Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015

Sekolah menengah kebangsaan alam damai


Tema A: Pengenalan kepada Biologi
Bab 1: Pengenalan kepada Biologi
MASA

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP / I-THINK
K1
K2

K3

SESI PERSEKOLAHAN DITUNDA KERANA


BENCANA BANJIR
Pelajar seharusnya dapat:

1.1 :.
Memahami Biologi
Minggu 1
12/1/2012
16/1/2012
1.2 :.
Mengaplikasi
penyiasatan saintifik

Menyatakan apakah kajian Biologi


Menerangkan kepentingan Biologi
Menyenaraikan bidang-bidang yang berbeza dalam kajian
Biologi
Menyenaraikan kerjaya berkaitan dengan Biologi
Menyatakan pelbagai kaedah mempelajari Biologi
Mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberi
Mengenal pasti hubung kait antara dua pemboleh ubah bagi
membentuk hipotesis
Mereka bentuk dan menjalankan eksperimen ringkas untuk
menguji hipotesis
Merekod dan membentangkan data dalam bentuk yang
sesuai

Aktiviti 2.1 & 2.2 *


Untuk
menentukan
struktur yang dijumpai
dalam sel tumbuhan &
haiwan

15

Tema B: Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Benda Hidup


Bab 2: Struktur & Organisasi Sel
MASA
Minggu 2
19/1 23/1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
2.1 :.
Memahami struktur &
fungsi sel

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat:

Melukis & melabel sel haiwan serta sel tumbuhan


Mengenal pasti komponen-komponen sel haiwan
Mengenal pasti komponen-komponen sel tumbuhan
Menyatakan fungsi komponen sel haiwan

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP
K1
K2
I-THINK
2
PETA BULATAN
KBAT

K3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai

Minggu 3
26/1

30/1

2.2 :.
Memahami orgnisasi
sel

2.3 :.
Menghargai keunikan
sel

Menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan


Membanding dan membezakan antara sel haiwan dengan
sel tumbuhan
Mengaitkan antara kepadatan organel tertentu dengan
fungsi sel-sel khusus

Menyatakan keperluan pengkhususan sel dalam organisma


multisel berbanding organisma multisel
Menghuraikan pengkhususan sel dalam organisma multisel
Menghuraikan organisasi sel dalam pembentukan tisu, organ
dan sistem dalam organisma multisel

I-THINK
PETA ALIR

1
K
B
A
T

Meramal keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel


Mengilustrasikan kebanyakan sel-sel yang mengalami
pengkhususan mengikut fungsinya

Bab 3: Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma


MASA
Minggu 4
2/2 7/2
&
Minggu 5
9/2 13/2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
3.1:.
Menganalisis
pergerakan bahanbahan merentas
membran plasma

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat:
Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel yang hidup
Menyatakan bahan yang perlu disingkirkan dari sel
Menerangkan keperluan pergerakan bahan merentas
membran plasma
Menghuraikan struktur membran plasma
Menghuraikan sifat ketelapan membran plasma
Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma
melalui proses pengangkutan pasif
Menerangkan pergerakan molekul air merentas membran
plasma secara osmosis
Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma
melalui proses pengangkutan aktif

EKSP

KEPERLUAN MINIMUM
K1
K2

I-THINK
PETA ALIR
30

1
K
B
A
T

K3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai
Menjelaskan proses pengangkutan pasif dan pengangkutan
aktif dalam kehidupan dengan menggunakan contoh yang
sesuai
Membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif
dengan pengangkutan aktif
Minggu 6
16/2 20/2

Minggu 7
23/2 27/2

Minggu 8
2/3/15
6/3/15

CUTI TAHUN BARU CINA

3.2 :.
Memahami konsep
pergerakan bahan
merentas membran
plasma dalam
kehidupan seharian

3.3 :.
Mensyukuri
ketertiban proses
pergerakan bahan
merentas membran
plasma

Menerangkan maksud larutan hipertonik, hipotonik dan


isotonik
Menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan
isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan
Menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan
krenasi
Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan
larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan
Membuat inferens tentang kepekatan sap sel tumbuhan
Menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran
plasma dengan kecerunan kepekatan
Menjelaskan dengan fenomena kelayuan tumbuhan
Menjelaskan pengawetan makanan dengan menggunakan
contoh yang sesuai
Menerangkan keperluan proses pergerakan bahan merentas
membran plasma berlaku secara berterusan dan teratur
untuk kemandirian sel

Aktiviti 3.5:
Mengkaji kesan larutan
hipotonik, hipertonik dan
isotonic
pada
sel
tumbuhan

1
2

K
B
A
T

Aktiviti 3.6: *
Menentukan kepekatan
larutan luar yang isotonic
kepada sap sel tumbuhan
(m/s 30)

I-THINK
PETA BUIH

1
K
B
A
T

Bab 4: Komposisi Kimia Dalam Sel


MASA
Minggu 9
9/3 13/3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
4.1 :.
Memahami komposisi
kimia dalam sel

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat:

Menyatakan unsur dalam sel


Menyenaraikan sebatian kimia di dalam sel

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP/ I-THINK
K1
K2
30
2
I-THINK
PETA BULATAN

K3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai

4.2 :.
Memahami
karbohidrat

Menerangkan kepentingan sebatian organik di dalam sel


Menerangkan kepentingan air di dalam sel

Menyatakan unsur dalam karbohidrat


Menyatakan jenis-jenis unsur karbohidrat
Menerangkan pembentukan dan penguraian disakarida dan
polisakarida
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

4.3 :.
Memahami protein
Minggu 10
23/3 27/3
&
Minggu 11
30/3 3/4

Minggu 12
6/4 10/4

4.4 :.
Memahami lipid

4.5 :.
Memahami enzim

Menyatakan unsur dalam protein


Menyatakan pelbagai struktur protein
Menerangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan
polipeptida
Menerangkan maksud asid amino perlu dan asid amino perlu

Menyatakan unsur-unsur dalam lipid


Menyatakan jenis-jenis lipid yang utama
Menyatakan komponen dalam lemak dan minyak
Menerangkan pembentukan dan penguraian lemak dan
minyak
Membanding dan membezakan antara lemak tepu dengan
lemak tak tepu
Menyatakan apakah enzim
Menerangkan mengapa enzim diperlukan dalam proses
hidup
Menyenaraikan ciri umum enzim
Menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat
Menyatakan tapak sintesis enzim
Menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel
Menerangkan penglibatan organel khusus dalam
penghasilan enzim luar sel
Menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan

I-THINK
PETA BUIH
BERGANDA

Aktiviti 4.3:
Menyiasat kesan suhu ke
atas pemecahan kanji oleh
enzim amylase (m/s 35-38)
Aktiviti 4.4 :
Mengkaji kesan pH ke
atas aktiviti pepsin
(m/s 39-41)

1
K
B
A
T

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai

Minggu 13
13/4 17/4

kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim


Menerangkan mekanisme tindakan enzim
Menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH,
suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat
Menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam
kehidupan harian dan dalam industry
4.6 :.
Menghayati
kepentingan bahan
kimia dalam sel

Meramalkan akibat yang mungkin berlaku sekiranya terdapat


kekurangan karbohidrat, protein, lipid ataua enzim dalam sel

Bab 5: Pembahagian Sel


MASA
Minggu 14
20/4 24/4
&
Minggu 15
27/4 1/5

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
5.1 :.
Memahami mitosis

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat:

Menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam


organisma
Menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yng seiras
dengan sel induk
Menyatakan kepentingan mitosis
Mengenal pasti fasa dalam kitar sel
Menjelaskan proses mitosis dan sitokkinesis
Menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis
mengikut urutan yang betul
Membanding dan membezakan antara mitosis dan
sitokinesis dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan
Menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal
Menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal
dalam kehidupan
Menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam
pengklonan
Menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP/ I-THINK
K1
K2
I-THINK
15
1
PETA BULATAN
&
1
K
B
A
T

K3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai

4/5/15
MINGGU
16 - 18
5/5 22/5

CUTI HARI WESAK


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
5.2 :.
Memahami meiosis

MINGGU
19
25/5-29/5

Menyatakan keperluan perwarisan ciri pada anak untuk


kesinambungan hidup
Menyatakan keperluan mengekalkan bilangan kromosom
diploid dari generasi ke generasi
Menyatakan keperluan menghasilkan sel gamet yang
mempunyai bilangan kromosom haploid dalam pembiakan
seks
Menyatakan kepentingan meiosis
Mengenalpasti jenis sel yang menjalani proses meiosis
Menyusun peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut
urutan yang betul
Membanding dan membezakan antara meiosis I dgn meiosis
II
Membanding dan membezakan antara meiosis dengan
mitosis

I-THINK
PETA BULATAN

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai
5.3 :.
Mensyukuri
ketertiban perlakuan
kromosom semasa
mitosis dan meiosis

Menghuraikan kesan ketidaktertiban pergerakan kromosom


semasa mitosis dan meiosis
Mengetahui dan mengelakkan bahan-bahan yang boleh
mendatangkan bahaya

30/5-14/6

CUTI PENGGAL PERTAMA

Tema C: Menyiasat Fisiologi Kehidupan


Bab 6: Nutrisi
MASA

Minggu 20
15/6 19/6

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
6.1 :.
Memahami jenis-jenis
nutrisi

Minggu 21
22/6 26/6

6.2 :.
Mengaplikasi konsep
gizi seimbang

Minggu 22
29/6 3/7

6.3 :.
Memahami malnutrisi

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat:
Menyatakan jenis-jenis nutrisi
Menerangkan nutrisi autotrof
Menerangkan nutrisi heterotrof
Mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi
Menerangkan keperluan gizi seimbang
Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan
tenaga harian badan manusia
Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan
Menentukan kandungan nutrien dalam sampel makanan
yang berbeza
Menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk
mengekalkan kesihatan
Menerangkan fungsi dan sumber serat / serabut dalam gizi
Menerangkan fungsi air dalam badan
Mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan
sasaran tertentu
Menerangkan malnutrisi

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP/ I-THINK
K1
K2
Aktiviti 6.1:
Menentukan nilai tenaga
dalam sampel makanan
(m/s 61-62)
Aktiviti 6.3:
Menentukan kandungan
vitamin C dalam pelbagai
jus buah-buahan (m/s 6566)

K3
1
K
B
A
T

1
K
B
A
T

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai

6.4 :.
Menganalisis
pencernaan makanan

Minggu 23
6/7 10/7

6.5 :.
Memahami proses
penyerapan dan
asimilasi hasil
pencernaan makanan

6.6 :.
Memahami
pembentukan tinja
dan penyahtinjaan

Menerangkan kesan malnutrisi dengan contoh


Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan masalah
kesihatan tertentu yang disebabkan oleh gizi seseorang
Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan kesan
masalah kesihatan tertentu
Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk
menjalankan proses metabolisme
Menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna
Menerangkan keperluan proses pencernaan bahan
kompleks
Melukis dan melabel sistem pencernaan manusia
Menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu
proses pencernaan manusia
Menghuraikan fungsi jus pencernaan dan bahan pencernaan
yang lain
Menerangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid
dalam badan manusia
Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji
dan protein dalam sampel makanan
Mengenal pasti bahagian dalam sistem pencernaan yang
terlibat dalam penyerapan makanan tercerna
Menerangkan ciri-ciri penyesuaian sistem pencernaan
berhubung dengan penyerapan makanan
Melukis dan melabel struktur vilus
Menerangkan proses penyerapan dalam vilus
Membuat analogi bagi proses penyerapan makanan dalam
usus kecil
Menerangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon
Menghuraikan pengangkutan nutrien oleh sistem peredaran
untuk asimilasi
Menerangkan fungsi-fungsi utama hati
Menghuraikan proses asimilasi
Mengenalpasti bahagian sistem pencernaan di mana
pembentukan tinja berlaku

I-THINK
PETA ALIR

2
I-THINK
PETA BULATAN

&
1
K
B
A
T

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai

6.7 :.
Menilai tabiat
pemakanan
6.8 :.
Menyedari
kepentingan sistem
pencernaan yang
sihat
Minggu 24
13/7 15/7

6.9 :.
Memahami
kepentingan
makronutrien dan
mikronutrien dalam
tumbuhan

16/7 21/7

Minggu 25
22/7 24/7

Menerangkan peranan mikroorganisma dalam kolon dan


kesan antibiotik ke atasnya
Menyatakan penyahtinjaan, menerangkan kepentingannya
serta kepentingan pengambilan makanan berserat tinggi
Menghuraikan masalah berkaitan penyahtinjaan
Mengaitkan tabiat pemakanan dengan masalah kesihatan
Membuat penilaian secara kritis mengenai tabiat pemakanan
yang baik dan sebaliknya
15

Meramalkan kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem


pencernaan
Menjaga sistem pencernaan untuk kesejahteraan diri
Menyenaraikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan
Mengklasifikasikan elemen yang diperlukan oleh tumbuhan
berdasarkan jumlah yang dikehendaki
Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan
makronutrien ke atas tumbuhan
Mengaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi
makronutrien

I-THINK
PETA BUIH

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

6.10
:.
Memahami
fotosintesis

Menghuraikan perkembangan yang menjurus kepada


penemuan fotosintesis
Menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis
Menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses
fotosintesis
Melukis dan melabel keratan rentas daun
Menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan
fotosintesis
Menerangkan kesesuaian daun untuk mengoptimumkan
fotosintesis
Menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang
berbeza menyesuaikan diri untuk menjalankan fotosintesis

I-THINK
PETA ALIR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai

6.11
:.
Memahami
mekanisme
fotosintesis

Minggu 26
27/7 31/7

6.12
:.
Mensintesis idea
tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi
fotosintesis

6.13
:.
Mengamalkan sikap
menghargai
tumbuhan
Minggu 27
3/8 7/8

6.14
:.
Memahami teknologi
dalam pengeluaran
makanan
6.15
:.
Menilai
perkembangan

Mengenalpasti bahagian kloroplas yang berkaitan dengan


fotosintesis
Menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis
Menerangkan tindak balas gelap fotosintesis
Membanding dan membezakan tindak balas cahaya dan
tindak balas gelap dalam fotosintesis
Mengaitkan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap
dalam fotosintesis
Menulis persamaan proses fotosintesis
Mengenal pasti faktor-faktor yang membpengaruhi kadar
fotosintesis
Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan
cahaya ke atas kadar fotosintesis
Mengenalpasti faktor yang mengehadkan kadar fotosintesis
pada keamatan cahaya yang berbeza
Menerangkan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke
atas kadar fotosintesis
Menjelaskan perbezaan kadar fotosintesis dalam tumbuhan
sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya
dan suhu
Mengenalpasti beberapa cara untuk mempertingkat hasil
tanaman berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi
kadar fotosintesis
Menyatakan mengapa kita perlu menjaga tumbuh-tumbuhan
Mengenalpasti kes-kes salah urus atau kemusnahan
tumbuh-tumbuhan
Menerangkan keperlun peningkatan kualiti dan kuantiti
makanan
Menerangkan usaha dalam mempelbagaikan pengeluaran
makanan
Menerangkan cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti
pengeluaran makanan negara
Menerangkan keperluan pemprosesan makanan
Menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan

10

I-THINK
PETA ALIR

Aktiviti 6.4 :
Untuk mengkaji kesan
keamatan cahaya
pada kadar
fotosintesis

Aktiviti 6.15: Menyediakan


portfolio
tentang
perkembangan teknologi
pemprosesan
makanan
(m/s 80)

1
K
B
A
T

K
B
A
T

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai
teknologi dalam
pemprosesan
makanan

makanan
Menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan
faktor yang merosakkan makanan
Menilai kaedah pemprosesan makanan yang boleh
mewajarkan pemilihan pengambilan makanan yang diproses

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

10

Bab 7: Respirasi
MASA

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP/ I-THINK
K1
K2

K3

Pelajar seharusnya dapat:

7.1 :.
Memahami proses
respirasi dalam
penghasilan tenaga

Minggu 28
10/8 14/8

7.2 :.
Menganalisis struktur
respirasi dan
mekanisme
pernafasan dalam
manusia dan haiwan

Menyatakan keperluan tenaga dalam semua proses hidup


Mengenalpasti substrat utama penghasilan tenaga
Menyatakan dua jenis respirasi
Menerangkan respirasi sel
Menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa
proses respirasi aerob
Menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya
respirasi anaerob dalam sel
Menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis
Menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot maanusia
Menulis persamaan perkataan untuk respirasi aerob dan
anaerob
Membanding dan membezakan antara respirasi aerob dan
respirasi anaerob

Menyatakan struktur respirasi dalam manusia


Membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur
respirasi
Menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia
dan organisma lain
Menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan
organisma lain
Membanding dan membezakan sistem respirasi manusia
dan organisma lain

11

Aktiviti 7.2:
Menyiasat proses respirasi
anaerob dalam yis (m/s 8587)

Aktiviti 7.4:
Mmerhati grafik dan
specimen hidup struktur
respirasi
(m/s 80-90)

1
K
B
A
T

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai
7.3 :.
Memahami konsep
pertukaran gas
merentas permukaan
respirasi dan
pengangkutan gas
dalam manusia

Minggu 29
17/8 21/8

7.4 :.
Memahami
mekanisme kawal
atur respirasi

7.5 :.
Menyedari
kepentingan
mengekalkan sistem
respirasi yang sihat

Menghuraikan proses pertukaran gas merentas permukaan


alveolus dan kapilari darah di peparu
Menerangkan pengangkutan gas-gas respirasi
Menerangkan proses pertukaran respirasi antara darah dan
sel badan
Membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan
Menghuraikan perubahan kadar respirasisebaik sahaja
tamat menjalankan aktiviti cergas
Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan
oksigen dan karbon dioksida dalam badan
Menerangkan kawalatur kandungan oksigen dan karbon
dioksida dalam badan
Menerangkan gerakbalas respirasi manusia dan kadar
respirasi dalam situasi berbeza
Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kadar denyutan
jantung

7.6 :.
Memahami respirasi
dalam tumbuhan

Aktiviti 7.6:
perbezaan antara udara
hembusan
&
udara
sedutan
dari
segi
kandungan oksigemn dan
karbon dioksida (m/s 9394)

I-THINK
PETA BUIH
BERGANDA

Menjaga dan mengekalkan kecekapan fungsi organ respirasi

Minggu 30
24/8 28/8

I-THINK
PETA ALIR

Menghuraikan keperluan tenaga dalam tumbuhan


Menerangkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan
Menerangkan respirasi aerob dalam tumbuhan
Menerangkan respirasi anaerob dalam tumbuhan yang
berlaku dalam keadaan tertentu
Membanding dan membezakan proses fotosintesis dan
respirasi
Menerangkan titik pampasan
Menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian
titik pampasan
Meramalkan situasi sekiranya kadar fotosintesis dan kadar
respirasi sentiasa berada pada titik pampas an

12

10

2
&
1
K
B
A
T

1
K
B
A
T

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai
Tema E: Menyiasat Hidupan & Perhubungan Dengan Persekitaran
Bab 8: Ekosistem Dinamik
MASA

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP/ I-THINK
K1
K2

Pelajar seharusnya dapat:


8.1 :.
Memahami
komponen abiosis
dan biosis dalam
persekitaran

Minggu 31
31/8 4/9
8.2 :.
Memahami proses
pengkolonian dan
proses sesaran
dalam ekosistem

Minggu 32
7/9 11/9

8.3 :.
Mensintesiskan idea
tentang ekologi
populasi

Mengenalpasti komponen abiosis dalam satu ekosistem


Mengenalpasti komponen biosis dalam satu ekosistem
Mengklasifikasikan komponen biosis mengikut aras trof
Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen
biosis dari segi pemakanan
Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen
biosis dari segi persaingan

Menyatakan pengertian ekosistem


Mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam
ekosistem
Menerangkan proses pengkolonian & proses sesaran
Mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem
Mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem
Mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem
Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam
satu ekosistem
Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar
Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh
spesies perintis
Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh
spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga
mencapai komuniti klimaks
Menghubungkaitkan komponan abiosis dengan komponen
biosis dalam suatu ekosistem semasa proses pengkolonian
dan proses sesaran
Mengenalpasti teknik persampelan yang sesuai untuk
mengkaji saiz populasi suatu organisma

13

I-THINK
PETA BULATAN

T-THINK
PETA ALIR

Aktiviti 8.5:
Menyiasat
taburan
tumbuhan menggunakan
teknik
persampelan

30

&
1
K
B
A
T

K3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai

8.4 :.
Memahami konsep
biokepelbagaian

Minggu 33
14/9 18/9

8.5 :.
Memahami impak
mikroorganisma ke
atas kehidupan

Menganggarkan saiz populasi organisma dalam suatu


habitat
Menentukan taburan organisma dalam suatu habitat
berdasarkan kepadatan, frekuensi dan litupan spesies
Menghubungkaitkan perubahan taburan populasi suatu
organisma dengan perubahan pada setiap faktor abiosis
Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan
perubahan salah satu komponen abiosis ke atas kadar
pertumbuhan populasi suatu organisma

kuadrat (m/s 111-112)

Menerangkan pengertian biokepelbagaian


Menerangkan keperluan pengelasan organisma
Menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan
organisma
Mengenalpasti ciri utama organisma dalam setiap alam
Menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam
Menyatakan hierarki pengelasan organisma dengan
menggunakan contoh
Menerangkan dengan menggunakan contoh kaedah
penamaan organisma dengan menggunakan sistem binomial
Linnaeus
Menerangkan kepentingan biokepelbagaian

Aktiviti 8.8: Mengumpul


setem tumbuhan dan
haiwan (m/s 115-116)

Mengelaskan jenis mikroorganisma berdasarkan ciri-ciri asas


Menyatakan komponen abiosis yang memberi kesan kepada
aktiviti mikroorganisma
Menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah
Menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke
atas hidupan
Menerangkan pengertian patogen
Mengenalpasti patogen, vektor dan simptom sesuatu
penyakit
Menerangkan bagaimana penyakit disebarkan
Menghuraikan kaedah pengawalan patogen
Menerangkan penggunaan mikroorganisma dalam
bioteknologi dengan menggunakan contoh yang sesuai

14

2
Aktiviti 8.6:
Menganggar populasi saiz
siput babi menggunakan
teknik tangkap, tanda,
tangkap semula (m/s 113114)

I-THINK
PETA POKOK

10

1
K
B
A
T

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai
8.6 :.
Menghargai
biokepelbagaian

Mewajarkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan


biokepelbagaian
Memelihara dan memulihara kehidupan alam sekitar
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Bab 9: Ekosistem Terancam


MASA
Minggu 34
28/9 2/10

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
9.1 :.
Menilai aktiviti
manusia yang
mengancam
ekosistem

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat:

MINGGU 35
5/10 - 9/10

Mengenalpasti aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam


ekosistem
Menerangkan kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem
Menilai secara kritis kesan pembangunan yang tidak
terancang dan tidak terurus ke atas ekosistem
Menerangkan jenis-jenis pencemaran dan puncanya
Menerangkan kesan pencemaran ke atas hidupan dan alam
sekitar
Membanding dan membezakan bahan cemar udara cemar
udara daripada persekiataran yang berbeza
Menyatakan punca-punca pencemaran udara
Mentafsir data berkaitan paras pencemaran udara di
beberapa bandar
Membuat inferens berkaitan punca pencemaran udara di
beberapa bandar
Mentafsir data berkaitan paras pencemaran air di beberapa
sungai
Membuat inferens berkaitan punca pencemaran air di
beberapa sungai
Meramalkan paras pencemaran udara dan air di lokasi
tertentu dalam tempoh sepuluh tahun yang akan datang
Mencadangkan strategi untuk mengatasi masalah berkaitan
pencemaran air dan udara di lokasi tertentu dalam tempoh

15

KEPERLUAN MINIMUM
EKSP/I-THINK
K1
K2
Aktiviti 9.2:
1
Meenyiasat aras populasi
sumber air berbeza (m/s
128-129)

K3
1

2
K
B
A
T

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2015


Sekolah menengah kebangsaan alam damai
seepuluh tahun yang akan datang
9.2 :.
Memahami kesan
rumah hijau dan
penipisan lapisan
ozon

9.3 :.
Menyedari
kepentingan
pengurusan
terancang aktiviti
pembangunan dan
ekosistem

Menerangkan apakah kesan rumah hijau


Menghubung kait antara kepekatan karbon dioksida di
atmosfera dengan pemanasan global
Menerangkan tentang penipisan lapisan ozon
Menerangkan impak penipisan lapisan ozon dan pemanasan
global ke atas ekosistem
Membuat wajaran tentang keperluan pembangunan
Menerangkan kesan peningkatan populasi ke atas ekosistem
Menerangkan langkah yang diambil dalam menguruskan
aktiviti pembangunan dan ekosistem untuk memastikan
keseimbangan alam dikekalkan
Menjaga ekosistem
Menglibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan
pengurusan ekosistem

MINGGU
36 - 38
12/10
30/10
MINGGU
39-40

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PERBINCANGAN SOALAN & PENYERAHAN MARKAH
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH:
..
(SITI AINULMURSYIDA BT SHAMSUDIN)
Ketua Unit Biologi

DISEMAK OLEH:
.
(PN. MAZNAH BT MUSLIM)
Ketua Bidang Sains & Matematik

16

I-THINK
PETA BUIH
BERGANDA

30