.

Memahami prinsip
Bernoulli

menyatakan prinsip
Bernoulli.
menerangkan bahawa daya paduan wujud akibat dari
perbezaan tekanan
bendalir.
menghuraikan aplikasi prinsip Bernoulli.
menyelesaikan masalah melibatkan prinsip Bernoulli.

Memahami
keseimbangan
terma

menerangkan keseimbangan terma.


menerangkan bagaimana termometer cecair- dalamkaca berfungsi.

Memahami muatan
haba tentu

menyatakan maksud muatan haba tentu ( c ).


menyatakan c= Q

m
menentukan muatan haba tentu cecair.
menentukan muatan haba tentu pepejal.
menghuraikankan aplikasi muatan haba tentu.
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
muatan haba tentu.
26
(14-18/7/14)

Memahami haba
pendam tentu

27
(21-25/7/14)

Memahami hukumhukum gas

28/7-3/8/14
28
(4-8/8/14)

menyatakan bahawa pemindahan haba semasa


perubahan fasa tidak melibatkan perubahan suhu.
menyatakan maksud haba pendam tentu ( l ).
menyatakan l = Q / m
menentukan muatan haba tentu pelakuran.
menentukan muatan haba tentu pengewapan.
menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu.
menentukan muatan haba tentu pelakuran.
menentukan muatan haba tentu pengewapan.
menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu.

14/7- Ujian 2
mula
15/7Cuti Nuzul
Quran

menerangkan tekanan, suhu dan isipadu gas dari segi


kelakuan molekul gas.
menentukan hubungan antara tekanan dan isipadu pada
suhu malar, bagi suatu gas berjisim tetap iaitu , PV = malar
menentukan hubungan antara isipadu dan suhu pada
tekanan malar, bagi suatu gas berjisim tetap, iaitu
V/T = malar.
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI
menentukan hubungan diantara tekanan dan suhu pada
isipadu malar, bagi suatu gas berjisim tetap, iaitu
P/T = malar
menerangkan sifar mutlak.
menerangkan skala mutlak /skala Kelvin bagi suhu.
menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan, suhu
dan isipadu suatu gas berjisim tetap.

Memahami pantulan
cahaya

menghuraikan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh pantulan


cahaya.
menyatakan hukum pantulan cahaya .
melukis gambarajah sinar untuk menentukan kedudukan
dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh
a) cermin satah.
b) cermin cembung.
c) cermin cekung.
menghuraikan aplikasi pantulan cahaya.
menyelesaikan masalah melibatkan pantulan cahaya.
membina alat berdasarkan aplikasi pantulan cahaya.

16/8Sekolah ganti
21/10

30
(18-22/8/14)

Memahami
pembiasan
cahaya

menerangkan pembiasan cahaya.


menyatakan indeks biasan sebagai n = sin i
sin r
menentukan indeks biasan bagi blok kaca atau perspeks.
menyatakan indeks biasan , n, sebagai
n = halaju cahaya dalam vakum
halaju cahaya dalam medium
menghuraikan fenomena yang disebabkan oleh
pembiasan.
menyelesaikan masalah yang melibatkan pembiasan
cahaya.

*Percubaan
SPM mula

31
(25-29/8/14)

Memahami pantulan
dalam penuh

menerangkan pantulan dalam penuh bagi cahaya.


meyatakan maksud sudut genting , c.
menghubungkait sudut genting dengan indeks biasan,
iaitu ; n = 1/sin c
menghuraikan fenomenon semulajadi melibatkan
pantulan dalam penuh.
menghuraikan aplikasi pantulan dalam penuh.
menyelesaikan masalah melibatkan pantulan dalam
penuh

31/8Hari
Kebangsaan

Memahami kanta

menerangkan titik fokus dan panjang fokus.


menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta
cembung.
menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta
cekung.
melukis gambarajah sinar untuk menunjukkan

29
(11-16/8/14)

32
(1-5/9/14)

BAB 5:
CAHAYA

kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta


cembung.
melukis gambarajah sinar untuk menunjukkan
kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta
cekung.
menyatakan pembesaran sebagai m = v/u
33
(8-12/9/14)

menghubungkait panjang fokus (f),jarak objek (u)


dan jarak imej (v) iaitu: 1/f = 1/u + 1/v
menghuraikan dengan bantuan gambarajah ,
penggunaan kanta dalam alat-alat optik.
membina alat-alat optik menggunakan kanta.
menyelesaikan masalah yang melibatkan kanta.

13-21/9/14
34
(22-27/9/14)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

35
(29/9/143/10/14)
36
(6-10/10/14)
37
(13/10/1417/10/14)
38
(20/10/1424/10/14)
39
(27/1031/10/14)
40
(3-10/11/14)
41
(11-14/11)
42
(17-21/11)
22/11 31/12

27/9Sekolah Ganti
24/10
5/10Cuti Hari
Aidiladha

ULANGKAJI

ULANGKAJI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

21/10 25/10
Cuti Deepavali
Maal Hijrah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Perbincangan PAT & Melengkapkan PEKA
Perbincangan PAT & Melengkapkan PEKA
CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh;

Disemak oleh;

Disahkan oleh;

.
(Pn. Rafiqah binti Jamil)
Guru MP Fizik
SMK Subang