Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh : 8 September 2009 (Selasa) Tingkatan : 1 Ibn Sina


Bilangan
Masa : 8.50-10.10 pagi : 25 Orang
Murid

Tajuk Umum : Adab dan Akhlak Islamiah


Tajuk Pelajaran : Adab Bergaul Dengan Keluarga
Pelajar dapat menghayati pergaulan yang baik dapat mewujudkan
Objektif Am :
keharmonian dalam sesebuah keluarga.
Hasil
: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
Pembelajaran
(1 Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 adab bergaul dengan keluarga.
)
(2 Menjelaskan 5 kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga.
)
(3 Mengenalpasti 5 perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan
) keluarga.
(4 Menghuraikan 4 akibat tidak menjaga adab berkeluarga terhadap diri
) dan terhadap keluarga.

Kemahiran : Hikmah pergaulan yang baik dengan keluarga terhadap negara dan
Berfikir masyarakat.

Penghayatan : Menyedari keluarga yang sempurna asas kepada negara dan masyarakat
Nilai sentosa.

Penggabung : Sejarah – Kerja kursus Sejarah Tingkatan 1(Salasilah Keluarga).


Jalinan

Pengetahuan : Pelajar telah mempelajari:


Sedia Ada 1. Adab kepada ibu bapa
2. Konsep dan salasilah keluarga (dari subjek Sejarah Tingkatan 1).

Bahan Bantu : Gambar - Menyambut hari raya bersama keluarga, makan malam bersama
Mengajar keluarga, melawat bapa saudara yang sakit di hospital, bersalaman dengan
datuk dan nenek di kampung, adik-beradik memasak bersama-sama.
Kad edaran - Perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga
Keratan akhbar,majalah dan risalah - Akibat tidak menjaga adab
berkeluarga.

Rujukan Guru : (1 Mohd Nazmi bin Desa, Mohd Syauki bin Osman, Rijaluddin bin Yahya
) (2008), buku teks Pendidikan Islam tingkatan satu, Ipoh, Perak. Dewan
Bahasa dan Pustaka. Mukasurat 136.
(2 Maimon Husin, Mohd Sukki Othman (2009). PMR Nexus Vista
) Pendidikan Islam. Petaling Jaya. Penerbitan Sasbadi Sdn. Bhd.
Mukasurat 151-152

(1
Isi Pelajaran : Adab bergaul dengan keluarga
)
(2
Kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga
)
(3
Perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga
)
(4 Akibat tidak menjaga adab berkeluarga.

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 1
)
KOMPONEN PENGAJARAN
Induksi Set
Memberikan lima sampul surat kepada lima kumpulan yang mengandungi gambar:
• Menyambut hari raya bersama keluarga
• Makan malam bersama keluarga
1. • Melawat bapa saudara yang sakit di hospital
• Bersalaman dengan datuk dan nenek di kampung
• Adik-beradik memasak bersama-sama

2. Meminta wakil setiap kumpulan menghuraikan secara ringkas tentang gambar tersebut.
Mengaitkan aktiviti pelajar dengan tajuk pelajaran pada hari ini iaitu adab bergaul
3.
dengan keluarga.
Perkembangan Isi
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
(1) Memilih beberapa pelajar untuk
melakonkan watak mengikut arahan
Adab bergaul dengan yang diberi:
keluarga; - Situasi 1: Apakah yang akan anda
- Sentiasa ziarah-menziarahi. lakukan apabila abang dan adik anda
- Memberi salam apabila bertemu. bertengkar?
- Nasihat-menasihati ke arah - Situasi 2: Anda terserempak dengan
kebaikan dan menunjukkan akhlak ibu saudara di pasar. Apa yang anda
1. mulia. lakukan?
- Mengasihi yang lebih muda dan - Situasi 3: Nenek anda sakit dan
menghormati yang lebih dewasa. memerlukan
- Sentiasa bekerjasama dalam pembedahan segera. Apa peranan
perkara kebaikan. anda?
- Beradab sopan ketika bercakap
dan saling bantu-membantu. (2) Meminta pelajar menilai lakonan
tersebut dan menyenaraikan adab-adab
bergaul dengan keluarga.
(1) Bertanya secara rambang apakah
Kebaikan menjaga adab yang pelajar dapat jika beradab dengan
bergaul dengan keluarga; keluarga.
- Memelihara kebahagiaan dan
keharmonian keluarga. (2) Meminta maklum balas dan
- Mewujudkan sikap saling hormat- sumbang saran daripada pelajar.
menghormati.
- Terjalin hubungan kasih sayang. (3) Menulis kesemua idea yang
2. - Dikasihi dan dirahmati Allah diberikan oleh pelajar di papan putih.
S.W.T.
- Memelihara maruah orang Islam (4) Mengenal pasti idea yang perlu
dan ajarannya. ditekankan dan membuat
- Melahirkan individu yang penambahbaikan.
berakhlak mulia.
- Mendapat ketenangan jiwa dan (5) Membuat penegasan tentang
ketenteraman hidup. kebaikan menjaga adab bergaul dengan
keluarga.
3. Perbuatan yang menyalahi (1) Membahagikan pelajar kepada 5
adab bergaul dengan keluarga; kumpulan.
- Menyokong perbuatan maksiat
yang berlaku dalam keluarga. (2) Mengedarkan 1 keping kad kepada
- Berbicara dengan menggunakan setiap kumpulan yang mengandungi

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 2
kata- kata yang kasar,tidak
suatu pernyataan tentang perbuatan
bersopan santun.
yang menyalahi adab bergaul dengan
- Memutuskan hubungan
keluarga.
silaturrahim.
- Berperasaan hasad dengki dan iri
(3) Meminta pelajar
hati.
membentangkannya dan merumuskan
- Membiarkan anggota keluarga
hasil pembentangan tersebut.
hidup dalam kesusahan.
Akibat tidak menjaga adab (1) Memberi contoh permasalahan
berkeluarga. mengenai kekeluargaan yang diambil
- Terhadap diri. daripada keratan akhbar, majalah dan
• Hidup tidak berkat. risalah.
• Tidak dapat ketenangan
jiwa. (2) Meminta pelajar berbincang secara
• Pelajaran akan terjejas. berpasangan mengenai permasalahan
• Masa hadapan musnah. itu dan mengklasifikasikan akibat tidak
4. menjaga adab berkeluarga kepada 2
- Terhadap keluarga.
iaitu:
• Maruah keluarga tercemar.
- terhadap diri.
• Menimbulkan
- terhadap keluarga.
persengketaan.
• Semangat kerjasama (3) Membuat rumusan daripada idea
hilang. pelajar.
• Terdedah pada
kemungkaran.
Rumusan
1. Menasihati pelajar supaya menjaga adab pergaulan yang baik dengan ahli keluarga.
Pelajar diingatkan bahawa pergaulan yang tidak baik dengan ahli keluarga
2.
mendatangkan akibat buruk terhadap diri dan keluarga.
Pelajar diminta untuk berakhlak mulia bagi menjamin kesejahteraan terhadap
3.
seseorang.
Penilaian
Pelajar dinilai semasa aktiviti main peranan dan sumbang saran untuk adab bergaul
1.
dengan keluarga dan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga.
Pelajar dinilai semasa pembentangan tentang perbuatan yang menyalahi adab bergaul
2.
dengan keluarga.
Pelajar dinilai semasa mengeluarkan idea hasil daripada perbincangan pasangan untuk
3.
topik akibat tidak menjaga adab berkeluarga.
Latihan Susulan
Pelajar dikehendaki menjawab 2 soalan:
(1) Mengapakah seseorang anak gadis dikehendaki menjaga adabnya ketika bergaul
1. dengan keluarga?
(2) Pada pendapat anda, mengapakah berlaku kejadian sumbang mahram dalam
masyarakat Islam?
Penilaian Kendiri

Ulasan Penyelia

Ulasan Pengetua

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 3
InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 4