Anda di halaman 1dari 14

KURIKULUM VITAE ( C.

V )
i. Nama Penuh

HAIRUL NIZA BINTI AHMAD

ii. Kelulusan
Akademik, Lapangan
pengkhususan,
Tahun pengijazahan

1. Ijazah Sarjana ,
Pendidikan Sains,
Open Universiti Malaysia,
2012
2. Sijil Perguruan,
Maktab Perguruan Sains Bintulu Sarawak ,
1993-1996.

iii. Keahlian
Profesional Semasa

1. PSKPP

iv. Tanggungjawab
Pengajaran (Nama
modul1 yang diajar
bagi semua program2)
dan Pentadbiran
Semasa

TANGGUNGJAWAB PENGAJARAN
1. Sains Tahun 6.
2. Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3
3. Bahasa Inggeris Tahun 4
4. Bahasa Inggeris tahun 1
TANGGUNGJAWAB PENTADBIRAN SEMASA
1. KETUA PANITIA SAINS
B. BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN
1. Memiliki, memahami dan mentafsirkan serta
menghuraikan isi kandungan sukatan pelajaran dan
huraian mata pelajaran yang berkenaan.
2. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling
dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang
diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat
yang harus dicapai pada akhir penggal bagi setiap
aliran darjah.
3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang
kemas kini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada
masa yang ditetapkan.
4. Menyediakan Rancangan Pelajaran tahunan dan
harian yang lengkap bagi mata pelajaran yang diajar
dan melaksanakan tugasan mengikut Rancangan
Pelajaran yang disediakan.

1
2

5. Memberi kerja dan latihan yang cukup,


memeriksa buku latihan murid dan memulangkan
semula secepat mungkin. Menyerahkan dan
menunjukkan buku latihan murid kepada Guru Besar
atau GPK yang berkenaan pada masa yang ditentukan.
6. Menjalankan ujian bulanan dan penilaian,
merekodkan markah dalam Buku Rekod Markah.
7. Mengesan kelemahan murid serta menjalankan
kelas pemulihan / bimbingan.
8. Menjadi ahli jawatankuasa dalam panitia mata
pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan
melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.
9. Menggunakan buku panduan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Johor
dan PPD.
10. Memastikan keselamatan murid di dalam
makmal dan bilik khas serta mengawasi penggunaan
peralatan bilik berkenaan.
11. Menghadiri mesyuarat dan kursus tentang mata
pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan
oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri
Johor dan PPD serta membuat kursus dalaman
selepas itu.
12. Sentiasa mengkuti perkembangan dan
pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata
pelajaran berkenaan untuk meninggikan lagi prestasi
dalam pengajaran dan pembelajaran.
13. Melaporkan kepada Ketua Panitia tentang
masalah pengajaran dam pembelajaran untuk tindakan
selanjutnya.
14. Menjaga keselamatan alat-alat bantu mengajar
yang digunakan, memastikan bahawa bahan tersebut
digunakan secara berkesan.
15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran
berkenaan di dalam kelas-kelas yang diajar.
16. Menyerahkan 2 naskah soalan ujian dan
peperiksaan kepada Setiasuaha Peperiksaan.
17. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar
dari semasa ke semasa.

C. SENARAI TUGAS PENTAKSIR SEKOLAH (BI


T1B,BIT4A,DST T3B,PEKA)
1. Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat
kawasan dan sekolah
2. Bertanggungjawab memberi taklimat dan
penerangan kepada murid-murid
B. Semasa Mentaksir
1. Membantu dan membimbing murid
meningkatkan prestasi
2. Mengisi borang-borang penskoran individu dan
lain-lain yang berkaitan
3. Memberikan kerjasama kepada pentaksir
negeri / kawasan dalam urusan penyelarasan
C. Selepas Mentaksir
1. Mentaksir semula kerja murid jika ada
perubahan selepas di selaraskan oleh Ketua
Pentaksir Negeri / Ketua Pentaksir Kawasan
2. Menyerahkan skor kepada Ketua Panitia
masing-masing. Ketua Panitia pula akan
melakukan semakan dan perekodan semula
sebelum diserahkan kepada Setiausaha PBS
3. Menyimpan rekod dan evidens dengan selamat
selama 3 - 6 bulan selepas keputusan
diumumkan
4. Menyediakan laporan dan menyerahkannya
kepada Ketua Panitia, Setiausaha PBS sebelum
diserahkan kepada Ketua Pentaksir Kawasan
5. Memastikan laporan penskoran murid dan
rekod transit yang berpindah sekolah dihantar ke
sekolah baharu
6. Menyediakan sijil PBS (Laporan Prestasi
Sumatif) bagi setiap calon
7. Menyelesaikan kes-kes khas (jika ada)

BIDANG KOKURIKULUM
A. GURU UNIT BERUNIFOM :PERGERAKAN PUTERI
ISLAM MALAYSIA
1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan
melantik Ahli Jawatankuasa.
2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti
terkandung dalam Perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
6. Memastikan perancangan aktiviti tahunan
didokumentasikan, difailkan dan sesalinan diserahkan
kepada Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum
Sekolah.
7. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang
ditetapkan.
8. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan
Kelab/Persatuan/ Unit Beruniform/Kelab Sukan dan
Permainan.
9. Memastikan pengurusan kewangan dan harta
benda/peralatan diurus dengan baik.
10. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti
disediakan dan difailkan.
11. Mendaftarkan Kelab/Persatuan/Unit Beruniform/Kelab
Sukan dan Permainan kepada Pengetua atau Badan
Induk.
12. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk
ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
13. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di
peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan
dengan baik.
14. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang
dijalankan.
15. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan
pencapaian ahli.
16. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.
17. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan
dengan unit yang diwakili.
18. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan
sepenuhnya.
19. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di
kalangan ahli.

20. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil


Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum
Sekolah.
21. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan
sesuatu program.
22. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.
B. GURU PASUKAN SEKOLAH DAN RUMAH
SUKAN(RUMAH BIRU)
1. Membentuk jawatankuasa pasukan dan rumah sukan.
2. Merancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran
dan minat murid dalam aktiviti
permainan.
3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka
yang pakar.
4. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan
dipatuhi.
5. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual
dan takwim kokurikulum sekolah.
6. Menganjurkan perlawanan antara ahli rumah sukan/
ahli pasukan sekolah.
7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke
pertandingan luar.
8. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga dan surat

rawatan untuk ke
pertandingan luar.
9. Melapor dan merekod keputusan pertandingan yang
disertai.
10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan
dan pemuliharaan peralatan
serta pengurusan.
11. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.
12. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa
dalam keadaan baik,
selamat dan mencukupi.
13. Merancang aktiviti tahunan dengan guru dan ahli rumah
sukan.
14. Mengambil langkah untuk menilai dan mempertingkatkan
prestasi pasukan sekolah dan
rumah sukan.
15. Merekod dan menyimpan prestasi ahli rumah sukan dan
pasukan sekolah.
16. Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjurkan
oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah
dan badan-badan lain
atau persatuan yang diluluskan.

17. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / Guru


Besar dari semasa ke semasa.
UNIT HAL EHWAL MURID (HEM)
A. JAWATANKUASA UNIT DISPLIN & PENGAWAS
1. Memastikan murid-murid berdisplin dan mengikut peraturan
sekolah
2 . Menyiasat latar belakang kes
3.
Memastikan undang-undang

dan

peraturan

sekolah

dikuatkuasakan
4. Menyediakan rekod disiplin dan laporan murid
5. Menghubungi penjaga/polis/jabatan (mana-mana

yang

berkenaan)
6. Mengemaskini data displin ke dalam disket untuk dihantar ke
PPD
7. Peraturan sekolah hendaklah dijadikan asas disiplin dan
difahami semua murid
8. Menanam rasa bangga dan sayang kepada sekolah
9. Mengambil tindakan peraturan Kementerian Pendidikan
terhadap kes-kes murid yang melanggar tatatertib
10 . Menguruskan pemilihan pengawas
11. Menguruskan perlantikan pengawas
12. Mengatur tugas pengawas dan
memastikan mereka
menjalankan tugas
dengan sempurna
13
Menyusun

tugas

untuk

pengawas

apabila

diperlukan di majlis-majlis yang


dianjurkan oleh pihak sekolah
B. GURU BERTUGAS MINGGUAN
1. Datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan
bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit setelah
sekolah berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah sarap

telah dibuang serta lampu dan kipas / tingkap telah ditutup


setelah tamat persekolahan.
3. Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti
waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan,
sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera
dan munasabah jika perlu.
4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin,
bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.
5. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin
sekolah.
6. Menguruskan rawatan murid yang sakit dan menghantar
mereka ke hospital / ke rumah.
7. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan
nama mereka yang memohon.
8. Mengawasi murid menepati waktu datang dan pulang ke
sekolah, masa rehat dan masa pertukaran guru.
9. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang.
10. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan
sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.
11. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan,
persatuan, unit beruniform dan aktiviti lain yang dijalankan.
12. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang
berlaku sepanjang hari / minggu persekolahan ke dalam Buku
Laporan Bertugas, Perkara-perkara yang dicatat ialah:
a) kedatangan murid, guru dan staf sokongan
b) murid ponteng, tidak hadir atau sakit
c) lawatan / pelawat
d) ucapan/ pengumuman dalam perhimpunan
e) laporan hari Isnin ditulis dalam buku khas mengenai
perhimpunan
13. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang

disediakan dan kalau perlu dilaporkan terus kepada Guru


Besar supaya tindakan segera dapat diambil.
14. Perhimpunan
14.1 Memastikan semua guru dan murid-murid menghadiri
perhimpunan.
14.2 Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan
tempat duduk guru telah disediakan.
14.3 Memastikan murid-murid telah beratur dengan kemas.
UNIT PENGURUSAN SEKOLAH
A. JAWATANKUASA JAMUAN RASMI SEKOLAH
1.Mengadakan mesyuarat serta merta apabila diminta oleh
Guru Besar.
2.Menyediakan menu jamuan dengan persetujuan Guru Besar.
3.Membuat anggaran perbelanjaan dan berbincang dengan
guru besar tentang
sumber kewangan yang hendak digunakan.
4.Membuat tempahan barangan atau tempah ahan kuih
/lauk.Jika dikikirkan
perlu.
5. Menyediakan dan menghias tempat Jamuan.

B. BIDANG TUGAS GURU BILIK OPERASI PANITIA:


1.

Menyediakan carta organisasi dan ahli jawatankuasa bilik

khas.
2.

Menetapkan peraturan penggunaan bilik khas.

3.

Menetapkan peraturan pinjaman dan penggunaan alatan

bilik.

4.

Menyediakan buku rekod lawatan dan rekod penggunaan

bilik.
5.

Memastikan bilik sentiasa berada di dalam keadaan bersih

dan ceria.

v. Pengalaman Kerja
(Jawatan yang
dipegang, Majikan,
Tahun perkhidmatan:
mula akhir)

.
1. Guru(Julai 1996-Disember 1997)
SK lengkuas,Parit.Perak Darul Ridzuan.
Guru Disiplin, Guru panitia,Guru EMIS dan Guru
Ke.las,Guru panitia,Guru Perpustakaan Media
2. Guru(Januari 1998-Disember 2000)

SK Bandar Sunway,Jalan PJS7/15 ,Petaling


Jaya,Selangor.
Guru Kelas,Guru Panitia
3.Guru(Januari 2001-Disember 2003)
SKSerdeng,Mukah,Sarawak.
Guru Kelas,Guru Panitia BI,Guru Perpustakaan Media
4.Guru (Januari 2004- Disember 2010)
SK Penghulu Andin
Jalan Kim San ,Sarikei.
Guru Panatia,Guru data,Guru Perpustakaan Media

Bil.

Nama

1.

/Institusi
SK

1/7/96

Lengkuas,Parit,Perak

Hingga

D.Ridzuan.,

31/12/1998

SK.Bandar

2/1/1998

Sunway,Petaling

Hingga

Jaya,Selangor.
SK Serdeng,Mukah.

28/12/2000
2/1/2000

2.

3.

sekolah

Tarikh

Gred
Jawatan

Sains
DG
6

25/12/2003

SK

Penghulu

Andin,Sarikei.

Sains
Kajian Tempatan

6
Sains
DGA
29

2/12/2004
31/12/2010

Bahasa Inggeris
Kajian Tempatan

DG

Hinggq

4.

Matapelajaran/bidang

Bahasa Inggeris
Matematik

Sains
DGA32

Bahasa Inggeris

(KUP)

Kajian Tempatan
Pend. seni Visual

5.

SK

Abang

Haji

Matahir,Sarikei.

3/1/2011

Sains

hingga

DGA32

Dunia

Sains

sekarang

(KUP)

Teknologi

dan

Muzik
Bahasa Inggeris

vi. Persidangan dan


Latihan

Bil.
1.

Program Latihan
Program Ijazah Sarjana

Tarikh
13
Disember

Penganjur
Bahagian

Muda

2008 hingga 12

Pendidikan

Disember 2012

Guru ,Kementerian

Secara

Jarak

Jauh/Sambilan
2.

Bidang : Sains
Bengkel
Lonjakan
Saujana

3.

(SAINS)
Kursus

UPSR

2010

Pemantapan

Pedagogi
Guru Sains dalam bahasa
Malaysia Bagi Juru Latih
Utama
2010

Negeri

Tahun

Pelajaran Malaysia
10 Februari 2010

Pejabat Pelaaran

14 Julai

Daerah Sarikei
Sektor Pengurusan

Hingga 16 Julai

Akademik Jabatan
Pelajaran Sarawak.

4.

Kursus

Peningkatan

Kemahiran Proses Sains

7 Mei 2011

Biro Perkhidmatan
Pendidikan Majlis
Islam Sarawak

5.

Kursus Induksi Jurulatih


Utama (JU) Kurikulum

Kementerian

Standard Sekolah Rendah

27

KSSR

hingga 1 Julai

dan

Standard

restasi Tahun 2

Jun

2011

Pelajaran Malaysia

2011
Di

Merdeka

Palace

Hotel

Kuching.
6.

Taklimat
Bakal

Penyediaan
Penilai

Muka

Surat(PMS) Pruf 100%

Januari

Pakej Buku Teks KSSR

bertempat

Dunia

dan

Grand

Pasific

Hotel

,Kuala

Sains

Teknologi

Tahun

Kegunaan Mulai Tahun


7.

8.

9.

18 hingga 20

2013
Bengkel

Penyelarasan

Peraturan

dan

Skema

Pemarkahan

Program

Gerak

Gempur

2009(SAINS)
Kursus Jurulatih Negeri

2012
di

Bahagian Buku
Teks ,Kementerian
Pelajaran
Malaysia ,Putrajaya

Lumpur.

19 Februari 2009
Pejabat Pelajaran
Daerah Sarikei
19-21 Jun 2013

Bahagian

Zon Sarawak Pemantapan

Pendidikan Guru

Pedagogi 2013

Kementerian

Kursus Induksi Jurulatih

14-17 Mei 2013

Pelajaran Malaysia
Kementerian

Utama KSSR dan PBS

Pelajaran Malaysia

Sains Tahun 4
Kursus
Pemantapan

SEktor Pengurusan

Pedagogi Sains Dalam


PdP

Sains

Untuk

JU

21 hingga 23
April 2014

Akademik

JPN

Sarawak

Negeri Zon Sarawak

vii. Penyelidikan dan


Penerbitan

1. Terlibat sebagai Panel Penilai Pruf Buku Teks anjuran


Bahagian Buku Teks (BBT) Kementerian Pelajaran
Malaysia Putrajaya dalam tahun 2012

viii. Perundingan

1. Panel Pnilai Buku Teks Sains Tahun 3 ,5 dan 6

(Terjemahan ) rundingan Terus dengan DBP tahun


2012 anjuran Bahagian Buku Teks KPM.
ix. Khidmat
Masyarakat

Penceramah Motivasi Jemputan Perpustakaan Awam Sarikei


Bagi tahun 2011,2012 dan 2013

x. Maklumat lain yang


berkaitan
Disediakan oleh:
_____________________
Puan Hairul Niza Binti Ahmad

Disahkan oleh :
_________________________
En. Zainalabidin Bin Haji Tajudin
Guru Besar
SK Abang Haji Matahir