Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKO, KUCHING

SASARAN KERJA TAHUNAN 2015

Nama Pegawai
Gred Jawatan
No. Kad Pengenalan
No. Fail Peribadi

: SAHIRAN BIN MUCHIMUN


: DG41
: 681111-13-5941
: P.17932

SMK BAKO, KUCHING


SASARAN KERJA TAHUNAN 2015
Nama Pegawai :

BIL

SAHIRAN BIN MUCHIMUN

TUGAS/AKTIVITI/
PROJEK/KETERANGAN

Gred Jawatan :
SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti/Kos)

KURIKULUM
1

Guru mata pelajaran mengajar mata


pelajaran
1.1. Mengajar mata pelajaran
KHB Pertanian Tingkatan
3E & 3F
1.2 Mengajar mata pelajaran
PJPK Ting. 3I,4C,4D,4E,4F

1.1

1.1 24 waktu seminggu


1.2 KHB 3E/3F 100%
lulusUjian Pentaksiran
dan Pentaksiran Tahun
dan 100 menguasai
Band 5 PBS
1.3 PJPK Tingkatan 3 & 4
100% lulus Ujian
Progresif &
Peperiksaan.

Bil waktu mengajar


KHB Pertanian Tingkatan
3
1.1.2 Ting 3E (12 orang)
1.1.3 Ting 3F (15 orang)
1.1.3. 6 waktu seminggu

1.1.1.

1.2. PJPK Tingkatan 3 & 4


1.2.1. Ting 3I ( 18 orang )
1.2.2. Ting 4C ( orang)
1.2.3. Ting 4D ( orang )
1.2.4. Ting 4E ( orang)
1.2.5. Ting 4F ( orang)
1.2.6. 10waktu seminggu

2.1. Menyediakan RPH yang


lengkap dan menghantar
RPH kepada Ketua Bidang/
PKI/Pengetua mengikut

2.1. 1 kali setahun


2.1.

3 persediaan RPT.
- KHB PertanianTing 3
-PJPK Ting 3 & 4

2.2. Setiap minggu

PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun,
mana yang berkaitan)

DG 41

ULASAN

giliran.

2.2.
2.3.

3 persediaan RPH
- KHB Pertanian Ting 3
- PJPK Ting 3 & 4
Penghantaran RPH

2.3. 100% penghantaran

3.1 Ahli Panitia KHB &PJPK

3.1 4 kali setahun


3.1 Menghadiri mesyuarat

4.1. Menyemak buku latihan


pelajar
5.1. Menyediakan kertas soalan
Ujian Pentaksiran , Pentaksiran
pertengahan tahun dan
Percubaan.,
peperiksaan akhir tahun, dan
menyemak kertas jawapan
pelajar.
6.1. Melaksanakan (PBS)
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
bagi Mata Pelajaran KHB
Pertanian Tingkatan 2E

4.1. Jan Okt ( 100%)


4.1. % buku disemak
5.1 4 kali setahun
5.1. Bilangan Peperiksaan

6.1. 100% pelajar menguasai


Band 5

6.1. 45 evidens PBS KHB Ting.2E

7.1. 1 kali sehari / 90%


7.1. Guru Tingkatan 4F

7.1 Mengambil kedatangan murid


setiap pagi
7.2 Membuat Jadual Waktu Kelas
7.3 Membuat jadual giliran
bertugas kelas
7.4 Menceriakan kelas dan
memastikan kebersihan kelas
7.5. Membuat Laporan prestasi
murid di dalam slip prestasi
murid

7.2 1 kali
7.3. 1 kali
7.4. Setiap masa / Setiap hari
7.5. 4 kali
7.6 Setiap hari/ Setiap masa

7.6. Memantau sahsiah dan disiplin


murid.

BIL

TUGAS/AKTIVITI/
PROJEK/KETERANGAN

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti/Kos)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi )

PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun,
mana yang berkaitan)

ULASAN
KO KURIKULUM
1

1.1. Guru Penasihat Kelab Bola


sepak / jurulatih bola sepak

1.1. Bil. Perjumpaan

1.1

12 kali

1.1.1. Pertandingan Bola sepak


peringkat Zon A dan Antara Zon
/ Pertandingan Bola sepak
MSSM Peringkat Negeri.

1.1.1

2 kedudukan teratas
peringkat Zon A dan
Antara Zon
2 Orang mewakili
Bahagian Kuching
1 orang mewakili
Negeri ,MSSM Peringkat
Kebangsaan.

1.1.2
1.1.3

1.2. Mempastikan aktiviti


kokurikulumdilaksanakan
mengikut jadual

1.2. % kehadiran murid

1.2

90%
.

HAL EHWAL PELAJAR

1.1.

1.1.

1.2. Guru bertugas mingguan

1.2.

Ahli Jawatankuasa
Disiplin Pelajar /AJK
Pembangunan Sahsiah
Pelajar/AJK Anti Ponteng

Menjalankan semua tugas dan


tanggungjawab
1.1.1. Semua Pelajar
Menjalankan semua tugas dan
tanggungjawab
1.2.1. Semua pelajar sesi pagi
1.2.3. 5 kali

1.1

Jan - Nov

1.2 Jan - Nov

-------------------------------------------Tandatangan PYD
(SAHIRAN BIN MUCHIMUN)

-----------------------------------------Tandatangan PPP
(HJ IBRAHIM BIN HJ JAMAIN)

Tarikh : _____________________

Tarikh : ___________________