Anda di halaman 1dari 4

JenisjenisKhat

Berikutadalahjenisjeniskhatyangsempatsayacarisetakatini,jenisjeniskhatinisaya
dapatiadatercatatdibukubukurujukankhatsepertibukudariJawadSabti,danada
diantaranyasayadapatidaribukuSejarahKhattulisanUstazJainalSakiban(Johor),danjuga
beberapabukurujukankhatyangadadalamsimpanansaya.Mengikutpembacaansayaada
beratusjeniskhatyangtelahwujud,iamerangkumipembahagianpembahagianyang
tertentu,insyaAllahsayaakansentiasakemaskiniapabilamendapatmaklumatberkaitan.
JenisJenisKhat
1.KhatNasakh
2.KhatNasakhHadith
3.KhatNasakhAkhbar
4.KhatNasakhKhafif
5.KhatThuluth'Adi

6.KhatThuluthJaliMuta'akisah(Cermin)
7.KhatThuluthJaliMutarakibah(Tersusun)
8.KhatThuluthMahbuk
9.KhatThuluthHandasi
10.KhatThuluthMutanazir
11.KhatThuluthKhafif
12.KhatThuluthMutad
13.KhatReqah@Riq'ah
14.KhatFarisi@Nastaliq
15.KhatFarsiMutanazir
16.KhatFarsiMukhtazil
17.KhatDewani
18.KhatDewaniMutarabit
19.KhatDewaniJali
20.KhatDewaniJaliHamayuni
21.KhatDewaniJaliZauraq
22.KhatSyekestah
23.KhatTughrak
24.KhatIjazah
25.KhatHurr
26.KhatKufiFatimi
27.KhatKufiMushafi
28.KhatKufiFatimi
29.KhatKufiQairawani
30.KhatKufiNisaburi
31.KhatKufiMusattar
32.KhatKufiMusyakkal
33.KhatKufiMuwarraq
34.KhatKufiMuzahraf
35.KhatKufiMuzaiyan
36.KhatKufiMadhfur
37.KhatKufiAndalusi
38.KhatKufiMamluki
39.KhatKufiMuhaqqaq
40.KhatKufiBassit
41.KhatKufiAyyubi
42.KhatKufiMutalasiq
43.KhatKufiMutaassirbilRasm
44.KhatKufiMurabba'
45.KhatTajj
46.KhatNabtiArab
47.KhatHijazi@Madani@alDarij
48.KhatalAsar
49.KhatAsyribah
50.KhatalSamii

51.KhatNarjisi
52.KhatThuluthain
53.KhatTumar
54.KhatHafifuthThulus
55.KhatRiqa
56.KhatTauqi
57.KhatThaqilThuluth
58.KhatMufattah
59.KhatZamburi
60.KhatalHaram
61.KhatalUhud
62.KhatSijillat
63.KhatMuamarat
64.KhatalMansyur
65.KhatalDibaj
66.KhatSyami
67.KhatalJalil
68.KhatalMudammirat
69.KhatalKhirfaj
70.KhatalMarsa
71.KhatalRiasi
72.KhatalQhabbar
73.KhatalNisf
74.KhatNisfKhafif
75.KhatalHaliyah
76.KhatalMudawwaralKabir
77.KhatMusalsal
78.KhatMusalsalalTauqi
79.KhatGhubaralHibah
80.KhatalMuhammad
81.KhatalHawaiji
82.KhatalQasas
83.KhatalJinah
84.KhatRaihan
85.KhatMuhaqqaq
86.KhatZahab
87.KhatalMatan
88.KhatMuqlah
89.KhatLului
90.KhatalAsyar
91.KhatalWasy
92.KhatalMudammij
93.KhatMuallaq
94.KhatalMuqtarin
95.KhatSiaqatSumbulu

96.KhatSunbuli
97.KhatSahifah
98.KhatMoalla
99.KhatMaghribi
100.KhatSini(China)
101.KhatWissam

Antarasumberbacaan:
SeniKhat,KeindahanDalamKepelbagaianSejarah,TokohdanKaryaolehJainalSakiban
BukuKoleksiSeniKhatJawadSabti
BukubukurujukanSeniKhat(koleksirujukanperibadi)
Notanota(bahasaarab)mengenaiSeniKhat

alHaqirilaAllahiBari,
MohammadFirdausbinMahadi
http://www.callidesign.com.my
http://www.firdausmahadi.com

HakCipta|CopyrightNotice

Semuacatatandangambardalamlamaniniberadadibawahpemilikan&hakciptaCallidesign.
Tidakadakaryaseni,catatan,dangambardapatdipergunakan,dimuatturun,disalin,disimpan,
dimanipulasi,ataudigunakansecarakeseluruhanatausebahagiandarikarya,tanpaizinbertulisdari
Callidesign.Allrightsreserved.Jikaandainginmenggunakancatatandangambaruntukalasan
apapun,silahubungisaya.

Allnotesandimagesonthissiteareundertheownership&copyrightofCallidesign.Noartworks,
notes,andimagesmaybereproduced,downloaded,copied,stored,manipulated,orusedwholeorin
partofaderivativework,withoutthewrittenpermissionofCallidesign.Allrightsreserved.Ifyou'd
liketousemynotesandimagesforanyreason,pleasecontactme.