Anda di halaman 1dari 4

J4103

SOALAN 1

a) Nyatakan EMPAT (4) jenis ralat pada bar Sinus yang boleh menyebabkan pengukuran sudut
tidak tepat
( 4 markah)

b) Satu bongkah taji seperti rajah S1b di periksa dengan menggunakan bar Sinus untuk
mendapatkan sudut, dengan bantuan lakaran terangkan bagaimana cara untuk memeriksa
sudut bongkah taji tersebut.

Rajah S1b

(7 markah)

c) Nyatakan TIGA (3) kegunaan Autokolimator untuk menguji kelurusan permukaan .

( 6 markah)

d) Alat Pembanding Sigma adalah salah satu daripada alat pembanding mekanik terangkan
prinsip kerjanya.

(8 markah)

1|6
J4103

SOALAN 2

a) Apakah definisi mencanai?.


What is the definition of grinding?
(3 markah)
b) Mengapakah proses mencanai dipilih?
Why we choose grinding process?
(3 markah)
c) Dengan berbantukan gambarajah terangkan proses pencanaian suapan dalam tak sepusat?
With a sketch, explain the in-feed centerless grinding process?
(7 markah)
d) Terangkan prinsip memegang bendakerja dengan cuk magnet?
Explain the principal of holding work piece with magnet chuck?
(6 markah)
e) Senaraikan 3 kelebihan dan 3 kelemahan pencanaian bagi mesin canai silinder.
List 3 advantages and 3 disadvantages of grinding using cylindrical grinding machine.
(6 markah)

SOALAN 3

a) Namakan 4 (EMPAT) jenis logam yang sesuai sebagai elektrod di dalam ECM.
Name 4 (FOUR) type of metal which is suitable to be electrode in ECM.
(2 markah)

b) Senaraikan 3 (TIGA) kelebihan dan 3 (TIGA) kelemahan EDM.


List 3(THREE) advantages and 3(THREE) disadvantages of EDM.
(6 markah)

c) Lakarkan gambarajah pemesinan elektrokimia (ECM) dan terangkan prinsip pemesinannya.


Sketch the figure of electrochemical machining (ECM) and explain the principle of its
machining operation.
(10 markah)

d) Kadar kakisan logam yang tinggi dalam EDM menghasilkan penyudahan yang sangat kasar,
manakala kadar kakisan logam yang rendah dalam EDM menghasilkan penyudahan yang
licin. Bincangkan kenyataan tersebut.
High metal removing rates produce a very rough surface finishes, and low removal rates
produce a very fine surface finishes. Discuss that statement.
(5 markah)

e) Senaraikan 4 (EMPAT) produk yang terhasil dari proses EDM.


List 4 (FOUR) parts (product) that produce using EDM process.
(2 markah)

2|6
J4103

SOALAN 4

a) Takrifkan yang berikut:

i. Ketumpatan Ketara
ii. Nisbah penekanan
(4 markah)

b) Senaraikan TIGA (3) jenis rekabentuk produk metalurgi serbuk yang anda ketahui.
( 3 markah)

c) Berikan DUA(2) tujuan penghabluran semula perlu dilakukan di dalam proses Persinteran?
(4 markah)

d) Serbuk logam ditekan dalam acuan untuk mendapatkan bentuk barangan dalam proses
metalurgi serbuk .Huraikan bagaimana penekanan itu dilakukan.
(6 markah)
e) Huraikan secara ringkas bagaimana faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan dalam
pemilihan serbuk logam sebelum proses seterusnya dilakukan:

i. Bentuk butir serbuk


ii. Kehalusan butir serbuk
iii. Kebolehaliran serbuk
iv. Kebolehmampatan serbuk
( 8 markah)

SOALAN 5

a. Terangkan maksud built up edge. Lakarkan bentuk keadaan tatal berpanjangan dengan built
up edge.
Explain the meaning of built up edge. Sketch the forming of continues chip with build up edge
(5 markah)

b. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pembuangan logam? Tuliskan formula dan maksud
setiap simbol.
What is metal removal rate? Write the formula and define each symbols.
(5 markah)

c. Senaraikan TIGA(3) jenis kerosakan pada mata alat pemotong serta nyatakan penyebab
kepada kerosakan tersebut.
List THREE(3) type of damage on cutting tool. Describe the cause of the damage.

(6 markah)

3|6
J4103

d. Kadar pembuangan logam yang maksimum bagi melarik keluli karbon adalah 932.5 mm3/s.
Jika kuasa maksimum pada mesin larik tersebut adalah 3.73 kw:
The maximum metal removal rate for carbon steel is 932.5 mm3/s. If the lathe machine’s
maximum power is 3.73 kw:

i. Kirakan kuasa yang telah digunakan.


Calculate the used power.
(4 markah)

ii. Kirakan suapan pemotongan jika kedalaman pemotongan adalah 6.22 mm dan
halaju pemotongan adalah 600 mm/s.
Calculate the cutting feed if the cutting depth is 6.22 mm and the cutting speed
is 600 mm/s.
(5 markah)

SOALAN 6

a) Apakah kesan dari peningkatan darjah kekerasan logam terhadap kebolehmesinan?


What is the effect of the increasing of metal hardness towards machineability.
(2 markah)

b) Senaraikan LIMA(5) faktor yang mempengaruhi ujian prestasi.


List FIVE(5) factors which affected machineability test.
(5 markah)

c) Nyatakan TIGA(3) tujuan ujian penjajaran pada mesin larik.


State THREE(3) reason of alignment test on lathe machine.
(6 markah)

d) Dengan bantuan gambarajah, terangkan langkah-langkah penjajaran apungan spindel pada


mesin larik.
With the help of figure, describe the alignment step of spindle balancing on lathe machine
(12 markah)

4|6