Anda di halaman 1dari 8

SADRAJ

UVOD ..................................................................................................................................................... 2
1.

ANALIZA TAKE POKRIA TROKOVA ............................................................................ 3

2.

TAKA POKIA ....................................................................................................................... 3

3.

ZNAAJ TAKE POKRIA ..................................................................................................... 4

4.

PRIKAZ TAKE POKIRA TROKOVA ............................................................................... 4


4.1.

GRAFIKI PRIKAZ TAKE POKRIA TROKOVA ................................................... 5

4.2.

MATEMATIKI PRIKAZ TAKE POKRIATROKOVA ........................................... 5

ZAKLJUAK ......................................................................................................................................... 7
LITERATURA ........................................................................................................................................ 8

UVOD
Taka pokria trokova predstavlja veoma znaajnu informacijsku podlogu za procjenu
pojedinih alternativa. U ovom seminarskom radu emo vas upoznati sa definicijom take
pokria trokova, koje su to njene determinante, na koje naine se moe iskazati taka pokria
poslovanja. Taku pokria ini jednakost izmeu ukupnih prihoda i trokova preduzea,
prema tome prvo moramo znati ta su trokovi i prihodi.
1
Trokovi predstavljaju vrijednost utroenih elemenata reprodukcije. Mogu biti fiksni i
varijabilni. Fiskni trokovi su fiksni i oni se ne mjenjaju, a varijabilni trokovi su trokovi koji
variraju mjenjaju se u punom iznosu.
Ukupni prihodi su prihodi preduzea oke ostvari u toku jedne godine.

M. unji- Beus, . Berberovi, B. Stavri EKONOMIKA PREDUZEA tree dopunjeno i izmjenjeno


izdanje

1. ANALIZA TAKE POKRIA TROKOVA

Analiza take pokia trokova je postupak koji ima za cilj da utvrdi odnos ukupnog prihoda i
ukupnog troka na pojedinoj razini outputa. Preduzee sa ostvaremnim prihodom moe da
pokrije sve trokove poslovanja ali pri tome ne ostvaruje nikakvu dobit. Analiza take pokria
je instrument planiranja i kontrole uspjeha kojim se utvruje prag dobitka, odnosno taka
pokria poslovanja. U osnovnom modelu se linearnoj promjeni prihoda nekog proizvoda
suprotstavljaju linearni trokovi, i to ovisno o koliini proizvodnje. Kod malih koliina
proizvodnje nekog proizvoda ukupni trokovi mogu premaivati njegov ukupan promet, i to
zbog pojave fiksnih trokova.
2

Trokovi predstavljaju vrijednost utroenih elemenata reprodukcije.


Fiksni trokovi- su trokovi ija visina je uslovljena uspostavljanje proizvodnih kapaciteta. U
fiksne trokove spadaju: trokovi vremenske amortizacie, premije osiguranja, najamnine
zakupnine, plate viih rukovodioca, opti trokovi uprave i prodaje i sl.
Varijabilni trokovi- su trokovi koji variraju, mjenjaju se u ukupnom iznosu sa promjenom
stepena koritenja kapaciteta.

2. TAKA POKIA

Taka poria ili prelomna taka je ona taka u kojoj je dobit poduzea jednaka nuli tj. U toj
taki prihodi i trokovi preduzea su jednaki. 3Neki od naziva za taku pokria su:
1. Nulta taka
2. Prelomna taka
3. Mrtva taka korisnosti itd.
Neke od osobina take pokira su:
- Predpostavlja primjenu obrauna po varijabilnom trokovima
- Jednostavno se prikazuje grafiki
- Lahko se definira numeriki
- Pogodna je za prezentrianje ekonomskih uinaka odreene poslovne odluke
- Prelaz iz zone gubitka u zonu dobitka
- Taka pokria nam prua informaciju o tome koliki je % koliine prodaje potrebno
dostii da bi se mogli pokriti svi trokovi ( varijabilni i fiksni)

M. unji- Beus, . Berberovi, B. Stavri EKONOMIKA PREDUZEA tree dopunjeno i izmjenjeno


izdanje
3
Mr. Sc. Danijela Martinovi Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Sarajevo 2008 g.

Determinante koje utjeu na taku pokira trokova su:


1. Cijena proizvoda
2. Cijena varijabilnog inputa
3. Visina fiksnog troka
4. Odnos fiksnog i varijabilnog troka

3. ZNAAJ TAKE POKRIA

Take pokria imaju znaajan doprinos u razliitim fazama planiranja, posebno kao
instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedninih alternativa u ostvarenju postavljenih
cijena. Prema tome uloga take pokria se razlikuje ovisno o ciljevima koje menaderi ele
postii. 5Taka pokira nam ne ukazuje na ekstremne veliine sadrane u glavnom cilju, ali
nam moe pomoi u definiranju maksimalnih vrijednosti.
Analiza take pokria je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procjeniti raspon
zadovoljavajuih ciljeva, odnosno donje i gornje granine vrijednosti.
Taka pokria nam slui za :
Instrument planiranja i kontole rezultata poslovanja preduzea i njegovih
organizacionih segmenata
Ona je informacijska osnovica za kratkorono ali i strateko odluivanje menadmenta
Omoguava sagledavanje trenutnog odnosa oekivanih prihoda, trokova i rezultata na
razliitim stupnjevima koritenja kapaciteta
Omoguava utvrivanje novih odnosa primjenom jednog ili veeg broja parametara.

4. PRIKAZ TAKE POKIRA TROKOVA

Taku pokria mogue je prikazati na dva naina:


1. Grafikim putem
2. Matematikim pute

Mr. Sc. Danijela Martinovi Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Sarajevo 2008 g.
http://www.effect-dubrovnik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=914%3Atokapokria&Itemid=106
6
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HITACHIAN/My%20Documents/Downloads/PR-11-Analiza%20ptv1.pdf
5

GRAFIKI PRIKAZ TAKE POKRIA TROKOVA

4.1.
7

Putem grafikog prikaza take pokria mogue je prikazati potrebnu koliinu dobara koju je
potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili trokovi. Pomou grafike metode imamo uvid
i u kretanje prihoda i rashoda preduzea.
Kada taku pokria prikazivamo grafikim putem tada se vidi da taka pokria predstavlja
sjeite prihoda i trokova. U koliko preduzee posluje iznad take pokria ostvaruje dobit, a
poslovanjem ispod take ostvaruje gubitak. Ovakav grafiki prikaz take pokria je prikaz
preko ukupnih vrijednosti.
Pored grafikog prikaza preko ukupnih prihoda i trokova susree se jo jedan prikaz take
pokria i to preko jedininih vrijednosti, tj. Jedininih prihoda i trokova.
Jedinini prihodi se izjednaavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena predstavlja u
osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda.
U ovom sluaju imamo kontinuirano opadanje trokova a ono predstavlja posljedicu
predpostavke da se kriva prosjenih trokova sastoji od dvije koponente (apsolutno jedininih
trokova i jedinino proporcionalnih varijabilnih trokova. Jedinina prodajna cijena je uijek
ista u uvjetima savrene konkurencije.
Razlika izmeu take pokria dobivene preko ukupnih i jedininih vrijednosti je u nainu
tumaenja vrijednosti.

4.2.

MATEMATIKI PRIKAZ TAKE POKRIATROKOVA

Ako primjenjujemo matematiku metodu za prikaz take pokria trokova onda je mogue
utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje take pokria.
Algebarska metoda omoguuje matematiko utvrivanje i izraunavanje niza izvedenih
pokazatelja vezanih za taku pokria ( stepen iskoritenosti kapaciteta, raspon sigurnosti,
doprinos pokria i niz drugih vrijednosti).
8
Matematiko prikazivanje bazirano je na predpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i
ukupnih trokova.

TR=TC
TR- Ukupni prihod
TC- ukupni troak
Taka pokria moe se iskazati u :
1. Koliini uinaka
7

file:///C:/Documents%20and%20Settings/HITACHIAN/My%20Documents/Downloads/04_J_Gugic_i_sur_Pri
mjena_modela_tocke%20(1).pdf
8
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HITACHIAN/My%20Documents/Downloads/04_J_Gugic_i_sur_Pri
mjena_modela_tocke%20(1).pdf

2. Visini prihoda
3. Postotku iskoritenosti kapaciteta

4.2.1. TAKA POKRIA TROKOVA IZRAENA U KOLIINI UINKA


Pod izraavanju take pookria trokova izraenoj u koliini uinka podrazumjeva se:
- Ako se u toku poslovne godine proda manja koliina proizvoda od take pokria
trokova preduzee e zavriti poslovnu godinu sa gubitkom.
- Ako se u toku poslovne godine ostvari koliina koja je i predviena preduzee posluje
na granici rentabilnosti
- Ako se tjekom godine ostvari vea koliina od take pokria onda preduzee posluje
sa dobitkom
4.2.2. TAKA POKRIA TROKOVA IZRAENA U VISINI PRIHODA

Taku pokria trokova izraena u koliini prihoda moe se izraunati samo za svaku vrstu
uinka posebno, a za preduzee ako proizvodi samo jedan uinak. U koliko se proizvodi vie
uinaka, taka pokria trokova moe se izraunati samo u visini prihoda.
Taka pokria trokova izraena u visini prihoda moe se dobiti kada je poznata taka pokria
trokova izraena u koliini uinka i to mnoenjem sa prodajnom cijenom uinka.

4.2.3. TAKA POKRIA TROKOVA IZRAENA U POSTOTKU


ISKORITENOSTI KAPACITETA

Taka pokria trokova izraena u postotku iskoritenosti kapaciteta dobije se iz odnosa


potrebne koliine uinka i kapaciteta.Taka pokria nije stalna veliina. Ona se mjenja sa
promjenom prodajnih i nabavnih cijena, promjenom odnosa izmeu varijabilnih i fiksnih
trokova.

ZAKLJUAK

Analiza take pokria trokova svoju primjenu najee pronalazi kod planiranja kontrole
obima proizvodnje i opsega troova. Iz svega navedenog u ovom seminarskom moe se
zakljuiti da analiza pomou take pokria trokova predstavlja znaajnu informacijsku
podlogu za procjenu pojedinih alternativa.
Pomou take pokria se utvruje rag dobitka odnosno taka pokria poslovanja. Taka
pokria je taka u kojojje dobit preduzea jednaka nuli tj. Preduzee ne posluje niti sa
gubitkom, niti sa dobitkom.
Postoje dva naina prikazivanja take pokria i to:
1. Grafii nain prikazivanja
2. Matematiki nain prikazivanja
U koliko preduzee proda manje proizvoda od take pokria preduzee e poslovnu godinu
zavriti sa gubitkom.
U koliko preduzee proda vie proizvoda od take pokria preduzee e svoju godinu
poslovanja zavriti sa dobitkom.
U koliko preduzee proda proizvoda koliko je odreeno i sa takom pokria u tom sluaju
preduzee e godinu zavriti na nuli.

LITERATURA
1. M. unji- Beus, . Berberovi, B. Stavri EKONOMIKA PREDUZEA tree
dopunjeno i izmjenjeno izdanje
2. Mr. Sc. Danijela Martinovi Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Sarajevo
2008 g.
http://limun.hr/main.aspx?id=10614&Page=2
http://limun.hr/main.aspx?id=10352&Page=3
http://www.effectdubrovnik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=914%3Atokapokria&Itemid=106
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HITACHIAN/My%20Documents/Downloads/PR11-Analiza%20pt-v1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HITACHIAN/My%20Documents/Downloads/04_J
_Gugic_i_sur_Primjena_modela_tocke%20(1).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HITACHIAN/My%20Documents/Downloads/PR11-Analiza%20pt-v1.pdf