Anda di halaman 1dari 3

PERJANJIAN PAJAKAN

PERJANJIAN INI dibuat DI ANTARA


NO. K/P: .yang beralamat disebagai
pihak pertama (Kemudian daripada ini disebut PEMILIK TANAH)
DENGAN
.. NO. K/P:..yang
beralamat di..sebagai pihak kedua. (kemudian
daripada ini disebut PEMAJAK TANAH)

Dengan ini menerangkan bahawa PEMILIK TANAH adalah pemilik sah tanah
yang

terletak

di

LOTMUKIM

dengan

keluasan

.HEKTAR (Kemudian daripada ini disebut TANAH TERSEBUT)


bersetuju

untuk

memajakkan

tanah

tersebut

kepada

Pemajak

Tanah

berdasarkan syarat-syarat seperti berikut :-

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN
1. Pemilik Tanah memberi dan Pemajak Tanah menerima pajakan Tanah
Tersebut

bagi

tempoh

selamatahun

tarikh

berturut-turut

dari

hingga . tanpa apa-

apa bayaran dibayar kepada Pemilik Tanah.


.
2. Dalam tempoh perjanjian Pemajak Tanah adalah mempunyai kuasa dan
hak menguruskan tanah tersebut dengan perbelanjaan yang ditanggung
sendiri oleh Pemajak Tanah termasuk pembayaran cukai-cukai yang
dikenakan oleh pihak berkuasa.
3. Pemajak Tanah mempunyai kuasa dan hak untuk menanam semula
kelapa sawit atas tanah tersebut dan berturut dengan perbelanjaan yang
ditanggung sendiri oleh Pemajak Tanah.

4. Pemajak Tanah adalah bertanggungjawab untuk membersihkan dan


melindungi

tanah

tersebut

sepanjang

tempoh

perjanjian

dengan

perbelanjaan yang ditanggung sendiri oleh Pemajak Tanah.


5. Segala hasil dan pendapatan yang dihasilkan dan diusahakan oleh
Pemajak Tanah dari Tanah Tersebut sepanjang tempoh perjanjian menjadi
hak dan kepunyaan Pemajak Tanah.
6. Jika Pemilik Tanah ingin menamatkan perjanjian ini sebelum tamatnya
tempoh berkenaan, Pemilik mesti memberi Notis secara bertulis kepada
Pemajak Tanah yang menyatakan tentang niatnya itu, dan Notis tersebut
akan berkuatkuasa dalam tempoh 30 hari dari tarikh Notis tersebut.
7. Sekiranya Perjanjian ini ditamatkan oleh Pemilik Tanah menurut Fasal 6
atau sebab-sebab lain yang berpunca dari kegagalan Pemilik Tanah,
Pemilik

Tanah

adalah

bertanggungjawab

membayar

balik

segala

perbelanjaan dan kerugian yang dialami oleh Pemajak Tanah akibat dari
Penamatan Perjanjian ini

dengan jumlah yang akan ditafsirkan oleh

kedua-dua belah pihak.


PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS, saya mengakui bahawa saya telah
membaca dan memahami syarat-syarat dan terma-terma Pajakan yang
dinyatakan di dalam Perjanjian Pajakan ini dan pihak-pihak yang tersebut dalam
Perjanjian ini BERSETUJU menurunkan tandatangan dan meterai mereka di sini
pada haribulan dan tahun seperti yang dinyatakan untuk mematuhi segala syarat
dan terma Perjanjian Pajakan ini.

PEMILIK TANAH

PEMAJAK TANAH

Nama :

Nama :

Tarikh :

Tarikh :

SAKSI

SAKSI

Nama :

Nama :

Tarikh :

Tarikh :