Anda di halaman 1dari 23

Topik

Pengenalan
kepada
Pengurusan
Sumber
Manusia

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1.

Memberikan definisi pengurusan sumber manusia;

2.

Menerangkan kepentingan pengurusan sumber manusia;

3.

Membincangkan fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia;

4.

Menganalisa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengurusan


sumber manusia; dan

5.

Menilai isu-isu berkaitan pengurusan sumber manusia.

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

X PENGENALAN
Daripada pengalaman ekonomi yang memberangsangkan selama dua
dekad yang lalu, antara negara-negara yang mempunyai sumber-sumber
asli yang terhad, jelas menunjukkan sumber-sumber yang paling penting
kepada sesebuah negara ialah bakat, kemahiran, kreativiti dan usaha
daripada masyarakatnya. Kuasa pemikiran merupakan satu sumber yang
amat bernilai berbanding sumber-sumber semula jadi. Manusia merupakan
sumber-sumber utama kita. Tanpa ragu-ragu, di dalam era 1990an dan
seterusnya, Malaysia perlu memberikan perhatian utama terhadap sumber
yang amat penting ini.
Wawasan 2020  Tun Dr Mahathir Mohamad,
Mantan Perdana Menteri Malaysia

Pada satu-satu masa, ramai pemerhati memberikan pendapat mereka bahawa


mesin serta jentera akan mengambil alih fungsi-fungsi dan peranan-peranan para
pekerja di dalam sesuatu organisasi. Sebaliknya, perkara yang bertentangan
berlaku. Sepertimana yang dikatakan oleh Tun Dr Mahathir, sumber-sumber
manusia menjadi bertambah penting di dalam organisasi pada hari ini,
terutamanya industri-industri yang berasaskan pengetahuan seperti perisian dan
perkhidmatan maklumat.
Kejayaan ataupun kegagalan sesuatu organisasi secara amnya bergantung pada
pengetahuan, kemahiran dan keupayaan para pekerja. Ramai pakar merasakan
organisasi boleh mencapai kelebihan daya saing jika sumber-sumber manusia
yang bernilai ini diuruskan dengan berkesan. Sumber-sumber manusia ini
bernilai apabila mereka amat susah untuk didapati dan sukar untuk ditiru.
Pengurusan sumber manusia merupakan salah satu daripada fungsi-fungsi
pengurusan yang paling penting di dalam sesuatu organisasi. Ia berperanan bagi
mendapatkan dan seterusnya membentuk para pekerja yang dinamik serta
berkelayakan.

TOPIK 1

1.1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

DEFINISI PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA

Pengurusan sumber manusia merangkumi falsafah, dasar, program, amalan dan


keputusan yang berkaitan dengan pengurusan pekerja di dalam organisasi. Ia
bertujuan untuk mempermudahkan serta meningkatkan penggunaan pekerja
yang berkesan bagi mencapai matlamat-matlamat organisasi dan pekerja.
Fokus-fokus pengurusan sumber manusia ialah menguruskan tenaga kerja bagi
tujuan mengambil berat perhubungan antara pekerja dan majikan, terutamanya
dalam menggunakan produktiviti para pekerja untuk mencapai objektif-objektif
perniagaan strategik bagi organisasi dan bagi memenuhi keperluan seorang
pekerja.
Pada masa lalu, pengurusan sumber manusia dikenali sebagai pengurusan
personel. Bagaimanapun, istilah pengurusan personel telah bertukar kepada
pengurusan sumber manusia dalam tahun 1970an, dan ia diguna pakai secara
meluas pada hari ini. Perkembangan ini sejajar dengan perubahan di peringkat
antarabangsa yang mengiktiraf sumber manusia sebagai sumber utama di dalam
organisasi. Namun begitu, masih ada kumpulan merujuk pengurusan sumber
manusia sebagai pengurusan personel.

1.1.1

Perbezaan antara Pengurusan Personel dengan


Pengurusan Sumber Manusia

Ada yang berpendapat bahawa pengurusan personel dan pengurusan sumber


manusia adalah sama. Mereka berpandangan yang pengurusan sumber manusia
merupakan versi moden kepada pengurusan personel kerana berlakunya
perubahan-perubahan teknologi dalam persekitaran kerja semasa dan anjakan
dalam nilai-nilai sosial.
Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan lain yang memikirkan pengurusan
personel dan pengurusan sumber manusia berbeza dari segi peranan-peranan
yang mereka lakukan, skop serta tindakan-tindakan kedua-duanya. Pengurusan
sumber manusia menggambarkan perspektif yang lebih luas merangkumi:

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

(a)

Isu-isu berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja;

(b)

Perhubungan industri;

(c)

Tekanan di tempat kerja; dan

(d)

Kepuasan pekerja dalam meningkatkan keberkesanan organisasi.

Pengurusan sumber manusia menitikberatkan kepentingan tenaga kerja dan


ianya melihat para pekerja sebagai aset-aset yang bernilai kepada organisasi.
Para pekerja merupakan sumber-sumber yang kompleks yang boleh didorong
serta dibangunkan secara progresif untuk faedah organisasi dan para pekerja itu
sendiri. Pengurusan sumber manusia melihat kepada keperluan-keperluan
pekerja dalam perspektif organisasi dan ia mengambil kira pengaruh luaran
dalam persekitaran perniagaan. Ia juga bertindak sebagai agen perubahan bagi
sesebuah organisasi.
Pengurusan personel dikatakan lebih menjurus kepada operasi dan ia
menekankan kepada peringkat mikro. Ini berbeza dengan pengurusan sumber
manusia. Pengurusan personel juga hanya memberi tumpuan kepada pentadbiran
pekerja. Ia memberi perkhidmatan sokongan bagi tujuan mengekalkan para
pekerja di dalam struktur organisasi yang sedia ada seperti:
(a)

Menentukan bilangan para pekerja sentiasa mencukupi;

(b)

Memberi tugas-tugas serta tanggungjawab kepada para pekerja;

(c)

Mengambil para pekerja;

(d)

Membayar gaji para pekerja;

(e)

Menguruskan hal berkaitan dengan kenaikan pangkat; dan

(f)

Mengawasi disiplin pekerja.

Pengurusan personel tidak membantu kepada perancangan strategik bagi


sesebuah organisasi. Ia lebih kepada sifat reaktif dan memastikan status quo di
dalam organisasi kekal. Jadual 1.1 meringkaskan perbezaan-perbezaan antara
pengurusan sumber manusia dengan pengurusan personel.

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Jadual 1.1: Perbezaan-perbezaan antara Pengurusan Sumber Manusia


dengan Pengurusan Personel
Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan Personel

Menangani isu-isu makro

Menangani isu-isu mikro

Mempunyai perancangan jangka masa


panjang

Spontan dan perancangan jangka masa


pendek

Melibatkan
strategi-strategi
yang
berterusan untuk tujuan mengurus dan
membangunkan tenaga kerja organisasi

Lebih kepada sifat pentadbiran

Melapor kepada Ketua Pegawai Eksekutif

Melapor kepada pengurus lini

Memainkan peranan dalam pembuatan


keputusan

Tiada peranan dalam pembuatan keputusan

Berperanan sebagai katalis perubahan

Mengekalkan status quo

Membantu pembentukan budaya kerja


positif di dalam organisasi

Tidak membantu
budaya kerja

dalam

keberkesanan

Sumber: Yong (1996)

LATIHAN 1.1
1.

Berikan definisi pengurusan sumber manusia.

2.

Apakah perbezaan-perbezaan antara pengurusan sumber manusia


dengan pengurusan personel?

1.2

KEPENTINGAN PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA

Sumber-sumber manusia merupakan sumber yang penting terhadap organisasi.


Oleh sebab itu, pengurusan sumber manusia amat penting bagi mengurus serta
mentadbir para pekerja dengan lebih berkesan bagi membantu organisasi
mencapai kelebihan daya saing.
Pengurusan sumber manusia juga memainkan peranan yang penting dalam
mengenal pasti masalah-masalah sumber manusia di dalam firma dan
menyediakan penyelesaian kepada firma tersebut.

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Selain daripada itu, ia juga berupaya bagi mempengaruhi serta meningkatkan


komitmen pekerja dan memberikan motivasi pada masa yang sama. Peranan ini
akan meningkatkan prestasi organisasi melalui peningkatan produktiviti pekerja.
Pada suatu masa, pengurusan sumber manusia tidak berkaitan terhadap
keuntungan organisasi. Maka ia tidak memainkan peranan dalam perancangan
strategik organisasi. Kini, pengurusan sumber manusia mula menerima lebih
banyak perhatian dalam pembangunan perancangan strategik di dalam
organisasi. Tambahan pula, strategi utama pengurusan sumber manusia ialah
integrasi dalam strategi organisasi.
Strategi pengurusan sumber manusia melihat strategi organisasi terhadap
pekerja, keuntungan dan keberkesanaan secara keseluruhan. Aktiviti serta
program pengurusan sumber manusia yang tepat dapat memastikan organisasi
menjadi lebih efektif. Dengan ini, ia membantu organisasi mencapai kelebihan
daya saing.
Pengurusan sumber manusia juga bertanggungjawab bagi menangani sebarang
perubahan-perubahan yang berlaku di dalam organisasi disebabkan aktivitiaktiviti penggabungan, pengecilan perniagaan dan kepelbagaian budaya tenaga
kerja. Rajah 1.1 menunjukkan beberapa peranan utama jabatan pengurusan
sumber manusia.

Rajah 1.1: Peranan jabatan pengurusan sumber manusia

(a)

Perancang
Pelan-pelan yang berkaitan dengan kakitangan seperti perancangan
keperluan-keperluan tenaga kerja, pengambilan dan pemilihan pekerja.

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

(b)

Fasilitator
Menyediakan peluang latihan serta pembangunan kerjaya untuk para
pekerja dan melaksanakan sesi suai-kenal kepada para pekerja yang baru.

(c)

Penyelaras
Menyelaraskan hal-hal berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan
pekerja, kemudahan-kemudahan dan faedah.

(d)

Juru Audit
Menyelia prestasi pekerja dan mengawal tawaran-tawaran pampasan
seperti ganjaran-ganjaran serta faedah-faedah kepada para pekerja dan
seterusnya menilai laporan-laporan kemalangan dan kecederaan.

(e)

Menjadi Orang Tengah


Bahagian pengurusan sumber manusia bertindak sebagai orang tengah di
dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu disiplin pekerja,
perundingan dengan kesatuan sekerja, menangani konflik dan
ketidakpuasan pekerja.

Pengurusan sumber manusia amat penting bagi memastikan organisasi kekal


berpanjangan dan berkesan. Sebahagian daripada sumbangan-sumbangan
pengurusan sumber manusia dalam mencapai keberkesanan organisasi ialah:
(a)

Membantu organisasi mencapai sasaran-sasarannya;

(b)

Menggunakan secara keseluruhan kemahiran-kemahiran dan keupayaan


tenaga kerja;

(c)

Menyediakan organisasi dengan para pekerja yang terlatih dan bermotivasi;

(d)

Meningkatkan kepuasan bekerja;

(e)

Membangun dan mengekalkan kualiti persekitaran kerja;

(f)

Menyampaikan dasar pengurusan sumber manusia kepada setiap pekerja;

(g)

Membantu untuk mengekalkan tanggungjawab sosial dan tingkah laku


yang beretika; dan

(h)

Menangani perubahan untuk memberi faedah kepada para pekerja dan


organisasi.

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

AKTIVITI 1.1
Jika anda ialah seorang Ketua Jabatan Sumber Manusia di dalam sesuatu
organisasi, cuba fikirkan apakah peranan-peranan penting jabatan anda?

1.3

LATAR BELAKANG PENGURUSAN


SUMBER MANUSIA DI MALAYSIA

Sejak dari tahun 80-an, kumpulan-kumpulan pengurusan di dalam firma-firma


Malaysia telah menunjukkan peningkatan penggunaan istilah pengurusan
sumber manusia bagi menggantikan istilah pengurusan personal. Ini sejajar
dengan perkembangan pengurusan sumber manusia di peringkat antarabangsa.
Selain daripada itu, pihak berkuasa Malaysia telah menerima perubahan
penggunaan istilah ini dengan inisiatif menukar Kementerian Buruh kepada
Kementerian Sumber Manusia pada tahun 1990.
Dalam usaha untuk mencapai Wawasan 2020 dan untuk memastikan Malaysia
mencapai negara maju pada 2020, beberapa usaha telah pun dirancang bagi
membangunkan sumber-sumber modal insan. Antaranya ialah:
(a)

Menyusun semula sistem pendidikan;

(b)

Memperuntukkan Tabung Pembangunan Sumber Manusia di bawah Akta


Pembangunan Sumber Manusia 1992;

(c)

Menggalakkan penglibatan daripada sektor-sektor awam dan swasta


dalam memberi sumbangan kepada pendidikan dan latihan; dan

(d)

Menggalakkan pembelajaran berterusan.

Di Malaysia, pengurusan sumber manusia merupakan satu bidang yang


berkembang dengan pantas, terutamanaya dalam latihan dan pembangunan. Ini
berlaku kerana usaha-usaha daripada pihak Kerajaan dalam menggalakkan
latihan dan pembangunan, terutamanya di dalam sektor pembuatan. Satu
tabung yang dinamakan Tabung Pembangunan Sumber Manusia telah
diwujudkan di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia 1992 yang
mengumpul levi daripada majikan-majikan yang berdaftar. Majikan-majikan ini
boleh menggunakan tabung ini bagi tujuan melatih atau melatih semula pekerjapekerja mereka.

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Ada banyak akta yang mempengaruhi amalan-amalan pengurusan sumber


manusia di Malaysia. Antaranya ialah Akta Pekerjaan 1955, Akta Perhubungan
Industri 1967 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Semua akta
yang berkaitan dengan persekitaran pengurusan sumber manusia di Malaysia
akan dibincangkan lagi di dalam Topik 2.

1.4

FUNGSI-FUNGSI PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA

Fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia ialah sebagai rujukan terhadap


perlaksanaan tugas serta tanggungjawab dalam menyedia dan menyelaraskan
sumber-sumber manusia di dalam organisasi. Biasanya, di dalam organisasi
yang bersaiz kecil, kebanyakan fungsi pengurusan sumber manusia
dilaksanakan oleh pemilik ataupun pengurus operasi, selain daripada urusanurusan perniagaan yang lain.
Organisasi yang bersaiz sederhana selalunya mengambil seorang pengurus
sumber manusia ataupun kakitangan yang bertanggungjawab bagi menjalankan
semua perkara berkaitan dengan sumber manusia. Kebiasaannya pengurus
sumber manusia tidak khusus di dalam apa-apa fungsi sumber manusia.
Sebaliknya, organisasi yang besar mempunyai jabatan pengurusan sumber
manusia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua fungsi sumber
manusia. Setiap fungsi sumber manusia ini diuruskan oleh pakar-pakar sumber
manusia yang khusus dalam bidang masing-masing.
Fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia bukan sahaja mengenai
penyimpanan rekod serta mengemas kini fail-fail. Ia melibatkan pendekatan
yang menyeluruh serta bersepadu yang melibatkan kepelbagaian aktivitiaktiviti yang direka untuk menyumbang kepada keberkesanan sesuatu
organisasi. Rajah 1.2 menunjukkan fungsi-fungsi utama pengurusan sumber
manusia di dalam sesuatu organisasi.

10 X

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Rajah 1.2: Fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia

(a)

Pengstafan
Pengstafan melibatkan proses perancangan sumber manusia, analisis kerja,
pengambilan dan pemilihan tenaga kerja.
(i)

Perancangan Sumber Manusia


Perancangan sumber manusia ialah proses ramalan ataupun keperluan
kepada organisasi. Ia membolehkan organisasi mencapai objektifobjektifnya dan di samping itu memperkembangkan serta
melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dapat memenuhi keperluan
organisasi.
Ia juga memastikan organisasi tersebut mempunyai tenaga kerja yang
mencukupi dan mempunyai pekerja-pekerja yang sesuai pada masa
serta tempat yang betul. Perancangan sumber manusia amat penting
kerana ia menentukan tenaga kerja tidak ada yang berlebihan
ataupun berkurangan. Fungsi ini juga memastikan semua pekerja
dapat melaksanakan tugas-tugas mereka secara cekap.

(ii)

Analisis Kerja
Jabatan pengurusan sumber manusia melaksanakan analisis kerja
bagi mewujudkan keperluan-keperluan yang spesifik bagi sesuatu
kerja di dalam organisasi. Ia ialah proses bagi mengumpul maklumat
terhadap satu kerja yang tertentu dengan cara mengenal pasti

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

W 11

tanggungjawab-tanggungjawab dan tugas-tugas yang berkaitan


dengan sesuatu jawatan. Maklumat daripada analisis kerja akan
digunakan bagi membentuk kerja-kerja yang berkaitan, menyediakan
keperincian dan spesifikasi kerja.
(iii) Pengambilan
Pengambilan merupakan proses mengenal pasti dan menggalakkan
calon-calon yang berpotensi serta berminat memohon jawatanjawatan yang ditawarkan di dalam organisasi. Keperincian tugas
serta spesifikasi tugas menyediakan maklumat mengenai kelayakan
calon dan menerangkan tentang keperluan-keperluan kerja tersebut.
(iv)

(b)

Pemilihan
Pemilihan ialah proses mengenalpasti calon yang paling
berkelayakan bagi mengisi jawatan yang ditawarkan. Calon ini
berasal daripada kumpulan pemohon yang datangnya daripada
proses pengambilan. Prosedur-prosedur yang selalunya diamalkan di
dalam proses pemilihan termasuk memeriksa borang permohonan
kerja dan resume, memeriksa latar belakang calon, menjalankan
temuduga dan melaksanakan ujian-ujian pemilihan seperti ujian
fizikal dan personaliti.

Pembangunan Sumber Manusia


Pembangunan sumber manusia ialah proses yang bertujuan untuk
menghasilkan para pekerja menjadi lebih berpengetahuan, berkemahiran
dan memahami matlamat-matlamat mereka sendiri serta organisasi. Selain
itu, pembangunan sumber manusia dibentuk untuk tujuan membantu para
pekerja memberikan sumbangan yang positif kepada organisasi melalui
prestasi kerja yang cemerlang dan memuaskan.
Aktiviti dalam pembangunan sumber manusia merangkumi perlaksanaan
suai-kenal kepada pekerja-pekerja yang baru, mengenalpasti, merangka
dan menjalankan program-program latihan bagi meningkatkan kemahiran
dan keupayaan pekerja. Aktiviti-aktiviti dalam fungsi ini juga bertujuan
untuk menghasilkan budaya yang memahami dan menghargai usahausaha pembelajaran secara berterusan.
Prestasi pekerja dinilai selepas latihan bagi mengkaji keberkesanan
program latihan. Pembangunan sumber manusia juga menitikberatkan
pembangunan karier bagi seseorang pekerja dengan cara memberikan
kemahiran dan keupayaan yang diperlukan di dalam skop bidang
kerjanya. Selain daripada itu, pembangunan sumber manusia membantu
para pekerja membina pelan-pelan karier mereka sendiri.

12 X

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

(c)

Pampasan dan Faedah


Pampasan dan faedah merupakan sebahagian daripada fungsi-fungsi
pengurusan sumber manusia yang berkaitan dengan ganjaran-ganjaran,
sama ada yang berbentuk kewangan ataupun yang bukan berbentuk
kewangan. Pemberian pampasan dan faedah kepada para pekerja
merupakan sebahagian daripada hubungan kerja. Jabatan pengurusan
sumber manusia bertangungjawab bagi merangka dan melaksanakan
sistem pampasan dan faedah kepada setiap pekerja. Selain daripada itu,
ianya juga memastikan sistem pampasan dan faedah sentiasa adil dan
konsisten.

(d)

Kesihatan dan Keselamatan


Pasukan pengurusan sumber manusia perlu sensitif bagi mewujudkan satu
persekitaran kerja yang mampu menghalang bahaya-bahaya berkaitan
dengan kesihatan dan keselamatan. Bahaya merujuk kepada keadaan
berpotensi yang boleh mendatangkan kecederaan terhadap seorang pekerja
dan seterusnya mengurangkan keupayaannya. Oleh yang demikian,
jabatan pengurusan sumber manusia bertanggungjawab untuk
merekabentuk dan melaksanakan program-program kesihatan dan
keselamatan bagi memastikan keselamatan para pekerja organisasi.

(e)

Hubungan Kerja
Hubungan kerja juga dikenali sebagai perhubungan industri ataupun
perhubungan perniagaan. Ianya merujuk kepada perhubungan antara
majikan dan pekerja atau kesatuan sekerja yang mewakili para pekerja.
Hubungan yang harmoni antara majikan dan pekerja memastikan
kestabilan dan kekuatan sesebuah organisasi. Jabatan pengurusan sumber
manusia berperanan sebagai perantaraan antara organisasi dan kesatuan
sekerja. Kesatuan sekerja mewakili para pekerja di dalam hal-hal berkaitan
dengan perundingan kolektif, kelakuan disiplin dan aduan pekerja.

LATIHAN 1.2
Senaraikan lima peranan utama pengurusan sumber manusia. Huraikan
secara ringkas setiap fungsinya berdasarkan persekitaran tempat kerja anda.

TOPIK 1

1.5

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

W 13

CABARAN-CABARAN PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA

Kita sering membaca akhbar tentang gangguan seksual, salah laku dan salah
guna kuasa di tempat kerja. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh
pengurusan sumber manusia masa kini. Antara cabaran-cabarannya ialah:
x

Globalisasi;

Cabaran-cabaran di dalam teknologi;

Menangani perubahan;

Pembangunan sumber manusia;

Reaksi pasaran;

Pengurangan kos;

Iklim ekonomi; dan

Sistem perundangan.

(a)

Globalisasi
Banyak
industri
dan
perniagaan
antarabangsa
mengamalkan
penggabungan, pengambilalihan dan persaingan. Bagi mengekalkan dan
bersaing dalam pasaran, banyak firma mula meneroka pasaran global.
Secara tidak langsung, ianya mengakibatkan firma-firma ini menghadapi
isu-isu seperti perbezaan budaya, undang-undang dan amalan perniagaan.
Organisasi perlu mengenal pasti seorang pengurus sumber manusia yang
berupaya untuk:
(i)

Melaksanakan tugas-tugasnya di negara asing;

(ii)

Mereka bentuk program-program latihan serta peluang-peluang


pembangunan bagi tujuan meningkatkan pemahamannya tentang
amalan kerja dan budaya asing; dan

(iii)

Melakukan perubahan-perubahan terhadap pelan pampasan bagi


memastikan skim pembayaran yang adil dan sesuai di setiap
kawasan geografi dan kos sara hidup yang berbeza.

14 X

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

AKTIVITI 1.2
Baca artikel jurnal berikut dan bincangkan kesan globalisasi terhadap
Pengurusan Sumber Manusia dan perhubungan pekerjaan. Artikel jurnal
ini boleh didapati di Perpustakaan Digital OUM.
Hunter, L.W. & Katz, H.C. (2012). The impact of globalization in human
resource management and employment relations in the US automobile
and banking industries. The International Journal of Human Resource
Management, 23(10), 1983-1988.
(b)

Cabaran-cabaran dalam Teknologi


Kemajuan dalam teknologi telah banyak mempengaruhi pengurusan
sumber manusia. Inovasi dalam teknologi mengakibatkan perubahan
ketara dalam bentuk, struktur dan keperluan-keperluan pekerjaan bermula
daripada pekerja manual sehinggalah pekerja berpengetahuan. Pekerja
berpengetahuan perlu dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran yang
membolehkan mereka membuat perancangan dan keputusan,
mengenalpasti
masalah-masalah
dan
menyelesaikannya.
Dalam
kebanyakan kes, para pekerja perlu diberi latihan semula agar
membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab dan
peranan-peranan mereka yang baru.
Selain daripada itu, penggunaan maklumat teknologi sumber manusia
mempengaruhi kebanyakan amalan-amalan pengurusan sumber manusia
seperti:

(c)

(i)

Menyediakan maklumat terkini bagi membantu jabatan pengurusan


sumber manusia dalam melakukan ramalan, mengawasi dan
membuat keputusan.

(ii)

Menukar kaedah dalam pengumpulan maklumat terhadap


pekerjaan,
mempercepatkan
pemprosesan
maklumat
dan
meningkatkan proses-proses komunikasi dalaman dan juga luaran.

Menangani Perubahan
Teknologi dan globalisasi merupakan dua faktor utama yang
menyebabkan perubahan berlaku di dalam organisasi. Organisasi yang
sentiasa mengekalkan status-quonya tidak akan dapat bersaing dalam
pasaran yang pantas, berkembang dan kompetitif. Lazimnya, organisasi
perlu menyesuaikan cara operasi bagi tujuan mengekalkan keberkesanan
perniagaannya. Ini boleh dicapai melalui program-program kualiti secara

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

W 15

menyeluruh, pengecilan, kejuruteraan semula, penyumberan luar (out


sourcing) dan penggabungan.
Perubahan-perubahan boleh berlaku secara reaktif ataupun proaktif:
(i)

Perubahan reaktif berlaku disebabkan faktor-faktor luaran.

(ii)

Perubahan proaktif berlaku apabila inisiatif daripada seorang


pengurus merebut peluang-peluang yang ada di dalam industri yang
mengalami perubahan pantas seperti industri teknologi.

Walau bagaimanapun, perubahan tidak berlaku secara spontan. Ini


disebabkan kebanyakan daripada kita menentang perubahan. Oleh itu,
jabatan pengurusan sumber manusia memainkan peranan yang penting di
dalam membantu proses perubahan di dalam organisasi.
(d)

Pembangunan Sumber Manusia


Organisasi perlu menguruskan sumber-sumber manusianya dengan baik
jika ianya berhasrat untuk bersaing dalam pasaran global. Sumber-sumber
manusia yang mempunyai nilai ekonomi dari sudut pengetahuan,
kemahiran dan keupayaan dapat memberikan impak yang besar terhadap
organisasi. Untuk membentuk satu pasukan yang berharga, organisasi
perlu menyusun strategi bagi memastikan sumber-sumbernya:
(i)

Berpengetahuan;

(ii)

Berkemahiran; dan

(iii)

Berpengalaman.

Program pengstafan perlu mengenalpasti, merekrut dan memilih caloncalon yang berkualiti. Program latihan menjadi pelengkap kepada proses
pengstafan bagi meningkatkan kemahiran pekerja. Tambahan pula, para
pekerja memerlukan juga peluang-peluang pembangunan karier mereka
masing-masing. Oleh sebab itu, jabatan pengurusan sumber manusia perlu
menyusun program-program yang bersesuaian bagi membangunkan
sumber-sumber manusia dan juga bagi memastikan fleksibiliti di dalam
tugas serta keperluan setiap pekerja. Dengan ini, ianya dapat menghasilkan
proses pembelajaran yang berterusan dan pembangunan pekerja terlaksana.

16 X

(e)

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Reaksi Pasaran
Memenuhi jangkaan dan keperluan pelanggan amat penting bagi
organisasi untuk bersaing dalam pasaran tempatan mahupun
antarabangsa. Antara pendekatan-pendekatan yang kerap digunakan
terhadap tindakbalas kepada pasaran ialah:
(i)

Melaksanakan program pengurusan kualiti secara menyeluruh; dan

(ii)

Proses kejuruteraan semula.

Kedua-dua pendekatan di atas mempunyai kesan secara langsung kepada


sumber manusia. Bagi memastikan keberkesanan program-program
tersebut, kumpulan pengurusan perlu melakukan beberapa perubahan
yang drastik terhadap program-program pengurusan sumber manusia.
Antara isu-isu yang perlu diberi perhatian ialah:

(f)

(i)

Motivasi pekerja;

(ii)

Perubahan kepada budaya organisasi; dan

(iii)

Pendidikan pekerja.

Pengurangan Kos
Pengurangan kos serta peningkatan dalam produktiviti merupakan
sebahagian daripada elemen-elemen penting yang membolehkan sesebuah
organisasi mempunyai kelebihan daya saing dan dapat memaksimakan
keberkesanannya. Kos sumber manusia merupakan salah satu daripada
komponen perbelanjaan terbesar di dalam organisasi, terutamanya kepada
organisasi-organisasi yang mempunyai pengkhususan dalam pengetahuan
dan perkhidmatan.
Lazimnya, organisasi-organisasi harus melakukan penyusunan semula
bagi mengurangkan kos buruh. Ini dapat dilakukan dengan kaedahkaedah seperti:
(i)

Pengecilan;

(ii)

Penyumberan luar; dan

(iii)

Penggabungan

Selalunya, tindakan-tindakan di atas menyebabkan lebihan pekerja.


Keadaan ini memaksa pihak pengurusan mengurangkan bilangan pekerja
melalui proses membuang kakitangan. Pasukan pengurusan sumber
manusia perlu menangani isu ini dengan cara yang bijak dan saksama.

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

W 17

Ianya bertujuan bagi menghindari masalah-masalah dan ketidakpuasan


pekerja yang berkemungkinan memberi kesan terhadap prestasi organisasi.
(g)

Iklim Ekonomi
Persekitaran ekonomi akan mempengaruhi kedudukan kewangan
sesebuah organisasi dan organisasi tersebut perlu mengubah strategi
perniagaannya untuk kekal ataupun bersaing di dalam pasaran. Akibatnya,
strategi sumber manusia bagi sesebuah organisasi harus juga berubah
selaras dengan strategi perniagaan terutamanya perancangan sumber
manusia.
Pada waktu perkembangan ekonomi, permintaan untuk tenaga buruh akan
meningkat disebabkan peningkatan dalam pengeluaran. Dalam keadaan
ini, organisasi akan menghadapi situasi yang mana pasaran buruh menjadi
amat terhad.
Sebaliknya, pada waktu ekonomi merudum, perniagaan organisasi
mengalami kesan dan bilangan para pekerja haruslah dikurangkan melalui
beberapa pendekatan seperti pemberhentian secara paksa ataupun
sukarela dan persaraan awal.

(h)

Sistem Perundangan
Organisasi perlu sensitif terhadap sistem perundangan di mana ianya
dilaksanakan. Sebarang perubahan dan perlaksanaan kerja perlu diberi
perhatian bagi mengelakkan sebarang tindakan undang-undang. Di Malaysia,
terdapat beberapa akta yang berkaitan dengan persekitaran kerja seperti Akta
Pekerjaan 1955, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta
Perhubungan Industri 1967.

AKTIVITI 1.3
Pilih satu daripada lapan cabaran-cabaran pengurusan sumber manusia.
Dapatkan maklumat daripada pengurus sumber manusia di tempat kerja
anda tentang cabaran yang telah anda pilih.

18 X

1.6

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA

Selain daripada cabaran-cabaran dalam menangani sumber manusia sepertimana


yang telah dibincangkan di dalam subtopik yang terdahulu, organisasi juga perlu
sedar tentang isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia seperti:
x

Kepelbagaian dalam tenaga kerja;

Taburan umur pekerja;

Wanita dan keluarga yang mempunyai dwi pendapatan;

Peningkatan tahap pendidikan;

Hak-hak pekerja;

Isu-isu personal;

Perubahan sikap terhadap kerja; dan

Imbangan antara karier dan keluarga.

(a)

Kepelbagaian dalam Tenaga Kerja


Strategi ini dapat memberikan kesan yang berbeza terhadap organisasi.
Secara amnya, organisasi yang mengamalkan strategi ini dapat dilihat
sebagai satu organisasi yang mengamalkan tanggungjawab sosial dan
seterusnya sebagai pulangan organisasi itu memperolehi kepuasan
daripada produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada para
pelanggan. Walau bagaimanapun, kepelbagaian dalam tenaga kerja tidak
memberi kesan terhadap pengurusan sumber manusia dari sudut
perancangan strategik, pengambilan, latihan dan kesihatan. Tidak ada
sebarang kaedah yang ideal mahupun formula untuk menguruskan
kepelbagaian di dalam tenaga kerja.

(b)

Taburan Umur Pekerja


Turun naiknya kadar kelahiran mengakibatkan perubahan di dalam corak
taburan umur pekerja di dalam pasaran buruh. Sebagai contoh, di
Amerika, bilangan pekerja (berumur 55 tahun dan ke atas) yang sepatutnya
bersara menunjukkan peningkatan dan ianya dijangka mencecah 23.9%
pada tahun 2018. Sebaliknya, di dalam tahun yang sama, bilangan tenaga
kerja muda (16 hingga 24) dijangka akan turun kepada 12.7%. Ini akan
mengakibatkan jurang dalam tenaga kerja bagi tahun tersebut. Taburan
umur pekerja yang tidak seimbang dalam pasaran buruh akan merumitkan

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

W 19

proses pengurusan sumber manusia, terutamanya perancangan sumber


manusia, latihan dan perkembangan karier.
(c)

Wanita dan Keluarga yang Mempunyai Dwi Pendapatan


Penglibatan wanita dalam dunia pekerjaan menunjukkan peningkatan
yang drastik. Statistik menunjukkan dua-pertiga daripada pasangan yang
telah berkahwin datangnya daripada kumpulan dwi-pendapatan.
Fenomena ini memberikan implikasi yang besar terhadap pasangan yang
bekerja serta majikan di dalam aspek-aspek seperti pengambilan dan
penempatan. Dengan lain perkataan, tindakan satu pihak mengubah
kariernya akan memberikan kesan terhadap karier satu pihak yang lain.
Sebagai contoh, jika si suami dipindahkan ke satu tempat yang lain
disebabkan kenaikan pangkat, si isteri akan terpaksa memilih sama ada
mengikut pasangannya ataupun kekal di tempat kerjanya sekarang, yang
akibatnya akan tinggal secara berasingan.
Tambahan pula, kebanyakan daripada wanita yang bekerja mempunyai
anak-anak yang kecil dan mereka ini memerlukan perkhidmatan nurseri.
Para majikan, terutamanya jabatan pengurusan sumber manusia, perlu
menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi memenuhi
keperluan-keperluan para pekerja wanita, serta melaksanakan programprogram seperti:

(d)

(i)

Waktu bekerja yang fleksibel;

(ii)

Menangani isu-isu gangguan seksual; dan

(iii)

Pembayaran gaji yang sama rata tanpa diskriminasi jantina.

Peningkatan Tahap Pendidikan


Tahap pendidikan tenaga buruh menunjukkan peningkatan yang drastik
dengan adanya kemajuan di dalam sistem pendidikan. Pekerja yang
berpendidikan tinggi selalunya mempunyai harapan yang tinggi terhadap
pekerjaan dan memilih karier yang mencabar serta menarik. Oleh sebab
itu, pasukan pengurusan perlu melaksanakan penilaian secara berterusan
bagi memastikan bakat dan keupayaan pekerja dapat digunakan secara
menyeluruh. Pasukan pengurusan juga perlu menawarkan kerja-kerja yang
mencabar dan para pekerja diberi peluang bagi membina karier mereka.

20 X

(e)

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Hak-hak Pekerja
Dari semasa ke semasa, pihak berkuasa memberi perhatian yang serius
terhadap hak-hak pekerja. Beberapa peraturan dan undang-undang telah
digubal bagi memastikan hak-hak pekerja dapat dijaga. Antaranya ialah:
(i)

Akta Pekerja 1955;

(ii)

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969; dan

(iii)

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

Hasilnya, pasukan pengurusan sumber manusia perlu berhati-hati di


dalam sebarang tindakan undang-undang supaya organisasi tidak
menghadapi sebarang tindakan undang-undang.
(f)

Isu-isu Peribadi
Isu-isu peribadi mula mendapat perhatian daripada para pekerja dan
majikan mereka. Ianya menjadi tanggungjawab pengurus dan kakitangan
daripada jabatan pengurusan sumber manusia untuk menguruskan semua
maklumat pekerja dengan baik supaya maklumat peribadi ini tidak akan
diedar dan disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

(g)

Perubahan Sikap terhadap Kerja


Pekerja masa kini menilai kepuasan gaya hidup sama ada ianya boleh
dicapai dengan mengimbangkan cabaran-cabaran dan ganjaran-ganjaran
lebih daripada perhubungan antara kerja dan gaya hidup. Selain daripada
itu, para pekerja juga lebih berminat terhadap kerja-kerja yang menarik
dan peluang-peluang bagi membina diri mereka melalui tugas-tugas yang
ditawarkan. Perubahan ini mendorong pengurusan sumber manusia
mewujudkan kaedah-kaedah bagi mengurus serta memberi motivasi
kepada para pekerja. Akibatnya, peranan-peranan pengurusan sumber
manusia menjadi bertambah kompleks jika dibandingkan dengan situasi
terdahulu yang mana para pekerja hanya menitikberatkan tentang nilainilai ekonomi yang berkaitan dengan kerja mereka untuk tujuan
membantu keluarga.

(h)

Imbangan di antara Karier dan Keluarga


Mencari imbangan antara karier dan keluarga merupakan isu yang
dihadapi oleh para pekerja masa kini. Terdapat pekerja-pekerja yang tidak
lagi berminat untuk bekerja lebih masa walaupun ditawarkan bayaran
yang tinggi. Ini disebabkan mereka ingin untuk menghabiskan masa
dengan keluarga. Hasilnya, konsep mesra keluarga diperkenalkan oleh
banyak organisasi.

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

W 21

Antara program mesra keluarga ialah kerja sambilan, perkongsian kerja,


cuti bersalin, waktu bekerja yang fleksibel, cuti bagi penjagaan anak dan
perkhidmatan telekomunikasi. Walau bagaimanapun, program-program
ini tidak mendapat penerimaan yang baik daripada pekerja-pekerja yang
masih bujang kerana mereka tidak mendapat sebarang ganjaran serta
faedah daripadanya.

AKTIVITI 1.4
Jika anda ialah seorang pengurus sumber manusia dan kebanyakan
pekerja-pekerja anda ialah wanita, apakah isu yang penting bagi anda
untuk diberi perhatian? Mengapa?

LATIHAN 1.3
Soalan-soalan Pelbagai Pilihan
1.

Bagi membolehkan organisasi bersaing di dalam abad ke-21,


pengurusan sumber manusia perlu fokus kepada _______________.
A.
Membangunkan perancangan pengeluaran
B.
Perasionalan prinsip-prinsip pengurusan saintifik
C.
Penggunaan ujian Hawthorne
D.
Membangunkan tenaga kerja yang berkemahiran dan
fleksibel

2.

Di bawah ialah aktiviti-aktiviti utama jabatan pengurusan sumber


manusia KECUALI _______________.
A.
Mengarah pengurus operasi
B.
Memberi perkhidmatan, nasihat dan kaunseling
C.
Membangun dan melaksanakan dasar-dasar organisasi
D.
Mentadbir program-program pengambilan dan latihan

3.

Kunci kepada produk dan perkhidmatan yang berkualiti bagi


sesuatu organisasi bergantung kepada bagaimana ianya
menguruskan _______________.
A.
Bajet
B.
Projek
C.
Kesatuan sekerja
D.
Pekerja

22 X

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

4.

Sumber manusia yang dipunyai oleh sebuah organisasi boleh


digunakan untuk tujuan persaingan sekiranya sumber-sumbernya
_______________.
A.
Diberi perhatian yang khusus
B.
Dijaga dengan baik
C.
Diurus dengan baik
D.
Diberi ganjaran yang menarik

5.

Manakah antara yang berikut BUKAN merupakan salah satu


daripada kesan-kesan utama teknologi terhadap pengurusan sumber
manusia?
A.
Teknologi telah mengubah kaedah-kaedah yang digunakan
untuk mengumpulkan maklumat tentang perpindahan pekerja.
B.
Teknologi telah mempercepatkan proses data mengenai
pengambilan pekerja.
C.
Teknologi telah mengurangkan peranan penyeliaan di dalam
pengurusan pekerja.
D.
Teknologi telah meningkatkan proses-proses komunikasi
dalaman dan juga luaran.

Soalan-soalan Esei
1.

Senaraikan enam bentuk cabaran yang selalu dihadapi oleh jabatan


pengurusan sumber manusia dalam mencapai kelebihan daya saing.

2.

Senaraikan empat jenis program yang boleh diperkenalkan oleh


organisasi terhadap para pekerjanya bagi membantu mereka
mengurangkan konflik antara kerjaya dan keluarga.

3.

Bagaimanakah kumpulan pengurusan menguruskan


berkaitan wanita dan keluarga dwi pendapatan?

4.

Para pekerja masa kini telah menunjukkan perubahan sikap terhadap


pekerjaan. Bincangkan isu ini secara ringkas.

5.

Aktiviti-aktiviti pengurusan sumber manusia amat penting bagi


memastikan keberkesanan sesebuah organisasi. Senaraikan lima jenis
sumbangan pengurusan sumber manusia bagi membantu
keberkesanan organisasi.

isu-isu

TOPIK 1

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

W 23

Dalam suasana ekonomi yang tidak menentu, serta peralihan daripada


komuniti industri kepada komuniti maklumat, kepentingan sumber manusia
di dalam organisasi menjadi perhatian utama.

Oleh sebab itu, organisasi perlu mengemaskinikan strategi pengurusan


sumber manusianya bagi memastikan keberkesanan di dalam perniagaannya.

Organisasi yang mempunyai pengurusan sumber manusia yang berkesan


akan dapat menggabungkan kepelbagaian dan perbezaan sumber-sumber
manusianya bagi tujuan mencapai sasaran am organisasi dan pada masa
yang sama dapat menangani cabaran-cabaran serta isu-isu berkaitan dengan
pengurusan sumber manusia secara cekap dan berkesan.

Hubungan kerja

Pengstafan

Keselamatan dan kesihatan

Pengurusan personel

Pampasan dan faedah

Pengurusan sumber manusia