Anda di halaman 1dari 26

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN TASEK

31400 IPOH, PERAK

PELAN STRATEGI PEMAJUAN SEKOLAH (2006-2010)


KADET REMAJA SEKOLAH

LATAR BELAKANG

SMK Jalan Tasek telah dibuka pada tahun 1995. kebanyakan para pelajar yang berdaftar di sekolah ini terdiri dari pelajar dari sekitar Tasek.
Ahli kadet secara amnya terdiri dari para pelajar dari tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 serta tingkatan 6 rendah dan atas. Pada tahun ini, seramai 185 orang ahli
yang mendaftar secara rasmi semasa hari pendaftaran unit beruniform. Jumlah pelajar yang mendaftar terdiri dari 115 orang kadet putera dan 56 orang
kadet puteri. Hampir 95% daripada ahli tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai Kadet Remaja Sekolah kerana tiada penglibatan
dalam aktiviti yang lepas. Oleh itu melalui program dan perancangan lima tahun ini kami berharap dapat menambah minat, pengetahuan dan kebolehan
ahli kadet serta mempertingkatkan tahap mereka dari semasa ke semasa sehingga ke tahap yang cemerlang.

MATLAMAT

Melahirkan pelajar yang mematuhi arahan yang diberikan oleh pegawai dan menjadi pelajar yang amat berdisiplin.

MISI

Membimbing dan mendisiplinkan pelajar dengan satu matlamat iaitu melahirkan ahli kadet yang mampu menghadapi cabaran khususnya dalam aktiviti
Kadet Remaja Sekolah.

VISI

Melahirkan ahli kadet yang berdedikasi dan mampu menghadapi cabaran ke arah kecemerlangan.

OBJEKTIF

Pelajar yang aktif dalam kokurikulum dan berdisiplin serta berhemah tinggi.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 1


SASARAN

Para pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rendah dan atas


Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tasek, Ipoh.

KEKANGAN

Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial.
Penglibatan dalam aktiviti amat sedikit.

STRATEGI AKTIVITI 2006 2007 2008 2009 2010


1 Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 298 orang kadet putera dan
puteri.
X X X X X
2 Melengkapkan pakaian anggota KRS (Pakaian No.4) X X X X X
3 Semua ketua kompeni, platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik. X X X X X
4 Mewakili Daerah Kinta dalam pertandingan Kawat Kaki KRS X X X X X
5 Mengadakan ujian kenaikan pangkat X X X X X
6 Pelajar mendapat maklumat terkini melalui papan kenyataan KRS. X X X X X
7 Mencantikkan serta memulihara Taman Buluh (Taman angkat KRS) X X X X X
8 Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah X X X X X

SWOT (KLAP)

S/K: W/L:
18 orang guru telah dilantik sebagai guru penasihat KRS. Kekurangan peralatan untuk mengadakan aktiviti.

Mempunyai ahli kadet yang bersemangat tinggi dan berminat dalam Kekurangan pelajar yang mempunyai uniform yang lengkap untuk
memperoleh pengetahuan mengenai KRS agar dapat bertanding di menyertai aktiviti peringkat daerah, negeri dan lain-lain.
peringkat sekolah, daerah dan negeri.

O/P: T/A:
Ahli kadet sekolah berpeluang untuk maju dengan lebih jauh dengan Sikap para pelajar yang tidak ambil peduli kerana aktiviti yang kurang
syarat perlunya latihan secara berterusan. menarik minat mereka.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 2


PELAN STRATEGIK PEMAJUAN SEKOLAH 2006-2010
(UNIT KOKURIKULUM)
KADET REMAJA SEKOLAH

Pelaksanaan
Bidang Matlamat Objektif Strategi Tempoh Pelaksana Pemantauan Penilaian
Sebenar
KADET REMAJA SEKOLAH

Menaik taraf kekuatan 1. Lebih ramai 1. Mempromosi 2006 Semua 2006: Jan – Nov Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun
anggota dari 1 kompeni pelajar dapat KRS semasa hingga pegawai 2007: Jan – Nov
kepada 2 kompeni yang bergerak aktif minggu orientasi 2010 KRS 2008: Jan – Nov
melibatkan seramai 298 dalam KRS. Tingkatan 4 dan 2009: Jan – Nov
orang kadet putera dan Tingkatan 1 setiap 2010: Jan - Nov
puteri. tahun.
2. Membuat
demonstrasi hasil-
hasil kerja, modul
latihan serta
pakaian oleh
pelajar senior.
3. Memastikan
pelajar yang sedia
ada kekal dalam
KRS.

Melengkapkan pakaian 1. Agar pasukan 1. Mewajibkan 2006 Semua 2006: Jan – Nov Pengetua, Buku catatan disiplin
anggota KRS (Pakaian dapat pemakaian hingga pegawai 2007: Jan – Nov (kurangnya bilangan
No.4) mengambil uniform No.4 2010 KRS 2008: Jan – Nov PK Kokurikulum pelajar yang ditahan
bahagian dalam semasa hari Rabu 2009: Jan – Nov selepas perhimpunan
aktiviti anjuran setiap minggu. 2010: Jan - Nov Guru Penasihat hari Rabu kerana
PPD, JPN serta 2. Memastikan tidak memakai
KPM. anggota memakai uniform.)
2. Agar pelajar uniform semasa
berasa lebih perjumpaan atau
berdisiplin latihan.
semasa
memakai
uniform.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 3


Pelaksanaan
Bidang Matlamat Objektif Strategi Tempoh Pelaksana Pemantauan Penilaian
Sebenar
KADET REMAJA SEKOLAH

Semua ketua kompeni, 1. Agar perjalanan 1. Mengadakan 2006 Pegawai 2006: Jan – Nov Guru Penasihat Buku catatan
platun serta seksyen aktiviti dapat latihan teori serta hingga Tadbir KRS 2007: Jan – Nov kehadiran
dapat melaksanakan dilaksanakan praktikal 2010 sekolah. 2008: Jan – Nov Kokurikulum
tugas dengan baik. dengan lebih sepanjang tahun. 2009: Jan – Nov
berkesan.. 2. Menghantar 2010: Jan - Nov
2. Agar aktiviti pelajar ke kursus
yang dijalankan anjuran JK
adalah lebih Daerah serta
berteraskan Negeri.
pelajar. 3. Melantik dan
melatih pelajar
Tingkatan 6 untuk
menjadi jurulatih.

Mewakili Daerah Kinta 1. Pelajar dapat 1. Mengadakan 2006 Semua 2006: April Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun
dalam pertandingan mewakili latihan kawat kaki hingga pegawai 2007: April
Kawat Kaki KRS Daerah Kinta sekurang- 2010 KRS 2008: April
didalam kurangnya 1 jam 2009: April
pertandingan pada setiap kali 2010: April
kawat kaki. perjumpaan.
2. memantapkan 2. Memastikan
disiplin melalui anggota memakai
aktiviti kawat uniform semasa
kaki. perjumpaan atau
latihan.

Mengadakan ujian 1. Meningkatkan 1. Diadakan sekali 2006 Semua 2006: April Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun
kenaikan pangkat pengetahuan, setahun hingga pegawai 2007: April
kemahiran dan 2. Pangkat akan 2010 KRS 2008: April
kepakaran ilmu dihadiahkan oleh 2009: April
KRS bagi kadet pihak sekolah. 2010: April
yang
berkelayakan.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 4


Kadet Remaja Sekolah pengetahuan menghadiri 2010 KRS 2008: Jan – Nov Guru Penasihat diakhir tahun)
ahli tentang aktiviti yang 2009: Jan – Nov
KRS. diadakan. 2010: Jan - Nov

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 5


CARTA GANTT

Bil Aktiviti Sasaran 2006 2007 2008 2009 2010 Tindakan Catatan

Menaik taraf kekuatan anggota dari 1


Kajian akhir
1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat
tahun
seramai 298 orang kadet putera dan puteri.

Melengkapkan pakaian anggota KRS Buku catatan


2 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat
(Pakaian No.4) disiplin

Semua ketua kompeni, platun serta seksyen Buku


3 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat
dapat melaksanakan tugas dengan baik. kokurikulum

Mewakili Daerah Kinta dalam pertandingan Kajian akhir


4 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat
Kawat Kaki KRS tahun
Kajian akhir
5 Mengadakan ujian kenaikan pangkat Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat
tahun
Pelajar mendapat maklumat terkini melalui
6 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat Pertandingan
papan kenyataan KRS.

Mencantikkan serta memulihara Taman Kajian akhir


7 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat
Buluh (Taman angkat KRS) tahun

Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kajian akhir


8 Ahli kadet X X X X X Guru Penasihat
Kadet Remaja Sekolah tahun

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 6


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN TASEK
31400 IPOH, PERAK

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH 2006


KADET REMAJA SEKOLAH

LATAR BELAKANG

SMK Jalan Tasek telah dibuka pada tahun 1995. kebanyakan para pelajar yang berdaftar di sekolah ini terdiri dari pelajar dari sekitar Tasek.
Ahli kadet secara amnya terdiri dari para pelajar dari tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 serta tingkatan 6 rendah dan atas. Pada tahun ini, seramai 185 orang ahli
yang mendaftar secara rasmi semasa hari pendaftaran unit beruniform. Jumlah pelajar yang mendaftar terdiri dari 115 orang kadet putera dan 56 orang
kadet puteri. Hampir 95% daripada ahli tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai Kadet Remaja Sekolah kerana tiada penglibatan
dalam aktiviti yang lepas. Oleh itu melalui program dan perancangan lima tahun ini kami berharap dapat menambah minat, pengetahuan dan kebolehan
ahli kadet serta mempertingkatkan tahap mereka dari semasa ke semasa sehingga ke tahap yang cemerlang.

MATLAMAT

Melahirkan pelajar yang mematuhi arahan yang diberikan oleh pegawai dan menjadi pelajar yang amat berdisiplin.

MISI

Membimbing dan mendisiplinkan pelajar dengan satu matlamat iaitu melahirkan ahli kadet yang mampu menghadapi cabaran khususnya dalam aktiviti
Kadet Remaja Sekolah.

VISI

Melahirkan ahli kadet yang berdedikasi dan mampu menghadapi cabaran ke arah kecemerlangan.

OBJEKTIF

Pelajar yang aktif dalam kokurikulum dan berdisiplin serta berhemah tinggi.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 7


SASARAN

Para pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rendah dan atas


Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tasek, Ipoh.

KEKANGAN

Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial.
Penglibatan dalam aktiviti amat sedikit.

STRATEGI

1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 298 orang kadet putera dan puteri.
2. Melengkapkan pakaian anggota KRS (Pakaian No.4)
3. Semua ketua kompeni, platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik.
4. Mewakili Daerah Kinta dalam pertandingan Kawat Kaki KRS
5. Mengadakan ujian kenaikan pangkat
6. Pelajar mendapat maklumat terkini melalui papan kenyataan KRS.
7. Mencantikkan serta memulihara Taman Buluh (Taman angkat KRS)
8. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah

SWOT (KLAP)

S/K: W/L:
18 orang guru telah dilantik sebagai guru penasihat KRS. Kekurangan peralatan untuk mengadakan aktiviti.

Mempunyai ahli kadet yang bersemangat tinggi dan berminat dalam Kekurangan pelajar yang mempunyai uniform yang lengkap untuk
memperoleh pengetahuan mengenai KRS agar dapat bertanding di menyertai aktiviti peringkat daerah, negeri dan lain-lain.
peringkat sekolah, daerah dan negeri.

O/P: T/A:
Ahli kadet sekolah berpeluang untuk maju dengan lebih jauh dengan Sikap para pelajar yang tidak ambil peduli kerana aktiviti yang kurang
syarat perlunya latihan secara berterusan. menarik minat mereka.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 8


PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH
2006
KADET REMAJA SEKOLAH

TOV ETR
Jangkamasa Kumpulan
Program Objektif Strategi Aktiviti (Bil., %, Kos, (Bil., %, Pelaksana Penilaian
Pelaksanaan Sasaran
Gred) Kos, Gred)

1. Mempromosi
KRS semasa
minggu
orientasi
Tingkatan 4
dan
Tingkatan 1
setiap tahun.
OPS. KOMPENI

1. Lebih ramai 2. Membuat


pelajar dapat demonstrasi Membuka
Ahli Guru Kajian Akhir
bergerak hasil-hasil kaunter / bilik Januari
kadet Penasihat Tahun
aktif dalam kerja, modul gerakan KRS
KRS latihan serta
pakaian oleh
pelajar
senior.
3. Memastikan
pelajar yang
sedia ada
kekal dalam
KRS.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 9


TOV ETR
Jangkamasa Kumpulan
Program Objektif Strategi Aktiviti (Bil., %, Kos, (Bil., %, Pelaksana Penilaian
Pelaksanaan Sasaran
Gred) Kos, Gred)

1. Agar pasukan 1. Mewajibkan


dapat pemakaian Buku catatan
mengambil uniform No.4 disiplin
bahagian dalam semasa hari (kurangnya
aktiviti anjuran Rabu setiap bilangan
OPS. pakaian

PPD, JPN serta minggu. pelajar yang


Membuka
KPM. 2. Memastikan Ahli Guru ditahan
gerai jualan di Jan - Mei
2. Agar pelajar anggota kadet Penasihat selepas
sekolah.
berasa lebih memakai perhimpunan
berdisiplin uniform hari Rabu
semasa semasa kerana tidak
memakai perjumpaan memakai
uniform. atau latihan. uniform.)

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 10


TOV ETR
Jangkamasa Kumpulan
Program Objektif Strategi Aktiviti (Bil., %, Kos, (Bil., %, Pelaksana Penilaian
Pelaksanaan Sasaran
Gred) Kos, Gred)

1. Mengadakan
latihan teori
serta
praktikal
1. Agar sepanjang
perjalanan tahun.
aktiviti dapat 2. Menghantar
dilaksanakan pelajar ke Menjalankan
OPS. tugas

dengan lebih kursus aktiviti pada


Buku catatan
berkesan.. anjuran JK setiap minggu Ahli Guru
Jan - Nov kehadiran
2. Agar aktiviti Daerah serta yang kadet Penasihat
Kokurikulum
yang dijalankan Negeri. dikenadalikan
adalah lebih 3. Melantik dan oleh kadet.
berteraskan melatih
pelajar. pelajar
Tingkatan 6
untuk
menjadi
jurulatih

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 11


ETR
TOV
Jangkamasa Kumpulan (Bil., %,
Program Objektif Strategi Aktiviti (Bil., %, Kos, Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan Sasaran Kos,
Gred)
Gred)
1. Mengadakan
latihan kawat
kaki
1. Pelajar dapat
sekurang-
mewakili
kurangnya 1
Daerah Kinta
OPS. kawat kaki

jam pada
didalam Mengadakan
setiap kali
pertandingan sesi latihan
perjumpaan. Ahli Guru Kajian Akhir
kawat kaki. kawat pada Jan - Nov
2. Memastikan kadet Penasihat Tahun
2. memantapkan setiap kali
anggota
disiplin melalui perjumpaan
memakai
aktiviti kawat
uniform
kaki.
semasa
perjumpaan
atau latihan.

ETR
TOV
Jangkamasa Kumpulan (Bil., %,
Program Objektif Strategi Aktiviti (Bil., %, Kos, Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan Sasaran Kos,
Gred)
Gred)

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 12


1. Meningkatkan
1. Diadakan
pengetahuan,
OPS. pangkat
sekali
kemahiran dan Mengadakan
setahun
kepakaran ilmu kursus Ahli Guru Kajian Akhir
2. Pangkat akan April
KRS bagi kadet kenaikan kadet Penasihat Tahun
dihadiahkan
yang pangkat
oleh pihak
berkelayakan.
sekolah.

ETR
TOV
Jangkamasa Kumpulan (Bil., %,
Program Objektif Strategi Aktiviti (Bil., %, Kos, Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan Sasaran Kos,
Gred)
Gred)

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 13


1. menghias
serta
membaik
1. Pelajar sentiasa pulih papan
melihat pada kenyataan
papan agar menjadi
OPS. papan kenyataan

kenyataan tumpuan
untuk informasi utama
Mengadakan
terkini. pelajar. Pertandingan
kursus Ahli Guru
2. Pelajar lebih 2. menampal Jan - Nov Hari
kenaikan kadet Penasihat
berasa informasi, Kokurikulum
pangkat
tanggungjawab arahan,
dan kurangnya nasihat,
pertolongan perintah
dari guru. tanpa
membuat
pengumuman
di
perhimpunan

ETR
TOV
Jangkamasa Kumpulan (Bil., %,
Program Objektif Strategi Aktiviti (Bil., %, Kos, Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan Sasaran Kos,
Gred)
Gred)

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 14


1. Membahagi
1. Tolong-
taman
menolong
kepada
OPS. taman buluh

antara semua
beberapa lot
kadet.
untuk Mengadakan
2. Memupuk sifat
dimajukan kursus Ahli Guru Kajian Akhir
memulihara Jan - Nov
oleh seksyen kenaikan kadet Penasihat Tahun
alam sekitar
atau platun. pangkat
yang sedia ada
2. Pertandingan
dari tercemar,
antara
dirosakkan.
seksyen /
platun.

ETR
TOV
Jangkamasa Kumpulan (Bil., %,
Program Objektif Strategi Aktiviti (Bil., %, Kos, Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan Sasaran Kos,
Gred)
Gred)

1. Meningkatkan 1. Mewajibkan
OPS. kuliah

kemahiran serta setiap ahli Mengadakan


pengetahuan kadet kelas teori / Ahli Guru Kajian Akhir
Jan - Nov
ahli tentang menghadiri amali pada kadet Penasihat Tahun
KRS. aktiviti yang setiap minggu
diadakan.

CARTA GANTT

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 15


Bil Aktiviti Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan

Menaik taraf kekuatan anggota


dari 1 kompeni kepada 2
Pencapaian
kompeni yang melibatkan
1 seramai 298 orang kadet
Ahli Kadet Guru penasihat aktiviti di
sepanjang tahun
putera dan puteri.

Melengkapkan pakaian Pencapaian


2 anggota KRS (Pakaian No.4) Ahli Kadet Guru penasihat aktiviti di
sepanjang tahun
Semua ketua kompeni, platun
serta seksyen dapat Pencapaian
3 melaksanakan tugas dengan Ahli Kadet Guru penasihat aktiviti di
baik. sepanjang tahun

Mewakili Daerah Kinta dalam Pencapaian


4 pertandingan Kawat Kaki KRS Ahli Kadet Guru penasihat aktiviti di
sepanjang tahun
Mengadakan ujian kenaikan
5 pangkat Ahli Kadet Guru penasihat Sekali setahun

Pelajar mendapat maklumat


Pencapaian
terkini melalui papan
6 kenyataan KRS.
Ahli Kadet Guru penasihat aktiviti di
sepanjang tahun
Mencantikkan serta Pencapaian
7 memulihara Taman Buluh Ahli Kadet Guru penasihat aktiviti di
(Taman angkat KRS) sepanjang tahun
Mengadakan kuliah Pencapaian
8 berdasarkan kurikulum Kadet Ahli Kadet Guru penasihat aktiviti di
Remaja Sekolah sepanjang tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN TASEK


31400 IPOH, PERAK

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 16


PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH 2006
KADET REMAJA SEKOLAH

LATAR BELAKANG

SMK Jalan Tasek telah dibuka pada tahun 1995. kebanyakan para pelajar yang berdaftar di sekolah ini terdiri dari pelajar dari sekitar Tasek.
Ahli kadet secara amnya terdiri dari para pelajar dari tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 serta tingkatan 6 rendah dan atas. Pada tahun ini, seramai 185 orang ahli
yang mendaftar secara rasmi semasa hari pendaftaran unit beruniform. Jumlah pelajar yang mendaftar terdiri dari 115 orang kadet putera dan 56 orang
kadet puteri. Hampir 95% daripada ahli tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai Kadet Remaja Sekolah kerana tiada penglibatan
dalam aktiviti yang lepas. Oleh itu melalui program dan perancangan lima tahun ini kami berharap dapat menambah minat, pengetahuan dan kebolehan
ahli kadet serta mempertingkatkan tahap mereka dari semasa ke semasa sehingga ke tahap yang cemerlang.

MATLAMAT

Melahirkan pelajar yang mematuhi arahan yang diberikan oleh pegawai dan menjadi pelajar yang amat berdisiplin.

MISI

Membimbing dan mendisiplinkan pelajar dengan satu matlamat iaitu melahirkan ahli kadet yang mampu menghadapi cabaran khususnya dalam aktiviti
Kadet Remaja Sekolah.

VISI

Melahirkan ahli kadet yang berdedikasi dan mampu menghadapi cabaran ke arah kecemerlangan.

OBJEKTIF

Pelajar yang aktif dalam kokurikulum dan berdisiplin serta berhemah tinggi.

SASARAN

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 17


Para pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rendah dan atas
Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tasek, Ipoh.

KEKANGAN

Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial.
Penglibatan dalam aktiviti amat sedikit.

STRATEGI

1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 298 orang kadet putera dan puteri.
2. Melengkapkan pakaian anggota KRS (Pakaian No.4)
3. Semua ketua kompeni, platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik.
4. Mewakili Daerah Kinta dalam pertandingan Kawat Kaki KRS
5. Mengadakan ujian kenaikan pangkat
6. Pelajar mendapat maklumat terkini melalui papan kenyataan KRS.
7. Mencantikkan serta memulihara Taman Buluh (Taman angkat KRS)
8. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah

SWOT (KLAP)

S/K: W/L:
18 orang guru telah dilantik sebagai guru penasihat KRS. Kekurangan peralatan untuk mengadakan aktiviti.

Mempunyai ahli kadet yang bersemangat tinggi dan berminat dalam Kekurangan pelajar yang mempunyai uniform yang lengkap untuk
memperoleh pengetahuan mengenai KRS agar dapat bertanding di menyertai aktiviti peringkat daerah, negeri dan lain-lain.
peringkat sekolah, daerah dan negeri.

O/P: T/A:
Ahli kadet sekolah berpeluang untuk maju dengan lebih jauh dengan Sikap para pelajar yang tidak ambil peduli kerana aktiviti yang kurang
syarat perlunya latihan secara berterusan. menarik minat mereka.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 18


PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH
Meningkatkan kualiti Kadet Remaja Sekolah 2006

TAJUK PROGRAM OPS. KOMPENI

1. Mempromosi KRS semasa minggu


orientasi Tingkatan 1 dan 4 setiap tahun.
2. Membuat demonstrasi hasil kerja, modul
STRATEGI PELAKSANAAN
latihan serta pakaian oleh pelajar senior.
3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal
dalam KRS.

TARIKH Januari

MASA Minggu Orientasi Tingkatan 1 dan 4

Semua pegawai KRS.


PELAKSANA
Jurulatih Pelajar.

1. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif


OBJEKTIF
dalam KRS.

1. Modul Latihan.
ALAT BANTU
2. Set Lengkap Pakaian No. 4

PENILAIAN PROGRAM
(SEJAUHMANA PROGRAM
DAPAT DIJALANKAN)

PENILAIAN IMPAK (PADA


AKHIR PELAJARAN
UNTUK MENGESAN
SEJAUHMANA OBJEKTIF
PELAJARAN TERCAPAI)

KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 19


TAJUK PROGRAM OPS. PAKAIAN

3. Mewajibkan pemakaian uniform No.4


semasa hari Rabu setiap minggu.
STRATEGI PELAKSANAAN
4. Memastikan anggota memakai uniform
semasa perjumpaan atau latihan.

TARIKH Januari - November

MASA Setiap hari Rabu dan masa latihan

Semua pegawai KRS.


PELAKSANA
Jurulatih Pelajar.

3. Agar pasukan dapat mengambil bahagian


dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta KPM.
OBJEKTIF
4. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa
memakai uniform.

ALAT BANTU

PENILAIAN PROGRAM
(SEJAUHMANA PROGRAM
DAPAT DIJALANKAN)

PENILAIAN IMPAK (PADA


AKHIR PELAJARAN
UNTUK MENGESAN
SEJAUHMANA OBJEKTIF
PELAJARAN TERCAPAI)

KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 20


TAJUK PROGRAM OPS. TUGAS

4. Mengadakan latihan teori serta praktikal


sepanjang tahun.
5. Menghantar pelajar ke kursus anjuran JK
STRATEGI PELAKSANAAN
Daerah serta Negeri.
6. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6
untuk menjadi jurulatih

TARIKH Januari - November

MASA Setiap hari Rabu dan masa latihan

Semua pegawai KRS.


PELAKSANA
Jurulatih Pelajar.

3. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan


dengan lebih berkesan..
OBJEKTIF
4. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih
berteraskan pelajar.

1. Nota
ALAT BANTU
2. CD Lagu

PENILAIAN PROGRAM
(SEJAUHMANA PROGRAM
DAPAT DIJALANKAN)

PENILAIAN IMPAK (PADA


AKHIR PELAJARAN
UNTUK MENGESAN
SEJAUHMANA OBJEKTIF
PELAJARAN TERCAPAI)

KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 21


TAJUK PROGRAM OPS. KAWAT KAKI

3. Mengadakan latihan kawat kaki sekurang-


kurangnya 1 jam pada setiap kali
STRATEGI PELAKSANAAN perjumpaan.
4. Memastikan anggota memakai uniform
semasa perjumpaan atau latihan.

TARIKH Januari - November

MASA Setiap hari Rabu dan masa latihan

Semua pegawai KRS.


PELAKSANA
Jurulatih Pelajar.

3. Pelajar dapat mewakili Daerah Kinta didalam


pertandingan kawat kaki.
OBJEKTIF
4. memantapkan disiplin melalui aktiviti kawat
kaki.

ALAT BANTU

PENILAIAN PROGRAM
(SEJAUHMANA PROGRAM
DAPAT DIJALANKAN)

PENILAIAN IMPAK (PADA


AKHIR PELAJARAN
UNTUK MENGESAN
SEJAUHMANA OBJEKTIF
PELAJARAN TERCAPAI)

KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 22


TAJUK PROGRAM OPS. PANGKAT

3. Diadakan sekali setahun


STRATEGI PELAKSANAAN 4. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak
sekolah.

TARIKH April

MASA Kursus Kenaikan Pangkat Peringkat Sekolah

Semua pegawai KRS.


PELAKSANA
Jurulatih Pelajar.

2. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan


OBJEKTIF kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang
berkelayakan.

ALAT BANTU

PENILAIAN PROGRAM
(SEJAUHMANA PROGRAM
DAPAT DIJALANKAN)

PENILAIAN IMPAK (PADA


AKHIR PELAJARAN
UNTUK MENGESAN
SEJAUHMANA OBJEKTIF
PELAJARAN TERCAPAI)

KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 23


TAJUK PROGRAM OPS. PAPAN KENYATAAN

3. menghias serta membaik pulih papan


kenyataan agar menjadi tumpuan utama
pelajar.
STRATEGI PELAKSANAAN
3. menampal informasi, arahan, nasihat,
perintah tanpa membuat pengumuman di
perhimpunan.

TARIKH Januari - November

MASA Setiap hari Rabu dan masa latihan

Semua pegawai KRS.


PELAKSANA
Jurulatih Pelajar.

3. Pelajar sentiasa melihat pada papan


kenyataan untuk informasi terkini.
OBJEKTIF
4. Pelajar lebih berasa tanggungjawab dan
kurangnya pertolongan dari guru.

ALAT BANTU

PENILAIAN PROGRAM
(SEJAUHMANA PROGRAM
DAPAT DIJALANKAN)

PENILAIAN IMPAK (PADA


AKHIR PELAJARAN
UNTUK MENGESAN
SEJAUHMANA OBJEKTIF
PELAJARAN TERCAPAI)

KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 24


TAJUK PROGRAM OPS. TAMAN BULUH

3. Membahagi taman kepada beberapa lot untuk


STRATEGI PELAKSANAAN dimajukan oleh seksyen atau platun.
4. Pertandingan antara seksyen / platun.

TARIKH Januari - November

MASA Setiap hari Rabu dan masa latihan

Semua pegawai KRS.


PELAKSANA
Jurulatih Pelajar.

3. Tolong-menolong antara semua kadet.


OBJEKTIF 4. Memupuk sifat memulihara alam sekitar
yang sedia ada dari tercemar, dirosakkan.

ALAT BANTU

PENILAIAN PROGRAM
(SEJAUHMANA PROGRAM
DAPAT DIJALANKAN)

PENILAIAN IMPAK (PADA


AKHIR PELAJARAN
UNTUK MENGESAN
SEJAUHMANA OBJEKTIF
PELAJARAN TERCAPAI)

KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 25


TAJUK PROGRAM OPS. KULIAH

1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri


STRATEGI PELAKSANAAN
aktiviti yang diadakan.

TARIKH Januari - November

MASA Setiap hari Rabu dan masa latihan

Semua pegawai KRS.


PELAKSANA
Jurulatih Pelajar.

2. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan


OBJEKTIF
ahli tentang KRS.

ALAT BANTU 1. Nota

PENILAIAN PROGRAM
(SEJAUHMANA PROGRAM
DAPAT DIJALANKAN)

PENILAIAN IMPAK (PADA


AKHIR PELAJARAN
UNTUK MENGESAN
SEJAUHMANA OBJEKTIF
PELAJARAN TERCAPAI)

KUMPULAN SASARAN Semua kadet putera dan puteri.

Kapt.(KRS) Wan Shaiful Akmar B. Mohd Idris 26

Anda mungkin juga menyukai