Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN LINUS NUMERASI TAHUN 3

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF
1.1.1 Menyebut nombor
hingga 1000

MINGGU
1&2

dengan

STANDARD
KANDUNGAN
1.0 Nombor bulat

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:

hingga
1000

1.1.1 Menyebut nombor hingga 1000.

betul.
1.1.2 Mengenal pasti

1.1.2 Mengenal pasti angka hingga 1000.

angka hingga 1000


UNIT 1

dengan betul.

1.2 Membilang hingga 1000 objek dengan

1. 2 Membilang nombor

membuat kumpulan seratus-seratus dan

hingga1000 dengan
MINGGU
3

betul.
1.3.1 Menulis angka
hingga 1000
dengan

UNIT 1

sepuluh-sepuluh.
1.0 Nombor bulat

Murid berupaya:

hingga
1000

1.3.1 Menulis angka hingga 1000.

betul.
1.3.2 Membaca nombor
dalam perkataan

1.3.2 Membaca nombor dalam perkataan


hingga seribu.

hingga 1000
dengan
betul.

1.3.3 Menulis nombor dalam perkataan


hingga

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD

STANDARD PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

1.3.3 Menulis nombor

seribu.

dalam perkataan
hingga 1000
dengan betul.
MINGGU
4

1.4 Mengenal pasti nilai


tempat dan nilai digit
bagi nombor hingga

UNIT 1

1000 dengan betul.

1.0 Nombor bulat

Murid berupaya:

hingga
1000

1.4 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit


bagi nombor hingga 1000.

1.5 Menyusun nombor


secara tertib menaik
dan tertib menurun

1.5 Menyusun nombor hingga 1000:


a. membilang satu-satu secara tertib

hingga 1000 dengan


betul.

menaik dan tertib menunrun.


b. membilang dua-dua secara tertib
menaik
dan tertib menurun.
c. membilang lima-lima secara tertib
menaik
dan tertib menurun.
d. membilang sepuluh-sepuluh secara
tertib

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD

STANDARD PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

menaik dan tertib menurun.


e. membilang seratus-seratus secara
tertib
menaik dan tertib menurun.
MINGGU

1.6.1 Membanding dua

nombor dan
menyatakan yang

UNIT 1

1.0 Nombor bulat

Murid berupaya:

hingga
1000

1.6.1 Membandingkan dua nombor dan

mana lebih atau

menyatakan yang mana lebih atau

kurang dengan

kurang.

betul.
1.6.2 Meletakkan
nombor

1.6.2 Meletakkan nombor mengikut urutan


pada garis nombor.

mengikut urutan
pada garis nombor

1.7 Menganggar kuantiti objek hingga 1000.

dengan betul.
1.7 Menganggar kuantiti

1.8 Membundarkan sebarang nombor dalam

objek hingga 1000

lingkungan 1000 kepada puluh yang

dengan betul.

terdekat.

1.8 Membundar
sebarang

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

nombor dalam
lingkungan 1000
kepada puluh yang
terdekat dengan
betul.
2.1 Menambah hingga
tiga nombor tanpa

2.0 Tambah dalam


lingkungan 1000

mengumpul semula

MINGGU
6
UNIT 2

Murid berupaya:
2.1 Menambah hingga tiga nombor tanpa

yang melibatkan

mengumpul semula yang melibatkan

nombor hingga tiga

nombor hingga tiga digit.

digit dengan betul.


2.2 Menambah dua

2.2 Menambah dua nombor hingga nombor

nombor hingga

tiga digit, dengan mengumpul semula

nombor tiga digit,


dengan mengumpul
semula dengan
betul.

MINGGU
7

2.3 Menambah tiga


nombor hingga

2.0 Tambah dalam


lingkungan 1000.

Murid berupaya:

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

nombor tiga digit,

2.3 Menambah tiga nombor hingga nombor

dengan mengumpul
UNIT 2

8
UNIT 2

MINGGU
9

masalah yang

2.0 Tambah dalam

Murid berupaya:

lingkungan 1000

melibatkan operasi

2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan

tambah dalam

operasi tambah dalam situasi harian.

situasi
harian dengan betul.
3.1 Menolak dua nombor
hingga nombor tiga
digit, tanpa

UNIT 3

tiga digit, dengan mengumpul semula.

semula.
2.4 Menyelesaikan

MINGGU

STANDARD PEMBELAJARAN

mengumpul semula

3.0 Tolak dalam

Murid berupaya:

lingkungan 1000
3.1 Menolak dua nombor hingga nombor tiga
digit, tanpa mengumpul semula.

dengan betul.
3.2 Menolak dua nombor
hingga nombor tiga
digit, dengan
mengumpul semula
dengan betul.

3.2 Menolak dua nombor hingga nombor tiga


digit, dengan mengumpul semula.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

3.3 Menolak berturutturut dua nombor


daripada sebarang
nombor hingga
nombor tiga digit,
MINGGU
10

tanpa mengimpul

STANDARD PEMBELAJARAN

KANDUNGAN
3.0 Tolak dalam

Murid berupaya:

lingkungan 1000
3.3 Menolak berturut-turut dua nombor
daripada sebarang nombor hingga
nombor
tiga digit, tanpa mengimpul semula.

semula dengan
betul.

UNIT 3

STANDARD

3.4 Menolak tiga nombor

3.4 Menolak tiga nombor hingga nombor tiga


digit, dengan mengumpul semula.

hingga nombor tiga


digit, dengan
mengumpul semula
dengan betul.
MINGGU

3.5 Mengenal operasi

11

tolak sebagai
songsangan operasi

UNIT 3

tambah dengan

Murid berupaya:
3.5 Mengenal operasi tolak sebagai
songsangan operasi tambah.

betul.
3.6 Menyelesaikan

3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

masalah yang

STANDARD PEMBELAJARAN
operasi tolak dalam situasi harian.

melibatkan operasi
tolak dalam situasi
harian dengan betul.
4.1 Membina dan

4.0 Darab

Murid berupaya:

menyebut kumpulan
sama banyak

MINGGU
12
UNIT 4

4.1 Membina dan menyebut kumpulan sama

menggunakan bahan

banyak menggunakan:

konkrit, gambar dan

a) bahan konkrit
b) gambar
c) garis nombor

garis nombor dengan


betul.
4.2 Menulis ayat

4.2 Menulis ayat matematik tambah berulang:

matematik tambah

a) tiga-tiga,

berulang; tiga-tiga,

b) enam-enam,

enam-enam, tujuh-

c) tujuh-tujuh,

tujuh, lapan-lapan,

d) lapan-lapan,

sembilan-sembilan

e) sembilan-sembilan

dengan betul.
MINGGU

4.3 Menulis ayat

4.0 Darab

Murid berupaya:

MINGGU

TARIK

/ UNIT
13

OBJEKTIF

KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

matematik darab
apabila diberi

UNIT 4

STANDARD

4.3 Menulis ayat matematik darab apabila

kumpulan tiga-tiga,

diberi kumpulan tiga-tiga, enam-enam,

enam-enam, tujuh-

tujuh-tujuh dan lapan-lapan dan sembilan-

tujuh dan lapan-

sembilan berpandukan:

lapan
dan sembilan-

a) objek
b) gambar
c) garis nombor

sembilan
berpandukan objek,

4.4 Menulis operasi darab yang sama

gambar, dan garis

jawapannya dengan operasi darab yang

nombor dengan

diberi dengan mengubah susunan nombor

betul.

yang didarabkan.

4.4 Menulis operasi


darab
yang sama
jawapannya dengan
operasi darab yang
diberi dengan
mengubah susunan
nombor yang

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

didarabkan dengan
betul.
4.5 Membina sifir 3, 6, 7,

4.0 Darab

Murid berupaya:

8,
9, 100 dan 1000

MINGGU
14
UNIT 4

MINGGU
15
UNIT 4

4.5 Membina sifir 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan 1000

dengan

dengan berpandukan:

berpandukan objek

a) objek konkrit.

konkrit, gambar dan

b) gambar

garis masa dengan

c) garis masa.

betul.
4.6 Melengkapkan ayat
matematik darab
yang melibatkan sifir
3,
6, 7, 8, 9, 100 dan
1000 dengan betul.
4.7 Menyatakan secara
spontan sifir 3, 6, 7,
8,
9, 100 dan 1000
mengikut; tertib
menaik, rawak atau
salah satu daripada

4.6 Melengkapkan ayat matematik darab


yang
melibatkan sifir 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan
1000.

4.0 Darab

Murid berupaya:
4.7 Menyatakan secara spontan sifir 3, 6, 7, 8,
9,
100 dan 1000 mengikut:
a) tertib menaik.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

dua nombor yang


didarab untuk
memberi hasil darab
tertentu dengan
betul.

MINGGU
16
UNIT 4

MINGGU
17
UNIT 5

b) rawak,
c) salah satu daripada dua nombor yang
didarab untuk memberi hasil darab
tertentu.

4.8 Menggunakan sifir


tiga, enam, tujuh,
lapan, sembilan,
seratus dan seribu
bagi:
a) mereka cipta
cerita
berdasarkan ayat
matematik darab
yang diberi.
b) menyelesaikan
masalah harian
yang melibatkan
pendaraban dua
nombor,
dengan betul.
5.1 Mengkelaskan
kepada kumpulan
tiga-tiga, enamenam,
tujuh-tujuh dan
lapanlapan dan sembilan-

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:
4.8 Menggunakan sifir tiga, enam, tujuh,
lapan,
sembilan, seratus dan seribu bagi:
a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat
matematik darab yang diberi.
b) menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan pendaraban dua nombor.

5.0 Bahagi

Murid berupaya:
5.1 Mengkelaskan kepada kumpulan tiga-tiga,
enam-enam, tujuh-tujuh dan lapan-lapan
dan sembilan-sembilan dengan
menyatakan kumpulan yang diperoleh

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF
sembilan dengan
menyatakan
kumpulan
yang diperoleh
dengan
menggunakan:
a) objek
b) gambar
c) garis nombor
dengan betul.
5.2 Menulis ayat
Matematik
berdasarkan aktiviti:
a) pengumpulan
b) pengongsian
c) tolak berturutturut
d) songsangan
operasi darab
dengan betul.

MINGGU
18
UNIT 5

5.3 Membina ayat


matematik yang
melibatkan
pembahagian
dengan 3, 6, 7, 8 dan
9 berpandukan:
a) objek konkrit
b) gambar
c) garis nombor

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
dengan menggunakan:
a) objek
b) gambar
c) garis nombor
5.2 Menulis ayat matematik berdasarkan
aktiviti:
a) pengumpulan
b) pengongsian
c) tolak berturut-turut
d) songsangan operasi darab

Murid berupaya:
5.3 Membina ayat matematik yang
melibatkan
pembahagian dengan 3, 6, 7, 8 dan 9
berpandukan:
a) objek konkrit
b) gambar

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF
dengan betul.
5.4 Melengkapkan ayat
matematik bahagi
yang melibatkan sifir
3,
6, 7, 8, 9, 100 dan
1000 dengan betul.

MINGGU
19
UNIT 5

MINGGU
20

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
c) garis nombor
5.4 Melengkapkan ayat matematik bahagi
yang melibatkan sifir 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan
1000.

5.5 Menyatakan secara


spontan
pembahagian
dengan 3, 6, 7, 8, 9,
100 dan 1000
mengikut:
a) tertib menaik
b) rawak
c) salah satu
daripada
dua nombor yang
dibahagi untuk
memberi hasil
bahagi tertentu
dalam
pembahagian
apabila disoal
dengan betul.

Murid berupaya:

5.6 Menggunakan
Pembahagian
dengan 3, 6, 7, 8, 9,

Murid berupaya:

5.5 Menyatakan secara spontan pembahagian


dengan 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan 1000
mengikut:
a) tertib menaik
b) rawak
c) salah satu daripada dua nombor yang
dibahagi untuk memberi hasil bahagi
tertentu dalam pembahagian apabila
disoal.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

UNIT 5

OBJEKTIF

21
UNIT 6

MINGGU

KANDUNGAN

100 dan 1000 bagi:


a) mereka cipta
cerita
berdasarkan ayat
matematik
bahagi
yang diberi.
b) menyelesaikan
masalah harian
yang melibatkan
pembahagian
dua
nombor,
dengan betul.
6.1 Menyatakan nilai
wang dalam RM
dan
'sen' dengan betul.

MINGGU

STANDARD

5.6 Menggunakan pembahagian dengan 3, 6,


7, 8, 9, 100 dan 1000 bagi:
a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat
matematik bahagi yang diberi.
b) menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan pembahagian dua nombor.

6.0 Wang hingga

Murid berupaya:

RM1000
6.1 Menyatakan nilai wang dalam RM dan
'sen'.

6.2 Menukarkan:
a) duit syiling
sehingga
RM10.
b) wang kertas
sehingga
RM1000,
dengan betul.
6.3 Menukarkan ringgit

STANDARD PEMBELAJARAN

6.2 Menukarkan:
a) duit syiling sehingga RM10.
b) wang kertas sehingga RM1000.

6.0 Wang hingga

Murid berupaya:

MINGGU

TARIK

/ UNIT

22
UNIT 6

MINGGU
23
UNIT 6

MINGGU
24
UNIT 6
MINGGU

OBJEKTIF
kepada sen dan
sebaliknya dengan
betul.
6.4 Menambah wang
sehingga RM1000
dengan betul.
6.5 Menolak wang
sehingga RM1000
dengan betul.

STANDARD
KANDUNGAN
RM1000

STANDARD PEMBELAJARAN
6.3 Menukarkan ringgit kepada sen dan
sebaliknya.
6.4 Menambah wang sehingga RM1000.
6.5 Menolak wang sehingga RM1000.

6.6 Mendarab wang,


jawapannya tidak
lebih daripada
RM1000 dengan
betul.
6.7 Membahagi wang
yang jumlahnya
tidak
lebih daripada
RM1000 dengan
betul.

6.0 Wang hingga

6.8 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan wang
dalam situasi harian
dengan betul.

6.0 Wang hingga

7.1.1 Menyatakan waktu


dalam gandaan

7.0 Masa dan waktu

Murid berupaya:

RM1000
6.6 Mendarab wang, jawapannya tidak lebih
daripada RM1000.
6.7 Membahagi wang yang jumlahnya tidak
lebih daripada RM1000.

Murid berupaya:

RM1000
6.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
wang dalam situasi harian.
Murid berupaya:

MINGGU

TARIK

/ UNIT

25
UNIT 7

MINGGU
26
UNIT 7

MINGGU
27
UNIT 7

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

lima minit dengan


betul.
7.1.2 Menuliskan waktu
dalam gandaan
lima minit dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
7.1.1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima
minit.
7.1.2 Menuliskan waktu dalam gandaan lima
minit.

7.2 Membaca jadual


waktu yang mudah
dengan betul.
7.3 Membaca kalendar
dengan betul.
7.4 Menggunakan
pertukaran unit di
antara:
a) minit dan saat
b) tahun dan bulan
c) minggu dan hari,
dengan betul.

7.0 Masa dan waktu

7.5 Menambah unit bagi


waktu dalam:
a) jam
b) minit,
dengan betul.
7.6 Menolak unit bagi
waktu dalam:
a) jam,
b) minit,
dengan betul.

7.0 Masa dan waktu

Murid berupaya:
7.2 Membaca jadual waktu yang mudah.
7.3 Membaca kalendar.
7.4 Menggunakan pertukaran unit di antara:
a) minit dan saat
b) tahun dan bulan
c) minggu dan hari

Murid berupaya:
7.5 Menambah unit bagi waktu dalam:
a) jam
b) minit.
7.6 Menolak unit bagi waktu dalam:
a) jam,
b) minit.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

MINGGU
28
UNIT 7

MINGGU
29
UNIT 7
MINGGU
30
UNIT 8

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

7.7 Mendarab unit bagi


waktu dalam:
a) jam,
b) minit,
dengan betul.
7.8 Membahagi unit bagi
waktu dalam:
a) jam,
b) minit,
dengan betul.

7.0 Masa dan waktu

7.9 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan waktu
dalam situasi harian,
dengan betul.

7.0 Masa dan waktu

8.1 Membaca skala


kepada senggatan
terdekat, dengan
betul.
8.2 Mengukur dan
mencatat panjang
objek menggunakan
unit piawai:
a) meter,
b) sentimeter,

8.0 Ukuran panjang

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:
7.7 Mendarab unit bagi waktu dalam:
a) jam,
b) minit.
7.8 Membahagi unit bagi waktu dalam:
a) jam,
b) minit.

Murid berupaya:
7.9 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
waktu dalam situasi harian.
Murid berupaya:
8.1 Membaca skala kepada senggatan
terdekat.
8.2 Mengukur dan mencatat panjang objek
menggunakan unit piawai:
a) meter
b) sentimeter

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

dengan betul.

MINGGU
31
UNIT 8

MINGGU
32
UNIT 8

8.3 Membandingkan
panjang dua objek
menggunakan unit
piawai:
a) meter
b) sentimeter,
dengan betul.
8.4 Menganggarkan
panjang objek
dalam:
a) meter
b) sentimeter,
dengan betul.
8.5 Pertukaran unit di
antara meter dan
sentimeter, dengan
betul.

8.0 Ukuran panjang

8.6 Menambah;
a) Menambah unit
panjang dalam
meter.
b) Menambah unit
panjang dalam
sentimeter,
dengan betul.
8.7 Menolak;
a) Menolak unit

8.0 Ukuran panjang

Murid berupaya:
8.3 Membandingkan panjang dua objek
menggunakan unit piawai:
a) meter
b) sentimeter
8.4 Menganggarkan panjang objek dalam:
a) meter
b) sentimeter
8.5 Pertukaran unit di antara meter dan
sentimeter.

Murid berupaya:

8.6 Menambah;
a) Menambah unit panjang dalam meter
b) Menambah unit panjang dalam
sentimeter.
8.7 Menolak;
a) Menolak unit panjang dalam meter

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

panjang dalam
meter.
b) Menolak unit
panjang dalam
sentimeter,
dengan betul.

MINGGU
33
UNIT 8

MINGGU
34
UNIT 8

STANDARD PEMBELAJARAN
b) Menolak unit panjang dalam
sentimeter

8.8 Mendarab;
a) Mendarab unit
panjang dalam
meter.
b) Mendarab unit
panjang dalam
sentimeter,
dengan betul.
8.9 Membahagi;
a) Membahagi unit
panjang dalam
meter.
b) Membahagi unit
panjang dalam
sentimeter,
dengan betul.

8.0 Ukuran panjang

8.10 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan ukuran
panjang dalam
situasi harian,
dengan betul.

8.0 Ukuran panjang

Murid berupaya:

8.8 Mendarab;
a) Mendarab unit panjang dalam meter.
b) Mendarab unit panjang dalam
sentimeter.
8.9 Membahagi;
a) Membahagi unit panjang dalam meter
b) Membahagi unit panjang dalam
sentimeter.

Murid berupaya:
8.10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
ukuran panjang dalam situasi harian.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

MINGGU
35
UNIT 9

MINGGU
36
UNIT 9

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

9.1 Membaca skala


kepada senggatan
terdekat, dengan
betul.
9.2 Menentukan dan
mencatat jisim objek
menggunakan unit
piawai:
a) kilogram,
b) gram,
dengan betul.

9.0 Jisim

9.3 Membandingkan
jisim
dua objek
menggunakan unit
piawai:
a) kilogram,
b) gram,
dengan betul.
9.4 Menganggarkan jisim
objek dalam:
a) kilogram,
b) gram,
dengan betul.
9.5 Pertukaran unit di
antara kilogram dan
gram, dengan betul.

9.0 Jisim

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:
9.1 Membaca skala kepada senggatan
terdekat.
9.2 Menentukan dan mencatat jisim objek
menggunakan unit piawai:
a) kilogram,
b) gram.

Murid berupaya:
9.3 Membandingkan jisim dua objek
menggunakan unit piawai:
a) kilogram,
b) gram
9.4 Menganggarkan jisim objek dalam:
a) kilogram,
b) gram
9.5 Pertukaran unit di antara kilogram dan
gram.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

MINGGU
37
UNIT 9

MINGGU
38
UNIT 9

MINGGU
39
UNIT 9

OBJEKTIF
9.6 Menambah unit bagi
jisim dalam:
a) kilogram,
b) gram,
dengan betul.
9.7 Menolak unit bagi
jisim
dalam:
a) kilogram,
b) gram,
dengan betul.

STANDARD
KANDUNGAN
9.0 Jisim

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
9.6 Menambah unit bagi jisim dalam:
a) kilogram,
b) gram
9.7 Menolak unit bagi jisim dalam:
a) kilogram,
b) gram

9.8 Mendarab unit bagi


jisim dalam:
a) kilogram,
b) gram,
dengan betul.
9.9 Membahagi unit bagi
jisim dalam:
a) kilogram,
b) gram,
dengan betul.

9.0 Jisim

9.10 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan jisim
dalam situasi
harian,
dengan betul.

9.0 Jisim

Murid berupaya:
9.8 Mendarab unit bagi jisim dalam:
a) kilogram,
b) gram
9.9 Membahagi unit bagi jisim dalam:
a) kilogram,
b) gram
Murid berupaya:
9.10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
jisim dalam situasi harian.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

MINGGU
40
UNIT 10

MINGGU
41
UNIT 10

OBJEKTIF
10.1 Membaca skala
kepada senggatan
terdekat, dengan
betul.
10.2 Menentukan dan
mencatat isi padu
cecair
menggunakan unit
piawai:
a) liter,
b) milliliter,
dengan betul.
10.3 Membandingkan isi
padu cecair
menggunakan unit
piawai:
a) liter,
b) milliliter,
dengan betul.
10.4 Menganggarkan isi
padu cecair dalam:
a) liter,
b) milliliter,
dengan betul.
10.5 Pertukaran unit di
antara liter dan
milliliter, dengan
betul.

STANDARD
KANDUNGAN
10.0 Isi padu cecair

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
10.1 Membaca skala kepada senggatan
terdekat.
10.2 Menentukan dan mencatat isi padu
cecair
menggunakan unit piawai:
a) liter,
b) milliliter.
10.3 Membandingkan isi padu cecair
menggunakan unit piawai:
a) liter,
b) milliliter.

10.0 Isi padu cecair

Murid berupaya:
10.4 Menganggarkan isi padu cecair dalam:
a) liter,
b) milliliter.
10.5 Pertukaran unit di antara liter dan
mililiter.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

MINGGU
42
UNIT 10

MINGGU
43
UNIT 10

OBJEKTIF
10.6 Menambah unit
bagi
isi padu cecair
dalam:
a) liter,
b) milliliter,
dengan betul.
10.7 Menolak unit bagi
isi
padu cecair dalam:
a) liter,
b) milliliter,
dengan betul.
10.8 Mendarab unit bagi
isi padu cecair
dalam:
a) liter,
b) milliliter,
dengan betul.
10.9 Membahagi unit
bagi isi padu cecair
dalam:
a) liter,
b) milliliter,
dengan betul.
10.10 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan isi
padu

STANDARD
KANDUNGAN
10.0 Isi padu cecair

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
10.6 Menambah unit bagi isi padu cecair
dalam:
a) liter,
b) milliliter.
10.7 Menolak unit bagi isi padu cecair dalam:
a) liter,
b) milliliter.

10.0 Isi padu cecair

Murid berupaya:
10.8 Mendarab unit bagi isi padu cecair
dalam:
a) liter,
b) milliliter.
10.9 Membahagi unit bagi isi padu cecair
dalam:
a) liter,
b) milliliter.
10.10 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan
isi padu cecair dalam situasi harian.

MINGGU

TARIK

/ UNIT

OBJEKTIF

STANDARD
KANDUNGAN

cecair dalam
situasi
harian, dengan
betul.

* Perancangan ini tertakluk pada perubahan dari semasa ke semasa.

STANDARD PEMBELAJARAN