Anda di halaman 1dari 21

PENGENALAN

Secara umum terdapat dua jenis kemahiran berfikir iaitu kemahiran berfikir aras rendah yang
tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam. Sebagai contoh kemahiran ini hanya
memerlukan murid menghafal dan mengingat kembali fakta atau maklumat yang
disampaikan oleh guru kepada mereka. Kemudian meluahkannya semula sekiranya terdapat
soalan yang memerlukan jawapan mereka.
Sementara itu, kemahiran berfikir aras tinggi melibatkan kemahiran intelek yang
tinggi. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir sebelum membuat penjelasan
dengan menganalisis, menilai, menjana idea, pilihan membuat keputusan, menyelesaikan
masalah dan membuat perancangan. Secara mudahnya murid mencerap sesuatu data atau
maklumat kemudian diproses dalam minda dan akhirnya dikeluarkan semula dalam berbagai
bentuk. Kemahiran berfikir ini juga dikatakan sebagai berfikir secara kritis dan kreatif.
Memiliki kemahiran ini murid bebas untuk membanding, membeza, menyusun atur,
mengelas dan mengenal pasti sebab dan akibat mengikut pendapat dan pandangan mereka
sendiri. Andai kata diberikan suatu soalan maka murid boleh memberi jawapan dalam
pelbagai bentuk, idea baru dan melihat daripada beberapa sudut. Di sinilah dikatakan
wujudnya pemikiran berbentuk kreatif, inovatif dan merekacipta di kalangan murid.
Kemahiran berfikir aras tinggi ini mempunyai kelebihan lain iaitu dapat
meningkatkan lagi keupayaan dan kebolehan sedia ada pada murid. Mereka akan dapat
mengawal, memandu dan mengukur pembelajaran yang telah mereka kuasai. Kebolehan ini
akan menjadikan mereka lebih produktif dan berdaya saing. Seterusnya sudah tentu dapat
meningkatkan kefahaman dan memperkukuhkan pembelajaran dalam apa sahaja perkara
yang mereka pelajari nanti.
Bagi menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan murid maka peranan
guru sangat signifikan. Usaha ke arah itu perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh.
Sebenarnya kemahiran berfikir ini bukanlah asing kepada guru kerana mereka telah
didedahkan tentang konsep dan kaedah kemahiran ini semasa mengikuti latihan perguruan di
maktab atau universiti suatu ketika dahulu.
Walau apa pun guru perlu terus ditingkatkan keupayaan kemahiran berfikir mereka
supaya dapat memberikan yang terbaik kepada murid dalam pengajaran mereka. Dalam
proses pendidikan terdapat lima peringkat bagaimana kemahiran ini dapat disampaikan
kepada murid secara terancang iaitu melalui set induksi, penggunaan bahan asas atau bahan
bantu mengajar, aras soalan atau teknik menyoal, aktiviti atau gerak kerja dan latihan bertulis.

Dalam set induksi kebiasaannya sebelum memulakan sesuatu pengajaran guru akan
menjelaskan tentang tajuk pengajarannya, matlamat dan apakah yang akan difahami selepas
pengajarannya. Set induksi yang berkesan akan membolehkan murid bersedia mengikuti
pengajaran guru dan merupakan langkah permulaan dalam proses berfikirnya.
Penggunaan bahan asas atau bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tajuk
pengajaran akan membolehkan murid memahami dengan lebih jelas sesuatu istilah dan
konsep. Malah ia akan menjadikan pengajaran guru lebih mudah diikuti dan menyeronokkan.
Melihatkan suasana pembelajaran yang berjalan dengan lancar maka guru hendaklah
mengambil kesempatan dengan mengemukakan berbagai soalan kepada muridnya bermula
dalam bentuk tahap yang rendah dan berkembang kepada soalan yang bertahap tinggi.
Ketika ini murid banyak menggunakan kemahiran berfikir mereka dalam menjawab
soalan-soalan yang berbagai bentuk. Dalam masa sama, guru akan dapat menilai sama ada
murid memahami pengajarannya.
Selanjutnya aktiviti atau gerak kerja pembelajaran akan dapat memperkukuhkan lagi
pengajaran guru. Aktiviti seperti teka silang kata, kuiz, syarahan, bahas, lakonan, kerja
berkumpulan, menyediakan projek dan gerak kerja di luar bilik darjah akan memantapkan
lagi kefahaman murid. Sudah tentu murid akan membuat perbincangan, merujuk dan mencari
maklumat dalam menyiapkan tugasan yang diberikan.
Akhirnya proses pembelajaran menjadi lebih mantap apabila murid melakukan latihan
bertulis. Melalui kemahiran berfikir aras tinggi murid akan dapat menulis dengan
mengeluarkan pelbagai pendapat secara kreatif dan mungkin juga terdapat idea-idea baru. Di
sinilah peluang kepada guru untuk memberi komen, galakan dan tunjuk ajar agar murid
menjadi lebih produktif dan berdaya maju.

ESEI
Menurut definisi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kemahiran
berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, Kemahiran dan
nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat
keputusan,berinovasi dan mencipta sesuatu.
Onosko dan Newmann (1994) menjelaskan bahawa Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (higher-order thinking) didefinisikan sebagai penggunaan minda secara meluas untuk
menghadapi cabaran-cabaran baru. Penggunaan minda secara meluas berlaku apabila
seseorang itu perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menjawab
soalan atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Hanya dengan mengaplikasikan
maklumat yang telah diperoleh lebih awal untuk menjawab atau menyelesaikan masalah
dalam situasi baru mungkin tidak akan membuahkan hasil. Mengikut Zevin (1995), pada
kebiasaannya, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi merupakan perluasan maklumat yang sedia
ada dalam minda untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli. Masalah-masalah yang
mempunyai pelbagai kemungkinan penyelesaian merupakan nadi kepada Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi.

Definisi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi telah dijelaskan sebelum ini. Walau
bagaimanapun, definisi ini telah menimbulkan pelbagai masalah operasi di dalam bilik
darjah. Sememangnya sukar bagi menentukan samada seseorang itu terlibat dalam proses
KBAT atau tidak. Guruguru yang berinteraksi dengan pelajar pada satu-satu masa

mempunyai ruang yang amat terhad untuk menganalisis daya pemikiran mereka. Oleh itu,
guru harus membuat andaian tentang pengetahuan sedia ada dan bagaimana cara kumpulan
pelajar itu berfikir.
Kepentingan definisi kemahiran berfikir perlu diambil berat oleh guru-guru
berlandaskan kepada dua sebab. Pertama, untuk mengenalpasti kemahiran yang telah diajar
atau dipelajari di dalam bilik darjah samada kemahiran kritikal, kemahiran kreatif atau
kemahiran analitikal. Hal ini perlu diteliti kerana kemahiran ini amat jarang digunakan
terutamanya kategori yang tipikal. Biasanya aktiviti-aktiviti yang disediakan atau kemahiran
yang diajar adalah lebih daripada satu kategori. Misalnya, bila pelajarpelajar diminta
mencari bukti terhadap pernyataan yang mereka buat, pelajar-pelajar ini mungkin mendalami
pernyataan tersebut dengan menggunakan kemahiran analitikal yang mana mereka mungkin
juga memecahkan pernyataan itu kepada komponen-komponen yang lebih kecil. Setelah itu,
barulah mereka menguji komponen-komponen tersebut dan menentukan hubungan antara
komponen-komponen kecil itu secara keseluruhannya. Pada masa yang sama juga mungkin
pelajar-pelajar ini menggunakan kemahiran sintesis yang mana mereka perlu menggabung
idea- idea atau bahan -bahan bagi mencipta sesuatu yang baru.
Kedua, KBAT digunakan untuk merealisasikan usaha-usaha untuk mengajar
kemahiran seseorang berfikir. Dalam erti kata lain, soalan yang dikemukakan adalah dalam
bentuk kemahiran kritikal, kreatif, analitikal, logik atau dalam bentuk penaakulan di dalam
bilik darjah. Walau bagaimanapun, didapati hal ini kurang diberi penekanan terhadap
kemahiran berfikir yang spesifik untuk diajar di dalam bilik darjah. Namun, kebanyakan
program adalah bertujuan untuk membangunkan cara pelajar berfikir supaya pemikiran
berlaku secara analitikal dan logikal. Walau bagaimanapun, masih terdapat perbezaan
pendapat mengenai hal ini dan kepelbagaian ini berlaku di merata tempat. Berdasarkan
kepada situasi tersebut, harus diwujudkan satu definisi yang lebih meluas berkenaan dengan
kemahiran berfikir yang digunakan di dalam bilik darjah.
Para cendekiawan ada mencadangkan supaya tidak terlalu risau dengan istilah-istilah
yang digunakan di dalam kemahiran berfikir. Dalam hal pengajaran KBAT di dalam bilik
darjah, adalah penting bagi guru-guru untuk mengetahui teori-teori yang menjurus kepada
pembangunan berfikir, pendekatan, strategi-strategi, teknik-teknik dan alat-alat untuk berfikir.
Kesemua ini harus digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tidak ada
mana-mana strategi yang boleh dianggap terbaik kerana pengajaran dan pembelajaran adalah
pelbagai. Gabungan pelbagai aspek yang dinyatakan di dalam buku ini boleh digunakan
sebaik mungkin keran ia boleh menghasilkan keputusan yang terbaik. Pada masa akan datang

guru-guru juga perlu menggunakan kreativiti masing-masing untuk memilih dan


menggunakan pendekatan, strategi, teknik atau alat berfikir yang sesuai bagi kegunaan di
dalam bilik darjah.
Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori
iaitu strategi pemusatan guru, pemustan murid, berasaskan sumber/bahan, berasaskan
tugasan/aktiviti (Mok Soon Sang, 2010). Tetapi strategi untuk pengajaran kemahiran berfikir
hanya melibatkan strategi pemusatan murid, berasaskan sumber/bahan dan strategi
tugasan/aktiviti.
Kemahiran berfikir diterapkan kepada pelajar melalui soalan-soalan aras tinggi,
aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemikiran dan penyelesaian masalah serta kaedah-kaedah
pengajaran yang boleh mendorong kearah meningkatkan kemahiran berfikir. Dalam sesi
pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan
mereka. Kepakaran guru amat diperlukan dalam menentukan strategi pengajaran dan
pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan
menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar.
Strategi dan teknik yang dipilih itu, selain berpotensi merangsang pelajar belajar secara aktif,
ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati
pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.
Rajendran ( 2010) menghuraikan pelbagai strategi dan teknik mengajar kemahiran
berfikir yang boleh diamalkan oleh guru-guru di bilik darjah. Strategi dan teknik tersebut
diringkaskan dalam Rajah 1 berikut;

Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk


menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. Pengajaran yang berkesan akan
memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada pelajar. Setiap pengajaran adalah
diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada pelajar. Segala peluang
pembelajaran (learning opportunities) yang disediakan oleh guru hendaklah mendatangkan
pengalaman pembelajaran (learning experiences) yang membawa kesan terhadap perubahan
tingkah laku dari segi kognitif, psikomotor dan afektif. Peluang pembelajaran dalam berbagai
situasi, baik di dalam bilik darjah atau di luar kawasan sekolah, seharusnya menyeronokkan,
bererti dan memantapkan lagi pembelajaran pelajar-pelajar. Apabila sesuatu mata pelajaran
itu menyeronokkan sudah tentu ia akan menarik perhatian pelajar-pelajar untuk
mempelajarinya. Menurut Gagne, Briggs dan Wager (1992), terdapat sembilan elemen utama
untuk sesuatu pengajaran, iaitu: Menarik perhatian; Menyatakan objektif pelajaran;
Merangsang proses mengingat semula kandungan lepas; Bahan-bahan yang boleh
menimbulkan rangsangan pelajar; Memberikan bimbingan; Tugasan dan soalan; Membuat
penilaian tahap penguasaan pelajar; dan Mengekal dan mengembangkan pengetahuan dan
kemahiran pelajar. Proses pembelajaran berlaku di kalangan pelajar kerana guru telah
mengajar tetapi ini tidak bererti pelajar-pelajarnya telah mempelajari apa yang diajarnya.
Kepentingan bagi guru untuk memastikan pengajarannya benar-benar memberi kesan yang
diharapkannya. Pelajar-pelajar berupaya mengamalkan apa yang telah dipelajari di sekolah
dan diaplikasikan pada kehidupan mereka. Kepelbagaian kaedah dan teknik dalam
pengajaran merupakan salah satu cara untuk guru mengelakkan kebosanan. Pilihlah teknik
yang bersesuaian dengan tajuk agar dapat menarik minat dan memotivasikan pelajar-pelajar
untuk mengikut pelajaran
TEKNIK PENYOALAN
Kaedah yang paling kerap dan popular digunakan oleh guru-guru untuk merangsang pelajar
berfikir semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah teknik penyoalan. Guru-guru
boleh membentuk dan mengemukakan soalan-soalan mengikut aras seperti yang dikelaskan
dalam Taksonomi Bloom.
Penyoalan adalah apa jua pernyataan atau perlakuan yang memerlukan maklum balas
murid. selain daripada berbentuk lisan, penyoalan juga boleh dilakukan melalui ekspresi
muka, isyarat dan konteks fizikal.
soalan > maklumbalas > reaksi selepas maklum balas

Penyoalan guru adalah merupakan salah satu bentuk interaksi yang berlaku dalam
bilik darjah. Teknik penyoalan adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai matlamat
dan merangsang aktiviti mental
Guru yang mengajar kemahiran berfikir tidak dapat mengawal setiap faktor dan
proses perkembangan pelajar dalam kemahiran itu. Selain daripada guru, faktor-faktor yang
mempengaruhi proses perkembangan kemahiran pelajar termasuk:

Diri pelajar itu sendiri

Kurikulum kemahiran berfikir yang digunakan

Peraturan yang digunakan di sekolah

Perubahan baru pada teknik mengajar yang digunakan oleh guru

Perubahan baru pada teknik mengajar yang digunakan oleh guru

Perubahan baru pada teknik belajar yang diperkenalkan kepada pelajar

Prosedur yang digunakan untuk menilai keberkesanan kurikulum


Berikut adalah antara beberapa tujuan guru menggunakan teknik penyoalan dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran.

Merangsang penglibatan murid

Mengulangkaji

Merangsang murid untuk berbincang

Melibatkan murid untuk berfikir secara kreatif

Menguji kebolehan murid

Menilai kemajuan murid

Menentukasn sejauh manakah objektif pembelajaran tercapai

Menarik minat murid

Mengawal tingkah laku murid

Menyokong sumbangan idea murid

Meningkatkan kognitif dan metakognitif murid

Aras Taksonomi Bloom dan Anderson


1. Taksonomi Bloom
Taksonomi ialah klasifikasi berhirarki dari sesuatu, atau prinsip yang mendasari klasifikasi.
Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Terdapat
tiga kategori kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar dalam taksonomi ini iaitu
kognitif(pemikiran), afektif(rohani) dan psikomotor (jasmani).
Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956
Peringkat Taksonomi Bloom dalam domain kognitif ialah:
1. Pengetahuan
2. Kefahaman
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Sintesis
6. Penilaian

2. Taksonomi Anderson
Namun pada tahun 2001, Anderson pula telah menambah baik taksonomi di mana aras paling
rendah ialah mengingat diikuti memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan pada
hirarki paling tinggi ialah mencipta.

Huraian Ringkas Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menurut Anderson

Tiga jenis pemikiran aras tinggi


i.

Pemikiran kritis

Menginterpretasi, menguji, menilai, memberi justifikasi, mengkritik, merumus, membuat


spekulasi, mempertikaikan, membuat keputusan.
ii. Pemikiran kreatif
membuat hipotesis, mereka bentuk, membina semula, mencipta, membuat modifikasi,
memperkembangkan, mengimaginasi, bercambah fikirian, menyelesaikan masalah
iii. Pemikiran Analitikal
Membanding, membeza, mengaitkan, memilih, menentukan, menemu bual, mengenal pasti,
menggabung, mengkategorikan, enyelidik, membuat ujikaji, dan membuat inferens.
Pemikiran aras tinggi adalah melibatkan pemikiran yang lebih tinggi daripada hafazan
atau menyatakan semula , malah melibatkan pemikiran kritis, kreatif dan analitikal.
Pemikiran aras tinggi memerlukan kita melakukan sesuatu dengan fakta yang ada. Kita perlu:
o memahami fakta tersebut,
o membuat perkaitan antara fakta,
o mengkategorikan fakta ,
o memanipulasinya,
o menggabungkannya dalam cara baharu
o mengaplikasinya dalam menyelesaikan masalah

KESIMPULAN
Perlaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi di dalam subjek Pendidikan Kesihatan dapat
dilaksanakan sepenuhnya sekiranya guru dapat menguasai apa itu Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi.
Kefahaman guru terhadap KBAT akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran
dalam bilik darjah. Dapatan kajian menunjukkan yang guru-guru Pendidikan Kesihatan perlu
diberikan pendedahan mendalam dengan berpandukan modul-modul atau bahan-bahan
mengajar yang mudah dikendalikan. Dengan ini pelajaran Pendidikan Kesihatan akan
menjadi lebih berkesan dan pemikiran pelajar juga akan terarah dengan baik.
Pelaksanaan dalam bilik darjah memerlukan komitmen yang mendalam di kalangan
guru-guru. Guru sudah pasti tidak mahu terbeban dengan gesaan agar pelaksanaan KBAT
tidak mengganggu kelas-kelas peperiksaan. Walau bagaimanapun keadaan ini boleh diatasi
dengan merasionalkan pemikiran guru bahawa pengajaran KBAT secara penyebatian adalah
sangat sesuai dengan apa juga jenis kelas sama ada kelas peperiksaan ataupun tidak. Ini juga
memohon komitmen guru dalam menyediakan dirinya untuk menjadi pemikir yang baik.
Kesimpulannya, penggunaan KBAT dalam pengajaran Pendidikan Kesihatan sangat
penting dalam konteks pendidikan masa kini. Orientasi ke arah menjadikan pelajar berdaya
fikir secara kritis dan kreatif seharusnya diberikan penekanan dalam kurikulum Pendidikan
Kesihatan. Guru Pendidikan Kesihatan sebenarnya berpeluang untuk menerapkan amalan
berfikir dalam pengajarannya. Oleh itu, dengan penggunaan KBAT dalam pengajaran
Pendidikan Kesihatan akan dapat memperkasakan meningkatkan lagi mutu pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah.

RUJUKAN
Balakrishnan a/l Govinthasamy. (2002). Penilaian pelaksanaan kemahiran berfikir secara
kreatif dan kritis (KBKK) dan KBAT dalam mata pelajaran Sejarah KBSM tingkatan
4: Satu kajian kes di Daerah Tampin dan Rembau Negeri Sembilan. Kertas Projek
Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Davies, Ivor K. (2000). Instructional technique. Indiana: Indiana University Press.
M. Mojibur Rahman. (2010). Teaching oral communication skills: A task based approach.
ESP World Issue, 1 (27): 1-11. http://www.esp.world.info (29 April 2010).
Maimunah Md. Aji. (1997). Penggunaan penyoalan secara KBAT di dalam bilik darjah oleh
guru-guru pelatih Maktab Perguruan Islam. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti
Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Merriam, Sharan B. (2002). Qualitative research in practice: Example for discussion and
analysis. San Francisco: Jossey-Bass.
Mohd. Majid Konting. (2000). Kaedah penyelidikan pendidikan. Edisi Ke-5. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa & Pustaka.
Muhundhan a/l Mayappan. (2002). Aplikasi kemahiran berfikir melalui kaedah penyoalan
oleh guru dalam pengajaran mata pelajaran Ekonomi Asas: Satu kajian kes. Kertas
Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bangi.
Nazrulhaiza Mohd. Zabid. (2003). Teknik penyoalan dalam pengajaran Sejarah. Tesis Sarjana
Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Omardin Ashaari. (1999). Pengajaran kreatif untuk pembelajaran aktif. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa & Pustaka.

Rancangan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 4


(KEKELUARGAAN)

Kumpulan : Zon Bandar Fajar

Ahli Kumpulan :
1. Lisnah Morin

- SJK(C)

2. Nita Marhaini Binti Mohd. Mydin

-SJK(C)

3. Muadz Bin Mohd. Fauzi

-SJK(C)

4. Muhd. Syafiq Bin Salehudin

-SJK(C)

5. Ustaz Uhinin

-SJK(C)

6. Fariz

-SK Malinsau, Ranau

Rancangan Pengajaran Harian


Mata Pelajaran
Kelas
Tema / Tajuk

Pendidikan Kesihatan
4B
Kekeluargaan

Masa

8.30 pagi 9.30 pagi (1 jam)

Standard Pembelajaran

2.21 dan 2.2.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan kepentingan hubungan kekeluargaan.
2. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga dalam
mencegah serta menangani gejala sosial.

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

1. Penerangan guru tentang tajuk pelajaran


2. Guru menerangkan tentang kepentingan hubungan kekeluargaan

kepada murid.
3. Menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga

dalam mecegah serta menangani gejala sosial.


4. Murid memandankan kad bergambar dengan kad perkataan yang

sesuai.
5. Guru mengedarkan lembaran kerja (Lembaran 1).
6. Aktiviti pengukuhan (kuiz).

Elemen Merentas

1. Kreativiti

Kurikulum (EMK)

2. Keusahawanan
3. Nilai murni (Bertanggungjawab dan berkerjasama)

Bahan Bantu Belajar

1. Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja

Penilaian Pengajaran

1. Mengetahui kepentingan hubungan kekeluargaan dan sokongan

dan pembelajaran

ahli keluarga dalam menangani gejala sosial.

Refleksi

1. 23 murid dapat menyatakan kepentingan hubungan, peranan dan


tanggungjawab ahli keluarga dalam mencegah serta menangani
gejala sosial.
2. 2 murid masih perlu diberi penerangan dan bimbingan yang lebih
berkaitan dengan kepentingan hubungan, peranan dan tanggungjawab
ahli keluarga dalam mencegah dan menangani gejala sosial.

LEMBARAN KERJA 1
Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berkaitan dengan gejala-gejala sosial.
1.

2.

3.

4.

R
B

A U

5.

6.

7.

LEMBARAN KERJA 2. (AKTIVITI PENGUKUHAN)


Padankan bahagian A dan B yang sesuai.
BAHAGIAN A

BAHAGIAN B

1.

MEROKOK

2.

MELEPAK

3.

PENAGIHAN DADAH

4.

MINUM ALKOHOL

5.

VANDALISME

6.

MELEPAK

7.

MEREMPIT

KAD PERKATAAN

PENAGIHAN DADAH
PERGAULAN BEBAS
MELEPAK
VANDALISME
MEROKOK
MEREMPIT
ALKOHOL

KAD BERGAMBAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Anda mungkin juga menyukai