Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM KOD

MATAPELAJARAN 900/4
Maklumat kepada responden:
Soal selidik ini adalah untuk memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)
bertujuan membuat kajian tentang amalan adat tradisional masyarakat di bandar , Bentong.
Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan digunakan atas keperluan kajian
sahaja.

BAHAGIAN A: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN


Arahan: Tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan.
1. JANTINA:
Lelaki
Perempuan
2. UMUR:
3. TEMPAT ASAL:
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN AM
1. Adakah anda tahu amalan adat tradisional semasa tahun baru cina?
Ya

Tidak

2. Dari manakah anda mengetahui mengenai amalan adat tradisinal?


Televisyen
Radio
Internet

Lain-lain:

Iklan
Kempen
Ahli keluarga

BAHAGIAN C: PANDANGAN RESPONDEN


Tandakan (/) pada ruangan yang dipilih.
Penyataan
Skor

Setuju
1

Tidak Pasti
2

Tidak Setuju
3

a) Apakah kepentingan amalan adat tradisional yang diamalkan masyrakat cina?


Bil
1
2
3
4

Kepentingan

Kekeluargaan
Perpaduan
Peluang perniagaan
Pelancongan

b) Apakah aktor-faktor generasi muda kurang mengamalkan adat tradisional?


Bil
1
2
3
4
5

Faktor
Faktor modenisasi
Faktor teknologi
Faktor globalisasi/kebebesan
Faktor kurang pendedahan
Faktor pengaruh rakan