Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA

TAHUN 4 SJK
Minggu

Tema

TEMA 1
KELUARGA
SEJAHTERA

Tajuk

Standard Kandungan

Unit 1 1.2
Adikku baru
lahir
2.2

Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi1.2.6


bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
2.2.1
ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan


ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
4.1.1

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam


lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata


dengan betul mengikut konteks.
Mendengar, memahami dan memberi respons
1.3.1
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
2.2.2
ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan
3.2.7
ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul
5.1.2
mengikut konteks.

Standard Pembelajaran

3.2.6

TEMA 1
KELUARGA
SEJAHTERA

Unit 2 1.3
Menjamu
Keluarga dan
Rakan 2.2
3.2
5.1

TEMA 1
KELUARGA
SEJAHTERA

1.3
Unit 3
Keluarga yang
Berjaya
2.2

Mendengar, memahami dan memberi respons


1.3.2
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat


3.3.3
dengan betul.

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan


ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang


pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan
tepat.
Membaca dan memahami perkataan berimbuhan
apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
Menulis ayat dalam petikan secara mekanis
dengan betul dan kemas.
Menyebut dan menyatakan amalan baik yang
tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang
dipersembahkan.
Memahami dan menggunakan kata nama am tak
hidup institusi dengan betul mengikut konteks.
Mendengar, memahami, dan memberikan respons
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.
Membaca dan memahami frasa dalam petikan
daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan
yang betul.
Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara
mekani dalam bentuk tulisan berangkai dengan
betul dan kemas.
Memahami dan menggunakan kata nama khas
gelaran atau nama panggilan dengan betul
mengikut konteks.
Mendengar, memahami dan memberikan
respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan
tanpa kata tanya dengan betul.

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi


perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.
Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah
dengan betul.

Catatan

Minggu

Tema

TEMA 2
WARGA
PENYAYANG

Tajuk
Unit 4 1.4
Sekolah
Penyayang
2.4
3.4

TEMA 2
WARGA
PENYAYANG

Unit 5 1.3
Kita Prihatin
2.3
3.3
4.1
5.1

TEMA 2
WARGA
PENYAYANG

Unit 6 1.4
Terima Kasih
2.3
3.4
4.2

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


1.4.2
tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.
Menulis imlak dengan tepat.
3.4.2

Berbual tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan kata panggilan dalam kalangan
masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara
bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat daripada
bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar.
Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan
dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara
imlak.

Mendengar, memahami dan memberi respons


1.3.3
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
2.3.1
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
3.3.4
Menyebut dan memahami unsur seni dalam
lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.2
Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul
5.1.3
mengikut konteks.

Mendengar, memahami dan memberikan respons


dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan
yang betul.
Membaca kuat pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai
sebutan e pepet dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
Membina kerangka karangan berdasarkan bahan
grafik dengan betul.
Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik
lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.
Memahami dan menggunakan kata ganti nama
diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul
dalam pelbagai konteks.

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


1.4.1
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
2.3.2
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
Menulis imlak dengan tepat.
Mengujarkan bahasa yang indah dan
3.4.1
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.
4.2.1

Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai


sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi
secara bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan yang
mengandungin pelbagai jenis ayat yang
mempunyai sebutan e taling dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan
apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak.
Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan
semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang
sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan.

Catatan

Minggu

Tema

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA
CERGAS

Unit 7
Kesihatan dan
Kecergasan

8/9

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA
CERGAS

Unit 8
Hidup Sihat

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


1.4.2
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.2
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
3.5.1
perkara daripada pelbagai sumber.
Memahami dan menggunakan golongan kata
5.1.4
dengan betul mengikut konteks.
Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
1.4.4
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
2.4.3
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.
Memahami dan menggunakan golongan kata
5.1.5
dengan betul mengikut konteks.
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
3.5.2

Berbual tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan kata panggilan dalam kalangan
masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara
bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk
menjanakan idea dengan betul.
Mencatat maklumat yang betul mengikut
kronologi daripada pelbagai sumber.
Memahami dan menggunakan kata kerja transitif
dengan betul mengikut konteks.
Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa
badan yang sesuai secara bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk membuat penilaian
dengan betul.
Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan
dan perasaan dengan betul mengikut konteks.
Mencatat maklumat yang betul mengikut
kronologi pada borang pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber.

10

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA
CERGAS

Unit 9
Kebersihan
Asas
Kesihatan

Membaca, memahami dan menaakul untuk 2.5.1


memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat menggunakan sebutan 1.5.1
yang jelas dan intonasi yang betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu
3.6.1
perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun.

Membaca memahami dan menyusun maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik
dengan betul.
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
betul dengan menggunakan penanda wacana dan
menegaskan bahasa yang santun.

11

TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA

Unit 10
Keselamatan
di Sekolah

Menyampaikan pengucapan awam mengikut4.5.1


laras bahasa yang sesuai dengan yakin dan
berkesan.
2.6.1
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat 3.7.2
membaca.
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.

Menyampaikan ucapan berdasarkan teks mengikut


laras bahasa yang sesuai dengan betul.
Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera
yang sesuai untuk meneroka ilmu .
Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif
berbentuk keperihalan,autobiografi dan dialog
dengan betul.

13 MAC 21 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Catatan

Minggu

Tema

Tajuk

12/13

TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA

Unit 11
Amalan
Keselamatan
di Rumah

1.5
2.5
3.6
4.3
5.1

14

TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA

Unit 12
Keselamatan
Kebakaran

4.3

15

TEMA 5
SEMANGAT
KEKITAAN

Unit 13
Sahabat Sejati

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.2


semula dengan tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
2.5.2
pelbagai bahan dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
3.6.2
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
4.3.1
Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
5.1.6

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan


yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan
ayat yang sesuai.
Membaca, memahami dan menaakul maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik
dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa
dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa
yang santun.
Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang
betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam
lakonan.
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan keterangan dengan betul mengikut
konteks.
Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa
untuk memindahkan maklumat dalam bentuk
grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan
betul.
Mengujarkan dialog yang mengandungi
bandingan semacam dengan menggunakan sebutan
dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai
melalui lakonan.

Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.1


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.
Membaca, memahami dan menaakul untuk 2.5.3
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai
3.7.1
genre dengan betul.
Mengujarkan bahasa yang indah dan
4.3.2
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.3
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat 2.6.2
membaca.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 3.8.1
dengan betul.
Melafazkan dan memahami puisi dengan
intonasi yang betul menggunakan bahasa yang
4.4.1
indah secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
5.1.7

Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan


maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber menggunakan penanda
wacana yang betul secara bertatasusila.
Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan
sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan
penanda wacana.
Melafazkan pantun empat kerat yang
mengandungi keindahan perkataan dalam
pembayang pantun dengan intonasi yg betul.
Memahami dan menggunakan kata arah dan kata
perintah dengan betul mengikut konteks.

Catatan

Minggu

Tema

Tajuk

16

TEMA 5
SEMANGAT
KEKITAAN

Unit 14
Sukan
Menyatukan
Kita

5.2
2.4
3.8
5.2

17

TEMA 5
SEMANGAT
KEKITAAN

Unit 15
Bekerjasama
Membawa
Kemakmuran

1.7
2.5
3.3

17

TEMA 6
WARISAN KITA

Unit 16
Alat Muzik
Warisan
Tradisional

18/19

TEMA 6
WARISAN KITA

Unit 17 4.3
Kraf Tangan
Tradisional
2.2

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Memahami dan menggunakan pembentukan5.2.1


kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan betul.
Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.3
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan betul.
3.8.2
Memahami dan menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.
5.2.2

Memahami dan menggunakan imbuhan awalan


meN, peN, beR, dan teR dengan betul mengikut
konteks.
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk membuat penilaian
dengan betul.
Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan
berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan,
tanda baca dan penanda wacana dengan betul.
Memahami dan menggunakan kata ganda
berentak berdasarkan situasi dengan betul.

Berbincang dan mengemukakan pendapat 1.7.2


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.
Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
2.5.2
pelbagai bahan dengan betul.
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
3.3.3

Berbincang dan mengemukakan pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan
grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
Membaca, memahami dan menaakul maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan
memindahkan maklumat dalam bentuk prosa
dengan betul.
Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah
dengan betul.
Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara
bertatasusila.
Membaca dan memahami frasa dalam petikan
daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang
betul.
Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan
dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara
imlak.
Mengujarkan dialog yg mengandungi diksi yg betul
serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.
Membaca & memahami ayat dalam petikan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yg betul.
Membina & menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan yg bertumpu & bercapah dgn
betul.
Melafazkan & memahami pantun empat kerat, serta
menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan
pantun.

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan1.4.1


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
2.2.2
ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
Menulis imlak dengan tepat.
3.4.2
Mengujarkan bahasa yang indah dan
4.3.1
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
2.2.3
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan 3.3.3
yang betul.
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
3.3 dengan betul.
4.4.2
Melafazkan dan memahami puisi dengan
4.4 intonasi yang betul menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

Catatan

Minggu

Tema

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

29 MEI 13 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN


20/21

TEMA 6
WARISAN KITA

Unit 18
Cerita Warisan
Kami

1.5

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara


semula dengan tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.

1.5.1

Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.3.1

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara


semula dengan tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

1.5.2

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

5.3.1

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera


dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.

3.9.1

2.6
3.7
4.2
5.2

22

TEMA 7
WIRA
KEBANGGAAN

Unit 19
Wira Maritim

1.3
2.3
3.3

23/24

TEMA 7
WIRA
KEBANGGAAN

Unit 20
Wira Angkasa
Jaya

1.5
2.5

2.6.1
3.7.2
4.2.2

5.2.3

2.3.1

3.3.4

2.5.1

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.
Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang
sesuai untuk meneroka ilmu.
Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif
berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog
dengan betul.
Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan
semacam dengan menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai
berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan.
Memahami dan menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan
betul.
Mendengar, memahami, dan memberikan respons
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.
Membaca kuat pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai
sebutan e pepet dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
Membina kerangka karangan berdasarkan bahan
grafik dengan betul.
Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan
yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan
ayat yang sesuai.
Membaca memahami dan menyusun maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik
dengan betul.
Memahami dan membina ayat dengan peluasan
subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan
betul.
Menulis ulasan berbentuk pandangan secara
berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan
bahasa yang gramatis.

Catatan

Minggu

Tema

Tajuk

25/26

TEMA 7
WIRA
KEBANGGAAN

Unit 21
Warga yang
Terbilang

Standard Kandungan
1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
Menyebut dan memahami unsur seni dalam
lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

1.6.1

Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.

1.3.2

1.4

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.
Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

1.4.4

Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
Mengujarkan bahasa yang indah dan

1.6.2

2.4
3.5
4.1
5.3

27

28

TEMA 8
CELIK
SAINS,TEKNOLOG
I DAN INOVASI

TEMA 8
CELIK
SAINS,TEKNOLOG
I DAN INOVASI

Unit 22
Celik Sains

Unit 23
Teknologi
Mesra
Pengguna

1.3

2.3
3.7
5.1
29/30

TEMA 8
CELIK
SAINS,TEKNOLOG
I DAN INOVASI

Unit 24
Reka Cipta
Lestari

Standard Pembelajaran

1.6
2.4
3.6
4.3

2.4.1
3.5.2
4.1.1
5.3.2

2.2.1
3.5.1

2.3.2

3.7.2
5.1.7

2.4.2
3.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang


tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat daripada
bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar.
Mencatat maklumat yang betul mengikut
kronologi pada borang pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber.
Menyebut dan menyatakan amalan baik yang
tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang
dipersembahkan.
Memahami dan membina ayat perintah dan ayat
seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam
pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberikan
respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan
tanpa kata tanya dengan betul.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.
Mencatat maklumat yang betul mengikut
kronologi daripada pelbagai sumber.
Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa
badan yang sesuai secara bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan yang
mengandungin pelbagai jenis ayat yang
mempunyai sebutan e taling dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif
berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog
dengan betul.
Memahami dan menggunakan kata arah dan kata
perintah dengan betul mengikut konteks.
Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang
tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber berbentuk ucapan dengan tepat secara
bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk
menjanakan idea dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
betul dengan menggunakan penanda wacana dan
menegaskan bahasa yang santun.

Catatan

Minggu

Tema

Tajuk

Standard Kandungan
5.2

31

TEMA 9
SAYANGI BUMI

Unit 25
Minggu Alam
Sekitar

1.3
2.5
3.6

32/33

TEMA 9
SAYANGI BUMI

Unit 26
Cintai Bumi
Kita

1.7
2.5
3.8
4.1

Standard Pembelajaran

menggunakan bahasa badan dengan kreatif


melalui lakonan secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.

4.3.1

Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
yang didengar dengan betul.
Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

1.3.3

Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.
Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan betul.
Menyebut dan memahami unsur seni dalam
lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

1.7.1

5.2.3

2.5.2

3.6.2

2.5.3
3.8.1
4.1.2

Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang


betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam
lakonan.
Memahami dan menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan
betul.
Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan
yang betul.
Membaca, memahami dan menaakul maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik
dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa
dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa
yang santun.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan
pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan
bahan grafik dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.
Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa
untuk memindahkan maklumat dalam bentuk
grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan
penanda wacana.
Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik
lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.
Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik
lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

18 SEP 26 SEP CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


34/35

TEMA 9
SAYANGI BUMI

Unit 27
Selamatkan
Bumi Kita

1.7
2.6
3.7
4.4
5.1

Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.
Melafazkan dan memahami puisi dengan
intonasi yang betul menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan golongan kata

1.7.2

2.6.2
3.7.1
4.4.2
5.1.4

Berbincang dan mengemukakan pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan
bahan grafik dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.
Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan
sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik.
Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan
betul.
Melafazkan dan memahami pantun empat kerat,
serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif
berdasarkan pantun.
Memahami dan menggunakan kata kerja transitif

Catatan

Minggu

Tema

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

dengan betul mengikut konteks.


36

TEMA 10
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

Unit 28
Lawatan ke
Ekspo
Pertanian

3.9
3.3
1.4

4.3
5.3

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera


dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

dengan betul mengikut konteks.


3.9.1

3.3.3
1.4.2

4.3.2

5.3.2
37

TEMA 10
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

Unit 29
Pokok dan
Buah-buahan
Tempatan

3.7
2.4
3.6

4.2

38

TEMA 10
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
Hiasan

Unit 30
Ternakan Ikan

1.6

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai


genre dengan betul.
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.7.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1

Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

2.4.3

3.6.1

1.6.3

2.5.1
3.3.4

Menulis ulasan berbentuk pandangan secara


berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan
bahasa yang gramatis.
Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah
dengan betul.
Berbual tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan kata panggilan dalam kalangan
masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara
bertatasusila.
Mengujarkan dialog yang mengandungi
bandingan semacam dengan menggunakan sebutan
dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai
melalui lakonan.
Memahami dan membina ayat perintah dan ayat
seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam
pelbagai situasi dengan betul.
Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif
berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog
dengan betul.
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk membuat penilaian
dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
betul dengan menggunakan penanda wacana dan
menegaskan
bahasa yang santun.
Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan
semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang
sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan.
Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan
maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber menggunakan penanda
wacana yang betul secara bertatasusila.
Membaca memahami dan menyusun maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik
dengan betul.
Membina kerangka karangan berdasarkan bahan

Catatan

Minggu

Tema

Tajuk

39

TEMA 11
KEUSAHAWANAN
DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN

Unit 31
Niaga Jaya

Standard Kandungan
3.6
2.4
3.2

40

TEMA 11
KEUSAHAWANAN
DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN

4.5
Unit 32
Marilah
Berniaga

2.5
3.8
5.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.
Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan
ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
Menyampaikan pengucapan awam mengikut
laras bahasa yang sesuai dengan yakin dan
berkesan.
Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan betul.
Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

Standard Pembelajaran
3.6.2
2.4.1
3.2.7
4.5.2
2.5.1

3.8.2
5.1.5

41

TEMA 11
KEUSAHAWANAN
DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN

Unit 33
Bijak
Berbelanja

1.7

Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2

2.6

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan


sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.
Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

2.6.2

3.9

5.1

3.9.1

5.1.6

grafik dengan betul.


Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa
yang santun.
Membaca dan memahami maklumat daripada
bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar.
Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara
mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan
betul dan kemas.
Menyampaikan ucapan mengikut laras bahasa dan
gaya yang sesuai serta sebutan dan intonasi yang
betul.
Membaca memahami dan menyusun maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik
dengan betul.
Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan
berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan,
tanda baca dan penanda wacana dengan betul.
Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan
dan perasaan dengan betul mengikut konteks.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan
pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan
bahan grafik dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.
Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan
sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik.
Menulis ulasan berbentuk pandangan secara
berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan
bahasa yang gramatis.
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan keterangan dengan betul mengikut
konteks.

Catatan