Anda di halaman 1dari 13

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

TUGASAN
JANUARI 2014 SEMESTER
KOD KURSUS

EPM 414

NAMA KURSUS

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

MOHD AIDIL SHAHWAL B. MAT ZUKi

NO. MATRIK

E30203120511

NAMA FASILITATOR
AKADEMIK

EN. AKHIRRUDDEEN B. AWANG

PUSAT PEMBELAJARAN

AeU KUANTAN

ISI KANDUNGAN

BIL.

EPM414

TAJUK

MUKA SURAT

Page 1

E30203120511

1.

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

BAHAGIAN A :

3-5

Dengan Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS)


untuk Bahasa Melayu saya dapat menentukan
keberkesanan pengajaran saya dan murid serta ibu
bapa pun tahu tahap bahasa yang telah dikuasai.

2.

BAHAGIAN B :

6 - 13

Menggubal instrumen pentaksiran untuk salah satu


empat kemahiran Bahasa Melayu.

Dengan Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) untuk Bahasa Melayu saya dapat
menentukan keberkesanan pengajaran saya dan murid serta ibu bapa pun tahu tahap
bahasa yang telah dikuasai.

EPM414

Page 2

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

Penilaian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah amat penting dalam


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Murid murid akan dinilai tahap penguasan
kemahiran khusus dalam bahasa melayu. Pentaksiran ini dijalankan setiap masa selepas
selesai sesi pengajaarn dan pembelajaran sesuatu kemahiran yang di ajar oleh guru.
PBS bahasa melayu mencakupi beberapa kemahiran asas seperti kemahiran
membaca, bertutur, mendengar dan menulis. Murid murid di nilai dari segala segi dan tidak
any tertumpu kepada bahan ujain semata mata. Murid akan dinilai setiap masa oleh guru
walaupun hany bersoal jawab semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.
Pentaksiran ini amat penting dalam menentukan keberkesanan pengajaran saya semasa
mengajar kemahiran kemahiran tertentu.
Saya dapat mengenal pasti masalah yang timbul semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran. Ia juga dapat membantu saya untuk menggunakan teknik dan kaedah yang
sesuai dalam mengajar sesuatu kemahiran khusus. Murid murid juga dapat dibantu melalui
pentaksiran berasaskan sekolah ini. Ini kerana murid yang lemah akan dapat dikenal pasti
oleh saya dan murid yang telah menguasai kemahiran akan terus bergerak kehadapan untuk
menguasai kemahiran yang lain pula. Proses ini akan dilakukan berulang kali sehingga murid
yang lemah ini berjaya menguasai kemahiran tersebut.
Instrumen yang digubal juga akan dapat membantu murid murid dalam menguasai
kemahiran. Pentaksiran berasaskan sekolah ini tudak hanya menumpukan kepada peperiksaan
sahaja. Ini supaya dapat memastikan murid murid dinilai melalui minat dan kecenderungan
untuk menguasai kemahiran. Setiap pentaksiran yang dibuat akan menentukan keberkesanan
penerimaan murid murid terhadap pengajaran saya. Perbezaan tahap pemikiran murid
murid juga dapat dikenal pasti melalui pentaksiran ini. Murid murid akan lebih kehadapan
dan akan cuba untuk menguasai kemahiran yang dinilai. Keberkesanan pentaksiran kepada
murid dapat dilihat melalui tahap penguasaan yang telah mereka kuasai. Setiap murid
mempunyai fail individu yang mengumpulkan kesemua pentaksiran yang telah diuji serta
dinilai oleh guru. Setiap murid mempunyai rekod penguasaan kemahiran dalam fail tersebut.
Matlamat menggunakan fail ini adalah untuk membantu saya dalam mengenal pasti mesalah
pembelajaran murid murid.
Semua pentaksiran yang telah diuji dan dinilai merupakan bukti yang kukuh bahawa
murid ini telah menguasai kemahiran atau belum menguasai kemahiran khusus. Ia juga bagi
memastikan setiap murid dapat dinilai dengan menggunakan pentaksiran yang sama. Murid
EPM414

Page 3

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

murid diuji dan dinilai untuk menguasai serta mempraktikkan kemahiran tersebut semasa
berada di rumah ataupun di luar kawasan sekolah.
Ibu bapa juga dapat mengetahui tahap penguasaan kemahiran anak anak mereka
melalui fail ini. Contohnya kalau sebelum PBS ini di guna pakai dengan mmenyeluruh, ibu
bapa hanya diberikan markah dan gred anak anak mereka sahaja. Melalui pentaksiran
berasaskan sekolah ini, semua kemahiran yang dikuasai oleh murid murid kan dapat dilihat
serta dinilai oleh ibu bapa mereka sendiri. Ibu bapa juga akan mendapat faedah yang banyak
melalui system pentaksiran berasaskan sekolah ini. Setiap kemahiran yang telah dikuasai oleh
murid murid akan terus dimasukkan kedalam fail dan juga secara on-line. Ini bagi
memudahkan ibu bapa untuk melihat proses perkembangan anak anak mereka. Kemahian
yang dinilai adalah berpandukan kepada standard yang telah digubal dan diguna pakai oleh
semua sekolah rendah dalam mengajar bahasa melayu.
Oleh itu pentaksiran ini sebenarnya adalah satu langkah yang amat baik kepada saya,
anak didik saya serta ibu bapa mereka. Keberkesanan pentaksiran akan hanya dapat dilihat
melalui pengumpulan data yang lebih sistematik dan tidak dipengaruhi oleh perbezaan
persekitaran serta tahap pemikiran murid murid. Natijahnya, setiap pentaksiran yang dinilai
akan mendatangkan hasil yang lebih baik kepada guru, murid serta ibu bapa. Ibu bapa akan
sentiasa mengikuti perkembangan anak anak mereka walaupun berada dirumah sahaja.
Murid murid ini akan sentiasa untuk memajukan diri sendiri dalam menguasai kemahira
kemahiarn khusus. Pentaksiran Berasaskan Sekolah mampu mengubah persepsi ibu bapa dan
murid murid yang hanya tahu untuk belajar sebagai untuk lulus peperiksaan sahaja. Melalui
pentaksiran ini, murid murid lebih fleksibel dalam menguasai kemahiran kemahiran
tertentu dalam bahasa melayu.

Kesimpulannya, Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini berjaya mengubah sistem


pemerolehan maklumat oleh guru, murid dan ibu bapa. Setiap pentaksiran akan dikuasai oleh
murid murid dalam bahasa melayu amnya. Ibu bapa seharusnya mengambil berat mengenai
tahap penguasaan murid murid dan tidak hanya menyalahkan para guru apabila anak
mereka masih belum mampu untuk menguasai kemahiran asas dalam bahasa melayu sekolah
rendah.
EPM414

Page 4

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

Menggubal instrumen pentaksiran untuk salah satu empat kemahiran Bahasa Melayu.

Kemahiran bahasa
Menulis

EPM414

Page 5

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

Pernyataan Standard
Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang
didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.

Deskriptor
Membina dan menulis huruf, suku kata dan perkataan

Evidens
Menulis huruf, suku kata dan perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah menggantikan Kurikulum


Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sejak dari tahun 2010. Dalam KSSR terdapat
pentaksiran yang melibatkan semua murid dalam tahun yang di nilai. Pentaksiran
Berasaskan Sekolah melibatkan beberpa kemahiran utama iaitu kemahiran membaca,
menulis, mendengar dan menulis dalam bahasa melayu.
Dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), saya telah memilih kemahiran menulis
untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta tahap penguasaan murid
murid dalam kemahiran tertentu. Rasional pemilihan kemahiran menulis adalah kerana
murid murid dalam kelas tahuj 2 ini merupakan murid murid tahap aras tinggi. Serta
bilangan urid yang ditadbir hanya seramai empat orang. Ini memudahkan saya untuk
mengenal pasti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran saya dengan lebih cepat serta
tersusun. Kemahiran menulis ini amat menitikberatkan kepada pembinaan dan menulis
huruf, suku kata dan juga perkataan.
Murid murid digalakkan untuk berfikir secara kritis dan kreatif dalam pembelajaran
kemahiran menulis ini. Kemahiran menaakul maklumat yang diberikan juga merupakan
proses yang baru yang diperkenalkan dalam pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) ini.
Penggunaan deskriptor yang mudah juga dapat membantu murid murid dalam
menguasai kemahiran menulis ini. Deskriptor yang baik akan dapat membantu murid
EPM414

Page 6

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

murid dalam memahami serta menyelesaikan masalah dalam PBS. Cirri cirri yang baik
ini dapat juga membantu guru guru dalam menentukan tahap pencapaian objektif yang
dirancang serta menilai kebolehan murid murid.
Manakala evidens yang saya gunakan dalam membina instrumen instrumen ini
adalah kemahiran yang telah dipelajari oleh semua murid dalam kemahiran menulis. Saya
telah menggunakan evidens yang mudah dan sesuai dengan tahap kebolehan murid
murid. Ini bagi memudahkan murid murid untuk menjawab soalan yang disediakan dan
dapat menguasai kemahiran yang dinilai. Proses ini dapat membantu dalam pembinaan
intrumen yang baik serta sesuai dengan murid murid.
Pembinaan intrumen dimulakan dengan mengenal kemahiran yang ingin dinilai
kepada murid murid. Kemahiran yang sudah dikenal pasti adalah kemahiran menulis.
Setiap kemahiran yang dinilai perlu mengikut tahap penguasaan murid murid. Oleh
sebab itu, saya telah menggunakan deskriptor yang sesuai dalam pembinaan instrumen
ini. Dalam kemahiran yang dinilai saya telah membina dua instrumen yang membolehkan
murid murid untuk menaakul kemahiran serta maklumat dalam instrumen tersebut.
Instrumen yang dibina oleh saya menggunakan format mengisi tempat kosong dengan
perkataan yang sesuai dan membina perkataan daripada huruf huruf yang diberi serta
menjadikan struktur ayat mudah lengkap dan betul. Penentuan format ini adalah
bersesuaian dengan kemampuan murid murid untuk menguasai kemahiran menulis.
Kebarangkalian untuk murid murid menjawab dengan betul adalah lebih tinggi daripada
mrid yang tidak dapat menjawab soalan atau instrumen yang disediakan. Murid murid
akan dapat menguasai kemahiran menulis yang akan dinilai oleh saya dalam PBS ini.
Format instrumen yang saya gunakan ini juga mengambil kira kepada tahap penguasaan
murid murid. Kefahaman tentang apa yang akan dinilai akan dapat membantu murid
murid dalam menjawab instrument yang di sediakan.
Perbincangan dikalangan guru guru bahsa melayu juga dapat membantu saya dalam
menentukan format instrumen yang akan di bina oleh saya. Dengan cara ini, saya dapat
mengenal pasti masalah atau kekurangan instrumen yang di bina oleh saya. Penilaian PBS
ditentukan dengan murid murid dapat menulis dengan betul perkataan dan juga
melengkapkan ayat supaya menjadi ayat yang lengkap. Semua format ini telah digubal
oleh saya dan dibantu oleh penambahbaikkan oleh rakan rakan guru. Instrumen yang
dibina adlah tidak mudah seperti yang saya sangka. Penilaian perlu memastikan bahawa
EPM414

Page 7

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

murid murid boleh menguasai kemahiran serta menggunakannnya semasa di rumah atau
semasa membaca buku. Hanya rujukan serta sumber sumber yang boleh digunaka pakai
adalah buku teks, buku aktiviti, standard kandungan dan standard pembelajaran.
Keseluruhan perkara perlu diambil kira dalam membentuk instrument yang baik dan
sesuai dengan murid murid. Saya beranggapan bahawa murid murid boleh menguasai
kemahiran menulis ini kerana dalam kelas ini, tiada murid yang mempunyai masalah dari
segi mengenal huruf, membaca perkataan serta mengeja perkataan. Kesungguhan murid
murid dalam menguasai kemahiran menulis ini dapat dilihat dengan jawapan yang
diberikan oleh mereka. Cara perkataan ditulis juga amat baik dan mudah untuk saya
membaca setiap perkataan yang dibina dalam instrumen ini. Sumber sumber yang
digunakan adalah sebagai panduan kepada saya dalam menggubal instrumen yang baik.
Saya juga mengambil sumber daripada bahan bacaan mudah dan menggubalnya semula
bagi memastikan murid murid dapat menjawab soalan tersebut.
Instrumen yang telah ditentukan formatnya akan terlebih dahulu dibacakan oleh saya
berulang kali. Ini bagi memastikan tiada kesalahan daripada segi perkataan atau huruf
yang digunakan. Penggunaan kosa kata yang sesuai juga membolehkan murid murid
menjawab dengan cepat dan menguasai kemahiran menulis ini. Dalam buku teks dan
buku aktiviti, banyak diberikan contoh yang sesuai untuk membina instrumen yang baik.
Saya hanya perlu mencari serta menggubal soalan yang bersesuaian dengan tema dan
tajuk yang telah disenaraikan dalam kedua dua buku ini. Sumber yang digunakan amat
penting dan tidak terkeluar daripada landasan asal dalam kemairan menulis bahasa
melayu. Standard kandungan dan juga standard pembelajaran membantu saya dalam
mengenal pasti deskriptor serta evidens yang sesuai untuk instrumen ini. Tahap kesukaran
instrumen juga dapat dikenal pasti melalui kedua dua standard yang telah diberikan.
Kefahaman dalam membina instrumen akan menumpukan kemahiran yang lebih khusus
dan terperinci.
Dalam pentaksiran kemahiran menulis ini, murid murid yang mengambil ujian
tersebut adalah murid tahun 2. Jumlah murid tahun dua ini adalah seramai 7 orang sahaja
tetapi yang hadir hanya seramai 4 orang. Semasa instrumen ini dinilai oleh saya, murid
urid dibacakan terlebih dahulu soalan yang diberikan. Murid tahun dua ini kelihatan
begitu faham dengan apa yang saya bacakan kepada mereka. Ujian ini dijalankan selepas
saya mengajar kemahiran menulis serta kemahiran membaca semasa sesi pengajaran dan
EPM414

Page 8

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

pembelajaran di dalam kelas. Jumlah murid yang sedikit ini membantu saya dalam
memerhatikan instrumen ini dijawab oleh murid murid. Murid murid yang terlibat ini
adalah terdiri daripada tiga murid lelaki dan anya seorang murid perempuan.
Dapatan hasil ujian yang telah saya lakukan kepada murid tahun dua ini adalah seperti
dalam jadual di bawah.
Instrumen 1

Bil.

Nama murid

Jawapan betul

Jawapan salah

1.

Nuri Azri Bt. Mohd Khairi

11/12

2.

Muhammad Shahizal B. Tan

10/12

12/12

Tiada

12/12

Tiada

Mohd Fuaad

3.

Muhammad Danish Muqri B.


Shamsul Nizam

4.

Muhammad Syafiq

Instrumen 2

Bil.

Nama murid

Jawapan betul

Jawapan salah

1.

Nuri Azri Bt. Mohd Khairi

5/5

Tiada

EPM414

Page 9

E30203120511

2.

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

Muhammad Shahizal B. Tan

4/5

5/5

Tiada

5/5

Tiada

Mohd Fuaad

3.

Muhammad Danish Muqri B.


Shamsul Nizam

4.

Muhammad Syafiq

Setelah ujian pentaksiran ini dilaksanakan kepada murid murid saya telah dapat
menegnal pasti tahap penguasaan mereka. Keputusan ujian ini dapat memperlihatkan tahap
penguasaan murid murid dalam kemahiran menulis. Ini mungkin disebabkan oleh kerana
jumlah pelajar yang sedikit dan mudah untuk ditadbir oleh saya. Murid murid ini mengikut
arahan yang telah diberikan oleh saya sebelum mereka menjawab soalan atau instrument ini.
Hasil daripada pemerhatian saya didapati bahawa murid murid telah menguasai kemahiran
menulis. Saya juga memberikan murid murid peluang untuk membacakan petikan yang
telah dilengkapkan dengan perkataan yang sesuai. Ini dapat membantu murid murid dari
segi kemahiran membaca.
Pentaksiran yang telah dijalankan kepada murid tahun dua ini telah dapat mencapai
objektif yang saya inginkan. Semua murid dapat menulis perkataan daripada huruf huruf
dan juga melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Oleh itu pentaksiran ini berjaya
dengan jayanya. Keputusan murid murid amat menggalakkan dan begitu cemerlang. Murid
tahun dua yang tidak dapat hadir pada hari ini akan dinilai untuk mengenal pasti tahap
penguasaan mereka dalam kemahiran menulis bahasa melayu. Pentaksiran ini akan terus
dijalankan dari masa ke semasa dan bersesuaian dengan tahap penguasaan kemahiran murid
murid. Instrumen yang digubal boleh membantu murid murid dalam menguasai kemahiran
berbahasa.
Secara fizikalnya, murid tahun dua ini telah berupya untuk menncari maklumat serta
memindahkan maklumat di tempat yang betul serta sesuai. Oleh itu diharapkan selepas ini,
pentaksiran berasaskan sekolah boleh dilaksanakan mengikut tahap atau perbezaan
EPM414

Page 10

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran. Kemahiran menulis amat penting dalam bahasa
melayu. Murid akan menjadi lemah dalam bahasa melayu jika kemahiran menulis, membaca
dan mendengar tidak dapat dikuasai dengan sepenuhnya oleh murid murid. Perbezaan tahap
pemikiran murid murid juga perlu diambil berat untuk membantu murid murid ini berjaya
menguasai kemahiran tertentu.

Instrument

Rujukan: B2 DT1 E2

Unit

Unit 11: Sambutan Hari Kanak-kanak


(Buku Teks: m/s 56, 16)

Deskriptor

B2 DT1 Membina dan menulis dengan betul

Evidens

B2 DT1 E2

mis

Kha

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan
bergabung

ib

na

Cantumkan
kad-kad sukubakata bagi membentuk perkataan yang mengandungi
berganding, digraf,
nyak
ngan diftong, vokal
ta
dan konsonan bergabung. Kemudian, lengkapkan petikan di bawah dengan perkataan yang sesuai.
[SP: 3.3.1]

sai

EPM414

se

le

ri

me

ah
Page 11

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Sekolah

Kebangsaaan

Puchong

Jaya

mengadakan

Sambutan

Hari

Kanak-kanak

pada

hari

(7) ________________ ini. Tujuan sambutan ini adalah untuk meraikan kanak-kanak di sekolah itu.
Sambutan Hari Kanak-kanak sangat (8) ________________________. Ada (9) _____________________ aktiviti yang diadakan.
Murid-muird hadir dengan keluarga masing-masing.
Afifah

dan

Samad

menyertai

pertandingan

menyanyi

lagu

kanak-kanak.

Afifah

mendapat

(10) _________________________ johan dalam pertandingan tersebut. Seok Ling dan Shanti menyertai pertandingan kraf (11)
__________________________________.
Setelah semua aktiviti (12)......................................................... , murid menjamu selera di kantin sekolah.
SP: 3.3.1
.
Pentaksiran:

Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.
Menguasai

Instrumen

Rujukan: B1 DT1 E1

Unit

Unit 4: Jagalah Kebersihan

Belum menguasai

(Buku Teks: m/s 21, 7)


Deskriptor

B1 DT1 Menulis perkataan dan ayat

Evidens

B1 DT1 E1 Menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata

Lengkapkan ayat berdasarkan gambar. [SP: 3.2.4]

menggosok

kuku

bersih

tangan

membilas

1.

Anis mencuci _______________________ sebelum


makan.

EPM414

Adam _________________________ tangannya


Page dengan
12
air bersih.

E30203120511

[EPM414:PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH]

2.

3.

Danial memakai baju yang _____________________


selepas mandi.

4.

Yee Fan __________________________ gigi selepas


bangun daripada tidur.

5.

Sarmila sedang mengetip


_________________________nya supaya pendek dan
bersih.

SP: 3.2.4
Pentaksiran:

EPM414

Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
Menguasai
Belum menguasai

Page 13