Anda di halaman 1dari 30

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432

PENGHARGAAN
Bersyukur kami

ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaN ya

dapat kami menyiapkan kerja kursus

dengan jayanya. Pertama sekali

k a m i m e n g u c a p k a n r i b u a n t e r i m a k a s i h k e p a d a AS I A E U N I V E R S I T Y
( A e U ) , c a w a n g a n Aye r K e r o h , M e l a k a k e r a n a m e m b e r i p e l u a n g k e p a d a
kami menghasilkan kerja kursus ini dengan menyediakan kemudahan
seperti

perpustakaan

bagi

memudahkan

kami

mendapatkan

bahan

rujukan yang berkaitan dengan tajuk tugasan kami.


Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pensyarah
Pembimbing yang telah banyak memberi tunjuk ajar serta penerangan
yang sempurna kepada kami dari awal lagi sejak tugasan ini diedarkan
sehinggalah dalam proses menyiapkan tugasan ini .Selain itu juga, kami
mengucapkan terima kasih kepada tuan kerana memberi kepercayaan
k e p a d a k a m i d a l a m m e n j a l a n k a n t u g a s a n i n i s e h i n g g a j a ya n y a .
Ti d a k l u p a j u g a k e p a d a k e d u a i b u b a p a k a m i y a n g b a n y a k
memberi

sokongan

serta

dorongan

dan

juga

wang

ringgit

dalam

m e n g h a s i l k a n k e r j a k u r s u s i n i . Tan p a s o k o n g a n d a n d o r o n g a n k a l i a n
mungkin tidak dapat kami menghasilkan tugasan ini dengan sempurna
seperti rakan-rakan yang lain. Malah, jutaan terima kasih juga kepada
rakan-

rakan

seperjuangan

yang

sama-sama

bertungkus-lumus

menghasilkan tugasan ini dan juga bertukar-tukar idea dalam membantu


kami menyiapkan kerja kursus ini.
Ak h i r s e k a l i , h a r a p a n k a m i a g a r s e g a l a t u g a s a n y a n g k a m i
hasilkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kami disamping dapat
menjadi bakal guru yang bertanggungjawab bagi melahirkan modal insan
yang cemerlang. Selain itu juga, harapan kami agar dapat memberi
manfaat kepada diri kami sendiri terutaman ya serta kepada pembaca
agar kita sama-sama menjadi pendidik yang berpengetahuan luas dalam
menyampaikan maklumat bukan sahaja dalam proses pembelajaran malah
dalam kepada mas yarakat setempat khususnya.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN...............................................................................................................................................................................................................
I S I K A N D U N G A N ....................................................................................................................................................................................................
P E N G E N A L A N ..........................................................................................................................................................................................................
B A H A G I A N A ............................................................................................................................................................................................................
P E N G A N A L I S I S A N A R T I K E L ..........................................................................................................................................................................
B A H A G I A N B ............................................................................................................................................................................................................
I S U M O R A L S E M A S A D I S E K O L A H R E N D A H ......................................................................................................................................
P E N G E N A L A N ..........................................................................................................................................................................................................
P U N C A - P U N C A B E R L A K U N Y A P O N T E N G S E K O L A H ..................................................................................................................
P e n g a r u h r a k a n s e b a y a .......................................................................................................................................................................................
M e n c a r i K e s e r o n o k a n ...........................................................................................................................................................................................
P e r a t u r a n s e k o l a h y a n g t e r l a l u k e t a t ........................................................................................................................................................
T e k a n a n E k o n o m i ....................................................................................................................................................................................................
I b u b a p a m e m a i n k a n p e r a n a n m e r e k a ........................................................................................................................................................
P e n d e k a t a n a k a d e m i k . ........................................................................................................................................................................................
M e w u j u d k a n s i s t e m p e r u n d a n g a n d i s e k o l a h . .....................................................................................................................................
K a u n s e l i n g .................................................................................................................................................................................................................
P e r a n a n P I B G ..........................................................................................................................................................................................................
I n d i v i d u s e n d i r i ....................................................................................................................................................................................................
R U J U K A N ....................................................................................................................................................................................................................
L A M P I R A N .................................................................................................................................................................................................................

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


PENGENALAN
Ibu bapa patut bantu sekolah atasi gejala sosial,
semangat

belajar

gangsterisme.
dada
ini

dan

Kerjasama

penting

Buli gugat

bagi

banteras

Begitulah antara tajuk-tajuk berita yang terpapar di

akhbar-akhbar tempatan pada masa kini.


membayangkan

kemerosotan

disiplin

Berita-berita seperti
pelajar

dan

disiplin di sekolah-sekolah pada masa kini memang

masalah

amat serius

s e h i n g g a m e n c a p a i t a h a p y a n g m e m b i m b a n g k a n Wal a u p u n p e l a j a r
sekolah diajar supaya menerima nilai-nilai murni tetapi nampaknya
ini semua han ya retorika semata-mata.
Pelajar merupakan elemen atau aset penting dalam

negara dan

bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Merekalah yang


akan

terus

melaksanakan

program

pembangunan

negara

untuk

m e n c a p a i Waw a s a n 2 0 2 0 . P e m b a n g u n a n n e g a r a y a n g p e s a t d a l a m
sektor ekonomi, sosial dan budaya serta perkembangan teknologi
maklumat telah membawa bersama gejala sosial yang negatif di
kalangan remaja sekolah.

Keruntuhan akhlak dan nilai-nilai moral

serta gaya hidup yang tidak sihat telah memberi kesan yang buruk
kepada keluarga, masyarakat dan negara.
Masalah disiplin di sekolah

kini telah menjadi lebih

kompleks

dengan kewujudan kes pelajar yang terlibat dalam aktiviti pemujaan


serta ajaran sesat yang dikenali Black Metal. Hakikatn ya jelas
dapat dilihat dengan bertambahnya bilangan pelajar yang terlibat
dalam kes-kes disiplin seperti ini serta penambahan bilangan jenis
s a l a h l a k u y a n g d i l a k u k a n o l e h p e l a j a r - p e l a j a r.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


BAHAGIAN A
PENGANALISISAN ARTIKEL
( oleh Zainudin Sharif &NorAzimah Mohamad Roslan)
A . Tuj u a n K a j i a n
Masalah sosial di kalangan pelajar pada masa kini amat
membimbangkan semua pihak. Gejala sosial ini akan mempengaruhi
masa

hadapan

Negara

yang

memerlukan

generasi

muda

untuk

dijadikan pemimpin masa hadapan


Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenalpasti faktorfaktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di
sebuah sekolah dalam Negeri Melaka.
Di samping itu pengkaji juga menumpukan kepada latarbelakang
sosial yang menyebabkan gejala sosial ini berlaku. Fakutor- faktor
yang dikaji termasuklah faktor latar belakang diri, faktor latar
belakang

keluarga,

bentuk

pengaruh

rakan

sebaya

dan

juga

permasalahan persekitaran dari sekolah.


Kajian yang dijalankan juga bertujuan mengenalpasti faktor latar
belakang diri sendiri remaja yang terlibat dengan masalah sosial.
Dengan kajian terhadap latar belakang remaja itu sendiri, pengkaji
akan dapat menyelami dan mengetahui sejauh mana masalah moral
remaja itu berpunca dari diri sendiri. Langkah-langkah membendung
gejala moral daripada berterusan dapat dirangka oleh pengkaji untuk
mengatasi masalah yang dihadapi.
Kajian

yang

dijalankan

juga

berobjektif

untuk

mengenalpasti

f a k t o r l a t a r b e l a k a n g k e l u a r g a r e m a j a y a n g t e r l i b a t . Ap a k a h p u n c a
masalah keluarga menjadi pokok utama terhadap masalah moral di
kalangan pelajar-pelajar sekolah.
Kaji selidik yang dijalankan juga untuk mengumpul data-data
tahap masalah moral yang berlaku pada masa kini.
Tumpuan kajian lebih bertumpukan kepada masalah dan faktorfaktor yang memungkinkan pelajar terlibat dalam masalah moral di
k a l a n g a n p e l a j a r. Ad a k a h f a k t o r - f a k t o r y a n g d i k a j i i n i b e n a r - b e n a r
mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial yang semakin
kritikal.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


B. Kaedah yang digunakan untuk mengumpul Data
Kajian ini adalah berbentuk deskriptif iaitu menggunakan kaedah
soal selidik untuk mendapatkan maklumat.
Cara

ini

mengorganisasi

dan

men yimpulkan

informasi

secara

numerik, dengan sesuatu pembolehubah pen yelidikan satu persatu.


Biasanya

dengan

menggunakan

jadual,

grafik

atau

diagram.

Kaedah ialah spesifikasi semua pembolehubah yang diperlukan oleh


pen yelidik yang merangkumi data yang sudah terkumpul dengan data
yang telah sedia ada.
Data yang juga boleh diperolehi melalui soal selidik seterusn ya
dianalisis sebagai hasil dapatan. Soal
adalah

soal

selidik

yang

tidak

selidik

terlalu

yang

dibina

baik

ban yak soalan sehingga

men yebabkan pelajar bosan untuk menjawabn ya. Oleh itu, guru mesti
membina

soal

selidik

yang

memerlukan soal selidik yang

mampu

dijawab

mempun yai

oleh

kaedah

pelajar

menjawab

dan
yang

mudah.
Data yang hendak dikumpulkan diperolehi melalui soal selidik
yang diedarkan kepada responden.Data jenis ini secara kuantitatif
berdasarkan kategori kuantiti yang menggunakan kekerapan , angka
d a n s k o r.
Pengkaji juga menggunakan kaedah kajian rintis bagi memastikan
kebolehpercayaan
kajian

item-item

s e b e n a r.K a e d a h

ini

soal-selidik
biasa

sebelum

digunakan

bagi

maenjalankan
mengenalpasti

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam soal selidik. Kajian rintis


menggunakan 20 orang sampel yang terdiri daripada populasi kajian.
Soal selidik yang dibina oleh pengkaji dibahagikan kepada dua
bahagian

iaitu

bahagian

(demografi)

dan

bahagian

B(tanda

ken yataan)
Dua kaedah pengumpulan data yang digunakan oleh pengkaji
bersesuaian dengan objektif yang hendak dicapai oleh pengkaji.
Kerana data yang berbentuk kuantitatif digunakan untuk mengetahui
pen yebab masalah berdasarkan skor yang tinggi.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


C . Teo r i B i o S o s i a l
Mengatakan bahawa tingkahlaku sosial remaja boleh diramal dari
proses fizikal.
Hall (1904) kenalkan konsep storm and stress yg melihat zaman
remaja sebgai tempoh masa yang penuh huru-hara,penuh cabaran,
pemberontakan terhadap orang dewasa dan perubahan fizikal,
intelektual dan sosial
Beliau berpendapat bahawa ibu bapa mestilah berlembut dan
mengambil berat terhadap remaja .
Kelakuan yang dilakukan oleh remaja bertujuan untuk melegakan
emosi mereka. Segalanya akan hilang apabila ian ya dewasa.
Dari pandangan ini masalah sosial menjelaskan atau menerangkan
masalah akan berlaku jika tidak ditangani dengan baik kerana dalam
teori ini menegaskan bahawa pada tahap remaja pelbagai konfliks
jiwa akan dihadapi oleh remaja. Sekiran ya tidak dibendung maka
berlaku lah masalah sosial di kalangan remaja.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


D. Dapatan Umum Kajian
Hasil kajian dianalisis dalam dua bahagian secara umumnya.
Bahagian

lebih

ke

arah

demografi

sampel

kajian

manakala

Bahagian B berdasarkan ken yataan yang dikemukakan.


Dalam bahagian A analisis dapatan kajian berdasarkan
1. Responden berdasarkan umur
2. Responden berdasarkan tahap pendidikan
3. Responden berdasarkan pekerjaan ibu bapa / penjaga
Secara umumn ya berdasarkan tahap umur yang
terhadap

responden-responden

Didapati

dibuat kajian

Dalam

kajian

yang

dijalankan responden yang berumur 17 merupakan yang paling ramai


terlibat iaitu 38 % (31 orang)

dan terkecil bilangannya pula di

kalangan yang berumur 20 tahun seramai 5 orang sahaja (5.8%).


Berdasarkan kajian yang dijalankan remaja yang mudah terlibat
dalam masalah sosial dalam lingkungan umur 16 -19 tahun sahaja.
Peratusan bagi tahap umur 16 19 tahun ialah 81.3 %. Pada tahap
umur ini konfliks dalaman remaja amat ketara.
Tah a p P e n d i d i k a n j u g a m e m a i n k a n p e r a n a n d a l a m m e m p e n g a r u h i
masalah

sosial

remaja.Daripada

kajian

yang

dijalankan

tiada

r e s p o n d e n s y a n g t i d a k m e m p u n y a i p e n d i d i k a n . Tah a p p e n d i d i k a n
yang dmiliki oleh respondens iaitu SPM, PMR dan UPSR
Respondens yang memiliki tahap pendidikan sehingga SPM yang
paling

tinggi

terlibat

dalam

kajian

seramai

48

orang

(55.8%)

manakala respondens yang memiliki tahap pendidikan sehingga PMR


adalah seramai 31 orang (36%) dan yang memiliki UPSR seramai 7
orang (8.1 %) sahaja. Hasil dapat ini boleh disimpulkan remaja yang
berisiko terlibat dalam masalah sosial adalah terdiri daripada remaja
yang lepasan SPM. Ini berpunca selepas SPM kebanyakan tidak
terlibat lagi dalam persekolahan. Masa yang terluang ini digunakan
untuk melepaskan masalah emosi yang huru-hara di dalam diri
respondens. Masa yang dimiliki respondens pada tahap ini amat

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


panjang tanpa hala tuju. Ini mudah mempengaruhi respondens terlibat
dalam masalah sosial.
Latar belakang pekerjaan ibu bapa/penjaga juga menjadi satu
kajian

yang

dilakukan

oleh

pengkaji.

Pekerjaan

yang

menjadi

tumpuan iaitu bekerja sendiri , pekerja kerajaan, pekerja swasta dan


juga lain-lain pekerjaan.
Dalam

kategori

pekerjaan

yang

din yatakan

respondens

yang

mempunyai latar belakang ibu bapa/penjaga yang bekerja sendiri


lebih ban yak terlibat di dalam kajian seramai 29 orang(33.7%).
Respondens yang berlatar belakang ibubapa bekerja dengan kerajaan
seramai 28 orang (32.6%). Respondens ,ibu bapa/ penjaga sebagai
pekerja swasta seramai 17(19.8%) dan lain-lain pekerjaan adalah
s e r a m a i 1 2 o r a n g ( 1 4 % ) . Ap a k a h a l a s a n y a n g b o l e h d i n y a t a k a n
sekiran ya

yang

bekerja

sendiri

itu

lebih

tinggi

berisiko

untuk

menghadapi masalah. Ibu bapa/penjaga yang bekerja sendiri ruang


masa bersama anak-anak amat terhad. Ini boleh menjadi punca
kebosanan

di

kalangan

respondens

kajian.

Maka

masalah

sosial

mudah dialami oleh respondens yang terlibat.


D a p a t a n M e l a l u i An a l i s i s B a h a g i a n B . P e n g k a j i t e l a h m e n e t a p k a n
empat tahap persetujuan dalam dua kelompok untuk mendapat hasil
yang terbaik dalam keputusan kajian berdasarkan objektif yang ingin
dicapain ya.
Faktor Latar belakang Diri Sendiri Remaja merupakan salah satu
punca utama keterlibatan remaja dalam masalah sosial. Remaja yang
menjadi respondens tidak menafikan bahawa keinginan yang tinggi
untuk mencuba sesuatu yang baru menyebabkan mereka terlibat
dalam masalah sosial. Seramai 80.2% pelajar menyetujui dengan
pern yataan yang dikemukakan. Ingin mendapat perhatian atau diberi
penghormatan dalam kumpulan remaja juga merupakan faktor yang
ban yak mempengaruhi keterlibatan remaja dalam masalah sosial.
Seramai 77.9% yang bersetuju dengan pernyataan yang diberikan
berbanding 22.1% yang tidak men yetujuinya.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


Selain itu dalam kajian yang dijalankan , berdasarkan pernyataan
keinginan yang dihalang akan men yebabkan mereka sering marah dan
tidak

puas

hati

menimbulkan

keinginan

melepaskan

tekanan

men yebabkan keterlibatan remaja dalam masalah sosial. Seramai


74.5% men yetujui pern yataan ini berbanding dengan yang tidak
men yetujui han yalah seramai 25.5% sahaja. Sebagai rumusan masalah
yang melibatkan latar belakang diri remaja terlibat dalam masalah
sosial dipengaruhi beberapa ciri-ciri utama. Pengaruh yang tinggi
terhadap penglibatan pelajar-pelajar dalam masalah sosial adalah
keinginan

yang

tinggi

untuk

mencuba

sesuatu

yang

baru

dan

menginginkan kebebasan dalam setiap perkara yang mereka lakukan.


Penglibatan mereka dalam masalah sosial juga dipengaruhi perasaan
marah

apabila

kehendak

mereka

dihalang.

Mereka

juga

kerap

mengingkari arahan ibubapa, kurang mengamalkan ajaran agama dan


suka bergaul dengan kumpulan yang mengamalkan cara hidup yang
tidak sihat.
Dapatan

kajian

didapati

masalah

latar

belakang

keluarga

bukanlah menjadi faktor utama keterlibatan remaja dalam masalah


sosial. Berdasarkan kajian pelajar yang menerima kenyataan ibubapa
sering melakukan tabiat yang kurang baik di dalam rumah han yalah
16.3% sahaja berbandingkan dengan kenyataan sebalikn ya seban yak
83.7%. Ibubapa pejara juga didapati lebih mengambil berat tentang
pelajaran anak-anak mereka. Ini dipersetujui seramai 79.1% yang
tidak dapat menerima kenyataan bahawa ibubapa kurang mengambil
berat tentang pelajaran anakn ya. Hanya 20.9% menerima sebalikn ya.
Dalam kajian ini juga ddapati walaupun pelajar terlibat dalam
masalah sosial, ibubapa mempunyai pegangan agama yang tinggi.
79.1% pelajar tidak men yetujui kenyataan ibu bapa mereka jarang
menunaikan ajaran agama.
Dalam Kajian juga, seramai 72% tidak men yetujui pernyataan
mengatakan

pendapatan

yang

rendah

di

kalangan

ibubapa

mempengaruhi pelajar-pelajar terlibat dalam masalah sosial. Namun


begitu terdapat jugak pelajar yang terlibat dalam msalah sosial
berpunca daripada kesempitan hidup yang dialamin ya

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


Masalah tidak diberi perhatian oleh ibubapa atau bersikap pilih
kasih di kalangan ibu bapa tidak menjadi satu punca yang besar
terhadap pelajar untuk terlibat dalam masalah sosial. Seramai 60.5%
pelajar tidak menyetujui pernyataan ini. Namun begitu seramai 39.5%
bersetuju dan disebabkan ini mereka mengambil jalan mudah untuk
melepaskan kekecewaan apabila mereka merasakan mereka tidak
disayangi.
Suasana
keterlibatan

rumah
pelajar

yang

kurang

dalam

aman

masalah

jugak

sosial

membantu

walaupun

ke

agar

arah
kecil

berbanding faktor-faktor lain. 39.5% pelajar terlibat dalam msalah


sosial berpunca daripada ibubapa mereka yang sering bertengkar
a n t a r a s a t u s a m a l a i n . Wal a u p u n k e c i l b i l a n g a n n y a i a n y a h a r u s d i b e r i
perhatian agar pelajar-pelajar tidak menjadikan satu alasan untuk
melibatkan diri dalam gejala sosial.
Sikap ibu bapa yang kurang memberi motivasi kepada anak-anak
jugak didapati ban yak mempengaruhi pelajar terlibat dalam masalah
sosial.

Seramai

40.7%

men yetujui

pernyataan

yang

din yatakan.

Hampir separuh pelajar terlibat dipengaruhi oleh kurang sokongan


daripada ibubapa terhadap kehidupan pelajar itu sendiri. 59.3%
adalah sebaliknya.
Dapatan kajian juga mendapati, terdapat keadaan ibu bapa yang
kurang berkomunikasi dengar pelajar tentang keperluan dan masalah
yang dihadapi oleh anak-anak mereka. 41.9% men yetujui kenyataan
ini.
Ter d a p a t k e a d a a n - k e a d a a n i b u b a p a y a n g b o l e h m e m p e n g a r u h i
pelajar-pelajar terlibat dalam masalah sosial.ibu bapa pelajar ini
tidak terlalu tegas dan mereka agak bertolak ansur dalam memberikan
hukuman kepada anak-anak mereka yang melakukan kesalahan
Rumusan yang boleh dibuat didapati ibu bapa pelajar-pelajar
dalam kajian ini telah menjalankan tugas ibu bapa dengan agak baik.
Wal a u p u n b e g i t u t e r d a p a t j u g a a s p e k - a s p e k y a n g a g a k l e m a h d i d a l a m
mendidik anak-anak mereka yang menimbulkan keterlibatan pelajarpelajar di dalam masalah sosial.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


E. Implikasi kepada Pengajaran Pendidikan Moral
Guru Pendidikan Moral juga harus sedar bahawa di sekolah sendiri
merupakan

sumber

pembelajaran

moral

secara

tidak

langsung.

Suasana sosial di sekolah, cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana


guru-guru bertingkah laku akan memberikan pengaruh secara tidak
l a n a g s u n g k e p a d a p e m b e l a j a r a n m o r a l p a r a p e l a j a r d i s e k o l a h . T.
Mariuthu (1980) dalam Rosiadi (2008) menjelaskan bahawa remaja
menghabiskan hampir seluruh masan ya di sekolah. Pengaruh sekolah
adalah kedua pentingn ya berbanding dengan keluarga. Organisasi dan
struktur

belajar

di

sekoah

seperti

pengagihan

pelajar

mengikut

pencapaian, pihak berkuasa yang menekankan peperiksan, bentuk,


struktur ganjaran dan hukuman, sikap dan harapan guru, kesemuan ya
menggalakkan masalah disiplin dalam kalangan pelajar yang lemah
dari segi akademik.
Keadaan ini sudah tentu berbeza jika pelajar yang belajar di
sekolah yang ternama dan tinggi penghayatan moraln ya sudah tentu
lebih

beruntung

dan

mudah

proses

pemupukan

nilai

dilakukan

berbanding dengan sekolah yang sebaliknya. Dengan cara ini, Guru


Pendidikan Moral di sekolah terbabit berperanan mengembangkan
moral kognitif pelajar yang bermasalah. Menyentuh pernanan guru
dalam menangani masalah vandalisme di sekolah, ia perlu dilihat dari
sudut sikap guru itu di mana beliau hampir dengan pelajar selepas
ibu bapa (Abdullah, 2005). Sudah tentu usaha ini akan memberi
kesan kepada masalah pelajar kerana tanggungjawab mendisiplinkan
pelajar terlelak di bahu guru di sekolah.
Selaras dengan kepentingan Perkembangan Moral mengikut skema
Kohlberg (1975) mengatakan bahawa penaakulan moral bukan sahaja
merupakan salah satu faktor yang menggerakkan tingkah laku moral
tetapi penaakulan moral juga adalah faktor paling penting yang
pernah dikaji dan terbukti dapat menggerakkan tingkah laku moral.
Kohlberg

membicarakan

bahawa

bagaimana

individu

boleh

bertingkah laku moral jika dia tidak faham dan tidak berfikir tenang
sebab kenapa dia patut bertingkah laku sebegini. Justeru, Guru
Pendidikan Moral harus bersedia mengajar nilai-nilai moral sekaligus

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


memperkembangkan

pengetahuan

moral

pelajar

agar

mencapai

m a t l a m a t u n t u k m e l a h i r k a n i n d i v i d u y a n g b e r m o r a l t i n g g i . Tam b a h a n
Loganathan (1995) penaakulan moral yang matang adalah penting
kerana

pemikiran

yang

rasional

memudahkan

pembelajaran

dan

penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan remaja di sekolah.


Selain itu, Guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab
men yalurkan objektif-objektif seiring dengan penerapan nilai-nilai
m u r n i P e n d i d i k a n M o r a l d a l a m k a l a n g a n p e l a j a r. D i b a w a h r a n c a n g a n
KBSR dan KBSM, nilai-nilai murni diterapkan bukan sahaja dalam
mata pelajaran Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata
pelajaran yang lain. Selaras dengan Falsafah Pedidikan Kebangsaan,
KBSR dan KBSM digubal berdasarkan kepada prinsip kesepaduan
unsur-unsur yang membolehkan potensi individu berkembang secara
men yeluru

dan

seimbang.

Justeru

itu,

bagi

mencapai

matlamat

Pendidikan Kebangsaan, pelajar-pelajar sekolah akan diberi peluang


menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkann ya dalam kehidupan
seharian mereka. Keadaan ini sejajar dengan perkembang moral
kognitif

pelajar

berkenaan

dengan

pertimbangan

moral

(moral

judgement) Kohlberg (1987) dalam Chang Lee Hoon (2005) yang


mengklasifikasikan terdapatn ya tiga ciri pertimbangan moral bagi
golongan pelajar iaitu (i) pertimbangan tentang nilai bukan fakta (ii)
pertimbangan sosial yang melibatkan pertimbangan tentang manusia
dan

(iii)

pertimbangan

normatif

atau

preskriptif,

pertimbangan

tentang patut, hak dan tanggungjawab dan bukan pertimbangan nilai


tentang kecenderungan sendiri.
Sejajar

dengan

tanggungjawab

besar

para

guru

seperti

yang

terkandung dalam Etika Profesion Perguruan (EPP), Guru Pendidikan


M o r a l j u g a t i d a k l e p a s d a r i p a d a t a n g g u n g j a w a b i n i . I k r a r d a l a m E P P,
.... dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing
anak

muda

untuk

mencapai

kemajuan

sepenuh-penuhnya,

maka

dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan


( Yah y a
dedikasi

Buntat,
sebagai

et.al,

2003).

seorang

Dengan

pendidik,

menjalankan
adalah

tugas

diharapkan

penuh
bahawa

matlamat pendidikan kebangsaan dapat dicapai bagi menghasilkan

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


pelajar-pelajar yang bertanggungjawab dan mempun yai akhlak yang
b e r m o a l t i n g g i s e r t a m u l i a . Ad a l a h d i h a r a p k a n j u g a p a r a p e l a j a r
menolak sikap devian mereka agar tidak terlibat dalaam gejala
vandalisme di tempat awam ataupun sekolah.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


BAHAGIAN B
ISU MORAL SEMASA DI SEKOLAH RENDAH
PENGENALAN
Sejak kebelakangan ini, peningkatan kadar masalah disiplin di
sekolah-sekolah di Malaysia sama ada di peringkat sekolah rendah
ataupun sekolah menengah semakin meruncing

dan perlu diatasi

dalam kadar yang segera. Masalah disiplin berlaku tidak kira sekolah
di

kawasan bandar ataupun luar Bandar, sekolah harian biasa

ataupun sekolah berasrama penuh.


Fenomena ini semakin merunsingkan

banyak pihak terutaman ya

para guru dan ibu bapa.

Kes ponteng sekolah terutamnya mencatat

bilangan

berbanding

yang

tertinggi

kes-kes

disiplin

yang

lain.

Sebagai buktinya, tiga peratus daripada 5 juta pelajar dari 10,000


sekolah rendah dan menengah di seluruh negara terbabit dengan
kegiatan salah laku sepanjang sesi perseolahan 2010.
M a l a h , m e n g i k u t r e k o d k e m e n t e r i a n 111 , 4 8 4 p e l a j a r a t a u 7 2 , 5 5 7
pelajar sekolah menengah dan 38,927 murid sekolah rendah dikesan
terbabit dengan pelbagai salah laku disiplin pada 2010. Namun
begitu, gejalah ponteng sekolah mencatatkan jumlah kes tertinggi
berbanding kes disiplin yang lain iaitu seban yak 19, 545 kes (Berita
Harian, 7 Disember 2010). Statistik ini jelas menunjukkan gelaja
ponteng sekolah semakin meruncing dalam kalangan pelajar pada
masa kini.
Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar
peraturan sekolah. Seseorang pelajar dianggap memonteng sekiranya
tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada harihari persekolahan. Sejak akhir-akhir ini masalah ini didapati semakin
menjadi-jadi dan telah sampai ke peringkat yang agak serius. Pihak
media juga sering men yiarkan berita tentang masalah ini sehingga
pada masa ini pihak guru serta ibu bapa berasa sesuatu tindakan yang
tegas perlu dilakukan segera sebelum gejala negatif ini sampai ke
peringkat yang lebih kronik lagi.
Menurut

laporan

yang

pernah

dikeluarkan

oleh

Kementerian

Pendidikan, peratus pelajar yang terbabit dengan gejala ponteng

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


didapati semakin meningkat dari semasa ke semasa terutama bagi
s e k o l a h - s e k o l a h d i k a w a s a n b a n d a r. P a d a h e m a t s a y a p u n c a - p u n c a
sebenar masalah ini haruslah dikenal pasti dengan segera supaya
langkah-langkah untuk mengatasin ya dapat dijalankan demi masa
depan generasi pelajar kita pada masa depan.
PAS I R P U T E H 2 5 A p r i l - S e b a n y a k 2 4 p e l a j a r t e r m a s u k t i g a r e m a j a
perempuan ditangkap dalam Operasi Bersepadu Ponteng Sekolah
2014 di sini baru-baru ini.
Operasi

yang

melibatkan

87

anggota

dari

Pejabat

Pendidikan

Daerah (PPD) Pasir Puteh, Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan


Pengangkutan Jalan (JPJ), Majlis Daerah Pasir Puteh (MDPP),
Jabatan

Kebajikan

Masyarakat,

Agensi

Anti

Dadah

Kebangsaan

(AADK) Pejabat Agama Islam Jajahan, Pejabat Kesihatan, Persatuan


Sukarelawan

Malaysia

(Rela)

dan

Jabatan

Pertahanan

Awa m

Malaysia
( A r k i b U t u s a n M a l a ys i a O n l i n e 2 6 / 0 4 / 2 0 1 4 )
Statistik terkini kementerian memaparkan sebanyak 34 628 pelajar
terlibat dalam gejala ponteng daripada 5 juta pelajar dinegara kita
t e r m a s u k d i p e r i n g k a t s e k o l a h r e n d a h , m e n e n g a h , m a h u p u n I P T. H a l
ini

dapat

kita

saksikan

bahawa

gejala

ponteng

makin

menurun

berbanding pada tahun 1999 seban yak 38 053 pelajar terlibat dalam
gejala ponteng.
Daripada jumlah berikut, seban yak 99 peratus adalah pelajar lelaki
yang terlibat dalam gejala ponteng
Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran Malaysia, ponteng
merupakan kes yang kedua terban yak selepas salah laku kurang
sopan, diikuti berunsur jenayah, tidak penting masa, kekemasan diri,
kenakalan, laku musnah dan berunsur kelucahan.
Kesan ponteng bukan sahaja men yebabkan pelajar ketinggalan
dalam pelajaran, namun lebih teruk lagi termasuk terjebak dengan
gejala negatif seperti pen yalahgunaan dadah, gangsterisme, minuman
keras, vandalisme, seks bebas, melepak dan sebaligftgainya.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


Sepertimana yang telah dipaparkan di media massa dan media
elektronik,

antara

tempat

yang

menjadi

tumpuan

pelajar-pelajar

m e l e p a k a d a l a h d i k a f e s i b e r. H a l i n i k e r a n a h u j a n k a f e s i b e r t e l a h
membanjiri di seluruh kawasan bandar dan luar bandar di Malaysia.
Ini juga menjadi penyebab kepada ketagihan dan tarikan pelajar
untuk mengunjungi kafe siber serta men yumbang kepada peningkatan
bilangan pelajar ponteng

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


P U N C A - P U N C A B E R L A K U N YA P O N T E N G S E K O L A H
Kurang berminat terhadap pengajaran dan pelajaran di sekolah .
Pelajar ponteng sekolah adalah kerana kurang atau tidak berminat
terhadap

pengajaran

dan

pembelajaran

di

sekolah

Keadaan

ini

mungkin berpunca daripada isi kandungan sukatan pelajaran yang


ban yak memberikan tumpuan kepada mata pelajaran yang memerlukan
pelajar menghafal seperti mata pelajaran sejarah, matematik, sains,
geografi dan sebagainya.
Di samping itu, pelajar kurang berminat terhadap sekolah kerana
mereka mungkin tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan
sempurna kerana ketinggalan akibat kelemahan diri mereka sendiri.
Alasan ini juga yang menyebabkan berlakun ya kes ponteng yang
ban yak di kalangan pelajar yang lemah jika dibandingkan dengan
pelajar yang cerdas. Pelajar seperti ini biasan ya mudah berputus asa.
Mereka

kebanyakann ya

datang

ke

sekolah

semata-mata

kerana

menurut kehendak ibu bapa.


Oleh itu mereka kerap ponteng kerana telah hilang minat untuk
belajar akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan
pelajar yang lebih cerdas.
Kurangnya kasih sayang serta pemantauan daripada ibu bapa
Pelajar

ponteng

sekolah

adalah

kerana

mereka

telah

hilang

pemerhatian, kasih sayang daripada ibu bapan ya dan ibu bapa telah
mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu bapa. Dengan
membuktikan keadaan tersebut, ibu bapa kini sentiasa bekerja di luar
dari awal pagi sampai tengah malam, masa mereka bersama dengan
anak

semakin

berkurang

sehingga

anak-anak

tidak

dapat

men yampaikan perasaan mereka kepada ibu bapa.


Lama-lama kemudian, anak tersebut akan cuba menggunakan cara
lain iaitu cara negatif seperti ponteng sekolah kerana mereka berjaya
mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Malangn ya anak-anak
ini akan berkawan dengan orang luar semasa mereka memonteng
sekolah dan kesannya kawan baru ini akan mengajak mereka pergi
ke tempat lain untuk berhibur sehingga anak-anak ini tidak lagi
mementingkan pelajarannya.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


Biasanya pihak sekolah akan mengeluarkan surat amaran bagi
pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan ponteng terlalu kerap iaitu
tiga hari berturut-turut. Surat yang ditujukan kepada waris atau ibu
bapa

itu

kadang-kadang

tidak

mendapat

respon

yang

diharap-

harapkan. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan harian mereka
tidak dapat hadir untuk berbincang dengan pihak sekolah. Keadaan
ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ibu bapa atau penjaga
pelajar yang berkenaan langsung tidak mengambil berat akan halehwal anak-anak mereka.
Keadaan ini juga memberikan rangsangan kepada pelajar yang
berkenaan

untuk

terus

memonteng

sehingga

akhirnya

terpaksa

diberhentikan persekolahannya. Oleh itu bolehlah dikatakan bahawa


ibu bapa yang tidak mengambil berat akan amaran pihak sekolah
turut men yumbang ke arah masalah ini.
Pengaruh rakan sebaya
Pengaruh rakan sebaya juga turut memainkan peranan yang kuat
d a l a m m e m p e n g a r u h i p e l a j a r l a i n u n t u k p o n t e n g s e k o l a h . Aj a k a n
daripada

rakan

mempengaruhi

sebaya
minda

mereka

untuk

pelajar-pelajar

ponteng

yang

tidak

sekolah
berfikir

akan
secara

rasional. Mereka akan menurut segala ajakan dan pelawaan rakanrakan mereka tanpa berfikir panjang.
Rakan-rakan

yang

bercadang

untuk

ponteng

sekolah

akan

memberikan pelbagai alasan yang munasabah seperti pelajaran di


sekolah

sangat

tanggapan

membosankan

bahawa

aktiviti

dan

ponteng

sebagainya.
sekolah

Mereka

dapat

menberi

menenangkan

fikiran dan ini menjadi alasan untuk mereka tidak hadir ke sekolah.
Mencari Keseronokan
Pelajar ponteng sekolah berkemungkinan adalah kerana mereka
lebih mementingkan keseronokan daripada pelajaran. Hal ini jelas
kerana terdapat di kalangan pelajar yang ponteng dengan tujuan
untuk melepak atau berkumpul di suatu tempat terutamanya pusatpusat

membeli-belah,

pusat

permainan

video,

dan

taman-taman

rekreasi.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


Malahan, terdapat juga pelajar yang ponteng untuk menonton
w a ya n g a t a u b e r k e l a h . B a g i m e r e k a , b e l a j a r d i s e k o l a h a d a l a h s e s u a t u
yang membosankan kerana tidak ada unsur-unsur hiburan.
Peraturan sekolah yang terlalu ketat
Ter d a p a t j u g a p a r a p e l a j a r p o n t e n g s e k o l a h k e r a n a t a k u t d i m a r a h i
ataupun didenda oleh guru contohnya semasa mereka tidak sempat
men yiapkan kerja sekolah mereka yang diberikan oleh guru, mereka
akan pilih cara ponteng sekolah supaya mereka tidak dapat didenda
oleh

cikgu.

Selain

daripada

itu,pelajar

yang

datang

lewat

juga

akan

mengambil keputusan untuk ponteng kerana takut didenda kerana


kesalahan mereka itu. Kumpulan pelajar ini juga men yalahkan pihak
sekolah

yang

mengamalkan

peraturan

yang

terlalu

ketat

dan

mengenakan hukuman yang pada pendapat mereka terlalu berat bagi


kesalahan yang kecil.
Tek a n a n E k o n o m i
Tar a f e k o n o m i k e l u a r g a p e l a j a r y a n g r e n d a h j u g a m e n y e b a b k a n
mereka malu untuk pergi ke sekolah. Mereka sering ponteng sekolah
b a g i m e n g e l a k k a n d i p e r s e n d a o l e h r a k a n - r a k a n . Ap a b i l a p o n t e n g
sekolah, mereka mula melakukan sesuatu yang negatif bagi memenuhi
masa lapang mereka.
Oleh kerana kedudukan ekonomi yang rendah, maka ibu bapa sibuk
untuk

mencukupkan

perbelanjaan

harian

dan

men yebabkan

tanggungjawab anak terabai. Selain itu, terdapat juga pelajar yang


ponteng kerana terpaksa bekerja secara sambilan dan oleh kerana
terlalu

keletihan

mereka

tidak

berdaya

untuk

bangun

awal

terutamanya yang bekerja pada waktu malam.


Memang tidak dinafikan bahawa terdapat sesetengah guru yang
tidak pandai mengajar atau tidak menunjukkan kesungguhan di bilik
darjah sehingga membuatkan pelajar bosan lalu ponteng sekolah.
Namun bilangan guru yang bersikap seperti ini sangat kecil. Hal ini
d i b u k t i k a n o l e h D t . A m i r a h L a t i f d a n D r. Ad i l l a h S y a z w a n i K h a i r i ,
dua orang pensyarah pendidikan di Universiti Malaya dalam kajian

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


mereka tentang punca pelajar ponteng di beberapa buah sekolah di
sekitar Lembah Klang.
Dalam kajian yang melibatkan 125 orang pelajar yang pernah
ponteng sekolah, han ya 10 orang pelajar yang menyatakan bahawa
mereka bosan dengan cara pengajaran guru. Lain-lain men yatakan
b a h a w a m e r e k a p o n t e n g k e r a n a k u r a n g n y a m i n a t u n t u k b e l a j a r, s u k a
mengikut kawan-kawan dan tidak kurang juga yang melakukan kerja
sambilan.
Ter d a p a t j u g a p a r a p e l a j a r y a n g m e m b e r i k a n a l a s a n y a n g t i d a k
munasabah seperti takut didenda, guru yang garang, malu, dan
sebagainya.
ponteng

Pelajar

kerana

yang

mereka

berkenaan
takut

mengambil

didenda

keputusan

kerana

tidak

untuk
sempat

m e n y i a p k a n k e r j a s e k o l a h m e r e k a y a n g d i b e r i k a n o l e h g u r u . Ter d a p a t
juga pelajar yang datang lewat lalu mengambil keputusan untuk
ponteng

kerana

takut

didenda

kerana

kesalahan

mereka

itu.

Pelajar yang berasa malu sekiranya didenda dan dimarahi guru itu
biasan ya akan ponteng dan bersembun yi atau melepak di kawasankawasan yang sukar dikesan. Kumpulan pelajar ini juga menyalahkan
pihak sekolah yang mengamalkan peraturan yang terlalu ketat dan
mengenakan hukuman yang pada pendapat mereka terlalu berat bagi
kesalahan yang kecil.
Salah satu punca yang menyebabkan gejala ponteng sekolah
berlaku ialah murid-murid berkawan dengan remaja yang tidak lagi
bersekolah. Sebagai seorang remaja murid sekolah memerlukan rakan
sebaya untuk bersahabat. Pada peringkat perkembangan ini, rakan
sebaya merupakan satu aspek penting yang dapat mempengaruhi
kehidupan. Kecenderungan untuk bercampur gaul dengan rakan-rakan
sebaya menyebabkan murid sekolah tidak berhati-hati dalam membuat
pilihan rakan sebaya.
Masalah akan timbul apabila murid sekolah berkawan dengan
rakan sebaya yang sudah meninggalkan bangku sekolah. Golongan ini
h a n y a m e n g h a b i s k a n m a s a d e n g a n b e r f o y a - f o y a t a n p a t u j u a n . Ap a b i l a
murid sekolah bergaul dengan golongan ini, mereka juga akan turut
t e r i k u t - i k u t d e n g a n c a r a h i d u p t a n p a t u j u a n i n i . Ak h i r n y a m e r e k a

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


akan

ponteng

sekolah

untuk

bersama-sama

dengan

rakan-rakan

mereka yang tidak bersekolah .


Oleh itu, jelaslah salah satu punca masalah ponteng sekolah ialah
murid-murid

sekolah

berkawan

dengan

remaja

yang

tidak

lagi

mem entingkan

diri

bersekolah.
Di

samping

itu,

sikap

masyarakat

yang

sendiri turut men yebabkan gejala ponteng sekolah terus berleluasa.


Masyarakat kita pada masa kini tidak lagi memiliki sikap tegurmenegur antara satu sama lain, apatah lagi untuk menegur anak-anak
jiran yang didapati ponteng sekolah.
Mas yarakat mengamalkan cara hidup tidak ubah seperti enau
d a l a m b e l u k a r m e l e p a s k a n p u c u k m a s i n g - m a s i n g . Ti a d a l a g i s e m a n g a t
kerjasama dan hubungan akrab antara anggota mas yarakat, lebihl e b i h l a g i d a l a m k a l a n g a n m a s y a r a k a t b a n d a r. O l e h s e b a b m a s y a r a k a t
tidak

mempunyai

semangat

kerjasama,

masalah

ponteng

sekolah

s e o l a h - o l a h t i a d a p e n g h u j u n g n ya . M u r i d - m u r i d y a n g t e r l i b a t d e n g a n
gejala ini berasa bebas kerana kegiatan mereka tidak ditegur oleh
sesiapa, termasuk orang-orang yang dikenali oleh mereka.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


Tem u b u a l d a n s o a l s e l i d i k y a n g t a k t e r a n c a n g d i b u a t d a l a m u s a h a
mengetahui sejauh mana masalah ponteng ini mempengaruhi keadaan
s o s i a l p e l a j a r.
Pelajar yang ditemubual rata-rata susah untuk ke sekolah kerana
bangun lambat dan tidak dikejutkan oleh ibu bapa mereka . Secara
tidak

langsung

pelajar

menjadi

malas

untuk

ke

sekolah

kerana

keterlewatannya.
Ter k a d a n g p e l a j a r y a n g l e w a t b a n g u n i n i t e r p a k s a m e n y e d i a k a n
atau menguruskan diri sendiri tanpa bantuan ibu bapa sama ada dari
segi sarapan dan wang saku. Pelajar yang semacam ini akan timbul
masalah

malas

dan

boring

untuk

ke

sekolah

kerana

mereka

menganggap diri mereka tida sebaik rakan-rakan yang lain. Perasaan


malu ini menyebabkan pelajar yang terlibat tidak mahu sekolah.
( h a s i l t e m u b u a l s a l a h p e l a j a r y a n g p o n t e n g t e g a r. r e s p o n d e n s
Pelajaru tahun 6 UPSR 2014)
Selain dari itu, ada di kalangan pelajar yang ponteng disebabkan
tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Dan ada juga yang tidak
men yukai guru-guru tertentu. Ini berpunca dari kebosanan dengan
guru yang mengajar mata pelajaran tertentu. Pelajar cepat merasakan
seperti berada di dalam keadaan penyiksaan sewaktu menajalani
proses pembelajaran.
Kesukaran memahami sesuatu mata pelajaran juga menyebabkan
wujud nya kekecewaan di kalangan pelajar untuk meneruskan mata
pelajaran tersebut. Pelajar yang menghadapi masalah ini agak gemar
ponteng

kelas

sewaktu

pembelajaran

berlaku

dengan

lepak

di

perpustakaan atau tandas sehingga waktu mata pelajaran tersebut


tamat.
Kepadatan dalam sesuatu kelas juga menjadi rungutan di kalangan
p e l a j a r. S u a s a n a y a n g t i d a k s e l e s a d a n p e n g u r u s a n p e m b e l a j a r a n
dengan gangguan sewaktu pembelajaran menimbulkan kebencian di
kalangan pelajar untuk berada di dalam kelas.
Ada di kalangan pelajar yang ponteng sekolah disebabkan dibuli
rakan-rakan

sekolah.

Sikap

pasif

men yebabkan

pelajar

tersebut

mudah menjadi bahan usikan dan guruan pelajar-pelajar yang lain.

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


Apabila ini berlaku, pelajar ini akan merasa rendah diri dan malu
untuk ke sekolah.
Ter d a p a t j u g a d i k a l a n g a n y a n g d i t e m u b u a l ,

mereka tidak ke

sekolah kerana menolong ibubapa di rumah atau membantu bapa di


kebun. Keterpaksaan ini men yebabkan pelajar tidak dapat hadir ke
sekolah. Beralasankan masalah ekonomi atau taraf hidup di kalangan
pelajar menyebabkan mereka ponteng sekolah.
Ter d a p a t j u g a h a s i l d a r i t e m u b u a l , p e l a j a r y a n g p o n t e n g t a n p a
sebab, bila disoal selidik ibu bapa mereka tidak memperdulikan
kiran ya pelajar yang terlibat tidak sekolah. Malah tidak mengambil
endah ke mana pelajar terbabit seharian.
Segelintir pelajar yang disoal selidik mengatakan masalah ponteng
yang

dihadapi

perhatian

ini

khusus

amat
oleh

sukar

pihak

dibendung

sekolah.

kiran ya

Dan

tidak

mengharapkan

diberi
pihak

sekolah mengambil tindakan yang tegas terhadap pelajar-pelajar yang


terlibat. Dikhuatiri masalah ini akan menjadi ikutan kepada pelajar
yang lain kerana tiada apa-apa tindakan yang diambil oleh pihak
sekolah terhadap mereka.
Kesimpulann ya, masalah ponteng ini menjadi satu trend di kalanga
pelajar pada masa kini.
Perbincangan mengenai keruntuhan akhlak remaja adalah berkisar
isu pelajar remaja.
J u s t e r u , s t r a t e g i m e n g a t a s i m a s a l a h s e h a r u s n ya d i t u m p u k a n p a d a
golongan remaja ini. Bagi menangani punca-punca ini, pelbagai
inisiatif telah diambil oleh variasi pihak. Berikut beberapa saranan:
Ibu bapa memainkan peranan mereka
Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian
yang

serius

terhadap

anak-anak

mereka.

Ibu

bapa

mestilah

memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka.


Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah
yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa
untuk

mengatasai

masalah

tersebut.

Ibu

bapa

juga

seharusnya

mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anakanak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yangmempunyai

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


kedudukkan

moral

yang

baik.

Selain

itu

ibu

bapa

hendaklah

menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anakanak.


Pendekatan akademik.
Ini

boleh

dilakukan

dengan

menambahkan

aktiviti-aktiviti

berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan kokurikulum

di

teknik-teknik

sekolah.

Begitu

pengajaran

juga

seperti

dengan

perubahan-perubahan

penggunaan

komputer,

video,

bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas.


Mewujudkan sistem perundangan di sekolah.
Peruntukan

undang-undang

di

peringkat

sekolah

boleh

menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah , di samping


mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu
bapa dalam pengawasan disiplin.
Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti
polis.
Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak
pentadbir

sekolah

dalam

mendisiplinkan

p e l a j a r - p e l a j a r.

Pihak

pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah


pelajar ini kepada pihak polis.
Kaunseling
Langkah-langkah

pencegahan

yang

bersesuaian

hendaklah

diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di


peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi
masalah

mereka.

Program

ini

akan

lebih

bermakna

sekiran ya

kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik


dalam

memantapkan

pelaksanaan

dan

keberkesanan

kaunseling

tersebut.
Peranan PIBG
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan
yang penting. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa, penjaga
dan guru perlu selalu berbincang untuk men yelesaikan masalah ini.
Tuntasnya,

semua

pihak

terutaman ya

pelajar

sendiri

haruslah

bertanggungjawab membaik pulih sistem pendidikan negara agar

10

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


dapat memacu kejayaan negara seterusnya bersaing dengan kuasa
besar antarabangsa yang lain. Janganlah kita menjatuhkan air muka
negara sendiri tatkala rumpun lain asyik memperlekehkan kemampuan
kita.

Sesungguhn ya

pentarbiahan

yang

sempurna

menjamin

keterjelmaan negara seiring dengan Gagasan 1Malaysia.


Individu sendiri
Kemampuan menguruskan emosi diri sendiri amat ditagih dalam
mengatasi masalah ponteng di kalangam pelajar-pelajar . Kemampuan
memotivasikan diri ini akan membantu pelajar dari terjebak dalam
masalah

sosial

dan

mengelakkan

timbuln ya

masalah

ponten

di

k a l a n g a n p e l a j a r.
Kemampuan mengenali emosi diri sendiri. kecerdasan emosi dapat
bergabung tenaga dengan kecerdasan akal bagi menentukan kejayaan
dan keharmonian sesebuah kehidupan manusia.
Untuk

membolehkan

penguatkuasaan

larangan

ponteng

dapat

dilaksanakan secara men yeluruh, orang ramai diseru agar melaporkan


kepada polis sekiran ya terserempak dengan pelajar yang ponteng
sekolah.
Selain itu, pihak berkuasa tempatan juga turut mengambil inisiatif
b a g i m e n a n g a n i g e j a l a p o n t e n g d e n g a n m e n y e r t a k a n s ya r a t r e m a j a
berpakaian seragam sekolah tidak boleh memasuki premis mereka
sebagai

salah

satu

syarat

bagi

mengeluarkan

lesen

bagi kafe

siber dan arked permainan video.


Di samping itu, pihak sekolah juga perlu menyediakan suasana
persekolahan

yang

kondusif

serta

tidak

menekan

pelajar

untuk

menarik minat pelajar agar terus menghadiri kelas. Guru-guru juga


disaran supaya bersikap ramah serta tidak terlalu garang dengan
p e l a j a r.
P a l i n g p e n t i n g , i b u b a p a s e h a r u s n ya m e m a i n k a n p e r a n a n b e r m u l a
dari akar umbi bagi mencegah anak-anak mereka daripada ponteng
s e k o l a h . M e r e k a s e h a r u s n ya m e m e r h a t i k a n g e r a k - g e r i a n a k m e r e k a ,
dengan

siapa

anak

mereka

berkawan,

kerap

menghubungi

pihak

sekolah serta memeriksa beg sekolah anak mereka sebagai bukti sama
ada anak-anak mereka menghadiri sekolah atau tidak. Ibu bapa juga

11

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


t i d a k s e h a r u s n ya t e r l a l u m e m p e r c a y a i a n a k - a n a k m e r e k a k e r a n a s i k a p
terlalu memanjakan anak sudah tentunya bakal memakan diri sendiri
kelak
Peranan

umum

meliputi

peranan

keluarga

dan

diri

dalam

menangani gejala ponteng sekolah.Dari aspek keluarga , ibubapa


perlu mengambil berat tentang pembangunan salsiah anak mereka
sejak kecil lagi. Selain itu,kanak-kanak perlu melibatkan diri mereka
dalam

didikan

agama.Ini

disebabkan

didikan

agama

dapat

mendisilipinkan dan membentukan jati diri mereka.

12

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


PENUTUP
Para guru harus sedar bahawa pelajar yang ada sekarang berbeza
dengan pelajar pada zaman 60-an dan 70-an dulu. Pelajar dulu takut
dan hormat kepada guru, mempunyai hala tuju yang jelas dalam
b e l a j a r, t i d a k m u d a h d i p e n g a r u h i o l e h m a n a - m a n a p i h a k , b e r c i t a - c i t a
tinggi selain daripada dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh
dengan kasih sayang, hormat menghormati di samping tidak terlibat
dalam arus mengejar kebendaan semata-mata.
Pelajar

dulu

kaya

dengan

nilai-nilai

budaya

Ti m u r

yang

mengutamakan nilai menghormati mereka yang lebih tua. Kata-kata


guru dianggap keramat, teguran guru ibarat nasihat. Paling penting,
pada waktu dulu para pelajar tidak terdedah dengan pelbagai bentuk
budaya asing dan popular yang bisa menghakis nilai-nilai ketimuran
yang mulia. Dulu, rotan adalah senjata yang paling berkesan untuk
m e r a w a t s a l a h l a k u p e l a j a r. Ap a y a n g b e r l a k u s e k a r a n g s u d a h a m a t
jauh bezan ya.
Sekolah
pelajar

dan

golongan

sekarang

lebih

guru

mesti

lantang

dan

menerima
sedar

hakikat
akan

bahawa

hak

yang

m e l i n d u n g i n y a s e b a g a i p e l a j a r. M e r e k a a d a k a l a n y a b e r a n i m e n c a b a r
kewibawaan sekolah.

Oleh itu, kaedah-kaedah tradisional seperti

dengan memarahi, merotan, menggantung dan membuang sekolah


sudah

tidak

sesuai

lagi

dengan

kemelut

disiplin

sekarang.

Sekolah perlu mewujudkan iklim yang cukup selesa untuk para


pelajar menimba ilmu sehingga tidak ada ruang langsung pun untuk
pelajar berasa tidak puas hati dan mendorongn ya untuk memberontak.
Percayalah,

masalah

disiplin

yang

berlaku

di

kalangan

pelajar

sekarang banyak berpunca daripada masalah keluarga serta kegagalan


guru mempersembahkan yang terbaik untuk para pelanggann ya iaitu
p a r a p e l a j a r.
Ter d a p a t p e l b a g a i p u n c a y a n g m e n y e b a b k a n g e j a l a p o n t e n g
sekolah berleluasa. Dalam hal ini, semua pihak hendaklah berganding
bahu untuk membanteras gejala ini hingga ke akar umbi. Jika tidak
gejala ponteng sekolah akan mencetuskan pelbagai masalah lain yang
lebih buruk kesann ya kerana kudis akan menjadi tokak jika tidak

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


diubati. Kerjasama dan sikap prihatin mas yarakat akan membantu
pihak sekolah menangani gejala ponteng sekolah dengan lebih
berkesan kerana generasi muda hari ini ialah pemimpin masa depan

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


RUJUKAN
A z i z i Yah y a , S h a h r i n H a s h i m , Yus o f B o o n d a n H o w L e e C h a n
(2007). Faktor-Faktor Mempengaruhi Pelajar Ponteng Di
K a l a n g a n P e l a j a r S e k o l a h M e n e n g a h J o h o r. Tes i s P h . D U n i v e r s i t i
Tek n o l o g i M a l a y s i a : t i d a k d i t e r b i t k a n .
R o p i a h M o h a m e d ( 2 0 0 4 ) . F a k t o r - F a k t o r P e r s e k o l a h a n Yan g
M e m p e n g a r u h i M a s a l a h P o n t e n g D i K a l a n g a n P e l a j a r, S a t u
K a j i a n K e s Ter h a d a p P e l a j a r Tin g k a t a n E m p a t D i S a l a h S e b u a h
S e k o l a h D i D a e r a h M u a r , J o h o r. U n i v e r s i t i Tek n o l o g i M a l a ys i a :
Tes i s S a r j a n a P e n d i d i k a n .
http://pontengsekolah.blogspot.com/2012/04/cara-cara-menanganiponteng-sekolah.html
http://drghazali.blogspot.com/2011/05/karangan-contoh.html

http://pemonteng22.blogspot.com/2010/08/usaha-menangani-masalahpelajar-ponteng.html

ISU & TREND DALAM PENDIDIKAN MORAL EEM 432


LAMPIRAN

Anda mungkin juga menyukai