Anda di halaman 1dari 5

Soalan Objektif

1. Apakah aspek yang perlu diberikan pertimbangan oleh guru untuk


melaksanakan penyelidikan di dalam kelas?
A. Mempromosikan dan menggalakkan persepsi positif dalam semua staf di
sekolah?
B. Satu kefahaman yang jelas dan betul tentang penyelidikan perlu diberikan
kepada semua guru yang terlibat.
C. Guru perlu menyesuaikan matlamat peribadi dan pengurusan sekolah
serta faedah penyelidikan kepada organisasi.
D. Memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang relevan dengan guru
khususnya untuk mendapat pengiktirafan organisasi.

2. Berikut adalah bentuk-bentuk pembelajaran sepanjang hayat, KECUALI


I.

Pembelajaran Arahan Kendiri

II.

Pembelajaran Atas Permintaan

III.

Pembelajaran Tidak formal

IV.

Pembelajaran Kolaboratif dan Organisasi

A.

I, II dan III

B.

I, II dan IV

C.

II, III dan IV

D.

Semua di atas

3. Yang manakah pernyataan adalah ciri-ciri portfolio yang SALAH.


A. Matlamat yang ditentukan perlu dirancang dan dipertimbangkan dengan
teliti berdasarkan objektif kerana tidak boleh diubah lagi.
B. Boleh mempunyai beberapa tujuan pada satu masa tetapi tidak
bercanggah.
C. Portfolio berbeza dengan folder.
D. Mengandungi maklumat yang menggambarkan berlakunya kemajuan dan
perkembangan dalam sesuatu perkara.

4. Kriteria pemilihan bahan atau sumber yang perlu dipertimbangkan oleh guru.
I.

Mudah diselenggara

II.

Mudah diguna

III.

Memberi maklumat terkini

IV.

Dapat digunakan berulang kali dalam situasi yang berlainan

A. I dan II
B. I dan III
C. I, II dan III
D. Semua di atas

5. Segala hal dan keputusan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Juga


merupakan satu budaya yang meletakkan nilai tertinggi dan asas kepada ilmu
pengetahuan sebagai kunci segala kebaikan dalam kehidupan individu,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Guru sentiasas mempunyai
pengetahuan terkini untuk dikongsi bersama murid.
Berdasarkan kenyataan di atas, apakah konsep yang sesuai dengan
perkembangan profesionalisme guru?
A. Budaya Membaca
B. Budaya Menyelidik
C. Pelan Pembelajaran Kendiri
D. Latihan Dalam Perkhidmatan

Jawapan
1. C

2. D

3. A

4. D

5.B

Soalan Struktur
1. Amalan pembelajaran sepanjang hayat haruslah diterapkan melalui perlakuan
dan tindakan guru sendiri.
a. Pembelajaran sepanjang hayat boleh dijalankan dalam pelbagai situasi.
Nyatakan 3 situasi di mana pembelajaran sepanjang hayat boleh berlaku.

b. Berdasarkan kepada situasi yang telah dinyatakan di atas, berikan contoh


bagaimanakah pembelajaran sepanjang hayat boleh dilaksanakan.

2. Dato Seri Dr. Mahatir telah melancarkan tahun 1988 sebagai tahun Pembaca
yang

bertemakan

Membaca

Jambatan

Ilmu.

Sebagai

seorang

guru

bagaimakah anda mengamalkan amalan membaca dalam diri anda?


3. Nyatakan kepentingan guru membuat penyelidikan tindakan.
4. Budaya musyawarah amat penting dalam kalangan guru untuk mencapai kata
sepakat dalam membuat keputusan. Apakah prinsip yang harus dipegang
teguh dalam membuat keputusan bersama.

Jawapan
1 a.
-

Pembelajaran di rumah

Pendidikan dewasa

Pendidikan berterusan

Pengetahuan bekerja

Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK)

Pembelajaran di rumah (pembelajaran melalui talian, pembelajaran

1b.

berbantukan modul)
-

Pendidikan dewasa (melalui kursus atau program pengajian lanjutan


sama ada di kolej atau university)

Program pendidikan dewasa (Latihan Pembangunan Staf, Kelas


komputer)

Pendidikan berterusan (menyambung pengajian sijil, diploma, ijazah)

Peruntukkan masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk membaca

Pilih tempat yang sesuai

Membawa buku bersama-sama semasa pergi ke mana-mana

2.

Kurangkan aktiviti yang sia-sia

Sediakan

senarai

bahan

bacaan

dan

buat

catatan

untuk

mendapatkannya
-

Kunjungi pameran buku

Tentukan matlamat dalam pembacaan bagi mengekalkan semangat


dalam amalan membaca

3.
-

Menambahbaik amalan PdP kendiri guru

Menfokus pada suatu kajian yang spesifik tentang salah satu aspek
dalam pengajaran yang juga merupakan aspek yang anda beri
perhatian

Galakkan budaya kolaborasi

Pendokumentasian dan bukti sesuatu penyataan dapat dilakukan


melalui penyelidikan tindakan

Mendorong budaya reflektif yang membentuk diri yang berpemikiran


dan bersikap terbuka

Memberi

peluang

untuk

nilai

tambah

dalam

peningkatan

profesiionalisme keguruan.
4.
-

Pendapat disampaikan secara sopan.

Menghormati pendapat orang lain yang bertentangan pendapat

Mencari titik pertemuan di antara pendapat-pendapat yang ada secara


bijaksana

Menerima keputusan bersama secara besar hati, meskipun tidak sesuai


dengan keinginan

Melaksanakan keputusan bersama dengan spenuh hati.

Soalan esei
1. Sebagai seorang guru, pembelajaran sepanjang hayat amat penting untuk
diamalkan. Bagaimanakah anda sebagai seorang guru permulaan boleh
mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat?
2. Amalan refleksi amat penting untuk dilaksanakan dalam sesi pembelajaran
dan pembelajaran. Terangkan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh
seorang guru untuk membolehkan mereka melakukan amalan reflektif dengan
berkesan.

Jawapan
1.
-

Menghadiri seminar dan bengkel

Menyertai kursus pendek dan kursus panjang

Terlibat dalam konsultansi

Budaya membaca

Menjalankan penyelidikan

Mengadakan lawatan ke sekolah

Mengadakan lawatan penandaarasan

Menyertai projek-projek yang dijalankan oleh komuniti dan kementerian

Aktif dalam pertubuhan dan persatuan akademik seperti Persatuan


Linguistik, Persatuan Sejarah, Persatuan Geografi dan sebagainya.

2.
-

Kefahaman (mengenal pasti dan menjelaskan isu, fenomena atau


masalah pedagogi)

Transformasi (merancang tindakan-tindakan pedagogi)

Pelaksanaan (melaksanakan, menguji atau mengkaji tindakan-tindakan


yang diputuskan)

Penilaian (menilai tindakan-tindakan yang diputuskan )

Reflektif (membuat reflektif terhadap tindakan-tindakan yang diambil)