Anda di halaman 1dari 20

7KESILAPANBESAR

PELABURANHARTANAH

(YANGMUNGKINANDATELAHLAKUKANTANPASEDAR)

JutawanHartanah.com |Tuanbri.com

7KesilapanBesar
PelaburanHartanah
(yangmungkinandatelahlakukantanpasedar)

EdisiPertama(2012)

Ditulisoleh:Tuanbri(Facebook)
Diterbitkanoleh:SatuSolution(Facebook)

Pendahuluan

Pelaburanhartanahtelahmenjadikegilaanramaiorangdiluarsanayanginginkeluardaripada
belengguhidupzamanmodenini.Apatahlagiapabilamelihatramaiyangtelahterlibatdengan
pelaburan hartanah mula mengubah cara hidup mereka dan juga lebih kea arah kebebasan
kewangan.
Ya! Itulah yang dicaricari selama ini. Kebebasan kewangan menjadi impian semua yang
bermimpiingindudukrumah,goyangkaki,duitmasuk.
Namun tidak ramai yang mengetahui akan bahayanya pelaburan hartanah ini. Terikutikut
dengan mereka yang teruja, tanpa terlebih dahulu memahami selok belok pelaburan
hartanah,terjerumuslahmerekakekancahNerakaPelaburanHartanah.
Ramai yang sering mengadu ditipu atau tertipu dengan ejen rumah, tuan rumah, peguam
ataupun pegawai bank yang terlibat apabila hartanah yang mereka beli menghadapi masalah
demimasalah.
Saya sering mendapat panggilan telefon dan email yang memohon bantuan, pandangan,
pendapat,teknikpengiraan,tipsHOTdansebagainya.Apayangpastiialahkebanyakanmereka
berbuatdemikiansetelahmerekaterlibatdenganpelaburanhartanah.
Ini kerana setelah mereka menghadapi masalah, barulah mereka tahu bagaimana untuk
mencariTuanbriPakarPelaburanHartanahNo1diMalaysia.

7 Kesilapan Besar Pelaburan Hartanah (yang mungkin anda lakukan tanpa sedar) ditulis
dengan harapan menjadi panduan kepada mereka yang ingin memulakan langkah menceburi
pelaburanrumahlelongataubagimerekayangtelahmenceburkandiri(a.k.a.tai).

TIdaksalahsekiranyaebookinimenjadipanduanbagisemuapelaburhartanahdiMalaysia.

Pengenalan

Pengalamansayasebagaiseorangpelaburhartanah,seorangejenhartanah,seorangperunding
pembiayaanbank, trainer pelaburhartanah,penceramahpelaburanhartanah memaksimakan
pendedahansayaterhadaprisikopembelianhartanahyangdijadikansebagaipelaburan.

Sayamenulisebookinibagimemberipanduandanpetunjukkepadaanda,bahawasemuajenis
pelaburan ada risikonya termasuklah pelaburan hartanah. Di dalam ebook ini, saya akan
bongkarkan7KesilapanBesarPelaburanHartanah(yangmungkinandalakukantanpasedar).

Perkara yang buruk boleh kita minimakan risikonya sekiranya kita sedar akan apa yang
menunggukitadihadapansana.Tidaklahnantikitaakanterkejutberukapabilabendabenda
yang tidak dijangka berlaku. Susah untuk saya terangkan di sini, namun anda akan
memahaminyasetelahkhatammembacaebookini.

Saya amat sangat berharap agar anda buat persediaan rapi dan lengkap sebelum anda
menjerumuskandiridalamkancahpelaburanhartanah.

Yangbenar,

Tuanbri

Kesilapan#1

Kamikaze

Kamikaze

Anda mula menunjukkan minat dalam pelaburan hartanah apabila melihat rakan anda, Abu
Nawas(bukannamasebenar)berjayamenjanapendapatanyanglumayan,hasildaripadajualan
hartanah beliau. Keuntungan/Pulangan yang Abu Nawas perolehi hampir 2 kali ganda. Nah,
paling kuat Abu Nawas akan buat untuk anda ialah belanja anda makan. Umur anda hamper
sebayadenganbeliautapitarafhidupandaamatberbezadenganAbuNawas.
AparahsiaAbuNawas?
Andapunmulalahmencaricari:

Lubanglubangpelaburanyangmanaandabolehmasuk,
forumforumhartanahyangterkenaldiMalaysia
expoexpohartanahdipusatmembelibelahdanpusatkonvension
bukubukupelaburanhartanahyangterkemuka

Kali ini anda sudah bersedia. Apabila terjumpa sahaja peluang di depan mata, anda terus
melompatbagaikucingyangternampakikan.

Masalahdisiniakantimbulkerana:

Adakahpeluangituialahpeluangataudikatakanpeluang?
Siapayangkataituadalahpeluang?(andayangbarusetahunjagung?)
Sudahkahandamembuatrancanganrapimengenaipeluangitu?
Bagaimanajikapeluangitumenjadidebu?(sanggupkenaktanggung?)

JadilangkahpertamayangandapatutambilialahSediakansaturancanganyangkomprehensif
untukpelaburanhartanahandaitutadi.JanganKAMIKAZE!

Tb:fYouFailToPlan,YouWillFailJikaAndaGagaluntukmerancang,andaakanGAGAL

Kesilapan#2

SuamsuamKUKU

SuamSuamKUKU

Semangat yang ditunjukkan dalam memulakan langkah dalam pelaburan hartanah


sememangnyatinggiapabilaAbuNawas(bukannamasebenar)menunjukkanhasil/keuntungan
yangdiperolehidaripadapelaburanhartanahbeliau.
Andapunmulalahmencaribahanbahanyangdiperlukandalampelaburanhartanah.
Andapunmulalahmencaricari:

Lubanglubangpelaburanyangmanaandabolehmasuk,
forumforumhartanahyangterkenaldiMalaysia
expoexpohartanahdipusatmembelibelahdanpusatkonvension
bukubukupelaburanhartanahyangterkemuka
seminarpelaburanhartanahyangterungguldiseanteromalaya

Ilmu penuh di dada. Kepala sudah ada perancangan yang rapi. Dalam komputer dah ada
pelbagaiperisianmengnaipelaburanhartanah.
TapiTIADAtindakandiambil.
Sebabnya:

KitahanyutdenganhiburanmasakinisepertiAstro
Kitaterbelenggudengankeadaansemasa
Kitatiadarakanyangmembimbing
Kitatiadakeyakinandiri

Akhirnyasemuabahanbahanyangtelahdiperolehitelahbertukarmenjadisuamsuamkuku.

Tb:AndaharusbertindakSEKARANG!

Kesilapan#3

JurujualialahsorangpenJUAL

JurujualialahseorangpenJUAL

Hartanah yang anda beli adalah di Expo Hartanah yang diadakan di pusat konvokesion
terkemukadipusatbandar.

S:Kenapaandabelihartanahdiexpohartanah?
J:KenapatakbolehbelipulakatExpo?
S:Boleh,tapiandabelisebabapa?
J:Hartanahtersebutberpotensimenjadipusatpentadbirankerajaanyangterbaru
S:Siapayangcakap?
J:Jurujualtuyangcakap
S:Adatakdiacakapituhanyacadangan?Belumdisahkanlagi?
J:Owh,yeke?Apabezacadangandenganyangtelahdisahkan?
S:Tanyalahbalikkepadajurujualtu

Seringsayaingatkankepadamerekayanginginmemulakanlangkahdalampelaburanhartanah,
tugasseorangpenJUALialahmenJUAL.

Tb:penJUALbolehJUALaiskepadaorangEskimo

Kesilapan#4

Berbatubatujauhnya

BerbatubatuJauhnya

Selalu kita mendapat tawaran yang menyeronokkan apabila terlibat dengan pelaburan
hartanah ini. Tibatiba sahaja semua orang mula menawarkan hartanah untuk dibeli kepada
kita.
Antaranyatanahdilangkawi,ResortdiTerengganu,Perlukekitabuatpemeriksaan?Bagaimana
itudanbagaimanaini?

Isuyangpalingpentingyangsayaseringtekankanialahkenalpastisiapayangmendiamirumah
tersebut.Cumaada2kategorisahaja.

1. PemilikRumahTersebut
Soalan yang harus ditanya ketika Anda berjaya mengenalpasti Pendiami ialah Pemilik
Rumah tersebut ialah apa yang akan dilakukan oleh beliau sekiranya Anda membeli
rumah tersebut semasa lelongan nanti. Apa rancangan beliau di masa akan datang
untuktempatberteduhbeliau.

2. PenyewaRumahTersebut
SoalanyangharusditanyaketikaAndaberjayamengenalpastiPendiamiialahPenyewa
Rumah tersebut ialah pengetahuan Penyewa mengenai lelongan rumah tersebut dan
aparancanganbeliaujikarumahtersebutberjayadilelong.

Kesilapan#5

TidakMemohonPembiayaanSepantasMungkin

TidakMemohonPembiayaanSepantasMungkin

Anda tidak tahu bahawa dalam pembelian rumah lelong, terdapat time frame atau jangka
masa yang perlu ditepati. Sekiranya anda gagal, maka deposit Anda 10% untuk pembelian
rumahlelongtersebutakanhangus.Antarasebabramaigagalmenepatijangkamasatersebut
ialah permohonan pembiayaan dibuat setelah beberapa minggu berjaya membida rumah
lelong.

Perlu diingatkan setiap bank di Malaysia mempunyai syaratsyarat dan termaterma masing
masing. Ianya tidak standard atau sama bagi setiap bank. Bergantung kepada polisi pihak
pengurusanbanktersebut.

Isuyangseringtimbuldisiniadalahsepertiberikut:

ANDAtidakbolehmemohonPEMBIAYAANdenganpihakbank.(CCRIS,CTOS)

ANDAtidaklayakuntukmemohonjumlahPEMBIAYAANyangsepatutnyaselaridengan
hargarumahlelongtersebut.(90%pembiayaan/<RM100,000).

ANDA tidak tahupun pihak bank tidak MEMBIAYAI sebarang pembelian di kawasan
tersebut.

ANDA tidak memahami sistem perbankan di Malaysia, dokumendokumen wajib yang


diperlukanketikamemohonPEMBIAYAAN

Andaharuslahmembuatkajiselidikmengenaiperkarainisebelumandamembelirumahlelong
dan Anda telahpun menyiapkan dokumendokumen yang diperlukan dalam membuat
permohonanpembiayaanterlebihdahulu.

Kesilapan#6

5PatahPerkataan

5PatahPerkataan

Satukesdimanasebuahhartanahtidakdisewakanselama2tahunkeranawujudnya5patah
perkataanCINTAdalamdiriseseorang.

Cinta yang dimaksudkan ialah cinta kepada hartanah tersebut. Ini wujud apabila manusia
membelikeranaemosi.Bagaimanakeadaansedimikianberlaku?ApabilakitamembawaSiIsteri
pergi membeli sebuah hartanah, perkara yang pertama dilihatnya ialah kebersihan rumah
tersebut.Keduanyaialahdapur.Ketiga,tandas.
Si suami pula akan jatuh cinta apabila melihat terdapatnya ruang untuk beliau meluahkan
perasaannya,sepertiruangGameRoomataulamanyangluas.

Bilapelaburanhartanahbercampurdengan5patahperkataan,pincanglahirama.Kes2tahun
hartanahkosongtanpadisewakankepadaorangdalamprosesmenjanapendapatanpasif.
Daripadaakusewakankepadaorangdanmerekaakanrosakkanrumahini,lebihbaikrumah
inikosongtanpaadapenghuni!ujarbeliau.

Tb:CintadanMatlamatharusdipisahkandalampelaburanhartanah

Kesilapan#7

BelanjaLebih,PulanganKurang

BelanjaLebihPulanganKurang

Rumahiniperludicat,lantaisimenharusdiletaktiles,tandaskenabaikisehinggasempurna,
pintudepanditukarkepadapintukayucengaldanrenovationakanmemakanmasadanwang.

Semangat anda semakin tinggi apabila melihat hasil daripada pelaburan anda ke dalam
hartanah tersebut. Daripada unit yang kelihatan biasabiasa sahaja, bertukar menjadi alaala
hotel3bintang.Balikrumah,tidursambiltersenyumpuas.

Kiraanyangandaperluambilkira:

1. PulanganPelaburan(ReturnonInvestment)
2. PulanganModal(CashonCashReturn)
3. HargaBidaanSiling(maksimumbiddingprice)
4. HargaPasaranHartanah(MarketValue)
5. KosMembaikpulih(RestorationCost)

Ada banyak lagi yang anda patut ketahui. Nasihat saya, cari seorang rakan yang mempunyai
minatyangsamadanbincangdenganbeliaumengenaiperkaraini.

Tb:KalkulatorjugadikenalisebagaiLieDetector

PenutupKata

Panduaniniadalahhanyauntukmemberikanandasedikitpencerahanmengenaiselokbelok
dalampelaburanhartanah.

Risikotidakbolehdihapuskan.
Risikotinggi=Pulangantinggi
Risikorendah=Pulanganrendah
PengurusanRisiko=Meminimakanrisiko

PrinsipEkonomiyangsayasentiasapegangialah:

HighRisk=HighReturn(HR=HR)
LowRisk=LowReturn(LR=LR)

Agak ramai yang tidak sedar realiti dunia sebenar. Tidak semudah yang disangka. Ini bukan
rezekidatingbergolek.Kenabuatkerja.Kenalaburmasa,duitdankeringat.
PernahdengartakkatapujanggaseorangJutawanHartanahKekayaandatingkepadamereka
yangberusahaTuanbri,2012

Tb:KekayaandatangkepadamerekayangberusahaTuanbri,2012.

PautanBantuan

BlogPelaburanHartanah
www.Tuanbri.com

LamanWebSeminarHartawanHartanah
http://seminarhartanah.net

Facebook
www.facebook.com/tuanbricom
www.facebook.com/seminarhartanah
www.facebook.com/jutawanhartanah

Forum
www.HartawanHartanah.com/forum