Anda di halaman 1dari 24

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

STANDARD
MINGGU
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TP
1.1 Nilai nombor.

1.2 Anggaran bagi


sesuatu kuantiti.
13
4 22
JAN
2015

(i) Membaca, menyebut dan


menulis sebarang nombor hingga
1 000 000 yang diberi dalam
perkataan dan angka.
(ii) Menamakan nilai tempat dan
nilai digit bagi sebarang nombor.
(iii) Mencerakinkan sebarang
nombor mengikut nilai tempat dan
nilai digit.
(iv) Menyusun nombor hingga
1 000 000 mengikut tertib menaik
dan tertib menurun.
(i) Menganggar bilangan objek
dengan menyatakan kuantiti yang
munasabah berdasarkan set
rujukan yang diberi.

TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000


STANDARD PRESTASI
CATATAN
TAFSIRAN

Menyatakan sebarang nombor


hingga
1
1 000 000.

Menentukan nilai tempat dan nilai


2 digit bagi sebarang nombor hingga NILAI MURNI DAN SIKAP
1 000 000
KEUSAHAWANAN:

Bekerjasama dalam kumpulan


dan berani menyatakan idea,
yakin

Menganggar dan membundarkan


3 sebarang nombor hingga ratus ribu
yang terdekat.

1.3 Nombor dalam bentuk (i) Mengelaskan pola bagi urutan


pola.
nombor genap dan nombor ganjil.
(ii) Melengkapkan pola bagi
nombor genap dan nombor ganjil.
1.4 Aplikasi sebarang
nombor.

(i) Membundarkan sebarang


nombor hingga ratus ribu yang
terdekat.
(ii) Mengenal pasti nombor yang
boleh mewakili suatu nombor yang
telah dibundarkan hingga ratus
ribu terdekat.

KREATIVITI DAN INOVASI:


Membuat perbandingan
melalui pemerhatian dan
menyusun mengikut kriteria.
Menghubungkait, menyusun
maklumat serta membuat
penghampiran dan membina
pemahaman melalui alat yang
bersesuaian dan pemerhatian
situasi sekeliling.

TMK:
Murid menggunakan abakus
bagi
mewakilkan nombor
BBB:
Guli, kad gambar, kad nombor,
garis nombor dan lembaran
kerja

4 Mengelas dan melengkapkan pola


i-THINK
nombor

Menyelesaikan masalah harian


5 yang rutin bagi sebarang nombor
dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian
yang bukan rutin bagi sebarang
6
nombor dengan kreatif dan
inovatif.

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEM. ABAD KE-21
Kemahiran Komunikasi,
Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Penambahan
(i) Menambah sebarang dua, tiga,
sebarang dua hingga lima empat dan lima nombor hingga
nombor.
enam digit hasil tambahnya hingga
1 000 000 termasuk membuat
anggaran.
(ii) Menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan anu dalam
penambahan hingga tiga nombor.
2.2 Penyelesaian
(i) Menyelesaikan masalah harian
masalah
melibatkan penambahan hingga
tiga nombor.
4
26 30
JAN
2015

TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Membaca ayat matematik dan


1 menambah sebarang dua nombor
tanpa mengumpul semula.

Menyatakan bilangan digit yang


mungkin untuk hasil tambah.

Menambah sebarang dua, tiga,


empat dan lima nombor hingga
enam digit hasil tambahnya hingga
3
1 000 000, termasuk melibatkan
anu dan menentukan kewajaran
jawapan.
Menyelesaikan masalah harian
4 yang rutin melibatkan
penambahan.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea daripada
pemerhatian, praktikkan
proses kreatif untuk
menghasilkan idea secara
berterusan. Membuat simulasi,
membuat perkaitan dan
mengubah suai idea
TMK:
Penggunaan power point bagi
penambahan, kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, yakin diri dan
sifat tidak putus asa, yakin,
ketelitian,
BBB:
Kad nombor, kad gambar
lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Menyelesaikan masalah harian
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
yang rutin melibatkan penambahan Pelbagai Alir, Peta Titi

dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian


yang bukan rutin melibatkan
6
penambahan secara kreatif dan
inovatif.

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kemampuan menyesuaikan
diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Penolakan sebarang (i) Menolak sebarang dua nombor


dua nombor.
hingga 1 000 000 termasuk
membuat anggaran.
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat
matematik yang melibatkan
penolakan dua nombor.
3.2 Penolakan berturutturut dua nombor
daripada sebarang
nombor.
56
2 13
FEB
2015

3.3 Penyelesaian
masalah.

(i) Menolak berturut-turut dua


nombor daripada sebarang
nombor hingga
1 000 000 termasuk membuat
anggaran.
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penolakan.
mbor.

TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Membaca ayat matematik dan


1 menolak dua nombor tanpa
mengumpul semula.

Menyatakan bilangan digit yang


mungkin untuk baki.

Menolak sehingga dua nombor


daripada satu nombor hingga 1
3 000 000, termasuk melibatkan anu
dan menentukan kewajaran
jawapan.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan penolakan.

Menyelesaikan masalah harian


5 yang rutin melibatkan penolakan
dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian


yang bukan rutin melibatkan
6
penolakan secara kreatif dan
inovatif.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea
praktikkan proses kreatif untuk
menghasilkan idea secara
berterusan, Membuat simulasi,
membuat pemerhatian dan
analisis idea untuk
mengenalpasti masalah dan
menyelesaikannya.
TMK:
Penggunaan power point dan
kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, ketelitian dan
sabar, Mengaitkan penolakan
dalam aktiviti jual beli barang,
berani mencuba, sifat tidak
putus asa.
BBB:
Kad nombor, kad gambar dan
lembaran kerja
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kepimpinan, Menaakul

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
4.1 Pendaraban dua
nombor.

4.2 Penyelesaian
masalah.

78
16 27
FEB
2015

TAJUK : 4. DARAB HINGGA 1 000 000

STANDARD PEMBELAJARAN

Membaca ayat matematik dan


mendarab sebarang nombor
1
dengan nombor satu digit tanpa
mengumpul semula.

(i) Mendarab sebarang nombor


dengan nombor hingga dua digit,
100 dan 1000 dan hasil darabnya
hingga
1 000 000 termasuk
membuat anggaran.

Menyatakan bilangan digit yang


2
mungkin untuk hasil darab.

(i) Menyelesaikan masalah harian


melibatkan pendaraban dua
nombor.

4.3 Penggunaan anu


dalam pendaraban.

TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

(i) Mengenal pasti anu yang


melibatkan pendaraban dua
nombor.
(ii) Membentuk ayat matematik
yang melibatkan situasi harian
pendaraban dua nombor.
(iii) Menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan anu dalam
pendaraban dua nombor.

Mendarab sebarang nombor


dengan nombor hingga dua digit,
100 dan 1000 dan hasil darabnya
3
hingga 1 000 000, termasuk
melibatkan anu dan menentukan
kewajaran jawapan.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea
secara kritis, fenomena
dapatan makna.
TMK:
Penggunaan power point,
kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Rajin, teliti, berusaha,
bekerjasama, yakin
BBB:
Pensel, gula-gula, daun, kad
simbol dan lembaran kerja.
i-THINK

Menyelesaikan masalah harian


Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
4 yang rutin melibatkan pendaraban Buih Berganda, Peta Pokok,
dua nombor
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menyelesaikan masalah harian


Kritis, Penyelesaian masalah
5 yang rutin melibatkan pendaraban
dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian


yang bukan rutin melibatkan
6
pendaraban secara kreatif dan
inovatif.
19 - 20 FEBRUARI 2015 (KHAMIS JUMAAT) = CUTI TAHUN BARU CINA 2015
MINGGU 9 (2 6 MAC 2015)

= UJIAN PENILAIAN 1 2015

19 - 20 FEBRUARI 2015 (KHAMIS JUMAAT) = CUTI TAHUN BARU CINA 2015


MINGGU 9 (2 6 MAC 2015)

= UJIAN PENILAIAN 1 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
5.1 Pembahagian
nombor.

5.2 Penyelesaian
masalah.

10 11
9 27
MAC
2015

5.3 Penggunaan anu


dalam pembahagian.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Membahagi sebarang nombor
hingga 1 000 000 dengan nombor
satu digit, dua digit, 100 dan 1000
termasuk membuat anggaran.
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan pembahagian dua
nombor.
(i) Mengenal pasti anu yang
melibatkan pembahagian dua
nombor.
(ii) Membentuk ayat matematik
yang melibatkan situasi harian
pembahagian dua nombor.
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat
matematik yang melibatkan
pembahagian dua nombor.

TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 1 000 000


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Membaca ayat matematik dan


membahagi sebarang nombor
1
dengan nombor satu digit tanpa
mengumpul semula.

Menyatakan bilangan digit yang


mungkin untuk bahagi.

Membahagi sebarang nombor


hingga 1 000 000 dengan nombor
3 satu digit, dua digit, 100 dan 1000,
termasuk melibatkan anu dan
menentukan kewajaran jawapan.
Menyelesaikan masalah harian
4 yang rutin melibatkan
pembahagian dua nombor.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan
5
pembahagian dengan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian
yang bukan rutin melibatkan
6
pembahagian secara kreatif dan
inovatif.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea
secara kritis, fenomena
dapatan makna, Mengimbas
kembali idea, membuat
perkaitan, mengubahsuai idea
TMK:
Penggunaan PowerPoint,
kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, tolong-menolong,
rajin, yakin, adil, fokus
BBB:
Kad soalan, guli, kotak,
pensel, straw, gula-gula dan
lembaran kerja
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Membuat keputusan,
Bekerjasama

14 - 22 MAC 2015 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
6.1 0perasi bergabung.

6.2 Penyelesaian
masalah.
12 13

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Mengira bagi operasi
bergabung:
(a) Menambah dan mendarab,
(b) Menolak dan mendarab,
(c) Menambah dan membahagi,
(d) Menolak dan membahagi
hasilnya dalam lingkungan 1 000
000.
(i) Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan operasi
bergabung dan hasilnya dalam
lingkungan 1 000 000.

30 MAC 6.3 Operasi bergabung


(i) Menyelesaikan ayat matematik
10 APRIL melibatkan tanda kurung. operasi bergabung termasuk yang
2015
melibatkan tanda kurung hasilnya
dalam lingkungan 1 000 000.

TAJUK : 6. OPERASI BERGABUNG


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menyatakan urutan operasi
bergabung.

2 Mengira operasi bergabung.

Menentukan kewajaran jawapan


3
operasi bergabung.

Menyelesaikan masalah harian


4 yang rutin melibatkan operasi
bergabung.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan operasi
5
bergabung dengan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian
yang bukan rutin melibatkan
6
operasi bergabung secara kreatif
dan inovatif.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea melalui
pemerhatian, dan menyatakan
idea secara lisan,
Mengimbas kembali idea
praktikkan proses kreatif untuk
menghasilkan idea secara
berterusan
TMK:
Penggunaan power point,
kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, ketelitian, dan
sabar. Mengaitkan penolakan
dalam aktiviti jual beli barang
BBB:
Kad nombor, bahan maujud
dan lembaran kerja
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berinisiatif dan terarah kendiri,
Bekerjsama

yang bukan rutin melibatkan


operasi bergabung secara kreatif
dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
7.1 Penambahan
pecahan.

7.2 Penolakan pecahan.

14 15
13 24
APRIL
2015

7.3 Penambahan dan


penolakan pecahan.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Menambah hingga tiga nombor
melibatkan nombor bulat, pecahan
wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

TP

(ii) Menolak sebarang dua nombor


daripada satu nombor melibatkan
nombor bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

(i) Menambah dan menolak


nombor melibatkan nombor bulat,
pecahan wajar dan nombor
bercampur yang penyebutnya
hingga 10.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

CATATAN

KREATIVITI DAN INOVASI:


Membaca ayat matematik pecahan Kenal pasti ciri, menterjemah
idea, mnghubung kait dan
dan menyatakan maksud
menganalisis persamaan dan
daripada dalam pecahan.
perbezaan
TMK:
Penggunaan power point

(i) Menolak sebarang dua nombor


melibatkan nombor bulat, pecahan
wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

(i) Menentukan nilai bagi pecahan


wajar dan nombor bercampur
daripada sesuatu kuantiti.
7.4 Konsep daripada
dalam pecahan.

TAJUK : 7. PECAHAN

Menyatakan langkah-langkah
penyelesaian melibatkan pecahan. NILAI MURNI DAN SIKAP

Menyelesaikan ayat matematik


yang melibatkan pecahan.

Menentukan kewajaran jawapan


4 bagi penyelesaian ayat matematik
yang melibatkan pecahan.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan pecahan
5
dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian
yang bukan rutin melibatkan
6
pecahan secara kreatif dan
inovatif.

KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, ketelitian, dan
sabar., Menghubungkait,
bekerjasama, adil, prihatin,
menghargai masa
dan tolong-menolong
BBB:
Kertas A4, pensel warna, buahbuahan, kad pecahan,
gunting, kertas dan lembaran
kerja
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menaakul, Penyelesaian
masalah

dalam pecahan.

Menyelesaikan masalah harian


yang bukan rutin melibatkan
6
pecahan secara kreatif dan
inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

16 18

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

8.1 Penambahan
perpuluhan.

(i) Menambah tiga nombor


perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan.

8.2 Penolakan
perpuluhan.

(i) Menolak berturut-turut dua


nombor daripada sebarang
nombor hingga tiga tempat
perpuluhan.

8.3 Penambahan dan


penolakan perpuluhan.

27 APRIL
8.4 Pendaraban

15 MEI perpuluhan.
2015
8.5 Pembahagian
perpuluhan.

8.6 Penyelesaian
masalah.

(i) Menambah dan menolak


nombor perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan.
(i) Mendarab nombor perpuluhan
hingga tiga tempat perpuluhan
dengan nombor hingga dua digit,
100 dan 1000.
(i) Membahagi nombor dengan
nombor hingga dua digit,100, 1000
dan hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan perpuluhan dan
hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan

masalah

TAJUK : 8. PERPULUHAN
TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Membaca ayat matematik dan


menyelesaikan operasi asas
1
melibatkan perpuluhan tanpa
mengumpul semula.

Menyelesaikan ayat matematik


2
melibatkan perpuluhan.

Menyelesaikan ayat matematik


3 melibatkan perpuluhan dan
menentukan kewajaran jawapan

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan nombor
4
perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea,
menghubungkait dan
menganalisis, menghasilkan
idea melalui pemerhatian, dan
menyatakan idea secara lisan.
TMK:
Penggunaan power point
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti,yakin,
berani membuat keputusan
BBB:
Garis nombor, Kad Nombor,
buku teks, gambarajah. dan
Lembaran kerja
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan nombor
KEMAHIRAN ABAD KE-21
5 perpuluhan hingga tiga tempat
Kemahiran komunikasi,
perpuluhan dengan menggunakan Kepimpinan
pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian
yang bukan rutin melibatkan
6 nombor perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan secara kreatif

masalah.

melibatkan perpuluhan dan


hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan

Menyelesaikan masalah harian


yang bukan rutin melibatkan
6 nombor perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan secara kreatif
dan inovatif.
1 MEI 2015 (JUMAAT) = CUTI HARI PEKERJA
4 MEI 2015 (ISNIN) = CUTI GANTI HARI WESAK (AHAD)
7 MEI 2015 (KHAMIS) = HARI HOL PAHANG
MINGGU 19 (18 22 MEI 2015) = PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
9.1 Nilai peratus.

9.2 Penyelesaian
masalah

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK : 9. PERATUS
TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

(i) Menukar peratus kepada


pecahan dan sebaliknya.
(ii) Menukar nombor bercampur
kepada peratus dan sebaliknya.
(iii) Mengira peratus daripada
suatu kuantiti.

Menerangkan langkah-langkah
1 penyelesaian yang melibatkan
peratus.

(i) Menyelesaikan masalah harian


melibatkan peratus.

Menukar pecahan dan nombor


bercampur kepada peratus dan
2
sebaliknya serta mengira peratus
daripada suatu kuantiti.

KREATIVITI DAN INOVASI:


Menghasilkan idea melalui
pemerhatian dan menyatakan
idea secara lisan.
TMK:
Penggunaan power point

20
25 28
MEI
2015

CATATAN

Menentukan kewajaran jawapan


3
yang melibatkan peratus.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan peratus.

Menyelesaikan masalah harian


5 yang rutin melibatkan peratus
dengan pelbagai strategi.

NILAI MURNI DAN SIKAP


KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama dalam kumpulan,
Berani membuat keputusan
BBB:
Petak seratus, kad peratus,
buku teks dan lembaran kerja
.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Belajar sepanjang hayat,
Keusahawanan, Kritis

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan
peratus secara kreatif dan inovatif.
30 MEI 14 JUN 2015 = CUTI PENGGAL PERTAMA 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

10.1 Penambahan nilai


wang.

(i) Menambah hingga lima nilai


wang melibatkan ringgit dan sen.

10.2 Penolakan nilai


wang.

(i) Menolak hingga dua nilai wang


daripada sebarang nilai wang
melibatkan ringgit dan sen.

TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000


TP

Membaca ayat matematik


melibatkan wang dan
1
menerangkan langkah-langkah
penyelesaianya.

2
10.3 Penambahan dan
penolakan nilai wang.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Menyelesaikan ayat matemaik


melibatkan wang.

(i) Menambah dan menolak nilai


wang melibatkan ringgit dan sen.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri,
mewakilkan gabungan wang
yang pelbagai untuk
membentuk satu nilai yang
sama, menterjemah idea,
menghubungkait dan
menganalisis
TMK:
Penggunaan Power Point,
kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP

21 23
15 JUN
3 JULAI
2015

10.4 Pendaraban nilai


wang.

10.5 Pembahagian nilai


wang.

(i) Mendarab nilai wang dengan


nombor hingga dua digit, 100 dan
1000 melibatkan ringgit dan sen.
(i)
Membahagi nilai wang dengan
nombor hingga dua digit, 100 dan
1000 melibatkan ringgit dan sen.

10.6 Pendaraban dan


(i) Mendarab dan membahagi nilai
pembahagian nilai wang. wang melibatkan ringgit dan sen.

Menentukan kewajaran jawapan


KEUSAHAWANAN:
3 bagi penyelesaian ayat matematik Bekerjasama, jimat cermat,
melibatkan wang.
teliti, jujur, amanah, dan
penggunaan wang dalam
aktiviti jual beli.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan wang.

Menyelesaikan masalah harian


5 yang rutin melibatkan wang
dengan pelbagai strategi.

BBB:
Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keusahawanan, Kemahiran

pembahagian nilai wang. wang melibatkan ringgit dan sen.

Menyelesaikan masalah harian


5 yang rutin melibatkan wang
dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan wang
secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
10.7 Penyelesaian
masalah melibatkan
wang.

10.8 Faedah.
21 23
15 JUN
3 JULAI
2015
10.9 Pelan perbelanjaan
dan simpanan.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Menyelesaikan masalah harian
termasuk menggunakan pelbagai
instrumen pembayaran yang
melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban,
pembahagian, gabungan operasi
tambah dan tolak, gabungan
operasi darab dan bahagi nilai
wang.
(i) Menyatakan keperluan
memahami faedah mudah dan
faedah kompaun dalam simpanan.
(ii) Merancang bajet harian,
mingguan dan bulanan bagi
mencapai matlamat kewangan
jangka pendek.
(i) Menyediakan rekod kewangan
bagi mencapai matlamat
kewangan.

Buih Berganda, Peta Pokok,


Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan

TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Membaca ayat matematik


melibatkan wang dan
1
menerangkan langkah-langkah
penyelesaianya.

Menyelesaikan ayat matemaik


melibatkan wang.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri,
mewakilkan gabungan wang
yang pelbagai untuk
membentuk satu nilai yang
sama, menterjemah idea,
menghubungkait dan
menganalisis
TMK:
Penggunaan Power Point,
kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP

Menentukan kewajaran jawapan


KEUSAHAWANAN:
3 bagi penyelesaian ayat matematik Bekerjasama, jimat cermat,
melibatkan wang.
teliti, jujur, amanah, dan
penggunaan wang dalam
aktiviti jual beli.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan wang.

Menyelesaikan masalah harian


5 yang rutin melibatkan wang
dengan pelbagai strategi.

BBB:
Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja,
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian


5 yang rutin melibatkan wang
dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan wang
secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
11.1 Perkaitan dalam
masa.

11.2 Penambahan
masa.

11.3 Penolakan masa.

24 25
6 17
JULAI
2015

11.4 Pendaraban masa.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Menyatakan perkaitan antara
unit masa melibatkan tahun, dekad
dan abad.
(i) Menambah hingga tiga masa
melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad.
(i) Menolak hingga dua masa
daripada satu masa melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad.
(i) Mendarab melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.

11.6 Penyelesaian

(i) Membahagi melibatkan:


(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.
(i) Menyelesaikan masalah harian

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Keusahawanan, Kemampuan
menyesuaikan diri.

TAJUK : 11. MASA DAN WAKTU


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menyatakan perkaitan antara unit
masa.

Menerangkan langkah-langkah
2 menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit masa.

Menentukan kewajaran jawapan


3 bagi penyelesaian ayat matematik
melibatkan unit masa.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri dan situasi,
menghasilkan idea melalui
pemerhatian, dan menjana
idea serta membuat sekuen.
TMK:
Paparan Power Point,
kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Menghargai masa, disiplin,
berdaya saing, menghormati
orang tua dan melakukan kerja
yang berfaedah.
BBB:
Kad gambar, Petikan Teks,

4
11.5 Pembahagian
masa.

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit masa.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit masa
5
dengan menggunakan pelbagai

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Belajar sepanjang hayat,
Kemampuan menyesuaikan

masa.

11.6 Penyelesaian
masalah melibatkan
masa.

(a) tahun dan dekad,


(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian masa

Peta Dakap, Peta Alir, Peta


Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit masa
5
dengan menggunakan pelbagai
strategi.

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Belajar sepanjang hayat,
Kemampuan menyesuaikan
diri

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan unit
masa secara kreatif dan inovatif.

17 JULAI 2015 (JUMAAT) = CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 2015

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

12.1 Penukaran unit


(i) Menukar unit ukuran panjang
panjang dalam
melibatkan:
perpuluhan dan pecahan. (a) milimeter dan sentimeter,
(b) sentimeter dan meter,
(c) meter dan kilometer
dalam perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan.
(ii) Menukar unit ukuran panjang
melibatkan:
(a) milimeter dan sentimeter,
(b) sentimeter dan meter,
(c) meter dan kilometer
dalam pecahan.
26 28 12.2 Penambahan
panjang.
(i) Menambah hingga tiga ukuran
20 JULAI
panjang melibatkan perpuluhan
7 OGOS
dan pecahan dengan tanpa dan
2015
penukaran unit.

TAJUK : 12. PANJANG


TP

(i) Menolak dua ukuran panjang


dari satu ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

Menukar unit ukuran panjang


dalam perpuluhan dan pecahan

Menerangkan langkah-langkah
2 menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit panjang.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat perbandingan,
membuat pemerhatian dengan
menggunakan alat dan
prosedur tertentu
TMK:
Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan

Menentukan kewajaran jawapan


3 bagi penyelesaian ayat matematik
melibatkan unit panjang.
BBB:

Pembaris, pita ukur, dan


lembaran kerja

4
12.3 Penolakan
panjang.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Menyelesaikan masalah harian


i-THINK
yang rutin melibatkan unit panjang. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

12.3 Penolakan
panjang.

(i) Menolak dua ukuran panjang


dari satu ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit panjang KEMAHIRAN ABAD KE-21
5
Kepimpinan, Menaakul,
dengan menggunakan pelbagai
Penyelesaian masalah
strategi.

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan unit
panjang secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
12.4 Pendaraban
panjang.

12.5 Pembahagian
panjang.

26 28
12.6 Penyelesaian
20 JULAI masalah melibatkan
7 OGOS panjang.
2015

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Mendarab ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran unit.
(i) Membahagi ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran unit.
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian panjang dalam
perpuluhan dan pecahan.

TAJUK : 12. PANJANG


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menukar unit ukuran panjang
dalam perpuluhan dan pecahan

Menerangkan langkah-langkah
2 menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit panjang.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat perbandingan,
membuat pemerhatian dengan
menggunakan alat dan
prosedur tertentu, menjana
idea dan menghubungkait idea
dengan pengetahuan sedia
ada.
TMK:
Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator

Menentukan kewajaran jawapan


NILAI MURNI DAN SIKAP
3 bagi penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan unit panjang.
Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan
BBB:
Pembaris, pita ukur, dan
Menyelesaikan masalah harian
4
yang rutin melibatkan unit panjang. lembaran kerja
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,

Pembaris, pita ukur, dan


Menyelesaikan masalah harian
yang rutin melibatkan unit panjang. lembaran kerja
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian
Buih Berganda, Peta Pokok,
yang rutin melibatkan unit panjang Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
dengan menggunakan pelbagai

strategi.

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan unit
panjang secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

13.1 Penukaran unit jisim (i) Menukar unit gram dan kilogram
dalam perpuluhan dan
dalam perpuluhan dan pecahan.
pecahan.
(i) Menambah hingga tiga jisim
13.2 Penambahan jisim. dalam perpuluhan dan pecahan
tanpa dan dengan penukaran unit.

13.3 Penolakan jisim.

29 31
10 - 28
OGOS
2015

13.4 Pendaraban jisim.

(i) Menolak hingga dua jisim dari


satu jisim dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.
(i) Mendarab jisim dalam
perpuluhan dan pecahan dengan
nombor satu digit, dua digit, 100
dan 1000 tanpa dan dengan
penukaran unit hingga tiga tempat
perpuluhan.

TAJUK : 13. JISIM


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menukar unit jisim dalam
perpuluhan dan pecahan.

Menerangkan langkah-langkah
2 menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit jisim.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat pemerhatian,
menghubungkait idea dengan
pengetahuan sedia ada,
mempraktikkan penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan tentang sintesis
akhir.
TMK:
Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator

Menentukan kewajaran jawapan


NILAI MURNI DAN SIKAP
3 bagi penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan unit jisim.
Jujur dan berhati-hati,
ketelitian,
Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

4
(i) Membahagi jisim dalam
perpuluhan dan pecahan dengan

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Bekerjasama, Keluwesan,
Membuat keputusan

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit jisim.

BBB:
Alat penimbang, objek
berlainan berat dan lembaran

Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

penukaran unit hingga tiga tempat


perpuluhan.

10 - 28
OGOS
2015

4
(i) Membahagi jisim dalam
perpuluhan dan pecahan dengan
13.5 Pembahagian jisim. nombor satu digit, dua digit, 100
dan 1000 tanpa dan dengan
penukaran unit.
(i) Menyelesaikan masalah harian
13.6 Penyelesaian
melibatkan penambahan,
masalah melibatkan jisim. penolakan, pendaraban dan
pembahagian jisim dalam
perpuluhan dan pecahan.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit jisim
5
dengan menggunakan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan unit
jisim secara kreatif dan inovatif

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

14.1 Penukaran unit isi


(i) Menukar unit mililiter dan liter
padu cecair dalam
dalam perpuluhan dan pecahan.
perpuluhan dan pecahan.

14.2 Penambahan isi


padu cecair.

14.3 Penolakan isi padu


cecair.
29 31
10 - 28
OGOS
2015

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit jisim.

BBB:
Alat penimbang, objek
berlainan berat dan lembaran
kerja
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menaakul, Keusahawanan,
Kemahiran komunikasi

TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menukar unit isi padu dalam
perpuluhan dan pecahan.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat pemerhatian,
menghubungkait idea dengan
pengetahuan sedia ada,
mempraktikkan penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan tentang sintesis
akhir.

(i) Menambah hingga tiga isi padu


cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

Menerangkan langkah-langkah
2 menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit isi padu cecair.

(i) Menolak hingga dua isi padu


cecair daripada satu isi padu
cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

Menentukan kewajaran jawapan


NILAI MURNI DAN SIKAP
3 bagi penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan unit isi padu cecair.
Jujur dan berhati-hati,

14.4 Pendaraban isi padu


cecair.
(i) Mendarab isi padu cecair dalam
perpuluhan dan pecahan dengan
nombor satu digit, dua digit, 100

TMK:
Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator

ketelitian,
Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit isi padu. BBB:

Kad imbasan, botol air

10 - 28
OGOS
2015

ketelitian,
Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

penukaran unit.
14.4 Pendaraban isi padu
cecair.
(i) Mendarab isi padu cecair dalam
perpuluhan dan pecahan dengan
nombor satu digit, dua digit, 100
dan 1000 tanpa dan dengan
penukaran unit.
14.5 Pembahagian isi
padu cecair.
(i) Membahagi isi padu cecair
dalam perpuluhan dan pecahan
dengan nombor satu digit, dua
digit, 100 dan 1000 tanpa dan
dengan penukaran unit.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit isi padu. BBB:

Kad imbasan, botol air


pelbagai saiz, gelas, baldi,
cawan, bikar, silinder penyukat
dan lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit isi padu
5
i-THINK
dengan menggunakan pelbagai
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
strategi.
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan unit isi KEMAHIRAN ABAD KE-21
Inovatif, Menaakul,
padu secara kreatif dan inovatif.
Keluwesan, Kemampuan
menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
14.6 Penyelesaian
masalah melibatkan isi
padu cecair.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban, dan
pembahagian isi padu cecair yang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan.

TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menukar unit isi padu dalam
perpuluhan dan pecahan.

Menerangkan langkah-langkah
2 menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit isi padu cecair.

29 31
10 - 28
OGOS
2015

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat pemerhatian,
menghubungkait idea dengan
pengetahuan sedia ada,
mempraktikkan penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan tentang sintesis
akhir.
TMK:
Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator

Menentukan kewajaran jawapan


NILAI MURNI DAN SIKAP
3 bagi penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan unit isi padu cecair.
Jujur dan berhati-hati,
ketelitian,
Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

KEUSAHAWANAN:
Jujur dan berhati-hati,
ketelitian,
Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

29 31
10 - 28
OGOS
2015

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit isi padu. BBB:
Kad imbasan, botol air
pelbagai saiz, gelas, baldi,
cawan, bikar, silinder penyukat
dan lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan unit isi padu
5
i-THINK
dengan menggunakan pelbagai
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
strategi.
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian


KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 yang bukan rutin melibatkan unit isi
Inovatif, Menaakul,
padu secara kreatif dan inovatif.
Keluwesan, Kemampuan
menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
15.1 Perimeter, luas dan
isipadu.

15.2 Sudut
32 33
1 11
SEPT

15.3 Garis selari dan


garis serenjang.

STANDARD PEMBELAJARAN
Menentukan perimeter gabungan
dua bentuk: segiempat tepat,
segiempat sama dan segitiga.
(ii) Menentukan luas gabungan
dua bentuk: segiempat tepat,
segiempat sama dan segitiga.
(iii) Menentukan isi padu gabungan
dua bentuk, kubus dan kuboid.
(i) Mengukur sudut pada poligon
hingga lapan sisi.
(i) Melukis garis selari dan garis
serenjang.

TAJUK : 15. RUANG


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Mengenal dan menggunakan alat
ukuran.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri,
mengimbas kembali idea, beri
pelbagai contoh,
mempraktikkan proses kreatif
untuk menghasilkan idea
secara spontan.

(i) Menerangkan langkah-langkah


menentukan perimeter, luas dan isi
TMK:
2 padu gabungan dua bentuk.
Jangka lukis, jangka sudut,
(ii) Mengukur sudut pada poligon. dan bentuk 2D dengan

menggunakan perisian Word.

(i) Menghitung perimeter, luas dan


isi padu.
3 (ii) Melukis garis selari dan garis
serenjang.

NILAI MURNI DAN SIKAP


KEUSAHAWANAN:
Kreatif, berani mencuba, tidak
putus asa, peka terhadap
persekitaran.
BBB:

32 33
1 11
SEPT
2015

15.3 Garis selari dan


garis serenjang.

(i) Melukis garis selari dan garis


serenjang.

isi padu.
3 (ii) Melukis garis selari dan garis
serenjang.

KEUSAHAWANAN:
Kreatif, berani mencuba, tidak
putus asa, peka terhadap
persekitaran.

Menyelesaikan masalah harian


4 yang rutin melibatkan garis,
perimeter, luas dan isi padu.

BBB:
Kad imbasan, objek 2D dan
3D, kad gambar dan lembaran
kerja

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan garis,
5
perimeter, luas dan isi padu
dengan pelbagai strategi.

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menyelesaikan masalah harian


Penyelesaian masalah, Kritis,
yang bukan rutin melibatkan garis, Menaakul
6
perimeter, luas dan isipadu secara
kreatif dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
16.1 Koordinat pada
sukuan pertama.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan
asalan (0).
(ii) Menentukan koordinat bagi
sesuatu titik pada sukuan pertama.
(iii) Menanda titik pada sukuan
pertama diberi koordinatnya.

TAJUK : 16. KOORDINAT


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Mengenal paksi-x, paksi-y dan
asalan.

Menerangkan langkah-langkah
membaca koordinat titik dan
2
menanda titik pada sukuan
pertama.

34 35
14 SEPT -

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat perbandingan,
membuat pemerhatian dengan
menggunakan prosedur
tertentu, menjana idea dan
menghubungkait idea dengan
pengetahuan sedia ada.
TMK:
Menggunakan perisian Excel
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan

Membaca koordinat titik dan


3 menanda titik diberi koordinat pada
sukuan pertama.
BBB:

Kertas berpetak, komputer dan

KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan

Membaca koordinat titik dan


3 menanda titik diberi koordinat pada
sukuan pertama.
BBB:

34 35
14 SEPT 2 OKT
2015

Kertas berpetak, komputer dan


lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan koordinat.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan koordinat
5
dengan menggunakan pelbagai
strategi.

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keluwesan, Kepimpinan,
Keusahawanan

Menyelesaikan masalah harian


yang bukan rutin melibatkan
6
koordinat secara kreatif dan
inovatif.

16 SEPTEMBER 2015 (RABU) = HARI MALAYSIA 2015


19 - 27 SEPTEMBER 2015 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2015

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN
17.1 Nisbah.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Menentukan suatu nilai
berdasarkan nisbah 1:1 hingga
1:10, 1:100 dan 1:1000.

TAJUK : 17. NISBAH DAN KADARAN


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Membaca notasi nisbah dan
menyatakan maksudnya.

Menerangkan langkah-langkah
2 menentukan nilai berdasarkan
nisbah yang diberi.

36

Menentukan suatu nilai


berdasarkan nisbah diberi.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea
secara kritis, fenomena
dapatan makna, Mengimbas
kembali idea, membuat
perkaitan, mengubahsuai idea
TMK:
penggunaan Power Point
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, tolong-menolong,
rajin, yakin, adil, fokus
BBB:

36

Menentukan suatu nilai


berdasarkan nisbah diberi.

NILAI MURNI DAN SIKAP


KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, tolong-menolong,
rajin, yakin, adil, fokus
BBB:
Kad soalan, guli, kotak,
pensel, straw, dan lembaran
kerja

59
OKT
2015
4

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan nisbah.

Menyelesaikan masalah harian


5 yang rutin melibatkan nisbah
menggunakan pelbagai strategi.

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keluwesan, Membuat
keputusan, Kritis

Menyelesaikan masalah harian


6 yang bukan rutin melibatkan
nisbah secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN


MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK : 18. PENGURUSAN DATA


TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

18.1 Mod, median min


dan julat.

(i) Mengenal mod, median, min


dan julat daripada data yang
diberi.
(ii) Menentukan mod, median , min
dan julat hingga 10 data yang
diberi.

Menyatakan maksud mod, median,


1 min, julat piktograf dan carta
palang.

18.2 Data.

(i) Membina piktograf dan carta


palang.

Menerangkan langkah-langkah
2 membina piktograf dan carta
palang.

CATATAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat pemerhatian,
menghubungkait maklumat
dengan pengetahuan sedia
ada, Kreatif mengelas dan
membuat perbandingan
TMK:
Perisian Power Point dan
Excel, kalkulator
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama, ketelitian, berani

Perisian Power Point dan


Excel, kalkulator

palang.
Menentukan mod, median, min
dan julat daripada data yang diberi
3 dan menentukan kewajaran
jawapan serta membina piktograf
dan carta palang.

37 38
12 23
OKT
2015

Menyelesaikan masalah harian


4 yang rutin melibatkan perwakilan
data.

Menyelesaikan masalah harian


yang rutin melibatkan perwakilan
5
data menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian
yang bukan rutin yang melibatkan
6
perwakilan data secara kreatif dan
inovatif.

14 OKTOBER 2015 (RABU) = CUTI AWAL MUHARRAM 2015

MINGGU 39
(26 30 OKTOBER 2015)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015

MINGGU 40
(2 6 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 1 6

MINGGU 41
(9 13 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 7 12

10 NOVEMBER 2015 (SELASA)

CUTI DEEPAVALI 2015

MINGGU 42
(16 20 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 13 18

NILAI MURNI DAN SIKAP


KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama, ketelitian, berani
mencuba, tidak putus asa
BBB:
Kad gambar, Slaid Power
point, lembaran kerja
i-THINK:
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21:
Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian masalah

MINGGU 42
(16 20 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 13 18

21 NOVEMBER 2015
3 JANUARI 2016

CUTI AKHIR TAHUN 2015

DISEDIAKAN OLEH :
.....................................................................................................
(