Anda di halaman 1dari 22

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

NAMA : ___________________________________________________________

KELAS : ______________

SEK. MEN. AGAMA DATO HAJI TAN AHMAD


72400 SIMPANG DURIAN, NEGERI SEMBILAN
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LATIHAN TOPIKAL 2014 (LATIHAN MURID)


MATEMATIK TINGKATAN 4
(sepanjang tahun 2014)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Arahan :
1. Modul Topikal ini mengandungi semua topik yang ada di dalam silibus Tingkatan 4.
2. Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan dengan menunjukkan jalan kerja lengkap.
3. Pelajar dibenarkan menggunakan kalkulator sainstifik yang tidak boleh diprogramkan.
4. Modul ini mesti diserahkan kepada guru mata pelajaran pada setiap hari rabu mingggu terakhir setiap bulan (atau
dinyatakan di setiap latihan).
5. Pelajar boleh berbincang sesama rakan, bertanya guru jika menghadapi masalah dalam mana-mana topik. Tetapi tidak
dibenarkan meniru hasil kerja rakan.
6. Kegagalan menghantar boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya.

Modul ini disediakan oleh : Cikgu ARZMAN BIN SAAD


Sebarang masalah boleh dihubungi bila2 masa : (1) arzman.saad@yes.my (2) fb : arzman aresya (3) fon : 0194020795 (no share kredit) atau (3) di SMADATA.

1
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

RUMUS RUMUS MATEMATIK


Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.
RUMUS RUMUS UTAMA MATEMATIK (DIBERI SEMASA PEPERIKSAAN PMR)
PERHUBUNGAN

1.

a m a n a mn

2.

a m a n a mn

3.

(a m ) n a mn

4.

Jarak =

( x2 x1 ) 2 ( y 2 y1) 2

5.

Titik tengah)

x x y y
(x,y) 1 2 , 1 2
2
2

6.

Purata Laju =

jarak dilalui
jumlah masa

7.

Min =

8.

Teorem Phitagoras

jumlah data
bilangan data

c2 a2 b2

BENTUK DAN RUANG


1.

Luas segiempat = panjang x lebar

2.

Luas segitiga =

3.

Luas segiempat selari = luas tapak x tinggi

4.

Luas trapezium =

5.

Lilitan = x diameter ATAU 2 x x jejari

6.

Luas Bulatan =

7.

Luas permukaan silinder = 2 x x jejari x tinggi

8.

Luas sfera = 4 j 3

9.

Isipadu prisma tegak = potongan sekata x panjang

1
tapak x tinggi
2

1
jumlah 2 garis selari x tinggi
2

j2

10. Isipadu kuboid = panjang x lebar x tinggi

2
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 1 : BENTUK PIAWAI


1.

2.

Nyatakan bilangan angka bererti bagi setiap yang berikut :


(a) 6420

= ___________

(d) 0.00063

= ___________

(b) 7.400

= ___________

(e) 30.008

= ___________

(c) 0.0263

= ___________

(f)

= ___________

980001

Lengkapkan jadual berikut :


Bundarkan kepada
Nombor

1 angka bererti

2 angka bererti

3 angka bererti

4 angka bererti

(a) 726846
(b) 42092
(c) 538.52
(d) 0.93740
(e) 0.000364938

3.

Cari nilai setiap yang berikut dan tulis jawapan akhir betul kepada angka bererti di dalam kurungan :
15.624
(a) 8.536 x 4.5 + 6.3526
[3]
(c)
[2]
0.4
82200
(b) 625.2 3.258 0.03
[4]
(d)
[3]
25 48

4.

Tulis setiap nombor berikut ke bentuk piawai

5.

(a) 536000

= _________________

(b) 503.4

= _________________

(c) 0.0234

= _________________

(d) 0.0000435

= _________________

(f)

= _________________

84.31 10-3

= __________________

(g) 0.00345 102

= __________________

Ungkapkan yang berikut ke nombor tunggal


(a) 3.23 106
(b) 5.432 10

6.

(e) 645 10 4

= ________________
3

= ________________

(c) 8.22 10-2


(d) 9.423 10

-4

= __________________
= __________________

Hitungkan setiap yang berikut, berikan jawapan anda dalam bentuk piawai.
(a) 7.81 102 5.5 103
(b) 1.43 10-3 9.1 106
(c) (3.6 1014
(d)

4.34 10 9
2.8 10 4

4.8 108 )

(e)
(f)

0.0016 5000
8 10 4

8.04 105 + 1.66 105

(g) 1.8 10 4 + 4.5 103


(h) 8.81 10 -3 5.5 10 -5

3
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 2 : UNGKAPAN & PERSAMAAN KUADRATIK


1.

Faktorkan setiap ungkapan berikut :


(a) 3a + 18

(f)

(b) 121b 33b

f 21f 46
2

(g) 3g + 2g 8

(c) c 49

(h) 9h 33h 12

(d) 20 45d

(i)

(p - q) + p(p + q)

(e) e + 3e + 2

2.

Tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk am :


(a) 7k 2 = k
(b) 3 m

(d) 7p + 3p = 3(p 4)
2

= 3m 8

(e) (3 + 2q) = 3q

(c) 3(n + 1) (3n 2) = 13

3.

(f)

w2 6w

4
w

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :


2

(g) (m 3)(m 4) = 3(m + 4)

(h) (3n 2) = 4n

(a) a 4a + 4 = 0
(b) b = 6b 8
(c) d(d 5) 6 = 0

5 7p

(i) 6p = p

(d) 12e + 13e = 4


2

(e) g + 5g 12 = 4(g + 2)
(f)

(j)

3
w
(2
w1
)
w5
4

6h 2 1
1
5h

4
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 3 : SET
1.

Jadual menunjukkan maklumat yang diperolehi daripada kajiselidik 200 orang pelajar SMK Siput Sedut. Gambar rajah Venn
menunjukkan sebahagian daripada maklumat daripada jadual.
Soalan

Bilangan pelajar yang menjawab betul

101

95

A dan B sahaja

22

A dan C sahaja

16

A sahaja

38

B sahaja

18

(a) Lengkapkan gambar rajah Venn

38

22
16

C
(b) Ccari bilangan pelajar yang menjawab :
(i) soalan A atau C dan juga B dengan betul

2.

= _____________

(ii) soalan A atau C dan bukan B dengan betul

= _____________

(iii) soalan A atau B dan juga C dengan betul

= _____________

Diberi bahawa set semesta, = {x : 25 x 55 , x ialah integer }


Set A = { x ialah nombor, di mana bila dibahagi dengan 6, bakinya ialah 2 }
Set B = { x ialah nombor, di mana hasil darab digit-digitnya ialah 10 }
and Set C = { x ialah nombor gandaan 5 }
(a) Senaraikan semua unsur (i) Set A, (ii) Set B, (iii) Set C
Set A

= _______________________________________________

Set B

= _______________________________________________

Set C

= _______________________________________________

(b) Cari

(i) n(A C B) = _______________________________


(ii) n (B C) = _______________________________

5
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


3.

Untuk setiap gambar rajah, lorekkan :


(a) A B C

(f) ( A B ) C

B
C

A
C

(b) P Q R

(g) ( P Q ) R

R
Q

(c) R ( S T )

(h) ( F G ) E

F
R
T

(d) ( T S ) R

(i) ( A B ) C

B
C
A

(e) C A B

(j) D ( E F )

C
6
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 4 : PENAAKULAN MATEMATIK


1.

2.

Kenalpasti yang berikut ayat berikut pernyataan atau tidak :


(a) Pentagon ialah poligon yang mempunyai lima sisi

= _________________________

(b) 8 + 3 = 5

= _________________________

(c) 2 ialah faktor bagi 36

= _________________________

(d) Tolong!!

= _________________________

(e) g g = h

= _________________________

(f)

= _________________________

jangan tidur di sini

Lengkapkan setiap yang berikut dengan semua atau sebahagian untuk membentuk pernyataan benar.
(a) _____________ poligon mempunyai jumlah sudut peluaran bersamaan 360

(b) _____________ poligon mempunnyai 15 sisi


(c) _____________ nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2 ialah nombor perdana.

3.

4.

Kenalpasti yang pernyataan berikut benar atau palsu :


(a) semua gandaan 3 adalah gandaan 6

= _______________

(b) 49 bukan gandaan 9

= _______________

(c) 7 2 = 5 dan 6 + 4 = 10

= _______________

(d) 2m + 5m = 7m 2 da ) 3b + 2b = 5b

= _______________

(e) 3 x 5 = 8 atau 4 x 3 = 12

= _______________

(f)

= _______________

44 boleh dibahagi tepat dengan 3 atau 5

Tuliskan dua implikasi untuk pernyataan berikut.


(a) y = 5 jika dan hanya jika y 1 = 4
Implkasi 1 : __________________________________________
Implikasi 2 : __________________________________________
(b) p x p = 225 jika dan hanya jika p = 15
Implkasi 1 : __________________________________________
Implikasi 2 : __________________________________________
(c) y ialah nombor gandaan 2 jika dan hanya jika ianya gandaan 6.
Implkasi 1 : __________________________________________
Implikasi 2 : __________________________________________

7
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


5.

Lengkapkan setiap hujahan berikut :


(a) Premis 1

6.

: Semua heksagon sekata mempunyai sudut dalaman 120

Premis 2

: ___________________________________________________

Kesimpulan

: Rajah P mempunyai sudut dalaman 120

(b) Premis 1
Premis 2
Kesimpulan

: ____________________________________________________
: ABC sebuah segitiga
: ABC mempunyai tiga pepenjuru

(c) Premis 1
Premis 2

: Jika x ialah nombor genap, maka 3x ialah nombor genap.


: 14 ialah nombor genap

Kesimpulan

: ____________________________________________________

(d) Premis 1
Premis 2
Kesimpulan

: ____________________________________________________
: Poligon Q tidak mempunyai 5 sisi
: Poligon Q bukan pentagon

Jawab soalan yang berikut :


(a) Buat satu kesimpulan secara induksi bagi turutan nombor 10, 28, 82, 244.. yang mana boleh ditulis seperti yang berikut :
10 = 3 2 + 1
28 = 3 3 + 1
82 = 3 4 + 1
244 = 3 5 + 1
Jawapan : _________________________
.........
(b) Tuliskan kesimpulan secara induksi untuk turutan nombor 10, 22, 58, 166. yang mana boleh ditulis seperi berikut :
10 = 2(3) 1 + 4
22 = 2(3) 2 + 4
58 = 2(3) 3 + 4
166 = 2(3) 4 + 4
.........

Jawapan : __________________________

8
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 5 : GARIS LURUS


1.

Hitung kecerunan bagi garis lurus setiap pasangan pasangan titik yang berikut :
(a) A ( 4, 3) dan B (8, 5)
(b) C ( 6, 2) dan D (0, 10)

2.

(c) E ( 2, 3) dan F (4, 5)


(d) G (7, 4) dan H (2, 7)

Hitungkan kecerunan bagi garis lurus dengan diberi pintasan-x dan pintasan-y.
(a) pintasan-x = 7
pintasan-y = 21

(b) pintasan-x = 8
pintasan-y = 4

3.

Cari nilai bagi p, diberi kecerunan titik gabungan K(3, 4) dan L(p, 8) ialah 2.

4.

Cari persamaan garis lurus :


(a) Melalui titik (1, 3) dan (3, 1)

(b) melalui titik (3, 5) dan (8, 15)

5.

Cari kecerunan, m, pintasan-y dan pintasan-x bagi garis lurus 3x + 5y 15 = 0

6.

Cari titik persilangan bagi setiap pasangan garis lurus yang diberikan.
(a) 5p + 3q = 19
2p + 5q = 0

(b) 3x 5y = 4
9x + 10y = 2

7.

Diberi dua garis lurus 3y vx = 6 dan 5x = 6y + 12 adalah selari, cari nilai v.

8.

Di dalam rajah, garis lurus AB selari dengan garis lurus AC dan garis lurus BC selari dengan pansi-y.
O ialah titik asalan. Diberi persamaan garis lurus AB ialah 4y = 3x + 24.

y
B (4,9)

Cari,
(a) pintasan-y bagi garis lurus AB
(b) kecerunan garis lurus OB

(c) persamaan garis lurus OC


(d) koordinat titik C

O
A

9.

Di dalam rajah, garis lurus PQ selari dengan garis lurus RS dan O ialah titik asalan.
Titik Q terletak di atas paksi-y dan titik S terletak di atas paksi-x.
R (-3, 6)
Persamaan garis lurus PQ ialah 2x + 3y = 18. Cari
(a) persamaan garis lurus RS

(b) koordinat titik S

9
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 6 : STATISTIKS III


1.

Lengkapkan jadual di bawah :


Berat (kg)

Had Bawah

Had Atas

Sempadan Bawah

Sempadan Atas

Titik Tengah

30 39
40 49
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99
(a) Nyatakan saiz selang kelas
2.

: _____________________

Jadual di bawah menunjukkan taburan markah yang diperolehi oleh 40 pelajar di dalam ujian sejarah.
Markah
(%)

Kekerapan

31 40

41 50

51 60

61 70

12

71 80

81 90

91 100

Sum (Jumlah)

Titik Tengah

Kekerapan X Titik Tengah

Sum (Jumlah)

(a) Nyatakan mod kelas

= ____________________

(b) Nyatakan kelas median

= ____________________

(c) Hitung min markah

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tips untuk lulus atau cemerlang matematik :

mempunyai niat dan target untuk lulus / cemerlang matematik. Tak da niat pasti GAGAL
membuat nota, contoh2 soalan dan jawapan bagi setiap topik. Nota yang baik dan kemas!!!
terus bertanya rakan atau guru jika tidak faham. Jangan sesekali disimpan dan anggap TAK APA..
banyak buat latihan dan soalan-soalan yang mirip peperiksaan sebenar.
Cari dari buku ataupun minta soalan tambahan daripada guru anda.
mempunyai kelengkapan asas matematik iaitu BUKU NOTA, PEN, PENSIL, PEMADAN, PEMBARIS, JANGKA LUKIS,
KALKULATOR dan bagus lagi ada BUKU TEKS dan BUKU RUJUKAN
jika gagal menjawab sesuatu soalan, JANGAN kecewa dan tinggalkan tapi CABAR diri anda untuk buat sampai dapat
jawapan yang sebenarnya.
Dan yang paling utama mesti ada DISIPLIN DIRI!!!!

10
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


3.

Jadual menunjukkan masa belajar (dalam jam) dalam seminggu bagi 40 pelajar SMK Mang Kok Mee.

(a) Nyatakakan kelas mod

Masa (jam)

Kekerapan

10 14

15 19

20 24

12

25 29

30 34

35 39

Titik Tengah

= ___________________

(b) Hitung min masa belajar

(c) Lukis histgogram untuk mewakili taburan kekerapan


(d) Pada histogram, lukiskan poligon kekerapan.
4.

Data menunjukkan markah matematik bagi 30 pelajar SMK Bengkang Bengkok.


43
85
62

13
63
72

56
60
80

24
39
65

89
54
53

97
83
54

47
70
44

85
75
69

78
70
50

80
59
66

(a) Lengkapkan jadual di bawah


Markah ( % )

Kekerapan

Titik Tengah

31 40
41 50

(b) Daripada jadual,


(i) nyatakan kelas mod
= _______________________
(ii) hitungkan min markah

(c) Menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi-x dan 2 cm kepada seorang pelajar pada paksi-y, lukiskan
histogram bagi mewakili data di dalam jadual.
(d) Pada histogram anda, lukis poligon kekerapan.

11
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


5.

Data di bawah menunjukkan umur, 40 orang guru di SMK Bertingkek-Tingkek.


31
38
30
33

36
37
41
38

32
34
36
42

41
41
33
37

37
38
40
39

38
36
33
40

34
42
39
32

39
40
35
35

39
39
43
31

34
32
42
32

(a) Lengkapkan jadual di bawah


Umur

Kekerapan

Titik Tengah

30 31
32 33

(b) Daripada jadual


(i) nyatakan kelas mod)
(ii) hitungkan min umur

= _______________________

(c) .Menggunakan skala 2 cm kepada 2 tahun pada paksi-x dan 2 cm kepada seorang guru pada
paksi-y, lukiskan histogram bagi mewakili data di dalam jadual.
(d) Daripada histogram, lukiskan poligon kekerapan
(e) Guru yang berumur 40 tahun dan ke atas akan diberi tiket percuma ke Sabah. Hitung peratus guru yang akan diberikan
tiket percuma tersebut.

6.

Data menunjukkan taburan markah bagi 50 pelajar di dalam Ujian Kemahiran Kehidupan.
50
34
64
58
75

81
52
68
45
44

60
59
68
48
53

46
55
65
70
64

37
65
56
40
79

56
32
33
75
82

49
41
71
51
84

82
62
40
80
35

48
72
70
51
42

60
60
67
72
65

(a) Lengkapkan jadual di bawah


Markah ( % )

Kekerapan

Kekerapan Longgokan

Sempadan Atas

31 40
41 50

12
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


(b) Daripada jadual, nyatakan kelas mod

= _______________________

(c) Menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi-x dan 2 cm 5 orang pelajar pada paksi-y,
lukiskan ogif bagi mewakili data di dalam jadual.
(d) Daripada ogif anda, cari
(i) kuartil pertama

= ___________________________

(ii) median

= ___________________________

(iii) kuartil ketiga

= ___________________________

(iv) julat antara kuartil

= ___________________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOPIKAL 7 : KEBARANGKALIAN I

1.

Integer positif yang kurang atau sama dengan 40 telah dipilih secara rawak. Senaraikan semua unsur bagi ruang sampel yang
mana memuaskan keadaan yang berikut.
(a) Ruang Sampel
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(b) Gandaan 10 terpilih


_____________________________________________________________________
(c) Nombor dua digit dimana jumlah digit ialah 5
_____________________________________________________________________
(d) Kuasa dua sempurna di pilih
_____________________________________________________________________
2.

Nombor dua digit yang tidak lebih 30 dipilih secara rawak. Senaraikan semua elemen bagi ruang sampel yang memuaskan
keadaan yang berikut.
(a) Nombor perdana
______________________________________________________________________
(b) Nombor gandaan 5
______________________________________________________________________
(c) Nombor kuasa dua sempurna
______________________________________________________________________

13
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


3.

Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan KEEPERS. Hitung kebarangkalian huruf tersebut
(a) Huruf E

= _________________

(b) Konsonan

= _________________

(c) Huruf Y

= _________________

4.

Rhea mempunyai koleksi setem dari India, Nepal dan Pakistan. Dia memilih sekeping setem secara rawak. Kebarangkalian
8
1
mendapat setem India ialah dan kebarangkalian memilih setem Nepal
. Jika Rhea mempunyai 20 keping setem Pakistan,
5
15
hitung bilangan setem di dalam koleksinya.

5.

Di dalam satu tinjauan, didapati 7 dari 12 kereta yang dikaji ialah jenama tempatan.. Jika 4800 kereta di daftarkan dalam suatu
tempoh tertentu, berapa banyak kereta dijangka buatan tempatan?

6.

Rajah menunjukkan sejumlah kad nombor. Hayati mengambil sekeping kad secara rawak. Nyatakan kebarangkalian mendapat
kad nombor perdana.

25

17

51

39

33

43

31

46

49

7.

Sebuah beg mengandungi 8- stoking berwarna putih, hijau dan biru. Terdapat 30 pasang stoking putih. Jika sepasang stoking
2
dipilih secara rawak, kebarangkalian mendapat stoking hijau ialah . Berapa banyak stoking berwarna biru?
5

8.

Rajah menunjukkan sejumlah kad nombor. Hayati mengambil sekeping kad secara rawak. Nyatakan kebarangkalian mendapat
kad nombor kuasa dua sempurna.

19
9.

25

23

27

29

33

36

39

49

51

81

Kelas 4 Dogol mempunyai 40 orang pelajar. Kebarangkalian memilih pelajar lelaki secara rawak dari kelas itu ialah
Rabu, 5 pelajar tidak hadir, tetapi kebarangkalian memilih pelajar lelaki tetap

2
. Pada hari
5

2
. Hitung bilangan pelajar perempuan yang hadir
5

pada hari tersebut.

10. Satu ujian klinikal dilakukan untuk menguji sama ada pill anthistamie member kesan alahan kepada pesakit ataupun tidak selepas
digunakan. Jadual berikut menunjukkan keputusan ujian dilakukan.
Bilangan pesakit berasa alahan

Bilangan pesakit yang berasa tidak alah

810

190

(a) Hitung kebarangkalian di mana pesakit yang dipilih mengalami alahan selepas mengambil pil.
(b) Jika terdapat 4000 pesakit mengambil pil, hitung bilangan pesakit yang dijangka mengalami alahan.
(c) Adakah alahan ini dipengaruhi oleh pil ini? Terangkan kenapa?

14
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


11. .Di dalam kelas, 5 dari 15 pelajar lelaki memakai cermin mata. Jika pelajar perempuan dipilih secara rawak, kebarangkalian
2
pelajar itu memakai cermin mata ialah . Bilangan pelajar kelas itu ialah 36 orang. Hitung kebarangkalian pelajar itu memakai
3
cermin mata jika seorang opelajar dipilih secara rawak dari kelas tersebut.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOPIKAL 8 : BULATAN III
1.

Di dalam rajah, QT ialah tangen kepada bulatan,


pada T, berpusat O. Nilai x ialah

2. Di dalam rajah di bawah, PQ ialah tangen kepada bulatan


di N. Diberi KM = KN, cari nilai bagi x
P
M

P
O
N
x

65

50

Q
K

3. Di dalam rajah di bawah, garis lurus EJ menyentuh


bulatan pada T. Cari nilai y.

4.

Di dalam rajah di bawah, RHS ialah tangen kepada bulatan


berpusat O. OMH dan FMJ ialah garis lurus. Cari nilai x.

J
V

O
T

50

x
10

45

45

E
U

5.

F
S

Di dalam rajah, menunjukkan bulatan berpusat O. PU dan PV ialah dua tangen kepada bulatan.
(a) Nyatakan nilai bagi k
(b) Hitung nilai bagi (i) x,
(ii) y
V

( k - 8 ) cm

10 cm

O
25
U

15
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


6.

50
Di dalam rajah, AB dan BC ialah dua tangen kepada bulatan berpusat O. Diberi ABC
, cari
(a) panjang BC
(b) nilai x
(c) nilai y

yO

x
15 cm
A

7.

Di dalam rajah, menunjukkan dua buah bulatan berpusat O dan P. FG ialah tangen sepunya bagi bulatan.
Hitungkan
(a) jarak antara titik O dan titik P
(b) the value of x. (nilai x)

O
P

9 cm

4 cm
F

12 cm

16
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 9 : TRIGONOMETRI II

1.

Nyatakan sukuan mana bagi setiap yang berikut berada.


Sudut

36

176

224

298

305 23

334 34

Sukuan

2.

Kenalpasti yang berikut positif atau negatif,

(i) sin 134 = _____________

(v) kos 253

3.

= _______________

(vii) tan 269 54

= _____________

(viii) sin 183.35

= ________________

(v) 353

= _______________

= _______________

= ________________

= ________________

(ii) 136

= ________________

(vi) 164 42

(iii) 240

= ________________

(vii) 232 54

(iv) 267

= ________________

(viii) 283.35

= ________________

Diberi 0 x 360 , cari nilai bagi x untuk setiap yang berikut.

(c) kos x = kos 35

(d) kos x = kos 58 34

(e) tan x = tan 82

(f)

tan x = tan 66.23

Cari nilai x.

(a) sin x = 0.8746, 90 x 270

(b) tan x = 1.1106, 180 x 360


6.

(a) sin x = sin 58.9

(b) sin x = sin 76

5.

= _______________

Namakan sudut sepadan dalam sukuan pertama untuk setiap sudut di bawah.
(i) 34

4.

(vi) kos 306 42

(iii) tan 340 = _____________

= _______________

(ii) sin 256 = _____________

(iv) tan 67

(c) cos x = 0.2461, 0 x 180

(d) cos x = 0.7071, 90 x 270

Di dalam rajah, ABCD dan EDF ialah garis lurus.


4

Diberi bahawa sin x = , CG = 16 cm,


5
CD = 38 cm dan DE = 48 cm.

Cari nilai bagi tan y .

F
A

7.

17
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


8.

Di dalam rajah, ABC dan BDE ialah garis lurus.


2
3

Diberi bahawa cos x = , tan y =


dan AC = 18 cm,
3
5
cari panjang, dalam cm, bagi DE.
A

B
x

10 cm

9.

Di dalam rajah, ABC ialah garis lurus. Nilai bagi kos y

ialah

5
12
A
y
B

10. Di dalam rajah di bawah, ABC dan BFED ialah garis lurus.
Diberi bahawa BF = 40 cm, GE = 13 cm, CE = 27 cm dan
3

sin p = . Cari nilai bagi tan q .


5
A
B

G
p

F
q
C

E
D

18
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 10 : SUDUT DONGAKAN DAN SUDUT TUNDUK


1.

Ramalan kaji cuaca menyatakan segumpal awal terbentuk pada sudut dongakan 35 daripada stesen kaji cuaca seperti yang
ditunjukkan di dalam rajah di bawah. Jarak mengufuk awak daripada stesen itu ialah 200 m. Berapakan tinggi awan tersebut
daripada permukaan tanah?

awan

Stesen
35
8.5 m
200 m

2.

Rajah menunjukkan rumah api. Pondok rumah api di puncaknya telah digunakan sebagai panduan kepada pergerakan sebuah
bot dari titik A ke titik B. Cari perubahan sudut tunduk bot dari rumah api.

Rumah Api

80 m

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
50 m
A
150 m
B

3.

Batrissyia mahu mengukur Sungai Gelong. Ukuran sudut tunduk masing-masing 78 dan 10 . Masturina berada ditebing
sungai dan paras matanya dari tanah ialah 1.5 meter. Cari luas sungai tersebut.

4.

Rajah menunjukkan dua batang tiang, PS dan QR di atas permukaan mengufuk. Diberi bahawa sudut tunduk puncak Q dari

puncak P ialah 25 , hitung sudut dongak puncak Q dari titik S.

Q
8m

10 m

R
19

......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

TOPIKAL 11 : GARIS DAN DATAH DALAM 3 MATRA


1.

Daripada rajah di bawah, namakan satah bagi setiap yang berikut.


(a) Satah mengufuk

= _______________________________

(b) Satah mencancang = _______________________________


(c) Satah condong

H
A

2.

= _______________________________

Rajah menunjukkan sebuah kuboid. Namakan sudut antara garis WT dengan


(a) satah STUV

= _______________

(b) satah XYZW

= _______________

(c) satah XSTY

= _______________

(d) satah WVUZ

= _______________

(e) satah XSVW

= _______________

(f)

= _______________

satah YTUZ

W
X

Z
V

Y
S

U
T

3.

Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Namakan sudut antara pasangan satah berikut.
(a) Satah EABH dan satah ABCD

= __________

(b) Satah FDCG dan satah EDCH

= __________

(c) Satah FECB dan satah ABCD

= __________

(d) Satah HDAG dan satah FADE

= __________

(e) Satah AEB dan satah ABCD

= __________

(f)

= __________

Satah HBC dan satah CDEH

D
F

C
G

A
4.

Di dalam prisma tegak yang ditunjukkan di dalam rajah, segitiga bersudut tegak QRV ialah potongon rentas sekata.
Hitungkan

(a) sudut di antara garis QU dan satah RSUV


(b) sudut di antara satah PQVU dan satah PQRS
(c) sudut di antara satah QSU dan satah PSU

6 cm
S

R
8 cm

10 cm

20
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....


5.

Di dalam rajah, M ialah titik tengah bagi FH.


(a) Hitung panjang ML.
(b) Hitungkan sudut antara garis MN dan tapak FHLP
(c) Namakan dan hitung sudut antara satah FMNQ dan LNQP

N
10 cm
K
Q

6 cm

H
J
L

M
12 cm
F

6.

Di dalam rajah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbetuk segiempat GKLN.
Prisma itu mempunyai keratan rentas sekata dengan bentuk trapezium GKQP.
(a) Cari panjang GL
(b) Hitung sudut antara garis GR dengan satah GKLN
(c) Namakan dan hitung sudut antara satah GLR dan LNSR.

9 cm
R
10 cm

K
P
4 cm

12 cm
N

21
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

RUMUSAN PELAJAR

1.

2.

3.

4.

Pada pandangan saya kandungan di dalam buku modul ini..


(

) Sangat membantu saya dalam meningkatkan penguasaan matematik tingkatan 4.

) Agak membantu saya dalam meningkatkan penguasaan matematik tingkatan 4.

) Tidak membantu saya dalam meningkatkan penguasaan matematik tingkatan 4.

Isi kandungan @ soalan di dalam modul matematik ini


(

) Sangat sukar untuk dijawab.

) Agak sukar untuk dijawab.

) Boleh dijawab dengan agak baik

) Sangat senang menjawab semua soalan di dalam modul ini.

Saya berminat / tidak berminat dengan subjek matematik kerana.


(

) Cikgu yang mengajar saya.

) Keadaan dalam kelas saya (situasi dalam kelas dan sikap rakan-rakan)

) Diri saya sendiri

Ulasan umum oleh pelajar


___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

NAMA PELAJAR : .
TINGKATAN

TANDATANGAN : ..

22
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....