Anda di halaman 1dari 15

_

w6Y-rl

SOAL $ELIDIK MINAT KERJAYA

s t/7 -DqRtffigD stlfficv ( ffi s )

lofin L. !{o[knd, f{L,D

BAHAGIAN A: KESUKAAN

Arahan

Tandakan Ii ] dalam HUANG 'Y' pada perkara-perkara yang anda SUKA buat atau

yang anda RASA suKA

melakukannya. Tandakan [/ ] dalam RUANG

perkara yang anda TIDAK SUKA buat.

,T,

pada

1

2

3

4

5

6

7

8

Membaiki alat-alat elektrik

Membaiki alat-alat mekanik

Nle1nbuat benda-benda daripada kayu

Memandu trak atau traktor

Mqngikuti kursus lukisan mekanik

Menggunakan alat-alat keria loqam atau meirn

MengUpahS_ltai qnjin kereta atau motosikal

Mengikuti kursus Seni

I Mengikuti kursuls Kerja Kayu

10 Mengikuti kursus Automekanik

Perusahaan

Membaca buku atau majalah sains Bgkerja Qalam makmat pqnyelidikan 13 Membuat keria proiek sains 14 Membina model roket 15 Bekeria menggunakan alat-alai kimia 16 Membaqa subjek-subiek tertentu vano khLtsus 17 Mengikuti kursus Fizik 18 Mengikuti kursus Kimia Menqtkuti kursus Geometri

ty

11

12

?:0_ *

-

a

n

n4enonton

-

23

\4erek? bentuk p muzik Oatam k

Berlatih

zq-i

25 1

26

n-

€errygl!_qfat

menggunafanTtat nrrzit

izumir-----

I ffiaufoto

28 Membaca buku-buku lakonan

29 Membaca atau menulis sajak

30 Mengikqti kursus Seni Lukis

31 Menulis surat kepqda kawan

32 Menghadiri perjumpaan-periurnpaan

33 Menganggotai kelab sosial/pqrsatuan

Lampiran SDS-l

aqama

I

Men

kanak.kanak

M

Menari

Menghadiri mesyuarat atau temasva sukan

Mqmulakan persa6abatdfr

rs-ma

i masalah

israno lain

Berbincang mensdai pojltil

Menguruskart perniaqaan sendi ri hadiri

Memberi ceramah

Me

di pemimpin sebaran ia kerja-kerja orano lain

Menemui

uai k

aal!,algm mencapai sesuatu rnattarnat

lbahaqian dalam

Menaip bahan-bahan 6ffi

Mengira rngkr-rn

kira-kira

unakan mesin

Menvim

re,kod-rekod perbelani

kursus me Menqikuti kursus

ikuti kursus simpan-kira

kursus matematik

sura@ran

Menyimpan

fail

Menulis surat-surat

dan rekod-rekoT daiffi

Lampiran SDS-1

BAHAGIAN B: KECEKAPAN

Arahan

rlndakan

[/ ] datam RUANG 'y'

pada aktiviti-aktiviti yang

anda TAHU atau RA$A

aktiviti-aktiviriyrrg

r

eolejSgmpelajarinya. Tandakqn

tt l-o9l1m RUAITiG t, pada

anda TIDAK TAHU atau anda RA$A TIDAK

BOLEH mempelajarinya.

SAYA TAHU ATAU MAHU BELAJAR CAHA

Me

nakan ianqka volta

Melaras karburator Menggunakan alat-atat etekt

elektrik

Men

Membaca Membaiki kerosakan elektrik Membaiki alat Membuat lukisan mekanik Membaiki kerosakan raOio atau tV

vanq Membaiki kerosakan paip aiivano mudafi

rabot atau ba

mudah

mudah

Memahami fu

Menamakan tiga lenis m

tiub h

Memahami 's

n iadual Menggunakan pengut<ur

at' dalam unsur radioaktif

Me

nakan mikros

M

m tiga gugusan bintanq-bi

nf

isel darah

l{gdelgllformuta kimii vano mudah

me

99 ,l.Mqmehami

Menyanyi Orlu,

kumpulan koir

Melakukan

pergemUaEan nruzit< Oe

Berlakondataffi Membaca sanrbit nrerrtqliqm-

Melukis

aktari moden atau baliei bar manusia sehin ta lukisan atau ukiran

Membuat barang+aran

Mencipta pakaian, poster atau

s centa-ce

rllq_Algg3glek qengan bai k

rita

jatuh ke bumi

Lampiran SDS-1

Menetqngkan sesuatu?E

Boleh be

Melayan tetamu

M ar kanak-kanak

asama atau be

baik

n ielas

de

Mera

Meno

dqlam kesusahan atau kesedihan Menjadi pembantu suXa

hiburan untuk sesuatu

Merancang aktiv Meramal personaliti

an baik

lebih tua daripada

a-keria orano lain

Membuat

Iain beke

kut cara sava

ai semangat dan dava tenaoa van

UglJgdi jurujual yanq cemerlan

Mewakili kumpulan mengem

kepada pihak berkuasa Memenangi hadiah un

elola kelab,- pertubuhan atau'berku Memulakan

Me

bat vano baik

Mengehdalikan mesin iatin Menulis tren n surat-surat atau,bahan-bahan bertulis dalam fail awatan dalam rinakan mesin simpan kira Menggqnqkan mesin taip atau Xornputei Membuat banyak keriq benutis Oatam masa vanq si n mesin kira Menggunakan alat pemeros

penebuk lubanq (kevpunch)

l-

rekod-rekod bayaran atau jualan denqart raoi

Lampiran SDS-1

-

BAHAGIAN C: NAMA PEKERJAAN

Arahan

Tandakan

[/

] dalam RUANG 'Y' pada pekerjaan-pekorjaan yang anda rasakan ANDA

[/ ]

dalam RUANG 'T' pada pekerjaan-pekerjaan yang anda

BERMINAT. Tandakan

TIDAK SUKA atau TIDAK BERM|NAT.

121 Mekanik Kapalterbano

122 Operator Janaelektrik

123 Pemasang Paip

124 Pemandu Jentera Berat

125 Juru Ukur

126 It/erinyu Binaan

127 Operator Radio

128 A!e1!den Pam Minyak

129 Pgt4ggunting Pokok

130 Pereka Alat Perkakas

131 Pengukir Foto

132 Juru Elehrik

133 Ahli Kajicuaca

134 Ahli Biologi

135 Pengkaji Cakerawala

136 Ahli Zoologi

137 Ahli Kimia

138 Penyelidik Sains Bebas

139 Penulis Rencana Sains

140 Penyunting Jurnal/Majalah Sains

141 Ahli Kajibumj

142 Ahli Botani

143 Penyelidik Sains

144 Ahri Fizik

145 Penyair

146 Pemimpin Simfoni

147 Ahli Muzik

148 Pengarang

149 Penulis Bebas

150 Penyusun Muzik

151 Peniaga Seni Lukis

152 Pelatih Drama

153 Penyanyi Konsert

154 Pengubah Lagu

155 Pengarah Pentas

156 Penulis Skrip Lakonan

157 Pendakwah/Mubaligh

158 Pakar Jenayah Kanak-kanak

Lampiran SDS-l

ffi

ffi

Te

Kaunselor Perkahwinan

Pertuturan

Penqarah Guru Sains Sosial

Permainan

Psik

Perubatan

Pen

Kaunselor

Pe

i Pendidikan Daerah

Kes Sakit Jiwa

Kaunselor Keri

Jyrujual Saham dan Bon

Spekulator Wakil P Penerbit Televisven

Pe

rus Hotel

i Eksekutif

Pengurus Restoran Juruacara al Berkereta Jurujual Harta/Rumah Pakar PerunOing perhubunAan

Pe

rus Kempen Ahli politik

Kira-kira

lakgr Kawalan Kualiti

Penyemak Belaniawan Akauntan

Jurutren

Mahkamah

Kerani Bank

P i Daftar Bar

Kerani Gaii Penganalisa Kewa Pemeriksa Kira-Kira Bank

Akauntan Cukai

Lampiran SDS-l

BORANG JAT'VAPAN

sELF-DtFIECTED SEARCH (SDS)

Nama

Pekerjaanffingkatan

No. Kad Pengenalan

Arahan

1.YT

2.

3.

4,

5.

6.

7,YT

8.

9.

YT

YT

YT

YT

YT

YT

YT

lO,YT

61. Y

62,

T

T

Y

63.YT

64.

Y

T

65.YT

66.YT

67.

70.

Y

T

68.YT

69.YT

Y T

:

BulatkanIO]jawapananda

11. Y

T

12,YT

13.YT 14.YT

15.

Y T

16.YT

17.YT

'18.

Y T

19.YT

20.YT

71.

Y

T

72,YT

73,YT

74,YT

75,YT

76,YT

77.

Y

T

78.YT

79.YT

80.YT

21.

Y

T

22.YT

23,YT

24.YT

25.YT

26,YT

27.YT

28.YT

29.YT

30.YT

81.

Y T

82.YT

83.YT

84.YT

85.YT

86.YT

87.YT

88.YT

89,YT

90.YT

31. Y

T

32.YT

33.YT 34,YT

35.YT

36.YT

37.YT

38.YT

40.YT 39,YT

91.YT

92.YT

93.YT

94.YT

95.YT

96.YT

97.YT

98.YT

99,YT

100.

Y

T

121,Y T

133.

Y

't22.Y

T

134.

Y

123.Y T

135. Y

124,Y T

136.

Y

125.Y

T

137. Y

126.Y T

138.

Y

127,Y T

139.

Y

128.Y T

.I40.

Y

129.Y T

141,

Y

130. Y

T

142.

Y

131. Y

T

143.

Y

132, Y

T

144, Y

R

I

T

145.

Y

T

T

146.

Y

T

T

147,

Y

T

T

148.

Y

T

T

149.

Y

T

T

150. Y

T

T

151

Y

T

T

152. Y

T

T

Y

153. T

T

154. Y

T

T

155.

Y

T

T

156.

Y

T

A

157. Y

T

158.

Y

T

159.

Y

T

160, Y

T

161.

Y

T

162. Y

T

163. Y T

164. Y

T

165. Y

T

166. Y

T

167.

Y

T

168.

Y

T

S

Lampiran SDS-1

antina

Tarikh

Y

41.

42,

43.

44. Y

Y

Y

Y

45.

46. Y

47.

48.

Y

Y

49. Y

T

T

T

T

T

T

T

T

T

50.YT

51. Y

52. Y

T

T

53.YT

54. Y

T

55.YT

56.YT

57.

Y

T

58,YT

59.YT

60.YT

Y

101. 111. Y

T

Y

102. 112.Y

T

103. 113. Y

Y

T

T

T

T

104.

105.

106.

107. Y

Y

Y

Y

T

T

T

T

114.Y T

115. Y

116.

Y

117,Y

T

T

T

108. 118.Y T

T

Y

109. Y

Y

T

119.

Y

T

110. 120.Y T

T

169. Y

T

170.Y T

181.

182. Y

Y

T

T

171,Y

T

183.

Y

T

172.Y T

184.

Y

T

173. Y

T

18s. Y

T

174,Y

T

186.

Y

T

175.

Y

T

187.

Y

T

176. Y

T

188. Y

T

177_Y T

189. Y

T

178.

Y

T

190. Y

T

179.Y

T

Y

191. T

180, Y

T

192.Y T

E

c

Personality

.

preters to work with

rnrngs

. present oriented

t _ structured Datterns of thoughts

mechanical

.

r athletic

I persistent

Personality

. analytical

r mathematical

r scientific

originality

.

, problem solver

Personality

. Iely gn feelings &

tmagtnatton

. expressive

I intuitive

. values esthetics

REALISTIC

Work

Environmenis SampleOccupations

I

technical /

mechanlcal

. production oriented

hands on tasks

.

. industrial

.

outdoors

Anlmat Caretakers (RCE)

.

r Drywail tnstailers (BCE)

.

Heating/Air Flelrigerator Mechanics (RE0)

. Auto Mechanics (RES)

Cooks (RSE)

.

Electricians/Electrical - Technicians (RES)

. Printing Machine Operators (RtC)

Engineering

.

INVESTIGATIVE

Work Environments SampleOccupations

 

rewards.high

.

acaoemlc achievement

uses. technical

.

aoil[tes to complete

tasks

r creative scrutiny o{ physrcat bio,ogical or cultural theories

Chemist/Biological

Scientist (lER)

.

 

Computer Analysl (lER)

.

r Dratter (tRE)

r Medial Lab Technician (tRE)

. Veterinariah/y'eterinarian

Technicians (lRE)

, Emergency Medical Technicians (lBE)

Technicat Writers (tRS)

.

; Physician Assistants (lsA)

ARTISTIC

Work Environments SampleOccupations

.

.

.

.

unstructured

allows non-

contormtty

ulluws orlglnallty

rewards creativity

. Artistic/Commercial

Artist (AES)

 

Designers (AES)

.

 

Mueioat Dirootorc (AE8)

.

r

lnstrumental Musicians (AES)

r

Photographers (ASE)

r Writers/Editors

(ASE)

: Architects (AlE)

Sample College Majors

r WBlding (nEt)

I Animal Care Technotogy (HEt)

. Heating / Air Technotogy (FES)

a Forostry (BEt)

.

.

Marine Technotogy (REA)

Building Conskuction Technology (HlE)

r Robotic Technotogy (RtS)

I Electrical Engineering (RlE)

Sample College Maiors

.

r

.

.

Environmenlal Science Technology (lRE)

Veterinary Medical Technology (lRE)

Chemical Engineering Technology (lRE)

Drafting Technology (lRE)

. Operating Room Technotogy (lSA)

r

.

Computer Emergency Technotogy (tRE)

Genetics (lRS)

. Physician Assistant (lSA)

,

Medicine, MD (lRS)

Sample Gollege Majors

, Clay Production Cratts (AlR)

r Commerciat Art (AEl)

1 Commerciat Graphics (AFS)

.

.

lnterior Design (AES)

Fine & Crealive Wood Working (AES)

: Fiber Froductlon Craft$ (AES)

, Architecture (AlR)

. Art/Arl Teacher (ASE)

Work

soclAL

Personality Environments $ampleOccupations

sensitive to needs ' of others heloful. carino.

'empathic

eniovs intbrpersonal gatherings values educational & social rssues

t

r

I cooperative

I

interactive

orovides services

r io others rewards oersonal 'growth in others

Work

Personality Environments

adventurous

a

r leadership

r persuasive r value political & economic matters

manaoerial roles in

t: organrzaltons

r

business driven

.

entrepreneurial

: rewards monetary gains & achievements

Work

 

Teachers (SAE)

.

 

Clergy (SAl)

.

 

Nurses/Nursos Aid6 (SlE)

.

r

Police Atlairs (SER)

Counselors (SEC)

.

 

Home Health Aids (SEH)

.

 

Physical Therapist/Assistanls (SEC)

.

, Librarians/Library

ENTERPRISING

Sample Occupations

Lawyers (ESA)

.

r

Sales Representatives (ESA)

r

Public Relations Specialist (ESA)

. Financial Analyst (ESC) . Travel Agents (ESA)

.

Flight Attendants (ESC)

r

Hairdressers/Cosmetologist (ES B)

r

Reporters (EAS)

CONVENTIONAL

Personality Environments SampleOccupations

,

r

r

r

6tructured

accurate

detail-oriented

loyal followers

t

business-detail

. data generated r traditional

r rewards conformity

& dependability

r Accountants (CES)

r

Mail Clerks (CRS)

r

Bank Tellers (CSE)

r

Cashiers (CSE)

r

Office Clerks (CSE)

.

Medical Record Technician (CSE)

r

Seffetaries (CSE)

r

Bookkeepers (CSR)

Sample College Maiors

I Child Care Workels (SAE)

,

Early Childhood Associare (SAE)

.

Nurse Education (SlA)

.

Home Hoalth (SER)

.

Physical Therapist Assistant (SCB)

.

Basic Law Entorcement (SER)

.

Paralegal Technology (SEC)

I

Becreation Associate (SCR)

Sample College Majors

.

r

r

:

r

r

Banking & Finance (ESR)

Fashion Merchandising & Marketing (ESA)

Food Service Management (ESC)

Hospitality/Tourism (ESH)

Business Administration (ESC)

Personnel Management (ESR)

r Real Estate

.

.

Hotel & Restaurant Management (ESR)

Law, J.D. (ESA)

Sample College Majors

r

Buslness Computer Programming (CRl)

r

Court Reporting (CSE)

.

Data Entry Operations (CSE)

r

General Oflice (CSE)

r

Secretarial - Legal (CSE)

r

Medical Record Technotogy (CSE)

r

Hroadcasl I echnology (l)EFl)

llolland Occupational Themee

Based on the theory of

interests are often found in

John Hoiland, ph,D., peopre with the Eame or simirar

the same work environments. To discover the work interesrs, abirities and personatity, consider the

environments suited to your following categories/themes.

Step 1: For each theme, check those items which describe you.

Are You:

'

Practical

Athletic

Straight forward

' Mechanically inclined

, A nature lover

Operate tools and machinery

lnquisitive

Analytical

Scientific

Observaht

Precise

Operate tools and

machinery

Can You

Fix electrical things

Solve mechanical

problems

Pitch a tent

Play a sport

Read a blueprint

Work on cars

Can You

Think abstracfly

Solve math problems

Understand physieal

theories

Do complex calculations

Use a microscope

Work on cars

Analyze data

"'ffi:-qffit*

Like To:

Tinker with mechanics

Work outdoors

Be physically active

Use your hands

Build things

.,- '&.l +

Like To:

: Explore ideas

Use computers

.

.Work independently

Pertorm lab experiments

Bead scientilic or technical magazines

Are You:

Creative

lntuitive

lmaginative

lnnovative

'An individualist

Are You:

Friendly

Helpful

ldealistic

lnsightful

Outgoing

Understanding

Self-conlident

Are You:

Assertive

Sociabie

Persuasive

Enthusiastic

Energetic

CanYou

,t.",1.r

j

SkBtoh, draw, paint

Play a musical instrumont

Writ€ slorles, poetry, music, sing, act, dance

, Design fashions or inleriors

Can You

Teachnrain others

Express yourself clearly

Lead a group discussion

Mediate disputes

Plan and supervise an

activity

Cooperate well with others

,ffi

Llks Tor

Attend concerts, lheaters, art exhibits

Bead liction, plays, poetry

Work on cralts

Take photographs

Express yourselt

creatively

ffi,,li.fi 'n*

Like To:

Work in groups

Help people with problems

Participate in meetings

Do volunleer service

Work with young people

Play team sports

.i

-,r: ,

.:.: ',.',"

.#:,

-: .-

Lake To:

Initiate projeots

Convince people to do things your way

Sell things or promote ideas

Give talks or speeches

Organize activities and events

Make decisions affecting olhers

Be elected tp office

Win a leadership or sales award

Start your own political campaign

Meet important people

Lead a group

Well groomed

Accurate

Numerically inclined

Methodical

Conscientious

Eflicient

Work well wilhin a system

Do a lot ol paper work in a short timo

Kesp accurate rocords

Use a computer terminal

Write eff6ctive buoiness lettors

Follow alsarly dofinod

proc6dures

Use data processlng equipment

Work with numbers

Type or take shorthand

Be responslble for

d6tails

step 2: Total the items checked for each

categories/themes which create the most accurate pic-ture of you.,

theme/category.

rdentify the top 3

My Top 3 categories/themes are:

Step 3: How

accurately^do you believg your (O)top themes rieserilre your

personality and interests?

REALlsrlc peopre

are.characterized by

competitive/assertive behavior and by

s[iri r"j pr.r'v.i.rr strength.

,;a&io'n

interest in activities that

require motor ctordiriation,

People oriented toward this than tasks invorving verbar or

approach to problem-solving rathei than

interested in scientific or meihanical rather than cultural and aesthetic areas.

rore prefer situations invorving

sotutions,, rather

a concrete

interpersonar skilrs, They lik"e io irr"

relying on aoitraa theory. rney tend to be

INVESTIGATIVE peopre prefer to think rather

understand rather than to persuade. They are not apt to be too ,,peopre oriented,,.

than to act, to organize

and

soclAl peopre seem to satisfy their needs in

T^TIq:ll"

teaching or herping situation. rn

investigative and rearistic peopre, sociar tyfe ure

oru,,in rhore to seek

crose rnterpersonal

extensive physical activity,

relationships and are less apt to engage in intelleetual or

coNVENTIONAL peopre don't mind

control. They prefer structure and order to

situations. They place value on prestige or status.

rures and regurations and emphasize serf-

ambiguity in work and interpersonal

ENTEHPRISING people.are

verbally skilled and use this skill in persuasion rather

vaiue prestige and status unJ

lr" more apt to

than support of others., They arso

pursue it than conventional people.

AHTISTIC people value self-expression and

expression. They

relations with others through artistic

dislike structure, prefer tasks

involving fei"on"r or. physical skills,,

and are more prone to

investigative peopre but are more interested in the culturar-aesthetic than the scientific.

expression of emotion than otheis. iney are rite

Based on John L. Hoiland's MAKTNG vocATtoNAL cHotcES; A THEoRy oF

CAHEERS (Engtewood Ctftt6r:ill-J; pietniCo'Hatt,:tg"i3).

assessment instrument available from PAR, tnc.

fhe formal vatidated

using Jotrn Hoiland,s ih;oi, is tn.

;s"lt-oirecteJslarch,,

:j:l

tRree

f: y]:il,ffreer Br.iets.to. view a sarnple of occuparions which match your

Holland themes. (Look for your B letter code in all order configurations.)

@.

Etemenrarv and Second4rv elementary,;id;G-anJ'trigt'scrloors.

Plan and coordinate activities and programs at

(ESA)

Educatignal' Vocationd. Schsol counsel individuals

Covnselors

-- -

career matter*

(sEA)

-' r'-'r'

or

groups in ed.lcational, sociat or

Self Esteem Test

ujian ini tidak

BETUL (T) atau

memerll\lngasa yang lama untuk

dijawab. sira jawab sama ada

SALAH (F) (ika arida tiaak 10070 yakin dengan penyataan yang diberi

tandakan SALAH):

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Saya adalah sebaik orang lain.

Saya menerima diri saya seadanya.

Saya suka bergaul,

Saya layak di hargai dan dihormati.

Saya merasa diterima dan diperlukan.

Saya tidak perlukan orang lain memberitahu yang

saya telah melakukan kebaikan.

Adalah penring saya adalah saya.

Saya mudah mendapat kawan,

Saya boleh menerima kritikan tanpa merasa sedih.

10. Saya menerima kesilapan secara terbuka.

1 l.

Saya tidak pernah menyembunyikan perasaan.

12, Saya sentiasa bercakap apa yang saya rasakan betul.

13. Saya sentiasa gembira dan ceria.

14. Saya tidak kisah dengan pandangan orang lain

mengenai pendapat saya.

15. saya tidak perlukan orang lain untuk saya berasa hebat.

16. Saya tidak merasa hersalah clengan apa yang saya buat atau kata.

ITTI]

r-T:

r-T-t

r_Il

rTl

tr-t

I-T_l

r-n

r-Ttl

t-l-t

[l-t

I, ll

r--T-t

f--I--r

r-T'l

,}

"**-'.*

*4

TEST SCORE:

Total number of TRUE answers you gave, EACH ONE pOINT:

15

12

I

- l6

- 14

*

1

I

Below 8

You have a HIGH LEVEL of self esteem

Not bad but room for you to improve

LOW self esteem - It's holding you back

Your Esteem is drastically low