Anda di halaman 1dari 14

SKOP KERJA

BIL

JENIS KERJA

MASA YANG
DIAMBIL

JUMLAH YANG BOLEH


DIJALANKAN DALAM
SEMINGGU

Sesi Pengajaran dan Pembelajaran.


o Sains Tahun 6A- 5 waktu
o Dunia Sains dan Teknologi
Tahun 3 B -2 waktu
o English Tahun 1B 10waktu
o English Tahun 4A 10 waktu

540 minit

4 unit

Penyediaan bahan bantu mengajar

150 minit

3 unit

Penyemakan kerja bertulis pelajar

200 minit

25 unit

Pengurusan kelas (3B)

150 minit

1 unit

Pentaksir Sekolah

120 minit

30 unit

Pengurusan Bilik Panitia

120 minit

1 unit

SENARAI BORANG BORANG YANG DIGUNAKAN

BIL

JENIS BORANG

1.

Borang skor induk PEKA

2.

Borang laporan NILAM

3.

Kad rekod pencapaian murid PEKA

4.
5.

Rekod Transit KSSR :DST Tahun 3B,Dunia,Bahasa Inggeris Tahun 4A dan


1B
Senarai Semak Pencapaian Standard Prestasi : DST Tahun 3B,Bahasa
inggeris Tahun 4A,Bahasa Inggeris Tahun 1B

6.

Laporan Prestasi Ujian Sains Tahun 6A

7.

Analisis Item Soalan Sains Tahun 6A

8.

Borang keputusan Gred Purata Markah Ujian

9.

Rekod TOV da ETR Murid

10.

Borang Nota Minta Sains

11.

Senarai semak Pencapaian latihan murid

12.
13.
14.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL

JAWATANKUASA

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HEM

KO KURIKULUM

PPD

TANGGUNGJAWAB
AJK Kelab Staf Sekolah
a)Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris T1B
dan 4A ,Dunia Sains dan Teknologi T3B,Sains
T6A
b)Pembantu Guru Kelas
c)GuruOperasi Panitia
e)Pentaksir PEKA T6A dan T3B,KSSR DST
T3B dan Bhasa Inggeris T4A dan T1B
g)Mentee Program Penutur Jati ELTDP British
Council
a)AJK Jawantan kuasa Disiplin(Sistem Disiplin
Murid)

a)Guru Penasihat Persatuan Puteri Islam


a)JU Penataran KSSR Sains Tahun 4
b)JU Pemantapan Pedagogi Sains Tahun 4
c)Fasilitator motivasi dan teknik menjawab
Soalan Sains

CARTA ALIRAN KERJA


PROSES KERJA UNTUK SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUN 6A ,
3 B,1B DAN 4A

Menyediakan rancangan pengajaran tahunan berdasarkan


sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran

Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan


rancangan pengajaran tahunan.

Melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran /


Pentaksiran seperti yang telah dirancang

Membuat refleksi setiap sesi pengajaran dan


pembelajaran telah dilaksanakan.

Merancang pengukuhan dan pemulihan berdasarkan


respons pelajar

CARTA ALIRAN KERJA


PROSES KERJA UNTUK PENYEDIAAN DAN PENYEMAKKAN KERTAS
SOALAN UJIAN/PEPERIKSAAN

Pengagihan tugas menggubal soalan dan membina


skema jawapan

Menggubal soalan mengikut JPU

Ada Kesilapan
Buat
Pembetulan

Menyemak draf soalan oleh Ketua Bidang dan Ketua


Panitia
Menaip soalan

Ada Kesilapan
Buat

Pembetulan

Menyemak
Tiada Kesilapan

Mencetak
Menyerahkan kertas soalan kepada setiausaha
peperiksaan
Menyediakan skima pemarkahan
Memeriksa kertas soalan mengikut agihan tugas
yang telah ditentukan

SENARAI SEMAK / CHECK LIST

BUKU REKOD MENGAJAR

TINDAKAN

TANDA

BIODATA GURU

TAKWIM SEKOLAH

SUKATAN PELAJARAN
SAINS TAHUN 4,DUNIA SAINS DAN
TEKNOLOGI TAHUN 3,BAHASA
INGGERIS TAHUN 2 DAN
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2

RANCANGAN PENGAJARAN
SAINS TAHUN 4A,DUNIA SAINS
DAN TEKNOLOGI TAHUN
3,BAHASA INGGERIS TAHUN 2
DAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2

JADUAL WAKTU

RANCANGAN MENGAJAR
HARIAN

SENARAI BUKU RUJUKAN

SENARAI NAMA PELAJAR

CATATAN

PERATURAN PERATURAN PENTADBIRAN

1. Sesi Pengajaran dan Pembelajaran


Berdasarkan sukatan mata pelajaran, huraian mata pelajaran dan rancangan
pengajaran tahunan yang telah ditetapkan serta Pekeliling yang berkaitan.

2. Guru Disiplin

Berdasarkan prosedur kerja, carta alir tindakan kerja disiplin, peraturan


peraturan sekolah dan disiplin lain yang telah ditetapkan serta pekeliling yang
berkaitan.

3. Guru Kelas
Menjalankan tugas berdasarkan perincian tugasan yang telah ditetapkan.

PROSES KERJA UNTUK SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BIL

PROSES KERJA

Menyediakan rancangan
pengajaran tahunan
berdasarkan sukatan
pelajaran dan huraian
sukatan pelajaran

Menyediakan rancangan
pengajaran harian
berdasarkan rancangan
pengajaran tahunan.

Melaksanakan sesi
pengajaran dan
pembelajaran seperti yang
telah dirancang.

Membuat refleksi setiap


sesi pengajaran dan
pembelajaran telah
dilaksanakan.

Merancang pengukuhan
dan pemulihan
berdasarkan respons
pelajar

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK

Guru Besar, Penolong


Kanan Pentadbiran dan
Ketua Panitia

SEKSYEN UNDANGUNDANG/
PERATURAN YANG
BERKAITAN

Pekeliling
menyediakan
rancangan mengajar

PROSES KERJA UNTUK PENYEDIAAN DAN PENYEMAKKAN KERTAS


SOALAN UJIAN/PEPERIKSAAN

BIL

PROSES KERJA

Menghantar soalan kepada


Ketua Panitia untuk
penyemakan

Ketua Panitia

Sekiranya ada kesalahan,


kertas soalan akan
diperbaiki.

Kertas soalan dihantar ke


bilik cetak untuk
diperbanyakkan.

Kertas soalan disusun


mengikut jumlah pelajar
disetiap kelas dan dihantar
ke Unit Peperiksaan untuk
persediaan
ujian/peperiksaan

SEKSYEN UNDANGUNDANG/
PERATURAN YANG
BERKAITAN

Menyediakan kertas soalan


Guru Besar, Penolong
berdasarkan JSU mengikut
Kanan Pentadbiran dan
tempoh yang telah
Ketua Panitia
ditetapkan

Sekiranya diterima, kertas


soalan akan ditunjukkan
kepada Guru Besar untuk
tujuan kelulusan.

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK

Guru Besar

Berdasarkan Jadual
Spesifikasi Ujian(JSU)

Unit Peperiksaan

Kertas jawapan disemak


dan perbincangan bersama
pelajar
Analisis dibuat dan
dihantar ke Unit
Peperiksaan

PROSES KERJA SEBAGAI PEMBANTU GURU KELAS 3B

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK

BIL

PROSES KERJA

Melantik ketua kelas dan


AJK kelas yang lain.

Melengkapkan maklumat
pelajar dalam Buku
Rekod Kehadiran pelajar

Mencatat kehadiran
pelajar setiap hari dan
membuat analisis
kehadiran setiap bulan

Melengkapkan kad001
pelajar

Unit Bimbingan dan


Kaunseling

Mengeluarkan surat
amaran I, II, dan III
kepada pelajar yang
berkenaan sekiranya
ada.

Penolong Kanan HEM,


Unit Disiplin

Melengkapkan data
SMM/BMM dan
pangkalan data secara
online.

Guru Besar, Penolong


Kanan HEM, AJK Disiplin
sekolah

SEKSYEN UNDANGUNDANG/
PERATURAN YANG
BERKAITAN

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI


LAIN.
Tugas
Pegawai
Atasan
Yang Ada
hubungan
Guru Besar

Tugas dan
Tanggungjawab
Guru Mata
Pelajaran
SAINS TAHUN 4,DUNIA
SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3,BAHASA
INGGERIS TAHUN 2 DAN
PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 2

Guru Besar

Guru Sistem
Disiplin Murid

Kuasa yang diberi


Melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran
mengikut kelas yang diberi
dan berdasarkan RPT
yang telah ditetapkan

Tugas
pegawai lain
yang ada
hubungan
Penolong
Kanan
Pentadbiran,
Ketua Panitia

Melaksanakan tugasPenolong
tugas sebagai guru Sistem Kanan HEM
disiplin:
1. Membantu guru disiplin
dan jawatankuasa
disiplin merangka
peraturan sekolah
2. Memastikan
penerapan dan
penghayatan nilai-nilai
murni dipraktikkan di
sekolah
3. Memastikan peraturan
sekolah dikuatkuasa
dan dipatuhi.
4. Mengambil tindakan
terhadap kes-kes
salahlaku pelajar.

Guru Besar

Guru
Perpustakaan
dan Media

5 Melaporkan SSDM
secara online
1. Membuat pesanan
buku dan pcg PSS.
2. Memproses buku dan
memastikan keceriaan
PSS.
3.Menyediakan fail PSS.
4.Merancang Program
PSS.cth : Program
bacaan.
5.Membantu Guru NILAM
dalam melaksanakan

Guru Besar

ProgramNILAM dan inilam.


6.Melatih pegawas pusat
sumber
dalammenjalankan tugas
harian.

Guru Besar

Guru Besar

Pembantu Guru
Kelas

Melaksanakan tugastugas sebagai pembantu


guru kelas:
1. Kemas kini Rekod
kehadiran pelajar
2. Kad 001
3. Keceriaan kelas
4. Analisis markah kelas.
5. Tugas-tugas yang
diberi dari masa ke
semasa.
6. Membantu
membentuk disiplin
murid dalam kelas.

Guru Besar

Penasihat Kelab
Pusat Sumber

1.Merancang aktiviti
Kelab.

PK
Kokurikulum

PK
Pentadbiran

2.Mengadakan
perjumpaan ahli kelab dan
menjalankan aktiviti.

Guru Besar

Guru Bilik Bahasa


Inggeris

a)Sediakan Jadual
Penggunaan Bilik.

PK Kurikulum

b)Keceriaan dan
kebersihn bilikBahasa
Inggeris.

PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI LUAR DAN AKTIVITI SEKOLAH

Bil

Aktiviti

Jawatan/Tugasan

Tarikh

Peringkat Sekolah
1.

Pertandingan Bicara Berirama


Peringkat Bahagian

2.

Gotong Royong sekolah

3.
Daerah Sarikei
1.

Program Motivasi dan Teknik


Menjawab soalan sains di SK
Sarikei

Fasilitor Sains

2.

Karnival Sains dan Teknologi di SK


Sarikei.

Pegawai Teknik

-Pertandingan Saintis Muda


-Pertandingan Bercerita Sains
dalam bahasa Inggeris
3.

Pertandingan Choral Speaking di


antara Sekolah-sekolah Rendah
Peringkat Bahagian di SK St Anne

Jurulatih/Guru
Pengiring

3 April 2013

4.

Pertandingan Action Song


Peringkat Bahagiandi Dewan
Suarah.

Jurulatih/Guru
Pengiring

11 April 2013

5.

Pertandingan Eureka EE Beach


House di SK St Anne

Hakim

2 Mei 2013

6.

Pertandingan Memasak Chef Cilik


Maggi di SMK St Anthony.

Ketua Hakim

18 June 2013

KURSUS YANG TELAH DIHADIRI:


Bil

Nama Kursus

Tempat

Tarikh

1.

ELTDP workshop (English)Program

PKG ,Sarikei.

24 April 2013

Penutur Jati-British Council


2.

ETDP workshop (English)Program


Penutur Jati-British Council

PKG Sarikei

9 Mei 2013

PSS SK Abang
Haji Matahir

11 Jun 2013

Mentor :Mr Jose Ariel Ramos


3.

Parent Meeting and Workshop


(ELTDP)
Mentor :Jose Aiel Ramos

`4.

Kursus Induksi JU Penataran Sains


Tahun 4 dan PBS

Merdeka Palace
Hotel ,Kuching.

14 Mei hingga 17
Mei 2013

5.

Bengkel Program penutur Jati


Kluster ELTDP

SK Sarikei

20 Mei hingga 21
Mei 2013

6.

Kursus Pemantapan Pedagogi Sains Hotel


JU negeri Sarawak
Kingwood .Sibu.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

19 Jun hingga 21
Jun 2013

Anda mungkin juga menyukai