Anda di halaman 1dari 15

SOS 2202

SULIT

KOLEJ UNIVERSITI SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA

PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER JULAI 2006/2007
NAMA KURSUS

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

KOD KURSUS

SOS 2200

TARIKH

30/10/2006 (ISNIN)

TEMPAT

DSM/KK4/KK7/KK10/KK11/MK12

MASA

8.30 10.30 PAGI (2 JAM)

NO. MATRIK

NAMA PROGRAM

NO. MEJA

ARAHAN KEPADA CALON


i. Sila jawab semua soalan

JANGAN BUKA BUKU SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 15 MUKASURAT BERCETAK

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

SOS 2202

SULIT

Pilih Jawapan yang tepat


1. Berikut adalah beberapa ciri keistimewaan tamadun Islam kecuali:
A.
B.
C.
D.

Manhaj Rabbani
Berfahaman Maddiyyah
Bersifat ideal dan realistik
Berbentuk anjal dan tetap

2. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan yang dituntut oleh Islam dilaksanakan


dengan
A.
B.
C.
D.

mengambilkira keperluan fizikal dan rohani


menerima sesuatu di luar penguasaan pancaindera
mempercayai sesuatu tanpa hujah dan bukti
mempercayai kewujudan tuhan yang berbilang

3. Perbezaan pokok tamadun Islam dan Barat dapat dilihat daripada beberapa sudut
berikut kecuali:
A.
B.
C.
D.

Kedudukan agama
Aspek spiritual
Sudut pencapaian hidup manusia
Konsep kesepaduan dan pengawalan

4. Para sarjana Islam mendefinisikan perkataan "tamaddun" dengan istilah

I.
II.
III.

umran
hadarah
bunyan

IV.

madaniyyah

A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan IV
I, II dan IV
Semua di atas

5. Yang manakah antara berikut bukan menggambarkan sifat tamadun Islam?


A.
B.
C.
D.

Bersifat sejagat
Bersifat terbuka
Bertoleransi dengan agama dan budaya lain
Menitikberatkan soal teoretikal semata-mata

2 / 15

SOS 2202

SULIT

6. Dalam pembentukan asas kerohanian, tamadun Islam menekankan kepada


keseimbangan dalam perkara berikut kecuali:
A.
Dunia dan akhirat
B.
Iman dan amal
C.
Akidah dan falsafah
D.
Kebendaan dan kerohanian

7. Al Quran dan Al Sunnah adalah sumber utama tamadun Islam kerana


I.
II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.

mengandungi pelbagai disiplin ilmu yang mampu membangunkan


masyarakat
menjadi panduan dan pedoman yang memberi rahmat kepada seluruh
umat manusia
mengandungi peraturan dan perundangan yang membawa kesejahteraan
kepada seluruh alam
sebuah kitab sejarah yang menceritakan kisah umat terdahulu untuk dikaji
kebenarannya
I dan II
II dan IV
I, II dan III
Semua di atas

8. Larangan untuk meminum minuman keras, mengambil bahan memabukkan dan


suruhan untuk manusia menjaga kesihatan fizikal adalah menepati tuntutan maqasid
al syariah iaitu bertujuan untuk
A.
B.
C.
D.

memelihara
memelihara
memelihara
memelihara

agama
jiwa
akal
keturunan

9. Konsep persamaan yang diletakkan oleh tamadun Islam terhadap lelaki dan wanita
adalah seperti berikut kecuali:
A.
B.
C.
D.

Nilai kemanusiaan antara lelaki dan wanita adalah sama


Keutamaan yang sama untuk memimpin sesebuah organisasi
Diberi hak untuk memperolehi ganjaran atas apa yang diusahakan
Keadilan berlandaskan pembahagiaan sama rata tanpa
mengambilkira faktor-faktor lain

3 / 15

perlu

SOS 2202

SULIT

10. Institusi saintifik dalam sejarah Islam mempunyai keistimewaannya tersendiri


kerana kedudukannya sebagai
I.
II.
III.
IV.

tempat
tempat
tempat
tempat

A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan IV
I, II dan III
Semua di atas

rujukan
pengembangan ilmu
penterjemahan dan penyelidikan
bertukar pandangan para saintis

11. Tokoh sarjana Islam yang mengasaskan ilmu algebra ialah


A.
B.
C.
D.

al
al
al
al

Farabi
Biruni
Zahrawi
Khawarizmi

12. Apakah aspek yang diberi penekanan utama dalam Islam bagi membentuk
masyarakat bertamadun tinggi?
A.
B.
C.
D.

Aqidah, syariah dan akhlak


Peraturan, disiplin dan hukuman
Etika, moral dan nilai-nilai murni
Pencegahan, pengawalan dan pemulihan

13. Berikut adalah ciri yang merujuk kepada perkataan "maddana" kecuali:
A.
B.
C.
D.

Sifat sesuatu yang menjurus kepada aspek spiritual semata


Merujuk kepada pembangunan yang berteraskan budi pekerti
Sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran
Berakar tunjangkan perkataan deen yang membawa maksud agama

14. Syumul merupakan salah satu ciri keunggulan Islam yang menunjukkan bahawa
ajaran Islam
A.
B.
C.
D.

mengandungi ciri-ciri ketuhanan


bersifat sejagat untuk dipraktikkan di seluruh tempat
memiliki kandungan dan pembawaan yang lengkap dan menyeluruh
berpijak di bumi nyata untuk dilaksanakan tanpa kongkongan batas masa
dan situasi
4 / 15

SOS 2202

SULIT

15. Berikut adalah kesan positif yang berlaku hasil daripada interaksi antara tamadun
Cina dan India
I.
II.
III.
IV.

Penyebaran agama Budha


Perpindahan pengetahuan membuat kertas
Perpindahan teknologi membuat gula
Penyerapan ajaran Shinto

A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan IV
I, II dan III
Semua di atas

16. Berikut terangkum dalam maksud hubungan manusia dengan Allah sebagai
Pencipta kecuali:
A.
B.
C.
D.

Mengabdikan diri kepada Allah


Hubungan cinta yang diikat dengan amalan sunat
Mencari keredhaan Allah dalam setiap amalan yang dilakukan
Mengharap dan menagih rahmat, kasih sayang dan keampunan Allah

17. Akidah tauhid dalam Islam adalah berpegang kepada teras kepercayaan
I.
II.
III.
IV.

Allah yang Esa


Hanya Allah yang layak disembah
Hanya Allah Pentadbir Sekelian Alam
Hanya urusan agama diurus oleh Allah

A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan IV
I, II dan III
Semua di atas

18. Antara matlamat kerajaan memperkenalkan kursus Tamadun Islam dan Asia
kepada pelajar institusi pengajian tinggi adalah untuk tujuan berikut kecuali:
A.
B.
C.
D.

Memperkenalkan Islam sebagai agama dan cara hidup


Memaparkan sejarah keagungan umat Islam silam untuk diteladani
Membangkitkan semangat asabiyyah (perkauman) di kalangan umat Islam
Memperbetulkan tanggapan salah masyarakat terhadap nilai ajaran Islam
yang sebenar

5 / 15

SOS 2202

SULIT

19. Konsep fleksibel atau anjal dalam tamadun Islam bermaksud


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Bersedia menerima perubahan yang bersifat positif


Terbuka untuk pembaharuan yang membawa kemajuan
Bertolak ansur dalam urusan ketuhanan dan agama
Berlapang dada dan sedia menerima pandangan yang membina
I dan II
II dan IV
I, II dan IV
Semua di atas

20. Dua buah hasil kesusasteraan epik Hindu-Budha yang berpengaruh di Alam Melayu
ialah
A.
B.
C.
D.

Upanishad dan Nirvana


Ramayana dan Mahabrata
Upanishad dan Mahabrata
Nirvana dan Ramayana

21. Antara faktor-faktor keruntuhan tamadun silam ialah


A.
B.
C.
D.

Keruntuhan moral masyarakat


Kelemahan kepimpinan dalam kerajaan
Kemerosotan budaya ilmu
Semua di atas

22. Berikut adalah nama-nama tokoh sarjana Barat yang turut memperkatakan
tentang ilmu ketamadunan kecuali:
A.
B.
C.
D.

W. C Smith
A. Tornby
C. Renfew
M.A.J Beg

23. Berikut adalah pandangan yang benar dalam membincangkan pandangan semesta
tamadun Islam
I.
II.
III.
IV.

Jalinan
Jalinan
Jalinan
Jalinan

hubungan
hubungan
hubungan
hubungan

manusia dengan Allah


perkauman dan kebangsaan
manusia sesama manusia
manusia dengan alam sejagat

6 / 15

SOS 2202

A.
B.
C.
D.

SULIT

I dan II
II dan IV
I, II dan III
I, III dan IV

24. Berikut adalah kenyataan yang merujuk kepada ciri-ciri umum tamadun
A.
B.
C.
D.

Kemunculan bahasa dan beberapa bentuk sistem penulisan


Perkembangan daya kreativiti dalam menghati falsafah seni,
kesusasteraan dan nilai estitika yang tersendiri
Peningkatan teknologi dan penciptaan bagi menyempurnakan keselesaan
hidup
Semua kenyataan di atas adalah benar

25. Berikut adalah ciri-ciri perbezaan yang wujud di antara tamadun dan ianya sering
menimbulkan percanggahan. Ciri tersebut adalah
A.
B.
C.
D.

Konsep teologi yang menjadi pegangan sesebuah tamadun


Penekanan sesebuah tamadun terhadap kepentingan amalan kesihatan
Amalan etika dan nilai murni yang menjadi amalan sesebuah tamadun
Persepsi sesebuah tamadun terhadap nilai tanggungjawab terhadap alam
sekitar

26. Sutera, alatan perabot, porselin dan seramik merupakan antara barangan yang
dibawa masuk ke Alam Melayu hasil interaksi dengan
A.
B.
C.
D.

India
China
Semenajung Arab
India dan China

27.
Acheh adalah kawasan terawal terima Islam di Alam Melayu apabila
terdapat sebuah perkampungan Arab-Islam di Pantai Barat
Sumatera pada tahun 674 M. Dikatakan juga pada tahun yang sama
terdapat orang Ta Shih di Jawa iaitu orang Arab atau Parsi
beragama Islam

Maklumat di atas merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang tokoh iaitu
A.
B.

Thomas Arnold
Syed Naquib al Attas
7 / 15

SOS 2202

C.
D.

SULIT

Peter Bellwood
G.A Kern

28. Berikut adalah bukti yang menunjukkan Kedah merupakan negeri pertama di
Tanah Melayu yang menerima Islam

I.

Catatan seorang ahli geografi Islam dalam bukunya al Masalik wa al

Mamalik
II.
III.
IV.

Penemuan Batu Nesan tertua di Tanjung Inggeris Kedah


Penemuan beberapa keping wang perak di Kedah bertarikh 848 M
Penemuan tembikar jenis celadon yang sangat terkenal di kalangan orang
Islam di Asia Barat

A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan IV
I, II dan III
Semua di atas

30. Sebelum kedatangan Hindu-Budha ke Alam Melayu, masyarakat tempatan


mempunyai kepercayaan sendiri yang biasanya diistilahkan sebagai
A.
B.
C.
D.

Hyang atau nenek moyang


Animisme
Dinamisme
Semua di atas

31. Berikut adalah kenyataan yang benar berhubung Piagam Madinah atau Sahifah
Madinah kecuali:
A.
B.
C.
D.

Piagam bertulis pertama di dunia


Diperkenalkan oleh Nabi Muhammad S.A.W
Ikatan perjanjian dan persefahaman hanya antara golongan Islam dan
bukan Islam
Bertujuan untuk menjaga hak dan tanggungjawab bersama bagi
menjamin keutuhan negara Madinah

32. Pada peringkat awal, kedatangan Islam tidak banyak mengubah sistem sosial
masyarakat Melayu. Ini dapat dilihat melalui
A.
B.
C.
D.

Semangat kesedaran kelas masih terus mewarnai kehidupan


Halangan sosial antara golongan atasan dan bawahan masih berlaku
Undang-undang dan adat istiadat yang menjaga taraf dan kepentingan
golongan atasan masih lagi berkuatkuasa
Semua kenyataan di atas adalah benar
8 / 15

SOS 2202

SULIT

33. Sastera Melayu bercirikan Islam dapat dibahagikan kepada dua bentuk iaitu
A.
B.
C.
D.

Syair dan Gurindam


Puisi dan Prosa
Sajak dan Seloka
Gurindam dan Seloka

34. Peranan tamadun Melayu dalam pembinaan tamadun Malaysia dapat dilihat dari
aspek
I.
II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.

Sejarah dan pemerintahan negara berasaskan dan berlandaskan tamadun


Melayu
Sistem perundangan tradisional dilanjutkan dalam entiti politik Malaysia
Keistimewaan orang Melayu menjadi satu asas kepada ketuanan orang
Melayu dalam penerajuan dan pemilikan negara Malaysia
Penerapan nilai-nilai Islam menjadi agenda berterusan untuk dilaksanakan
dalam pembentukan negara Malaysia
I dan II
II dan IV
I, II dan III
Semua di atas

35. Dalam perkara 160(2) Perlembagaan Malaysia, Melayu ditakrifkan sebagai


A.
B.
C.
D.

Seorang yang lazim berbahasa Melayu dan mengamalkan adat resam


Melayu
Seorang yang berbahasa Melayu dan beragama Islam dan berketurunan
Melayu
Seorang yang mengamal adat resam Melayu dan beragama Islam
Seorang yang berbahasa Melayu, mengamalkan adat resam Melayu dan
beragama Islam

36. Apakah motif utama Globalisasi


A.
B.
C.
D.

Hegemoni dan Dominasi


Perkongsian Nilai
Keseragaman Budaya
Universalisme

9 / 15

SOS 2202

SULIT

37. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948 merupakan hasil transformasi Amerika
Syarikat dan Eropah yang mengarah kepada fahaman
I.
II.
III.
IV.

Liberalisme
Sekularisme
Pluralisme
Universalisme

A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan III
III ndan IV
Semua yang di atas

38. Asas-asas Hak Asasi Manusia menurut Islam adalah


I.
II
III
IV

Kepercayaan kepada Tuhan


Selari dengan fitrah kejadian manusia
Kehidupan amanah Ilahi
Kebebasan mutlak bagi manusia.

A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, III dan IV

39. Berikut adalah semangat yang didokong oleh Universalisme Islam


I.
II.
III.
IV.

Kesatuan Dunia Islam atau Dar al-Islam


Persamaan pandangan alam (worldview)
Keseragaman budaya dan perkongsian nilai
Demokrasi dan Pasaran bebas

A.
B.
C.
D.

I, II, dan III


I, II, dan IV
I, III, dan IV
Semua yang di atas

40. Pola dominasi ekonomi Barat disokong oleh institusi-institusi perdagangan dan
kewangan global berikut kecuali:
A.
B.
C.
D.

International Monetary Fund (IMF)


World Trade Organization (WTO)
World Bank
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
10 / 15

SOS 2202

SULIT

41. Secara umumnya, takrif jihad merujuk kepada


A.
B.
C.

D.

Peperangan mempertahankan diri dari serangan musuh


Penghapusan sebarang bentuk penindasan dan kekejaman
Penggunaan seluruh keupayaan dan kemampuan melawan sebarang
bentuk kemungkaran yang datang, samaada, melalui ancaman musuh,
hasutan syaitan dan nafsu diri.
Peperangan terhadap Zionis yang menceroboh Baitulmaqdis

42. Apakah dua tujuan utama yang mewajarkan pelaksanaan jihad menurut ilmuwan
Islam?
I
II
III
IV

Dakwah
Pertahanan
Peluasan Kuasa
Penguasaan ekonomi

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

43. Apakah syarat-syarat yang membolehkan jihad peperangan dalam Islam?


I.
II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.

Peperangan dimulakan oleh musuh


Pembunuhan berleluasa terhadap orang-orang Islam
Matlamat utama musuh adalah menghapuskan Islam dan menghancur
umat Islam
Matlamat orang-orang Islam semata-mata untuk mempertahankan diri
dan mendapat perlindungan
I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
Semua yang di atas

44. Jihad al- akbar merujuk kepada


A.
B.
C.
D.

Jihad membebaskan Baitulmaqdis


Jihad melawan hawa nafsu
Serangan Berani Mati
Peperangan mengangkat senjata

11 / 15

SOS 2202

SULIT

45. Berikut adalah asas-asas penting dalam pembangunan fizikal dan kerohanian
manusia
I.
II.
III.
IV.

Shahadah
Syukur dan Sabar
Berzikir dan Berfikir (tafakkur)
Keadilan dan Ilmu Pengenalan (marifah)

A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
Semua yang di atas

46. Konsep manusia sebagai Khalifah mempunyai ciri-ciri berikut:


I.
Amanah
II.
Kepimpinan (qiyadah/siyadah)
III.
Ibadah (ubudiyyah)
IV.
Politik
A.
B.
C.
D.

I, II, dan III


II, III dan IV
I, III dan IV
I, II dan IV.

47. Siapakah Ulul al-Bab seperti yang disebut di dalam al-Quran


A.
B.
C.
D.

Seorang
Seorang
Seorang
Seorang

Hartawan
Bangsawan
Ilmuwan
Negarawan

48. Kenyataan berikut adalah benar bagi menggambarkan status wanita dalam
masyarakat jahiliyyah kecuali:
A.
B.
C.
D.

Wanita tiada hak untuk mewarisi harta benda


Kanak-kanak perempuan ditanam hidup-hidup untuk menghalang nasib
buruk
Wanita bergiat cergas dalam bidang ekonomi
Wanita boleh dicerai dan dirujuk tanpa had.

49. Islam telah berjaya membentuk satu sistem yang merangkumi tiga tugasan
penting untuk ditunaikan oleh manusia. Tugasan-tugasan tersebut adalah
I.

al-Ibadah
12 / 15

SOS 2202

SULIT

II.
III.
V.

al-muamalah
al-khilafah
al-imarah

A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

50. Berikut adalah matlamat utama perkahwinan dalam Islam kecuali:


A.
B.
C.
D.

Memenuhi fitrah dan naluri semulajadi manusia


Mencari keredaan Allah (s.w.t) dan mengikut sunnah nabi (S.A.W)
Memelihara kesucian diri dan keturunan
Memenuhi keinginan seksual dan keseronokan diri

51. Sesebuah keluarga yang bahagia, harmoni dan kukuh diasaskan atas dasar alMawaddah dan al-Rahmah yang merujuk kepada
A.
B.
C.
D.

Kesenangan dan kekayaan


Kasih sayang dan belas kasihan
Cinta dan keinginan
Kebahagiaan dan keseronokan

52. Kufu adalah hak yang diberikan kepada bakal isteri dan walinya untuk membuat
pilihan dan keputusan. Kufu boleh dilihat dari beberapa sudut iaitu
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Agama iaitu pasangan hendaklah seagama

Iffah iaitu pasangan terpelihara daripada kemungkaran dalam pergaulan


Keturunan iaitu pasangan adalah sebangsa
Ketaatan kepada perintah dan larangan Allah
I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
Semua yang di atas

53. Berikut adalah perkara-perkara yang mesti dielakkan dalam proses peminangan
kecuali:
A.
B.

Seseorang lelaki tidak boleh meminang wanita yang telah dipinang oleh
lelaki lain
Seseorang lelaki tidak boleh meminang wanita yang berada dalam iddah
rajiyyah (tempoh penceraian yang boleh dirujuk suami)
13 / 15

SOS 2202

C.
D.

SULIT

Seseorang lelaki tidak boleh meminang wanita yang muhrim


Seseorang lelaki tidak boleh meminang wanita yang kematian suaminya.

54. Kenyataan-kenyataan berikut benar tentang Islam Hadhari kecuali:


A.

Gaya hidup masyarakat maju yang progresif dari semasa ke semasa


mengikut kesesuaian zaman dan tempat

B.

Hasil usaha manusia mengeksploitasi unit-unit alam bagi merealisasikan


segala keperluan masyarakat serta menyebarluaskan faktor-faktor
kebaikan dan kebahagiaan di kalangan manusia
Pendekatan dan agenda pembangunan Islam berasaskan tamadun dan
ilmu
Ajaran dan mazhab baru yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
zaman

C.
D.

55. Ilmuwan Islam moden yang menggunakan istilah hadhara dengan maksud
keseimbangan kemajuan material, akhlak dan kerohanian ialah
A.
B.
C.
D.

Ibn Khaldun
Sheikh Muhammad Abduh
Malik Bennabi
Sir Muhammad Iqbal

56. Budaya ilmu dalam Islam terjelma melalui konsep Iqra yang berasaskan
A.
B.
C.
D.

Surah
Surah
Surah
Surah

al-Falaq
al-Alaq
al-Fatihah
al-Baqarah

57. Di antara prinsip-prinsip dan ciri-ciri Islam Hadhari adalah


I.
II.
III.
IV.

Kerajaan Adil dan Amanah


Rakyat Berjiwa Merdeka
Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita
Keluhuran Perlembagaan

A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
Semua yang di atas
14 / 15

SOS 2202

SULIT

58. Ajaran Islam yang syumul dapat direalisasikan bersama wadah Islam berikut
kecuali:
A.
B.
C.
D.

Al-alamiyyah (Universal)
Al-wasatiyyah (Sederhana)
Al-asabiyyah (ebangsaan)
Al-murunah (Fleksibel)

59. Islam Hadhari adalah selari dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan umum
manusia iaitu
A.
B.
C.
D.

Agama,
Agama,
Agama,
Agama,

Bangsa dan Negara


Akal dan Nyawa
Manusia dan Alam Sekitar
Akal, Nyawa, Harta dan Keturunan

60. Hadis nabi (S.A.W): Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang
akhlaknya baik sesuai dengan prinsip Islam Hadhari berikut
A.
B.
C.
D.

Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif


Kehidupan berkualiti
Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita
Kerajaan Adil dan Amanah

15 / 15