Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN PERALIHAN
2015

MINGGU/
TAJUK
1
2&3&4
UNIT 1:
MASYARAKAT
PENYAYANG

5, 6 & 7
UNIT 2:
SEKOLAH
DALAM
TAMAN

OBJEKTIF

HPU/ HPK/ HHP

PENYERAPAN
DAN
PENGABUNGJA
LINAN

CATATAN/ BBB

ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN PERALIHAN, 1 DAN 4

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) murid dapat berbual
tentang
hal
keluarga
dan
masyarakat
dengan
menggunakan kata dan sebutan
yang betul.
ii) memberikan ucapan
selamat dalam pelbagai situasi
dengan betul
MEMBACA
Obj: i) membaca ayat tunggal dan
ayat majmuk
ii) membaca teks dengan
gaya pembacaan yang betul
MENULIS
Obj: i) membina ayat tunggal
dengan istilah dan ungkapan
yang betul

HPU: 1.0
HPP: 1.1 Aras
1(i), 1.1 Aras 2(i),
1.1 Aras 3(i)

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) menceritakan cerita yang
didengar semula
ii) menyampaikan cerita
berdasarkan gambar
iii) menyatakan pengajaran
cerita yang didengar
MEMBACA
Obj: i) membaca teks dengan
kuat dan lancar
ii) membaca teks dengan
gaya pembacaan yang betul
MENULIS
Obj: i) membina ayat tunggal
dengan istilah dan ungkapan
yang betul

HPU: 2.0
HPP: 2.1 Aras
1(i), 2.1 Aras 2(i),
2.1 Aras 3(i)

HPU: 5.0
HPP: 5.1 Aras
1(i), 5.1 Aras 2(i),
5.2 Aras 3(i)
HPU: 8.0
HPP: 8.1 Aras
1(i), 8.1 Aras 2(i),
8.1 Aras 3(i)

HPU: 5.0
HPP: 5.2 Aras
1(i), 5.2 Aras 2
(i), 5.2 Aras 3(i)
HPU: 8.0
HPP: 8.1 Aras
1(i), 8.1 Aras 2(i),
8.1 Aras 3(i)

CUTI TAHUN BARU CINA

Sistem Bahasa:
Kata Nama

Gambar, kamus,
kad imbasan,
video

Sintaksis:
Ayat Dasar
Nilai: Kasih
Sayang, Baik
hati,
Tanggungjawab,
Toleransi

Sistem Bahasa:
Kata ganti nama
diri

Gambar, petikan
rencana, surat
khabar

Sintaksis:
Ayat Tunggal
Nilai:
Kebersihan,
Tanggungjawab,
Tolong-menolong

30/1 4/2/2014

9 & 10
UNIT 3:
AMALAN
HIDUP SIHAT

11
UNIT 4:
DADAH
MUSUH
NEGARA

12
12, 13 & 14
UNIT 5:
BERSATU

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) menyatakan arahan dan
pesanan
tentang
makanan
seimbang
ii) mentafsirkan arahan dan
pesanan untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan
MEMBACA
Obj:
i)
membaca
dan
mengenalpasti maklumat yang
dibaca
MENULIS
Obj: i) membina ayat dengan
mencantumkan dua ayat tunggal
atau lebih dengan kata hubung

HPU: 1.0
HPP: 1.3 Aras
1(i), 1.3 Aras 2(i),
1.3 Aras 3(i)

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) mengemukakan ayat atau
ungkapan yang sesuai untuk
mendapatkan perkhidmatan
MEMBACA
Obj: i) membaca dan memilih isi
penting daripada teks
MENULIS
Obj: i) membina ayat dengan
mencantumkan dua ayat tunggal
atau lebih dengan kata hubung

HPU:1.0
HPP: 1.7 Aras 1
(i), 1.7 Aras 2(i),
1.7 Aras 3(i)

Ujian Bulan Mac


Cuti Pertengahan
MENDENGAR & BERTUTUR
Obj: i) menyampaikan cerita
tentang pengalaman di rumah

(11/3/1414/3/14)
Penggal
HPU: 2.0
HPP: 2.1 Aras 1
(i) (ii), 2.1 Aras 2

HPU: 6.0
HPP: 6.4 Aras
1(i), 6.4 Aras 2(i),
6.4 Aras 3(i)
HPU: 8.0
HPP: 8.2 Aras
1(i), 8.2 Aras 2(ii),
8.2 Aras 3(i)

HPU: 6.0
HPP: 6.1 Aras 1
(i), 6.1 Aras 2(i),
6.1 Aras 3(i)
HPU: 8.0
HPP: 8.2 Aras 1
(i), 8.2 Aras 2(ii),
8.2 Aras 3(i)

Sistem Bahasa:
Kata Kerja

Gambar, carta,
kad ayat

Sintaksis: Ayat
Tunggal
Nilai:
Kebersihan diri,
Kebersihan
mental, Sayangi
diri, Bersyukur,
Prihatin

Sistem Bahasa:
Kata Hubung

Majalah, surat
khabar, bahan
bercetak

Sintaksis:
Ayat Majmuk
Nilai:
Jati Diri,
Tanggungjawab,
Sayangi diri,
Yakin diri

(22/3/1430/3/14)
Sistem Bahasa:
Imbuhan Awalan
meN-

Surat khabar,
gambar

TEGUH

15 & 16
UNIT 6:
KESETIAAN
KEPADA
NEGARA

17 & 18
UNIT 7:
KHIDMAT
MASYARAKAT

terbuka
ii) menjelaskan pengajaran
daripada cerita yang didengar
MEMBACA
Obj: i) membaca dan mengenal
pasti idea dalam surat kiriman
rasmi
ii) membaca dan memilih isi
daripada teks melalui soalan
iii) membaca dan
mengkategorikan isi penting dan
isi sampingan dalam teks
MENULIS
Obj: i) membina ayat gramatis
tentang semangat kejiranan

(i) Aras 3(i)

MENDENGAR DAN BERTUTUR


Obj:
i)
menyatakan
dan
menerangkan fakta berdasarkan
bukti yang salih
MEMBACA
Obj: i) membaca teks dengan
jelas,
lancar
dan
gaya
pembacaan yang sesuai
MENULIS
Obj: i) mengenal pasti dan
mencatat isi penting daripada
bahan yang dibaca
ii) menyusun dan mencatat
isi penting daripada bahan yang
dibaca

HPU: 3.0
HPP: 3.2 Aras
1(i), 3.2 Aras 2(i),
3.2 Aras 3(i)

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) bercerita tentang aktiviti
bergotong-royong membersihkan
kawasan
sekolah
dengan
menggunakan
gaya
dan

HPU: 2.0
HPP: 2.1 Aras
1(ii), 2.1 Aras 2(i),
2.1 Aras 3 (i)

HPU: 6.0
HPP: 6.2 Aras 1
(i), 6.2 Aras 2(i),
6.2 Aras 3(i)
HPU: 8.0
HPP: 8.3 Aras
1(i)

HPU: 5.0
HPP: 5.2 Aras
1(i), 5.2 Aras 2(i),
5.2 Aras 3(i)
HPU: 9.0
HPP: 9.2 Aras
1(i), 9.2 Aras 2(i),
9.3 Aras 3(i)

Sintaksis:
Ayat Majmuk
Nilai:
Kerjasama,
Toleransi,
Prihatin, Hormat
menghormati,
Tegas

Sistem Bahasa:
Kata Seru
Sintaksis:
Ayat Seruan
Nilai:
Patriotik, Bangga,
Setia, Sayangi
negara,
Tanggungjawab,
Bersyukur,
Bermuafakat

Sistem Bahasa:
Imbuhan Awalan
beRSintaksis:

Bendera,
majalah, surat
khabar, gambar

Surat khabar,
majalah, gambar,
carta, poster

19 & 20
UNIT 8:
NEGARA
BERSIH
RAKYAT SIHAT

21 & 22
UNIT 9:
PETANI DAN
NELAYAN
MODEN

penyampaian yang betul


ii) menyatakan nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam
gambar
MEMBACA
Obj: i) membaca teks dengan dan
menyebut kosa kata dengan betul
ii) membaca teks dengan
sebutan dan gaya pembacaan
yang betul
MENULIS
Obj: i) menyatakan watak yang
terdpat dalam sajak
ii) menjelaskan mesej yang
terkandung di dalam sajak yang
dibaca

HPU: 5.0
HPP: 5.2 Aras
1(i), 5.2 Aras 2(i),
5.2 Aras 3(i)

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) menyatakan arahan
pembuangan sampah dengan
betul
ii) mendengar dan
melaksanakan arahan
MEMBACA
Obj: i) membaca sajak dengan
intonasi yang jelas dan lancar
ii) membaca sajak dengan
sebutan dan gaya pembacaan
yang baik
MENULIS
Obj: i) mengenal pasti dan
mencatat isi penting daripada
bahan yang dibaca
ii) menyusun dan mencatat
isi penting daripada bahan yang
dibaca

HPU: 1.0
HPP: 1.3 Aras
1(i), 1.3 Aras 2(i),
1.3 Aras 3(i)

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) mengemukakan dan
menyampaikan idea daripada
gambar yang dilihat
MEMBACA

HPU: 2.0
HPP: 2.3 Aras
1(i), 2.3 Aras 2(i),
2.3 Aras 3(i)

HPU: 11.0
HPP: 11.2 Aras
1(i), 11.2 Aras
2(i), 11.2 Aras 3(i)

HPU: 5.0
HPP: 5.2 Aras
1(ii), 5.2 Aras
2(ii), 5.2 Aras 3(ii)
HPU: 9.0
HPP: 9.2 Aras
1(i), 9.2 Aras 2(i),
9.3 Aras 3(i)

Simpulan bahasa
bergambar
Nilai:
Tolongmenolong,
Tanggungjawab,
Prihatin,
Kerjasama,
Bermuafakat,
Prihatin

Sistem Bahasa:
Penjodoh
Bilangan
Sintaksis:
Ayat Penyata
Nilai:
Bertanggungjawab, Sayangi
alam sekitar,
Prihatin,
Kerjasama, Baik
hati, Taat setia

Sistem Bahasa:
Imbuhan Akhiran
an
Sintaksis:

Gambar, video,
slaid, majalah,
surat khabar

Gambar tanaman
hidrofonik,
gambar nelayan
laut dalam,
gambar ladang

23
24
25 & 26
UNIT 10:
KEUSAHAWANAN

27 & 28
UNIT 11:
KITA DAN

Obj:
i)
memilih
dan
mengkategorikan isi-isi daripada
teks yang dibaca
MENULIS
Obj: i) melakar maklumat tentang
nelayan laut dalam berdasarkan
gambar
ii) mengklasifikasikan
maklumat mengikut susunan
yang sesuai

HPU: 6.0
HPP: 6.1 Aras
1(i), 6.1 Aras 2(i),
6.2 Aras 3(i)

ULANGKAJI SEBELUM
PEPERIKSAAN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MENDENGAR & BERTUTUR
Obj:
i)
mendengar
untuk
mendapatkan maklumat
ii) mengemukakan
pelbagai
soalan
dengan
menggunakan kata tanya
iii) bersoal jawab untuk
membuat
keputusan
tentang
sesuatu perkara
MEMBACA
Obj:
i)
membaca
dan
menjelaskan maksud tersirat di
dalam teks yang dibaca
MENULIS
Obj: i) membina dan menulis ayat
tunggal dengan pemilihan kata
yang sesuai
ii) membina ayat tunggal
dengan menggunakan istilah

PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
28/5 15/6/2014
HPU: 1.0
HPP: 1.2 Aras
1(i), 1.2 Aras 2(i),
1.2 Aras 3(i)

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) menyatakan pandangan
tentang perkara yang dibualkan

HPU: 4.0
HPP: 4.1 Aras
1(i)

HPU: 9.0
HPP: 9.3 Aras
1(i), 9.3 Aras 2(i)

HPU: 7.0
HPP: 7.1 Aras
1(i)
HPU: 8.0
HPP: 8.1 Aras
1(i), 8.1 Aras 2(i)

Ayat Susunan
Songsang
Nilai:
Berusaha, Rajin,
Jaya diri, Yakin
diri,

pertanian dan
ternakan udang,
gambar peralatan
menangkap ikan

PERTENGAHAN
TAHUN

TAHUN
19/5/14 - 27/5/14

Sistem Bahasa:
Kata Adjektif

Alat tulis,
majalah, surat
khabar, kain
batik, kamus

Sintaksis:
Ayat Tanya
Nilai:
Rajin Berusaha,
Tekun, Yakin diri,
Jaya diri,
Kerjasama,
Bijaksana,
Kegigihan

Sistem Bahasa:
Imbuhan Apitan
meN-kan

Carta peraturan
sekolah, gambar,
bahan grafik

UNDANGUNDANG

29
UNIT 12:
SUKAN DI
MALAYSIA

30, 31 & 32
UNIT 13:
MALAYSIA
TERCINTA

MEMBACA
Obj: i) membaca dan meneliti
ungkapan yang terdapat pada
simbol jalan raya
ii) membuat andaian
tentang maksud sebenar sesuatu
simbol
MENULIS
Obj: i) menghasilkan perenggan
pengenalan, isi dan penutup
menggunakan ayat majmuk

HPU: 7.0
HPP: 7.2 Aras
1(i), 7.2 Aras 2(i),
7.3 Aras 3(i)
HPU: 8.0
HPP: 8.5 Aras
1(i), 8.5 Aras 2(i),
8.5 Aras 3(i)

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj:
i)
mendengar
sesi
perbincangan
dan
memberi
pendapat mengenainya
ii) menyokong sesuatu
fakta dan memberikan pendapat
yang menyakinkan dalam sesi
perbincangan
MEMBACA
Obj: i) membaca dan merujuk
jadual
untuk
mendapatkan
maklumat
MENULIS
Obj:
i)
melakar
maklumat
daripada peta perjalanan
ii) mengumpulkan
maklumat mengikut susunan
yang betul

HPU: 4.0
HPP: 4.1 Aras
1(i), 4.1 Aras 2(i),
4.2 Aras 3(i)

Ujian Bulan Julai


MENDENGAR & BERTUTUR
Obj: i) menceritakan keindahan
Malaysia dengan menggunakan
bahasa yang betul
ii) bercerita tentang peristiwa
berdasarkan gambar dengan
urutan yang betul
MEMBACA
Obj:
i)
membaca
dan
menerangkan bahan-bahan yang
digunakan untuk memasak nasi
lemak
MENULIS
Obj:
i)
mengenal
pasti
penggunaan tanda baca yang
betul dalam teks yang diberikan

(26/7/14-3/8/14)
HPU: 2.0
HPP: 2.2 Aras
1(i), 2.2 Aras 2(i),
2.2 Aras 3(i)

HPU: 6.0
HPP: 6.3 Aras
1(i)
HPU:9.0
HPP: 9.3 Aras
1(i), 9.3 Aras 2(i)

HPU: 7.0
HPP: 7.1 Aras
1(i), 7.1 Aras 2(i),
7.1 Aras 3(i)
HPU: 10.0
HPP: 10.3 Aras
1(i), 10.3 Aras
2(i), 10.3 Aras
3(i)

Sintaksis:
Ayat Perintah
Nilai:
Akur, Taat setia,
Tanggungjawab,
Patuh

Sistem Bahasa:
Kata Ganda
Berentak
Sintaksis:
Ayat Majmuk

Gambar, alatan
sukan lasak,
peta, rakaman
lagu Le Tour de
Langkawi

Nilai:
Bangga, Bertolak
ansur, Yakin
diri, Kerjasama,
Bersyukur

Sistem Bahasa:
Kata Majmuk
Sintaksis:
Tanda Baca
Nilai:
Semangat
Patriotik, Bangga,
Bersyukur, Taat
setia, Kerjasama,
Bermuafakat

Kaset, radio,
gambar,

33 & 34
UNIT 14:
KEMAJUAN
SISTEM
PERHUBUNG
AN

34 & 35
UNIT 15:
KENALI
WARISAN
BUDAYA KITA

36 & 37
UNIT 16:

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) menyatakan alasan
menerima
atau
menolak
pandangan
untuk
mendapat
persetujuan
ii) memberi alasan secara
sopan untuk menerima dan
menolak hujah
iii) menyatakan bukti untuk
menerima
atau
menolak
pandangan dalam perbincangan
MEMBACA
Obj: i) membaca dan menyatakan
isi penting petikan yang dibaca
ii) membaca dan mengenal
pasti peristiwa-peristiwa menarik
dalam cerpen
MENULIS
Obj: i) menyatakan pandangan
tentang
perkara
yang
dibincangkan

HPU:4.0
HPP: 4.4 Aras
1(i), 4.4 Aras 2(i),
4.4 Aras 3(i)

HPU: 11.0
HPP: 11.4 Aras
1(i)

Nilai:
Bangga, Sayangi
harta benda
awam,
Bermuafakat,
Bijaksana

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) menyatakan fakta tentang
seni kraf Sabah dan Sarawak
dengan alasan yang rasional
MEMBACA
Obj: i) membaca dan merujuk
petikan untuk mendapatkan fakta
MENULIS
Obj: i) menimplak beberapa baris
ayat dengan tanda baca yang
betul

HPU: 11
HPP: 11.4 Aras
1(i)

Sistem Bahasa:
Imbuhan Apitan
meN-i

HPU: 6.0
HPP: 6.3 Aras
1(i)

Sintaksis:
Ayat Nafi

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) menceritakan peristiwa

HPU: 2.0
HPP: 2.2 Aras

HPU: 7.0
HPP: 7.3 Aras
1(i), 7.3 Aras 2(i),
7.3 Aras 3(i)

HPU: 9.0
HPP: 9.1 Aras
1(i)

Sistem Bahasa:
Penggandaan
Separa
Sintaksis:
Ayat Perintah

Gambar, video,
Majalah, surat
khabar, kad
perkataan

Nilai:
Bangga,
Menghargai hasil
seni, Tekun dan
teliti, Bangga,
Toleransi

Sistem Bahasa:
Kata Sendi Nama

Foto, kad
jemputan,

TEKNOLOGI
MAKLUMAT

yang dialami dengan bahasa


yang betul
ii) menghuraikan isi-isi
penting berdasarkan surat yang
dibaca
iii) menceritakan urutan
peristiwa
berdasarkan
kad
jemputan yang dibaca dengan
bahasa yang betul
MEMBACA
Obj: i) membaca dan mengenal
pasti
gaya
bahasa
yang
digunakan
MENULIS
Obj: i) menulis pengumuman
tentang sesuatu perkara

1(i), 2.2 Aras 2(i),


2.2 Aras 3(i)
HPU: 6.0
HPP: 6.5 Aras
1(i)
HPU: 10.0
HPP: 10.1 Aras
1(i)

komputer
Sintaksis:
Ayat Pasif
Nilai:
Bangga,
Bersyukur,
Kegigihan, Rajin
berusaha, Yakin
diri

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

38 & 39
UNIT 17:
MALAYSIA
DAN
ANGKASAWAN

40
41, 42 & 43
44 & 45

MENDENGAR & BERTUTUR


Obj: i) mengemukakan fakta
tentang sesuatu perkara dengan
memberikan alasan yang rasional
MEMBACA
Obj: i) membaca dan mengenal
pasti isi penting dalam teks yang
dibaca
ii) membaca dan
menyatakan isi bahan yang
dibaca
MENULIS
Obj: i) mencatat watak dan
perwatakan yang terdapat dalam
cerpen yang dibaca
ii) menyenaraikan nilai
yang terdapat dalam cerpen
iii) menyatakan persoalan
dalam cerpen

HPU: 3.0
HPP: 3.2 Aras
1(i)

Sistem Bahasa:
Sendi Nama ke
dan di

HPU: 7.0
HPP: 7.3 Aras
1(i)

Sintaksis:
Binaan Ayat

HPU: 11.0
HPP: 11.2 Aras
2(i), 11.2 Aras
2(i), 11.2 Aras 3(i)

ULANGKAJI SEBELUM
PEPERIKSAAN
BINCANG

PEPERIKSAAN
AKHIR TAHUN
JAWAPAN

13/9/14 21/9/14

Gambar angkasa
lepas, gambar
planet-planet,
model roket

Nilai:
Bangga,
Bersyukur,
Semangat
patriotik,
Bermuafakat,
Kerjasama, Taat
setia

AKHIR
(29/10/14 PAT

TAHUN
14/11/14)

Anda mungkin juga menyukai