Anda di halaman 1dari 11

! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

ACTIVITEITENPLAN 2008
AFDELING STIMULERING REGIONALE ECONOMIE

1. INLEIDING

‘De Kamer van Koophandel stimuleert en ondersteunt succesvol en vernieuwend ondernemerschap en bevordert een
gunstig ondernemingsklimaat.’

Deze ambitie is leidend voor de invulling van de Nationale Taak zoals die is vastgelegd in de nieuwe Wet op de Kamers,
die op 1 januari 2008 van kracht wordt. De landelijke afspraken worden vastgelegd in een Nationale Agenda, die jaarlijks
door de Kamers van Koophandel wordt opgesteld, na overleg met het ministerie van Economische Zaken en de
landelijke overlegorganisaties VNO/NCW, MKB en vakorganisaties. Deze Nationale Agenda bestaat uit activiteiten die
door Kamers van Koophandel op uniforme wijze worden uitgevoerd en waar zij als collectief op aanspreekbaar zijn.

Daarnaast stelt elke Kamer van Koophandel een Regionale Agenda samen, waarin activiteiten zijn opgenomen die door
individuele Kamers van Koophandel worden uitgevoerd en waar zij individueel op aanspreekbaar zijn. Deze activiteiten
en projecten zijn primair gericht op verbetering van het regionale ondernemingsklimaat.

2. NATIONALE AGENDA

De Nationale Agenda concentreert zich op de informatievoorziening naar ondernemers en bestaat in 2008 uit zeven
onderdelen. Voor een deel betreft het de kernactiviteiten die de Kamer al sinds jaar en dag in haar voorlichting uitvoert,
namelijk:

1. - Informatievoorziening over Starten Bedrijf;


2. - Internationaal Ondernemen;
3. - Bedrijfsoverdracht;
4. - Wet- & regelgeving.

Deze kernactiviteiten zijn gerelateerd aan de levenscyclus van bedrijven.

Voor een ander deel is er sprake van maatschappelijk actuele ondernemerschapsthema’s, namelijk:

5. - Veilig Ondernemen;
6. - Duurzaam Ondernemen;
7. - Onderwijs & Ondernemerschap.

Deze ondernemerschapsthema’s zijn vooral gericht op bewustwording, waarbij samenwerking gezocht wordt met partijen
die hier kennis over hebben en/of diensten leveren.

De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland biedt in het kader van de Nationale Agenda 2008 de volgende diensten:
- Start: begeleiden van het complete traject van het starten van een bedrijf. Vanaf de eerste oriëntatie tot en met
de inschrijving in het Handelsregister;
- Internationaal Ondernemen: informeren van ondernemers die voornemens zijn te importeren of exporteren,
alsook ondernemers die daar al ervaring mee hebben. Doel is de kansen in het internationaal zaken doen te
vergroten.
- Overdracht en Overname: begeleiden van ondernemers met continuïteitsvraagstukken. Zowel ondernemers die
hun bedrijf willen beëindigen/verkopen, maar ook starters of gevestigde ondernemers die een bestaand bedrijf
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

willen overnemen. Doel is dat ondernemers tijdig beginnen met het overdrachtsproces en kennis kunnen nemen
van alle aspecten van bedrijfsoverdracht en -overname, in het bijzonder de specifieke obstakels.
- Wetten en Regels: ondernemers bewust maken van de (mogelijke) gevolgen van (wijzigende) wet- en
regelgeving. Waar wenselijk en mogelijk worden (startende) ondernemers doorverwezen naar meer
specialistische dienstverleners, zoals ministeries, agentschappen, gemeenten, brancheorganisaties en
marktpartijen.

Op basis van de opgave die de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland heeft aangedragen, zijn resultaatafspraken
vastgelegd met de toezichthouder. De voortgang, monitoring en evaluatie is aan nadere eisen onderworpen. Om deze
resultaatafspraken waar te maken, is de volgende inzet nodig:

Samenvatting Nationale Agenda voor Kamer van Koophandel Noordwest-Holland


Kruispunt Capaciteit in uren Budget in €
Start 2.150 170.000,-
Internationaal Ondernemen 420 46.000,-
Overdracht en Overname 400 30.000,-
Wetten en Regels 1.500 55.000,-
Totaal 4.470 301.000,-

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland


Product Resultaat Verwacht resultaat Verwacht resultaat
2006 2007 2008
Informatieproducten (I) Afzet Afzet Afzet
Starterspakket 1750 1700 1700
Magazine Internationale Handel - - -
Brochures Intern. Ondernemen (EVD) 850 450 800
Exportpakket (EVD) 185 75 150
Overdrachtspakket (EZ) 200 250 250
Seminars (Vc) Aantal deelnemers Aantal deelnemers Aantal deelnemers
Starters 645 545 550
Internationaal Ondernemen 150 140 140
Bedrijfsoverdracht 35 45 45
Wet- en regelgeving 520 325 300
Maatwerkgesprekken (M) Aantal gesprekken Aantal gesprekken Aantal gesprekken
Starters 215 160 150
Internationale Ondernemen 125 75 75
Bedrijfsoverdracht 65 55 55
Wet- en regelgeving 165 150 150
Evenementen Aantal bezoekers Aantal bezoekers Aantal bezoekers
Startersdag 2000 2000 2200
Internationale Handelsdag 120 - 150
Themadag Bedrijfsoverdracht - 100 100
Themadag Wet- en regelgeving - 75 75
Bijeenkomst Veilig Ondernemen - 50 75
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

3. REGIONALE AGENDA

Naast de landelijk opgelegde taken ontplooit de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland activiteiten die specifiek
gericht zijn op de situatie in deze regio, de zogenaamde regionale activiteiten. Deze werkzaamheden worden door het
Algemeen Bestuur van de Kamer vastgesteld in nauw overleg met de regio. De Kamer houdt structureel overleg met de
convenantpartners in het Platform Regionale Economie. Dit Platform komt vier tot vijfmaal per jaar bijeen. In het Platform
wordt de actualiteit van de regionale economie behandeld, worden activiteiten afgestemd en de voortgang van
afgesproken projecten in de gaten gehouden. Projectmonitoring van het gemeenschappelijk actieprogramma ‘Niet
praten, maar poetsen’ heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben de te ontwikkelen regiovisie en de in het kader van de
nieuwe wet te sluiten convenanten, de aandacht van de partners in het Platform gevraagd. Het resultaat is dat inmiddels
de meeste projecten in het kader van ‘Niet praten, maar poetsen’ zijn opgestart c.q. afgerond, convenanten zijn
vernieuwd en in het perspectief van de regiovisie een inventarisatie van gemeenschappelijke ambities en plannen heeft
plaatsgevonden. Naast overleg met convenantpartners onderhoudt de Kamer van Koophandel contact met cruciale
stakeholders in de regio, zoals het onderwijs, lokale en regionale overheid en organisaties, en het Ontwikkelingsbedrijf.
De inhoud van de convenanten en de gevoerde overleggen leiden tot een hoog verwachtingspatroon als het gaat om de
inzet van de Kamer van Koophandel in de regio.

Wensen partners

Regionale ondernemersverenigingen:
Met de vier regionale ondernemersverenigingen (Noord-Kennemerland, Waterland, Kop van Noord-Holland en West-
Friesland) heeft de Kamer een overeenkomst gesloten. Naast een intensieve structurele samenwerking, wordt daarin
een aantal specifieke projecten genoemd:
!" Panelonderzoek
!" Jaarlijks Ondernemers Event
!" Breedband
!" Woningbouw
!" Arbeidsmarkt
!" Parkmanagement

Werkgeversorganisaties MKB en VNO


Met de werkgeversorganisaties MKB, VNO en LTO zijn convenanten gesloten. Hierin wordt niet alleen gesproken over
concrete projecten, maar ook over werkafspraken die moeten zorgen voor een effectieve inzet van menskracht en
middelen. Afstemming vindt plaats in het Regionaal Platform. Verschillende thema’s en projecten zijn door
convenantpartners benoemd:
!" BGV (Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering)
!" Detailhandel (Regionale commissie detailhandel)
!" Regionaal koopstromen onderzoek
!" Internationalisering
!" Prachtwijken
!" Infrastructuur
!" Bedrijventerreinen
!" Inrichting landelijk gebied
!" Kaderrichtlijn water
!" Natura 2000
!" Overdracht offensief
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

Vakorganisatie
Ook met de vakorganisaties FNV, CNV en MHP (bestuurlijk vertegenwoordigd in de Kamer) zijn convenanten gesloten.
Hieruit vloeien de volgende wensen c.q. speerpunten voort:
!" ZZP’ers
!" Onderwijs/arbeidsmarkt
!" Provinciale SER

Gemeenten
De Kamer heeft op verschillende niveaus overleg met de verschillende gemeentebesturen in de regio. Structureel zijn de
overleggen met de (inmiddels vijf) grote gemeenten in de regio en de zogenaamde kennisbijeenkomsten die in de vier
regio’s (Noord-Kennemerland, Waterland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland) worden gehouden. Uit de
overleggen zijn onder andere de volgende thema’s naar voren gekomen:
• A7 corridor, bedrijventerreinen
• BGV (Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering)
• Starten
• Prachtwijk
• Inrichting landelijk gebied
• Uitwerken c.q. toepassen uitkomsten rapport ‘Nieuw Elan, lokale werkmilieus in Noordwest - Holland’

Onderwijs
De Kamer is actief op het thema onderwijs/arbeidsmarkt. In dat kader is gezocht naar een permanente dialoog met het
regionale beroepsonderwijs. Dit heeft geleid tot een programma onderwijs/arbeidsmarkt. Voor 2008 zijn de volgende
thema’s genoemd:
!" Onderzoek naar behoefte bedrijfsleven aan afgestudeerden regionaal beroepsonderwijs
!" Organisatie docentstages
!" Stimuleren Ondernemerschap in het onderwijs

Wat is ermee gedaan


Naast hiervoor genoemde wensen en thema’s is bij de vaststelling van de regionale activiteiten door de Kamer ook
gekeken naar zaken als:
!" Continueren lopende projecten
!" Te verwachten nieuwe thema’s
!" Uitkomsten regiovisie
!" Lopende afspraken met partners (bijvoorbeeld Ontwikkelingsbedrijf)
!" Intensivering thema’s nationale agenda
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

4. ACTIVITEITENPLAN PER THEMA

Op basis van de wensen van externe partners en hiervoor genoemde overwegingen is het volgende concept
activiteitenplan ontwikkeld. Hierbij zijn wensen van partners geclusterd.

Verkeer en vervoer
Doel: De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland streeft naar een optimale bereikbaarheid van
werkgebieden voor het zakelijke verkeer. Diverse overheden zijn betrokken bij en verantwoordelijk voor
aanleg, onderhoud en beheer van wegen en het ov-netwerk. Om de bereikbaarheid van Noordwest-
Holland te garanderen is de Kamer betrokken bij veel verkeer- en vervoersonderwerpen, zowel op
regionaal als op lokaal niveau.
Activiteiten: Op het gebied van regionale bereikbaarheid is er capaciteit nodig om een bijdrage te leveren aan
diverse plannen van diverse overheden, zoals het nieuwe streekplan. Ook wordt er een
bereikbaarheidsvisie Kop van Noord-Holland gemaakt. Daarnaast worden twee mobiliteitsprojecten in
Agriport en Waterland voortgezet, die een bijdrage moeten leveren aan het reduceren van het
groeiende bereikbaarheidsprobleem.
Partners: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeenten, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en het landelijk netwerk van Kamers van Koophandel
Capaciteit: 550 uur (w.v. 150 uur projecten)
Budget: € 40.000,-

Recreatie en Toerisme
Doel: Noordwest-Holland streeft naar meer toeristen. Niet alleen naar hogere bezoekersaantallen van
dagtoeristen, maar ook het verblijfstoerisme moet groeien. Dat wordt bereikt door het realiseren van
(inter)nationaal competitieve product-marktcombinaties, hoogwaardige accommodaties en een
adequate (promotie) infrastructuur.
Activiteiten: Er worden regionale vertalingen gemaakt van de toeristische visie op Noordwest-Holland. Daarbij
wordt aangegeven hoe ondernemers en overheden daaraan invulling kunnen geven. Voor Laag
Holland en West-Friesland worden concrete projecten geïnitieerd. Daarnaast wordt nagegaan welke
promotiestructuren aanwezig zijn in de regio en wordt gekeken naar de effectiviteit van de
respectievelijke budgetten.
Partners Recron, Hiswa, Provincie Noord-Holland, Nort, gemeenten
Capaciteit: 800 uur (w.v. 450 uur in projecten)
Budget: € 90.000,-

Omgevingskwaliteit
Doel: Het ondernemen mogelijk maken op aantrekkelijke (werk)locaties, waarbij de woon- en
mobiliteitsbehoefte van werknemers niet uit het oog wordt verloren. Bovendien wordt gestreefd om
vitale kernen in plattelandsgebieden in stand te houden.
Activiteiten: Samen met LTO-Noord concrete projecten opzetten om de leefbaarheid in kleine kernen in de Kop van
Noord-Holland en West-Friesland te verbeteren. Onderwerpen als vrijkomende agrarische bebouwing
en landinrichting krijgen hierin een plaats. Daarnaast wordt beleidsmatige inbreng verlangd op
nationale/provinciale thema’s als water (o.a. Kader Richtlijn Water, waterwet,
waterschapsverkiezingen), natuurontwikkeling en -beheer (Natura 2000) en wijzigende wet- en
regelgeving (omgevingsvergunning).
Partners: LTO-Noord, Waterschap, Provincie Noord-Holland, gemeenten, Samenwerkende Kamers van
Koophandel
Capaciteit: 650 uur
Budget: € 52.500,-
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

Onderwijs en Arbeidsmarkt
Doel: Het vergroten van de in- en uitstroom bij technische studierichtingen, het vergroten van het aanbod
aan stageplaatsen én leerlingen, en het vergroten van het aanbod aan beroepsonderwijs in de regio.
Activiteiten: Samen met onderwijsinstellingen een behoefteonderzoek doen, met als doel het aanbod en de
uitstroom van leerlingen zo goed mogelijk te laten aansluiten op (toekomstige) behoeften van
ondernemingen. Daarnaast worden concrete projecten ondersteund, zoals ‘Techniek in het
basisonderwijs’, oprichting van het leerwerkloket en het arrangeren van docentenstages.
Partners: Scholingsinstelllingen, CWI, UWV, bedrijfsopleidingen
Capaciteit: 600 uur
Budget: € 85.000,-

Kennis en Innovatie
Doel: Het instandhouden en - waar mogelijk - laten groeien van omzet en werkgelegenheid van
ondernemingen door innovatie van ondernemingen/bedrijfstakken in randvoorwaardelijke zin te
faciliteren.
Activiteiten: Door toepassing van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) kan het bedrijfsleven haar
concurrentiepositie verbeteren. Zo wordt in samenwerking met NoordWest 8 een regionaal project
Beeldbandtechnologie gestart. Ook krijgt een project rondom regionale aanbesteding vorm, evenals
een project gericht op sociale innovatie. Dit biedt, in het kader van gewijzigde regelgeving, kansen voor
ondernemingen/zelfstandigen die actief zijn in de zorgsector.
Partners: NoordWest 8, Provincie Noord-Holland, gemeenten, landelijk netwerk Kamers van Koophandel
Capaciteit: 700 uur (w.v. 400 uur ERBO-onderzoek en div. onderzoeken)
Budget: € 70.000,-

Detailhandel en voorzieningen
Doel: Zorgen voor een adequate detailhandel/verzorgingsstructuur, waarbij gestreefd wordt naar een
evenwichtige verdeling binnen gemeenten in Noordwest-Holland.
Activiteiten: Regionale afstemming is onontbeerlijk om concurrentie voor voorzieningen in kleine kernen tegen te
gaan. De Kamer wil samen met de Provincie Noord-Holland het initiatief nemen om te komen tot drie
regionale detailhandelsvisies voor de Kop van Noord-Holland, Waterland en Noord-Kennemerland.
Een onderzoek naar koopstromen is hiervoor noodzakelijk.
Partners: Gemeenten, koepelorganisaties, Provincie Noord-Holland, HBD
Capaciteit: 700 uur
Budget: € 85.000,-

Ruimte voor Ondernemerschap


Doel: Het verbeteren van de bedrijfsomgeving, zodat het ondernemersklimaat kan worden versterkt. Dit door
collectieve ondernemersbelangen te organiseren en samen te werken met (publieke) partners.
Activiteiten: De Kamer ontleent aan ondernemers in de regio haar positie als belangenbevorderaar. Om als ogen
en oren van ondernemend Noordwest-Holland te kunnen fungeren, is aanwezigheid en zichtbaarheid
in die regio van groot belang. Er wordt fors geïnvesteerd in accountmanagement en het benutten en
uitbouwen van netwerken. Daarnaast worden concrete projecten opzet, zoals Veilig Ondernemen en
kwaliteitsverbetering van de bedrijfsomgeving. Ook worden twee projecten Bedrijfsgerichte
gebiedsverbetering ondersteund, is de Kamer vertegenwoordigd in de provinciale SER en wordt actief
gewerkt aan het terugdringen van de administratieve lastendruk.
Partners: Provincie Noord-Holland, gemeenten, werkgevers/werknemersorganisaties, ondernemersverenigingen,
politie
capaciteit: 2.450 uur (w.v. 1.500 uur accountmanagement)
Budget: € 425.000,- (w.o. bijdragen van het Ontwikkelingsbedrijf NHN en NoordWest 8)
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

Ruimtelijke Ordening
Doel: De Kamer streeft naar een adequaat ingerichte bedrijfsomgeving in relatie tot andere aanspraken op
de ruimte. Primair verantwoordelijk hiervoor zijn overheden. De inzet van de Kamer is vooral gericht op
beleidsbeïnvloeding richting overheden en concrete voorlichting geven aan ondernemers over
ruimtelijke ontwikkelingen en plannen, en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering.
Activiteiten: Accent dit jaar zal liggen op de inbreng van het nieuwe Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.
Eveneens wordt inzet verlangd richting het Waddenfonds, om economische belangen van het gebied
te waarborgen. In het verlengde hiervan wordt bovendien geparticipeerd in het Interprovinciaal
Structuurplan Waddenzee, in samenwerking met complementaire organisaties.
Partners: Provincies, gemeenten, LTO, VNO/NCW, MKB-Nederland, Kamers van Koophandel
Capaciteit: 500 uur
Budget: € 15.000,-

Start
Doel: De Kamer wil door middel van voorlichting en concrete projecten ernaar streven dat meer
ondernemingen worden opgericht. Zij wil dit doen door met ketenpartners gezamenlijk afspraken te
maken, zodat regionale dienstverlening aan startende ondernemers zo goed mogelijk op elkaar
aansluit.
Activiteiten: Met onderwijspartners wordt voortgebouwd om lesmodules ondernemerschap in lespakketten te
integreren. Daarnaast wordt een pilot gestart om ondernemerschap lokaal te ondersteunen (prachtwijk
Alkmaar), waarbij samenwerking met partners noodzakelijk is. Daarnaast worden diverse regionale
netwerkbijeenkomsten en evenementen georganiseerd, gericht op het ondersteunen en begeleiden
van nieuw ondernemerschap.
Partners: Gemeenten, CWI, UWV, banken, intermediaire dienstverleners
Capaciteit 3.650 uur
Budget: € 50.000,-

Internationale Handel
Doel: Meer ondernemingen in Noordwest-Holland internationaal laten opereren, gericht op instandhouding
en versterking van hun concurrentiepositie.
Activiteiten: Met regionale partners en complementaire organisaties zorgen dat kansen op buitenlandse markten
verkend kunnen worden. Zo wordt een project ‘Exportbevordering binnen agribusiness’ gestart, wordt
samen met Metaalunie een voorlichtingsproject over internationalisering van het MKB opgezet en zal
met Hogeschool INHOLLAND worden gekeken in hoeverre studenten ondernemers kunnen
ondersteunen bij hun im- en exportplannen. Daarnaast worden actief (landelijke) netwerken
onderhouden, om te komen tot buitenlandse missies die aansluiten op behoeften en kansen voor
Noordwest-Hollandse ondernemingen. Dit jaar zijn die gericht op Bulgarije en Roemenië.
Partners: Economische Voorlichtingsdienst, Metaalunie, Hogeschool, MKB-Nederland, Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord
Capaciteit: 3.070 uur
Budget: € 11.500,-
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

Wet- en regelgeving:
Doel: Versterken van de concurrentiepositie van (gestarte) ondernemingen door informatie te geven die
nodig is om de bedrijfsvoering te kunnen verbeteren.
Activiteiten: Met regionale partners zorgdragen voor adequate informatie/dienstverlening richting ondernemers via
thema-avonden, bijeenkomsten en netwerkgelegenheden. Voorbeeld hiervan is voorlichting geven over
ontwikkelingen voor ZZP’ers. Ook krijgt het onderwerp ‘Veilig Ondernemen’ prominente aandacht in de
regionale voorlichting.
Partners: MKB-Nederland, werkgeversorganisaties, regionale intermediaire dienstverleners
Capaciteit 1.750 uur
Budget: € 15.000,-

Overdracht en Overname:
Doel: Behoud van omzet en werkgelegenheid bij ondernemingen in Noordwest-Holland door (bestaande)
ondernemingen te begeleiden bij bedrijfsoverdrachten, fusies en overnames.
Activiteiten: Met regionale partners zorgdragen voor adequate informatie/dienstverlening richting ondernemers via
thema-avonden, bijeenkomsten en netwerkgelegenheden. Ook worden regionale bijeenkomsten
georganiseerd om bedrijven concreet te helpen met overdracht en wordt een overdrachtpakket
samengesteld. Tevens wordt een regionale advieswijzer gemaakt, die ondernemers kan helpen om de
juiste dienstverlener in te schakelen.
Partners: Banken, intermediaire dienstverleners, Provincie Noord-Holland, MKB-Nederland
Capaciteit: 1400 uur
Budget: € 65.000,-

Samenvatting Regionale Agenda Kamer van Koophandel Noordwest-Holland


Capaciteit in uren Budget in €
Verkeer en Vervoer 550 40.000
Kennis en Innovatie 700 70.000
Detailhandel en Voorzieningen 700 85.000
Ruimte voor ondernemerschap 2.450 425.000
Omgevingskwaliteit 650 52.500
Arbeidsmarkt en onderwijs 600 85.000
Ruimtelijke Ordening 500 15.000
Recreatie en Toerisme 800 90.000
Start 3.650 50.000
Internationaal Ondernemen 3.070 67.500
Overdracht en Overname 1.400 65.000
Wetten en regels 1.750 15.000
Totaal 16.820 1.060.000
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

Bijlage activiteitenplan 2008 sector Regionale Economie

Onderwerp Activiteiten Uren Kosten


Verkeer en Vervoer - vervolg mobiliteitsprojecten Waterland & Agriport 150 20.000
- opstellen bereikbaarheidsvisie Kop van NH / West-Friesland 100 20.000
- inbreng structuurvisie 50
- alg. reactie/inspraak 250
Totaal 550 40.000

Kennis en Innovatie - vervolg regionaal aanbestedingsproject 150 10.000


- project sociale innovatie 75 10.000
- projectbegeleiding breedband 75 20.000
- ERBO/RMO/div. onderzoeken (w.o. woningbouw) 400 30.000
Totaal 700 70.000

Detailhandel & voorzieningen - drie regionale detailhandelsvisie Kop/NKL/Waterland 500 45.000


- regionaal koopstromenonderzoek 200 40.000
Totaal 700 85.000

Ruimte voor ondernemerschap - begeleiding twee BGV-projecten 150 30.000


- project vermindering regelgeving WFR 100 15.000
- VO project vertrouwenspersoon; symposium 150 30.000
- vervolg Nieuw Elan/omgevingskwaliteit bedrijventerreinen 150 25.000
- A7/corridor bedrijventerreinen Waterland 100 25.000
- regioaccount/regionaal panelonderzoek/regiomanifestatie 1500 200.000
- afronding meerjarenvisie 200 50.000
- ondersteuning SER NH 100 50.000
Totaal 2450 425.000

Omgevingskwaliteit - visies Vitalisering Platteland Kop en West-Friesland (vervolg 150 30.000


Vitale kernen)
- project stimuleren nieuw ondernemerschap 100 5.000
- voorlichting Natura 2000/deelname beheerscie. ILG 150 2.500
- milieuwijzer en voorlichtingsbijeenkomst wetgeving (ism EVO) 50 2.500
- voorlichtingsbijeenkomsten WABO 100 2.500
- ondersteuning waterschapsverkiezingen 100 10.000
Totaal 650 52.500

Arbeidsmarkt & onderwijs - techniek in basisonderwijs/Technocentre 150 40.000


- leerwerkloket 50 30.000
- programma onderwijs – arbeidsmarkt/behoefteonderzoek 300 15.000
- project docentstages 100
Totaal 600 85.000

Ruimtelijke Ordening - inbreng Provinciaal Structuurplan 100


- bijdrage Waddenfonds 200 10.000
- bijdrage interprovinciaal structuurplan Waddenzee 100
- voorlichtingsbijeenkomsten Wet RO 100 5.000
Totaal 500 15.000
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

Recreatie en toerisme - vervolg Lagroup 200 15.000


- project Laag Holland 50 5.000
- onderzoek promotiestructuren/budgetten 100
- TP West-Friesland/ Actieplan 150 10.000
- Project Watertoerisme i.s.m. Hiswa 100 5.000
- Voorlichting/seminars gastheerschap 150 5.000
- Uitbrengen Capitoolgids 50 50.000
Totaal 800 90.000

Start - plan van aanpak 100 5.000


- afspraken ketenpartners 50
- kansrijk ondernemen 100
- Themamaand 300 75.000
- onderwijs en ondernemerschap 750 50.000
- Bouwstenen voor ondernemerschap 300 15.000
- evenementen (incl. netwerkbijeenkomsten, seniorstart etc) 550 20.000
- ondernemingsplanwedstrijd 75 5.000
- lokaal ondernemerschap 500 25.000
- maatwerken (175) 525
- seminars (55) 550 25.000
- frontoffice 2000
Totaal 5800 220.000

Internationale Handel - project Bewust naar Buitenland (5) 200


- afspraken ketenpartners 50
- Themamaand 300 40.000
- Landenspreekdagen 50 5.000
- PSB (25) 1000
- IMEX 50 2.500
- in/uitgaande missies CPA 300 10.000
- ondernemersverkiezing 75 10.000
- exportloket 50
- project exportbevordering agribusiness 150 20.000
- project internationalisering MKB 150 20.000
- exportbeleidsplan i.s.m. Hogeschool 75
- maatwerkgesprekken (140) 420
- seminars (12) 120 6.000
- frontoffice 500
Totaal 3490 113.500

Overdracht en overname - project regionale ondernemingsbeurs 200 25.000


- afspraken ketenpartners 50
- samenstellen overdrachtpakket 100 20.000
- 4 regiobijeenkomsten 400 20.000
- themamaand 300 25.000
- maatwerkgesprekken (100) 150
- seminars (10) 100 5.000
- frontoffice 500
Totaal 1800 95.000
! "#$%&%$'%$'()*+(!,--.!

Wetten en regels /
gevestigd ond. - plan van aanpak 100 5.000
- afspraken ketenpartners 50
- event 200 10.000
- evenementen (incl. thema/netwerk bijeenkomsten) 800 15.000
- project Spiegel je business 100 5.000
- project voorlichting ZZP 150 10.000
- Veilig Ondernemen 100 10.000
- maatwerkgesprekken (150) 450
- seminars (40) 400 20.000
- frontoffice 1000
Totaal 3250 70.000

Totaal Generaal 21.290 1.361.000