Anda di halaman 1dari 8

Mata pelajaran

: Matematik

Kelas

: Tahun 3 Ceria

Tarikh

: 08 Julai 2013

Masa

: 07.45 pagi 08.45 pagi (60 minit)

Bilangan murid

: 35 orang

Tajuk

: Panjang

Bidang pelajaran

: Sukatan Dan Geometri

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengetahui asas operasi tambah


Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk :


11.2 Menambah panjang

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk :


(ii) menambah hingga 3 ukuran panjang yang melibatkan ;
a. Meter
b. Sentimeter
c. Meter dan sentimeter
Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya ;


- Menambah panjang yang melibatkan unit bercampur.

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

FASA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN
KOMUNIKASI

Persediaan

1. Guru menayangkan video Kalau

(8-10 minit)

Rasa Gembira dan meminta murid


menyanyi sambil membuat gaya.

Orientasi idea
berasaskan

2. Guru menunjukkan alat-alat

Apakah yang cikgu

pengetahuan sedia

pengukur panjang.

pegang dan fungsinya?

ada.

Pita pengukur

Pembaris

Pembaris meter

3. Murid membuat pemerhatian ke atas

Yang manakah lebih

dua batang pensel yang berbeza

panjang, pensel A atau

panjangnya.

pensel B ?

A
B

4. Guru meminta seorang murid untuk


mengukur panjang pensel A.

Nyatakan ukurannya.

5. Guru meminta seorang lagi murid


untuk mengukur panjang pensel B.

6. Guru meminta murid mencantum


kedua-dua pensel dan dapatkan jumlah

Berapakah jumlah

panjang.

panjang pensel A dan


pensel B?

Imaginasi

a. Paparkan sekeping kad gambar

(18-20 minit)

seperti contoh di bawah.

Penjanaan Idea
3 cm

i. Lihat gambar ini.

4 cm

b. Guru membimbing murid menulis

ii. Binakan ayat

ayat matematik bagi penambahan

matematik.

ukuran panjang.
Sintesis Idea
3 cm + 4 cm = 7 cm

c. Murid menulis dalam bentuk lazim.

iii. Tuliskan dalam bentuk


lazim.

3 cm
+ 4 cm
7 cm

d. Sebagai pengukuhan, guru


mengedarkan dua utas tali. Murid
mengukur panjang tali tersebut.
iv. Nyatakan ukuran
panjang kedua-dua tali.
1 m 30 cm
v. Cantumkan kedua-dua
tali.
2 m 10 cm

1 m 30 cm + 2 m 10 cm = 3 m 40 cm

1 m 30 cm
+ 2 m 10 cm
3 m 40 cm

e. Aktiviti diteruskan dengan contohcontoh lain melibatkan unit meter,


sentimeter, meter dan sentimeter.

vi. Bina ayat matematik


daripada situasi tersebut.

Perkembangan

a. Sediakan kotak dan beberapa kad

i. Edarkan kotak kepada

(18-20 minit)

soalan untuk permainan Kotak

rakan sebelah mengikut

Beracun.

muzik.

Contoh :

ii. Apabila muzik

Penambahbaikan

250 cm + 10 cm + 15 cm = ?

dihentikan, kamu
dikehendaki mengambil
satu kad soalan dan

12 m + 8 m + 9 m = ?

menyelesaikannya.

2 m 45 cm
+ 8 m 27 cm

Menilai

b. Semak jawapan bersama-sama. Kad


soalan yang telah dijawab akan
dikeluarkan daripada kotal.

c. Permainan diteruskan sehingga


selesai.

Tindakan

Guru bertanyakan kepada murid

Apakah konsep penting

(8-10 minit)

konsep penting dalam menambah

dalam menambah ukuran

ukuran panjang.

panjang ?

Amalan

Guru memberi pujian dan penghargaan

Apakah unit yang

Berterusan

kepada semua murid atas kerjasama

digunakan untuk

yang diberikan semasa menjalankan

menunjukkan ukuran

aktiviti.

panjang tanda nama di

Pelaksanaan

baju?
Guru mengedarkan lembaran kerja
kepada setiap murid.

Guru membincangkan hasil kerja murid.

Memberi hadiah kepada pelajar yang


dapat menjawab soalan dengan betul.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid


menjawab soalan di lembaran

Nilai dan Sikap

Terapkan nilai sikap bekerjasama


terutama sewaktu melakukan aktiviti.

LEMBARAN KERJA
NAMA :____________________________________

KELAS : _____________