Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


MATEMATIK TAHUN 4
MINGGU
/ TARIKH

Minggu
1
11-15
JAN

BIDANG / TAJUK

NOMBOR DAN
OPERASI

STANDARD
KANDUNGAN

1.1 Nilai nombor.

STANDARD PEMBELAJARAN

(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor


hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka.
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
nombor.

1.0
NOMBOR BULAT
HINGGA
100 000

(iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai


tempat dan nilai digit.
(iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan
menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.

Minggu
1

1.2 Anggaran bagi


sesuatu kuantiti.

(i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan


kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang
diberi.

11-15
JAN

CATATAN

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencari perbezaan maklumat,


bekerjasama dalam kumpulan serta berani membuat keputusan
BBB:
carta nilai tempat dan nilai digit, model tangga, lembaran kerja
NILAI:
cekap, teliti, kerja berpasukan
FOKUS: Membaca dan menulis nombor, nilai tempat, nilai digit,
cerakin nombor, banding beza.

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencerna idea melalui


pengalaman dan pemerhatian
TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD
BBB:
kad gambar, MS Power Point, lembaran kerja
NILAI:
kreatif, membuat perwakilan, berfikiran terbuka
FOKUS: Bundar nombor

Minggu
2

1.3 Nombor dalam


bentuk pola.

(i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi.


(ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.

18-22
JAN

KREATIVITI & INOVASI : dapat membuat perkaitan nombor


dan pola serta perkongsian idea
BBB: garis nombor, kad nombor,lembaran kerja
NILAI: berdikari,cekap,adil
FOKUS: Urutan menaik, urutan menurun

Minggu
2

1.4 Aplikasi
sebarang nombor.

18-22
JAN

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga puluh ribu


terdekat.

KEUSAHAWANAN : bekerjasama dalam kumpulan dan berani


membuat keputusan.

(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu


nombor yang telah dibundarkan hingga puluh ribu
terdekat.

TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD


BBB: garis nombor, kad nombor, lembaran kerja
NILAI: teliti, cekap, berdikari, bekerjasama
FOKUS : Pembundaran nombor-nombor yang terdekat

Minggu
3
25-29
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI
2.0
TAMBAH DALAM
LINGKUNGAN 100
000

2.1 Penambahan
sebarang dua
hingga empat
nombor.

(i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor


hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan
menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat
anggaran.

KREATIVITI & INOVASI : Murid menggunakan kreativiti


masing-masing untuk menyelesaikan soalan kuiz.
TMK : Menggunakan slaid power point.
FOKUS: Membina ayat matematik, menambah dalam bentuk
lazim

2.2 Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan
pelbagai strategi.

Keusahawanan: Menggunakan soalan yang melibatkan situasi


perniagaan dan wang.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu
3

2.3 Penggunaan
anu dalam
penambahan.

25-29
JAN
Minggu
4
01-05
FEB

NOMBOR DAN
OPERASI

3.1 Penolakan
sebarang dua
nombor.

(i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penambahan dua


nombor.

TMK: Menggunakan slaid power point, tayangan video dan


internet.

(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan


penambahan dua nombor.

FOKUS: Mengenalpasti pembolehubah

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000


dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI: Penggunaan pelbagai strategi


TMK : Penggunaan perisian

3.0
TOLAK DALAM
LINGKUNGAN 100
000

BBB: guli , papan nombor, lembaran kerja


FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

3.2 Penolakan
berturut-turut dua
nombor daripada
sebarang nombor.

(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada


sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan pelbagai
strategi.

KREATIVITI & INOVASI : murid menyelesaikan masalah tolak


dengan membuat pengabung jalinan kemahiran matematik
dengan displin ilmu yang lain
BBB: Lembaran kerja, papan nombor, Perisian, kad situasi.
FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

Minggu
4

3.3 Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan


dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

BBB: Lembaran kerja, Sempoa, Permainan ICT.

01-05
FEB

FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah


penyelesaian.

Minggu
5

3.4 Pengunaan
anu
dalam penolakan.

08-12
FEB

Minggu
5
08-12
FEB

KEUSAHAWANAN: mengaplikasi pemikiran keusahawanan,

NOMBOR DAN
OPERASI
4.0
DARAB HINGGA
100 000

4.1 Pendaraban
dua nombor.

(i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penolakan dua


nombor.
(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan
penolakan dua nombor.

KEUSAHAWANAN : mengaplikasi pemikiran keusahawanan


BBB: Lembaran kerja
FOKUS: membina ayat matematik, mengenalpasti pembolehubah

(i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit


dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100
000.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian, menyatakan idea secara lisan dan bertulis.

(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan


nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.

NILAI DAN SIKAP : Mengamalkan sikap yang jujur dan adil.

(iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000,


hasil darabnya hingga 100 000.
(iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga
dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100
000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat
anggaran.

BBB:
Objek sebenar, abakus, kad gambar dan lembaran kerja.
FOKUS : Asas sifir, mendarab dalam bentuk lazim dan kekisi

Minggu
6

4.2 Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai
strategi.

15-19
FEB

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
NILAI DAN SIKAP : Bekerjasama dalam kumpulandan
mengaplikasikan sikap keusahawanan.
BBB:
Objek sebenar, abakus, carta, kad cerita dan lembaran kerja.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu
6
15-19
FEB

NOMBOR DAN
OPERASI

5.1 Pembahagian
dua nombor.

(i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan


nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 menggunakan
pelbagai strategi pengiraan.

5.0
BAHAGI HINGGA
100 000

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian dan menyatakan secara kumpulan.
NILAI DAN SIKAP
Jujur, adil dan berhati-hati, bekerjasama dalam kumpulan, yakin
dan tekun
BBB:
Benda maujud(2 buah balang dan guli), Jadual Sifir, Jadual Sifir
Tetulang Lembatan Kerja, Kad jawapan Kumpulan, Soalan Kuiz
bagi Stesen. (Rujuk Modul m/s 90 97)
FOKUS: Asas sifir, membahagi dalam bentuk lazim.

Minggu
7

5.2 Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai
strategi.

22-26
FEB

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian


dan menyatakan idea dengan lisan.
NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.
BBB: Lembaran kerja, kad katakunci, m/s 98-100.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu
7
22-26
FEB

NOMBOR DAN
OPERASI

6.1 Penambahan
dan penolakan.

(i) Menambah dan menolak sebarang nombor dalam


lingkungan 100 000.

6.0
OPERASI
BERGABUNG

KREATIVITI & INOVASI : Mengabungjalin kemahiran


matematik
NILAI DAN SIKAP: Bertanggungjawab terhadap keputusan yang
diperoleh
BBB : Kad nombor, Kad Soalan, Kad Manila, Lembaran kerja
FOKUS : Membina ayat matematik, melaksanakan operasi secara
berturutan / konsisten

Minggu
8

6.2 Pendaraban
dan pembahagian.

(i) Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan


nombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100
000.

01-05
FEB

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea dengan menggunakan


teknik pengiraan yang pelbagai
TMK : Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan
NILAI DAN SIKAP: Teliti, fokus dan bertanggungjawab
BBB : Kad nombor, Kalkulator, Kad soalan, Lembaran kerja

FOKUS : Membina ayat matematik, melaksanakan operasi secara


berturutan / konsisten

6.3 Penyelesaian
masalah.

Minggu
8
01-05
FEB

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan dan penolakan dengan menggunakan
pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui aktiviti


kumpulan dan menyatakan idea secara kumpulan

(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


pendaraban dan pembahagian dengan menggunakan
pelbagai strategi.

TMK: Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan


Tayangan video situasi harian.
NILAI DAN SIKAP: Bekerjasama dalam membuat keputusan
dan tekun
BBB : Lembaran kerja, kad permainan/cerita/situasi, manila
kad, kalkulator, video
FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu
9
08-12
MAC

NOMBOR DAN
OPERASI
7.0 Pecahan

7.1 Pecahan tak


wajar
dan nombor
bercampur.

(i) Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar


dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10
dengan menggunakan:
(a) objek,
(b) gambar rajah.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan pelbagai pecahan tak


wajar dan nombor bercampur daripada lipatan kertas.

(ii) Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya hingga


10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

BBB: Kertas A4,pensel warna, lembaran kerja, kad gambar


pecahan, gam

KEUSAHAWANAN: Adil, bekerjasama, tolong-menolong

FOKUS: Mengenal, membaca dan menulis pecahan

Minggu
9

7.2 Penambahan
pecahan.

08-12
MAC

(i) Menambah hingga tiga pecahan wajar:


(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea


melalui aktiviti kumpulan
KEUSAHAWANAN: bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad
gambar pecahan, kad aktiviti
FOKUS: Menambah pecahan, mencari faktor sepunya

Minggu
10
Minggu
11

13-21 MAC

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


7.3 Penolakan
pecahan.

22-26
MAC

(i) Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu


pecahan wajar:
(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea


melalui aktiviti kumpulan
KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad
aktiviti

# Minggu
Ujian 1

FOKUS: Menolak pecahan, mencari faktor sepunya

Minggu
12
29 MAC02 APRIL

7.4 Penambahan
dan penolakan
pecahan.

(i) Menambah dan menolak pecahan wajar:


(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menambah dan menolak pecahan


wajar menggunakan pelbagai strategi
KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kad aktiviti, kad gambar dan lembaran kerja
FOKUS: mencari faktor sepunya

Minggu
12

7.5 Penyelesaian
masalah
melibatkan
pecahan.

29 MAC02 APRIL

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan dan penolakan dua pecahan wajar dengan
menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea melalui situasi


yang diberi
TMK : Menggunakan media MS Power Point.
KEUSAHAWANAN : Jujur, bekerjasama, tolong-menolong,berani
membuat keputusan
BBB: Lembaran kerja
FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian

Minggu
13
05-09
APRIL

Minggu
13
05-09
APRIL

NOMBOR DAN
OPERASI
8.0 PERPULUHAN

8.1 Nombor
perpuluhan
hingga tiga tempat
perpuluhan.

8.2 Nilai nombor


perpuluhan.

(i) Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan


menggunakan gambar rajah.
(ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga
tiga tempat perpuluhan dalam perkataan dan angka.

(i) Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan


sebaliknya.
(ii) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga
tiga tempat perpuluhan.

KEUSAHAWANAN: Penghargaan terhadap matematik


BBB: Perisian komputer, lembaran kerja
FOKUS: Menyebut secara lisan dan menulis dengan betul

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin. Membina
model matematik melalui corak dan hubungan.
KEUSAHAWANAN: Hormat menghormati
BBB: Kad perpuluhan, lembaran kerja,
FOKUS: Mengenalpasti nilai tempat, nilai digit bagi nombor
perpuluhan

Minggu
14

8.3 Penambahan
nombor
perpuluhan.

(i) Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga


tempat perpuluhan.

12-16
APRIL

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Sistematik, menaakul dan berkomunikasi.
BBB: Kad nombor, lembaran kerja
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

Minggu
14

8.4 Penolakan
nombor
perpuluhan.

(i) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat


perpuluhan.

BBB: Perisian komputer, lembaran kerja

12-16
APRIL

Minggu
14
12-16
APRIL

KEUSAHAWANAN : Boleh dipercayai dan cekap

FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

8.5 Pendaraban
nombor
perpuluhan.

(i) Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu


digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin.

(ii) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat


perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000.

KEUSAHAWANAN : Kerja berpasukan


FOKUS : Kedudukan titik perpuluhan pada hasil darab

Minggu
15
19-23
APRIL

8.6 Pembahagian
nombor
perpuluhan.

(i) Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor satu


digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin.

(ii) Membahagi nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan


1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

KEUSAHAWANAN: Adil dan berdikari


FOKUS: Kedudukan titik perpuluhan pada hasil bahagi.

10

Minggu
15

8.7 Penyelesaian
masalah nombor
perpuluhan.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.

19-23
APRIL

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan kemahiran


matematik dalam situasi harian.
KEUSAHAWANAN : Perbincangan dan perkongsian idea,
penyelesaian masalah dan kreatif.
BBB: PPT, CD, lembaran kerja
FOKUS: Membina ayat matematik secara lazim. Mengenalpasti
kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
16
26-30
APRIL

NOMBOR DAN
OPERASI
9.0 PERATUS

9.1 Nilai peratus.

(i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan


kepada peratus dan sebaliknya.

KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Inovatif, mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran pengurusan perniagaan
BBB: Kad perpuluhan, kad peratus, kotak misteri, lembaran
kerja
FOKUS: Asas pertukaran kepada peratus, asas pertukaran
peratus kepada pecahan dan perpuluhan.

Minggu
16
26-30
APRIL

NOMBOR DAN
OPERASI
10.0
WANG HINGGA
RM100 000

10.1 Nilai wang


hingga RM100
000.

(i) Menyatakan gabungan wang dengan nilai hingga


RM100 000 berdasarkan situasi harian.
(ii) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: lembaran kerja, sampel wang

11

FOKUS: Membaca dan menulis wang, simbol RM pada setiap


jawapan.

Minggu
17

10.2 Penambahan
nilai wang.

(i) Menambah hingga tiga nilai wang dan jumlahnya tidak


melebihi RM100 000.

03-07
MEI

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Cekap ,menabung dan jujur.
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu
17

10.3 Penolakan
nilai wang.

(i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang


nilai wang hingga RM100 000.

03-07
MEI

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Bersyukur ,menabung dan jujur.
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

12

Minggu
17

10.4 Penambahan
dan penolakan
nilai wang.

(i) Menambah dan menolak nilai wang hingga RM100


000.

03-07
MEI

KREATIVITI & INOVASI: Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu
18

10.5 Pendaraban
nilai wang.

(i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit,


100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000.

10-14
MEI

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

Minggu
19
Minggu
20

17-21 MEI

PENTAKSIRAN BERTULIS PERTENGAHAN TAHUN


10.6 Pembahagian
nilai wang.

(i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua


digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000.

24-28
MEI

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

13

Minggu
21-22
Minggu
23

29 MEI 13 JUN

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN


10.7 Penyelesaian
masalah.

14-18
JUN

(i) Menyelesaikan masalah harian termasuk transaksi


barangan dan perkhidmatan yang melibatkan
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian
wang.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
dan pengurusan perniagaan
TMK: PPT
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, borang pesanan,PPT
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian

Minggu
24
21-25
JUN

10.8 Mata wang


asing.

(i) Mengenal mata wang negara-negara ASEAN dan mata


wang negara utama dunia.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat penggabungjalinan dengan


disiplin ilmu yang lain

(ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang


negara lain.

KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pengetahuan perniagaan


TMK : PPT
BBB: Lembaran kerja,sampel mata wang asing, carta, PPT
Nilai : Cekap ,menghargai dan bersyukur.
FOKUS: Asas darab dan bahagi dalam perpuluhan.

14

Minggu
24

10.9 Instrumen
pembayaran.

21-25
JUN

(i) Mengenal pelbagai instrumen pembayaran.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat penggabungjalinan dengan


disiplin ilmu yang lain

#
Nilai : Tidak boros ,menabung dan jujur.

KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan


BBB: Contoh-contoh instrumen, kad imbasan, lembaran kerja

FOKUS: Kaedah pembayaran

Minggu
25
28 JUN
02 JULAI

NOMBOR DAN
OPERASI
11.0
MASA DAN WAKTU

11.1 Perkaitan
dalam masa.

(i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:


(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan.

TMK: Menggunakan bahan-bahan yang berunsurkan teknologi


kepada murid.
KREATIVITI DAN INOVASI: menghasilkan idea-idea dan
mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.
BBB:Video, Model Jam, Kalender,

Minggu
26
05-09
JULAI

11.2 Penambahan
melibatkan masa.

#
FOKUS: Penukaran unit masa

NILAI: Bersyukur, menghargai masa

(i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan


mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.

(a) hari dan jam,


(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
tanpa dan dengan penukaran unit.

BBB: Jam, carta, kalender, lembaran kerja.


NILAI: Menghormati masa rakan, bersyukur
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

15

Minggu
26

11.3 Penolakan
melibatkan masa.

05-09
JULAI

(i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa


melibatkan:

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan


mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.

(a) hari dan jam,


(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
tanpa dan dengan penukaran unit.

KEUSAHAWANAN : Mampu bersaing secara positif semasa


aktiviti berkumpulan.

#
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit
masa.

Minggu
27

11.4 Pendaraban
melibatkan masa.

(a) hari dan jam,


(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit.

12-16
JULAI

Minggu
28
19-23
JULAI

(i) Mendarab melibatkan:

11.5 Pembahagian
melibatkan masa.

BBB: Jam, carta, kalender,lembaran kerja


NILAI: Bersyukur dengan masa yang diberi, bekerjasama
denagn rakan semasa aktivti berkumpulan.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan


mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.
KEUSAHAWANAN: Menghargai masa, menepati masa
BBB: Carta masa, Jam, Lembaran Kerja

#
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit
masa.

NILAI: Bersyukur, menghargai masa

(i) Membahagi melibatkan:

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk


menyelesaikan masalah.

(a) hari dan jam,


(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit.

BBB: Kalendar, Jam, Jadual Sifir, Lembaran Kerja


NILAI: Menepati masa, bekerjasama
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

16

Minggu
28

11.6 Penyelesaian
masalah
melibatkan masa
dan waktu.

19-23
JULAI

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan, penolakan, pendaraban danpembahagian
masa dan waktu.

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk


menyelesaikan masalah.
BBB: Power Point, Lembaran Kerja
NILAI: Bersyukur, Menghargai masa
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu
29
26-30
JULAI

Minggu
29

SUKATAN DAN
GEOMETRI

12.1 Unit panjang.

12.0
PANJANG

(i) Mengenal unit panjang:


(a) milimeter (mm),
(b) kilometer (km).

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan


SIKAP & NILAI: Prihatin

(ii) Menyatakan hubungan melibatkan:


(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,
dan sebaliknya.

12.2 Mengukur
dan menganggar
panjang.

(i) Mengukur objek dalam unit milimeter.


(ii) Menganggar jarak dalam kilometer.

26-30
JULAI

BBB: Pembaris panjang, Pita Pengukur


FOKUS: Membaca skala

KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pengetahuan dan


kemahiran pengurusan perniagaan
NILAI: Jujur, Sabar
BBB: Objek, Pita Pengukur
FOKUS: Boleh mengukur objek dalam pelbagai unit, boleh
menganggar ukuran objek dalam pelbagai unit.

17

Minggu
30

12.3 Penambahan
panjang.

02-06
OGOS

(i) Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan:


(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,
tanpa dan dengan penukaran unit.

TMK: Menggunakan LCD


SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
BBB: CD interaktif
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
30

12.4 Penolakan
panjang.

02-06
OGOS

(i) Menolak hingga dua ukuran panjang daripada satu


ukuran
panjang melibatkan:
(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,
tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


matematik untuk pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek, Pembaris/pita pengukur, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
31
09-13
OGOS

12.5 Pendaraban
panjang.

(i) Mendarab ukuran panjang melibatkan:


(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui


pemerhatian serta menyatakan idea secara lisan dan bertulis

dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran


unit.

NILAI: Keadilan dan kejujuran


BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

18

Minggu
32

12.6 Pembahagian
panjang.

16-20
OGOS

(i) Membahagi panjang melibatkan:


(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui


pemerhatian serta menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
32

12.7 Penyelesaian
masalah
melibatkan
panjang.

16-20
OGOS

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian
panjang.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin.
NILAI: Berdisiplin, Tertib
BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu
33
23-27
OGOS

SUKATAN DAN
GEOMETRI
13.0
JISIM

13.1 Operasi
bergabung
melibatkan jisim.

(i) Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram


dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit.
(ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram
dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : murid mengaplikasikan kemahiran


matematik dalam pengukuran jisim.
KEUSAHAWANAN: Mengamalkan nilai, moral dan etika baik
dalam keusahawanan seperti bekerjasama.
BBB: Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja.
FOKUS : Penukaran unit

19

Minggu
33

13.2 Penyelesaian
masalah
melibatkan jisim.

23-27
OGOS

Minggu
34

SUKATAN DAN
GEOMETRI

30 OGOS
03
SEPT.

14.0
ISIPADU CECAIR

14.1 Operasi
bergabung
melibatkan isi
padu cecair.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi


bergabung berkaitan jisim.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.

#
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

TMK : penggunaan VLE dalam soalan penyelesaian masalah

(i) Menambah dan menolak isi padu cecair melibatkan


liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit.
(ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair melibatkan
liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : murid mengaplikasikan kemahiran


matematik dalam pengukuran isipadu cecair.

BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi,


lembaran kerja

KEUSAHAWANAN: Mengamalkan nilai, moral dan etika baik


dalam keusahawanan seperti bekerjasama.
BBB: Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air berwarna,
lembaran kerja, jag,gelas.
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
34
30 OGOS
03
SEPT.

14.2 Penyelesaian
masalah
melibatkan isi
padu cecair.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi


bergabung berkaitan isi padu cecair.

KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu matematik


untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
TMK : penggunaan VLE dalam soalan penyelesaian masalah
BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi,
lembaran kerja
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

20

Minggu
35
06-10
SEPT.

SUKATAN DAN
GEOMETRI

15.1 Sudut. (i)

Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segiempat tepat, segiempat
sama dan segitiga.

KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, tolong-menolong

15.0 RUANG
TMK: Ms Power Point
#
FOKUS: Mengenalpasti jenis sudut

Minggu
35

KREATIVITI & INOVASI: Melakar sudut-sudut.

15.2 Garis selari


dan garis
serenjang.

(i)

Mengenal dan menamakan:


(a) garis selari,
(b) garis serenjang,
pada bentuk asas dua dimensi.

BBB: Kad gambar, pen maker, pembaris, gam, kertas warna,


kertas mahjong, lembaran kerja.

06-10
SEPT.

KREATIVITI & INOVASI : Melakar garis selari dan serenjang.


KEUSAHAWANAN: Sabar, rasional, bekerjasama dan berani
membuat keputusan.
TMK: Ms Words

Minggu
36
13-17
SEPT..

15.3 Perimeter
(i)
dan luas.
(ii)
(iii)

#
FOKUS: Mengenalpasti jenis garisan

BBB: Bentangan kotak, gunting, pen maker, pembaris, set


geometri, lembaran kerja.

Menentukan perimeter segiempat tepat, segiempat sama,segitiga dan poligon.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian dan mengaplikasikan kemahiran matematik untuk
pengukuran.

Menentukan luas segiempat tepat, segiempat sama dan


segitiga menggunakan petak segiempat sama dan rumus.

KEUSAHAWANAN: Berdikari, sabar, tolong-menolong, prihatin.


TMK: Gunakan aplikasi video dan geometri.

#
FOKUS: Rumus perimeter dan luas, penggunaan unit bagi
perimeter dan luas.

21

BBB: Tangram, Kad arahan, Kad imbasan, kertas graf, pembaris,


pensel warna, lembaran kerja.

Minggu
37

18-26 SEPT

Minggu
38

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA


15.4 Isi padu (i)
pepejal.

Menentukan isi padu kubus dan kuboid menggunakan kubus unit 1 sentimeter padu dan rumus.

27 SEPT
01
OKTO.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan.
KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, berhemah tinggi, sabar,
tolong-menolong

TMK: Gunakan MS Power Point


BBB: Bentuk kubus dan kuboid, kad imbasan, Lembaran kerja.
FOKUS: Rumus isi padu, penggunaan unit bagi isipadu

Minggu
38
27 SEPT
01
OKTO.

PERKAITAN DAN
ALGEBRA
16.0
KOORDINAT

16.1 Koordinat
pada
sukuan pertama.

(i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi menjelaskan


maksud paksi mengufuk dan paksi mencancang.
(ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada
paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas
berpetak.
(iii) Menentu dan menyatakan kedudukan objek pada
paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas
berpetak.

KREATIVITI & INOVASI : Menyenaraikan kegunaan koordinat


dalam kehidupan seharian. Contoh: Jadual waktu kelas,
kedudukan kelas dalam bangunan.
TMK : Menggunakan media seperti Microsoft OfficePower Point
untuk menentukan paksi dan koordinat objek (Animation).
NILAI : Sistematik, bekerjasama.
BBB: Kertas surih, kertas berpetak
FOKUS: Mengenalpasti paksi

22

Minggu
39
04-08
OKTO.

Minggu
39
04-08
OKTO.

17.0
NISBAH DAN
KADARAN

STATISTIK DAN
KEBARANGKALIAN
18.0
PERWAKILAN
DATA

17.1 Kadaran.

18.1 Data.

(i) Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah unitari


dalam situasi harian.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan.

#
FOKUS: Mengenalpasti kaedah unitari, kenalpasti kata
kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

NILAI MURNI: Keadilan, rasional

(i) Membaca dan mendapat maklumat daripada:


(a) piktograf,
(b) carta palang,
(c) carta pai.

KREATIVITI & INOVASI: Memilih gambar rajah yang sesuai


untuk mewakilkan data pada piktograf.
Mempelbagaikan penggunaan warna pada carta palang dan carta
pai.

(ii) Membandingkan maklumat daripada:


(a) piktograf,
(b) carta palang,
(c) carta pai.

TMK : Menggunakan media seperti Microsoft Office Excel untuk


membina carta palang dan carta pai.

BBB: Kad bergambar, objek maujud

NILAI MURNI: Sistematik, hormat menghormati, kerja


berkumpulan
BBB: Kad gambar, slide Power Point
FOKUS: Membaca graf, menterjemah maklumat graf.
Minggu
40
Minggu
41
Minggu
42-45

11-15 OKTOBER

MINGGU ULANGKAJI

18-22 OKTOBER

PENTAKSIRAN BERTULIS AKHIR TAHUN

25 OKTOBER 19
NOVEMBER

PENGUKUHAN, PENGAYAAN DAN PEMULIHAN / PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS.


HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID 2015 / MENGEMAS KINI KELAS / NAIK KELAS 2016
CUTI AKHIR TAHUN 20 NOV 2015 31 DISEMBER 2015

23