Anda di halaman 1dari 21

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

KATEGORI: RAHASIA
22 Juni 2012

Tannazul Dzat = Taraqi = Jalan Pulang

Kematian dipahami bukan akhir dari segala kehidupan yang tidak mungkin lagi ada lagi kehidupan
yang telah dilaluinya, kematian adalah perpindahan waktu/tempat untuk menuju kehidupan yang
lebih sempurna dari kehidupan sebelumnya.
Pahamilah kematian sebagai kehidupan yang akan bermula kembali.
Raihlah nilai-nilai kematian dengan nilai-nilai kehidupan sekarang ini

Tanamkan ilmu kematian sejak dini dalam diri, sehingga menyerap kedalam diri dan menyatu
menjadi satu, kesempurnaan hidupun teraih dengan penuh ke gemilangan spritual.
Mursyid mengajarkan kematian dari pengalaman yang telah dilaluinya, sehingga mampu
menceriterakan kembali tentangperjalanan kematian yang harus di lalui oleh muridnya.
Ajaran kematatian inilah yang betul-betul telah teruji bukan sekedar ceritera yang didapat dari
buku maupun dongeng yang tidak diketahui sumber otentiknya.
Carilah ilmu kematian dari orang yang telah mengalami kematian,dengan sempurna dan sekarang
telah terlahir kembali dengan sempurna kedunia, untuk mentransfer pengetahuiannya agar
dijadikan pedoman bagi hidup kita

Kalaulah kita telah memahami dengan sempurna dan mengamalkan terhadap ilmu kematian yang
telah diberikan maka kita dapat meraih kematian dengan penuh ketenangan dan kegembiraan.
Al-Mukminun ayat 16 :
Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.
Perjalanan setelah di kuburkan dalam bumi :
.
1. Dalam kandungan bumi selama 3 hari si-mayat sedang mem-bengkak belum ada yang musnah.
2. Dalam 7 hari mulai-lah hancur tubuhnya, perutnya pun telah pecah
3. Dalam 40 hari telah kehilangan urat, kulit, daging, rambut sudah terlepas namun tulang belulang
masih
utuh
4.
Dalam 1 tahun
pertama
telah
ruku
5.
Dalam 2 tahun
telah
sujud
6. Dalam 1000 hari, semua tulang telah kumpul, segalanya sempurna dari qudrat dzat yang Maha
Mulia, telah tiada rasa-rasa lagi, dan tidak merasa-rasa lagi, tinggalkan Asma Allah dan tiada
diqudratNya.
.
Manusia yang sempurna kembali kejaman-nya sendiri, sebagaimana nyawa melompat jauh pulang
didalam Tanazul tarraqi, sebagai berikut :
1. Cahaya kembali pulang gilang gemilang kepada alam Insan Kamil.
2. Budi kembali pulang kepada alam Ajsam
3. Rasa kembali pulang kepada alam Misal
4. Rupa kembali pulang kepada alam Roh
5. Warna kembali pulang kepada alam Wahdiyah
6. Bau kembali pulang kepada alam Wahdah
7. Angan-angan kembali pulang kepada alam Ahdiyah
8. Hidup kembali pulang kepada alam Insan Kamil kembali sempurna terang benderang dari
pada QudratNya.
.
Ber-awal yang sempurna di dalam bumi suci adalah :
.
1. Kulit
2. Otak

3. Urat
4. Tulang
5. Rambut
6. Darah
7. Daging
8. Sumsum.
.
Adapun Saudara Empat, Kelima pancer juga sama sempurna kepada bumi suci :
.
1. Air tuban
2. Pembungkus
3. Ari-ari
4. Tali pusar
5. Pancer
.
Semuanya telah pulang sempurna kembali kepada QudratNya
.
Yang Hitam menyala menjadi merah
Yang Merah menyala menjadi kuning
Yang Kuning menyala menjadi putih
Yang Putih menyala menjadi terang benderang Tungal pada Dzat Allah
(Maksudnya : Kulit itu bernyala daging, daging bernyala tulang, tulang itu bernyala-nya dilebur
menjadi cahaya yang bersifat pada makrifat yang abadi)
(Maksudnya lagi : telah memusnahkan Wujudnya hamba. karena hamba itu = Adam
Hukumnya, adanya hamba itu melainkanDzattullah bercahaya dan yang ada

SAAT-SAAT AJAL MENJEMPUT

.
Penglihatan orang akan mati = yang keluar saat-saat menjelang kematian,
Yang keluar dari Tubuh kita takkala Sakaratul Maut menjelang diantaranya :
1. Ketika datang cahaya hitam, itulah yang dipanggil cahaya iblis maka pujinya : Lailaha
Illalalh.

2. Ketika datang cahaya merah, itulah yang dipanggil cahaya yahudi maka pujinya : Allah, Allah,
Allah
3. Ketika datang cahaya kuning, itulah yang dipanggil cahaya nasrani maka pujinya : Allah Hu,
Allah Hu, Allah Hu.
4. Ketika datang cahaya hijau, itulah yang dipanggil cahaya Jibril maka pujinya : Allahu Yaa Hu,
Allahu Yaa Hu, Allahu Yaa Hu.
5. Ketika datang cahaya putih, itulah yang dipanggil cahaya Nur Muhammad maka pujinya
: Masyaa Allahu kanal muminiina Yaa Hu, Yaa Hu, Yaa Hu HAQ.
Manakala sudah habis segala rupa cahaya pada penglihatan yang putih bersih, muncul cahaya
sangat terang kembali, terangnya jauh dibandingkan cahaya matahari dan bulan, terangnya terus
meliputi tujuh lapis bumi dan tujuh lapis langit dan tiada cahaya yang seumpamanya, tidak ada
bandingnya, maka itulah yang disebutNurullah menembus meliputi segala ruang.
Kemudian nyata tubuh kita laksana pinang dibelah dua, persis rupanya tiada bedanya, serta kita
pandang ada Kaful Muhammad maka itulah yang dinamai Kalimatullah dan Kalimatu
Muhammad, itulah sebenar-benarnya yang datang kepada mati, maka itu puji jangan
dilupakan,Yaa Hu.., Yaa Hu.., Yaa Hu, Haqku. (Jangan berhenti pujinya hingga hilang)
Demi Allah yang bersifat Rahman Rahiim, jangan syak dan diam, begitulah pengajaran daripada
Aulia Allah yang turun kepada guru yang Mursyid, maka kita serahkanlah
dengan ridha, serta ikhlashmati kita itu, karena mati itutiada .supaya ada
.

HALANGAN SAAT SAKRATUL MAUT

Pertama:

Yang pertama nampak alam Ruhiyah yaitu alam Nyata,


Terang benderang tapi bukan terangnya siang
Tiada, Timur, Barat, Utara, Selatan, Bawah dan atas
Disitu nampak seolah-olah samudra tidak bertepi, itulah kenyataan(hati) berbaur cahaya akal, dan
ditengah-tengah samudra itu ada Dzurriyyah jernihnya laksana langit diufuk barat kala petang hari,
terang keemasan cahayanya, itulah kenyataan (jantung) berbaur cahayanya.
Joharul awwal yang meliputi sejatinya (hati) sebagai pembukanya, maqamnya dicipta,
Bertempat dipenglihatan,
Pendengaran,
Penciuman
Perasa,
Dan perasaan,

Disebut Mukasifat kekuasaannya hanya memimpin segala sifat Samwah, ketika itu janganlah
sampai khilaf terhadap tanda rupa yang sejati,
.

Kedua:

.
Yang kedua telah musnah Alam Ruhiyah, lalu nampak Alam Sirriyyah, yaitu alam Rahasia,
terangnya melebihi alam Ruhiyyah, disitulah kedatangan cahaya empat warna,
Hitam, Merah, Kuning Putih,
Itulah kenyataan budi mengeluarkan (nafsu) empat perkara, masing-masing menjadi
rintangan (hati) berturut-turut muncul kepermukaan satu persatu.
.
1.
Yang mula-mula muncul adalah cahaya hitam, itulah nafsu lawamah, hawanya sewaktu
hidup membawa : haus, lapar, mengantuk, dan yang sejenisnya,
Tempatnya diperut besar,
Keluarnya dari lisan,
dan kejadiannya dalam cahaya hitam menampakan jenis-jenis binatang yang merayap, maka mereka
akan menggoda agar dianggap sebagai tuhan. Tanda kehadirannya adalah gempa bumi,
Alam nafsu yang disebut alam Nasut yakni tempat lupamaksudnya adalah sewaktu hidupnya
mempertuhankan nafsu Lawamah,
Banyak lupa daripada mengingati Allah, lebih mementingkan banyak :Makan, Minum, Tidur,
Maka hendaknya ingat-ingatlah dengan segala keteguhan, jangan sampai hanyut berada didalam
cahaya hitam, bisa-bisa menjelma menjadi hewan yang merayap.
.
2.
.

Setelah cahaya hitam lenyap lalu nampak cahaya merah, itulah nafsu amarah,

Tempatnya diampedu,
Keluarnya dari telinga,
kejadiannya dalam cahaya merah menampakkan jenis-jenis kelakuan sarani dan bangsa hantu,
masing-masing menggoda agar dianggap sebagai Tuhan, tanda-tandanya api menyala besar
menjulang, alam nafsu itu disebut alam Jabarut, tabiatnya geram, tempat menderita
kesukaran, awas..! disinilah tergodanya orang yang selagi hidupnya mengikuti hawa
nafsu amarah seperti:
mengumbar marah, panas hati, inkar, dendam, hasut, dan sejenisnya..,

Ingat-ingatlah hendaknya teguh, jangan sampai hanyut berada dalam cahaya merah, bisa-bisa
menjelma jadi hantu.
.
3.
Setelah cahaya merah lenyap lalu nampaklah cahaya kuning,itulah keadaan nafsu
sufiayah, Tempatnya dilimpa,
Keluarnya dari mata,
Kejadianannya didalam cahaya kuning menampak jenis-jenis hewan unggas, dan bangsa burung
yang dapat terbang, masing-masimg memgoda agar dianggap sebagai Tuhan,
Tanda-tandanya : angin ribut yang besar,
alam nafsu itu disebut alam lahut
tabiatnya suka berubah-rubah,
tempatnya di dalam rongga anggota badan,
disinilah tergodanya orang selagi hidupnya mengikuti hawa nafsu syahwat, keinginannya yang
membawa kemurkaan : kesukaan pada kesenangan dunia sampai lupa mengingat Allah.
Awas ingat-ingatlah! Hendaknya tetap teguh jangan sampai hanyut berada didalam cahaya kuning,
bisa-bisa menjelma menjkadi jenis-jenis hewan yang dapat terbang seperti kelalawar dan
sebagainya.
4. tiada lama cahaya kuning lenyap lalu cahaya putih datang, Itulah keadaan nafsu mutmainah,
tempatnya ditulang, keluarnya dihidung,
Kejadiaannya didalam cahaya putih menampak jenis-jenis bangsa ikan berada disamudra Rahmah,
Masing-masing menggoda agar dianggap sebagai Tuhan,
Tanda-tandanya, air jernih tidak ketahuan asalnya,
Alam nafsu ini disebut alam malakut artinya : istana tetapi hati-hatilah itu bukan istana sejati
yang Maha Mulia, hanya penggoda saja, disinilah tempat tergodanya orang selagi hidupnya
mengikuti nafsunya yang menyuruh pada : Rakus, Tamak, Gila harta dankedudukan atau
kemasyuran, gila dunia dan sejenisnya.
Ingat-ingat dan waspadalah ! hendaknya yang teguh, jangan sampai hanyut didalam cahaya putih
kalau-kalau menjelma pada ikan atau bangsa hewan dalam air.

Ketiga :

.
Yang ketiga : setelah musnah alam Sirriyyah lalu nampak alam Nurriyyah yakni alam cahaya,
terangnya melebihi alam sirriyyah, disitu datang alam panca warna.
Hitam, Merah, Kuning, Putih, Hijau,
Berbarengan dengan itu nampak terbentang !istana seribu ke-indah-an permai semua, itulah
kenyataan panca indra yang disebut alam hidayah yakni petunjuk karena memang menunjukan
tempat terbentangnya istana, tetapi waspadalah itu bukan istana sejati yang teratur Maha Mulia,
melainkan hanyalah : istana pana sarananamanya misalnya juga :
1.Istana yang indah teratur nampak cahaya hitam,
Itulah cahayanya dzat hewan yang bangsa merayap,
2.Istana yang indah teratur nampak cahaya merah,
Itulah istananya bangsa hantu,
3.Istana yang indah teratur nampak cahaya kuning,
Itulah istanya dzat bangsa burung dan hewan yang terbang,
4.Istana yang indah teratur nampak cahaya putih,
Itulah istananya bangsa ikan dan hewan dalam air,
5.Istana yang indah teratur nampak cahaya hijau,
Itulah istananya bangsa tumbuh-tumbuhan,
Tiba-tiba terdengar suara menyeruh menunjukkan pada istana yang Agung Maha Mulia, padahal itu
semua bukannya istana yang sejati maka hendaknya ingat-ingat dan waspadalah jangan sampai
tergoda untuk memilih salah satu, bisa-bisa termasuk kedalam istana yang sesat istana pana
sarana namanya, dan disinilah banyak terjerumus yang selagi hidupnya, Berdusta, Menipu, Licik,
Curang dan sejenisnya,
.
Ke empat :

Yang kempat : Masih didalam Nurriyyah. disitu nampak cahaya Jernih, didalam cahaya da nyala
berdiri memancarkan sinar delapan Warna : Hitam, Merah, Kuning, Putih, Hijau, Biru, Ungu
dan Merah muda,

Berbarengan dengan itu nampak seakan-akan surga seribu permai semua, itulah
kenyataannya sukma, yang disebut alam iskhat yakni alam birahi syaghafi karena tempat
menggoda rasa merasa jatuh cinta kepada surga yang terbentang itu, padahal sesungguhnya bukan
surga yang suci yang penuh nikmat,
1 . Yang nampak surga seribu hitam licin gelap gemerlap, itulah kanyataan rasa,
Maka jikalau berada disitu bisa-bisa jadi raja jin hitam.
Hatilah jangan sampai terhanyut didalamnya.
2 . Yang nampak seaka-akan surga seribu merah kemerahan.
Itulah kejadian diri kedustaan ciptarasa.
Hati-hatilah jika berada disitu bisa-bisa menjadi raja jin merah,
3 . Yang nampak seaka-akan surga seribu kuning keemasan,
Itulah kejadian dari kacaunya cipta angan-angan
Hati-hatilah jika berada disitu bisa-bisa menjadi raja jin kuning.
4 . Yang nampak seaka-akan surga seribu putih, bersinar bersih,
Itulah kejadian dari kesetiaan cipta/kebiasaan berkhayal ;
Jika berada disitu bisa-bisa menjadi penghulunya jin putih.
5 . Yang nampak seakan-akan surga seribu hijau pelangi,
Itulah kejadiannya dari kekuatan cipta anga-angan,
Jika berada disitu bisa-bisa menjadi raja jin hijau.
6 . Yang nampak seakan-akan surga seribu biru gelap gemerlap,
Itula dari reka daya cipta,
Jika berada disitu bisa-bisa menjadi raja jin biru.
7 . Yang nampak seakan-akan surga seribu ungu,
Itulah kejadian dari kelayakkan cipta,
Jika berada disitu bisa-bisa menjadi raja jin ungu.
8 . Yang nampak seaka-akan surga seribu merah muda berpancaran serupa merah delima,
Itulah kejadian dari berubah-rubah cipta,
Jika berada disitu bisa-bisa menjadi raja jin merah muda,
Maka tiba-tiba menghembus segala bayangan itu semerbak bau harum yang menarik rasa,
padahal palsu belaka,
Ingat-ingatlah jangan sampai dirasakan, semuanya termasuk surga penyesatan.
Orang tergoda disini yaitu mereka yang selagi hidupnya suka terbenam dalam khayal
/lamunan,malas bekerja, suka memusatkan daya cipta pada jalan yang tercela, maka itu : berhatihatilah!
.

Kelima :

Yang kelima : musnah (Alam Nurriyyah,) maka menampak Alam Uluhiyyah (Ilahiyya) artinya :
Alam ketuhanan, terangnya Melebihi Alam Nuriyyah dan disitu nampak cahaya memancar, didalam
cahaya itu ada berbentuk seperti anak lebah berdiri dimaqom
Fana, itulah warna sukma yang menambahi warna semua dan adalah meliputi didalam
jagat Raya dan jagat kecil beserta Isinya tetapi hidupnya dari purnamanya rasa. lalu saat itu datang
malaikat menyerupakan bapak dan kakek laki-laki/leluhur Laki-laki, mengaku utusan dzat yang
Maha Suci, katanya : di suruh membawa ke Karamtullah, hati-hatilah dan ingat-ingatlah
Hendaknya tetap teguh ! jangan sekali-sekali meng-imankan! dinilah tergodanya orang yang
selagi hidupnya suka membanyakan kesesatan dan penyesatan jalan ketuhanan.

Keenam :

.
Yang keenam : masih didalam Uluhiyyah, semakin bertambah terangnya disitu tampak cahaya
bersinar, didalam sinar itu ada bentuk macam-macam patung Kecil dari gading/semacam anakanakan dari mutiara, bukan laki, bukan perempuan, bukan-banci berdiri dimaqom baqau, itulah
purnamnya rahasia yang menguasai di alam semua, tetapi hidupnya, dari Dzat Athma pada
ketika itu datanglah beda ari menyerupai ibu dan nenek yaitu leluhur perempuan dan mengaku
katanya : utusan Dzat yang maha suci yang disuruh untuk membawa ke Karamatullah, maka
ingat-ingat-lah jangan sekali-sekali meng-imankan. disinilah tergodanya orang selagi hidupnya
menggemari olok-olokan bermain-main.

Ketujuh :

.
Yang ketujuh : didalam Uluhiyah,terang benderang tiada hingganya tiada bandingnya, disitu tiada
menampak apa-apa melainkan Nur cahaya gilang gemilang tiada bayangan. itulah Dzat Athma yang
disebut sajatinya Dzat, yang : Tiada Awal, Tiada Ahkir, Tiada Arah Jihat, Tiada batas angan
tempat, Tiada Rupa, Tiada Warna, Tiada berkesudahan, Aslinya segala asal,
Azali abadi, semestanya meliputi sekalin Alam semua,
Meliputi menguasai segala maqom sempurna,
Hidup serta menghidupkan,
Maha suci Dzatnya yang Maha Agung,
Yang berkuasa Asmanya serta sempurna Afalnya, yakni :

Laisya kamislihi syaii-un, artinya : tiada yang menyerupai sesuatu apapun juga:
Lam yakun lahu kufuan ahad, artinya : berada didalam hidup kita peribadi
Wahuwa maakumm ainama kuntum, artinya : tiada jarak antara,manunggal hamba tuhan,
.
Perhatian !
Janganlah syak dan diam dam janganlah dipersoalkan apalagi diperdebatkan dan terutama tidak
boleh dibicarakan ilmu ini dengan siapa-siapa yang tidak satu maqam,
Hati-hatilah hidup dIalam syahaah ini : waktu jangan disia-siakan, Tuhan jangan dilupakan dan
hawa nafsu jangan diikuti tetapi mesti dikendalikan, Karena hidup ini sebenarbenarnya mati, Mati
sebenar-benarnya hidup,

Jalan Taraqi atau jalan naik mulai dari Alam Insan sampai ke Hakekatul Dzat :

Tinggalkan Komentar
21 Juni 2012

MAQOM SARABA AMPAT

BERHIMPUN
.

Berhimpun Syareat, Tarekat, Hakekat dan Makrifat dinamakan Diri yang empat
Berhimpun Iman, Islam, Tauhid, Makrifat dinamakan Nurani
Berhimpun Ujud, Ilmu, Nur , Syuhud dinamakan Syawaan
Berhimpun Hayat, Kudrat, Iradat, Ilmu dinamakan Sirr
Berhimpun Nafas, Anfas, Tanafas, Nufus dinamakan Insan
Berhimpun Tanah, Air, Api, Angin dinamakan Jisim
Berhimpun Badan, Hati, Nyawa, Rasa dinamakan Rohani
Berhimpun Wadi, Maddi, Mani, Manikam dinamakan Basyariah
Berhimpun Kulit, Daging, Tulang dan Urat dinamakan Jasad
Berhimpun Loh, Kalam, Nur , Akal dinamakan Manusia
Berhimpun Warna, Rupa, Rasa, Penciuman dinamakan Jasad
Berhimpun Roh, Nur, Kalam, Akal dinamakan Ruh Idhafi
Berhimpun Dzat, Sifat, Asma, Afaal dinamakan Allah
Berhimpun Jamal, Jalal, Kamal, Kahar dinamakan Ya Dzal Jalalli wal Ikram.

SIRI SATU
.

Dinamakan = SYAREAT = Menyembah Allah Taala dengan perbuatan, mengerjakan apa yang
diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulnya (Al-quran dan Sunnah)

Dinamakan TAREKAT = Menyembah Allah Taala saja dengan ilmu dan amal yang diketahuinya.
Dinamakan HAKEKAT = Memanandang Allah Taala dengan cahaya yang dipancarkan oleh Allah
Taala di Hati Sanubari yang dinamakan Sirullah
Dinamakan MAKRIFAT = Meliputi seluruh tubuh yaitu Hakekat Allah : Kun, Hu, Dzat.

SIRI DUA
.

Adapun SYAREAT = Menjadi tauladan dan tubuh bagi kita


Adapun TAREKAT = Menjalankan kerja Syareat
Adapun HAKEKAT = Menjadi kunci kita menghadap Allah
Adapun MAKRIFAT = Melihat sesuatu tanpa hijab dinamakan juga Amar Nizam.

SIRI TIGA
.

SYAREAT = Air di dalam tubuh kita, sebab itu kita bisa berkata-kata
TAREKAT = Angin di dalam diri kita, sebab itu kita bisa bernafas
HAKEKAT = Tanah di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh tetap
MAKRIFAT = Api di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh mengetahui lebih.

SIRI EMPAT
.

Ilmu SYAREAT = Dinamakan Sirullah, ibadahnya adalah Nurul Hadi


Ilmu TAREKAT = Dinamakan Ayan Sabitah, ibadahnya adalah Sirul Asral
Ilmu HAKEKAT = Dinamakan Sirr Hayan, ibadahnya adalah Sirrul Iman
Ilmu MAKRIFAT = dinamakan Gaibul Guyub, ibadahnya adalah Sirrul Islam

SIRI LIMA
.

SYAREAT = Syuhud
TAREKAT = Nur
HAKEKAT = Ilmu
MAKRIFAT = Ujud

SIRI ENAM
.

Ilmu SYAREAT = Daripada Usuluddin


Ilmu TAREKAT = Daripada Tasawuf
Ilmu HAKEKAT = Daripada Tauhid

Ilmu MAKRIFAT = Daripada Usul Muftahul Guyub

SIRI TUJUH
.

SYAREAT = Daging, Darah, Tulang, Urat, yang dinamakan Manusia


TAREKAT = Tanah, Air, Api, Angin yang dinamakam Insan
HAKEKAT = Ujud, Ilmu, Nur, Syuhud yang dinamakan Syaiun (Muhammad)
MAKRIFAT = Dzat, Sifat, Afaal, Asma yang dinamakan Allah

SIRI DELAPAN
.

Ibadah orang SYAREAT = Mengerjakan segala Rukun Islam yang lima


Ibadah orang TAREKAT = Mengerjakan SYAREAT + Taubat, Syukur, Tawakkal, Tahmid,
Tawadha, Harap, Ridha, Sabar, Ikhlas
Ibadah orang HAKEKAT = SYAREAT + TAREKAT + megesakan Afaal Allah, mengesakan Asma
Allah, Mengesakan Sifat Allah dan Mengesakana Dzat Allah.
Ibadah orang MAKRIFAT = SYAREAT + TAREKAT + HAKEKAT + Mujahadah, Muraqabah,
Muqaballah, Musyahadah, Tawajuh dan Tafakur

SIRI SEMBILAN
.

Ikhlas orang-orang SYAREAT itu dinamakan ikhlas Mubtadaq


Ikhlas orang-orang TAREKAT itu dinamakan ikhlas Mutawwasit
Ikhlas orang-orang HAKEKAT itu dinamakan ikhlas Muntaha
Ikhlas orang-orang MAKRIFAT juga dinamakan ikhlas Muntaha

SIRI SEPULUH
.

Jalan SYAREAT = Jalan orang-orang Awam


Jalan TAREKAT = Jalan orang-orang Khas
Jalan HAKEKAT = Jalan orang-orang Khas ul khas
Jalan MAKRIFAT =Jalan orang-orang Khawas

SIRI SEBELAS
.

SYAREAT = Afaal Allah


TAREKAT = Asma Allah
HAKEKAT = Sifat Allah
MAKRIFAT = Dzat Allah

SIRI DUABELAS
.

SYAREAT = Ilmu Yakin


TAREKAT = Ainul Yakin
HAKEKAT = Haqqul Yakin
MAKRIFAT = Akmal Yakin

SIRI TIGA BELAS


.

SYAREAT = Dzahir
TAREKAT = Batin
HAKEKAT = Akhir
MAKRIFAT = Awal

SIRI EMPAT BELAS


.

SYAREAT = Muhammad Dzahir


TAREKAT = Muhammad Batin
HAKEKAT = Muhammad Akhir

MAKRIFAT = Muhammad Awal

SIRI LIMA BELAS


.

Cara zikir SYAREAT = Dengan Lidah


Cara zikir TAREKAT = Dengan Hati
Cara zikir HAKEKAT = Dengan Nyawa
Cara zikir MAKRIFAT = Dengan Rahasia

SIRI ENAM BELAS


.

Pekerjaan SYAREAT = Dikatakan oleh Lidah dan dikerjakan oleh Hati


Pekerjaa TAREKAT = Hati yang mengerjakan baik atau jahat
Pekerjaan HAKEKAT = Nyawa yang mengerjakn baik atau jahat
Pekerjaan MAKRIFAT = Rahasia yang mengerjakan baik atau jahat

SIRI TUJUH BELAS


.

Rumah SYAREAT = Lidah

Rumah TAREKAT = Hati


Rumah HAKEKAT = Budi
Rumah MAKRIFAT = Roh

SIRI DELAPAN BELAS


.

Adab orang SYAREAT = Orang-orang yang berdiri dengan tanda-tanda kenyataan


Adab orang TAREKAT = Orang-orang yang berzikir tanpa tanda , hanya karunia Allah
Adab orang HAKEKAT = Orang-orang yang haknya dan hak Allah
Adab orang MAKRIFAT = Orang-orang yang mengetahui perkataan dan maqam

SIRI SEMBILAN BELAS


.

Sembahyang orang SYAREAT = Tubuhnya yang menyembah Allah


Sembahyang orang TAREKAT = Hatinya yang menyembah Allah
Sembahyang orang HAKEKAT = Nyawanya yang menyembah Allah
Sembahyang orang MAKRIFAT = Wahadatul wujud yang menerima sembahnya, inilah sembahyang
para Nabi-nabi, Wali-wali Allah, Ahli-ahli sufi dan orang Kamil dan Mukamil

SIRI DUA PULUH


.

Pintu SYAREAT = Mata


Pintu TAREKAT = Dua lubang hidungnya
Pintu HAKEKAT = Dua biji mata
Pintu MAKRIFAT = Di antara mata putih dan mata hitam

SIRI DUA PULUH SATU


.

Martabat SYAREAT = Alam Roh


Martabat TAREKAT = Alam Malakut
Martabat HAKEKAT = Alam Jabarut
Martabat MAKRIFAT = Alam Lahut

SIRI DUA PULUH DUA


.

Tujuan SYAREAT = Agar Hatinya ada Nur


Tujuan TAREKAT = Agar Dirinya dan Nyawanya jadi mulia
Tujuan HAKEKAT = Agar dapat memisahkan antara Hak dan Batil

Tujuan MAKRIFAT = Agar dapat derajat Saddikin

SIRI DUA PULUH TIGA


.

SYAREAT = Ibarat buih


TAREKAT = Ibarat ombak
HAKEKAT = Ibarat laut
MAKRIFAT = Ibarat air