Anda di halaman 1dari 41

Tug asan Kes usa steraa n Me lay u

32 2

ISI KANDUNGAN
P E N G H A R G A A N .................................................................................................
BA H AG IA N A.........................................................................................................
1

Ana lis is K aj ian ................................................................................................


1.1

Tuj uan dan Ras ional K aj ian ................................................................

1.2

Hura i K aedah P e ma ha man dan P enerapan ......................................

1.3

D apatan Kaj ian .........................................................................................

1.4

Implik as i D apatan K aj ian ..................................................................

1.5

K es i mpulan ..............................................................................................

BA H AG IA N B .......................................................................................................
U las an - J enis -j enis Makna D an K ar ya .......................................................
S as t era Rak yat ......................................................................................................
S as t era Epik ...........................................................................................................
S as t era H ika yat ....................................................................................................
BA H AG IA N C .......................................................................................................
RU J UK A N ..............................................................................................................
LAM P IRA N ...........................................................................................................

PENGHARGAAN
B e r s yu k u r k a m i

ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan

kurniaN ya dapat kami menyiapkan kerja kursus

dengan jayan ya.

Pertama sekali kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada


A S I A E U N I V E R S I T Y ( A e U ) , c a w a n g a n Aye r K e r o h , M e l a k a
kerana memberi peluang kepada kami menghasilkan kerja kursus
ini dengan menyediakan kemudahan seperti perpustakaan bagi
memudahkan kami mendapatkan bahan rujukan yang berkaitan
dengan tajuk tugasan kami.
K a m i j u g a m e n g u c a p k a n t e r i m a k a s i h k e p a d a P e n s ya r a h
Pembimbing

yang

telah

ban yak

memberi

tunjuk

ajar

serta

penerangan yang sempurna kepada kami dari awal lagi sejak


tugasan ini diedarkan sehinggalah dalam

proses menyiapkan

tugasan ini .Selain itu juga, kami mengucapkan terima kasih


kepada tuan kerana memberi kepercayaan kepada kami dalam
menjalankan tugasan ini sehingga jayan ya.
Ti d a k l u p a j u g a k e p a d a k e d u a i b u b a p a k a m i y a n g
ban yak memberi sokongan serta dorongan dan juga wang ringgit
dalam

menghasilkan

kerja

kursus

ini.

Tan p a

sokongan

dan

dorongan kalian mungkin tidak dapat kami menghasilkan tugasan


ini dengan sempurna seperti rakan-rakan yang lain. Malah, jutaan
terima kasih juga kepada rakan- rakan seperjuangan yang samasama

bertungkus-lumus

menghasilkan

tugasan

bertukar-tukar idea dalam membantu kami

ini

dan

juga

menyiapkan kerja

kursus ini.
Akhir sekali, harapan kami agar segala tugasan yang kami
hasilkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kami disamping
dapat

menjadi

bakal

guru

yang

bertanggungjawab

bagi

melahirkan modal insan yang cemerlang. Selain itu juga, harapan


kami agar dapat memberi manfaat kepada diri kami sendiri
terutamanya serta kepada pembaca agar kita sama-sama menjadi

pendidik

yang

berpengetahuan

luas

dalam

men yampaikan

maklumat bukan sahaja dalam proses pembelajaran malah dalam


k e p a d a m a s y a r a k a t s e t e m p a t k h u s u s n ya .

BAHAGIAN A

1 Analisis Kajian

1.1

Tuju an dan R as ion al Kajian


Tuj uan K aj ian ini dij al ankan untuk me lih at pe maha ma n dan

penerapan s os iologi dala m konteks s ater a mo den. S ecara lebih


khus us mene lit i faha man ters ebu t s ebagai s ebahaguan kecil tetap i
penting dala m dunia s as tera M ela yu M oden.
.

J uga untuk me neri ma j enis tulis an ya n g w aj ar diteri ma sebaga i

sos iolog i s as tera ya ng digarap oleh K ass i m Ahmad.


ma kal ah

me mbi carakan

t entang

teor i

sas tera

S elain itu
dan

untuk

me mper liha tkan apa-apa perbe zaan ,s ama ada dari s egi orintas i
penekanan atau s ebagin ya .
D i s amping itu kaj ian ini juga, ingin mel iha t fahaman dan
penerapan s os iologi s as tera dal a m s as tera mo den men yer lahkan
perbeza an atau pers amaa ya n g ketar a j ika ada
Ras iona l terhad ap kaj ian in i P enggunaan is tilah ya n g la in
untuk

me ruj uk

penggunaan

orang

pelbag ai

ya n g
is til ah

s ama.H al
atau

ini

ungkapan

adal ah
yan g

kerana
rata- rata

dimaks udkan dengan s sos io logi s as tera


D engan

kata

la in,

dala m konteks

s as tera

M ela yu

moden

berbagai- bagai is tilah atau ungkapan digunak an untuk me ruj uk


kepada apa yan g difah ami, diter ima dan dis ebarkan s ebagai
s os iolog i s as tera
S ecar a umu mn ya kaj ian ini ingin me mp erbetu lkan s ama ada
kes ilapan atau me ngi yak an pandangan tent ang s os iolog i s as tera

1.2

Hu rai Kaed ah Pem ah am an d an P en erap an

D ala m tul is an A. Rah man dis i mpulkan s os io logi s as t era ya n g


dimaks udkan lebih berpus a t kepada peneli tian dan peni laian
kar ya s as tera atau ya ng berkait an dengann ya. D ala m kaj i an ini
penerapan dimaks udkan dengan penggunaan pelbaga i is ti lah atau
ungkapan ya ng rata-rat a di ma ks udkan dengan s os iologi s as ter a
N a mun , kaj ian ini bukan lah untuk me nentuk an s ama ada
is til ah-is ti lah ters ebu t s inoni m atau s ebalikn ya atau me nentukan
is til ah

ma na

ya n g

lebih

tepa t

digunakan

atau

me mb erik an

penj e las an man a yan g w aj ar dikai tkan dengan is til ah mana atu
pun me nghurai taip- tiap is til ah itu.
F aha ma n yan g dibaw a oleh ada lah sebahag ian kecil , tetap i
cukup penting penting dal a m s atu pros es ya n g lebih bes ar lagi,
iai tu pembikin an il mu, khus us n ya dala m dunia s as t era M ela yu
Moden.
D ua perkara ti mbu l berkenaan pengguna an ungkapan bahas a
inggeris dal a m ma kalah A.Rah man berbading dengan tul is an
Is ma il Hus s ein.
Begi tu

juga

dala m

me nge mukak an

contoh-contoh

tu lis an

s os iolog i sas tera ya ng diw aki li, tidak akan men yen tuh s oal
s eperti s ej auh man akah tul is an-tul is an ters ebut me mp erlih atkan
s es uatu faha ma s os iolog i s as tera.
S eterus n ya,
is til ah

penulis

is til ah

penggolongan

s endiri

ya ng

ya n g

digun akan

digunakan
untuk

adal ah

me mudahk an

perbincang an .Begitu j uga tul is an ya ng digunak an telah dip ilih


kerana ditakrifk an dapat me n ye rl ahkan ciri ya ng diperkat akan
dengan

jel as ,

dibincangk an.

dan

jus teru

dapat

mew ak ili

ben tuk

ya ng

1.3

D ap atan Kaj ian


D ala m

konteks

K es us as teraan

M ela yu ,

kons ep

S os io logi

S as t era me rangku mi tig a bentuk pemaha man dan penerapan.


P e mah aman yan g perta ma bertol ak daripada teks

s as tera

ya n g berandaian bahaw a teks s as tera bebas daripada tuntu an dan


pengaruh pers eki taran. Jus teru, kaj ian berpus atkan teks s ematama ta dan ditu mpukan kepada us aha me n ye rl ahkan ga mbar an
ma s ya raka t

ya ng

terd apat

dal am

teks

ya ng

dik aj i.

K aj ian

s epertiin i tid ak j auh daripada kaj ian ins trins ik ya n g lu mr ah


dite mui. N a mun begitu, kaj ian intrins i c ini ditu mpukan kepada
latar mas ya raka t ya ng terdapat dala m s epanj ang perj a lanan cerita
dala m teks yan g dik aj i.
P e mah aman kedua berkis arkan kepad a penghuj ahan bahaw a
pers ekitar an

me mp un ya i

kaitan

langs ung

dala m

kar ya

ya n gdihas ilk an. Jus teru, kaj ian me ngana lis is dina mi ka antara teks
dengan

konteks n ya

dan

bagai ma na

kont eks

ters ebut

me mep engaruhi kar ya ya ng terhas i l dari s egi is i dan bentukn ya .


P emaha ma n

yan g

ke tiga

pula

ia lah

pe ma ha ma n

yan g

leb ih

me nj urus kepad a pengguna an s es uatu parad igm ter tentu untuk


me ngkaj i per mas alahan ya n g dibangk itkan dala m teks s as tera.
Teori Sos iolog i dala m krit ikan s as tera ial ah s atu kaed ah
kritik an

ya ng

menggun akan

prins ip-prins ip

Teori

Sos iolog i.

S os iolog i ada hubungkait dengan as pek-as pek his torika l iaitu


as pek s ej arah me nj adi lat ar belakang yan g me ndas ar teks . Ia juga
me nga mb il kira as pek-as pek luaran teks s ebagai as as men ila i
teks .

As pek-as pek

yan g

me nj adi

teras

ke manus i aan

dan

kemas ya rak atan s eperti ekono mi, polit ik, buda ya , dan e tika s os i al
akan

turut

dilih at

s ebagai

uns ur-uns ur

penting

yan g

me mpeng aruhi teks dan pengkar yan ya s erta ma s ya raka t pe mba ca.

F als afah pemik iran Augus t e Comte (1798-1875) ya ng mel etakk an


S os iolog i s ebagai il mu ya n g ter tinggi dan patut dipel aj ari, maka

kritik an sas tera dan penul is an teks n ya juga turut dipengaruh in ya .


P emikir an Augus te Co mt e (1798-1875 ) telah mend apat s a mbut an
ya n g hangat dan turut me mpeng aruhi pemik iran ahl i fals afah
Inggeris iai tu J ohn S tuart M ill.
S os iologi s ecara teor i s ering kali dik aitkan dengan s oal- soal
ma nus ia

dala m

ma s ya raka tn ya .

S os iolog i

bermina t

tentang

perangai ki ta s ebagai manus ia ; atau s ecara ringkas , mengkaj i


hubungan antara manus ia ya ng pada aw aln ya s al ing tidak kenal
kepada

s uatu

peringkat

ya ng

leb ih

pros es

sos ial

s ej agat.

S os iolog i ya ng mun cul pada abad ke-19 dianggap s ebagai tind ak


balas

akad emik

tentang

ga ya

ke mod enan;

apabil a

dunia

s emakinke cil dan lebih bers epadu, pandang an hidup ma nus ia


tentang dunia se ma kin meng eci l dan ters eb ar. Ahl i S os iologi
berharap,

mel alui

i lmu

ini

dapat lah

kita

me maha mi

uns ur-

uns ur ya ng menj alink an perpaduan antar a kita, dan juga untuk


me mben tuk

penaw ar

kepada perpecah an

atau

kris is

mo ral

ma s ya raka t.
Cara ya ng terba ik ialah menggun akan kedua-dua kaedah s ecar a
s erentak.
digunakan

K eputus an
untuk

daripada

kedua- dua

mengua tkan

huj ah

kaedah

antar a

s atu

ini

boleh

s a ma

lain.

Contohn ya , kaed ah kuant itat if boleh me nghura i corak am s os i al,


ma naka la

kaedah

kual ita tif

pula

boleh

me mb antu

dala m

me mah a mi baga i man a ses eorang indiv idu bergerak balas terhadap
perubahan s os ia l. S ecara ringkas n ya, pendeka tan in me mber i
penekanan kepada as pek pengaj aran s os i al s ebaga imana s es eorang
rak ya t atau ind ividu itu s eharus n ya me nj adi anggota mas ya rak at
ya n g berguna, bert anggungj aw ab demi kepenting an mas ya rak at
umumn ya .
Teori
s eban ya k

S os iologi

S as tera

menuntu t

mungkin pengala man

pengarang

da la m

mengu mpu l

kehidupan

keran a

pengala man da la m kehidupan akan me mp engaruhi da ya krea tivi ti


s es orang.

P engala man

me mbo lehkan

luas

menghas i lkan

dala m
teks

dir i

ya ng

pengarang

unggul.

Ini

akan
kerana

kepelbag aian pengarang akan me n ye diak an pelb agai pil ihan dan

me mbo lehkan

pengarang

me mb uat

pil ihan

yan g

terbaik

P engal aman boleh dikut ip me la lui peris t iw a da la m kehidupan


harian, s a ma ada yan g dial ami s endiri, mel alu i pengamat an,
pendengaran, bacaan, pen ye lid ikan dan s ebagain ya.P eng ala ma n
ya n g pelbagai in i pula me nuntut pros es pen ya ringan, pe mi lihan,
dankes epaduan agar ia dapa t me ncapa i kes ei mbang an baik dari
s egi is i, tekn ik mahupun nila i es tet ika.
..

1.4

Im p lik as i D ap atan Kajian


I mpl ikas i kaj ian berdas arkan kepad a beberap a pen yel idikan

ya n g dij alankan me ndapa ti bahaw a u mu mn ya guru Bahas a M ela yu


kurang me ma ha mi fals afah pengaj aran dan pembelaj aran s as t era
dala m s ubj ek Bahas a M ela yu. S e me mangn ya , s as tera yan g juga
lebih dikenal i s ebagai s kecil adalah amat berbez a dengan S bes ar
ya n g mew aki li kons ep kes us as tera an s ebagai ma ta pelaj aran atau
ya n g mew akil i kons ep pendidik an K es us as teraan M ela yu s ebena r,
khus us n ya

daripada

s egi

mat la mat,

obj ektif

pengaj aran

dan

pembel aj aran s erta penila ian atau peper iks aan ya ng me nggunakan
kaedah dan me todo logi ya ng ters endiri.
Ada beberapa perkara ya ng me ngel irukan mer eka s ehingga
kaj i an yan g dij alank an mendap ati bahaw a ada antara guru ya n g
me ngaj ar s as tera dala m s ubj ek Bahas a M ela yu mengaj arn ya s ama
s eperti me reka me ngaj ar mat a pel aj aran K es us as ter aan M ela yu
tulen. M alah, pen yel idikan ya ng dij alank an me ndapat i me reka
juga kurang ya ki n dan cekap dal am us aha me reka me nj alankan
tanggungj aw ab pengaj aran s as tera di s ekolah.
D i s amping bers edia dengan s egala peran cangan, men tal dan
fizika l untuk me laks anak an tanggungj aw ab pengaj aran di kelas .
Tanpa pers edia an yan g betu l oleh guru, kemungkinan obj ekt if
pengaj arann ya tidak ter capa i sepenuhn ya, l ebih-leb ih lagi untuk
diapl ikas ikan dala m konteks ya ng s ebenar dan pelbaga i. O leh itu,
peranan guru adalah s angat bes ar.
M alah, guru Bahas a M ela yu bukan s ahaj a perlu mengu as ai
il mu ya ng berkai tan dengan bidang s keci l dan S bes a r,
pers ej arah an, varias i bahas a dan ga ya , s trategi guru dala m
pengaj aran bahas a, di s a mp ing as pek bahas a yan g lain te tapi
me s ti

s enant ias a

peka

dan

berus aha

ke

arah

meran cang

pengaj aran dan pe mbelaj aran ya n g baik s ebelum t ampi l ke dal am

bilik darj ah dan me mas tik an bahaw a teks -teks koms as yan g
dite tapkan bagi s etiap tingka tan i tu dapat dikuas ai oleh s eti ap
orang murid..
H al ini ber ma kna guru bahas a ya ng dedikas i dan prihat in tahu
bahaw a ti ada s es iapapun ya n g dikecu alik an daripad a menguas a i
koms as ,

dan

menj adi

tanggungj aw abn ya

untuk

me ma ink an

peranann ya agar dirin ya bukan s ahaj a dapat me ma ha mi , me ngena l


pas ti dan ma mpu untuk me n ye rapk an ko ms as dala m pengaj aran
Bahas a M ela yu tetap i juga ma mpu dan me mi lik i ketera mpil an
untuk me ngaj ar koms as dengan yak in dala m pelbaga i keadaan,
ma s a dan konteks .
M enurut N ik Has s an Bas ri N ik Ab. K adir (2005: 104) antara
faktor ya n g me nj adi s ebab meng apa perlun ya untuk menc apai
fungs i penggunaan kes us as tera an M ela yu dala m pengaj aran dan
pembel aj aran Bahas a Mel a yu di bi lik-bi lik darj ah harus diberi
perti mbangan adalah kerana adan ya teks kes us as teraan M ela yu
ya n g me mi lik i s ifat- s ifat ya ng negatif
D emikian

juga

apabil a

kes us as teraan

M ela yu

cuba

me ngga mb arkan real iti kehidup an mas yar akat w ai ma kej a yaa n
atau kemis kinan. Contohn ya dal a m cerpen H adiah H ari G uru ya ng
me ngis ahkan perih al ke mis kin an s eorang mur id bernama Ra ml i
ya n g han ya ma mpu menghad iahi gurun ya pucuk gaj us di maj l is
hari guru keran a tidak ma mpu me mberi had iah ya n g lebih
is ti mew a daripad a itu.
P erkai tan antar a mas yar akat dengan kes us as teraan M ela yu
dapat diperkua tkan lagi dengan adan ya cerit a legenda yan g
me ngis ahkan kehidupan dala m ma s ya raka t tid ak kira w aima
s ecara fan tas i at au kej adian s ebenar. Contohn ya ial ah ceri ta
tentang

M ahs uri,

iai tu

kis ah

hidup

mas ya rak atn ya

ya ng

me n ye bark an fitnah s ehingga M ahs uri dij atuhk an hukuman ma ti.


H al

ini

bermakna

adan ya

uns ur

kemas ya raka tan

dala m

kes us as ter aan M ela yu. Wal au bagai manapun, cerit a-ceri ta tentang
ma s ya raka t dicer itak an dengan me mas ukkan uns ur-uns ur mi tos
dengan
s ehingga

tuj uan

untuk

mer eka

Ceri ta-cer ita

ya n g

me mb es ar-bes arkan
menj adi
berkai tan

keis ti mew aann ya

kebanggaan
dengan

mas ya raka t.

mas ya rak at

ters ebu t

me mpun yai tuj uan ters end iri. Antaran ya adalah untuk mengua tkan
keperca yaa n anggot a mas ya rak at t erhadap ses uatu peris tiw a ya ng
bercorak sej arah at au untuk berbangga, at au untuk dij adik an
telad an dan panduan kepada mas yar aka t tent ang kepah law anan
dan

kegagahan

tokoh.

M is aln ya

tokoh

H ang

Tuah

me nj adi

kebanggaan bangs a M ela yu . K ata- kata H ang Tuah, Tak M ela yu


hilang di dunia me nj adi s ebutan mas ya raka t M ela yu hingga
s ekarang.

1.5

Kes im pu lan
K es us as t eraan

Mel a yu

a ma t

rapa t

dengan

mas yar akat.

K es us as tera an M ela yu adalah perlu untuk me lengkapk an s es ebuah


ma s ya raka t kerana kes us as ter aan M ela yu ial ah s alah s atu uns ur
daripada

kebuda yaa n,

ma naka la

kebuda yaa n

ialah

kebul atan

daripada pelbaga i uns ur. J adi kebuda ya an itu ia lah kes eluruh an
perbuatan dan has il us aha ma nus ia ya ng terbi t darip ada budi
bicara s erta fik iran s es eorang untuk me menuh i keper luan hidup.
O leh

itu,

uns ur

daripada

kebuda yaa n

mas ya raka t

dala m

penghas ilan s es ebuah kar ya kes us as t eraan M ela yu a ma t penting.


H al ini kerana beras as kan tuj uan s ebenar s es ebuah kar ya
kes us as ter aan M ela yu itu dicip ta dan pengkar ya n ya. M alah,
kes us as ter aan M ela yu s ecara kes e luruhann ya ialah perbuatan dan
has il us aha ma nus ia ya n g terbit darip ada akal budi bicar a s erta
fikiran indiv idu untuk me menuh i keperluan hidup. M otif atau
fungs i pent ing penghas ilan kar ya kes us as teraan M ela yu dal a m
ma s ya raka t adal ah untuk kes eronokan, kebaj ikan, dan su mber
pekerj aan. D engan de mi kian, ma s ya raka t akan tetap me nj adi
pengguna has il kes us as ter aan M ela yu buat s ela ma -la man ya dan
kes us as ter aan

M ela yu

juga

diter aj ui

ol eh

mas yar akat.

S ej arah kes us as ter aan me li hat kar ya kes us as teraan darip ada
sudut diakron ik kronologi atau perke mbangan dari s e mas a ke
s emas a. K emun culan s es ebuah kar ya me rupakan s atu peris t iw a
kes us as ter aan. K ar ya kes us as tera an yan g halus s ifatn ya di liha t
s ebagai me mi lik i permula an, dan keh idupan ya n g kuat dan
bertenag a. Bagi kar ya ya ng s ede mi kian mungk in berlaku pros es
trans formas i, adaptas i, rombakan se mu la, at aupun kontrovers i
terhadap ni lain ya. K ar ya klas ik bias an ya mel alu i pros es ini. O leh
itu, a ma t bermakna lah apabil a me le takkan kar ya s ede mi kian atas
sudut diakronik kronologi. S udut di akronik kronolog i digunakan
bagi

menghubungk an

peris t iw a

kes us as teraan

dan

pers pektif

kemaj uan pada s atu zaman yan g panj ang, w ai ma bagi s es ebuah

genre

kes us as ter aan,

khus us n ya

atau

pada

penc iptaan

kes us as ter aan itu s endiri a mn ya. D i s amping itu, ada dua bidang
khus us ya ng me mp un ya i panduan pengkaj ian ya ng ters endir i.
K aj ian

kes us as teraan

rak yat

(folklore)

mel ihat

feno me na

kes us as ter aan l is an ya n g terh as il dal a m mas yar akat bias a ya ng


me mi lik i kebuda yaa n keci l (li ttl e cul ture), s erta me ngkaj in ya
berdas arkan t eori ya ng diteri ma. M anaka la kaj ian kes us as ter aan
bandingan

pula

ma s ya raka t

mel iha t

ya ng

kar ya

kes us as tera an

berl ainan,

baik

daripada

dal a m

dua

as pek-as pek

pers amaann ya atau perbeza ann ya .


Walaupun s es eorang pengarang i tu tid ak me me rlukan bidang
il mu kaj i an kes us as teraan untuk mel ahirkan kar ya yan g ba ik,
namun pengkaj i me mer lukan cabang- cabang il mu untuk berbi cara
tentang

kes us as t eraan

secar a

il miah.

S es eorang

pengarang

kes us as ter aan boleh menen tukan dirin ya untuk me mi li h dan


me ngkhus us s atu-s atu bidang w aima ya ng berkai tan ten tang t eori,
s ej arah, atau kri tikan. N a mun, bidang- bidang itu ada pertal iann ya
dengan ya n g lain. Wal au bagai ma napun, bidang-bidang i tu kini
me nj adi bahan pengaj aran dan pembelaj aran di s ekolah dan IP T.
D engan i tu, s emu a pihak dapat mengha yat i kes us as teraan dengan
lebih me ndal am l agi.
S ela in

itu,

me na mp akkan
penghas ilan,
K edua,

kes us as ter aan


dua

ia itu

kegia tan

me mba ca

kar ya

kegiat an
pros es

s ebaga i
ya ng

s elar i.

mengh as ilkan

pengha yat an,


oleh

s atu

anggota

iaitu

feno mena
P erta ma,

kar ya

pros es

mas yar akat.

oleh

kegi atan
penul is .

me ndenga r,
D ala m

telah

atau

konteks

ma s ya raka t la ma, kedua- dua aktivi ti ini berkai tan, dan tidak
me li batkan

ban ya k

mas a lah.

Tetap i,

s ete lah

mas yar akat

berke mbang ti mbu l pula fikiran tentang fenomena ini. P ers oal an
ya n g ti mbul ada lah t entang s ej arah penghas i lan kar ya dan tuj uan
penghas ilann ya. S e muan ya ti mbu l keran a pe mik iran mas yar akat.

BAHAGIAN B

Ulasan - Jenis-jenis Makna Dan Karya

Sastera Rakyat
S ecar a mudah, s as ter a rak yat ial ah s as tera mi lik ma s ya raka t
dan dipers e mb ahkan s ecar a lis an. G eneras i as al mew aris kan
s as ter a itu s ecara lis an kepada gener as i kedua. G eneras i kedua
me w aris kann ya pula kepad a generas i s eterus n ya s ecara lis an
juga. D e mi kianl ah pew aris an itu s a mbung- me n ya mbung hinggalah
kepada generas i kini. O leh s ebab itu, s as tera rak ya t diken ali j uga
s ebagai sas tera lis an .
Rak yat ia lah s eku mpul an manus ia ya n g me mi li ki c iri fiz ikal
dan

kebuda yaa n

kelo mpok

yan g

manus i a

s a ma.

ya ng

Ciri

la in.

me reka

berbeza

Bagai ma napun,

ada

daripada
s arj ana

me n ye mpi tkan penger tian ini. M enurut mer eka, rak ya t yan g
dina mak an fol k at au vol k itu ial ah s eku mpulan manus ia dala m
ma s ya raka t ter tutup, trad is ional dan menga malk an buda ya la ma.
M ereka me rupakan s ebahag ian daripada s atu mas ya rak at bes ar.
Takrif ini juga s elalun ya dikaitk an dengan mas yar akat luar kot a.
Ben tuk S as tera R aky at
S as tera rak yat dapat dibahag ikan kepada dua. Yang perta ma ,
cerit a. Yang kedua, bukan cer ita.
Ceri ta terdir i daripada beber apa jenis . Antaran ya termas uklah
cerit a lipur lara, cer ita te ladan, ceri ta binat ang, cerit a jenaka,
mi tos dan legenda. Bukan ceri ta pul a s ebahagi an bes arn ya berupa
puis i. Contohn ya ungkapan adat, ungkapan rak yat, n yan yia n
rak ya t, teka-t eki, pantun dan gurinda m.
C. Hoo yk aas dala m P en ye dar S as t era me n ye butk an mi tos
(m yt h) s ebaga i cer itera dew a-dew a
S AS T ERA M ELAYU LA M A (untuk Tingka tan M enengah dan
A tas ) oleh AN NA S HA J I AHM A D , Terbitan S audara S inar an
Berhad (Tahun 1964)

P engkaj ian s as tera la ma M ela yu akan me mbaw a kit a ke za man


ani mis ma

lag i,

za man

s ebelu m

terdap at

pengaruh

H indu.

M as yarak at pada za ma n itu ialah ma s ya raka t pri mi tif, ma s ya raka t


ya n g rapat s ekali hubungann ya dengan al am s emes ta. D ala m
me mperj uangkan kehidup an me reka, dal am menc ari s ebab akibat
s es uatu benda ya ng tidak dapat dif ikirkan oleh aka l bias a, dala m
pengala man-penga la ma n merek a meng aj ar dan mendid ik anakanak kecil, ma ka ti mbu llah berbaga i-baga i bentuk s as ter a rak ya t.
Bagitu

juga

s egal a

bentuk

peribahas a,

adalah

has il

dari

perda mping an mer eka dengan ala m s emes ta.


Leg enda

(ceri ta-cer ita

s ej arah) A hli- ahli


uns ur

ten tang

hal-ha l

ya ng

berdas arkan

s as tera bara t sanga t me men tingkan uns ur-

pinj am-me minj a m

dan

perkait an

dari

luar

dala m

me mperk atak an tent ang s as tera M ela yu . D ala m dunia ini kit a
harus akui pinj a m- me minj a m s ebaga i perkara bias a ya n g berlaku
di

mana- mana.

K adang-kadang

pul a

uns ur-uns ur

pinj am-

me mi nj a m tidak harus t imbul, kerana mungk in s ekali ala m


s ekelil ing

dan

keadaan- keadaan

ya ng

s ama,

men yeb abkan

ti mbu ln ya pers amaan- pers amaan dal a m ceri ta. Wins ted t mi s aln ya
me ngai tkan

ceri ta-cer ita

in i

(teruta ma

vers i

S eri

Ra ma

M axw el l) dengan cerit a-cer ita Ra ma yan a. H ika ya t S eri Ra ma dan


P englipur L ara me mp un ya i uns ur-uns ur dan w arna te mp atan
dala m na ma w atak, te mpa t, dan keadaan dala m cerit a hinggakan
berupa s ebuah s as tera rak yat M ela yu . N ama-na ma te mpa t, dala m
cerit a ini s aperti Tanjung Bunga; na ma puter i s aperti P uteri
S eK untu m Bunga S e Tangkai, me mpun yai trad is i te mpatan

Sastera Epik
G enre s as tera dapat dibah agikan kepada t iga bahagian uta ma
iai tu drama, epik dan lirik. Epik ada lah puis i naratif ya ng
panj ang dan berbentuk ucapan ya ng tulen. Epik leb ih panj ang
daripada dra ma . Bagai ma napun epik kurang kemas s trukturn ya
kerana panj ang s erta cer itan ya pula lebih bers ifat per is tiw a. Epik
kepahlaw an an (dis ebut EK ) ia lah s ebuah ep ik ya ng man a uns uruns ur

di

dala mn ya

kepahlaw an an

merup akan

tokoh-tokoh

w ira

kis ah- kis ah


manus ia

keberani an

ya n g

dan

ter ma hs yu r.

M enurut Kos ter, EK ialah sua tu narat if ten tang perbua tan
agung dan ge mi lang ya n g dilakuk an oleh pahlaw an- pahlaw an
pada sua tu mas a dahulu kala. Tambah beli au, EK dis a mpa ikan
s ecara lis an oleh pencer ita at aupun dis ampaik an secar a bertulis
tetap i s eolah- olah dis a mp aikan oleh penc erit a lis an. (K os te r,
1995:25). M alah peranan dew a-dew a juga dis eli tkan dala m cerita
ini. K is ah-kis ah ini diber i kepen tingan ya ng luas ert in ya s ehingga
me li batkan s eluruh ta madun ma nus ia. EK s ering meng a mbi l
bahann ya dari s ej arah dan mit os . M itos lebih bers ifa t rohaniah
dan berhubung dengan pandang an mas yar akat pada s atu- s atu
ketika. P enc iptaann ya

bukanlah s ej enis

dongengan tet api di

dala mn ya terd apat s uara untuk me mohon res tu daripada dew a.


(D anz ige r, 1993:109)
EK s ebagai puis i narat if me mpun ya i tema dan ga ya ya n g agak
berlain an. Epik berkai tan dengan peris tiw a- peris tiw a legend a dan
s ej arah untuk me mb entuk s atu s ignifikan (= makn a baru) kepad a
s es ebuah

bangs a,

negara

mahupun

kepad a

univers al.

S ecara

amn ya epik mer angkumi beberap a ele me n s eperti menge mukakan


kuas a-kuas a

luar

bias a

ya ng

me mbentuk

s et iap

aks i

atau

perlakuan s es eorang protogonis dan antogonis dala m cer ita.


S elain

itu,

terd apat

juga

konfl ik-konflik

terten tu

ya ng

me n ye babk an peperang an berlaku. S elain itu, pen ya taan te ma n ya

cukup jelas dan uj aran- uj aran yan g digunakan oleh w atak ada lah
lebih me mber angs angkan at au mel ebih- lebihkan s es uatu s uas ana.
EK ini me nekankan s ifat- s ifat keunggulan s es ebuah negara pada
s es uatu s ignifikan ma s a dal a m sej arah.
P erw atak an

w ira

dal am

EK

l ebih

bers ifat

kenegar aan

berbanding keind ividuan s eperti da la m ceri ta ro mans . S etiap


perlakuan w atak i tu me nunj ukkan kebangg aan negara atau s es uatu
bangs a. P ada mas a yan g lain, epik in i me ns intes is kan keunggul an
aga ma- aga ma terbes ar atau pergerakan buda ya s es ua tu bangs a.
Epik ini diben tuk daripada trad is i lis an. H al in i termas uklah
Anglo- S axon Beow ulf (kurun ke-8), Epik India iaitu M ahabarat a
(300 s ebelu m mas ihi dan 300 s elepas mas ih i s erta Rama ya na (300
s ebelu m mas ihi). Kes us as teraan EK ini ada lah ciptaan pen ya irpen ya ir yan g terkena l ya n g pernah bekerj a at au berkhidmat
kepada

mana- ma na

bentuk

pengik tiraf an

seper ti

is tana

dan

s ebagain ya. K es us as tera an epik ini berhubung kait dengan tradis i,


mi tos ,

dan

s ej arah

s es ebuah

D ala m

EK

perbuatan

hebat

negara

atau

ta madun.

dipanj ang-panj angkan.

Epik

me mpun yai kat a-kata ya n g ge mi lang dan dicer itakan dengan


me nggunakan

acuan

ya ng

s ama.

H al

ini

keran a

pencer ita

sudahpun me nghafa l acuan (= pola-pola penceri taan). Beliau tidak


me nghafa l

kes eluruhan

ceri ta

tet api

cuma

inga t

pola-pola

cerit an ya s ahaj a.
Epik s ebenarn ya dimonopoli ol eh dunia lelak i contohn ya
dala m

ep ik

H ika ya t

H ang

Tuah,

dan

epik

S yair

P erang

M engkas ar. Bagi M ahabarat a dan Ra ma ya na w alaupun dunia


lelak i leb ih do min an te tapi terdapa t j uga w atak w anit a yan g tid ak
kurang

penting.

Contohn ya

dala m

M ahabarata,

ada

ep is od

peperangan ant ara P andaw a dengan Koraw a kerana is ter i keli ma


adik berad ik P andaw a ia itu Draupad i ingin diberkas oleh K oraw a.
D ala m Rama ya na pula, epis od penge mbar aan S it a D ew i berlaku
kerana

ketidakper ca ya an

Ra ma

terhadap

kes ucian

is terin ya.

D ala m keban ya kan epik kuas a luar bias a t ermas uk kuas a D ew ata

adalah s angat pent ing. Kuas a ini bukan s ekadar menas ih ati w ira
ma lah me mbantu w ira dal am me n ye l es aikan s es uatu mas al ah.
D ala m EK , w ira diga mb arkan s ebagai s eorang ya ng berc akap
bes ar dan percak apan bes ar itu me s ti dituru ti olehn ya. J ika tid ak
dia akan dikat akan so mbong dan angkuh. S etiap per mu laan epik,
w ira dikai tkan dengan kelah iran ya ng amat is ti mew a atau unggul.
Bias an ya kes e mua cer ita epik berkis ar pada bangs aw an at au
orang-orang

is tan a.

P ercakap an

bes ar

ini

dikai tkan

dengan

keberani an w atak. Ada kalan ya s es eorang w atak itu mat i keran a


keterl aluan dala m menunj ukkan keberan iann ya. Lagi pun dia
beras a mal u j ika dia mi nta s ebarang bantu an darip ada orang lain.
S eboleh-bolehn ya

dia

me ngat as i

s endiri

s es uatu

mas a lah

w alaupun dia tahu bahaw a dia tidak ma mp u me lakuk ann ya .


S truktur pencer ita an EK leb ih menek ankan kat a dan ma kna.
S etiap perkata an yan g diuj arkan oleh w ira bukanl ah s es uatu ya ng
s ia-s ia, s ebal ikn ya beris i dan ber ma kna. D ala m epic, w ira tid ak
akan me nggunakan kat a-kat a uj arann ya dengan me mb azirk an
begitu s ahaj a. S etiap perka taan ya n g dilaf azkan ada makn a dan
kata- katan ya itu bias an ya dikot akan, bukan sekadar cakap angin
s ahaj a. Akan tet api dala m penggunaan kata- kata itu, terdap at j uga
puj i- puj ian.

S ebenarn ya

puj i-puj ian

ini

adalah

untuk

menging atkan atau me mbe ri pengaj aran kepada pe mba ca.


D aripad a

pengingatan

t ers ebut

penceri ta

inginkan

ki ta

me nga mb il te ladan. K eban ya kan EK bertuj uan me n ya mpa ikan


ingatan a tau telad an kepada kita. D ala m epik, penerus an ingatan
adalah

s atu

berdas arkan

s umber

kebanggaan.

keturunan

S u mber

ya ng

kebangga an

gilang

itu

ge milang.

Begitu j uga apab ila kit a me mbi carakan ep ik, kita tidak dapa t
me lar ikan diri darip ada konfll ik. K onflik ya ng berlaku antara
pihak ya n g berhak dengan pihak ya ng me ra mpas hak itul ah akan
me nj adi

tonggak

pencer itaan

dal a m

EK .

Contohn ya

epik

M ahabarat a itu s endiri ditu lis berdas arkan konflik ters ebut: iai tu
pihak K oraw a ingin mer a mpas kuas a atau hak ya ng s epatu tn ya
dimil iki oleh pihak P andaw a. U ns ur penginga tan ya n g terdapa t di

s ini ialah s es uatu konflik dala m epik ya n g dias as kan oleh dua
perkara pokok iaitu Huku m(= L aw ) dan keingin an (des ire). Boleh
dikatak an dala m s e mua epik, s e mua konfl ik ya ng diga mbarkan
adalah berpunca daripada dua perkara pokok ini. P ihak ya ng
me ra mp as

hak

s es eorang

itu

lal ai

atau

alp a

akan

hukum

(= undang- undang) ya ng te lah dite tapkan s a ma ada oleh aga maw i


ataupun duniaw ai. Bi as an ya s i pelup a huku m in i mel akukan
s es uatu

me ngikut

ris ikon ya .

haw a

Bagai manapun

nafs un ya
dala m

sahaj a

bahagian

tanpa

me mi kirk an

pel eraian

EK

ini,

s entias a diga mb arkan poeti c jus tice ia itu merek a ya ng gaga l ingat
akan hukum-huku m ini, akan mendap at ganj aran ya ng s et impal.
M enurut K os te r, orang-orang ya ng me matuh i hukum akan
me neri ma ganj aran ya ng baik, dan ya n g mel anggarn ya dihukum.
(K os te r,1994 :1). Begi tu j uga dala m epik. J ika s es eorang w atak
itu bercakap bes a r, bers o mbong atau berpura- pura, ma ka kepurapuraan, kes ombongan dan percakapan bes arn ya itu dihuku m.
S atu lag i ciri ya n g menonj ol dala m EK ialah peperangan ya n g
diga mbark an dal am EK s ela lun ya t idaklah fair pl a y. H al ini
bermaks ud ten tu ada permain an kotor a tau peper angan koto r. Ini
dilakukan dengan pen ipuan, pe mbohong an dan pengkhi anat an
s ama ada oleh protoganis atau antog anis . H al in i dis ebabkan oleh
dua fakto r.

Sastera Hikayat
S as tera

hika ya t

dibahag ikan

kepad a

tig a

kelo mpok

ya n g

me li puti hika yat beruns ur H indu, beruns ur ca mpuran H indu dan


Is l am s erta H ika ya t beruns ur Is la m.
H ika yat beruns ur H indu ial ah s as tera ya ng me ner ima s ecara
kuat

pengaruh

H indu teru ta ma

dari

H ika ya t

Ra ma yan a

dan

M ahabharat a. Contoh kar ya ia lah H ika yat s eri Ra ma dan H ika yat
P endaw a Li ma .
H ika yat
me mpun yai

beruns ur

ca mpur an

uns ur-uns ur

H indu

H indu
dan

dan

j uga

Is la m

uns ur-uns ur

kerana
Is lam.

Contoh kar ya ialah H ika yat Ah ma d Muha mmad dan H ika ya t S i


M is kin.
H ika yat beruns ur Is la m pula ia lah hika ya t ya ng men eri ma kuat
pengaruh Is la m dala m kar ya. Contohn ya ia lah H ika yat 1001
ma la m dan H ika ya t Abu N aw as
Tema dan pers oalan dala m ceri ta bi as an ya mel iba tkan uns ur
percint aan,

penge mb araan

dan

juga

peperangan.

Plot

cerita

biasanya bersifat kronologi iaitu mengikut urutan masa dari awal


sampai

akhir

cerita.

Peringkat

awal

ialah

peringkat

pra

pengembaraan, semasa pengembaraan dan selepas pengembara.


C e r i t a b e r a k h i r s ec a r a h a p p y e n d i n g .
S as t e r a H ik a y a t B e r u n s u r H i n d u

Hikayat tentang Nabi Muhammad

Subgenre

ini

merupakan

bentuk

yang

mula-mula

sekali

b e r k e m b a n g d i A l a m M e l a y u . A k t iv i t i - a k t i v i t i b u d a y a s e p e r t i
sambutan maulid, membaca kisah mikraj, dan sambutan awal
Muharram

menyumbang

kepada

perkembangannya.

Contoh-

contohnya ialah Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi


Wafat.
H i k a y a t N a b i - Na b i
Hikayat jenis ini didasarkan kepada kisah-kisah yang terdapat
dalam Al-Quran. Kisahnya bermula daripada Nabi Adam hingga
Nabi

Isa.

S eb a h a g i a n

isinya

menyampaikan

ajaran

tauhid.

Amanatnya menekankan pentingnya mengamalkan ajaran Islam.


Namun

demikian,

menggunakan

latar

k is a h - k is a h
belakang

menggunakan daya kreatif

yang

sejarah

dimaksudkan

tetapi

diolah

itu

dengan

melalui mitos dan legenda serta

m e m a s u k k a n u ns u r - u n s u r k e i n d a h a n u n t u k m e n a r i k p e r h a t i a n
khalayak. Oleh sebab itu, cerita jenis ini hanya baik untuk dikaji
tetapi tidak boleh dijadikan pegangan
Hikayat Romantik
Hikayat

Romantik

menggambarkan

bermaksud

pengembaraan

roman

dan/atau

atau

cerita

percintaan

yang
antara

w a t a k - w a t a k u t a m a n y a . F o k u s p e n g k is a h a n n y a i a l a h g o l o n g a n
b a n gs a w a n a t a u s a u d a g a r . S t r u k t u r n y a t e r b a h a g i k e p a d a t i g a ,
iaitu pengenalan, perkembangan, dan peleraian yang biasanya
berakhir

dengan

romantik

dalam

kegembiraan
bahasa

atau

Melayu

happy

ending.

kebanyakannya

Hikayat

diterjemah

daripada karya-karya Arab-Parsi. Termasuk di dalamnya ialah


Hikayat Jauhar Manikam, Hikayat Qamar al-Zaman, Hikayat
Hasan Damsyik dan Hikayat Amir Arab

Hikayat Berbingkai
Hikayat berbingkai berasal daripada Kesusasteraan Hindu
yang dipanggil akhyayika. Maksudnya ialah percakapan yang
menyenangkan. Bentuk ini meresap ke dalam Kesusasteraan Arab

dan

Kesusasteraan

Parsi

kemudian

m as u k

Kesusasteraan Melayu melalui penterjemahan.

ke

dalam

BAHAGIAN C
Rancangan P elaj aran H arian
Mata Pelaja ran

Bahas a M ela yu

Kelas

Tahun 4 Bes tar i

Tem a

K es ihat an

Taju k

H idup Bebas Tanpa Dadah

Mas a

8.30 9.30 ( 1 j am )

S tan d ard Pem b elajaran :


4.4.2

M e mbin a s aj ak s ecara terk aw al dan


mend ekla mas ikann ya dengan s ebutan dan intonas i
ya ng betul dan jelas s ecara didik hibur

Ob jek tif Pem b elajaran :


Pada akhir pengajar an mur id dapat :
1. mel engkapkan s aj ak dengan perkat an yan g s es uai
2. mend ekla mas ikan saj ak yan g dib ina dengan s ebutan j elas dan
inton as i yan g be tul s ecar a didik hibur.
Pen gis ian Ku rik u lum :
Ilm u

P endidik an K es ihatan, S ivik

Nilai

K as ih s a ya ng, M enghargai

EMK

K reat ivit i dan Inovas i

BCB

M endengar dengan berkes an

KB

M enj ana Idea

T KP

Verb al L inguis tik

S is tem Bah as a :
Kos a Kata

M engha yal kan, hina, s ej aht era, dan bers ua

Bah an Ban tu Men gajar : Bahan edaran


Pen ila ian Pen gajaran d an Pem b elajaran :
M urid dapa t mel engkapkan dan mendek la mas ikan s aj ak dengan
s ebutan ya n g j elas dan inton as i yan g betu l

A k tiviti Pen gajaran /Pem b elajaran


L an gk ah /Mas a

Is i Pelajaran

S et Induks i

S aj ak :

(5 min it)

J auhi D adah

Ak tiviti Gu ru

Ak tiviti Mu rid

C atatan

M emperdengark an raka ma n

M endengar raka man contoh

BCB :

contoh dekl a mas i S aj ak

D ekla mas i S aj ak

M endengar
dengan
B erkes an
La mp iran
1

Langk ah 1
(15 min it)

P erbincangan

M embi mb ing murid me n ya ta kan


ma klu mat dala m s aj ak
i. M es ej ya ng terkandung da la m
s aj ak
ii N il ai ya ng dimuatk an dala m
s aj ak
iii K es an pen ya lahguna an dadah
- kes ihatan terj ej as
- hilang pekerj aan
- jena yah meningk at

Murid me n ya ta kan ma klu ma t


ya n g terdap at da la m s aj ak

KB :
M enj ana
Idea

i. M es ej
ii N il ai
iii K es an P en yal ahgunaan
D adah
(dengan bi mb ingan guru

La mp iran 2

Langk ah 2
(15 min it)

M embina S aj ak
s ecara Terkaw al

1. M embi mb ing murid s ecara


kumpualan me mb ina s aj ak
berkenaan anti dadah s ecara
terkaw al

1. S ecara kumpu lan


dibi mb ing me mb ina s aj ak
s ecara t erkaw al
2. M enukarkan beberap a
perkata an dala m s aj ak
ya n g diberi dengan
perkata an la in yan g s es uai

2. Bers oal j aw ab untuk


me mah a mi s aj ak

3. B ers oal j aw ab untuk


me mah a mi s aj ak ya ng

TKP :
Verbal
Linguis t ik

dibina

Langk ah 3
(10 min it)

M endekla mas ikan

M eminta mu rid me ndekl amas ikan

M endekla mas ikan s aj ak di

TKP :

S aj ak

s aj ak di hadapan ke las s ecara

hadapa kelas s ecara individu,

Verbal

individu, berpas angan dan

berpas angan dan berkumpulan

Linguis t ik

berkumpulan ya n g diubahs ua i

ya n g diubahs uai dengan

dengan s ebutan dan intonas i ya n g

s ebutan dan intonas i ya ng

betul dan j elas s ecara bergilir-

betul dan j elas s ecara

gilir

bergilir-gi lir

Langk ah 4
( 10 min it)

P enila ian

1. M eminta mu rid me lengk apkan

1. M elengkap a ya t

a ya t berdas arkan Tema dadah

berdas arkan Tema dadah

dengan a yat s endiri

dengan a yat s endiri

EMK :
Krea tivi ti
dan
Inovas i
La mp iran
3

2. M eminta mu rid
me ndekl a mas ik an s aj ak ya ng

2. me ndekl a mas ik an s aj ak
ya n g dibina dengan

dibina dengan s ebutan dan

s ebutan dan intonas i ya ng

intonas i ya ng betul s ecara

betul s ecara did ik hibur

didik hibur

3. M enilai kreat ivit i dala m


pemil ihan kata ya ng kreatif
dala m kandungan s aj ak

P enutup

S aj ak :

(5 min it)

J auhi D adah

3. dinil ai krea tivi ti pemil ihan


kata ya ng kraet if dala m
kandungan s aj ak

M emperdengark an raka ma n

M endengar raka man contoh

N ilai :

contoh dekl a mas i S aj ak

D ekla mas i S aj ak dan

K as ih

meng aj uk dekla mas i s aj ak

s a yang

ya ng diperdengarkan

R efl ekas i : 15 / 15 pelaj ar dapat menc apai obj ektif ya n g te lah diran cangkan dengan s e mpurna
15/15 dapat me mbina s aj ak secar a terk aw al berdas arkan kreat ivit i mas ing- mas ing dengan baik
15/15 pelaj ar dapat mendek la mas ik an s aj ak dengan inton as i yan g be tul

RUJUKAN
http: //bahas a mel a yu dnis enu.blogs pot.co m/2010/12 /tokoh- tokohkes us as ter aan-mel a yu.ht ml

Buk u
D ins ma n dan S utung U mar RS . (1990). Sikap dan Pem i kir an
U sm an Awang. P etal ing J a ya , S elangor : P enerbi t F aj ar Bakti.
H aj ij ah

J ais .

(2006).

Navel- Novel

Anwar

Ridhwan.

K uala

Lu mpur : P enerbi t U nivers it i M ala ya.


S ohaimi Abdu l Aziz. (2003). Sas t er awan Negar a : Muham m ad
H aji Sall eh, Pencar i dan Pem ikir. P ulau P inang: P enerbit
U nivers it i S ains M ala ys ia.
Ju rn al / Atik el
Nore maw ati Aj is . (200 9). U ns ur-U ns ur K ritikan D ala m Puis i
M ela yu Tradis ional( S eloka ).
Ungku

M ai munah

U ngku

Tahi r.

(2006).

P emaha man

D an

P enerap an P endekat anS os iologi S as ter a. Akad em ika 69


.
Lam an Web / Lam an Blog
http: //en.w ik ipedia.org/w iki/A nw ar_Ridhw an.
http: // ms .w ikip edia.org/w ik i/M uha mma d_H aj i_S alleh.
http: // ms .w ikip edia.org/w ik i/S ye d_O th ma n_bin_S ye d_O mar.
http: //ron-nove l.blogs pot.co m/ 2009/03/b iodat a-dr-us manaw ang.ht ml .

http: //t eoris as tera.b logs pot.co m/ 2009/11/te0r i-puit ika-s as terame la yu.h t ml .
http: //t eoris as tera.b logs pot.co m/ 2010/01/ap a-itupendekat an.ht ml .
http: //t eoris as tera.b logs pot.co m/ 2010/03/pend ekat anformal is me.ht ml .
http: //t eoris as tera.b logs pot.co m/ 2010/05/pend ekatq ansos iolog i.ht ml
http: //t eoris as tera.b logs pot.co m/ 2010/07/kr itik- teks -beras as kanpendekat an.ht ml .
http: //t eoris as tera.b logs pot.co m/ 2010/08/pend ekat an-kons eptualkata- kunci.ht ml kj

LAMPIRAN